Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2712(RPS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0254/2020

Predkladané texty :

B9-0254/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0217

Prijaté texty
PDF 124kWORD 43k
Streda, 16. septembra 2020 - Brusel
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: zmeny medzinárodného štandardu finančného výkazníctva 16
P9_TA(2020)0217B9-0254/2020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 16 ( D067917/01 – 2020/2712(RPS))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Komisie (D067917/01),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem(1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

–  so zreteľom na list Komisie z 8. júla 2020, v ktorom žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči návrhu nariadenia,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 2. septembra 2020,

–  so zreteľom na článok 5a rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(2),

–  so zreteľom na článok 112 ods. 4 písm. d) a článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci,

A.  keďže Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) vydala 28. mája 2020 úľavy pre platby nájomného v súvislosti s pandémiou COVID-19 (zmeny medzinárodného štandardu finančného výkazníctva 16 (IFRS 16) – Lízingy); keďže zmeny IFRS 16 umožňujú voliteľnú, dočasnú prevádzkovú úľavu súvisiacu s pandémiou COVID-19 pre nájomcov, ktorí majú možnosť využiť platobné prázdniny pri prenájme bez toho, aby sa oslabila relevantnosť a užitočnosť finančných informácií oznamovaných spoločnosťami;

B.  keďže Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) poskytla Komisii 2. júna 2020 kladné poradné stanovisko k zmenám IFRS 16;

C.  keďže Komisia dospela k záveru, že zmeny IFRS 16 spĺňajú technické kritériá pre prijatie, ako sa vyžaduje v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002;

D.  keďže Výbor pre účtovné predpisy vydal 2. júla 2020 kladné stanovisko k zmenám IFRS 16;

E.  keďže rada IASB stanovila dátum účinnosti zmeny IFRS 16 od 1. júna 2020 s možnosťou skoršieho dátumu uplatňovania; keďže ustanovenia pozmeňujúceho nariadenia by sa mali uplatňovať retroaktívne, aby sa zabezpečila právna istota pre dotknutých predkladateľov výkazov a súlad s inými účtovnými štandardmi stanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002(3); keďže konzultácie, ktoré uskutočnili EFRAG a útvary Komisie, poukázali na veľký záujem o skoré uplatňovanie polročných účtovných závierok za obdobia končiace 30. júna 2020;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči návrhu nariadenia Komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Komisii a pre informáciu Rade.

(1) Ú. v. EÚ L 243, 11.9.2002, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
(3) Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

Posledná úprava: 12. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia