Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2712(RPS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0254/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0254/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0217

Hyväksytyt tekstit
PDF 113kWORD 39k
Keskiviikko 16. syyskuuta 2020 - Bryssel
Päätös olla vastustamatta täytäntöönpanotoimenpidettä: kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 16 muuttaminen
P9_TA(2020)0217B9-0254/2020

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta ehdotusta komission asetukseksi tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun komission asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 16 osalta (D067917/01 – 2020/2712(RPS))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission asetukseksi (D067917/01),

–  ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19. heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002(1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon komission 8. heinäkuuta 2020 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa ehdotusta asetukseksi,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 2. syyskuuta 2020 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(2) 5 a artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 112 artiklan 4 kohdan d alakohdan ja 111 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon,

A.  ottaa huomioon, että kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antava elin International Accounting Standards Board (IASB) julkaisi 28. toukokuuta 2020 covid-19:ään liittyviä vuokrahelpotuksia (muutoksia kansainväliseen tilinpäätösstandardiin IFRS 16 – Vuokrasopimukset); ottaa huomioon, että IFRS 16:een tehdyillä muutoksilla annetaan valinnaisia, tilapäisiä covid-19:ään liittyviä helpotuksia toiminnan tueksi vuokralle ottajille, jotka hyötyvät vuokramaksuvapaista, vähentämättä kuitenkaan yritysten ilmoittamien taloudellisten tietojen merkityksellisyyttä ja hyödyllisyyttä;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä (EFRAG) antoi 2. kesäkuuta 2020 komissiolle myönteisen hyväksymislausunnon IFRS 16:een tehtävistä muutoksista;

C.  ottaa huomioon, että komissio katsoi, että muutokset IFRS 16:een täyttävät asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa edellytetyt tekniset hyväksymisperusteet;

D.  ottaa huomioon, että tilinpäätöskysymysten sääntelykomitea antoi muutoksista IFRS 16:een myönteisen lausunnon 2. heinäkuuta 2020;

E.  ottaa huomioon, että IASB asetti IFRS 16:een tehtävien muutosten voimaantulopäiväksi 1. kesäkuuta 2020, joskin aikaisempikin soveltaminen on sallittua; toteaa, että muutosasetuksen säännöksiä olisi sovellettava taannehtivasti, jotta voidaan varmistaa oikeusvarmuus kyseeseen tulevien liikkeeseenlaskijoiden osalta sekä yhdenmukaisuus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti 3. marraskuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1126/2008(3) vahvistettujen muiden tilinpäätösstandardien kanssa; ottaa huomioon, että EFRAGin ja komission yksiköiden toteuttamista kuulemisista on käynyt ilmi, että on olemassa suurta kiinnostusta puolivuosittaisten tilinpäätösten varhaiseen soveltamiseen niin, että sellaiset esitettäisiin jo 30. kesäkuuta 2020 päättyviltä kausilta;

1.  ilmoittaa, että se ei vastusta ehdotusta komission asetukseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen komissiolle ja tiedoksi neuvostolle.

(1) EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.
(2) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(3) EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö