Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/2729(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0253/2020

Pateikti tekstai :

B9-0253/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0216

Priimti tekstai
PDF 120kWORD 39k
Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d. - Briuselis
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: būtiniausi elementai vertinant trečiųjų šalių PSŠ palyginamuosius reikalavimus ir sąlygas
P9_TA(2020)0216B9-0253/2020

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2020 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl būtiniausių elementų, kuriuos turi įvertinti ESMA vertindama trečiųjų šalių PSŠ prašymus įvertinti, ar laikomasi palyginamų reikalavimų, ir to vertinimo aspektų ir sąlygų (C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2020)4895),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2020 m. liepos 14 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus minėtam deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2020 m. rugsėjo 2 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų(1), ypač į jo 25a straipsnio 3 dalį ir 82 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į tai, kad per Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalies trečioje ir ketvirtoje įtraukose nustatytą terminą, kuris pasibaigė 2020 m. rugsėjo 15 d., nebuvo pareikšta prieštaravimų,

A.  kadangi keliuose deleguotuosiuose aktuose, kurie turi būti priimti pagal neseniai iš dalies pakeistą Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 (ERIR), nurodoma, kaip ERIR taisyklės bus taikomos trečiųjų šalių pagrindinėms sandorio šalims (PSŠ), teikiančioms paslaugas Sąjungos įmonėms; kadangi tais deleguotaisiais aktais bus įgyvendinami didesni Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) įgaliojimai; kadangi trečiųjų šalių pagrindinėms sandorio šalims, kurios laikomos sistemiškai svarbiomis Sąjungos arba bet kurios jos valstybės narės finansiniam stabilumui, turėtų būti taikomi specialūs reikalavimai ir sustiprinta ESMA priežiūra, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas su Sąjungos pagrindinėmis sandorio šalimis ir užtikrinti Sąjungos finansų sistemos stabilumą;

B.  kadangi 25a straipsnyje nustatyta, kad trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis, kuri laikoma arba gali tapti sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui (2 lygio pagrindinė sandorio šalis), gali prašyti, kad ESMA įvertintų jos palyginamą atitiktį, t. y. ar atitiktį taikomai trečiųjų šalių sistemai galima laikyti atitinkančia atitinkamus ERIR nustatytus reikalavimus;

C.  kadangi šis deleguotasis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka siekiant užtikrinti Sąjungos pasirengimą, kai pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Sąjungos teisė nustos būti taikoma Jungtinėje Karalystėje;

1.  pareiškia, jog neprieštarauja šiam deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

Atnaujinta: 2021 m. sausio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika