Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2729(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0253/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0253/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0216

Hyväksytyt tekstit
PDF 111kWORD 38k
Keskiviikko 16. syyskuuta 2020 - Bryssel
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: osatekijät, jotka on vähintään arvioitava kolmansien maiden keskusvastapuolten vastaavaa yhdenmukaisuutta koskevia pyyntöjä, sekä arviointia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen ja edellytysten osalta
P9_TA(2020)0216B9-0253/2020

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä niiden osatekijöiden osalta, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen on vähintään arvioitava arvioidessaan kolmansien maiden keskusvastapuolten vastaavaa yhdenmukaisuutta koskevia pyyntöjä, sekä arviointia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen ja edellytysten osalta 14. heinäkuuta 2020 annettua komission delegoitua asetusta (C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2020)4895),

–  ottaa huomioon komission 14. heinäkuuta 2020 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 2. syyskuuta 2020 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012(1) ja erityisesti sen 25 a artiklan 3 kohdan ja 82 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyi 15. syyskuuta 2020, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  ottaa huomioon, että useissa äskettäin muutetun asetuksen (EU) N:o 648/2012 (Euroopan markkinarakenneasetus) nojalla hyväksyttävissä delegoiduissa säädöksissä täsmennetään, miten Euroopan markkinarakenneasetuksen sääntöjä sovelletaan kolmansien maiden keskusvastapuoliin, jotka tarjoavat palveluja unionin yrityksille; toteaa, että näillä delegoiduilla säädöksillä pannaan täytäntöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) laajennetut valtuudet; katsoo, että kolmansien maiden keskusvastapuoliin, joita pidetään järjestelmän kannalta tärkeinä unionin tai jonkin sen jäsenvaltion rahoitusvakaudelle, olisi sovellettava erityisiä vaatimuksia ja ESMAn olisi tehostettava valvontaa, jotta voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset unionin keskusvastapuolten kanssa ja turvata unionin rahoitusjärjestelmän vakaus;

B.  ottaa huomioon, että 25 a artiklassa säädetään, että kolmannen maan keskusvastapuoli, jota pidetään järjestelmän kannalta merkittävänä tai josta mahdollisesti tulee järjestelmän kannalta merkittävä unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion rahoitusvakauden kannalta (toisen tason keskusvastapuoli), voi pyytää ESMAa arvioimaan sen vastaavaa yhdenmukaisuutta eli sitä, voidaanko sovellettavan kolmannen maan kehyksen noudattamisen katsoa täyttävän Euroopan markkinarakenneasetuksessa säädetyt asiaankuuluvat vaatimukset;

C.  katsoo, että tämän delegoidun asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti, jotta varmistetaan unionin valmius, kun unionin lainsäädäntöä lakataan soveltamasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäkauden päätyttyä;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö