Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2712(RPS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0254/2020

Ingediende teksten :

B9-0254/2020

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0217

Aangenomen teksten
PDF 118kWORD 42k
Woensdag 16 september 2020 - Brussel
Geen bezwaar tegen een uitvoeringsmaatregel: wijzigingen op International Financial Reporting Standard 16
P9_TA(2020)0217B9-0254/2020

Besluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standard 16 betreft (D067917/01 – 2020/2712(RPS))

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van verordening van de Commissie (D067917/01),

–  gezien Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen(1), en met name artikel 3, lid 1,

–  gezien de brief van de Commissie van 8 juli 2020, waarin zij het Parlement verzoekt te verklaren dat het geen bezwaar zal maken tegen het ontwerp van verordening,

–  gezien de brief van de Commissie economische en monetaire zaken aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters van 2 september 2020,

–  gezien artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(2),

–  gezien artikel 112, lid 4, onder d), en artikel 111, lid 6, van zijn Reglement,

–  gezien het advies van de Commissie economische en monetaire zaken,

A.  overwegende dat de International Accounting Standards Board (IASB) op 28 mei 2020 COVID-19-gerelateerde huurconcessies heeft gepubliceerd (wijzigingen op International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 – Leaseovereenkomsten); overwegende dat de wijzigingen op IFRS 16 optionele, tijdelijke, COVID-19-gerelateerde verlichting bieden voor huurders die uitstel van huurbetaling krijgen, zonder afbreuk te doen aan de relevantie en bruikbaarheid van door bedrijven gemelde financiële informatie;

B.  overwegende dat de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) de Commissie op 2 juni 2020 een positief advies inzake goedkeuring van de wijzigingen op IFRS 16 heeft doen toekomen;

C.  overwegende dat de Commissie tot de conclusie is gekomen dat de wijzigingen op IFRS 16 voldoen aan de technische criteria voor goedkeuring als bedoeld in artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1606/2002;

D.  overwegende dat het regelgevend comité voor financiële verslaglegging op 2 juli 2020 een positief advies over de wijzigingen op IFRS 16 heeft uitgebracht;

E.  overwegende dat de IASB de ingangsdatum voor deze wijziging van IFRS 16 heeft vastgesteld op 1 juni 2020 waarbij eerdere toepassing is toegestaan; overwegende dat de bepalingen van de wijzigingsverordening met terugwerkende kracht van toepassing moeten zijn teneinde de betrokken uitgevende instellingen rechtszekerheid te bieden en de samenhang te verzekeren met andere standaarden voor jaarrekeningen als vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie van 3 november 2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad(3); overwegende dat uit de door de EFRAG en de diensten van de Commissie gevoerde raadplegingen is gebleken dat er grote belangstelling is voor eerdere toepassing van de halfjaarrekeningen voor de perioden die eindigen op 30 juni 2020;

1.  verklaart geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Commissie en, ter informatie, aan de Raad.

(1) PB L 243 van 11.9.2002, blz. 1.
(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
(3) PB L 320 van 29.11.2008, blz. 1.

Laatst bijgewerkt op: 12 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid