Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2726(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0252/2020

Indgivne tekster :

B9-0252/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0215

Vedtagne tekster
PDF 118kWORD 43k
Onsdag den 16. september 2020 - Bruxelles
Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: kriterier til bestemmelse af tredjelands-CCP'ers systemiske betydning
P9_TA(2020)0215B9-0252/2020

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 14. juli 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de kriterier, som ESMA skal lægge til grund ved afgørelsen af, om en central modpart, der er etableret i et tredjeland, er eller vil kunne blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater (C(2020)4892 – 2020/2726(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2020)4892),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 14. juli 2020, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelse af 2. september 2020 fra Økonomi- og Valutaudvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre(1), særlig artikel 25, stk. 2, litra a), og artikel 82, stk. 6,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 111, stk. 6,

–  der henviser til henstilling til afgørelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,

–  der henviser til, at der ikke er gjort indsigelse inden for den frist, der er fastsat i forretningsordenens artikel 111, stk. 6, tredje og fjerde led, og som udløb den 15. september 2020,

A.  der henviser til, at flere delegerede retsakter, der skal vedtages i henhold til den nyligt ændrede forordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR), præciserer, hvordan EMIR's regler vil finde anvendelse på tredjelandes centrale modparter (CCP'er), som leverer tjenesteydelser til EU-virksomheder; der henviser til, at disse delegerede retsakter vil sætte Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA's) udvidede beføjelser i kraft; der henviser til, at tredjelands-CCP'er, som anses for at være systemisk vigtige for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en af dens medlemsstater, bør være underlagt særlige krav og øget tilsyn fra ESMA's side for at sikre lige vilkår i forhold til Unionens CCP'er og sikre stabiliteten af Unionens finansielle system;

B.  der henviser til, at Kommissionen ved artikel 25, stk. 2, litra a), tillægges beføjelse til at vedtage en delegeret retsakt, der yderligere præciserer de kriterier, som ESMA skal anvende ved afgørelsen af, om en tredjelands-CCP er eller vil kunne blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater;

C.  der henviser til, at denne delegerede forordning bør træde i kraft så hurtigt som muligt for at sikre Unionens beredskab, når EU-retten ophører med at finde anvendelse i Det Forenede Kongerige efter udløbet af overgangsperioden;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

Seneste opdatering: 12. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik