Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2726(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0252/2020

Predkladané texty :

B9-0252/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0215

Prijaté texty
PDF 125kWORD 42k
Streda, 16. septembra 2020 - Brusel
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: kritériá na určenie toho, či je centrálna protistrana usadená v tretej krajine systémovo dôležitá
P9_TA(2020)0215B9-0252/2020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 14. júla 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o kritériá, ktoré by mal orgán ESMA zohľadniť pri určení toho, či je centrálna protistrana usadená v tretej krajine systémovo dôležitá alebo sa pravdepodobne stane systémovo dôležitou pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov (C(2020)4892 – 2020/2726(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2020)4892),

–  so zreteľom na list Komisie zo 14. júla 2020, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 2. septembra 2020,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov(1), a najmä na jeho článok 25 ods. 2a a článok 82 ods. 6,

–  so zreteľom na článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie k rozhodnutiu Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v tretej a štvrtej zarážke článku 111 ods. 6 rokovacieho poriadku, ktorá vypršala 15. septembra 2020,

A.  keďže v niekoľkých delegovaných aktoch, ktoré sa majú prijať podľa nedávno zmeneného nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (EMIR), sa stanovuje, ako sa budú pravidlá nariadenia EMIR uplatňovať na centrálne protistrany z tretích krajín, ktoré poskytujú služby spoločnostiam z Únie; keďže tieto delegované akty budú znamenať rozšírené právomoci Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA); keďže centrálne protistrany z tretích krajín, ktoré sa považujú za systémovo dôležité pre finančnú stabilitu Únie alebo ktoréhokoľvek z jej členských štátov, by mali podliehať osobitným požiadavkám a posilnenému dohľadu zo strany ESMA s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky s centrálnymi protistranami Únie a chrániť stabilitu finančného systému Únie;

B.  keďže článkom 25 ods. 2a sa Komisia splnomocňuje prijať delegovaný akt, v ktorom sa bližšie určia kritériá, ktoré má uplatňovať ESMA pri určovaní, či je centrálna protistrana z tretej krajiny systémovo dôležitá alebo sa pravdepodobne stane systémovo dôležitou pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov;

C.  keďže toto delegované nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr, aby sa zabezpečila pripravenosť Únie, keď sa právo Únie prestane uplatňovať v Spojenom kráľovstve po uplynutí prechodného obdobia;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.

Posledná úprava: 12. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia