Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2720(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0251/2020

Predkladané texty :

B9-0251/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0214

Prijaté texty
PDF 124kWORD 42k
Streda, 16. septembra 2020 - Brusel
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: poplatky, ktoré ESMA účtuje centrálnym protistranám usadeným v tretích krajinách
P9_TA(2020)0214B9-0251/2020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 14. júla 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o poplatky, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje centrálnym protistranám usadeným v tretích krajinách (C(2020)4891 – 2020/2720(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2020)4891),

–  so zreteľom na list Komisie zo 14. júla 2020, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 2. septembra 2020,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov(1), a najmä na jeho článok 25d ods. 3 a článok 82 ods. 6,

–  so zreteľom na článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v tretej a štvrtej zarážke článku 111 ods. 6 rokovacieho poriadku, ktorá vypršala 15. septembra 2020,

A.  keďže v niekoľkých delegovaných aktoch, ktoré sa majú prijať podľa nedávno zmeneného nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (EMIR), sa stanovuje, ako sa budú pravidlá nariadenia EMIR uplatňovať na centrálne protistrany z tretích krajín, ktoré poskytujú služby spoločnostiam v Únii; keďže tieto delegované akty budú znamenať rozšírené právomoci Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA); keďže centrálne protistrany z tretích krajín, ktoré sa považujú za systémovo dôležité pre finančnú stabilitu Únie alebo ktoréhokoľvek z jej členských štátov, by mali podliehať osobitným požiadavkám a posilnenému dohľadu zo strany ESMA s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky s centrálnymi protistranami Únie a chrániť stabilitu finančného systému Únie;

B.  keďže článkom 25d sa Komisia splnomocňuje prijať delegovaný akt s cieľom bližšie určiť podrobnosti týkajúce sa poplatkov, ktoré by orgán ESMA mal účtovať centrálnym protistranám z tretích krajín s cieľom pokryť všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uznávaním a plnením úloh vo vzťahu k centrálnym protistranám z tretích krajín;

C.  keďže toto delegované nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr, aby sa zabezpečilo, že centrálne protistrany z tretích krajín budú včas a primerane prispievať k financovaniu ESMA;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.

Posledná úprava: 12. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia