Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0906(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0152/2020

Predkladané texty :

A9-0152/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/09/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0207

Prijaté texty
PDF 128kWORD 43k
Utorok, 15. septembra 2020 - Brusel
Vymenovanie predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami
P9_TA(2020)0207A9-0152/2020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2020 o návrhu na vymenovanie predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (N9-0041/2020 – C9-0276/2020 – 2020/0906(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy z 27. augusta 2020 (C9‑0276/2020),

—  so zreteľom na článok 41 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(1),

–  so zreteľom na článok 24a ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2020 o inštitúciách a orgánoch v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby(4),

–  so zreteľom na článok 131 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0152/2020),

A.  keďže 27. augusta 2020 Rada orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy navrhla na základe otvoreného výberového konania, aby bol v súlade s článkom 24a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 za predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami vymenovaný Klaus Löber;

B.  keďže Výbor pre hospodárske a menové veci usporiadal 2. septembra 2020 vypočutie Klausa Löbera, ktorý počas vypočutia predniesol úvodné vyhlásenie a následne odpovedal na otázky členov výboru;

1.  udeľuje súhlas s vymenovaním Klausa Löbera za predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.
(2) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2019)0211.
(4) Prijaté texty, P9_TA(2020)0017.

Posledná úprava: 12. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia