Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2195(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0141/2020

Внесени текстове :

A9-0141/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/09/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0211

Приети текстове
PDF 186kWORD 57k
Вторник, 15 септември 2020 г. - Брюксел
Eфективни мерки за повишаване на екологосъобразността на програмите „Еразъм+" и „Творческа Европа“, както и на Европейския корпус за солидарност
P9_TA(2020)0211A9-0141/2020

Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2020 г. относно ефективните мерки за повишаване на екологосъобразността на програмите „Еразъм+" и „Творческа Европа“, както и на Европейския корпус за солидарност (2019/2195(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 11, 165, 166, 167, 191 и 193 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Парижкото споразумение, сключено по силата на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата,

–  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския зелен пакт(1),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 12 декември 2019 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 11 декември 2019 г., озаглавено „Европейският зелен пакт“ (COM(2019)0640),

–  като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея(3),

–  като взе предвид резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета от 5 юни 2019 г., за определяне на насоки относно управлението на диалога на ЕС по въпросите на младежта — Стратегия на Европейския съюз за младежта, 2019—2027 г.

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Парламента, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 22 май 2018 г., озаглавено „Изграждане на по-силна Европа: ролята на политиките за младежта, образованието и културата“ (COM(2018)0268),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 28 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта(4),

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (COM(2018)0367),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта(5),

–  като взе предвид доклада на Комисията от 31 януари 2018 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Оценка в средносрочен план на програмата „Еразъм +“ (2014—2020 г.) (COM(2018)0050),

–  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 2 февруари 2017 г. относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта(6),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 12 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“(7),

–  като взе предвид предложението от 11 юни 2018 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ (COM(2018)0440),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 година за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност(8),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 28 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021 – 2027 г.)(9),

–  като взе предвид предложението от 30 май 2018 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) (COM(2018)0366),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014 – 2020 г.)(10),

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 30 април 2018 г. – Междинна оценка на програмата „Творческа Европа“ (2014—2020 г.) (COM(2018)0248),

–  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 2 март 2017 г. относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014 – 2020 г.)(11),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)(12),

–  като взе предвид ангажиментите, поети от бъдещия член на Комисията, отговарящ за иновациите, научните изследвания, образованието, културата и младежта, на изслушването му на 30 септември 2019 г. пред Европейския парламент,

–  като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A9-0141/2020),

А.  като има предвид, че Зеленият пакт за Европа си поставя за цел постигането на неутрален по отношение на климата Европейски съюз до 2050 г., като поставя в центъра на всички програми и политики на ЕС неотложността на въпроса за климата; като има предвид, че Европейският зелен пакт има за цел също така да повиши обществената осведоменост и да включи гражданите в действията в областта на климата чрез разработване на всеобхватен европейски дневен ред; като има предвид, че подобен подход следва да се основава и на преосмислянето на програмите в областта на образованието и обучението, културата и младежта; като има предвид, че опазването на околната среда, устойчивостта и борбата с изменението на климата следва да бъдат интегрирани в програмите и да бъдат насърчавани като трансверсални умения;

Б.  като има предвид, че с цел за устойчиво развитие (ЦУР) 13 се призовава за действия за борба с последиците от изменението на климата и неговото въздействие и като има предвид, че целите на посочената ЦУР включват подобряване на образованието, повишаване на осведомеността и институционалния капацитет за смекчаване на последиците от изменението на климата, за адаптиране и за намаляване на въздействието от него;

В.  като има предвид, че кризата с COVID-19 оказва драматично въздействие върху ежедневието на хората, по-конкретно по отношение на мобилността, образованието и физическия достъп до култура, изкуство и спорт; като има предвид, че трите програми също бяха засегнати значително от кризата; като има предвид, че след пандемията е важно да се запазят културните ценности на Съюза и да се възстанови европейският имидж за бъдещите поколения; като има предвид, че културният обмен и взаимодействието, които се улесняват чрез трите програми, ще помогнат на Европа да излезе от кризата, която се превърна в нещо повече от обикновена здравна криза;

Г.  като има предвид, че образованието, спортът, доброволчеството и културата играят ключова роля в екологичния преход по отношение на повишаването на осведомеността, ученето, комуникацията и обмена на знания и добри практики, и като има предвид, че този потенциал може да бъде използван през следващия програмен период, за да разработват иновативни решения за справяне с предизвикателствата, свързани с околната среда;

Д.  като има предвид отражението на програмите „Еразъм +, Европейския корпус за солидарност (ЕКС) и програмата „Творческа Европа“ върху ежедневието на милиони европейци и че те подкрепят по-доброто сближаване и културно разбирателство в Съюза, държавите кандидатки и асоциираните държави, съседните страни и по целия свят чрез участието на трети държави;

Е.  като има предвид, че въпреки че програмите не са насочени предимно към екологията, те все пак допринасят за зеления преход чрез тяхната същност и обхват, като оформят мислене, което зачита околната среда и климата, и като създават общество, основаващо се на взаимно разбиране и уважение; като има предвид, че по тези причини това тяхната същност следва да бъде съхранена;

Ж.  като има предвид обединяващия характер на масовите спортни и културни събития;

З.  като има предвид потенциала на програмата „Еразъм +“ за устойчивото развитие; като припомня, че програмата насърчава ученето през целия живот;

И.  като има предвид, че целите и духът на ЕКС дават на младите хора възможност да споделят знания и да предприемат конкретни действия по опазване на околната среда;

Й.  като има предвид, че опитът в областта на мобилността, предлаган от тези програми, може да бъде трансформиращо преживяване за участниците и да повлияе върху поведението им в ежедневието, и като има предвид, че по тази причина такъв вид мобилност следва да се насърчава;

К.  като има предвид, че „Творческа Европа“ играе ключова роля за насърчаването на изкуствата, културата и аудио-визуалното съдържание и за подкрепата на висококачествени медии; като има предвид, че това са основни стълбове на устойчивото развитие, които спомагат за изграждането на по-устойчиви общества; като има предвид, че чрез сътрудничество в тези области могат да се разработят инструменти за повишаване на осведомеността на хората по въпроси, свързани с околната среда, климата и устойчивостта, и по този начин сътрудничеството може да бъде единствен по рода си източник на творчески решения в цяла Европа и в света чрез участващите трети държави;

Л.  като има предвид, че е необходимо да се координира съвместна инициатива за разработване на устойчиви практики в секторите на културата и творчеството; като има предвид, че подобна инициатива изисква разходите, свързани с дейности по екологизиране да бъдат допустими за подкрепа на проекта;

М.  като има предвид, че свободата на изразяване и на художествено творчество е нематериален елемент в програмата „Творческа Европа“ и че усилията за екологизиране на програмата трябва да зачитат тази свобода; като има предвид, че екологичното мислене при изпълнението на проектите може да бъде насърчено чрез отчитане на екологичните аспекти при оценката на проектите;

Н.  като има предвид, че в периода 2014 – 2020 г. са изпълнени значителен дял от проектите, свързани с околната среда;

О.  като има предвид, че програмите следва да бъдат достъпни и недискриминационни; като има предвид, че е от съществено значение да се въведат конкретни мерки, които да направят програмите по-приобщаващи за хората с по-малко възможности, особено за хората с увреждания ;

П.  като има предвид, че Европейският парламент поиска за следващия програмен период амбициозен бюджет за трите програми, по-специално за да ги направи по-приобщаващи и по-достъпни, и като има предвид, че един по-малък бюджет няма да постигне тази цел или да въведе ефективни мерки в областта на околната среда, климата и устойчивостта, без да накърнява други основни елементи на програмите;

Р.  като има предвид, че целта на настоящата многогодишна финансова рамка да се отделят 20% от разходите за действия в областта на климата е неефективна, тъй като необходимите данни и инструменти не са на разположение за измерване на приноса на програмите и затова е наложително те да бъдат определени;

С.  като има предвид, че физическата мобилност позволява потапяне в други култури и оптимално взаимодействие с тях; като има предвид, че виртуалният обмен и ученето са ценно допълнение към физическата мобилност, но не осигуряват същия опит;

Т.  като има предвид, че цифровите технологии също налагат отпечатък върху околната среда;

У.  като има предвид, че понастоящем съществуват малко стимули, по-специално финансови стимули, които биха могли да насочват участниците в трите програми към по-екологични видове транспорт и поведение; като има предвид, че е налице тенденция по-екологосъобразните превозни средства да бъдат по-малко достъпни и на достъпни цени;

Общи цели за трите програми

1.  отбелязва, че понятията „климат“ и „околна среда“, както и „мобилност“, отразяват само част от целите, към чието постигане се стреми Европейският зелен пакт; счита, че целта е да се надхвърлят чисто екологичните въпроси и да се развие по-справедливо общество за всички, въз основа на рационално и допълващо се използване на ресурси, отговорно потребление, съвместно съществуване с другите при зачитане на различията с тях и при отчитане на регионалното и националното взаимно допълване; подчертава, че преподавателите, хората на изкуството и творците също са от основно значение за постигането на тази обществена промяна и че програмите „Еразъм + “, „Творческа Европа“ и Европейския корпус за солидарност играят важна роля за постигането на по-мащабните цели на Европейския зелен пакт;

2.  приветства в това отношение решимостта на младите хора да допринесат за прилагането на усилията на ЕС за устойчивост и избирането на „Устойчива зелена Европа“ като една от европейските младежки цели;

3.  подчертава значението на трите програми за насърчаване на сътрудничеството и иновациите в областта на европейското образование, култура и политика за младежта, и положителното социално и икономическо въздействие на мобилността; подчертава, че програмите могат да помогнат за разработването на творчески и новаторски решения, които ще направят възможно, в случай на криза като COVID-19, да се гарантира, че образованието и културните дейности могат да продължат ефективно; призовава Комисията и националните агенции и бюра да проявяват максимална гъвкавост и да предоставят подкрепа на участниците и организаторите на проекти, така че да им се даде възможност да възобновят своята дейност след пандемията по устойчив начин;

4.  подчертава необходимостта от базова оценка на приноса на програмите за и въздействието им върху целите в областта на околната среда и климата, с цел да се получи информация за проектирането на бъдещото им изпълнение; изразява съжаление, че Комисията не е предложила показатели в областта на околната среда, климата и устойчивостта за новите програми; поради това призовава Комисията да предложи на съзаконодателите конкретни показатели, които да бъдат включени в регламентите, уреждащи новото поколение програми; счита, че тези показатели трябва да бъдат внимателно определени въз основа на солидни научни изследвания и обща методология, и да предоставят задълбочен анализ на приноса на програмите към целите, свързани с околната среда и климата (напр. чрез техните цели и покани за представяне на предложения за проекти), и тяхното въздействие върху околната среда (например чрез форми на подкрепа за пътувания); подчертава, че тези показатели трябва да отчитат характеристиките на съответните бенефициери по програмата, за да се избегне създаването на прекомерни тежести; призовава доклад със събраните данни, да се представя на Парламента и да се оповестява публично ежегодно;

5.  призовава Комисията да регистрира и изчислява систематично индивидуалния въглероден отпечатък на отделните участници; счита, че е целесъобразно да се използва инструментът за мобилност за тази цел и да се разшири използването на този инструмент за всички сектори на „Еразъм +“ и за ЕКС; призовава Комисията да анализира възможността на създаването на подобен калкулатор за пътуванията в рамките на „Творческа Европа“; настоятелно призовава Комисията да направи всички относими събрани данни лесно достъпни за обществеността, в допълнение към своите доклади относно програмите, като открои добрите практики; припомня, че всички цифрови инструменти и приложения трябва винаги да са в съответствие със законодателството за защита на данните;

6.  подчертава, че изпълняващите органи играят положителна и активна роля за отправяне на препоръки относно начина, по който бъдещите програми биха могли да се справят най-добре с екологичните проблеми и относно методите за насочване на бенефициерите към повече чувствителност по отношение на околната среда; счита, че е необходимо да се установят, координират и оценят добрите практики, които вече се прилагат от националните агенции и бюра и от организаторите на проекти; призовава Комисията да работи съвместно със заинтересованите лица за разработване и разпространение на списък с препоръки въз основа на анализа на добрите практики; препоръчва разработването на етикет, даващ възможност за сертифициране и популяризиране на отговорните екологични практики и за възнаграждаване на иновативните и обещаващи проекти в областта на околната среда във всяка от програмите;

7.  отбелязва липсата на информация относно възможностите за финансиране в рамките на трите програми за проекти, посветени на околната среда, климата и устойчивостта; призовава Комисията, националните агенции и бюрата да подобрят комуникацията в това отношение и да осигурят по-голяма видимост на въпросите, свързани с околната среда при определянето на проектите и сред приемащите организации и участници;

8.  призовава основните участници в програмите да съобщават ефективно на участниците и активно да популяризират примерите за добри практики в областта на околната среда и потреблението, които могат да използват ежедневно, участвайки в програмите и да информират участниците за въздействието на техните действия върху околната среда; счита, че редица цифрови инструменти могат да бъдат ефективни, включително онлайн курсове преди мобилността и евентуално цифрово приложение;

9.  подчертава ключовата роля на организациите, които приемат участниците, в това число „зелените служби“ и съществуващите мрежи в градовете по местоназначение, както и значението на съществуващите мрежи, като „Еразъм +“, за насърчаване на устойчивия начин на живот чрез споделяне на практически препоръки и полезни съвети на местно равнище в града, региона или държавата, в която се намират;

10.  призовава Комисията да насърчава националните агенции, националните бюра и организациите, разработващи проекти, да се регистрират в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS), за да оценяват, да споделят и да подобряват своите екологични резултати и да укрепват устойчивостта на собствените им операции; призовава Комисията да насърчава и координира инициативите на националните бюра и служби, за да се намали техният отпечатък върху околната среда, по-специално чрез използването на устойчив промоционален материал, разумно управление на техните пътувания, по-широко използване на инструменти за видеоконференции и намаляване на техните отпадъци; счита, че устойчивите практики в рамките на националните агенции и бюра ще насърчават участниците да възприемат по-устойчиви потребителски навици;

11.  призовава Комисията и националните агенции и бюра да установят критерии, които да дадат възможност екологичните аспекти на проектите да бъдат отчетени в оценката на проекта, като по този начин се насърчават по-екологосъобразни практики, като същевременно се спазва последователно принципът на творческата свобода и всеки проект се оценява в съответствие с целите на програмата;

12.  подчертава потенциала и стойността на виртуалното учене и обмен, когато става въпрос за даване на възможност на програмите за мобилност да продължат в изключителния контекст на кризата, свързана с COVID-19; призовава Комисията да насърчава използването на виртуални формати като допълнение към физическата мобилност, когато е целесъобразно, както за да се намали ненужното пътуване, така и за да се гарантира, че когато участниците не са в състояние да пътуват, те все пак могат да се възползват от програмите;

13.  настоятелно призовава Комисията да насърчи участниците и да създаде условия те да избират най-малко замърсяващия вид транспорт, като например влак, без да се стигматизират, дискриминират или да се изключат участници, които нямат друг реално възможен избор освен въздушния транспорт; призовава в това отношение да се обърне специално внимание на най-отдалечените региони, и на селските и отдалечените райони;

14.  призовава Комисията да преразгледа действащите финансови правила, така че да бъдат възстановявани в пълен размер допълнителните разходи и времето за пътуване, свързани с по-екологични видове транспорт, и допълнителното време за пътуване да се отчита за целите на отпускането на помощи; призовава Комисията и държавите членки да въведат ефективни схеми за финансова помощ, за да се гарантира, че хората, които се нуждаят от програмите, могат да имат достъп до тях;

15.  призовава Комисията, по-специално в рамките на планираната за 2021 г. европейска година на железопътния транспорт, да установи партньорства с европейските оператори на железопътен транспорт, за да осигури ползването на преференциални тарифи за участниците; подчертава, че подобни инициативи могат да бъдат разработвани и с оператори на автобусен транспорт, по-специално за отдалечените и селските райони, и за районите, които не обслужват от железопътен транспорт;

16.  признава, че участниците в програмите пътуват из своята държава домакин и извън нея, за да изследват местната култура; призовава националните агенции и бюра, както и служителите на проекта да насърчават „бавното пътуване“, екотуризма и използването на екологично устойчиви варианти за пътуване както на дълги разстояния, така и за местни пътувания;

17.  отбелязва, че интелигентното използване на цифрови технологии, изкуствен интелект и роботика имат потенциала да увеличат социалното приобщаване и да намалят въглеродния отпечатък на програмите; подчертава необходимостта от преодоляване на цифровото разделение чрез осигуряване на достъп до цифрова инфраструктура и оборудване, както и придобиване на цифрови умения, които са предпоставки за осъществяването на интелигентен цифров преход; подчертава значението в това отношение на по-амбициозен план за действие в областта на цифровото образование, подкрепен по-специално чрез програмата „Еразъм +“;

18.  същевременно изтъква, че разширяването на цифровизацията може да окаже въздействие върху околната среда; припомня, че и трите програми се характеризират с използването на цифрови инструменти, по-специално „Творческа Европа“, и призовава Комисията да вземе предвид цифровото им въздействие върху околната среда; насърчава Комисията да проучи възможните решения за намаляване на отпечатъка върху околната среда на цифровите инструменти, в това число уебсайтовете и софтуера, използвани в рамките на програмите; призовава основните заинтересовани страни по програмата да насърчават използването на по-благоприятни за околната среда цифрови инструменти; подчертава, че е необходимо съвместно изготвяне на политики в рамките на бъдещата програма в областта на цифровите технологии, както и на Европейския зелен пакт, което да съчетава цифровата трансформация с политиката в областта на околната среда;

19.  подчертава, че ефективните мерки за екологизиране на програмите „Еразъм +“, „Творческа Европа“ и Европейския корпус за солидарност ще струват пари, и настоява, че новите мерки не трябва допълнително да подкопават вече крайно ограничените бюджети на програмите; посочва във връзка с това значението на насърчаването на полезни взаимодействия и взаимно допълване с други съответни програми за финансиране, като например структурните фондове, Фонда за справедлив преход, LIFE, InvestEU, програмата „Хоризонт Европа“, по-специално по стълб II чрез клъстера „Култура, творчество и приобщаващо общество“, съществуващата общност на знания и иновации в областта на климата и Европейския институт за иновации и технологии, по-специално предложението за създаването към него на общност за знания и иновации, посветена на културния и творческия сектор;

20.  припомня, че голяма част от бенефициерите по трите програми често са малки предприятия и се борят със сложни административни изисквания; поради това призовава Комисията да предостави насоки на националните агенции и бюра, и да подкрепя и насърчава диалога със заинтересованите лица, за да се гарантира, че полезните взаимодействия се постигат на практика по смислен начин;

„Еразъм+“

21.  призовава Комисията от януари 2021 г. да включи зачитането на околната среда, добрите екологични практики и опазването на околната среда в принципите на Хартата за висше образование „Еразъм +“; настоятелно призовава Комисията да приложи този подход към всички сектори, обхванати от програмата, и да предприеме действия, за да гарантира спазването на принципите; насърчава сътрудничеството между националните агенции, партньорските университети и сдруженията на студентите с цел изграждане на информация и предоставяне на съвети относно устойчивостта и екологосъобразните практики в дейностите по посрещане и други интеграционни дейности;

22.  подчертава потенциала на европейските университети и центрове за високи постижения в областта на ученето и професионалното обучение, които биха могли да разработят учебни програми за високи постижения по въпроси, свързани с околната среда, климата и устойчивостта за широк кръг заинтересовани страни и учащи, и да подкрепят изследователски проекти в тази област; подчертава, че новите инициативи ще могат да постигнат това само с достатъчно финансиране за програмата „Еразъм +“ в многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.;

23.  отбелязва, че възможностите, предлагани от бъдещото въвеждане на европейска студентска карта могат да бъдат значителна стъпка напред към подобряването на екологичния характер на участието в програмата „Еразъм +“, тъй като това ще представлява преход от основан на хартиен носител процес към рационализиран цифров процес, който трябва да бъде с високо качество, както и да бъде приобщаващ и достъпен, като по този начин опрости и управлението на цикъла на мобилност; отбелязва, че европейската студентска карта може да бъде разработена, за да предлага достъп до услуги, които насърчават по-екологосъобразен избор на живот; призовава Комисията да положи всички усилия за ускоряване на въвеждането на европейската студентска карта;

24.  припомня, че онлайн платформите възможности за подкрепа, напреднало изучаване и обучение (SALTO), в рамките на програмата представляват отличен източник на информация и съвети за организаторите на проекти; призовава Комисията да създаде платформа SALTO за екологизиране;

25.  подчертава стойността на мрежата e-Twinning, която се използва от учителите за разработване и споделяне на модули за обучение, по-специално относно устойчивостта и изменението на климата – темата за 2020 година; призовава Комисията да разпространи възможно най-широко годишния доклад относно този приоритет, както и предназначения за учители набор от инструменти; във връзка с това припомня значението на разработването на платформите за електронно обучение на европейско равнище, които в случай на криза като тази с COVID-19 дават възможност да се осигури непрекъснатостта на образованието;

26.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предприемат мерки в подкрепа на развитието на училищните програми в областта на изменението на климата и устойчивостта както в началното, така и в средното образование; счита, че ключови действия 2 и 3 от програмата „Еразъм +“ могат да помогнат за подкрепа на тези усилия чрез целенасочени покани за представяне на предложения за екологично образование и обмен на най-добри практики между училищата и учителите;

27.  призовава Комисията в инициативите, които тя предприема за координиране на Европейското пространство за висше образование и на Европейското пространство за образование, да включи списък с екологични критерии, предназначени за регионалните и местните органи в областта на образованието, по отношение на инфраструктурите, предоставени на образованието, включването на институциите в мрежите на обществения транспорт и с които се гарантира опазването на околната среда и енергийните ресурси;

28.  подчертава, че чрез своята подкрепа за формално и неформално образование и обучение, както и за дейности за участие на младите хора, програмата „Еразъм +“ е от решаващо значение за повишаване на осведомеността сред европейците, и по-специално сред младите поколения, за да ги насърчи да имат активна и информирана позиция относно устойчивостта и съответните политики, и за да се превърнат в ангажирани и съзнателни бъдещи граждани; подчертава в това отношение основната роля на младежките организации и организациите на гражданското общество при споделяне на най-добри практики и изпълнение на проекти, повишаващи осведомеността на младите поколения относно устойчивостта; счита, че „Еразъм +“ следва също да допринася за повишаване на знанията за изменението на климата и околната среда сред младите работници;

29.  призовава в раздел „Спорт“ да се насърчават проекти за сътрудничество със спортните асоциации по въпросите на околната среда и опазването на природата, здравословния и устойчив начин на живот, иновации с цел насърчаване на по-устойчиви от екологична гледна точка спорни практики и организирането на устойчиви масови спортни събития; изтъква необходимостта спортните събития да станат по-екологосъобразни и счита, че програмата „Еразъм +“ може да помогне за развитието и насърчаването на най-добри практики в това отношение; счита, че доброволците в Европейския корпус за солидарност биха могли да подкрепят организирането на устойчиви масови спортни събития;

30.  счита, че дългосрочните програми, прилагани на местно равнище, и насърчаването на мобилността на персонала на местните спортни организации би могло да повиши тяхната осведоменост относно организирането на по-екологосъобразни спортни събития; призовава Европейската седмица на спорта да се съсредоточи върху въпросите, свързани с околната среда, климата и устойчивостта;

31.  подчертава значението на устойчивото включване на участниците в местната общност с цел постигане на активен граждански и културен обмен като основен елемент в програмата „Еразъм +“; настоятелно призовава Комисията да проучи кои действия по програмата могат да бъдат разработени в обезлюдени селски райони, където активното ангажиране на общността може да помогне, например, за насърчаване на опазването на природата и на културно наследство;

32.  посочва възможността да се установят отношения с програма „Училище посланик“ на Европейския парламент, така че двете програми, обогатявайки се взаимно, да приобщят участниците в местната общност и да пояснят по-добре на местните студенти какво предполага европейското гражданство;

Европейски корпус за солидарност (ЕКС)

33.  припомня, че опазването на околната среда се счита за важна дейност на солидарност в рамките на ЕКС в съответствие с настоящото правно основание, предложението на Комисията за новата програма след 2020 г. и позицията на Парламента на първо четене;

34.  счита, че етикетът за качество, който всяка организация, която изпраща или приема доброволци, трябва да получи преди да получи достъп до дейностите по ЕКС, следва след време да обхваща и добри екологични практики; припомня, че организациите, участващи в ЕКС, често са малки сдружения; поради това настоява, че те се нуждаят от целенасочена подкрепа, за да могат да възприемат по-устойчиви практики;

35.  припомня, че Комисията може да отправя призиви за създаване на тематични проекти; в този контекст призовава Комисията да продължи да насърчава измерението на ЕКС в областта на околната среда, климата и устойчивостта, като увеличи видимостта на тези проекти на платформата за управление и подкрепа на системите за настаняване (PASS);

36.  призовава националните агенции, отговорни за ЕКС, да подкрепят и съветват активно изпращащите и приемащите структури; подчертава, че те също така са в състояние да определят и да помогнат да разработването на зелени проекти на място и да гарантират повишаването на осведомеността на доброволците за добрите екологични практики в тяхната работа и в ежедневието им; насърчава създаването на цифри инструменти за улесняване на разпространението и обмена на добри практики опит между участниците;

37.  призовава Комисията и националните агенции да насърчават проекти в по-малко популярни дестинации, за да се стимулира развитието на местната икономика и устойчивост, като същевременно се насърчава изследването на нови дестинации;

Творческа Европа

38.  подчертава огромния потенциал на културните и творческите сектори за насърчаване на гражданите към устойчиви действия; отбелязва, че музеите, културните и читалищните центрове, изпълнителските изкуства, литературата, визуалните изкуства и съвместните инициативи на отделните изкуства биха могли да насърчат устойчивостта и да допринесат за промяна в климатичната тенденция, при условие че има достатъчно финансиране; подчертава значението на устойчивостта и добрата екологична практика при опазването както на материалното, така и на нематериалното културно наследство;

39.  призовава Комисията и националните бюра да се консултират със заинтересованите страни от секторите на културата и творчеството и да събират информация относно съществуващите харти в различните области на артистична дейност, с цел изготвяне на харта с набор от екологични принципи, които всеки участник в програмата трябва да спазва; счита, че процесът на определяне на правилните принципи следва да бъде ръководен от съответния сектор, да дава възможност за взаимно учене и да възприеме широка перспектива по отношение на въпросите, които трябва да бъдат разгледани, които следва да включват рециклиране, кръгова икономика и промяна в поведението, както сред творците, така и сред потребителите;

40.  призовава Комисията да предприеме всеобхватно проучване и да се консултира със заинтересованите лица, за да разработи специфична за сектора стратегия и ръководство за добри екологични практики в областта на аудио-визуалното и културното производство, разпространението и организирането на събития, по-специално по отношение на транспорта, енергетиката, ефективността на ресурсите и управлението на отпадъците, за да го превърне в стандарт за проектите, финансирани от програмата; припомня, че подобни стандартни практики не трябва да се осъществяват за сметка на качествени културни и аудио-визуални проекти и събития;

41.  подчертава значението на екологичните обществени поръчки за осигуряването на предоставянето на устойчиви и щадящи околната среда услуги и стоки за културни прояви; призовава Комисията да определи общи критерии за екологосъобразни обществени поръчки за сектора на културата и да разработи инструмент за оценка на въздействието на културните събития върху околната среда; подчертава освен това въздействието на производството на аудио-визуално съдържание върху околната среда и призовава Комисията да използва медийното направление на програма „Творческа Европа“ за насърчаване на най-добрите практики в аудио-визуалния сектор по отношение на устойчивостта, енергийната ефективност и опазването на околната среда;

42.  призовава Комисията да включи устойчивостта и зачитането на околната среда в критериите за подбор и оценка на европейските столици на културата; настоява, че европейските столици на културата трябва също да спазват хартата, в която са посочени споменатите по-горе екологични принципи;

43.  призовава Комисията да направи възможно, в рамките на междусекторното направление, създаването на европейска мрежа от консултанти по въпросите на околната среда, климата и устойчивостта, която да съветва организаторите на проекти и офисите на „Творческа Европа“; счита, че най-добрите практики следва да бъдат споделяни и оповестявани публично;

o
o   o

44.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на държавите членки и на националните агенции и бюра, отговарящи за прилагането на трите програми.

(1) Приети текстове, P9_TA(2020)0005.
(2) Приети текстове, P9_TA(2019)0078.
(3) Приети текстове, P9_TA(2020)0054
(4) Приети текстове, P8_TA(2019)0324.
(5) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 5.
(6) ОВ С 252, 18.7.2018 г., стр. 31.
(7) Приети текстове, P8_TA(2019)0150.
(8) ОВ L 250, 4.10.2018 г., стр. 1.
(9) Приети текстове, P8_TA(2019)0323.
(10) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 221.
(11) ОВ C 263, 25.7.2018 г., стр. 19.
(12) OВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 12 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност