Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2195(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0141/2020

Predkladané texty :

A9-0141/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/09/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0211

Prijaté texty
PDF 174kWORD 54k
Utorok, 15. septembra 2020 - Brusel
Účinné opatrenia na zvýšenie ekologickosti programov Erasmus+ a Kreatívna Európa a Európskeho zboru solidarity
P9_TA(2020)0211A9-0141/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2020 o účinných opatreniach na zvýšenie ekologickosti programov Erasmus+ a Kreatívna Európa a Európskeho zboru solidarity (2019/2195(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 11, 165, 166, 167, 191 a 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Parížsku dohodu uzavretú v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o európskom ekologickom dohovore(1)

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 12. decembra 2019,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 11. decembra 2019 o  Európskom ekologickom dohovore (COM(2019)0640),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovanom postupe EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom(3),

–  so zreteľom na uznesenie Rady a zástupcov členských štátov zasadajúcich v Rade z 5. júna 2019, ktorým sa stanovujú usmernenia týkajúce sa riadenia dialógu EÚ o mládeži – Stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 22. mája 2018 s názvom Budovanie silnejšej Európy: význam politík v oblasti mládeže, vzdelávania a kultúry (COM(2018)0268),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 28. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport(4),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 2018, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (COM(2018)0367),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport(5),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 31. januára 2018 s názvom Hodnotenie programu Erasmus+ v polovici jeho trvania (2014 – 2020) (COM(2018)0050),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2017 o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport(6),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 12. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity(7),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 11. júna 2018, ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity (COM(2018)0440),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1475 z 2. októbra 2018, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity(8),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 28. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027)(9),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 2018, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) (COM(2018)0366),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020)(10),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 30. apríla 2018 s názvom Hodnotenie programu Kreatívna Európa (2014 – 2020) v polovici jeho trvania (COM(2018)0248),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. marca 2017 o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020)(11),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)(12),

–  so zreteľom na záväzky, ktoré prijala budúca komisárka pre inovácie, výskum, vzdelávanie, kultúru a mládež na svojom vypočutí 30. septembra 2019 v Európskom parlamente,

–  so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A9-0141/2020),

A.  keďže Európska zelená dohoda stanovuje cieľ klimaticky neutrálnej Európskej únie do roku 2050, čo stavia núdzovú situáciu v oblasti klímy do centra všetkých programov a všetkých politík Únie; keďže cieľom Európskej zelenej dohody je aj zvýšiť informovanosť verejnosti a zapájať občanov do opatrení v oblasti klímy prostredníctvom vypracovania komplexnej európskej stratégie; keďže takýto prístup by mal byť založený aj na prehodnotení programov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže; keďže ochrana životného prostredia, udržateľnosť a boj proti zmene klímy by sa mali začleniť do všetkých programov a podporovať ako prierezové zručnosti;

B.  keďže v rámci cieľa udržateľného rozvoja č. 13 sa požadujú opatrenia na boj proti zmene klímy a jej vplyvom a keďže medzi zámery 13. cieľa udržateľného rozvoja patrí zlepšenie vzdelávania, zvyšovanie informovanosti a inštitucionálne kapacity na zmiernenie zmeny klímy, adaptáciu na ňu a zníženie jej vplyvu;

C.  keďže kríza spôsobená pandémiou COVID-19 má dramatický vplyv na každodenný život ľudí, najmä vo vzťahu k mobilite, vzdelávaniu a fyzickému prístupu ku kultúre, umeniu a športu; keďže aj tieto tri programy boli významne ovplyvnené krízou spôsobenou koronavírusom; keďže v dôsledku pandémie je dôležité zachovať kultúrne hodnoty Únie a znovu vybudovať európsky obraz pre budúce generácie; keďže kultúrna výmena a interakcie, ktoré tieto tri programy uľahčujú, pomôžu Európe vymaniť sa z tejto krízy, ktorá je oveľa viac ako len zdravotnou krízou;

D.  keďže vzdelávanie, šport, dobrovoľníctvo a kultúra zohrávajú kľúčovú úlohu pri ekologickej transformácii, pokiaľ ide o zvyšovanie informovanosti, učenie sa, komunikáciu a výmenu poznatkov a osvedčených postupov, a keďže tento potenciál sa môže v ďalšom programovom období využiť na vývoj inovatívnych riešení environmentálnych výziev;

E.  keďže programy Erasmus+, Európsky zbor solidarity (ESC) a Kreatívna Európa majú vplyv na každodenný život miliónov Európanov a zabezpečujú lepšiu súdržnosť a kultúrne porozumenie v Únii, kandidátskych a prístupových krajinách, krajinách susedstva, a vďaka účasti tretích krajín aj vo svete;

F.  keďže tieto programy sa síce primárne nezameriavajú na životné prostredie, ale svojou podstatou a pôsobnosťou predsa prispievajú k ekologickej transformácii, lebo formujú zmýšľanie, ktoré rešpektuje životné prostredie a klímu, a tvoria spoločnosť založenú na vzájomnom porozumení a úcte; keďže ich podstata by preto mala ostať zachovaná;

G.  keďže masové športové a kultúrne podujatia majú zjednocujúcu povahu;

H.  keďže program Erasmus+ má veľký potenciál z hľadiska podpory udržateľného rozvoja; keďže tento program podporuje celoživotné vzdelávanie;

I.  keďže ciele a samotná podstata ESC poskytujú mladým ľuďom príležitosť na spoločné využívanie poznatkov a podniknutie konkrétnych krokov na ochranu životného prostredia;

J.  keďže skúsenosti v oblasti mobility, ktoré tieto programy prinášajú, môžu byť pre mladých ľudí transformujúcim zážitkom a môžu ovplyvniť ich každodenné správanie, a keďže mobilita tohto druhu by sa preto mala podporovať;

K.  keďže program Kreatívna Európa zohráva kľúčovú úlohu pri podpore umenia, kultúry a audiovizuálneho obsahu a pri podpore vysokokvalitných médií; keďže ide o kľúčové piliere udržateľného rozvoja, ktoré prispievajú k budovaniu odolnejších spoločností; keďže spolupráca v týchto oblastiach umožňuje vyvinúť nástroje na zvyšovanie informovanosti ľudí o otázkach životného prostredia, klímy a udržateľnosti, a tak byť jedinečným zdrojom kreatívnych riešení v Európe a vďaka účasti tretích krajín aj vo svete;

L.  keďže je potrebné koordinovať spoločnú iniciatívu na rozvoj udržateľných postupov v kultúrnom a kreatívnom sektore; keďže takáto iniciatíva si vyžaduje, aby boli náklady spojené s ekologizačnými činnosťami oprávnené v rámci projektovej podpory;

M.  keďže sloboda prejavu a umeleckej tvorby je neodmysliteľným prvkom programu Kreatívna Európa a keďže túto slobodu treba rešpektovať aj pri úsilí o zvýšenie ekologickosti tohto programu; keďže ekologické myslenie pri realizácii projektov sa môže podporiť zohľadňovaním environmentálnych aspektov pri hodnotení projektov;

N.  keďže v období 2014 – 2020 sa realizuje značný počet projektov týkajúcich sa životného prostredia;

O.  keďže programy by mali byť prístupné a bez akejkoľvek formy diskriminácie; keďže je nevyhnutné zaviesť konkrétne opatrenia na zlepšenie inkluzívnosti programov, aby zahŕňali aj ľudí s nedostatkom príležitostí, najmä osoby so zdravotným postihnutím;

P.  keďže Európsky parlament požadoval na ďalšie programové obdobie ambiciózny rozpočet pre všetky tri programy, najmä s cieľom zvýšiť ich inkluzívnosť a prístupnosť, a keďže nižší rozpočet by neumožnil dosiahnuť tento cieľ ani zaviesť účinné ekologické opatrenia a opatrenia v oblasti klímy a udržateľnosti bez toho, aby to neohrozilo ďalšie dôležité časti programov;

Q.  keďže cieľ súčasného viacročného finančného rámca vyčleniť 20 % výdavkov na opatrenia v oblasti klímy sa nedá splniť, ak nie sú k dispozícii údaje a nástroje potrebné na meranie príspevku programov, a preto ich treba bezodkladne zaviesť;

R.  keďže fyzická mobilita umožňuje ponorenie do iných kultúr a optimálnu interakciu s nimi; keďže virtuálna výmena a učenie sú cenným doplnkom fyzickej mobility, ale neposkytujú rovnaké skúsenosti;

S.  keďže aj digitálne technológie zanechávajú environmentálnu stopu;

T.  keďže v súčasnosti existuje len málo stimulov, najmä finančných, ktoré by účastníkov týchto troch programov motivovali k prechodu na ekologickejšie druhy dopravy a k ekologickejšiemu správaniu; keďže ekologickejšie dopravné prostriedky sú obvykle menej prístupné a ťažšie cenovo dostupné;

Ciele spoločné pre všetky tri programy

1.  poznamenáva, že pojmy klíma a životné prostredie, ba dokonca aj mobilita, pokrývajú len časť cieľov, ktoré sa snaží dosiahnuť Európska zelená dohoda; domnieva sa, že cieľom je prekročiť rámec čisto environmentálnych otázok a vytvoriť spravodlivejšiu spoločnosť pre všetkých, založenú na racionálnom a komplementárnom využívaní zdrojov, zodpovednej spotrebe, spolužití rešpektujúcom vzájomné rozdiely a zohľadnení regionálnej a vnútroštátnej komplementárnosti; zdôrazňuje, že aj pedagógovia, umelci a tvorcovia majú zásadný význam pre dosiahnutie tejto spoločenskej zmeny a programy Erasmus+, Kreatívna Európa a Európsky zbor solidarity zohrávajú dôležitú úlohu pri plnení širších cieľov Európskej zelenej dohody;

2.  víta v tejto súvislosti odhodlanie mladých ľudí prispieť k vykonávaniu úsilia EÚ o udržateľnosť a zvoliť si „udržateľnú zelenú Európu“ za jeden z cieľov európskej mládeže;

3.  zdôrazňuje význam všetkých troch programov pri podpore spolupráce a inovácií v európskej politike vzdelávania, kultúry a mládeže a pozitívny sociálny a hospodársky vplyv mobility; zdôrazňuje, že tieto programy môžu prispieť k rozvoju kreatívnych a inovačných riešení, ktoré umožnia nerušene pokračovať vo vzdelávacích a kultúrnych aktivitách aj v prípade kríz, akou je napríklad COVID-19; vyzýva Komisiu a národné agentúry a kancelárie, aby preukázali maximálnu pružnosť a poskytli podporu účastníkom a tvorcom projektov, a tým im umožnili udržateľným spôsobom pokračovať v činnosti po skončení pandémie;

4.  zdôrazňuje, že treba urobiť základné posúdenie príspevku programov k cieľom v oblasti životného prostredia a klímy a ich vplyvu na ne, ktoré bude slúžiť ako základ pre vypracovanie návrhu ich budúceho vykonávania; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nenavrhla pre nové programy žiadne environmentálne ukazovatele ani ukazovatele v oblasti klímy a udržateľnosti; vyzýva preto Komisiu, aby spoluzákonodarcom navrhla konkrétne ukazovatele, ktoré by sa mali začleniť do nariadení upravujúcich novú generáciu programov; domnieva sa, že tieto ukazovatele sa musia starostlivo stanoviť na základe rozsiahleho výskumu a spoločnej metodiky a poskytnúť dôkladnú analýzu prínosu programov k cieľom v oblasti životného prostredia a klímy (napr. prostredníctvom ich cieľov a výziev na predkladanie projektov) a ich vplyvu na životné prostredie (napr. prostredníctvom podporovaných spôsobov cestovania); zdôrazňuje, že tieto ukazovatele musia zohľadňovať charakteristiky príslušných prijímateľov programu, aby sa zabránilo vytvoreniu nadmerného zaťaženia; žiada, aby sa správa obsahujúca zozbierané údaje každoročne predkladala Európskemu parlamentu a zverejňovala;

5.  vyzýva Komisiu, aby systematicky zaznamenávala a počítala uhlíkovú stopu jednotlivých účastníkov týkajúcu sa dopravy; domnieva sa, že na tento účel by sa mal používať nástroj mobility, pričom jeho používanie by sa malo rozšíriť na všetky sektory programu Erasmus+ a ESC; vyzýva Komisiu, aby analyzovala možnosť vytvorenia podobného nástroja na výpočet pri cestách v rámci programu Kreatívna Európa; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zhromaždené údaje ľahko sprístupnila verejnosti spolu so správami o programoch, pričom zdôrazní osvedčené postupy; pripomína, že všetky digitálne nástroje a aplikácie musia vždy zodpovedať právnym predpisom o ochrane údajov;

6.  zdôrazňuje, že vykonávacie inštitúcie zohrávajú pozitívnu a aktívnu úlohu pri navrhovaní toho, ako by budúce programy mohli najlepšie riešiť environmentálne otázky a ako usmerniť prijímateľov, aby citlivejšie pristupovali k otázkam životného prostredia; domnieva sa, že by sa mali identifikovať, koordinovať a vyhodnotiť osvedčené postupy, ktoré už uplatňujú vnútroštátne agentúry a úrady a tvorcovia projektov; vyzýva Komisiu, aby v spolupráci so zainteresovanými stranami vytvorila a distribuovala zoznam odporúčaní vychádzajúci z analýzy osvedčených postupov; odporúča vytvoriť značku, ktorá by osvedčovala a zviditeľňovala zodpovedné ekologické postupy a v každom z programov odmeňovala projekty, ktoré sú z environmentálneho hľadiska inovatívne a sľubné;

7.  poukazuje na nedostatok informácií o možnosti financovať projekty zamerané na životné prostredie, klímu a udržateľnosť z týchto troch programov; vyzýva Komisiu, národné agentúry a kancelárie, aby v tejto súvislosti zlepšili komunikáciu a lepšie zviditeľnili otázky životného prostredia v kontexte projektov a medzi hostiteľskými organizáciami a účastníkmi;

8.  vyzýva hlavných aktérov programov, aby účastníkov informovali o príkladoch osvedčených environmentálnych a spotrebiteľských postupov, ktoré môžu uplatniť vo svojom každodennom živote pri účasti na programe, a aktívne tieto príklady propagovali, a aby účastníkov informovali o environmentálnom vplyve ich činností; domnieva sa, že účinným spôsobom by mohol byť celý rad digitálnych nástrojov vrátane internetových kurzov pred mobilitou a prípadne aj digitálna aplikácia;

9.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu organizácií, ktoré prijímajú účastníkov, vrátane tzv. zelených kancelárií a existujúcich sietí v hostiteľských obciach a mestách, a význam existujúcich sietí, napríklad siete absolventov programu Erasmus+, pri podpore udržateľného spôsobu života, a to poskytovaním praktických odporúčaní a užitočných rád na miestnej úrovni v hostiteľskom meste, regióne alebo krajine, v ktorej sa nachádzajú;

10.  žiada Komisiu, aby nabádala národné agentúry, kancelárie a tvorcov projektov, aby sa zaregistrovali v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) s cieľom posudzovať, oznamovať a zlepšovať ich environmentálne správanie a posilniť udržateľnosť ich činností; vyzýva Komisiu, aby povzbudzovala a koordinovala úsilie národných agentúr a kancelárií o zníženie ich environmentálnej stopy, napríklad používaním udržateľného propagačného materiálu, racionálnym prístupom k služobným cestám, väčším využívaním videokonferencie a znižovaním množstva produkovaného odpadu; domnieva sa, že uplatňovanie udržateľných postupov národnými agentúrami a kanceláriami povzbudí účastníkov k tomu, aby si aj oni osvojili udržateľnejšie spotrebiteľské návyky;

11.  vyzýva Komisiu a národné agentúry a kancelárie, aby stanovili kritériá, ktoré umožnia začleniť environmentálne aspekty projektov do hodnotenia projektov, čím sa podporia ekologickejšie postupy, pričom sa bude zároveň dôsledne presadzovať zásada tvorivej slobody a každý projekt sa bude hodnotiť v súlade s cieľmi programu;

12.  zdôrazňuje potenciál a hodnotu, ktoré má virtuálne vzdelávanie a výmena, pokiaľ ide o možnosť pokračovať v programoch mobility aj za mimoriadnych okolností krízy spôsobenej pandémiou COVID-19; vyzýva Komisiu, aby tam, kde je to vhodné, podporovala používanie virtuálnych formátov ako doplnku k fyzickej mobilite, a to jednak v záujme odstránenia zbytočného cestovania, a tiež aby sa účastníkom umožnilo využívať programy aj vtedy, keď nemôžu cestovať;

13.  vyzýva Komisiu, aby účastníkom umožnila zvoliť si najmenej znečisťujúci druh dopravy, napríklad vlak, a podporovala takúto voľbu, ale aby zároveň nestigmatizovala, nediskriminovala ani nevylučovala účastníkov, ktorí nemajú inú reálnu možnosť ako leteckú dopravu; žiada, aby sa v tejto súvislosti venovala osobitná pozornosť najvzdialenejším regiónom, ako aj vidieckym a vzdialeným oblastiam;

14.  vyzýva Komisiu, aby upravila existujúce finančné pravidlá, aby sa v plnom rozsahu nahrádzali dodatočné náklady a čas na dopravu vyplývajúce z použitia ekologickejších druhov dopravy a aby sa pri udeľovaní grantov zohľadňoval dodatočný čas cesty; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli účinné systémy finančnej pomoci, ktoré zaručia, že ľudia, ktorí tieto programy potrebujú, k nim budú mať prístup;

15.  vyzýva Komisiu, najmä v súvislosti s plánovaným vyhlásením roka 2021 za Európsky rok železníc, aby vytvorila partnerstvá s európskymi prevádzkovateľmi železničnej dopravy a zabezpečila pre účastníkov zvýhodnené ceny; zdôrazňuje, že podobné iniciatívy by sa mohli rozvíjať aj s autobusovými dopravcami, a to najmä vo vzdialených alebo vidieckych oblastiach, v ktorých sa neprevádzkuje železničná doprava;

16.  uznáva, že účastníci týchto programov cestujú po celej hostiteľskej krajine aj mimo nej, aby mohli spoznávať miestnu kultúru; vyzýva národné agentúry a kancelárie a projektových pracovníkov, aby podporovali tzv. pomalé cestovanie, ekoturizmus a využívanie environmentálne udržateľných možností cestovania pre diaľkovú aj miestnu dopravu;

17.  poznamenáva, že inteligentné využívanie digitálnych technológií, umelej inteligencie a robotiky má potenciál zvýšiť sociálne začlenenie a znížiť uhlíkovú stopu programov; zdôrazňuje, že je potrebné odstrániť digitálnu priepasť tým, že sa zabezpečí prístup k digitálnej infraštruktúre a vybaveniu a nadobúdanie digitálnych zručností, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre inteligentnú digitálnu transformáciu; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam ambicióznejšieho akčného plánu digitálneho vzdelávania podporovaného najmä prostredníctvom programu Erasmus+;

18.  zároveň poukazuje na to, že rozšírenie digitalizácie môže mať vplyv na životné prostredie; pripomína, že pre všetky tri programy, ale najmä pre program Kreatívna Európa, je typické využívanie digitálnych nástrojov, a vyzýva Komisiu, aby vzala do úvahy ich digitálny vplyv na životné prostredie; nabáda Komisiu, aby preskúmala riešenia na zníženie environmentálnej stopy digitálnych zariadení, ktoré sa používajú v rámci programov, vrátane webových sídiel a softvéru; vyzýva hlavných aktérov programov, aby propagovali používanie ekologickejších digitálnych nástrojov; zdôrazňuje, že je potrebná spoločná tvorba politiky zahŕňajúca budúci digitálny program a Európsku zelenú dohodu, aby bolo možné skombinovať digitálnu transformáciu s politikou v oblasti životného prostredia;

19.  zdôrazňuje, že na účinné opatrenia na ekologizáciu programov Erasmus+, Kreatívna Európa a Európsky zbor solidarity budú potrebné finančné prostriedky, a trvá na tom, že nové opatrenia nesmú ešte viac narušiť už aj tak mimoriadne obmedzené rozpočty programov; v tejto súvislosti poukazuje na význam podporovania účinných synergií a doplnkovosti s inými príslušnými programami financovania, ako sú štrukturálne fondy, Fond na spravodlivú transformáciu, LIFE, InvestEU, Horizont Európa, najmä v druhom pilieri v rámci klastra Kultúra, kreativita a inkluzívna spoločnosť, ako aj so súčasným znalostným a inovačným spoločenstvom v oblasti klímy a s Európskym inovačným a technologickým inštitútom, najmä pokiaľ ide o návrh, aby v ňom bolo umiestnené znalostné a inovačné spoločenstvo zamerané na kultúrny a kreatívny priemysel;

20.  pripomína, že mnohí z prijímateľov týchto troch programov sú malé subjekty a komplikované administratívne požiadavky pre ne predstavujú problém; vyzýva preto Komisiu, aby poskytla usmernenia pre národné agentúry a kancelárie a aby podporovala a rozvíjala dialóg so zainteresovanými stranami v záujme zmysluplného vytvorenia týchto synergií v praxi;

Erasmus+

21.  vyzýva Komisiu, aby medzi zásady uvedené v Charte Erasmus+ pre vysokoškolské vzdelávanie začlenila rešpektovanie životného prostredia, správne environmentálne postupy a ochranu životného prostredia; naliehavo vyzýva Komisiu, aby uplatnila tento prístup na všetky odvetvia, na ktoré sa program vzťahuje, a aby prijala opatrenia na zabezpečenie dodržiavania týchto zásad; nabáda na spoluprácu medzi národnými agentúrami, partnerskými vysokými školami a združeniami študentov s cieľom začleniť informácie a poradenstvo o udržateľnosti a správnych environmentálnych postupoch do uvítacích aj iných integračných činnosti;

22.  zdôrazňuje potenciál európskych univerzít a centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré by mohli zaviesť programy excelentnosti pre vzdelávanie a prípravu v otázkach životného prostredia, klímy a udržateľnosti pre širokú škálu zainteresovaných strán a študentov, ako aj podporiť výskumné projekty v tejto oblasti; zdôrazňuje, že nové iniciatívy to budú môcť dosiahnuť, len ak sa vo viacročnom finančnom rámci na obdobie 2021 – 2027 vyčlenia na program Erasmus+ dostatočné finančné prostriedky;

23.  konštatuje, že budúce zavedenie európskej študentskej karty môže byť dôležitým krokom k zvýšeniu ekologickosti účasti na programe Erasmus+, lebo bude znamenať prechod z papiera na optimalizovaný digitálny proces, ktorý musí byť nielen inkluzívny a dostupný, ale tak isto aj veľmi kvalitný, čím sa zároveň zjednoduší riadenie cyklu mobility; konštatuje, že európsku študentskú kartu možno skoncipovať tak, aby ponúkala prístup k službám, ktoré podporujú životné voľby šetrnejšie k životnému prostrediu; vyzýva Komisiu, aby vynaložila maximálne úsilie na čo najrýchlejšie zavedenie európskej študentskej karty;

24.  pripomína, že online platformy podpory možností pokročilého vzdelávania a odbornej prípravy (SALTO) v programe predstavujú vynikajúci zdroj informácií a poradenstva pre predkladateľov projektov; vyzýva Komisiu, aby vytvorila platformu SALTO určenú na ekologizáciu;

25.  zdôrazňuje hodnotu siete eTwinning zameranej na učiteľov, ktorá im umožňuje rozvoj a výmenu vzdelávacích modulov, najmä v oblasti udržateľnosti a zmeny klímy, ktoré sú témou roka 2020; vyzýva Komisiu, aby čo najširšie distribuovala výročnú správu o tejto priorite, ako aj praktickú príručku pre učiteľov; v tejto súvislosti pripomína význam rozvoja európskych platforiem elektronického učenia sa, ktoré umožnia zabezpečiť kontinuitu vzdelávania aj v prípade krízy, akou je napríklad kríza spôsobená pandémiou COVID-19;

26.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na podporu vypracovania programov vzdelávania o zmene klímy a udržateľnosti na úrovni základného aj stredoškolského vzdelávania; domnieva sa, že kľúčové akcie 2 aj 3 programu Erasmus+ môžu pomôcť podporiť takéto úsilie prostredníctvom cielených výziev na predkladanie návrhov v oblasti environmentálnej výchovy a výmeny najlepších postupov medzi školami a učiteľmi;

27.  vyzýva Komisiu, aby do iniciatív, ktoré prijíma na koordináciu európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a európskeho vzdelávacieho priestoru, začlenila zoznam ekologických kritérií pre regionálne a vnútroštátne orgány v oblasti vzdelávania, ktoré by sa týkali infraštruktúr dostupných pre školy, začlenenia inštitúcií do sietí verejnej dopravy a zabezpečenia rešpektovania životného prostredia a zdrojov energie;

28.  zdôrazňuje, že Erasmus+, ktorý podporuje formálne a neformálne vzdelávanie a odbornú prípravu a činnosti zamerané na účasť mládeže, má zásadný význam pre zvyšovanie informovanosti Európanov, najmä mladých generácií, s cieľom povzbudiť ich k tomu, aby si vytvorili aktívny a informovaný postoj k udržateľnosti a príslušným politikám a aby sa z nich v budúcnosti stali aktívni a uvedomelí občania; v tejto súvislosti zdôrazňuje zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú mládežnícke organizácie a organizácie občianskej spoločnosti pri výmene najlepších postupov a realizácii projektov, ktoré zvyšujú informovanosť mladých generácií o udržateľnosti; domnieva sa, že Erasmus+ by mal prispievať aj k zlepšeniu znalostí pracovníkov s mládežou o zmene klímy a životnom prostredí;

29.  žiada, aby sa v časti Šport podporovali spoločné projekty so športovými združeniami venované tematike životného prostredia a ochrany prírody, zdravému a udržateľnému životnému štýlu, inováciám na podporu ekologickejšieho prístupu v oblasti športu a organizovaniu udržateľných masových športových podujatí; upozorňuje, že treba zvýšiť ekologickosť športových podujatí, a domnieva sa, že Erasmus+ môže v tejto súvislosti pomôcť rozvíjať a propagovať najlepšie postupy; domnieva sa, že dobrovoľníci z ESC by mohli pomáhať pri organizovaní udržateľných masových športových podujatí;

30.  domnieva sa, že dlhodobé programy vykonávané na miestnej úrovni a podpora mobility zamestnancov miestnych športových organizácií by mohli prispieť k zvýšeniu ich informovanosti o ekologickejších spôsoboch organizovania športových podujatí; žiada, aby sa počas Európskeho týždňa športu kládol väčší dôraz na otázky životného prostredia, klímy a udržateľnosti;

31.  zdôrazňuje význam udržateľného začlenenia účastníkov do miestneho spoločenstva s cieľom dosiahnuť aktívne občianstvo a kultúrnu výmenu ako kľúčový prvok programu Erasmus+; naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ktoré akcie programu možno rozvíjať vo vyľudnených vidieckych oblastiach, kde aktívne zapojenie komunít môže prispieť napríklad k podpore ochrany prírody a starostlivosti o kultúrne dedičstvo;

32.  poukazuje na možnosť nadviazať vzťah so vzdelávacím programom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu s cieľom obohatiť obidva programy, začleniť účastníkov do miestneho spoločenstva a budovať vedomosti miestnych študentov o európskom občianstve;

Európsky zbor solidarity (ESC)

33.  pripomína, že ochrana životného prostredia sa v rámci Európskeho zboru solidarity považuje za dôležitú činnosť v oblasti solidarity, čo je v súlade so súčasným právnym základom, s návrhom Komisie na nový program po roku 2020 a s pozíciou Európskeho parlamentu v prvom čítaní;

34.  domnieva sa, že značka kvality, ktorú musí získať každá organizácia, ktorá vysiela alebo prijíma dobrovoľníkov, pred účasťou na aktivitách ESC, by sa mala postupne rozšíriť aj o uplatňovanie správnych environmentálnych postupov; pripomína, že organizácie, ktoré sa zúčastňujú na ESC, sú často malé združenia; trvá preto na tom, že potrebujú cielenú podporu, aby si mohli osvojiť udržateľnejšie postupy;

35.  pripomína, že Komisia môže začať výzvy na predkladanie tematických projektov; vyzýva Komisiu, aby vo väčšej miere podporovala environmentálny, klimatický a udržateľný rozmer ESC tým, že zvýši viditeľnosť týchto projektov v Administratívnom a podpornom systéme pre umiestňovanie (platforma PASS);

36.  vyzýva vnútroštátne agentúry zapojené do ESC, aby podporovali organizácie zodpovedné za vysielanie a prijímanie účastníkov a aktívne im poskytovali poradenstvo; zdôrazňuje, že takisto dokážu identifikovať priestor pre ekologické projekty v teréne, prispieť k ich príprave a zabezpečiť informovanosť dobrovoľníkov o správnych environmentálnych postupoch pri práci a v každodennom živote; podporuje vytvorenie digitálnych nástrojov, ktoré uľahčia šírenie a výmenu osvedčených postupov a skúseností medzi účastníkmi;

37.  vyzýva Komisiu a národné agentúry, aby podporovali projekty v menej obľúbených destináciách s cieľom stimulovať rozvoj miestneho hospodárstva a udržateľnosť a zároveň nabádať k spoznávaniu nových destinácií;

Kreatívna Európa

38.  zdôrazňuje obrovský potenciál kultúrneho a kreatívneho priemyslu pri nabádaní občanov k udržateľnému konaniu; konštatuje, že múzeá, kultúrne a komunitné strediská, múzické umenia, literatúra, výtvarné umenie a prierezové umelecké iniciatívy by mohli propagovať udržateľnosť a prispieť k zvráteniu klimatického trendu za predpokladu, že budú mať k dispozícii dostatok finančných prostriedkov; zdôrazňuje význam udržateľnosti a správnych environmentálnych postupov pre zachovanie hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva;

39.  vyzýva Komisiu a národné kancelárie, aby konzultovali so zainteresovanými stranami z kultúrneho a kreatívneho sektora a zhromažďovali informácie o existujúcich chartách v rôznych oblastiach umeleckej činnosti s cieľom vypracovať chartu so súborom environmentálnych zásad, ktoré musí dodržiavať každý účastník programu; domnieva sa, že proces určovania správnych zásad by mal vychádzať zo samotného sektora, umožňovať vzájomné učenie a zaujať široký pohľad na otázky, ktoré treba riešiť, čo by malo zahŕňať recykláciu, obehové hospodárstvo a zmenu správania tak medzi kultúrnymi tvorcami, ako aj medzi spotrebiteľmi;

40.  vyzýva Komisiu, aby uskutočnila komplexný výskum a po porade so zainteresovanými stranami vytvorila stratégiu pre každé odvetvie a príručku osvedčených environmentálnych postupov pre oblasť audiovizuálnej a kultúrnej produkcie, vysielania a organizovania podujatí, s osobitným zameraním na dopravu, energetiku, efektívne využívanie zdrojov a nakladanie s odpadom, a s cieľom stanoviť tieto postupy za normu pre projekty financované v rámci programu; pripomína, že takéto štandardné postupy nesmú ísť na úkor kvality kultúrnych a audiovizuálnych projektov a podujatí;

41.  zdôrazňuje, že zelené verejné obstarávanie je dôležité na zabezpečenie poskytovania udržateľného a ekologického tovaru a služieb na kultúrnych podujatiach; vyzýva Komisiu, aby stanovila spoločné kritériá pre zelené verejné obstarávanie pre odvetvie kultúry a vytvorila nástroj na hodnotenie vplyvu kultúrnych podujatí na životné prostredie; zdôrazňuje ďalej vplyv produkcie audiovizuálneho obsahu na životné prostredie a vyzýva Komisiu, aby využila zložku MEDIA programu Kreatívna Európa na podporu osvedčených postupov v audiovizuálnom sektore z hľadiska udržateľnosti, energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia;

42.  vyzýva Komisiu, aby zahrnula udržateľnosť a rešpektovanie životného prostredia do kritérií výberu a hodnotenia Európskych hlavných miest kultúry; trvá na tom, že aj Európske hlavné mestá kultúry musia dodržiavať chartu, v ktorej sú stanovené uvedené environmentálne zásady;

43.  vyzýva Komisiu, aby ako medzisektorové opatrenie povolila vytvorenie európskej siete poradcov v oblasti ekológie, klímy a udržateľnosti, ktorí by poskytovali poradenstvo predkladateľom projektov a kanceláriám programu Kreatívna Európa; domnieva sa, že najlepšie postupy by sa mali vymieňať a zverejňovať;

o
o   o

44.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom a národným agentúram a orgánom zodpovedným za vykonávanie týchto troch programov.

(1) Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
(2) Prijaté texty, P9_TA(2019)0078.
(3) Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2019)0324.
(5) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 5.
(6) Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 31.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2019)0150.
(8) Ú. v. EÚ L 250, 4.10.2018, s. 1.
(9) Prijaté texty, P8_TA(2019)0323.
(10) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 221.
(11) Ú. v. EÚ C 263, 25.7.2018, s. 19.
(12) Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 1.

Posledná úprava: 12. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia