Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0908(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0153/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0153/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0209

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 121kWORD 42k
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Διορισμός ανεξάρτητου μέλους της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς συμβαλλόμενους
P9_TA(2020)0209A9-0153/2020

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό ανεξάρτητου μέλους της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (N9-0042/2020 – C9-0278/2020 – 2020/0908(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση του συμβουλίου εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών της 27ης Αυγούστου 2020 (C9‑0278/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης της Επιτροπής 2009/77/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 24α παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά τη θητεία σε δημόσια υπηρεσία(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 131 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0153/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Αυγούστου 2020, το συμβούλιο εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής, πρότεινε τον διορισμό της Froukelien Wendt ως ανεξάρτητου μέλους της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής διεξήγαγε ακρόαση με τη Froukelien Wendt, η οποία προέβη, στο πλαίσιο αυτό, σε εναρκτήρια δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει τον διορισμό της Froukelien Wendt ως ανεξάρτητου μέλους της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.
(2) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0211.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0017.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου