Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2729(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0253/2020

Indgivne tekster :

B9-0253/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0216

Vedtagne tekster
PDF 118kWORD 43k
Onsdag den 16. september 2020 - Bruxelles
Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: minimumselementer til vurderingen af tredjelands-CCP'ers sammenlignelige overholdelse og nærmere regler
P9_TA(2020)0216B9-0253/2020

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 14. juli 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de elementer, der som minimum skal vurderes af ESMA i forbindelse med vurderingen af tredjelands-CCP'ers anmodninger om sammenlignelig overholdelse, og de nærmere regler og betingelser for denne vurdering (C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2020)4895),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 14. juli 2020, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelse af 2. september 2020 fra Økonomi- og Valutaudvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre(1), særlig artikel 25a, stk. 3, og artikel 82, stk. 6,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 111, stk. 6,

–  der henviser til henstilling til afgørelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,

–  der henviser til, at der ikke er gjort indsigelse inden for den frist, der er fastsat i forretningsordenens artikel 111, stk. 6, tredje og fjerde led, og som udløb den 15. september 2020,

A.  der henviser til, at flere delegerede retsakter, der skal vedtages i henhold til den nyligt ændrede forordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR), præciserer, hvordan EMIR's regler vil finde anvendelse på tredjelandes centrale modparter (CCP'er), som leverer tjenesteydelser til EU-virksomheder; der henviser til, at disse delegerede retsakter vil sætte Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA's) udvidede beføjelser i kraft; der henviser til, at tredjelands-CCP'er, som anses for at være systemisk vigtige for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en af dens medlemsstater, bør være underlagt særlige krav og øget tilsyn fra ESMA's side for at sikre lige vilkår i forhold til Unionens CCP'er og sikre stabiliteten af Unionens finansielle system;

B.  der henviser til, at det i artikel 25a fastsættes, at en tredjelands-CCP, der anses for at være systemisk vigtig eller kan forventes at blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater (tier 2-CCP), kan anmode om, at ESMA vurderer dens sammenlignelige overholdelse, dvs. hvorvidt overholdelsen af tredjelandets gældende retlige rammer kan anses for at overholde de relevante krav i EMIR;

C.  der henviser til, at denne delegerede forordning bør træde i kraft så hurtigt som muligt for at sikre Unionens beredskab, når EU-retten ophører med at finde anvendelse i Det Forenede Kongerige efter udløbet af overgangsperioden;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

Seneste opdatering: 12. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik