Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0097(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0148/2020

Indgivne tekster :

A9-0148/2020

Forhandlinger :

PV 14/09/2020 - 22
CRE 14/09/2020 - 22
PV 26/04/2021 - 24
CRE 26/04/2021 - 24

Afstemninger :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12
PV 27/04/2021 - 14

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0218
P9_TA(2021)0128

Vedtagne tekster
PDF 233kWORD 87k
Onsdag den 16. september 2020 - Bruxelles
Ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I
P9_TA(2020)0218A9-0148/2020

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 16. september 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til afgørelse
Henvisning 1
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 196 og artikel 322, stk. 1, litra a),
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 196,
Ændring 2
Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)
(1a)  Klimaændringer fører til en stigning i hyppigheden, intensiteten og kompleksiteten af naturkatastrofer på verdensplan, og udviklingslandene, navnlig de mindst udviklede lande og små udviklingsøstater, er særligt sårbare på grund af på den ene side deres underudviklede kapacitet til at tilpasse sig til og afbøde konsekvenserne af klimaændringer og til at reagere på klimarelaterede katastrofer og på den anden side deres geografiske eksponering for oversvømmelser, tørke og skovbrande.
Ændring 3
Forslag til afgørelse
Betragtning 2
(2)  EU-mekanismen fremmer i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union solidariteten mellem medlemsstaterne, men samtidig anerkendes det, at medlemsstaterne har det primære ansvar for forebyggelse, beredskab og indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.
(2)  EU-mekanismen og navnlig rescEU fremmer i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union solidariteten mellem medlemsstaterne ved at supplere medlemsstaternes eksisterende kapacitet og dermed muliggøre et mere effektivt beredskab og en mere effektiv indsats, når kapaciteten på nationalt plan ikke er tilstrækkelig, men samtidig anerkendes det, at medlemsstaterne fortsat har det primære ansvar for forebyggelse, beredskab og indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.
Ændring 4
Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  Skovbrande truer liv, livsgrundlag og biodiversitet, forårsager udslip af store mængder kulstof og mindsker planetens evne til at absorbere kulstof, hvilket yderligere forværrer klimaændringerne. Særlig bekymrende er situationer, hvor primærskov eller radioaktivt forurenede områder ødelægges ved brand. Stigningen i klimarelaterede katastrofer, herunder skovbrande, kræver en styrkelse af driften af Unionens civilbeskyttelsesmekanisme uden for Unionen, herunder aktiviteter, der fokuserer på forebyggelse og katastrofeberedskab.
Ændring 5
Forslag til afgørelse
Betragtning 3
(3)  Covid-19-pandemien, som der ingen tilsvarende eksempler er på, har vist, at Unionens effektivitet ved håndtering af en krise begrænses af ikke alene reguleringsrammens anvendelsesområde, men også af graden af Unionens beredskab i tilfælde af katastrofer, som berører et flertal af medlemsstaterne.
(3)  Covid-19-pandemien, som der ingen tilsvarende eksempler er på, har vist, at Unionens effektivitet ved håndtering af en krise begrænses af ikke alene reguleringsrammens anvendelsesområde, men også af graden af Unionens beredskab i tilfælde af katastrofer, som berører et flertal af medlemsstaterne. Desuden er det tydeligt, at Unionen og medlemsstaterne ikke er tilstrækkeligt forberedt på mere ekstreme og komplekse katastrofer med vidtrækkende og mere langsigtede globale konsekvenser som f.eks. en stor pandemi. Det er derfor meget vigtigt, at medlemsstaternes civilbeskyttelsesforanstaltninger koordineres bedre, og at rescEU styrkes.
Ændring 6
Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  Erfaringerne med covid-19-krisen har vist, at Unionen og medlemsstaterne ikke er tilstrækkeligt forberedt på at reagere på omfattende nødsituationer, og at de eksisterende retlige rammer ikke er tilstrækkelig egnede til formålet. Covid-19-krisen har også fremhævet, hvordan konsekvenserne af katastrofer for menneskers sundhed, miljøet, samfundet og økonomien kan antage hidtil usete proportioner. I betragtning af behovet for at forbedre Unionens evner og tiltag hvad angår sundhed og civilbeskyttelse er det af afgørende betydning, at rescEU bliver styrket og gjort mere fleksibel, hurtigere og bedre koordineret med de nationale civilbeskyttelsesmyndigheder. Det er også af afgørende betydning, at medlemsstaterne giver tilstrækkelige oplysninger om deres forebyggelse og beredskab med hensyn til nødsituationer.
Ændring 7
Forslag til afgørelse
Betragtning 3 b (ny)
(3b)  For at maksimere gennemsigtigheden og ansvarligheden over for Unionens borgere bør Kommissionen udstikke retningslinjer for, hvordan den andel af udgifter gennemført via Unionens civilbeskyttelsesordning, som bør klassificeres som offentlig udviklingsbistand (ODA), skal udmåles.
Ændring 8
Forslag til afgørelse
Betragtning 3 c (ny)
(3c)   I betragtning af erfaringerne med covid-19-udbruddet og behovet for at styrke Unionens indsatskapacitet inden for sundhed og civilbeskyttelse bør rescEU styrkes betydeligt for at forbedre dets resultater inden for hver af de tre søjler i EU-mekanismen: forebyggelse, beredskab og indsats.
Ændring 9
Forslag til afgørelse
Betragtning 5
(5)  For at være bedre forberedt når sådanne situationer opstår i fremtiden, haster det med foranstaltninger til styrkelse af EU-mekanismen.
(5)  For at være bedre forberedt når sådanne situationer opstår i fremtiden, haster det med foranstaltninger til styrkelse af EU-mekanismen. Styrkelsen af EU-mekanismen bør fungere som et supplement til Unionens politikker og fonde og bør ikke være en erstatning for integration af princippet om katastrofemodstandsdygtighed i disse politikker og fonde.
Ændring 88
Forslag til afgørelse
Betragtning 6
(6)  For at forbedre planlægningen med henblik på forebyggelse og beredskab bør Unionen fortsat slå til lyd for investering i katastrofeforebyggelse på tværs af sektorer og omfattende risikostyringsstrategier, der understøtter forebyggelse og beredskab, under hensyntagen til en samlet risikotilgang, en økosystembaseret tilgang og de sandsynlige virkninger af klimaændringerne, i tæt samarbejde med de relevante videnskabelige samfund og centrale økonomiske aktører. Med henblik herpå skal en tilgang på tværs af sektorer og en samlet risikotilgang sættes i forreste række og baseres på Unionens mål for modstandsdygtighed, der indgår i en referencedefinition af kapaciteter og beredskab. Kommissionen arbejder sammen med medlemsstaterne ved fastlæggelsen af Unionens mål for modstandsdygtighed.
(6)  For at forbedre modstandsdygtigheden og planlægningen med henblik på forebyggelse og beredskab bør Unionen styrke investering i katastrofeforebyggelse på tværs af grænser og sektorer, herunder de katastrofer der opstår som følge af seismisk aktivitet, såsom jordskælv, eller som følge af oversvømmelser eller som følge af hydrogeologisk ustabilitet, såsom jordskred, og i omfattende risikostyringsstrategier, der understøtter forebyggelse og beredskab, under hensyntagen til en samlet risikotilgang, en økosystembaseret tilgang og de sandsynlige virkninger af klimaændringerne, i tæt samarbejde med de relevante videnskabelige samfund, centrale økonomiske aktører og regionale og lokale myndigheder, som er centrale aktører i katastrofehåndteringscyklussen, samt den tredje sektor og frivillige organisationer, der arbejder inden for dette område, og må ikke bringe de etablerede EU-mekanismer for koordinering i fare. Med henblik herpå skal en tilgang på tværs af sektorer og grænser og en samlet risikotilgang sættes i forreste række og baseres på Unionens mål for modstandsdygtighed, der indgår i en referencedefinition af kapaciteter og beredskab. Kommissionen skal arbejde sammen med medlemsstaterne og Europa-Parlamentet ved fastlæggelsen af Unionens mål for modstandsdygtighed og tage hensyn til enhver operationel beredskabsplan, der allerede måtte findes på nationalt, regionalt eller lokalt plan.
Ændring 11
Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)
(6a)   For at sikre en effektiv katastrofeforebyggelse bør stresstest og en proces til certificering af indsatskapaciteter betragtes som centrale elementer. Det er nødvendigt at foretage regelmæssige risikovurderinger på regionalt og lokalt plan, således at de nationale myndigheder kan træffe foranstaltninger til at styrke modstandsdygtigheden, hvor det er nødvendigt, herunder ved at anvende de eksisterende EU-midler. Sådanne risikovurderinger bør fokusere på karakteristika, der er særegne for hver region, f.eks. seismisk aktivitet, hyppige oversvømmelser eller skovbrande. Disse vurderinger bør også omfatte graden af grænseoverskridende samarbejde, således at EU-mekanismen kan råde over detaljerede oplysninger om lokalt tilgængelig kapacitet for at sikre en mere målrettet bistand.
Ændring 12
Forslag til afgørelse
Betragtning 6 b (ny)
(6b)   Udviklingen i Unionens mål for katastrofemodstandsdygtighed med henblik på at støtte foranstaltninger til forebyggelse og beredskab bør omfatte en præcis vurdering af og tage hensyn til de langsigtede sociale konsekvenser, der bliver observeret i den indledende fase efter nødsituationer, og som bliver styret af civilbeskyttelsesmyndighederne, med særlig vægt på de mest sårbare personer.
Ændring 89
Forslag til afgørelse
Betragtning 6 c (ny)
(6c)   De regionale og lokale myndigheders rolle i forbindelse med katastrofeforebyggelse og -styring er af stor betydning, og deres indsatskapaciteter skal inddrages i hensigtsmæssigt omfang i alle koordinerings- og indsættelsesaktiviteter, der gennemføres i henhold til denne afgørelse, i overensstemmelse med medlemsstaternes institutionelle og retlige rammer med henblik på at minimere overlapninger og fremme interoperabilitet. Disse myndigheder kan spille en vigtig forebyggende rolle, og de er også de første til at reagere i kølvandet på en katastrofe sammen med deres frivilliges kapaciteter. Der er derfor et klart behov for løbende samarbejde på lokalt, regionalt og grænseoverskridende plan med henblik på at etablere fælles varslingssystemer for hurtig intervention inden mobiliseringen af rescEU samt regelmæssige offentlige informationskampagner om indledende beredskabsforanstaltninger.
Ændring 13
Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)
(8a)   Med oprettelse af en pulje af ressourcer samles en række redningshold, eksperter og udstyr, som medlemsstaterne altid holder i standbytilstand for Unionens civilbeskyttelsesmissioner. Det er af afgørende betydning, at disse hold opfylder strenge krav til kvalitet og pålidelighed for at sikre deres interoperabilitet.
Ændring 14
Forslag til afgørelse
Betragtning 9
(9)  EU-mekanismen bør benytte Unionens ruminfrastrukturer såsom det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus), Galileo, vidensystemet om situationen i rummet og GOVSATCOM, som er vigtige redskaber på EU-plan til at reagere på interne og eksterne nødsituationer. Copernicus-Beredskabsstyringstjenesten yder støtte til ERCC i de forskellige beredskabsfaser fra tidlig varsling og forebyggelse til katastrofe og genopretning. GOVSATCOM har til opgave at tilvejebringe sikker satellitbaseret kommunikation, der er skræddersyet til de statslige brugeres behov i forbindelse med håndtering af nødsituationer. Galileo er den første globale infrastruktur til satellitbaseret navigation og positionsbestemmelse, der er udformet specifikt til civile formål i Europa og på verdensplan, og kan anvendes på andre områder som f.eks. håndtering af nødsituationer, herunder tidlig varsling. Galileos relevante tjenester vil omfatte en beredskabstjeneste, som udsender signaler med advarsler om naturkatastrofer eller andre nødsituationer i bestemte områder. Medlemsstaterne bør kunne benytte denne tjeneste. Hvis de beslutter at anvende den, bør de med henblik på validering af systemet udpege og give Kommissionen meddelelse om de nationale myndigheder, der er bemyndiget til at anvende den pågældende beredskabstjeneste.
(9)  EU-mekanismen bør benytte Unionens ruminfrastrukturer såsom det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus), Galileo, vidensystemet om situationen i rummet og GOVSATCOM, som er vigtige redskaber på EU-plan til at reagere på interne og eksterne nødsituationer. Copernicus-Beredskabsstyringstjenesten yder støtte til ERCC i de forskellige beredskabsfaser fra tidlig varsling og forebyggelse til katastrofe og genopretning. GOVSATCOM har til opgave at tilvejebringe sikker satellitbaseret kommunikation, der er skræddersyet til de statslige brugeres behov i forbindelse med håndtering af nødsituationer. Galileo er den første globale infrastruktur til satellitbaseret navigation og positionsbestemmelse, der er udformet specifikt til civile formål i Europa og på verdensplan, og kan anvendes på andre områder som f.eks. håndtering af nødsituationer, herunder tidlig varsling. Galileos relevante tjenester vil omfatte en beredskabstjeneste, som udsender signaler med advarsler om naturkatastrofer eller andre nødsituationer i bestemte områder. I betragtning af muligheden for at redde liv og lette koordineringen af nødforanstaltninger bør medlemsstaterne opfordres til at benytte denne tjeneste. Hvis de beslutter at anvende den, bør de med henblik på validering af systemet udpege og give Kommissionen meddelelse om de nationale myndigheder, der er bemyndiget til at anvende den pågældende beredskabstjeneste.
Ændring 15
Forslag til afgørelse
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  EU-mekanismen og rescEU bør udvikles på en måde, der sætter Unionen i stand til at reagere effektivt på en lang række nødsituationer. Klimaændringerne fører til en stigning i antallet, intensiteten og kompleksiteten af naturkatastrofer i Unionen og på verdensplan, hvilket kræver en høj grad af solidaritet mellem landene. Hvert år bliver mange medlemsstater hærget af skovbrande, der ødelægger tusindvis af hektar og koster adskillige liv. Denne situation var særlig tydelig i forbindelse med skovbrandene i Portugal i 2017, som førte til Kommissionens forslag om rescEU fra november 2017. Forebyggelses- og indsatskapaciteten i medlemsstaterne, herunder dem, der er mest berørt af skovbrande, er ofte utilstrækkelig. Det er derfor af afgørende betydning, at katastrofeforebyggelsen, -beredskabet og ‑indsatsen styrkes, og at EU-mekanismen omfatter tilstrækkelig kapacitet, herunder i overgangsperioden for rescEU, til at gribe ind, når der opstår skovbrande og andre naturkatastrofer.
Ændring 16
Forslag til afgørelse
Betragtning 9 b (ny)
(9b)  Kommissionen kunne under covid-19-pandemien på grundlag af de eksisterende bestemmelser i afgørelse nr. 1313/2013/EU i rescEU medtage opbygning af et medicinsk beredskabslager, der består af medicinske modforanstaltninger såsom medicinsk udstyr til intensiv behandling, personlige værnemidler, laboratorieartikler, vacciner og terapeutika, med henblik på beredskab og indsats over for en alvorlig grænseoverskridende sundhedstrussel. Fra dette medicinske beredskabslager blev der leveret personlige værnemidler til medlemsstaterne og kandidatlandene. Eftersom det kun er medlemsstaterne, der kan erhverve, leje eller lease rescEU-kapaciteter, gik der ikke desto mindre over en måned fra vedtagelsen af gennemførelsesretsakten om opbygningen af det ovennævnte beredskabslager til den første anvendelse af de(t) pågældende medicinske udstyr og artikler.
Ændring 17
Forslag til afgørelse
Betragtning 10
(10)  For at have den operationelle kapacitet til at reagere hurtigt på en omfattende nødsituation eller en hændelse med lav sandsynlighed og store konsekvenser som f.eks. covid-19-pandemien bør Unionen have mulighed for at erhverve, leje, lease eller indgå kontrakt om rescEU-kapaciteter med henblik på at være i stand til at bistå medlemsstater, der er overvældet af omfattende nødsituationer, på linje med den understøttende kompetence på civilbeskyttelsesområdet og med særligt fokus på sårbare personer. Disse kapaciteter skal være placeret på forhånd i logistiske knudepunkter i Unionen eller, af strategiske grunde, via pålidelige netværk af knudepunkter som f.eks. FN-nødlagre til humanitær bistand.
(10)  For at have den operationelle kapacitet til at reagere hurtigt og effektivt på omfattende nødsituationer eller hændelser med lav sandsynlighed og store konsekvenser som f.eks. covid-19-pandemien bør Unionen have mulighed for selvstændigt at erhverve, leje, lease eller indgå kontrakt om rescEU-kapaciteter med henblik på at være i stand til at bistå medlemsstater, der er overvældet af omfattende og grænseoverskridende nødsituationer, på linje med den understøttende kompetence på civilbeskyttelsesområdet. Disse kapaciteter skal være placeret på forhånd i logistiske knudepunkter i Unionen. EMA og ECDC bør om nødvendigt høres i forbindelse med definition, forvaltning og fordeling af kapaciteter til at reagere på medicinske nødsituationer.
Ændring 18
Forslag til afgørelse
Betragtning 10 a (ny)
(10a)  Man bør i forbindelse med udførelsen af EU-mekanismens aktiviteter være særlig opmærksom på beskyttelsen af sårbare personer. Desuden, og med henblik på at forebygge kønsbaseret vold, herunder vold i hjemmet i krisetider, bør Kommissionen sammen med medlemsstaterne udvikle en vejledning baseret på bedste praksis til støtte for ofre for kønsbaseret vold inden for rammerne af Unionens civilbeskyttelsesmekanisme.
Ændring 19
Forslag til afgørelse
Betragtning 10 b (ny)
(10b)  På grundlag af principperne om solidaritet og universel dækning af sundhedsydelser af høj kvalitet og Unionens centrale rolle med hensyn til at fremskynde fremskridt inden for de globale sundhedsudfordringer, bør EU-civilbeskyttelsesmekanismen etablere en bedre forebyggelses- , beredskabs- og indsatskapacitet hvad angår medicinske nødsituationer på en sådan måde, at der opnås i synergi og komplementaritet med andre relevante EU-programmer, navnlig EU4Health.
Ændring 20
Forslag til afgørelse
Betragtning 11
(11)  rescEU-kapaciteter, som medlemsstaterne har erhvervet, lejet, leaset eller indgået kontrakt om på anden vis, kan anvendes til nationale formål, men kun når de ikke anvendes eller er nødvendige i forbindelse med indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen.
(11)  rescEU-kapaciteter, som medlemsstaterne eller Kommissionen har erhvervet, lejet, leaset eller indgået kontrakt om på anden vis, kan anvendes til nationale formål af de medlemsstater, der opbevarer kapaciteterne, men kun når de ikke anvendes eller er nødvendige i forbindelse med indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen, og idet der gives første prioritet til bekæmpelse af grænseoverskridende nødsituationer.
Ændring 21
Forslag til afgørelse
Betragtning 12
(12)  Hvor det er nødvendigt, er det i Unionens interesse at yde en beredskabsindsats i forbindelse med nødsituationer i tredjelande. Selvom rescEU-kapaciteterne primært er oprettet som et sikkerhedsnet inden for Unionen, kan de i behørigt begrundede tilfælde og under hensyntagen til de humanitære principper indsættes uden for Unionen.
(12)  Hvor det er nødvendigt, er det i Unionens interesse at yde en beredskabsindsats i forbindelse med nødsituationer i tredjelande. Selv om rescEU-kapaciteterne primært er oprettet som et sikkerhedsnet inden for Unionen, kan de i behørigt begrundede tilfælde, i samråd med humanitære aktører forud for indsættelsen, og under hensyntagen til de humanitære principper indsættes uden for Unionen.
Ændring 22
Forslag til afgørelse
Betragtning 13
(13)  Med henblik på at støtte medlemsstaterne i at yde assistancen bør Den Europæiske Civilbeskyttelsespulje styrkes yderligere gennem samfinansiering af de operationelle omkostninger i forbindelse med de kapaciteter, der stilles til rådighed, når de indsættes uden for Unionen.
(13)  Med henblik på at støtte medlemsstaterne i at yde assistancen, også uden for Unionen, bør Den Europæiske Civilbeskyttelsespulje styrkes yderligere gennem samfinansiering af de operationelle omkostninger i forbindelse med de kapaciteter, der stilles til rådighed, på samme niveau, uanset om de indsættes i eller uden for Unionen.
Ændring 23
Forslag til afgørelse
Betragtning 14 a (ny)
(14a)   For at styrke samarbejdet inden for bekæmpelse af skovbrande fra luften og reaktion på andre katastrofer bør de administrative procedurer strømlines, hvor det er muligt, med henblik på at sikre en hurtig bistand.
Ændring 24
Forslag til afgørelse
Betragtning 16
(16)  Da indsættelsen af rescEU-kapaciteter ved indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen tilvejebringer en betydelig merværdi for Unionen ved at sikre en effektiv og hurtig indsats over for personer i nødsituationer, bør der indføres yderligere forpligtelser med hensyn til synliggørelse, så Unionens indsats tydeligt fremgår.
(16)  Da indsættelsen af rescEU-kapaciteter ved indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen tilvejebringer en betydelig merværdi for Unionen ved at sikre en effektiv og hurtig indsats over for personer i nødsituationer, bør der indføres yderligere forpligtelser med hensyn til synliggørelse, så EU-borgerne og medierne bliver holdt orienteret, og så Unionens indsats tydeligt fremgår. De nationale myndigheder bør modtage kommunikationsretningslinjer fra Kommissionen for hver enkelt intervention for at sikre, at Unionens rolle får tilstrækkelig offentlig opmærksomhed.
Ændring 25
Forslag til afgørelse
Betragtning 17
(17)  For at øge fleksibiliteten og opnå en optimal budgetgennemførelse bør indirekte forvaltning medtages som en metode til gennemførelse af budgettet.
(17)  Denne afgørelse bør give mulighed for, at indirekte forvaltning kan anvendes som en metode til budgetgennemførelse, når arten og indholdet af det pågældende tiltag berettiger det, for at øge fleksibiliteten og opnå en optimal budgetgennemførelse.
Ændring 26
Forslag til afgørelse
Betragtning 17 a (ny)
(17a)   I overensstemmelse med artikel 155 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/10461a ("finansforordningen") bør de enheder, der er opført i artikel 62, stk. 1, litra c), i nævnte forordning og i artikel 25, stk. 2, i denne afgørelse, opfylde deres rapporteringsforpligtelser hvert år. Rapporteringskravene til disse enheder er fastsat i den i finansforordningens artikel 130, stk. 3, omhandlede verificeringsaftale.
____________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).
Ændring 27
Forslag til afgørelse
Betragtning 18
(18)  For at fremme forudsigelighed og langsigtet effektivitet ved gennemførelsen af afgørelse nr. 1313/2013/EU bør Kommissionen vedtage årlige eller flerårige arbejdsprogrammer, hvori de planlagte tildelinger angives. Det vil hjælpe Unionen med at få større fleksibilitet i budgetgennemførelsen og dermed styrke forebyggelses- og beredskabsforanstaltningerne.
udgår
Ændring 28
Forslag til afgørelse
Betragtning 18 a (ny)
(18a)   Ved delegerede retsakter bør man fastlægge de ledende EU-agenturers styrkede beføjelser til at forvalte rescEU-kapaciteter, lede indkøbsprocessen og fremsætte henstillinger om specifikke mængder og produkter, der skal anbringes i geografisk spredte logistiske knudepunkter.
Ændring 29
Forslag til afgørelse
Betragtning 18 b (ny)
(18b)  Etableringen, forvaltningen og fordelingen af strategiske EU-reserver og ‑lagre af kapaciteter til at reagere på medicinske nødsituationer under EU4Health-programmet bør fungere som et supplement til rescEU's reserver.
Ændring 30
Forslag til afgørelse
Betragtning 22 a (ny)
(22a)   EU-mekanismen bør også åbne mulighed for supplerende frivillige bidrag fra medlemsstaterne.
Ændring 31
Forslag til afgørelse
Betragtning 23
(23)  Forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger er afgørende for at øge Unionens robusthed over for naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, men forekomsten, timingen og omfanget af katastrofer er i sagens natur uforudsigelige. Som det har vist sig under covid-19-krisen, kan de finansielle midler, der anmodes om for at sikre en passende indsats, variere betydeligt fra år til år og bør omgående stilles til rådighed. Hvis princippet om forudsigelighed skal forenes med behovet for at kunne reagere hurtigt, er det derfor nødvendigt at tilpasse den finansielle gennemførelse af programmerne. I tillæg til artikel 12, stk. 4, i finansforordningen er det derfor hensigtsmæssigt at tillade fremførsel af uudnyttede bevillinger, der bør være begrænset til det følgende år, og som udelukkende anvendes til indsatsforanstaltninger.
(23)  Forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger er afgørende for at øge Unionens robusthed over for naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, men forekomsten, timingen og omfanget af katastrofer er i sagens natur uforudsigelige. Som det har vist sig under covid-19-krisen, kan de finansielle midler, der anmodes om for at sikre en passende indsats, variere betydeligt fra år til år og bør omgående stilles til rådighed. Hvis princippet om forudsigelighed skal forenes med behovet for at kunne reagere hurtigt, er det derfor nødvendigt at tilpasse den finansielle gennemførelse af programmerne. I tillæg til artikel 12, stk. 4, i finansforordningen er det derfor hensigtsmæssigt at tillade fremførsel af uudnyttede bevillinger, der bør være begrænset til det følgende år, og som anvendes til forebyggelses-, beredskabs- og indsatsforanstaltninger.
Ændring 32
Forslag til afgørelse
Betragtning 25
(25)  Bilag I til afgørelse nr. 1313/2013/EU er ikke tilstrækkeligt fleksibelt til, at Unionen kan foretage en korrekt tilpasning af investeringer i forebyggelse, beredskab og indsats og derfor udgår det. De investeringsniveauer, der skal tildeles de forskellige faser af katastroferisikostyringscyklussen, skal fastsættes på forhånd. Denne mangel på fleksibilitet forhindrer Unionen i at kunne reagere på katastrofers uforudsigelige karakter.
udgår
Ændring 33
Forslag til afgørelse
Betragtning 25 a (ny)
(25a)  Der er under covid-19-pandemien stillet supplerende finansielle bevillinger til rådighed til at finansiere tiltag under EU-mekanismen for at have velfungerende rescEU-kapaciteter, og for at EU-mekanismen kan opfylde EU-borgernes behov på en effektiv måde. Det er vigtigt at give Unionen den nødvendige fleksibilitet til at kunne reagere effektivt på den uforudsigelige karakter af katastrofer og samtidig bevare en vis forudsigelighed med hensyn til opfyldelsen af de mål, der er opstillet i denne afgørelse. Det er vigtigt at opnå den nødvendige balance i opfyldelsen af disse mål. Med henblik på at opdatere procentsatserne i bilag I i overensstemmelse med prioriteterne i den reformerede EU-mekanisme bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde uddelegeres til Kommissionen.
Ændring 34
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 1 – stk. 2
-1)   Artikel 1, stk. 2, affattes således:
2.  Den beskyttelse, som skal sikres med EU-mekanismen, bør primært omfatte beskyttelse af mennesker, men også miljøet og ejendom, herunder kulturarv, mod alle former for naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, herunder konsekvenserne af terrorisme, teknologiske katastrofer, strålingskatastrofer, miljøkatastrofer, havforurening og akutte folkesundhedskriser, som opstår i eller uden for Unionen. For så vidt angår konsekvenserne af terrorhandlinger eller strålingskatastrofer kan EU-mekanismen kun omfatte beredskabs- og indsatsforanstaltninger.
"2. Den beskyttelse, som skal sikres med EU-mekanismen, bør primært omfatte beskyttelse af mennesker, men også miljøet og ejendom, herunder kulturarv, mod alle former for naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, herunder konsekvenserne af terrorisme, teknologiske katastrofer, strålingskatastrofer, miljøkatastrofer, havforurening, hydrogeologisk ustabilitet og akutte folkesundhedskriser, som opstår i eller uden for Unionen. For så vidt angår konsekvenserne af terrorhandlinger eller strålingskatastrofer kan EU-mekanismen kun omfatte beredskabs- og indsatsforanstaltninger."
Ændring 35
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 1 – stk. 3
-1a)   Artikel 1, stk. 3, affattes således:
3.  EU-mekanismen fremmer solidariteten mellem medlemsstaterne gennem praktisk samarbejde og koordinering, uden at dette berører medlemsstaternes primære ansvar for at beskytte mennesker, miljøet og ejendom, herunder kulturarv, på deres eget område mod katastrofer og at udstyre deres katastrofehåndteringssystemer med tilstrækkelig kapacitet til, at de på passende og konsekvent vis kan håndtere og være beredte på katastrofer af en art og størrelse, som med rimelighed kan forventes, og som det er muligt at forberede sig på.
"3. EU-mekanismen fremmer solidariteten mellem medlemsstaterne gennem praktisk samarbejde og koordinering, uden at dette berører medlemsstaternes primære ansvar for at beskytte mennesker, miljøet, jord og ejendom, herunder kulturarv, på deres eget område mod katastrofer og at udstyre deres katastrofehåndteringssystemer med tilstrækkelig kapacitet til, at de på passende og konsekvent vis kan forebygge, håndtere og være beredte på katastrofer af en art og størrelse, som med rimelighed kan forventes, og som det er muligt at forberede sig på."
Ændring 36
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 b (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 3 - stk. 1 - litra c
-1b)   Artikel 3, stk. 1, litra c), affattes således:
c)  at fremme en hurtig og effektiv indsats i tilfælde af katastrofer eller overhængende fare herfor, herunder ved at træffe foranstaltninger for at afbøde de umiddelbare konsekvenser af katastrofer
"c) at fremme en hurtig og effektiv indsats i tilfælde af katastrofer eller overhængende fare herfor, herunder ved at fjerne eventuelle hindringer af bureaukratisk art"
Ændring 37
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
1a)  I artikel 4 indsættes følgende nummer:
"4a. "Unionens mål for modstandsdygtighed over for katastrofer": mål, der er fastlagt for at understøtte forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger med henblik på at forbedre Unionens og dens medlemsstaters kapacitet til at modstå virkningerne af en katastrofe, som har eller kan have virkninger på tværs af grænserne, for at skabe et fælles udgangspunkt for opretholdelsen af kritiske funktioner i samfundet på trods af virkningerne af en sådan katastrofe og for at sikre, at det indre marked fungerer korrekt i en sådan sammenhæng"
Ændring 38
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 5 – stk. 1 – litra c
1b)  Artikel 5, stk. 1, litra c), affattes således:
c)  udarbejde og regelmæssigt ajourføre en tværsektoriel oversigt over og kortlægning af de naturskabte og menneskeskabte katastroferisici, som Unionen måtte stå over for, ved at følge en sammenhængende tilgang på tværs af forskellige politikområder, som kan tackle eller påvirke katastrofeforebyggelse og under behørig hensyntagen til de sandsynlige konsekvenser af klimaændringer
"c) udarbejde og regelmæssigt ajourføre en tværsektoriel oversigt over og kortlægning af de naturskabte og menneskeskabte risici for katastrofer – herunder katastrofer, som har eller kan have virkninger på tværs af grænserne – som Unionen måtte stå over for, ved at følge en sammenhængende tilgang på tværs af forskellige politikområder, som kan tackle eller påvirke katastrofeforebyggelse og under behørig hensyntagen til de sandsynlige konsekvenser af klimaændringer"
Ændring 39
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 c (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 5 – stk. 1 – litra h
1c)   Artikel 5, stk. 1, litra h), affattes således:
h)  fremme anvendelsen af forskellige EU-midler, der kan støtte bæredygtig katastrofeforebyggelse og tilskynde medlemsstaterne og regionerne til at udnytte disse finansieringsmuligheder
"h) fremme anvendelsen af forskellige EU-midler, der kan støtte bæredygtig katastrofeforebyggelse, herunder forebyggelse af katastrofer forårsaget af hydrogeologisk ustabilitet, og tilskynde medlemsstaterne og regionerne til at udnytte disse finansieringsmuligheder"
Ændring 40
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra -a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 6 – stk. 1 – litra c
-a)  Stk. 1, litra c), affattes således:
c)  videreudvikle og tilpasse planlægning af katastroferisikostyring på nationalt eller relevant subnationalt niveau
"c) videreudvikle og forfine planlægning af katastroferisikostyring på nationalt eller relevant subnationalt niveau, herunder hvad angår grænseoverskridende samarbejde, under hensyntagen til Unionens mål for modstandsdygtighed over for katastrofer som omhandlet i artikel 6, stk. 5, og risiciene i forbindelse med katastrofer, som har eller kan have virkninger på tværs af grænserne"
Ændring 41
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 –nr. 2 – litra -a a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 6 – stk. 1 – litra d
-aa)  Stk. 1, litra d), affattes således:
d)  stille en sammenfatning af relevante dele af vurderingerne, jf. litra a) og b), til rådighed for Kommissionen med fokus på centrale risici. For centrale risici med grænseoverskridende konsekvenser og efter omstændighederne for risici med lav sandsynlighed og store konsekvenser, skal medlemsstaterne beskrive de prioriterede forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger. Sammenfatningen fremsendes til Kommissionen senest den 31. december 2020 og derefter hvert tredje år og i tilfælde af større ændringer
"d) stille en sammenfatning af relevante dele af vurderingerne, jf. litra a) og b), til rådighed for Kommissionen med fokus på centrale risici. For centrale risici med grænseoverskridende konsekvenser og risici i forbindelse med katastrofer, som har eller kan have virkninger på tværs af grænserne, og efter omstændighederne for risici med lav sandsynlighed og store konsekvenser, skal medlemsstaterne beskrive de prioriterede forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger. Sammenfatningen fremsendes til Kommissionen senest den 31. december 2020 og derefter hvert tredje år og i tilfælde af større ændringer"
Ændring 42
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 6 – stk. 1 – litra f
f)  forbedre indsamling af data om tab som følge af katastrofer på nationalt eller på et relevant subnationalt niveau for at sikre, at opstilling af scenarier sker på et evidensbaseret grundlag, jf. artikel 10, stk. 1.
f)  forbedre indsamling af data om tab som følge af katastrofer på nationalt eller på et relevant subnationalt niveau for at sikre, at opstilling af scenarier sker på et evidensbaseret grundlag, jf. artikel 10, stk. 1, navnlig når der er tale om at kortlægge mangler i grænseoverskridende katastrofeberedskabskapaciteter.
Ændring 43
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 6 – stk. 5
5.  Kommissionen fastlægger Unionens mål for katastrofemodstandsdygtighed for at understøtte forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger. Mål for katastrofemodstandsdygtighed sikrer et fælles udgangspunkt for opretholdelsen af kritiske funktioner i samfundet i tilfælde af kaskadevirkninger af en katastrofe med omfattende følger og for at sikre det indre markeds funktion. Målene skal være baseret på fremadskuende scenarier, herunder klimaændringernes indvirkning på katastroferisiko, data om tidligere hændelser og tværsektorielle konsekvensanalyser med særligt fokus på sårbare personer.
5.  Senest den ... [18 måneder efter datoen for denne ændringsafgørelses ikrafttræden] vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30 med henblik på at supplere denne afgørelse ved at fastlægge Unionens mål for katastrofemodstandsdygtighed for at understøtte forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger. Mål for katastrofemodstandsdygtighed sikrer et fælles udgangspunkt for opretholdelsen af kritiske funktioner i samfundet i tilfælde af kaskadevirkninger af en katastrofe med omfattende følger og for at sikre det indre markeds funktion. Disse mål skal være baseret på fremadskuende scenarier, herunder indvirkningen af klimaændringer og tabet af biodiversitet på katastroferisiko, data om tidligere hændelser og tværsektorielle konsekvensanalyser samt analyser af de langsigtede samfundsmæssige konsekvenser for de berørte regioner med særligt fokus på sårbare personer. Ved udarbejdelsen af mål for katastrofemodstandsdygtighed fokuserer Kommissionen særlig på tilbagevendende katastrofer, der rammer medlemsstaternes regioner, og foreslår, at de nationale myndigheder træffer konkrete foranstaltninger, herunder de foranstaltninger, der skal gennemføres ved anvendelse af EU-midler, for at styrke modstandsdygtigheden over for kriser.
Kommissionen tillægges beføjelse til om nødvendigt at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30 med henblik på fastlæggelse af Unionens mål for modstandsdygtighed over for katastrofer.
Ændring 44
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 7 - stk. 1 - afsnit 2
ERCC koordinerer, overvåger og støtter i realtid reaktionen i forbindelse med nødsituationer på EU-plan. ERCC arbejder tæt sammen med nationale krisestyringssystemer, civilbeskyttelsesmyndigheder og relevante EU-organer.
ERCC koordinerer, overvåger og støtter i realtid reaktionen i forbindelse med nødsituationer på EU-plan. ERCC arbejder tæt sammen med nationale krisestyringssystemer, civilbeskyttelsesmyndigheder, lokale frivillige grupper og relevante EU-organer.
Ændring 45
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 8 – litra c– led 1
—  om udvikling af transnationale detektions- og varslingssystemer af interesse for Unionen
—  om udvikling af transnationale systemer til tidlig detektion og varsling af interesse for Unionen med henblik på at afbøde de umiddelbare virkninger af katastrofer eller pandemier for menneskeliv
Ændring 46
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 8 – litra c – led 3 a (nyt)
–  yde bistand til teknisk uddannelse til lokalsamfund med henblik på at øge deres kapaciteter for så vidt angår deres første ikke-støttede reaktion på en krise
Ændring 47
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 9 – stk. 10 a (nyt)
5a)   I artikel 9 tilføjes følgende stykke:
"10a. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre, at akuthjælperne er tilstrækkeligt udstyret og forberedt til at reagere på enhver form for katastrofesituation som omhandlet i artikel 1."
Ændring 48
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 10 – stk. 1
1.  Kommissionen og medlemsstaterne arbejder sammen om at forbedre den tværsektorielle planlægning af modstandsdygtighed for såvel naturkatastrofer som menneskeskabte katastrofer, der kan forventes at have grænseoverskridende virkninger, herunder klimaændringernes negative virkninger. Planlægningen af modstandsdygtigheden omfatter opstilling af scenarier på EU-plan for katastrofeforebyggelse og -indsats på baggrund af de risikovurderinger, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, litra a), og den oversigt over risici, der er nævnt i artikel 5, stk. 1, litra c), planlægning af katastroferisikostyring som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra c), data om tab som følge af katastrofer som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra f), kortlægning af aktiver og udarbejdelse af planer for indsættelse af indsatskapaciteter under hensyntagen til Unionens mål for modstandsdygtighed over for katastrofer, jf. artikel 6, stk. 5.
1.  Kommissionen og medlemsstaterne arbejder sammen om at forbedre den tværsektorielle planlægning af modstandsdygtighed for såvel naturkatastrofer som menneskeskabte katastrofer, der kan forventes at have grænseoverskridende virkninger, herunder klimaændringernes negative virkninger og den stadig hyppigere forekomst af grænseoverskridende naturbrande. Planlægningen af modstandsdygtigheden omfatter opstilling af scenarier på EU-plan for katastrofeforebyggelse og -indsats på baggrund af de risikovurderinger, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, litra a), og den oversigt over risici, der er nævnt i artikel 5, stk. 1, litra c), planlægning af katastroferisikostyring som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra c), data om tab som følge af katastrofer som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra f), kortlægning af aktiver og udarbejdelse af planer for indsættelse af indsatskapaciteter under hensyntagen til Unionens mål for modstandsdygtighed over for katastrofer, jf. artikel 6, stk. 5.
Ændring 49
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 10 – stk. 2
2.  Kommissionen og medlemsstaterne identificerer og fremmer synergier mellem civilbeskyttelsesassistancen og den humanitære bistand fra Unionen og medlemsstaterne ved planlægningen af katastrofemodstandsdygtigheden indsatsforanstaltninger i forbindelse med humanitære kriser uden for Unionen.
2.  Kommissionen og medlemsstaterne identificerer og fremmer synergier mellem civilbeskyttelsesassistancen og den humanitære bistand fra Unionen og medlemsstaterne ved planlægningen af katastrofemodstandsdygtigheden indsatsforanstaltninger i forbindelse med humanitære kriser uden for Unionen i samråd med humanitære aktører, herunder lokale humanitære aktører og lokale myndigheder, når det er muligt.
Ændring 50
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 7
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 11 – stk. 2
2.  På grundlag af påviste risici, målene for katastrofemodstandsdygtighed i artikel 6, stk. 5, opstillingen af scenarier i artikel 10, stk. 1, og samlede kapaciteter og mangler fastlægger Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 2, hvor mange og hvilke typer centrale indsatskapaciteter Den Europæiske Civilbeskyttelsespulje har brug for ("kapacitetsmål").
2.  På grundlag af påviste risici, samlede kapaciteter, mangler og Unionens eventuelle eksisterende mål for katastrofemodstandsdygtighed som omhandlet i artikel 6, stk. 5, og en eventuel eksisterende opstilling af scenarier som omhandlet i artikel 10, stk. 1, fastlægger Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter, hvor mange og hvilke typer centrale indsatskapaciteter Den Europæiske Civilbeskyttelsespulje har brug for ("kapacitetsmål"). Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 2.
Ændring 51
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 2
2.  Kommissionen fastlægger ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtaget efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 2, de kapaciteter, som rescEU skal bestå af, på grundlag af de mål for modstandsdygtighed, der er nævnt i artikel 6, stk. 5, den opstilling af scenarier, der er nævnt i artikel 10, stk. 1, under hensyntagen til identificerede og kommende risici og samlede kapaciteter og manglerne på EU-plan, navnlig på områderne bekæmpelse skovbrande fra luften, kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare hændelser og medicinsk katastrofeberedskab.
2.  Kommissionen opretter i logistiske knudepunkter europæiske reserver af medicinske modforanstaltninger og udstyr, som omfatter de medicinske modforanstaltninger, der er egnede til hændelser med store konsekvenser og lav sandsynlighed. Kommissionen fastlægger ved hjælp af gennemførelsesretsakter de kapaciteter, som rescEU skal bestå af, bl.a. på grundlag af Unionens eventuelle eksisterende mål for katastrofemodstandsdygtighed som omhandlet i artikel 6, stk. 5, og en eventuel eksisterende opstilling af scenarier som omhandlet i artikel 10, stk. 1, under hensyntagen til identificerede og kommende risici og samlede kapaciteter og manglerne på EU-plan, navnlig på områderne bekæmpelse skovbrande fra luften, redningsaktioner ved jordskælv og oversvømmelser, kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare hændelser og medicinsk katastrofeberedskab. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 2. Kommissionen ajourfører regelmæssigt oplysningerne om antallet og klassificeringen af rescEU-kapaciteter og gør disse oplysninger direkte tilgængelige for andre EU-institutioner.
Ændring 52
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
For så vidt angår kapaciteter til reaktion på medicinske nødsituationer, såsom et strategisk beredskabslager, medicinske nødhjælpshold og alle andre relevante kapaciteter, sikrer Kommissionen, at der opnås en effektiv koordinering og synergier med andre EU-programmer og -fonde, navnlig EU4Health-programmet1a, og med relevante aktører på EU- og internationalt plan.
_______________________
1a Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 282/2014 ("EU4Health-programmet") (COM(2020)0405).
Ændring 53
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1
Kommissionen eller medlemsstaterne erhverver, lejer, leaser og/eller indgår på anden vis kontrakt om rescEU-kapaciteter. Kommissionen kan erhverve, leje, lease eller på anden måde indgå kontrakt om rescEU-kapaciteter med henblik på opbygning af lagre og distribution af forsyninger eller leverancer af tjenesteydelser til medlemsstaterne via udbudsprocedurer i overensstemmelse med Unionens finansielle regler. Hvis medlemsstaterne erhverver, lejer, leaser eller på anden vis indgår kontrakt om rescEU-kapaciteter, kan Kommissionen yde direkte tilskud til medlemsstaterne uden indkaldelse af forslag.
Kommissionen eller medlemsstaterne erhverver, lejer, leaser og/eller indgår på anden vis kontrakt om rescEU-kapaciteter. Kommissionen kan erhverve, leje, lease eller på anden måde indgå kontrakt om rescEU-kapaciteter med henblik på opbygning af lagre og distribution af forsyninger af høj kvalitet eller leverancer af tjenesteydelser til medlemsstaterne via udbudsprocedurer i overensstemmelse med Unionens finansielle regler. Hvis Kommissionen erhverver rescEU-kapaciteter, bevarer den ejendomsretten til disse kapaciteter, selv når de fordeles til medlemsstaterne. Hvis Kommissionen lejer, leaser eller på anden vis indgår kontrakt om rescEU-kapaciteter, bevarer Kommissionen den fulde kontrol over disse kapaciteter. Hvis Kommissionen erhverver kapaciteter, der ikke kan genanvendes, kan den overdrage ejendomsretten til disse kapaciteter til den medlemsstat, der anmoder herom. Hvis medlemsstaterne erhverver, lejer, leaser eller på anden vis indgår kontrakt om rescEU-kapaciteter, kan Kommissionen yde direkte tilskud til medlemsstaterne uden indkaldelse af forslag.
Ændring 54
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 3
rescEU-kapaciteterne opbevares af de medlemsstater, som erhverver, lejer, leaser eller på anden måde indgår kontrakt om disse kapaciteter. Med henblik på at styrke Unionens modstandsdygtighed skal rescEU-kapaciteter, der erhverves, lejes, leases eller på anden vis indgås kontrakt om af Kommissionen, på forhånd være strategisk placeret i Unionen. I samråd med medlemsstaterne kan rescEU-kapaciteter, der erhverves, lejes, leases eller på anden vis indgås kontrakt om af Kommissionen, også være placeret i tredjelande via betroede netværk, der forvaltes af relevante internationale organisationer.
rescEU-kapaciteterne opbevares af de medlemsstater, som erhverver, lejer, leaser eller på anden måde indgår kontrakt om disse kapaciteter. Med henblik på at styrke Unionens modstandsdygtighed skal rescEU-kapaciteter, der erhverves, lejes, leases eller på anden vis indgås kontrakt om af Kommissionen, på forhånd være strategisk placeret i Unionen.
Ændring 55
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 5
aa)   Stk. 5 affattes således:
5.  En medlemsstat, der ejer, lejer eller leaser rescEU-kapaciteter, sikrer, at disse kapaciteter registreres i CECIS, og at disse kapaciteter er tilgængelige og kan indsættes under EU-mekanismen.
"5. Kommissionen eller den medlemsstat, der ejer, lejer eller leaser eller på anden måde indgår kontrakt om rescEU-kapaciteter, sikrer, at disse kapaciteter registreres i CECIS, og at disse kapaciteter er tilgængelige og kan indsættes under EU-mekanismen.
rescEU-kapaciteter kan kun anvendes til nationale formål som omhandlet i artikel 23, stk. 4a, når de ikke anvendes eller er nødvendige til indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen.
rescEU-kapaciteter kan kun anvendes til nationale formål som omhandlet i artikel 23, stk. 4a, når de ikke anvendes eller er nødvendige til indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen.
rescEU-kapaciteter anvendes i overensstemmelse med de gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 32, stk. 1, litra g), og de driftsaftaler, som er indgået mellem Kommissionen og den medlemsstat, der ejer, lejer eller leaser sådanne kapaciteter, og som nærmere fastsætter vilkår og betingelser for indsættelse af rescEU-kapaciteter, herunder deltagende personel.
rescEU-kapaciteter anvendes i overensstemmelse med de gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 32, stk. 1, litra g), og de driftsaftaler, som er indgået mellem Kommissionen og den medlemsstat, der ejer, lejer eller leaser sådanne kapaciteter, og som nærmere fastsætter vilkår og betingelser for indsættelse af rescEU-kapaciteter, herunder deltagende personel.
De vilkår og betingelser, der er fastsat i driftsaftalerne, skal også sikre, at rescEU-kapaciteterne anvendes i overensstemmelse med denne afgørelse, navnlig med kravet om at stille rescEU-kapaciteter til rådighed som fastlagt i denne artikels stk. 6 og med de generelle mål i artikel 1. Disse betingelser skal også angive, hvilke foranstaltninger der skal træffes i tilfælde af manglende overholdelse for at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af EU-finansieringen."
Ændring 56
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra b
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 10 – afsnit 1
Der kan indsættes rescEU-kapaciteter uden for Unionen i overensstemmelse med denne artikels stk. 6-9.
Der kan indsættes rescEU-kapaciteter uden for Unionen i overensstemmelse med denne artikels stk. 6-9. Kommissionen indfører særlige bestemmelser for at sikre ansvarlighed og korrekt anvendelse af rescEU-kapaciteter i tredjelande, herunder adgang for EU-kontrollører. EU-mekanismens synlighed i tredjelande sikres i overensstemmelse med artikel 20a, stk. 1 og 2, i denne afgørelse.
Ændring 57
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2 – litra f a (nyt)
8a)   I artikel 13, stk. 1, andet afsnit, tilføjes følgende litra:
"fa) etablering af kapaciteter med en særlig beredskabsekspertise, som kan anvendes i tilfælde af katastrofer, der påvirker kulturarv."
Ændring 58
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 15 – stk. 3 – litra b
b)  sammen med den berørte medlemsstat indsamle og analysere validerede oplysninger om situationen med det formål at skabe generel situationsbevidsthed og formidle dem til medlemsstaterne
b)  sammen med den berørte medlemsstat indsamle og analysere validerede oplysninger om situationen med det formål at skabe generel bevidsthed om situationen og indsatsen og formidle dem direkte til medlemsstaterne
Ændring 59
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 16 – stk. 2
9a)   Artikel 16, stk. 2, affattes således:
2.  Indsatser i henhold til denne artikel kan gennemføres enten som en selvstændig bistand eller som et bidrag til en indsats, der ledes af en international organisation. EU-koordineringen integreres fuldt ud i den overordnede koordinering, som varetages af De Forenede Nationers Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) og respekterer dets ledende rolle. I tilfælde af menneskeskabte katastrofer eller komplekse nødsituationer skal Kommissionen sikre sammenhæng med den europæiske konsensus om humanitær bistand og overholdelse af de humanitære principper.
"2. Indsatser i henhold til denne artikel kan gennemføres enten som en selvstændig bistand eller som et bidrag til en indsats, der ledes af en international organisation. EU-koordineringen integreres fuldt ud i den overordnede koordinering, som varetages af De Forenede Nationers Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) og respekterer dets ledende rolle. I tilfælde af menneskeskabte katastrofer eller komplekse nødsituationer skal Kommissionen, når det er muligt, høre humanitære aktører, herunder lokale, og sikre sammenhæng med den europæiske konsensus om humanitær bistand og overholdelse af de humanitære principper."
Ændring 60
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 17 – stk. 1 – litra a
a)  efter en anmodning om ekspertise på forebyggelsesområdet i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2
a)  efter en anmodning om ekspertise på forebyggelsesområdet som omhandlet i artikel 5, stk. 2, navnlig i tilfælde af en pandemi
Ændring 61
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 17 – stk. 1 – litra b
b)  efter en anmodning om ekspertise på beredskabsområdet i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3.
b)  efter en anmodning om ekspertise på beredskabsområdet som omhandlet i artikel 13, stk. 3, navnlig i tilfælde af en pandemi
Ændring 62
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 18 – stk. 1 – litra a a (nyt)
aa)   at udvikle kartografisk materiale til hurtig indsættelse og mobilisering af ressourcer, navnlig under hensyntagen til de særlige forhold i grænseoverskridende regioner med henblik på grænseoverskridende risici såsom naturbrande
Ændring 63
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra b a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 1
ba)  Stk. 3, første afsnit, affattes således:
Det rammebeløb, der er omhandlet i stk. 1, kan tillige dække omkostninger, der vedrører forberedelse, overvågning, kontrol, revision og evaluering, som er nødvendig for forvaltningen af EU-mekanismen og opfyldelsen af dens mål.
"Det rammebeløb, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1 og 1a og i artikel 19a, kan tillige dække omkostninger, der vedrører forberedelse, overvågning, kontrol, revision og evaluering, som er nødvendig for forvaltningen af EU-mekanismen og opfyldelsen af dens mål."
Ændring 64
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra b b (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 3 a (nyt)
bb)  Følgende stykke indsættes:
"3a. Finansieringsrammen i nærværende artikels stk. 1 og 1a og i artikel 19a tildeles til dækning af foranstaltninger vedrørende forebyggelse, beredskab og indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer."
Ændring 65
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra c
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 4
c)  Stk. 4 affattes således:
udgår
‘4. Finansieringsrammen i stk. 1 og 1a tildeles til dækning af foranstaltninger vedrørende forebyggelse, beredskab og indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer."
Ændring 66
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra c a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 4
ca)  Stk. 4 affattes således:
4.  Finansieringsrammen i stk. 1, tildeles i perioden 2014-2020 i overensstemmelse med de procentsatser og principper, der er fastlagt i bilaget.
"4. Finansieringsrammen i stk. 1, tildeles i perioden 2014-2020 i overensstemmelse med de procentsatser, der er fastlagt i punkt 1 i bilag I, og de principper, der er fastlagt i punkt 3 i nævnte bilag."
Ændring 67
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra c b (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 4 a (nyt)
cb)  Følgende stykke indsættes:
"4a. Finansieringsrammen i nærværende artikels stk. 1a og i artikel 19a tildeles i perioden 2021-2027 i overensstemmelse med de procentsatser, der er fastlagt i punkt 2 i bilag I, og de principper, der er fastlagt i punkt 3 i nævnte bilag."
Ændring 68
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra d
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 5 og 6
d)  Stk. 5 og 6 udgår.
udgår
Ændring 69
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra d a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 5
da)  Stk. 5 affattes således:
5.   Kommissionen reviderer fordelingen i bilag I under hensyn til resultatet af den foreløbige evalueringsrapport, som er omhandlet i artikel 34, stk. 2, litra a). Kommissionen tillægges beføjelser til, såfremt det er nødvendigt henset til resultaterne af denne revision, at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30 med henblik på at tilpasse hvert af tallene i bilag I med over 8 procentpoints og op til 16 procentpoints. Disse delegerede retsakter vedtages senest den 30. juni 2017.
"5. Kommissionen reviderer fordelingen i bilag I under hensyntagen til resultatet af den evaluering, som er omhandlet i artikel 34, stk. 3. Kommissionen tillægges beføjelser til, såfremt det er nødvendigt henset til uventede hændelser, der påvirker gennemførelsen af budgettet, eller henset til oprettelsen af rescEU-kapaciteter, at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30 med henblik på at ændre bilag I for at tilpasse hvert af tallene i punkt 1 og 2 i bilag I med over 10 procentpoint."
Ændring 70
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra d b (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 6
db)  Stk. 6 affattes således:
6.   Såfremt der i tilfælde af en nødvendig revision af de budgetmidler, der står til rådighed for indsatsforanstaltninger, i særligt hastende tilfælde er behov herfor, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på, inden for de til rådighed stående budgetbevillinger og efter proceduren i artikel 31, at tilpasse hvert af tallene i bilag I med over 8 procentpoints og op til 16 procentpoints.
"6. Såfremt der i tilfælde af en nødvendig revision af de budgetmidler, der står til rådighed for indsatsforanstaltninger, i særligt hastende tilfælde er behov herfor, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30 med henblik på at ændre bilag I for at tilpasse hvert af tallene i punkt 1 og 2 i bilag I med over 10 procentpoint, inden for de til rådighed stående budgetbevillinger og efter proceduren i artikel 31."
Ændring 71
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra d c (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 6 a (nyt)
dc)  I artikel 19 tilføjes følgende stykke:
"6a. Europa-Parlamentet og Rådet godkender de disponible bevillinger for hvert regnskabsår, dog uden at dette berører bestemmelserne i Rådets forordning (EU, Euratom) .../... om den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 og i den interinstitutionelle aftale af ... 2020 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning."
Ændring 72
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19a – stk. 1
De foranstaltninger, der er nævnt i artikel 2 i forordning [ERI], gennemføres i henhold til nærværende afgørelse ved hjælp af de beløb, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. iv, i nævnte forordning, jf. dog dens artikel 4, stk. 4 og 8.
De foranstaltninger, der er nævnt i artikel 2 i forordning [ERI], gennemføres i henhold til nærværende afgørelse med et beløb på 2 187 620 000 EUR i løbende priser som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. iv), i nævnte forordning, jf. dog dens artikel 4, stk. 4 og 8.
Ændring 73
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 20a – stk. 1 – afsnit 2
Enhver form for bistand eller finansiering, der ydes i medfør af denne afgørelse, skal være tilstrækkelig synlig. Medlemsstaterne sikrer navnlig, at offentlig kommunikation om operationer, der finansieres i medfør af EU-mekanismen:
Enhver form for bistand eller finansiering, der ydes i medfør af denne afgørelse, skal være tilstrækkelig synlig i overensstemmelse med de specifikke retningslinjer, som Kommissionen har fastsat for specifikke interventioner. Medlemsstaterne sikrer navnlig, at offentlig kommunikation om operationer, der finansieres i medfør af EU-mekanismen:
Ændring 74
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 20a – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)
Hvis rescEU-kapaciteter anvendes til nationale formål som omhandlet i artikel 12, stk. 5, skal medlemsstaterne med de samme midler som omhandlet i nærværende stykkes første afsnit anerkende disse kapaciteters oprindelse og sikre synligheden af den EU-finansiering, der er anvendt til at erhverve de pågældende kapaciteter.
Ændring 75
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 21 – stk. 1 – litra h
aa)   Artikel 21, stk. 1, litra h), affattes således:
h)  støtte til de beredskabsaktiviteter, der er beskrevet i artikel 13
"h) støtte de beredskabsaktiviteter, der er beskrevet i artikel 13, navnlig ved at styrke de eksisterende uddannelsesnetværk og synergierne mellem dem og ved at fremme oprettelse af nye netværk med fokus på innovative løsninger og nye risici og udfordringer"
Ændring 76
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra b
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 3
Den finansielle bistand, der er nævnt i dette stykke, kan gennemføres gennem flerårige arbejdsprogrammer. For foranstaltninger, der rækker ud over et år, kan budgetforpligtelserne opdeles i årlige trancher.
udgår
Ændring 77
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 25 – stk. 2
2.  Kommissionen gennemfører Unionens finansielle støtte i overensstemmelse med finansforordningen ved direkte forvaltning eller ved indirekte forvaltning med de organer, der er nævnt i finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra c).
2.  Kommissionen gennemfører Unionens finansielle støtte ved direkte forvaltning i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) 2018/1046 eller ved indirekte forvaltning med de organer, der er nævnt i artikel 62, stk. 1, litra c), i nævnte forordning. Ved valget af den måde, hvorpå den finansielle støtte skal gennemføres, skal der gives prioritet til direkte forvaltning. Hvis arten og indholdet af den pågældende foranstaltning berettiger til det, kan Kommissionen anvende indirekte forvaltning. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30 med henblik på at supplere denne afgørelse ved at fastlægge foranstaltninger, der gennemføres under EU-mekanismen, og som kan gennemføres ved indirekte forvaltning.
Ændring 78
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 1
Med henblik på gennemførelsen af denne afgørelse vedtager Kommissionen årlige eller flerårige arbejdsprogrammer ved hjælp af gennemførelsesretsakter, Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 2. De årlige eller flerårige arbejdsprogrammer skal indeholde de mål, som skal forfølges, de forventede resultater, gennemførelsesmetoden og det samlede beløb herfor. De skal tillige indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, en angivelse af de beløb, der bevilges til de enkelte foranstaltninger, og en vejledende tidsplan for gennemførelsen. Med henblik på den finansielle støtte, der er nævnt i artikel 28, stk. 2, skal de årlige eller flerårige arbejdsprogrammer beskrive de foranstaltninger, der er planlagt for hvert land, der er nævnt deri.
Med henblik på gennemførelsen af denne afgørelse vedtager Kommissionen årlige arbejdsprogrammer ved hjælp af gennemførelsesretsakter, Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 2. De årlige arbejdsprogrammer skal indeholde målene, de forventede resultater, gennemførelsesmetoden og det samlede beløb. De skal tillige indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, en angivelse af de beløb, der bevilges til de enkelte foranstaltninger, og en vejledende tidsplan for gennemførelsen. For så vidt angår den finansielle støtte, der er nævnt i artikel 28, stk. 2, skal de årlige arbejdsprogrammer beskrive de foranstaltninger, der er planlagt for hvert land, der er nævnt deri.
Ændring 79
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 2
Der kræves dog ingen årlige eller flerårige arbejdsprogrammer for foranstaltninger, der falder ind under det katastrofeberedskab, der er nævnt i kapitel IV, og som ikke kan gennemføres på forhånd.
Der kræves dog ingen årlige arbejdsprogrammer for foranstaltninger, der falder ind under det katastrofeberedskab, der er nævnt i kapitel IV, og som ikke kan gennemføres på forhånd.
Ændring 80
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 25 – stk. 5
5.  I tillæg til finansforordningens artikel 12, stk. 4, fremføres forpligtelses- og betalingsbevillinger, der ikke er udnyttet ved udgangen af det regnskabsår, for hvilket de er opført på det årlige budget, automatisk, og der kan indgås forpligtelser og bevilges betalinger herfor indtil den 31. december det følgende år. De fremførte bevillinger anvendes kun til indsatsforanstaltninger. De fremførte bevillinger anvendes først i det følgende regnskabsår.
5.  I tillæg til finansforordningens artikel 12, stk. 4, fremføres forpligtelses- og betalingsbevillinger, der ikke er udnyttet ved udgangen af det regnskabsår, for hvilket de er opført på det årlige budget, automatisk, og der kan indgås forpligtelser og bevilges betalinger herfor indtil den 31. december det følgende år. De fremførte bevillinger anvendes til forebyggelses-, beredskabs- og indsatsforanstaltninger. De fremførte bevillinger anvendes først i det følgende regnskabsår.
Ændring 81
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra a
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 30 – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 5 og 3, og artikel 21, stk. 3, andet afsnit, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2027.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 5, artikel 19, stk. 5 og 6, artikel 21, stk. 3, andet afsnit, og artikel 25, stk. 2, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2027.
Ændring 82
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra a a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 30 – stk. 3
aa)   Stk. 3 udgår.
Ændring 83
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra b
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 30 – stk. 4
4.  Den i artikel 6, stk. 5, og artikel 21, stk. 3, andet afsnit, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Den i artikel 6, stk. 5, artikel 19, stk. 5 og 6, artikel 21, stk. 3, andet afsnit, og artikel 25, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
Ændring 84
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra c
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 30 – stk. 7
7.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 5, eller artikel 21, stk. 3, andet afsnit, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
7.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 5, artikel 19, stk. 5 og 6, artikel 21, stk. 3, andet afsnit, eller artikel 25, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
Ændring 85
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
(22a)  I artikel 34, stk. 2, indsættes følgende afsnit:
"Senest ... [18 måneder efter datoen for denne ændringsafgørelses ikrafttræden] foretager Kommissionen en evaluering af, hvordan EU-mekanismen fungerer, og af den koordinering og de synergier, der er opnået med EU4Health-programmet og anden EU-sundhedslovgivning, med henblik på at forelægge et lovgivningsforslag, der omfatter oprettelse af en specifik europæisk sundhedsberedskabsmekanisme."
Ændring 86
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Bilag I
(23)  Bilag I udgår.
udgår
Ændring 87
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Bilag I
23a)  I bilag I foretages følgende ændringer:
Bilag I
"Bilag I
Procentsatser og principper for tildeling af finansieringsrammen med henblik på gennemførelse af EU-mekanismen omhandlet i artikel 19, stk. 1 og 1a, og artikel 19a
Procentsatser for tildeling af finansieringsrammen med henblik på gennemførelse af EU-mekanismen omhandlet i artikel 19, stk. 1
1.  Procentsatser for tildeling af finansieringsrammen med henblik på gennemførelse af EU-mekanismen omhandlet i artikel 19, stk. 1, for perioden 2014-2020
Forebyggelse: 20 % +/- 8 procentpoints
Forebyggelse: 10 % +/- 10 procentpoint
Beredskab: 50 % +/- 8 procentpoints
Beredskab: 65 % +/- 10 procentpoint
Indsats: 30 % +/- 8 procentpoints
Indsats: 25 % +/- 10 procentpoint
2.  Procentsatser for tildeling af finansieringsrammen med henblik på gennemførelse af EU-mekanismen omhandlet i artikel 19, stk. 1a, og artikel 19a for perioden 2021-2027
Forebyggelse: 8 % +/- 10 procentpoint
Beredskab: 80 % +/- 10 procentpoint
Indsats: 12 % +/- 10 procentpoint
Principper
3.  Principper
Ved gennemførelsen af denne afgørelse prioriterer Kommissionen foranstaltninger, hvis frist i henhold til afgørelsen ligger inden for perioden frem til udløbet af denne frist, med det formål at overholde den pågældende frist.
Ved gennemførelsen af denne afgørelse prioriterer Kommissionen foranstaltninger, hvis frist i henhold til afgørelsen ligger inden for perioden frem til udløbet af denne frist, med det formål at overholde den pågældende frist."

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A9-0148/2020).

Seneste opdatering: 12. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik