Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2720(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0251/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0251/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0214

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 116kWORD 43k
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: τέλη που επιβάλλει η ΕΑΚΑΑ σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών
P9_TA(2020)0214B9-0251/2020

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της 14ης Ιουλίου 2020 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες (C(2020)4891 – 2020/2720(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2020)4891),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 14 Ιουλίου 2020 επιστολή της Επιτροπής διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 2020 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών(1), και ιδίως το άρθρο 25δ παράγραφος 3 και το άρθρο 82 παράγραφος 6,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 15 Σεπτεμβρίου 2020,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που πρόκειται να εκδοθούν δυνάμει του πρόσφατα τροποποιηθέντος κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (EMIR) ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού EMIR στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα τεθούν σε ισχύ οι διευρυμένες εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών που θεωρούνται από συστημικής σκοπιάς σημαντικοί για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ένωσης ή κάποιου από τα κράτη μέλη της θα πρέπει να υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις και ενισχυμένη εποπτεία από την ΕΑΚΑΑ, προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού με τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της Ένωσης και να διαφυλάσσεται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με το άρθρο 25δ ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τον καθορισμό περαιτέρω λεπτομερειών σχετικά με τα τέλη που θα πρέπει να επιβάλλει η ΕΑΚΑΑ σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών προκειμένου να καλύπτει όλες τις δαπάνες που προκύπτουν για την αναγνώριση και την εκτέλεση των καθηκόντων της σε σχέση με τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παρών κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών συμβάλλουν επαρκώς, και δη εγκαίρως και με κατάλληλο τρόπο, στη χρηματοδότηση της ΕΑΚΑΑ·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου