Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2729(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0253/2020

Predkladané texty :

B9-0253/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0216

Prijaté texty
PDF 125kWORD 43k
Streda, 16. septembra 2020 - Brusel
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: minimálne skutočnosti pri posudzovaní žiadostí centrálnych protistrán z tretích krajín o porovnateľné dodržiavanie požiadaviek a postupov
P9_TA(2020)0216B9-0253/2020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) zo 14. júla 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o minimálne skutočnosti, ktoré má orgán ESMA posúdiť pri posudzovaní žiadostí centrálnych protistrán z tretích krajín o porovnateľné dodržiavanie požiadaviek, a postupy a podmienky týkajúce sa tohto posúdenia (C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2020)4895),

–  so zreteľom na list Komisie zo 14. júla 2020, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 2. septembra 2020,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov(1), a najmä na jeho článok 25a ods. 3 a článok 82 ods. 6,

–  so zreteľom na článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v tretej a štvrtej zarážke článku 111 ods. 6 rokovacieho poriadku, ktorá vypršala 15. septembra 2020,

A.  keďže v niekoľkých delegovaných aktoch, ktoré sa majú prijať podľa nedávno zmeneného nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (EMIR), sa stanovuje, ako sa budú pravidlá nariadenia EMIR uplatňovať na centrálne protistrany z tretích krajín, ktoré poskytujú služby spoločnostiam v Únii; keďže tieto delegované akty budú znamenať rozšírené právomoci Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA); keďže centrálne protistrany z tretích krajín, ktoré sa považujú za systémovo dôležité pre finančnú stabilitu Únie alebo ktoréhokoľvek z jej členských štátov, by mali podliehať osobitným požiadavkám a posilnenému dohľadu zo strany ESMA s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky, aké platia pre centrálne protistrany Únie, a chrániť stabilitu finančného systému Únie;

B.  keďže v článku 25a sa stanovuje, že centrálna protistrana z tretej krajiny, ktorá sa považuje za systémovo dôležitú pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov (centrálna protistrana Tier 2) alebo sa pravdepodobne systémovo dôležitou stane, môže požiadať ESMA, aby posúdil jej porovnateľné dodržiavanie, t. j. či sa dodržiavanie uplatniteľného rámca tretej krajiny môže považovať za dodržiavanie príslušných požiadaviek stanovených v nariadení EMIR;

C.  keďže toto delegované nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr, aby sa zabezpečila pripravenosť Únie, keď sa právo Únie prestane uplatňovať v Spojenom kráľovstve po uplynutí prechodného obdobia;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.

Posledná úprava: 12. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia