Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0097(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0148/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0148/2020

Συζήτηση :

PV 14/09/2020 - 22
CRE 14/09/2020 - 22
PV 26/04/2021 - 24
CRE 26/04/2021 - 24

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12
PV 27/04/2021 - 14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0218
P9_TA(2021)0128

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 288kWORD 83k
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I
P9_TA(2020)0218A9-0148/2020

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 στην πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική αναφορά 1
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 196 και το άρθρο 322 παράγραφος 1 στοιχείο α),
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 196,
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε αύξηση της συχνότητας, της έντασης και της πολυπλοκότητας των φυσικών καταστροφών παγκοσμίως, και οι αναπτυσσόμενες χώρες, ειδικά οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη, βρίσκονται σε ιδιαίτερα επισφαλή θέση λόγω αφενός της περιορισμένης ικανότητάς τους να προσαρμόζονται στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και να τις μετριάζουν, και να αντιμετωπίζουν καταστροφές που συνδέονται με το κλίμα, και αφετέρου της γεωγραφικής τους έκθεσης σε πλημμύρες, ξηρασίες και δασικές πυρκαγιές.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Αναγνωρίζοντας ότι η πρόληψη, η ετοιμότητα και η αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών αποτελούν πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών, ο μηχανισμός της Ένωσης προωθεί την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(2)  Αν και η πρόληψη, η ετοιμότητα και η αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών εξακολουθούν να αποτελούν πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών, ο μηχανισμός της Ένωσης, και ειδικότερα το rescEU, προωθεί την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπληρώνοντας τις υπάρχουσες ικανότητες των κρατών μελών, κάτι που καθιστά δυνατή την αποτελεσματικότερη ετοιμότητα και αντιμετώπιση, όταν οι ικανότητες σε εθνικό επίπεδο δεν είναι επαρκείς.
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Οι δασικές πυρκαγιές απειλούν τη ζωή, τα μέσα διαβίωσης και τη βιοποικιλότητα, προκαλούν υψηλή έκλυση διοξειδίου του άνθρακα και μειώνουν την ικανότητα του πλανήτη να απορροφά το διοξείδιο του άνθρακα, γεγονός που επιτείνει περαιτέρω την κλιματική αλλαγή. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν καταστάσεις κατά τις οποίες παρθένα δάση ή ραδιενεργά μολυσμένες περιοχές καταστρέφονται από πυρκαγιά. Η αύξηση των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών, απαιτεί την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης εκτός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην πρόληψη και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών.
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η πρωτοφανής εμπειρία της πανδημίας COVID-19 απέδειξε ότι η αποτελεσματικότητα της Ένωσης στη διαχείριση μιας κρίσης περιορίζεται από το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου διακυβέρνησής της, αλλά και από τον βαθμό ετοιμότητας της Ένωσης σε περίπτωση καταστροφών που έχουν αντίκτυπο στην πλειονότητα των κρατών μελών.
(3)  Η πρωτοφανής εμπειρία της πανδημίας COVID-19 απέδειξε ότι η αποτελεσματικότητα της Ένωσης στη διαχείριση μιας κρίσης περιορίζεται από το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου διακυβέρνησής της, αλλά και από τον βαθμό ετοιμότητας της Ένωσης σε περίπτωση καταστροφών που έχουν αντίκτυπο στην πλειονότητα των κρατών μελών. Επιπλέον, είναι σαφές ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένα για πιο ακραίες και πολύπλοκες καταστροφές με εκτεταμένες, μακροπρόθεσμες παγκόσμιες συνέπειες, όπως μια πανδημία μεγάλης κλίμακας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι δράσεις πολιτικής προστασίας των κρατών μελών να συντονίζονται καλύτερα και να ενισχυθεί το rescEU.
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Η εμπειρία από την κρίση COVID-19 έχει δείξει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένα να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας και ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν είναι επαρκώς κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η κρίση της νόσου COVID-19 ανέδειξε επίσης πόσο πρωτοφανείς διαστάσεις μπορούν να λάβουν οι συνέπειες των καταστροφών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Δεδομένης της ανάγκης να ενισχυθούν η ικανότητα και οι δράσεις της Ένωσης στους τομείς της υγείας και της πολιτικής προστασίας, έχει ουσιαστική σημασία να ενισχυθεί το rescEU και να καταστεί πιο ευέλικτο, ταχύτερο και καλύτερα συντονισμένο με τις εθνικές αρχές πολιτικής προστασίας. Έχει επίσης ουσιαστική σημασία η παροχή επαρκών πληροφοριών από τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόληψη και την ετοιμότητά τους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)
(3β)  Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν η διαφάνεια και η λογοδοσία έναντι των πολιτών της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο μέτρησης του ποσοστού των δαπανών που πραγματοποιούνται μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, οι οποίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ).
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)
(3γ)   Δεδομένης της εμπειρίας της έξαρσης της COVID 19 και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να ενισχυθεί η ικανότητα αντιμετώπισης της Ένωσης στους τομείς της υγείας και της πολιτικής προστασίας, το rescEU θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις του σε καθέναν από τους τρεις πυλώνες του μηχανισμού της Ένωσης: πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση.
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Για την καλύτερη προετοιμασία κατά την αντιμετώπιση τέτοιου είδους γεγονότων στο μέλλον, απαιτείται επείγουσα δράση για την ενίσχυση του μηχανισμού της Ένωσης.
(5)  Για την καλύτερη προετοιμασία κατά την αντιμετώπιση τέτοιου είδους γεγονότων στο μέλλον, απαιτείται επείγουσα δράση για την ενίσχυση του μηχανισμού της Ένωσης. Η ενίσχυση του μηχανισμού της Ένωσης θα πρέπει να συμπληρώνει τις πολιτικές και τα ταμεία της Ένωσης και δεν θα πρέπει να υποκαθιστά την ενσωμάτωση της αρχής της ανθεκτικότητας στις καταστροφές στις εν λόγω πολιτικές και ταμεία της Ένωσης.
Τροπολογία 88
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Για τη βελτίωση του σχεδιασμού όσον αφορά την πρόληψη και την ετοιμότητα, η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει τις επενδύσεις για την πρόληψη καταστροφών σε όλους τους τομείς, καθώς και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις διαχείρισης κινδύνου που στηρίζουν την πρόληψη και την ετοιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη μια προσέγγιση πολλαπλών κινδύνων, μια προσέγγιση βασισμένη στο οικοσύστημα και τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σε στενή συνεργασία με τις συναφείς επιστημονικές κοινότητες και τους βασικούς οικονομικούς φορείς. Για τον σκοπό αυτό, η διατομεακή προσέγγιση και η προσέγγιση έναντι όλων των κινδύνων θα πρέπει να τεθούν στο προσκήνιο και να βασίζονται στους στόχους ανθεκτικότητας της Ένωσης, που θα τροφοδοτούν τον βασικό ορισμό των ικανοτήτων και της ετοιμότητας. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των στόχων ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση.
(6)  Για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και του σχεδιασμού όσον αφορά την πρόληψη και την ετοιμότητα, η Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τις επενδύσεις για την πρόληψη καταστροφών διασυνοριακά και σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων όσων προκύπτουν λόγω σεισμικής δραστηριότητας, όπως οι σεισμοί, ή λόγω πλημμυρών ή υδρογεωλογικής αστάθειας, όπως οι κατολισθήσεις εδαφών, καθώς και τις ολοκληρωμένες προσεγγίσεις διαχείρισης κινδύνου που στηρίζουν την πρόληψη και την ετοιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη μια προσέγγιση πολλαπλών κινδύνων, μια προσέγγιση βασισμένη στο οικοσύστημα και τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σε στενή συνεργασία με τις συναφείς επιστημονικές κοινότητες, τους βασικούς οικονομικούς φορείς και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον κύκλο διαχείρισης καταστροφών, καθώς με τον τριτογενή τομέα και τις εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι υφιστάμενοι μηχανισμοί συντονισμού της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, η διατομεακή προσέγγιση, η διασυνοριακή προσέγγιση και η προσέγγιση έναντι όλων των κινδύνων θα πρέπει να τεθούν στο προσκήνιο και να βασίζονται στους στόχους ανθεκτικότητας της Ένωσης, που θα τροφοδοτούν τον βασικό ορισμό των ικανοτήτων και της ετοιμότητας. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον καθορισμό των στόχων ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση, και να λάβει υπόψη της τυχόν ήδη υφιστάμενα, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, επιχειρησιακά σχέδια για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 11
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)   Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η πρόληψη καταστροφών είναι αποτελεσματική, βασικά στοιχεία θα πρέπει να θεωρούνται οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων και μια διαδικασία πιστοποίησης των ικανοτήτων αντιμετώπισης. Απαιτούνται τακτικές εκτιμήσεις κινδύνων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ώστε οι εθνικές αρχές να είναι σε θέση να λαμβάνουν μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, όπου αυτό χρειάζεται, μεταξύ άλλων με τη χρήση των υφιστάμενων ταμείων της Ένωσης. Τέτοιες εκτιμήσεις κινδύνων θα πρέπει να επικεντρώνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, όπως η σεισμική δραστηριότητα, οι συχνές πλημμύρες ή οι δασικές πυρκαγιές. Οι εν λόγω εκτιμήσεις θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν το επίπεδο της διασυνοριακής συνεργασίας, προκειμένου ο μηχανισμός της Ένωσης να διαθέτει λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τις τοπικά διαθέσιμες ικανότητες, ώστε να μπορεί να καταστεί περισσότερο στοχευμένη η παρέμβαση.
Τροπολογία 12
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)   Η ανάπτυξη των ενωσιακών στόχων ανθεκτικότητας στις καταστροφές με σκοπό τη στήριξη δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει ακριβή εκτίμηση και να λαμβάνει υπόψη τις μακροπρόθεσμες κοινωνικές επιπτώσεις οι οποίες παρατηρούνται κατά την πρώτη φάση μετά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τις οποίες διαχειρίζονται οι οργανισμοί πολιτικής προστασίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα πιο ευάλωτα άτομα.
Τροπολογία 89
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)
(6γ)   Ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην πρόληψη και τη διαχείριση καταστροφών έχει μεγάλη σημασία και οι ικανότητες αντιμετώπισης που διαθέτουν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα σε κάθε είδους δραστηριότητες συντονισμού και επιχειρησιακής ανάπτυξης που διεξάγονται δυνάμει της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα θεσμικά και νομικά πλαίσια των κρατών μελών, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επικαλύψεων και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας. Οι αρχές αυτές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό προληπτικό ρόλο και είναι επίσης οι πρώτες που ανταποκρίνονται μετά από καταστροφές, επικουρούμενες από τις ικανότητες των εθελοντών τους. Ως εκ τούτου, απαιτείται συνεχής συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο με σκοπό την καθιέρωση κοινών συστημάτων προειδοποίησης για την ταχεία επέμβαση πριν από την κινητοποίηση του rescEU, καθώς και τακτικές εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τα αρχικά μέτρα αντιμετώπισης.
Τροπολογία 13
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)   Με τη δημιουργία μιας δεξαμενής πόρων συγκεντρώνεται ένα σύνολο ομάδων διάσωσης, εμπειρογνωμόνων και εξοπλισμού που τα κράτη μέλη τηρούν πάντα σε κατάσταση αναμονής για τις αποστολές πολιτικής προστασίας της Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητά τους, είναι σημαντικό οι εν λόγω ομάδες να πληρούν αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας.
Τροπολογία 14
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Ο μηχανισμός της Ένωσης θα πρέπει να αξιοποιεί τις διαστημικές υποδομές της Ένωσης, όπως το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus), το Galileo, το πρόγραμμα διαστημικής επιτήρησης και το GOVSATCOM, που παρέχουν σημαντικά εργαλεία σε επίπεδο Ένωσης για την αντιμετώπιση εσωτερικών και εξωτερικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Τα συστήματα διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του Copernicus παρέχουν στήριξη στο ΚΣΑΕΑ στις διάφορες φάσεις έκτακτης ανάγκης, από την έγκαιρη προειδοποίηση και την πρόληψη έως την καταστροφή και την αποκατάσταση. Το GOVSATCOM παρέχει ικανότητα ασφαλούς δορυφορικής επικοινωνίας, ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες των κυβερνητικών χρηστών για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Το Galileo είναι η πρώτη παγκόσμια υποδομή δορυφορικής πλοήγησης και εντοπισμού θέσης, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για μη στρατιωτικούς σκοπούς στην Ευρώπη και διεθνώς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς όπως η διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων έγκαιρης προειδοποίησης. Οι σχετικές υπηρεσίες του Galileo θα περιλαμβάνουν υπηρεσία έκτακτης ανάγκης η οποία, εκπέμποντας σήματα, μεταδίδει προειδοποιήσεις σχετικά με φυσικές καταστροφές ή άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε συγκεκριμένες περιοχές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αυτήν την υπηρεσία. Εφόσον αποφασίσουν να την χρησιμοποιήσουν, για να επικυρωθεί το σύστημα, θα πρέπει να ορίσουν τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες να χρησιμοποιούν την εν λόγω υπηρεσία έκτακτης ανάγκης και να τις κοινοποιήσουν στην Επιτροπή.
(9)  Ο μηχανισμός της Ένωσης θα πρέπει να αξιοποιεί τις διαστημικές υποδομές της Ένωσης, όπως το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus), το Galileo, το πρόγραμμα διαστημικής επιτήρησης και το GOVSATCOM, που παρέχουν σημαντικά εργαλεία σε επίπεδο Ένωσης για την αντιμετώπιση εσωτερικών και εξωτερικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Τα συστήματα διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του Copernicus παρέχουν στήριξη στο ΚΣΑΕΑ στις διάφορες φάσεις έκτακτης ανάγκης, από την έγκαιρη προειδοποίηση και την πρόληψη έως την καταστροφή και την αποκατάσταση. Το GOVSATCOM παρέχει ικανότητα ασφαλούς δορυφορικής επικοινωνίας, ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες των κυβερνητικών χρηστών για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Το Galileo είναι η πρώτη παγκόσμια υποδομή δορυφορικής πλοήγησης και εντοπισμού θέσης, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για μη στρατιωτικούς σκοπούς στην Ευρώπη και διεθνώς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς όπως η διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων έγκαιρης προειδοποίησης. Οι σχετικές υπηρεσίες του Galileo θα περιλαμβάνουν υπηρεσία έκτακτης ανάγκης η οποία, εκπέμποντας σήματα, μεταδίδει προειδοποιήσεις σχετικά με φυσικές καταστροφές ή άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε συγκεκριμένες περιοχές. Δεδομένων των δυνητικών ικανοτήτων της εν λόγω υπηρεσίας όσον αφορά τη διάσωση ζωών και τη διευκόλυνση του συντονισμού των δράσεων έκτακτης ανάγκης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία. Εφόσον αποφασίσουν να την χρησιμοποιήσουν, για να επικυρωθεί το σύστημα, θα πρέπει να ορίσουν τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες να χρησιμοποιούν την εν λόγω υπηρεσία έκτακτης ανάγκης και να τις κοινοποιήσουν στην Επιτροπή.
Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Ο μηχανισμός της Ένωσης και το rescEU θα πρέπει να αναπτυχθούν κατά τρόπο που να παρέχει τη δυνατότητα στην Ένωση να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε αύξηση της συχνότητας, της έντασης και της πολυπλοκότητας των φυσικών καταστροφών εντός της Ένωσης και παγκοσμίως, καθιστώντας αναγκαίο ένα υψηλό επίπεδο αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών. Κάθε χρόνο, πολλά κράτη μέλη μαστίζονται από δασικές πυρκαγιές που καταστρέφουν χιλιάδες εκτάρια και οδηγούν στην απώλεια πολυάριθμων ζωών. Η κατάσταση αυτή ήταν ιδιαίτερα εμφανής κατά την περίοδο δασικών πυρκαγιών του 2017 στην Πορτογαλία, η οποία οδήγησε στην πρόταση της Επιτροπής για το rescEU τον Νοέμβριο του 2017. Η ικανότητα πρόληψης και αντιμετώπισης των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν πληγεί περισσότερο από δασικές πυρκαγιές, είναι συχνά ανεπαρκής. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να ενισχυθούν η πρόληψη, η ετοιμότητα και η αντιμετώπιση καταστροφών και ο μηχανισμός της Ένωσης να περιλαμβάνει επαρκείς ικανότητες, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου του rescEU, για την ανάληψη δράσης σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών.
Τροπολογία 16
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)
(9β)  Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, βασιζόμενη στις ισχύουσες διατάξεις της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ, η Επιτροπή μπόρεσε να συμπεριλάβει στο rescEU το απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού, το οποίο συνίσταται σε ιατρικά αντίμετρα, όπως ιατρικό εξοπλισμό εντατικής θεραπείας, υλικό ατομικής προστασίας, εργαστηριακές προμήθειες, εμβόλια και θεραπευτικά μέσα, με σκοπό την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση σοβαρής διασυνοριακής απειλής κατά της υγείας. Από αυτό το απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού δόθηκε υλικό ατομικής προστασίας στα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες. Ωστόσο, επειδή μόνο τα κράτη μέλη μπορούν να αποκτούν ή να μισθώνουν, εκτός ή εντός πλαισίου χρηματοδοτικής μίσθωσης, ικανότητες rescEU, πέρασε πάνω από ένας μήνας μεταξύ της έκδοσης της εκτελεστικής πράξης για τη δημιουργία του προαναφερθέντος αποθέματος και της πρώτης χρησιμοποίησης του σχετικού ιατρικού εξοπλισμού και των σχετικών προμηθειών.
Τροπολογία 17
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Προκειμένου η Ένωση να διαθέτει την επιχειρησιακή ικανότητα άμεσης αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας ή περιστατικών μικρής πιθανότητας με μεγάλο αντίκτυπο, όπως η πανδημία COVID-19, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποκτά, να ενοικιάζει, να μισθώνει ή να προμηθεύεται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης ικανότητες rescEU, ώστε να είναι σε θέση να συνδράμει τα κράτη μέλη που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας, σύμφωνα με την υποστηρικτική αρμοδιότητα στον τομέα της πολιτικής προστασίας και με ιδιαίτερη προσοχή στα ευάλωτα άτομα. Οι ικανότητες αυτές πρέπει να είναι τοποθετημένες εκ των προτέρων σε κέντρα υλικοτεχνικής υποστήριξης εντός της Ένωσης ή, για στρατηγικούς λόγους, σε δίκτυα κέντρων εμπιστοσύνης, όπως οι αποθήκες ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών.
(10)  Προκειμένου η Ένωση να διαθέτει την επιχειρησιακή ικανότητα άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας ή περιστατικών μικρής πιθανότητας με μεγάλο αντίκτυπο, όπως η πανδημία COVID-19, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, αυτόνομα, να αποκτά, να ενοικιάζει, να μισθώνει ή να προμηθεύεται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης ικανότητες rescEU, ώστε να είναι σε θέση να συνδράμει τα κράτη μέλη που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας και διασυνοριακού επιπέδου, σύμφωνα με την υποστηρικτική αρμοδιότητα στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Οι ικανότητες αυτές πρέπει να είναι τοποθετημένες εκ των προτέρων σε κέντρα υλικοτεχνικής υποστήριξης εντός της Ένωσης. Όταν χρειάζεται, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για τον καθορισμό, τη διαχείριση και την κατανομή των ικανοτήτων που προορίζονται για την αντιμετώπιση υγειονομικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 18
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του μηχανισμού της Ένωσης, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των ευάλωτων ατόμων. Επιπλέον, και προκειμένου να προλαμβάνεται η έμφυλη βία, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, σε καιρούς κρίσης, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει, από κοινού με τα κράτη μέλη, κατευθυντήριες γραμμές βασιζόμενες στις βέλτιστες πρακτικές για τη στήριξη των θυμάτων βίας λόγω φύλου στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης.
Τροπολογία 19
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)
(10β)  Με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της καθολικής κάλυψης από ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και τον κεντρικό ρόλο της Ένωσης στην επιτάχυνση της επίτευξης προόδου όσον αφορά τις παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα της υγείας, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης θα πρέπει, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα συναφή ενωσιακά προγράμματα, ιδίως το EU4Health, να δημιουργήσει καλύτερη ικανότητα πρόληψης, ετοιμότητας και αντίδρασης έναντι υγειονομικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Οι ικανότητες rescEU τις οποίες αποκτούν, ενοικιάζουν, μισθώνουν ή προμηθεύονται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εθνικούς σκοπούς, αλλά μόνο όταν δεν χρησιμοποιούνται ή δεν χρειάζονται για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης.
(11)  Οι ικανότητες rescEU τις οποίες αποκτούν, ενοικιάζουν, μισθώνουν ή προμηθεύονται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης τα κράτη μέλη ή η Επιτροπή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εθνικούς σκοπούς από τα κράτη μέλη που φιλοξενούν αυτές τις ικανότητες, αλλά μόνο όταν δεν χρησιμοποιούνται ή δεν χρειάζονται για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης και με προτεραιότητα στην αντιμετώπιση διασυνοριακών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Εφόσον χρειάζεται, η Ένωση έχει συμφέρον να αντιμετωπίζει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε τρίτες χώρες. Αν και οι ικανότητες rescEU δημιουργήθηκαν πρωτίστως για να χρησιμοποιούνται ως δίχτυ ασφαλείας εντός της Ένωσης, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και λαμβανομένων υπόψη των ανθρωπιστικών αρχών, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και εκτός της Ένωσης.
(12)  Εφόσον χρειάζεται, η Ένωση έχει συμφέρον να αντιμετωπίζει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε τρίτες χώρες. Αν και οι ικανότητες rescEU δημιουργήθηκαν πρωτίστως για να χρησιμοποιούνται ως δίχτυ ασφαλείας εντός της Ένωσης, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, σε διαβούλευση με τους συντελεστές της ανθρωπιστικής βοήθειας πριν από τις παρεμβάσεις, και λαμβανομένων υπόψη των ανθρωπιστικών αρχών, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και εκτός της Ένωσης.
Τροπολογία 22
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Προκειμένου να στηριχθούν τα κράτη μέλη στην παροχή της βοήθειας, η Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με συγχρηματοδότηση των επιχειρησιακών δαπανών των δεσμευμένων ικανοτήτων που αναπτύσσονται εκτός της Ένωσης.
(13)  Προκειμένου να στηριχθούν τα κράτη μέλη στην παροχή της βοήθειας και εκτός της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με συγχρηματοδότηση των επιχειρησιακών δαπανών των δεσμευμένων ικανοτήτων στο ίδιο επίπεδο, ανεξαρτήτως εάν αναπτύσσονται εντός ή εκτός της Ένωσης.
Τροπολογία 23
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)   Για να ενισχυθεί η συνεργασία στον τομέα της εναέριας αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και για την αντιμετώπιση άλλων καταστροφών, οι διοικητικές διαδικασίες θα πρέπει να εξορθολογιστούν, όπου είναι δυνατόν, προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση παρέμβαση.
Τροπολογία 24
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Δεδομένου ότι η ανάπτυξη των ικανοτήτων rescEU για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης παρέχει σημαντική ενωσιακή προστιθέμενη αξία, με την εξασφάλιση αποτελεσματικής και ταχείας ανταπόκρισης σε πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω υποχρεώσεις προβολής για την ανάδειξη του ρόλου της Ένωσης.
(16)  Δεδομένου ότι η ανάπτυξη των ικανοτήτων rescEU για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης παρέχει σημαντική ενωσιακή προστιθέμενη αξία, με την εξασφάλιση αποτελεσματικής και ταχείας ανταπόκρισης σε πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω υποχρεώσεις προβολής για την παροχή πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης και στους πολίτες της Ένωσης καθώς και για την ανάδειξη του ρόλου της Ένωσης. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει, για κάθε συγκεκριμένη παρέμβαση, να λαμβάνουν από την Επιτροπή κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την επικοινωνία, ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη προβολή του ρόλου της Ένωσης.
Τροπολογία 25
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία και να επιτευχθεί η βέλτιστη εκτέλεση του προϋπολογισμού, θα πρέπει να συμπεριληφθεί η έμμεση διαχείριση ως μέθοδος εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
(17)  Προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία και να επιτευχθεί η βέλτιστη υλοποίηση του προϋπολογισμού, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να προβλέπει την έμμεση διαχείριση ως μέθοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη φύση και το περιεχόμενο της σχετικής δράσης.
Τροπολογία 26
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)   Σύμφωνα με το άρθρο 155 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (« ο δημοσιονομικός κανονισμός»), οι οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού και στο άρθρο 25 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης θα πρέπει να εκπληρώνουν ετησίως τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τις εν λόγω οντότητες ορίζονται στη συμφωνία επαλήθευσης που αναφέρεται στο άρθρο 130 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού.
____________________
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1)
Τροπολογία 27
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Για την προώθηση της προβλεψιμότητας και της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας, κατά την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει ετήσια ή πολυετή προγράμματα εργασίας στα οποία θα αναφέρονται τα προγραμματισμένα κονδύλια. Αυτό αναμένεται να βοηθήσει την Ένωση να έχει μεγαλύτερη ευελιξία στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και, ως εκ τούτου, να ενισχύσει τις δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας.
διαγράφεται
Τροπολογία 28
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
(18α)   Με κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να καθορίζονται οι ενισχυμένες αρμοδιότητες των ηγετικών παραγόντων της Ένωσης να διαχειρίζονται τις ικανότητες rescEU, να ηγούνται της διαδικασίας προμήθειας και να διατυπώνουν συστάσεις όσον αφορά συγκεκριμένες ποσότητες και προϊόντα που πρέπει να τοποθετηθούν σε γεωγραφικά διεσπαρμένα κέντρα υλικοτεχνικής υποστήριξης.
Τροπολογία 29
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)
(18β)  Η δημιουργία, διαχείριση και κατανομή στρατηγικών ενωσιακών εφεδρειών και αποθεμάτων ικανοτήτων που προορίζονται για την αντιμετώπιση ιατρικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του προγράμματος EU4Health θα πρέπει να συμπληρώνουν τα αποθέματα rescEU.
Τροπολογία 30
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)   Ο μηχανισμός της Ένωσης θα πρέπει επίσης να παρέχει τη δυνατότητα πρόσθετων, εθελοντικών συνεισφορών από τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 31
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Ενώ τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενίσχυση της ευρωστίας της Ένωσης κατά την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, η εμφάνιση, η στιγμή και η έκταση των καταστροφών είναι από τη φύση τους απρόβλεπτες. Όπως έδειξε η πρόσφατη κρίση COVID-19, οι χρηματοδοτικοί πόροι που απαιτούνται για την εξασφάλιση κατάλληλης αντιμετώπισης μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από το ένα έτος στο άλλο και θα πρέπει να διατίθενται άμεσα. Για να συμβιβαστεί η αρχή της προβλεψιμότητας με την ανάγκη ταχείας αντίδρασης στις νέες ανάγκες απαιτείται συνεπώς η προσαρμογή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των προγραμμάτων. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να εγκριθεί η μεταφορά αχρησιμοποίητων πιστώσεων, που θα περιορίζονται στο επόμενο έτος και θα προορίζονται αποκλειστικά για δράσεις αντιμετώπισης καταστροφών, επιπλέον του άρθρου 12 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού.
(23)  Ενώ τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενίσχυση της ευρωστίας της Ένωσης κατά την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, η εμφάνιση, η στιγμή και η έκταση των καταστροφών είναι από τη φύση τους απρόβλεπτες. Όπως έδειξε η πρόσφατη κρίση COVID-19, οι χρηματοδοτικοί πόροι που απαιτούνται για την εξασφάλιση κατάλληλης αντιμετώπισης μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από το ένα έτος στο άλλο και θα πρέπει να διατίθενται άμεσα. Για να συμβιβαστεί η αρχή της προβλεψιμότητας με την ανάγκη ταχείας αντίδρασης στις νέες ανάγκες απαιτείται συνεπώς η προσαρμογή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των προγραμμάτων. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να εγκριθεί η μεταφορά αχρησιμοποίητων πιστώσεων, που θα περιορίζονται στο επόμενο έτος και θα προορίζονται για δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών, επιπλέον του άρθρου 12 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού.
Τροπολογία 32
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Το παράρτημα Ι της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ δεν είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να επιτρέπει στην Ένωση την κατάλληλη προσαρμογή των επενδύσεων στην πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση, και ως εκ τούτου διαγράφεται. Τα επίπεδα επενδύσεων που θα κατανεμηθούν στα διάφορα στάδια του κύκλου διαχείρισης κινδύνων καταστροφών πρέπει να είναι καθορισμένα εκ των προτέρων. Η έλλειψη ευελιξίας δεν επιτρέπει στην Ένωση να αντιδρά στον απρόβλεπτο χαρακτήρα των καταστροφών.
διαγράφεται
Τροπολογία 33
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25α)  Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, προκειμένου να υπάρχουν λειτουργικές ικανότητες rescEU και ο μηχανισμός της Ένωσης να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών της Ένωσης, διατέθηκαν πρόσθετες πιστώσεις για τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης. Είναι σημαντικό να δοθεί στην Ένωση η αναγκαία ευελιξία ώστε να είναι σε θέση να αντιδρά αποτελεσματικά στον απρόβλεπτο χαρακτήρα των καταστροφών, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρείται μια ορισμένη προβλεψιμότητα όσον αφορά την εκπλήρωση των στόχων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί η αναγκαία ισορροπία στην εκπλήρωση των στόχων αυτών. Για την επικαιροποίηση των ποσοστών που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του αναμορφωμένου μηχανισμού της Ένωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 34
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
-1)   Στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Η προστασία που πρέπει να εξασφαλισθεί με τον μηχανισμό της Ένωσης καλύπτει κατά κύριο λόγο τους πολίτες, αλλά και το περιβάλλον και τις περιουσίες, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, από τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές κάθε μορφής, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της τρομοκρατίας και των τεχνολογικών, ραδιολογικών ή περιβαλλοντικών καταστροφών, της θαλάσσιας ρύπανσης και σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας που συμβαίνουν εντός και εκτός της Ένωσης. Όσον αφορά τις συνέπειες των τρομοκρατικών ενεργειών ή των ραδιολογικών καταστροφών, ο μηχανισμός της Ένωσης μπορεί να καλύπτει μόνον δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης.
«2. Η προστασία που πρέπει να εξασφαλισθεί με τον μηχανισμό της Ένωσης καλύπτει κατά κύριο λόγο τους πολίτες, αλλά και το περιβάλλον και τις περιουσίες, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, από τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές κάθε μορφής, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της τρομοκρατίας και των τεχνολογικών, ραδιολογικών ή περιβαλλοντικών καταστροφών, της θαλάσσιας ρύπανσης, της υδρογεωλογικής αστάθειας και σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας που συμβαίνουν εντός και εκτός της Ένωσης. Όσον αφορά τις συνέπειες των τρομοκρατικών ενεργειών ή των ραδιολογικών καταστροφών, ο μηχανισμός της Ένωσης μπορεί να καλύπτει μόνον δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης.»
Τροπολογία 35
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 3
-1α)   Στο άρθρο 1, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.  Ο μηχανισμός της Ένωσης προάγει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών μέσω πρακτικής συνεργασίας και συντονισμού, χωρίς να επηρεάζει την πρωταρχική ευθύνη των κρατών μελών να προστατεύουν τους πολίτες, το περιβάλλον και τις περιουσίες, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο έδαφός τους από καταστροφές και να εφοδιάζουν τα συστήματα διαχείρισης καταστροφών που διαθέτουν με επαρκή μέσα ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται επαρκώς και κατά τρόπο συνεπή σε καταστροφές τέτοιας φύσεως και τέτοιου μεγέθους, για τις οποίες ευλόγως αναμένεται να είναι προετοιμασμένα.
«3. Ο μηχανισμός της Ένωσης προάγει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών μέσω πρακτικής συνεργασίας και συντονισμού, χωρίς να επηρεάζει την πρωταρχική ευθύνη των κρατών μελών να προστατεύουν τους πολίτες, το περιβάλλον, το έδαφος και τις περιουσίες, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο έδαφός τους από καταστροφές και να εφοδιάζουν τα συστήματα διαχείρισης καταστροφών που διαθέτουν με επαρκή μέσα ώστε να μπορούν να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν επαρκώς και κατά τρόπο συνεπή καταστροφές τέτοιας φύσεως και τέτοιου μεγέθους, για τις οποίες ευλόγως αναμένεται να είναι προετοιμασμένα.»
Τροπολογία 36
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
-1β)   Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
γ)  διευκόλυνση της ταχείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε περίπτωση καταστροφών ή επαπειλούμενων καταστροφών, μεταξύ άλλων με τη λήψη μέτρων για τον μετριασμό των άμεσων συνεπειών καταστροφών·
«γ) διευκόλυνση της ταχείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε περίπτωση καταστροφών και επαπειλούμενων καταστροφών, μεταξύ άλλων με την άρση ενδεχόμενων εμποδίων γραφειοκρατικής φύσης.»
Τροπολογία 37
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
1α)  Στο άρθρο 4, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«4a. ως «στόχοι της Ένωσης για την ανθεκτικότητα στις καταστροφές» νοούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί για τη στήριξη δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας της Ένωσης και των κρατών μελών της να ανθίστανται στις επιπτώσεις μιας καταστροφής που προκαλεί ή είναι ικανή να προκαλέσει διασυνοριακές επιπτώσεις, να παρέχουν μια κοινή βάση σχετικά με τη διατήρηση κρίσιμων λειτουργιών της κοινωνίας παρά τις επιπτώσεις μιας τέτοιας καταστροφής, και να διασφαλίζουν ότι η εσωτερική αγορά λειτουργεί ορθά σε ένα τέτοιο πλαίσιο·»
Τροπολογία 38
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
1β)  Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
γ)  καθιερώνει και επικαιροποιεί τακτικά διατομεακή επισκόπηση και χαρτογράφηση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων καταστροφών που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Ένωση, ακολουθώντας συνεκτική προσέγγιση στους διάφορους τομείς πολιτικής που μπορούν να αφορούν ή να επηρεάζουν την πρόληψη καταστροφών και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ·
«γ) καθιερώνει και επικαιροποιεί τακτικά διατομεακή επισκόπηση και χαρτογράφηση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων καταστροφών που προκαλούν ή μπορούν να προκαλέσουν διασυνοριακές επιπτώσεις, που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Ένωση, ακολουθώντας συνεκτική προσέγγιση στους διάφορους τομείς πολιτικής που μπορούν να αφορούν ή να επηρεάζουν την πρόληψη καταστροφών και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·»
Τροπολογία 39
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
1γ)   Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
η)  προωθεί τη χρήση διαφόρων κονδυλίων της Ένωσης που μπορούν να στηρίξουν τη βιώσιμη πρόληψη καταστροφών και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να αξιοποιούν τις εν λόγω ευκαιρίες χρηματοδότησης·
«η) προωθεί τη χρήση κονδυλίων της Ένωσης που δύνανται να στηρίξουν τη βιώσιμη πρόληψη καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης καταστροφών που προκαλούνται από υδρογεωλογική αστάθεια, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να αξιοποιούν τις εν λόγω ευκαιρίες χρηματοδότησης·»
Τροπολογία 40
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο -α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
-α)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
γ)  αναπτύσσουν περαιτέρω και βελτιώνουν τον οικείο σχεδιασμό διαχείρισης κινδύνων καταστροφών, σε εθνικό ή σε ενδεδειγμένο κατώτερο του εθνικού επίπεδο,
«γ) αναπτύσσουν περαιτέρω και βελτιώνουν τον οικείο σχεδιασμό διαχείρισης κινδύνων καταστροφών, σε εθνικό ή σε ενδεδειγμένο κατώτερο του εθνικού και περιφερειακού επίπεδο, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους ανθεκτικότητας της Ένωσης στις καταστροφές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και τους κινδύνους που σχετίζονται με καταστροφές οι οποίες προκαλούν ή μπορούν να προκαλέσουν διασυνοριακές επιπτώσεις,»
Τροπολογία 41
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο -α α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
-αα)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
δ)  διαβιβάζουν στην Επιτροπή περίληψη των σχετικών στοιχείων των εκτιμήσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), εστιάζοντας στους βασικούς κινδύνους. Για τους βασικούς κινδύνους που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις καθώς και, κατά περίπτωση, για τους κινδύνους μικρής πιθανότητας με μεγάλο αντίκτυπο, τα κράτη μέλη περιγράφουν τα μέτρα προτεραιότητας στον τομέα της πρόληψης και της ετοιμότητας. Η περίληψη υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και στη συνέχεια ανά τριετία και οποτεδήποτε υπάρχουν σημαντικές αλλαγές,
«δ) διαβιβάζουν στην Επιτροπή περίληψη των σχετικών στοιχείων των εκτιμήσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), εστιάζοντας στους βασικούς κινδύνους. Για τους βασικούς κινδύνους που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις και κινδύνους συνδεόμενους με καταστροφές που προκαλούν ή μπορούν να προκαλέσουν διασυνοριακές επιπτώσεις, καθώς και, κατά περίπτωση, για τους κινδύνους μικρής πιθανότητας με μεγάλο αντίκτυπο, τα κράτη μέλη περιγράφουν τα μέτρα προτεραιότητας στον τομέα της πρόληψης και της ετοιμότητας. Η περίληψη υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και στη συνέχεια ανά τριετία και οποτεδήποτε υπάρχουν σημαντικές αλλαγές,»
Τροπολογία 42
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  βελτιώνουν τη συλλογή δεδομένων για ζημίες λόγω καταστροφών σε εθνικό ή σε ενδεδειγμένο κατώτερο του εθνικού επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται η εκπόνηση τεκμηριωμένων σεναρίων που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1.·
στ)  βελτιώνουν τη συλλογή δεδομένων για ζημίες λόγω καταστροφών σε εθνικό ή σε ενδεδειγμένο κατώτερο του εθνικού επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται η εκπόνηση τεκμηριωμένων σεναρίων που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, ιδίως όσον αφορά τον εντοπισμό ελλείψεων στις ικανότητες αντιμετώπισης διασυνοριακών καταστροφών.
Τροπολογία 43
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή καθορίζει ενωσιακούς στόχους ανθεκτικότητας στις καταστροφές για τη στήριξη δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας. Οι στόχοι ανθεκτικότητας στις καταστροφές εξασφαλίζουν ένα κοινό βασικό σενάριο για τη διατήρηση κρίσιμων κοινωνικών λειτουργιών έναντι των αλυσιδωτών επιπτώσεων μιας καταστροφής με υψηλό αντίκτυπο και για τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Οι στόχοι βασίζονται σε μελλοντικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον κίνδυνο καταστροφών, σε δεδομένα σχετικά με προηγούμενα γεγονότα και σε διατομεακή ανάλυση αντικτύπου με ιδιαίτερη προσοχή στα ευάλωτα άτομα.
5.  Έως τις [18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής απόφασης], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για τη συμπλήρωση της παρούσας απόφασης, προκειμένου να θεσπίσει ενωσιακούς στόχους ανθεκτικότητας στις καταστροφές για τη στήριξη δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας. Οι στόχοι ανθεκτικότητας στις καταστροφές εξασφαλίζουν ένα κοινό βασικό σενάριο για τη διατήρηση κρίσιμων κοινωνικών λειτουργιών έναντι των αλυσιδωτών επιπτώσεων μιας καταστροφής με υψηλό αντίκτυπο και για τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Αυτοί οι στόχοι βασίζονται σε μελλοντικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την απώλεια της βιοποικιλότητας στον κίνδυνο καταστροφών, σε δεδομένα σχετικά με προηγούμενα γεγονότα, σε διατομεακή ανάλυση αντικτύπου και σε ανάλυση των μακροπρόθεσμων κοινωνικών επιπτώσεων στις πληγείσες περιοχές, με ιδιαίτερη προσοχή στα ευάλωτα άτομα. Κατά τη διατύπωση των στόχων ανθεκτικότητας στις καταστροφές, η Επιτροπή εστιάζει ειδικά στις επαναλαμβανόμενες καταστροφές που πλήττουν περιοχές των κρατών μελών και προτείνει την ανάληψη συγκεκριμένων μέτρων από τις εθνικές αρχές, περιλαμβανομένων εκείνων που πρόκειται να εφαρμοστούν με τη χρήση κονδυλίων της Ένωσης, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις κρίσεις.
Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει, εφόσον είναι αναγκαίο, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για τον καθορισμό ενωσιακών στόχων ανθεκτικότητας στις καταστροφές.
Τροπολογία 44
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Το ΚΣΑΕΑ συντονίζει, παρακολουθεί και υποστηρίζει σε πραγματικό χρόνο την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο Ένωσης. Το ΚΣΑΕΑ εργάζεται σε στενή επαφή με τα εθνικά συστήματα αντιμετώπισης κρίσεων, τις αρχές πολιτικής προστασίας και τα αρμόδια όργανα της Ένωσης.
Το ΚΣΑΕΑ συντονίζει, παρακολουθεί και υποστηρίζει σε πραγματικό χρόνο την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο Ένωσης. Το ΚΣΑΕΑ εργάζεται σε στενή επαφή με τα εθνικά συστήματα αντιμετώπισης κρίσεων, τις αρχές πολιτικής προστασίας, τις εθελοντικές ομάδες σε επίπεδο κοινότητας και τα αρμόδια όργανα της Ένωσης.
Τροπολογία 45
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 8 – στοιχείο γ – περίπτωση 1
—  την ανάπτυξη διεθνικών συστημάτων ανίχνευσης και προειδοποίησης ενωσιακού συμφέροντος·
—  την ανάπτυξη διεθνικών συστημάτων ανίχνευσης και έγκαιρης προειδοποίησης ενωσιακού συμφέροντος για τον μετριασμό των άμεσων συνεπειών που ενδέχεται να έχουν οι καταστροφές ή πανδημίες στις ανθρώπινες ζωές·
Τροπολογία 46
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 8 - στοιχείο γ – περίπτωση 3 α (νέα)
—  την παροχή βοήθειας τεχνικής κατάρτισης στις τοπικές κοινότητες με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων τους όσον αφορά την πρώτη μη υποβοηθούμενη αντίδρασής τους σε μια κρίση·
Τροπολογία 47
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 10 α (νέα)
5α)   Στο άρθρο 9, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«10α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι πρώτοι παρεμβαίνοντες είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι και έτοιμοι να ανταποκριθούν σε κάθε είδος καταστροφής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.»
Τροπολογία 48
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για τη βελτίωση του διατομεακού σχεδιασμού ανθεκτικότητας, τόσο για φυσικές όσο και για ανθρωπογενείς καταστροφές που ενδέχεται να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ο σχεδιασμός ανθεκτικότητας περιλαμβάνει την εκπόνηση σεναρίων σε ενωσιακό επίπεδο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστροφών βάσει των εκτιμήσεων κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και της επισκόπησης κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ), του σχεδιασμού διαχείρισης κινδύνων από καταστροφές που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ), των δεδομένων για ζημίες λόγω καταστροφών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ), καθώς και τη χαρτογράφηση των πόρων και την κατάρτιση σχεδίων για την ανάπτυξη ικανοτήτων αντιμετώπισης καταστροφών, λαμβανομένων υπόψη των ενωσιακών στόχων ανθεκτικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5.
1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για τη βελτίωση του διατομεακού σχεδιασμού ανθεκτικότητας, τόσο για φυσικές όσο και για ανθρωπογενείς καταστροφές που ενδέχεται να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της συχνότητας των διασυνοριακών δασικών πυρκαγιών. Ο σχεδιασμός ανθεκτικότητας περιλαμβάνει την εκπόνηση σεναρίων σε ενωσιακό επίπεδο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστροφών βάσει των εκτιμήσεων κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και της επισκόπησης κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ), του σχεδιασμού διαχείρισης κινδύνων από καταστροφές που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ), των δεδομένων για ζημίες λόγω καταστροφών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ), καθώς και τη χαρτογράφηση των πόρων και την κατάρτιση σχεδίων για την ανάπτυξη ικανοτήτων αντιμετώπισης καταστροφών, λαμβανομένων υπόψη των ενωσιακών στόχων ανθεκτικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5.
Τροπολογία 49
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προσδιορίζουν και προωθούν συνέργειες μεταξύ της βοήθειας πολιτικής προστασίας και τις χρηματοδοτήσεις για ανθρωπιστική βοήθεια της Ένωσης και των κρατών μελών κατά τον σχεδιασμό της ανθεκτικότητας στις καταστροφές των επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφών για ανθρωπιστικές κρίσεις εκτός της Ένωσης.
2.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προσδιορίζουν και προωθούν συνέργειες μεταξύ της βοήθειας πολιτικής προστασίας και τις χρηματοδοτήσεις για ανθρωπιστική βοήθεια της Ένωσης και των κρατών μελών κατά τον σχεδιασμό της ανθεκτικότητας στις καταστροφές των επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφών για ανθρωπιστικές κρίσεις εκτός της Ένωσης, σε διαβούλευση με τους συντελεστές της ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δρουν σε τοπικό επίπεδο, και με τις τοπικές αρχές όπου αυτό είναι δυνατό.
Τροπολογία 50
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Με βάση τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί, τους στόχους ανθεκτικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, την εκπόνηση σεναρίων που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, καθώς και τις συνολικές ικανότητες και τις ελλείψεις, η Επιτροπή καθορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2, τις κατηγορίες και τον αριθμό των ικανοτήτων αντιμετώπισης καίριας σημασίας που απαιτούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Δεξαμενής Πολιτικής Προστασία («στόχοι σε επίπεδο ικανότητας»).
2.  Με βάση τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί, τις συνολικές ικανότητες, τις ελλείψεις και τους υπάρχοντες ενωσιακούς στόχους ανθεκτικότητας στις καταστροφές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, καθώς και κάθε υπάρχουσα εκπόνηση σεναρίων που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει τις κατηγορίες και προσδιορίζει τον αριθμό των ικανοτήτων αντιμετώπισης καίριας σημασίας που απαιτούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Δεξαμενής Πολιτικής Προστασίας («στόχοι σε επίπεδο ικανότητας»). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 33 παράγραφος 2.
Τροπολογία 51
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2, τις ικανότητες από τις οποίες απαρτίζονται οι rescEU, με βάση τους στόχους ανθεκτικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, την εκπόνηση σεναρίων που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες και τους αναδυόμενους κινδύνους, καθώς και τις συνολικές ικανότητες και τις ελλείψεις σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά την εναέρια δασοπυρόσβεση, τα χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά συμβάντα και την επείγουσα ιατρική αντιμετώπιση.
2.  Η Επιτροπή δημιουργεί, στο πλαίσιο κέντρων υλικοτεχνικής υποστήριξης, ευρωπαϊκά αποθέματα ιατρικών αντιμέτρων και εξοπλισμού, στα οποία θα περιλαμβάνονται τα ιατρικά αντίμετρα για την αντιμετώπιση σοβαρών γεγονότων χαμηλής πιθανότητας. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει τις ικανότητες από τις οποίες απαρτίζονται οι rescEU, με βάση, μεταξύ άλλων, τους υπάρχοντες ενωσιακούς στόχους ανθεκτικότητας στις καταστροφές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, καθώς και κάθε υπάρχουσα εκπόνηση σεναρίων που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες και τους αναδυόμενους κινδύνους, καθώς και τις συνολικές ικανότητες και τις ελλείψεις σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά την εναέρια δασοπυρόσβεση, τις επιχειρήσεις διάσωσης σε περιπτώσεις σεισμού και πλημμύρας, τα χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά συμβάντα και την επείγουσα ιατρική αντιμετώπιση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 33 παράγραφος 2. Η Επιτροπή επικαιροποιεί τακτικά τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και την ταξινόμηση των ικανοτήτων rescEU και τις θέτει άμεσα στη διάθεση των άλλων θεσμικών οργάνων της Ένωσης.
Τροπολογία 52
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Για ικανότητες που προορίζονται για την αντιμετώπιση υγειονομικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως ένα στρατηγικό απόθεμα, οι ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης και οιεσδήποτε άλλες σχετικές ικανότητες, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι επιτυγχάνονται αποτελεσματικός συντονισμός και συνέργειες με άλλα προγράμματα και ταμεία της Ένωσης και ιδίως με το πρόγραμμα EU4Health και με τους σχετικούς ενωσιακούς και διεθνείς παράγοντες
_______________________
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2021-2027 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 (πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health), COM(2020)0405.
Τροπολογία 53
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή ή τα κράτη μέλη αποκτούν, ενοικιάζουν, μισθώνουν και/ή προμηθεύονται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης ικανότητες rescEU. Η Επιτροπή δύναται να αποκτά, να ενοικιάζει, να μισθώνει ή να προμηθεύεται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης ικανότητες rescEU για τη δημιουργία αποθεμάτων και τη διανομή προμηθειών ή την παροχή υπηρεσιών στα κράτη μέλη, μέσω διαδικασιών προμηθειών σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης. Όταν τα κράτη μέλη αποκτούν, ενοικιάζουν, μισθώνουν ή προμηθεύονται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης ικανότητες rescEU, η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί άμεσες επιχορηγήσεις στα κράτη μέλη χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
Η Επιτροπή ή τα κράτη μέλη αποκτούν, ενοικιάζουν, μισθώνουν και/ή προμηθεύονται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης ικανότητες rescEU. Η Επιτροπή δύναται να αποκτά, να ενοικιάζει, να μισθώνει ή να προμηθεύεται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης ικανότητες rescEU για τη δημιουργία αποθεμάτων και τη διανομή προμηθειών υψηλής ποιότητας ή την παροχή υπηρεσιών στα κράτη μέλη, μέσω διαδικασιών προμηθειών σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης. Όταν η Επιτροπή αποκτά ικανότητες rescEU, διατηρεί την κυριότητα των εν λόγω ικανοτήτων, ακόμη και όταν αυτές διανέμονται στα κράτη μέλη. Όταν η Επιτροπή ενοικιάζει, μισθώνει ή προμηθεύεται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης ικανότητες rescEU, η Επιτροπή διατηρεί τον πλήρη έλεγχο των ικανοτήτων αυτών. Όταν η Επιτροπή αποκτά μη επαναχρησιμοποιήσιμες ικανότητες, μπορεί να μεταβιβάσει την κυριότητα των ικανοτήτων αυτών στο κράτος μέλος που υποβάλλει την αίτηση. Όταν τα κράτη μέλη αποκτούν, ενοικιάζουν, μισθώνουν ή προμηθεύονται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης ικανότητες rescEU, η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί άμεσες επιχορηγήσεις στα κράτη μέλη χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
Τροπολογία 54
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
Τις ικανότητες rescEU φιλοξενούν τα κράτη μέλη τα οποία τις αποκτούν, ενοικιάζουν, μισθώνουν ή τις προμηθεύονται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης. Ως μέσο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης, οι ικανότητες rescEU που αποκτά, ενοικιάζει, μισθώνει ή προμηθεύεται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης η Επιτροπή πρέπει να βρίσκονται εκ των προτέρων σε στρατηγική θέση εντός της Ένωσης. Σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, οι ικανότητες rescEU που αποκτά, ενοικιάζει, μισθώνει ή προμηθεύεται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης η Επιτροπή θα μπορούσαν επίσης να βρίσκονται σε τρίτες χώρες μέσω δικτύων εμπιστοσύνης υπό τη διαχείριση αρμόδιων διεθνών οργανισμών.·
Τις ικανότητες rescEU φιλοξενούν τα κράτη μέλη τα οποία τις αποκτούν, ενοικιάζουν, μισθώνουν ή τις προμηθεύονται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης. Ως μέσο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης, οι ικανότητες rescEU που αποκτά, ενοικιάζει, μισθώνει ή προμηθεύεται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης η Επιτροπή πρέπει να βρίσκονται εκ των προτέρων σε στρατηγική θέση εντός της Ένωσης.
Τροπολογία 55
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 5
αα)   Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
5.  Το κράτος μέλος που έχει την κυριότητα των ικανοτήτων rescEU ή τις μισθώνει εκτός ή εντός πλαισίου χρηματοδοτικής μίσθωσης διασφαλίζει την καταχώριση των εν λόγω ικανοτήτων στο CECIS και τη διαθεσιμότητα και τη δυνατότητα ανάπτυξης των εν λόγω ικανοτήτων για επιχειρήσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης.
«5. Η Επιτροπή ή το κράτος μέλος που αποκτά, ενοικιάζει, μισθώνει ή προμηθεύεται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης ικανότητες rescEU διασφαλίζει την καταχώριση των εν λόγω ικανοτήτων στο CECIS και τη διαθεσιμότητα και τη δυνατότητα ανάπτυξης των εν λόγω ικανοτήτων για επιχειρήσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης.
Οι ικανότητες rescEU μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για εθνικούς σκοπούς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 4α, όταν δεν χρησιμοποιούνται ή δεν είναι απαραίτητες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης.
Οι ικανότητες rescEU μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για εθνικούς σκοπούς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 4α, όταν δεν χρησιμοποιούνται ή δεν είναι απαραίτητες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης.
Οι ικανότητες rescEU χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και με τις επιχειρησιακές συμβάσεις μεταξύ της Επιτροπής και του κράτους μέλους που έχει την κυριότητα αυτών των ικανοτήτων ή τις μισθώνει εκτός ή εντός πλαισίου χρηματοδοτικής μίσθωσης, στις οποίες διευκρινίζονται περαιτέρω οι όροι και προϋποθέσεις ανάπτυξης των ικανοτήτων rescEU, μεταξύ άλλων όσον αφορά το συμμετέχον προσωπικό.
Οι ικανότητες rescEU χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και με τις επιχειρησιακές συμβάσεις μεταξύ της Επιτροπής και του κράτους μέλους που έχει την κυριότητα αυτών των ικανοτήτων ή τις μισθώνει εκτός ή εντός πλαισίου χρηματοδοτικής μίσθωσης, στις οποίες διευκρινίζονται περαιτέρω οι όροι και προϋποθέσεις ανάπτυξης των ικανοτήτων rescEU, μεταξύ άλλων όσον αφορά το συμμετέχον προσωπικό.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επιχειρησιακές συμβάσεις διασφαλίζουν επίσης ότι οι ικανότητες rescEU χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, ιδίως με την απαίτηση οι ικανότητες rescEU να καθίστανται διαθέσιμες, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους γενικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 1. Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις καθορίζουν επίσης τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή χρήση των ενωσιακών κονδυλίων.»
Τροπολογία 56
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1
Οι ικανότητες rescEU μπορούν να αναπτυχθούν εκτός της Ένωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 6 έως 9 του παρόντος άρθρου.·
Οι ικανότητες rescEU μπορούν να αναπτυχθούν εκτός της Ένωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 6 έως 9 του παρόντος άρθρου.· Πρέπει να θεσπιστούν από την Επιτροπή ειδικές διατάξεις που να εγγυώνται τη λογοδοσία και την ορθή χρήση των ικανοτήτων rescEU σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για πρόσβαση ελεγκτικών υπαλλήλων της Ένωσης. Η προβολή του μηχανισμού της Ένωσης σε τρίτες χώρες εξασφαλίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20α παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας απόφασης.
Τροπολογία 57
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ α (νέο)
8α)   Στο άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«στα) δημιουργεί ικανότητες εμπειρογνωμοσύνης ειδικής ανταπόκρισης οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση καταστροφών που επηρεάζουν την πολιτιστική κληρονομιά.»
Τροπολογία 58
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  συγκεντρώνει και αναλύει, από κοινού με το πληττόμενο κράτος μέλος, έγκυρες πληροφορίες για την κατάσταση με στόχο τη δημιουργία κοινής επίγνωσης των καταστάσεων, και τις διαδίδει στα κράτη μέλη·
β)  συγκεντρώνει και αναλύει, από κοινού με το πληττόμενο κράτος μέλος, έγκυρες πληροφορίες για την κατάσταση με στόχο τη δημιουργία κοινής επίγνωσης και αντιμετώπισης της κατάστασης, και τις διαδίδει άμεσα στα κράτη μέλη·
Τροπολογία 59
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
9α)   Στο άρθρο 16, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Οι επεμβάσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να διεξάγονται είτε ως αυτόνομη επέμβαση παροχής βοήθειας είτε ως συμβολή σε επέμβαση της οποίας ηγείται διεθνής οργανισμός. Ο συντονισμός, σε επίπεδο Ένωσης, ενσωματώνεται πλήρως στο συνολικό συντονισμό τον οποίον παρέχει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΑΥ) και σέβεται τον ηγετικό του ρόλο. Σε περίπτωση ανθρωπογενών καταστροφών ή πολύπλοκων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή διασφαλίζει τη συνοχή με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια και τον σεβασμό των ανθρωπιστικών αρχών.
«2. Οι επεμβάσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να διεξάγονται είτε ως αυτόνομη επέμβαση παροχής βοήθειας είτε ως συμβολή σε επέμβαση της οποίας ηγείται διεθνής οργανισμός. Ο συντονισμός, σε επίπεδο Ένωσης, ενσωματώνεται πλήρως στο συνολικό συντονισμό τον οποίο παρέχει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΑΥ) και σέβεται τον ηγετικό του ρόλο. Σε περίπτωση ανθρωπογενών καταστροφών ή πολύπλοκων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή διαβουλεύεται, όποτε είναι δυνατόν, με τους συντελεστές της ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δρουν σε τοπικό επίπεδο, και διασφαλίζει τη συνοχή με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια και τον σεβασμό των ανθρωπιστικών αρχών.»
Τροπολογία 60
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  κατόπιν αιτήματος για παροχή εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της πρόληψης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2·
α)  κατόπιν αιτήματος για παροχή εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της πρόληψης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2, ειδικά σε περίπτωση πανδημίας·
Τροπολογία 61
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  κατόπιν αιτήματος για παροχή εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ετοιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3·
β)  κατόπιν αιτήματος για παροχή εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ετοιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3, ειδικά σε περίπτωση πανδημίας·
Τροπολογία 62
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)   με κατάρτιση χαρτογραφικού υλικού για την ταχεία ανάπτυξη και κινητοποίηση πόρων, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διασυνοριακών περιφερειών για τους σκοπούς διασυνοριακών κινδύνων, όπως οι δασικές πυρκαγιές·
Τροπολογία 63
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο β α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
βα)  Στην παράγραφο 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να καλύπτει επίσης δαπάνες που συνδέονται με δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, οικονομικού ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες απαιτούνται για τη διαχείριση του μηχανισμού της Ένωσης και την επίτευξη των στόχων του.
«Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 1α του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 19α μπορεί να καλύπτει επίσης δαπάνες που συνδέονται με δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, οικονομικού ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες απαιτούνται για τη διαχείριση του μηχανισμού της Ένωσης και την επίτευξη των στόχων του.»
Τροπολογία 64
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο β β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)
ββ)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 1α του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 19α διατίθεται για την κάλυψη δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.»
Τροπολογία 65
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
γ)  Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
διαγράφεται
«4. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 1α διατίθεται για την κάλυψη δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.»·
Τροπολογία 66
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
γα)  Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
4.  Το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλι που αναφέρεται στην παράγραφο 1, για την περίοδο 2014-2020, χορηγείται σύμφωνα με τα ποσοστά και τις αρχές που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι.
«4. Το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλι που αναφέρεται στην παράγραφο 1, για την περίοδο 2014-2020, χορηγείται σύμφωνα με τα ποσοστά που παρατίθενται στο σημείο 1 του Παραρτήματος 1 και τις αρχές που παρατίθενται στο σημείο 3 του εν λόγω παραρτήματος.»·
Τροπολογία 67
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 α (νέα)
γβ)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4a. Το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 19α, για την περίοδο 2021-2027, χορηγείται σύμφωνα με τα ποσοστά που παρατίθενται στο σημείο 2 του παραρτήματος 1 και τις αρχές που παρατίθενται στο σημείο 3 του εν λόγω παραρτήματος.»·
Τροπολογία 68
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφοι 5 και 6
δ)  οι παράγραφοι 5 και 6 διαγράφονται.
διαγράφεται
Τροπολογία 69
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 5
δα)  Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
5.   Η Επιτροπή προβαίνει σε επισκόπηση της κατανομής που ορίζεται στο Παράρτημα Ι με βάση το αποτέλεσμα την ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο α). Η Επιτροπή έχει την εξουσία, εφόσον είναι αναγκαίο υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων της επισκόπησης αυτής, να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30, για την προσαρμογή εκάστου εκ των αριθμητικών δεδομένων του Παραρτήματος Ι, άνω των 8 και μέχρι και 16 ποσοστιαίων μονάδων. Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται έως τις 30 Ιουνίου 2017.
«5. Η Επιτροπή προβαίνει σε επισκόπηση της κατανομής που ορίζεται στο παράρτημα Ι με βάση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 3. Η Επιτροπή έχει την εξουσία, εφόσον είναι αναγκαίο υπό το πρίσμα απρόβλεπτων γεγονότων που επηρεάζουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού ή υπό το πρίσμα της δημιουργίας ικανοτήτων rescEU, να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 με σκοπό την τροποποίηση του παραρτήματος Ι, για την προσαρμογή εκάστου εκ των αριθμητικών δεδομένων στα σημεία 1 και 2 του Παραρτήματος I, άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων.»·
Τροπολογία 70
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 6
δβ)  Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
6.   Όταν, σε περίπτωση αναγκαίας αναθεώρησης των δημοσιονομικών πόρων που διατίθενται για δράσεις αντιμετώπισης, συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την προσαρμογή εκάστου εκ των αριθμητικών δεδομένων του Παραρτήματος Ι άνω των 8 και μέχρι και 16 ποσοστιαίων μονάδων, στο πλαίσιο των διαθέσιμων κονδυλίων του προϋπολογισμού και σύμφωνα προς τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 31.
«6. Όταν, σε περίπτωση αναγκαίας αναθεώρησης των δημοσιονομικών πόρων που διατίθενται για δράσεις αντιμετώπισης, συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 με σκοπό την τροποποίηση του παραρτήματος Ι για την προσαρμογή εκάστου εκ των αριθμητικών δεδομένων στα σημεία 1 και 2 του Παραρτήματος I άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων, στο πλαίσιο των διαθέσιμων κονδυλίων του προϋπολογισμού σύμφωνα προς τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 31.»·
Τροπολογία 71
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ γ (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 6 α (νέα)
δγ)  Στο άρθρο 19, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«6α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν τις διαθέσιμες ετήσιες πιστώσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού του Συμβουλίου (EΕ, Euratom) αριθ. ..../... για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και της διοργανικής συμφωνίας της ... 2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.»
Τροπολογία 72
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 α – παράγραφος 1
Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού [ERI] εφαρμόζονται δυνάμει της παρούσας απόφασης μέσω των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του εν λόγω κανονισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφοι 4 και 8.
Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού [ERI] εφαρμόζονται δυνάμει της παρούσας απόφασης με ποσό 2 187 620 000 EUR σε τρέχουσες τιμές όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του εν λόγω κανονισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφοι 4 και 8.
Τροπολογία 73
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 20α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Σε κάθε βοήθεια ή χρηματοδότηση που χορηγείται βάσει της παρούσας απόφασης παρέχεται κατάλληλη προβολή. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η δημόσια επικοινωνία για επιχειρήσεις χρηματοδοτούμενες στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης:
Σε κάθε βοήθεια ή χρηματοδότηση που χορηγείται βάσει της παρούσας απόφασης παρέχεται κατάλληλη προβολή σύμφωνα με τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει η Επιτροπή για ειδικές παρεμβάσεις. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η δημόσια επικοινωνία για επιχειρήσεις χρηματοδοτούμενες στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης:
Τροπολογία 74
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 20α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
Όταν οι ικανότητες rescEU χρησιμοποιούνται για εθνικούς σκοπούς όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5, τα κράτη μέλη, με τα ίδια μέσα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, αναγνωρίζουν την προέλευση των εν λόγω ικανοτήτων και εξασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης που χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση των εν λόγω ικανοτήτων.
Τροπολογία 75
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
αα)   Στο άρθρο 21 παράγραφος 1, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
η)  στήριξη των δραστηριοτήτων ετοιμότητας που περιγράφονται στο άρθρο 13·
«η) στήριξη των δραστηριοτήτων ετοιμότητας που περιγράφονται στο άρθρο 13, ιδίως μέσω της ενίσχυσης των υφιστάμενων δικτύων κατάρτισης και των μεταξύ τους συνεργειών, και μέσω της προώθησης της δημιουργίας νέων δικτύων με έμφαση σε καινοτόμες λύσεις και νέους κινδύνους και προκλήσεις·»
Τροπολογία 76
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
Η χρηματοδοτική συνδρομή που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο μπορεί να υλοποιείται μέσω πολυετών προγραμμάτων εργασίας. Για δράσεις οι οποίες εκτείνονται πέραν του ενός έτους, οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις δύνανται να κατανέμονται σε ετήσιες δόσεις.
διαγράφεται
Τροπολογία 77
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή υλοποιεί τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση με τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.
2.  Η Επιτροπή υλοποιεί τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης υπό άμεση διαχείριση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 ή υπό έμμεση διαχείριση με τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού. Κατά την επιλογή του τρόπου υλοποίησης της χρηματοδοτικής στήριξης, δίδεται προτεραιότητα στην άμεση διαχείριση. Εφόσον δικαιολογείται από τη φύση και το περιεχόμενο της σχετικής δράσης, η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί έμμεση διαχείριση. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για τη συμπλήρωση της παρούσας απόφασης με τον καθορισμό δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης και μπορούν να υλοποιούνται με έμμεση διαχείριση.
Τροπολογία 78
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια ή πολυετή προγράμματα εργασίας, μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 33 παράγραφος 2. Τα ετήσια ή πολυετή προγράμματα εργασίας καθορίζουν τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο εφαρμογής και το συνολικό ύψος των κονδυλίων τους. Περιέχουν επίσης την περιγραφή των προς χρηματοδότηση δράσεων, ενδεικτικό ύψος του ποσού που διατίθεται σε κάθε δράση και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Όσον αφορά τη χρηματοδοτική συνδρομή που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, τα ετήσια ή πολυετή προγράμματα εργασίας περιγράφουν τις προβλεπόμενες δράσεις για τις εκεί αναφερόμενες χώρες.
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια προγράμματα εργασίας, μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 33 παράγραφος 2. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας καθορίζουν τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο εφαρμογής και το συνολικό ύψος των κονδυλίων τους. Περιέχουν επίσης την περιγραφή των προς χρηματοδότηση δράσεων, ενδεικτικό ύψος του ποσού που διατίθεται σε κάθε δράση και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Όσον αφορά τη χρηματοδοτική συνδρομή που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, τα ετήσια προγράμματα εργασίας περιγράφουν τις προβλεπόμενες δράσεις για τις εκεί αναφερόμενες χώρες.
Τροπολογία 79
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Ωστόσο, δεν απαιτούνται ετήσια ή πολυετή προγράμματα εργασίας για δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο της αντιμετώπισης καταστροφών του κεφαλαίου IV, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων.
Ωστόσο, δεν απαιτούνται ετήσια προγράμματα εργασίας για δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο της αντιμετώπισης καταστροφών του κεφαλαίου IV, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων.
Τροπολογία 80
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 25 – παράγραφος 5
5.  Επιπλέον του άρθρου 12 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών, οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του οικονομικού έτους για το οποίο έχουν εγγραφεί στον ετήσιο προϋπολογισμό, μεταφέρονται αυτομάτως και μπορούν να δεσμευθούν και να πληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Οι μεταφερθείσες πιστώσεις χρησιμοποιούνται μόνο για δράσεις αντιμετώπισης καταστροφών. Οι μεταφερθείσες πιστώσεις χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα στο επόμενο οικονομικό έτος.
5.  Επιπλέον του άρθρου 12 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών, οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του οικονομικού έτους για το οποίο έχουν εγγραφεί στον ετήσιο προϋπολογισμό, μεταφέρονται αυτομάτως και μπορούν να δεσμευθούν και να πληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Οι μεταφερθείσες πιστώσεις χρησιμοποιούνται για δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών. Οι μεταφερθείσες πιστώσεις χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα στο επόμενο οικονομικό έτος.
Τροπολογία 81
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 30 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.
2.  Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 19 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 25 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.
Τροπολογία 82
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20 – στοιχείο α α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 30 – παράγραφος 3
αα)   η παράγραφος 3 απαλείφεται·
Τροπολογία 83
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 30 – παράγραφος 4
4.  Η ανάθεση αρμοδιοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
4.  Η ανάθεση αρμοδιοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 19 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 25 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
Τροπολογία 84
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20 – στοιχείο γ
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 30 – παράγραφος 7
7.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5 και το άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
7.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5, το άρθρο 19 παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο ή το άρθρο 25 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 85
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
22α)  Στο άρθρο 34 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Έως τις … [24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής απόφασης], η Επιτροπή αξιολογεί τη λειτουργία του μηχανισμού της Ένωσης, καθώς και τον συντονισμό και τις συνέργειες που έχουν επιτευχθεί με το πρόγραμμα EU4Health και τη λοιπή ενωσιακή νομοθεσία για την υγεία, με σκοπό την υποβολή νομοθετικής πρότασης που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικού ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιμετώπισης στον τομέα της υγείας.»
Τροπολογία 86
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Παράρτημα I
23)  Το παράρτημα I απαλείφεται.
διαγράφεται
Τροπολογία 87
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Παράρτημα I
23α)  Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:
Παράρτημα I
«Παράρτημα Ι
Ποσοστά και αρχές για τη χορήγηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου για την εφαρμογή του μηχανισμού της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 1α και στο άρθρο 19α
Ποσοστά για τη χορήγηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου για την εφαρμογή του μηχανισμού της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1
1.  Ποσοστά για τη χορήγηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου για την εφαρμογή του μηχανισμού της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 για την περίοδο από το 2014 έως το 2020
Πρόληψη: 20 % +/- 8 ποσοστιαίες μονάδες
Πρόληψη: 10 % +/- 10 ποσοστιαίες μονάδες
Ετοιμότητα: 50 % +/- 8 ποσοστιαίες μονάδες
Ετοιμότητα: 65 % +/- 10 ποσοστιαίες μονάδες
Αντιμετώπιση: 30 % +/- 8 ποσοστιαίες μονάδες
Αντιμετώπιση: 25 % +/- 10 ποσοστιαίες μονάδες
2.  Ποσοστά για τη χορήγηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου για την εφαρμογή του μηχανισμού της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1α και στο άρθρο 19α για την περίοδο από το 2021 έως το 2027
Πρόληψη: 8 % +/- 10 ποσοστιαίες μονάδες
Ετοιμότητα: 80 % +/- 10 ποσοστιαίες μονάδες
Αντιμετώπιση: 12 % +/- 10 ποσοστιαίες μονάδες
Αρχές
3.  Αρχές
Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή δίδει προτεραιότητα σε δράσεις για τις οποίες η παρούσα απόφαση ορίζει προθεσμία για την περίοδο μέχρι τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, προκειμένου να τηρηθεί η εν λόγω προθεσμία.
Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή δίδει προτεραιότητα σε δράσεις για τις οποίες η παρούσα απόφαση ορίζει προθεσμία για την περίοδο μέχρι τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, προκειμένου να τηρηθεί η εν λόγω προθεσμία.»

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α9-0148/2020).

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου