Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0097(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0148/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0148/2020

Keskustelut :

PV 14/09/2020 - 22
CRE 14/09/2020 - 22
PV 26/04/2021 - 24
CRE 26/04/2021 - 24

Äänestykset :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12
PV 27/04/2021 - 14

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0218
P9_TA(2021)0128

Hyväksytyt tekstit
PDF 221kWORD 72k
Keskiviikko 16. syyskuuta 2020 - Bryssel
Unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttaminen ***I
P9_TA(2020)0218A9-0148/2020

Euroopan parlamentin 16. syyskuuta 2020 hyväksymät tarkistukset ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 viite
ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 196 artiklan ja 322 artiklan 1 kohdan a alakohdan,
ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 196 artiklan,
Tarkistus 2
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Ilmastonmuutos on johtamassa luonnonkatastrofien yleistymiseen, voimistumiseen ja monimutkaistumiseen kaikkialla maailmassa, ja kehitysmaat, erityisesti vähiten kehittyneet maat ja pienet kehittyvät saarivaltiot, ovat erityisen haavoittuvia yhtäältä siksi, että niillä ei ole riittävän kehittyneitä valmiuksia sopeutua ilmastonmuutoksen seurauksiin ja hillitä niitä sekä reagoida ilmastoon liittyviin katastrofeihin, ja toisaalta siksi, että ne ovat maantieteellisesti alttiita tulville, kuivuudelle ja metsäpaloille.
Tarkistus 3
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Samalla, kun tunnustetaan jäsenvaltioiden ensisijainen vastuu luonnon ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ennaltaehkäisystä ja niihin varautumisesta ja reagoimisesta, unionin mekanismilla edistetään jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
(2)  Samalla, kun jäsenvaltioilla säilyy ensisijainen vastuu luonnon ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ennaltaehkäisystä ja niihin varautumisesta ja reagoimisesta, unionin mekanismin ja erityisesti rescEU:n avulla edistetään jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti, sillä ne täydentävät jäsenvaltioiden olemassa olevia valmiuksia, mikä mahdollistaa tehokkaamman varautumisen ja reagoinnin tilanteissa, joissa kansallisen tason valmiudet eivät riitä.
Tarkistus 4
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Metsäpalot uhkaavat ihmisten henkeä ja toimeentuloa sekä biologista monimuotoisuutta, aiheuttavat runsaita hiilipäästöjä ja vähentävät maapallon kykyä sitoa hiiltä, mikä pahentaa entisestään ilmastonmuutosta. Erityistä huolta aiheuttavat tilanteet, joissa tulipalo tuhoaa aarniometsiä tai radioaktiivisesti saastuneita alueita. Ilmastoon liittyvien katastrofien, kuten metsäpalojen, lisääntyminen edellyttää unionin ulkopuolella toteutettavien unionin pelastuspalvelumekanismin operaatioiden vahvistamista, ennaltaehkäisyyn ja katastrofivalmiuteen keskittyvät toimet mukaan lukien.
Tarkistus 5
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Covid-19-pandemiasta saatu ennennäkemätön kokemus on osoittanut, että unionin kriisinhallinnan tehokkuus on rajallinen. Sitä rajoittavat unionin hallinnointikehyksen soveltamisala ja se, missä määrin unioni on valmistautunut katastrofeihin, jotka vaikuttavat useimpiin jäsenvaltioihin.
(3)  Covid-19-pandemiasta saatu ennennäkemätön kokemus on osoittanut, että unionin kriisinhallinnan tehokkuus on rajallinen. Sitä rajoittavat unionin hallinnointikehyksen soveltamisala ja se, missä määrin unioni on valmistautunut katastrofeihin, jotka vaikuttavat useimpiin jäsenvaltioihin. Lisäksi on selvää, että unioni ja jäsenvaltiot eivät ole riittävästi varautuneet entistä suurempiin ja monimutkaisempiin katastrofeihin, joilla on kauaskantoisia ja pidempiaikaisia maailmanlaajuisia seurauksia, kuten laajoihin pandemioihin. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää, että jäsenvaltioiden pelastuspalvelutoimia koordinoidaan paremmin ja että rescEU:ta vahvistetaan.
Tarkistus 6
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Covid-19-kriisistä saadut kokemukset ovat osoittaneet, että unioni ja jäsenvaltiot eivät ole varautuneet riittävän hyvin vastaamaan laajamittaisiin hätätilanteisiin ja että nykyinen oikeudellinen kehys ei ole riittävän tarkoituksenmukainen. Covid-19-kriisi on myös tuonut esiin, miten katastrofien vaikutukset ihmisten terveyteen, ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen voivat saada ennennäkemättömät mittasuhteet. Kun otetaan huomioon tarve vahvistaa terveyteen ja pelastuspalveluun liittyviä unionin valmiuksia ja toimia, on olennaisen tärkeää, että rescEU:ta vahvistetaan, siitä tehdään joustavampi ja nopeampi ja sen toimintaa koordinoidaan paremmin kansallisten pelastuspalveluviranomaisten kanssa. Lisäksi on olennaisen tärkeää, että jäsenvaltiot antavat riittävästi tietoa siitä, miten ne ehkäisevät hätätilanteita ja ovat varautuneet niihin.
Tarkistus 7
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
(3 b)  Jotta maksimoidaan avoimuus ja vastuuvelvollisuus unionin kansalaisia kohtaan, komission olisi annettava ohjeet siitä, miten unionin pelastuspalvelumekanismin puitteissa toteutuneista menoista määritellään se osuus, joka olisi katsottava julkiseksi kehitysavuksi.
Tarkistus 8
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)
(3 c)   Covid-19-pandemiasta saatujen kokemusten perusteella ja kun otetaan huomioon tarve parantaa unionin toimintavalmiutta terveyden ja pelastuspalvelun aloilla, rescEU:ta olisi vahvistettava merkittävästi sen toiminnan parantamiseksi unionin mekanismin kaikilla kolmella osa-alueella, jotka ovat ennaltaehkäisy, varautuminen ja avustustoimet.
Tarkistus 9
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Jotta tällaisiin tapahtumiin voitaisiin varautua paremmin, tarvitaan kiireellisiä toimia unionin mekanismin lujittamiseksi.
(5)  Jotta tällaisiin tapahtumiin voitaisiin varautua paremmin, tarvitaan kiireellisiä toimia unionin mekanismin lujittamiseksi. Unionin mekanismin lujittamisen olisi täydennettävä unionin politiikkatoimia ja rahastoja, ja se ei saisi korvata katastrofivalmiuden ja ‑palautuvuuden periaatteen valtavirtaistamista kyseisiin politiikkatoimiin ja rahastoihin.
Tarkistus 88
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Jotta voidaan parantaa ennaltaehkäisyyn ja varautumiseen liittyvää suunnittelua, unionin olisi edelleen edistettävä investointeja katastrofien ehkäisyyn eri aloilla sekä kokonaisvaltaisia riskinhallintaan liittyviä toimintatapoja, joilla tuetaan ennaltaehkäisyä ja varautumista, ottaen huomioon useita riskejä kattava lähestymistapa ja ekosysteemilähtöinen lähestymistapa sekä ilmastonmuutoksen todennäköiset vaikutukset, tiiviissä yhteistyössä asiaankuuluvien tiedeyhteisöjen ja keskeisten talouden toimijoiden kanssa. Tätä varten monialaiset ja kaikki riskit kattavat lähestymistavat olisi asetettava etusijalle. Niiden olisi perustuttava unionin laajuisiin kriisinsietokykyä koskeviin tavoitteisiin, ja ne olisi otettava huomioon valmiuksien ja varautumisen perusmääritelmässä. Komission tarkoituksena on tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa määriteltäessä unionin laajuisia kriisinsietokykyä koskevia tavoitteita.
(6)  Jotta voidaan parantaa ennaltaehkäisyyn ja varautumiseen liittyvää suunnittelua, unionin olisi edelleen edistettävä investointeja katastrofien ehkäisyyn eri aloilla sekä kokonaisvaltaisia riskinhallintaan liittyviä toimintatapoja, joilla tuetaan ennaltaehkäisyä ja varautumista, ottaen huomioon useita riskejä kattava lähestymistapa ja ekosysteemilähtöinen lähestymistapa sekä ilmastonmuutoksen todennäköiset vaikutukset, tiiviissä yhteistyössä asiaankuuluvien tiedeyhteisöjen ja keskeisten talouden toimijoiden kanssa. Tätä varten monialaiset ja kaikki riskit kattavat lähestymistavat olisi asetettava etusijalle. Niiden olisi perustuttava unionin laajuisiin kriisinsietokykyä koskeviin tavoitteisiin, ja ne olisi otettava huomioon valmiuksien ja varautumisen perusmääritelmässä. Komission tarkoituksena on tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa määriteltäessä unionin laajuisia kriisinsietokykyä koskevia tavoitteita.
Tarkistus 11
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)   Stressitestejä ja avustusvalmiuksien sertifiointiprosessia olisi pidettävä keskeisinä tekijöinä, joilla varmistetaan katastrofien ennaltaehkäisyn tehokkuus. Tarvitaan säännöllisiä riskinarviointeja alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta kansalliset viranomaiset voivat tarvittaessa toteuttaa toimenpiteitä kriisinsietokyvyn vahvistamiseksi, myös käyttämällä olemassa olevia unionin varoja. Tällaisissa riskinarvioinneissa olisi keskityttävä kunkin alueen erityispiirteisiin, kuten seismiseen toimintaan, toistuviin tulviin tai metsäpaloihin. Näissä arvioinneissa olisi otettava huomioon myös rajatylittävän yhteistyön taso, jotta unionin mekanismilla olisi yksityiskohtaiset tiedot paikallisesti käytettävissä olevista valmiuksista, mikä mahdollistaisi kohdennetummat avustustoimet.
Tarkistus 12
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)
(6 b)   Unionin katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskevien tavoitteiden määrittelyssä ennaltaehkäisy- ja varautumistoimien tukemiseksi olisi arvioitava tarkasti ja otettava huomioon pitkän aikavälin sosiaaliset seuraukset, jotka havaitaan ensimmäisessä hätätilan jälkeisessä vaiheessa ja joiden hallinnasta vastaavat pelastuspalveluvirastot, kiinnittäen erityistä huomiota heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin.
Tarkistus 89
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)
(6 c)   Alue- ja paikallisviranomaisten rooli katastrofien ehkäisyssä ja hallinnassa on erittäin tärkeä, ja niiden avustusvalmiuksia on tarpeen hyödyntää asianmukaisesti kaikissa tämän päätöksen nojalla toteutettavissa koordinointi- ja käyttöönottotoimissa jäsenvaltioiden institutionaalisten ja oikeudellisten kehysten mukaisesti, jotta voidaan minimoida päällekkäisyydet ja edistää yhteentoimivuutta. Tällaisilla viranomaisilla voi olla tärkeä ennaltaehkäisevä tehtävä, ja ne myös reagoivat ensimmäisinä katastrofin jälkeen yhdessä vapaaehtoistoimijoidensa valmiuksien kanssa. Näin ollen on tarpeen tehdä jatkuvaa yhteistyötä paikallisella, alueellisella ja rajatylittävällä tasolla, jotta rescEU:n käyttöönottoa edeltävää nopeaa toimintaa varten voidaan perustaa yhteisiä varoitusjärjestelmiä sekä järjestää säännöllisesti ensimmäisiä avustustoimenpiteitä koskevia julkisia tiedotuskampanjoita.
Tarkistus 13
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)   Yhteisen resurssipohjan luominen kokoaa yhteen pelastusryhmiä, asiantuntijoita ja tarvikkeita, joita jäsenvaltiot pitävät jatkuvasti valmiustilassa EU:n pelastuspalveluoperaatioita varten. On olennaista, että nämä ryhmät täyttävät tiukat laatu- ja luotettavuusvaatimukset yhteistoimintakyvyn varmistamiseksi.
Tarkistus 14
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Unionin mekanismin olisi hyödynnettävä unionin avaruusinfrastruktuuria, kuten Euroopan maanseurantaohjelmaa (Copernicus), Galileoa, avaruustilannetietoisuutta ja valtiollista satelliittiviestintää, jotka tarjoavat tärkeitä unionin tason välineitä sisäisiin ja ulkoisiin hätätilanteisiin vastaamiseksi. Copernicus-ohjelman valmiusjärjestelmät antavat tukea hätäavun koordinointikeskuksen hätätilanteiden eri vaiheissa, joita ovat muun muassa katastrofin ennakkovaroitus ja ennaltaehkäisy ja palautuminen siitä. Valtiollisen satelliittiviestinnän tarkoituksena on tarjota turvallisia satelliittiviestintävalmiuksia, jotka on erityisesti räätälöity vastaamaan valtion käyttäjien tarpeisiin hätätilanteiden hallinnassa. Galileo on ensimmäinen maailmanlaajuinen erityisesti siviilikäyttöön Euroopassa ja kaikkialla maailmassa suunniteltu satelliittinavigointi- ja paikannusinfrastruktuuri, ja sitä voidaan käyttää myös muilla aloilla kuten hätätilanteiden hallinnassa, mukaan lukien ennakkovaroitusjärjestelmissä. Galileon asiaankuuluviin palveluihin kuuluu hätäapupalvelu, jossa lähetetään signaalien avulla varoituksia tiettyjä alueita koskevista luonnonkatastrofeista tai muista hätätilanteista. Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää tätä palvelua. Kun ne päättävät käyttää sitä, niiden olisi järjestelmän validoimiseksi määritettävä ja ilmoitettava komissiolle kansalliset viranomaiset, jotka on valtuutettu käyttämään kyseistä hätäpalvelua.
(9)  Unionin mekanismin olisi hyödynnettävä unionin avaruusinfrastruktuuria, kuten Euroopan maanseurantaohjelmaa (Copernicus), Galileoa, avaruustilannetietoisuutta ja valtiollista satelliittiviestintää, jotka tarjoavat tärkeitä unionin tason välineitä sisäisiin ja ulkoisiin hätätilanteisiin vastaamiseksi. Copernicus-ohjelman valmiusjärjestelmät antavat tukea hätäavun koordinointikeskuksen hätätilanteiden eri vaiheissa, joita ovat muun muassa katastrofin ennakkovaroitus ja ennaltaehkäisy ja palautuminen siitä. Valtiollisen satelliittiviestinnän tarkoituksena on tarjota turvallisia satelliittiviestintävalmiuksia, jotka on erityisesti räätälöity vastaamaan valtion käyttäjien tarpeisiin hätätilanteiden hallinnassa. Galileo on ensimmäinen maailmanlaajuinen erityisesti siviilikäyttöön Euroopassa ja kaikkialla maailmassa suunniteltu satelliittinavigointi- ja paikannusinfrastruktuuri, ja sitä voidaan käyttää myös muilla aloilla kuten hätätilanteiden hallinnassa, mukaan lukien ennakkovaroitusjärjestelmissä. Galileon asiaankuuluviin palveluihin kuuluu hätäapupalvelu, jossa lähetetään signaalien avulla varoituksia tiettyjä alueita koskevista luonnonkatastrofeista tai muista hätätilanteista. Jäsenvaltioita olisi kannustettava käyttämään tätä palvelua, koska sen avulla voidaan pelastaa ihmishenkiä ja helpottaa hätätoimien koordinointia. Kun ne päättävät käyttää sitä, niiden olisi järjestelmän validoimiseksi määritettävä ja ilmoitettava komissiolle kansalliset viranomaiset, jotka on valtuutettu käyttämään kyseistä hätäpalvelua.
Tarkistus 15
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)  Unionin mekanismia ja rescEU:ta olisi kehitettävä niin, että unioni pystyy reagoimaan tehokkaasti monenlaisiin hätätilanteisiin. Ilmastonmuutos on johtamassa luonnonkatastrofien yleistymiseen, voimistumiseen ja monimutkaistumiseen unionissa ja maailmanlaajuisesti, mikä edellyttää laajaa solidaarisuutta eri maiden välillä. Metsäpalot tuhoavat joka vuosi monissa jäsenvaltioissa tuhansia hehtaareja ja vaativat useita ihmishenkiä. Tämä tilanne kävi erityisen selvästi ilmi Portugalin vuoden 2017 metsäpalokauden aikana, ja komission rescEU-ehdotus annettiin sen seurauksena marraskuussa 2017. Jäsenvaltioilla on usein riittämättömät ennaltaehkäisy- ja avustusvalmiudet, ja tämä koskee myös metsäpalojen pahiten koettelemia jäsenvaltioita. Tästä syystä on olennaista, että katastrofien ehkäisyä, katastrofivalmiuksia sekä avustustoimintaa katastrofitilanteissa vahvistetaan ja että unionin mekanismiin sisältyvät riittävät valmiudet toimia metsäpalojen ja muiden luonnonkatastrofien yhteydessä, myös rescEU:n siirtymäkauden aikana.
Tarkistus 16
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)
(9 b)  Covid-19-pandemian aikana komissio pystyi päätöksen N:o 1313/2013/EU nykyisten säännösten pohjalta lisäämään rescEU:n valmiuksiin lääkinnällisten laitteiden varastoinnin, johon sisältyy lääketieteellisiä vastatoimia, kuten tehohoitoon tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita, henkilönsuojaimia, laboratoriotarvikkeita, rokotteita ja lääkkeitä, ja jonka tarkoituksena on varautua ja reagoida rajatylittävään vakavaan terveysuhkaan. Tästä lääkinnällisten laitteiden varastosta toimitettiin henkilönsuojaimia jäsenvaltioihin ja ehdokasmaihin. Koska vain jäsenvaltiot saavat hankkia, vuokrata tai liisata rescEU:n valmiuksia, varastoinnin käyttöönotosta annetun täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen ja näiden lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden ensimmäisen toimituksen välillä ehti kulua yli kuukausi.
Tarkistus 17
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)   Jotta unionilla olisi operatiiviset valmiudet reagoida nopeasti laajamittaiseen hätätilanteeseen tai tapahtumiin, joiden todennäköisyys on pieni mutta vaikutukset huomattavia, kuten covid-19-pandemia, sillä olisi oltava mahdollisuus hankkia, vuokrata tai liisata rescEU:n valmiuksista tai tehdä niistä sopimus, jotta se voisi auttaa jäsenvaltioita laajoissa hätätilanteissa, joissa niiden valmiudet ylittyvät, pelastuspalvelutoiminnan tukemista koskevan toimivallan mukaisesti ja kiinnittäen erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin. Nämä valmiudet on sijoitettava etukäteen logistisiin keskuksiin unionin sisällä tai, strategisista syistä, esimerkiksi YK:n humanitaarisen avun varastojen kaltaisten keskusten muodostamien luotettavien verkostojen kautta.
(10)   Jotta unionilla olisi operatiiviset valmiudet reagoida nopeasti ja tehokkaasti laajamittaisiin hätätilanteisiin tai tapahtumiin, joiden todennäköisyys on pieni mutta vaikutukset huomattavia, kuten covid-19-pandemia, sillä olisi oltava mahdollisuus itsenäisesti hankkia, vuokrata tai liisata rescEU:n valmiuksia tai tehdä niistä sopimus, jotta se voisi auttaa jäsenvaltioita laajoissa sekä rajatylittävissä hätätilanteissa, joissa niiden valmiudet ylittyvät, pelastuspalvelutoiminnan tukemista koskevan toimivallan mukaisesti. Nämä valmiudet on sijoitettava etukäteen logistisiin keskuksiin unionin sisällä. Euroopan lääkevirastoa (EMA) ja Euroopan tautienehkäisy- ja ‑valvontakeskusta (ECDC) olisi tarvittaessa kuultava lääketieteellisiin hätätilanteisiin reagoimiseen tarkoitettujen valmiuksien määrittelyn, hallinnoinnin ja jakelun yhteydessä.
Tarkistus 18
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a)  Unionin mekanismin toimien toteutuksessa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten suojeluun. Tämän lisäksi ja sukupuoleen perustuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi kriisiaikoina komission olisi kehitettävä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa parhaisiin käytäntöihin perustuvaa ohjeistusta sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrien tukemiseksi unionin pelastuspalvelumekanismin puitteissa.
Tarkistus 19
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)
(10 b)  Kun otetaan huomioon solidaarisuutta ja laadukkaiden terveyspalvelujen universaalia saatavuutta koskevat periaatteet sekä unionin keskeinen asema maailmanlaajuisia terveyshaasteita koskevan kehityksen vauhdittamisessa, unionin pelastuspalvelumekanismin olisi luotava paremmat ennaltaehkäisy-, varautumis- ja avustusvalmiudet lääketieteellisten hätätilanteiden varalta niin, että varmistetaan synergia ja täydentävyys erityisesti EU4Health-ohjelman sekä muiden asiaankuuluvien unionin ohjelmien kanssa.
Tarkistus 20
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  rescEU:n valmiuksia, joita jäsenvaltiot ovat hankkineet, vuokranneet tai liisanneet tai jotka ne ovat muulla tavalla hankkineet sopimuksella, voitaisiin käyttää kansallisiin tarkoituksiin, mutta ainoastaan silloin, kun niitä ei käytetä tai tarvita unionin mekanismin avustusoperaatioihin.
(11)  rescEU:n valmiuksia, joita jäsenvaltiot tai komissio ovat hankkineet, vuokranneet tai liisanneet tai jotka ne ovat muulla tavalla hankkineet sopimuksella, voitaisiin käyttää kansallisiin tarkoituksiin niissä jäsenvaltioissa, joihin nämä valmiudet on sijoitettu, mutta ainoastaan silloin, kun niitä ei käytetä tai tarvita unionin mekanismin avustusoperaatioihin, ja niin, että rajatylittävien hätätilanteiden torjunta asetetaan etusijalle.
Tarkistus 21
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Unionin edun mukaista on tarvittaessa reagoida hätätilanteisiin kolmansissa maissa. Vaikka rescEU:n valmiudet on ensisijaisesti perustettu käytettäväksi turvaverkkona unionissa, asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja humanitaariset periaatteet huomioon ottaen, niitä voitaisiin käyttää myös unionin ulkopuolella.
(12)  Unionin edun mukaista on tarvittaessa reagoida hätätilanteisiin kolmansissa maissa. Vaikka rescEU:n valmiudet on ensisijaisesti perustettu käytettäväksi turvaverkkona unionissa, asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, kun humanitaarisia toimijoita on kuultu ennen operaatioita, ja humanitaariset periaatteet huomioon ottaen, niitä voitaisiin käyttää myös unionin ulkopuolella.
Tarkistus 22
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Jotta jäsenvaltioita voitaisiin tukea avun toimittamisessa, Euroopan pelastuspalvelureserviä olisi edelleen vahvistettava yhteisrahoittamalla käyttöön annettujen voimavarojen toimintakustannuksia, kun ne otetaan käyttöön unionin ulkopuolella.
(13)  Jotta jäsenvaltioita voitaisiin tukea avun toimittamisessa myös unionin ulkopuolelle, Euroopan pelastuspalvelureserviä olisi edelleen vahvistettava yhteisrahoittamalla käyttöön annettujen voimavarojen toimintakustannuksia samantasoisesti riippumatta siitä, otetaanko ne käyttöön unionin alueella vai sen ulkopuolella.
Tarkistus 23
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
(14 a)   Yhteistyön vahvistaminen metsäpalojen ilmasammutuksessa ja muissa katastrofeihin liittyvissä avustustoimissa edellyttää, että hallinnollisia prosesseja olisi mahdollisuuksien mukaan kevennettävä, jotta tilanteisiin voidaan puuttua viipymättä.
Tarkistus 24
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Ottaen huomioon, että rescEU:n valmiuksien käyttöönotto avustusoperaatioissa unionin mekanismin puitteissa tuo merkittävää unionin lisäarvoa varmistamalla hätätilanteissa olevien ihmisten tehokkaan ja nopean avustamisen, olisi asetettava lisää näkyvyyttä koskevia velvoitteita, joilla unionin asemaa tuodaan esiin.
(16)  Ottaen huomioon, että rescEU:n valmiuksien käyttöönotto avustusoperaatioissa unionin mekanismin puitteissa tuo merkittävää unionin lisäarvoa varmistamalla hätätilanteissa olevien ihmisten tehokkaan ja nopean avustamisen, olisi asetettava lisää näkyvyyttä koskevia velvoitteita tietojen antamiseksi unionin kansalaisille ja tiedotusvälineille ja unionin roolin nostamiseksi esiin. Komission olisi annettava kansallisille viranomaisille kunkin avustustoimen osalta viestintäohjeet sen varmistamiseksi, että unionin rooli tuodaan asianmukaisesti esiin.
Tarkistus 25
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Jotta voidaan lisätä joustavuutta ja saavuttaa optimaalinen talousarvion toteuttaminen, välillinen hallinnointi olisi sisällytettävä talousarvion toteuttamismenetelmäksi.
(17)  Jotta voidaan lisätä joustavuutta ja toteuttaa talousarvio optimaalisesti, tässä päätöksessä olisi säädettävä välillisestä hallinnoinnista talousarvion toteuttamismenetelmänä, kun se on perusteltua kyseisen toimen luonteen ja sisällön vuoksi.
Tarkistus 26
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
(17 a)   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10461 a, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 62 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sekä tämän päätöksen 25 artiklan 2 kohdassa lueteltujen yhteisöjen olisi täytettävä varainhoitoasetuksen 155 artiklan mukaisesti vuotuiset raportointivelvoitteensa. Näitä yhteisöjä koskevat raportointivaatimukset vahvistetaan varainhoitoasetuksen 130 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tarkastussopimuksessa.
____________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).
Tarkistus 27
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Jotta voidaan edistää ennustettavuutta ja pitkän aikavälin vaikuttavuutta pantaessa täytäntöön päätöstä N:o 1313/2013/EU, komission olisi hyväksyttävä vuotuisia tai monivuotisia työohjelmia, joissa esitetään suunnitellut määrärahat. Tämän tarkoituksena on auttaa unionia lisäämään joustavuutta talousarvion toteuttamisessa ja näin tehostaa ennaltaehkäisy- ja varautumistoimia.
Poistetaan.
Tarkistus 28
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
(18 a)   Delegoiduilla säädöksillä olisi määriteltävä unionin johtavien virastojen vahvempi toimivalta hallinnoida rescEU:n valmiuksia, johtaa hankintaprosessia ja antaa suosituksia maantieteellisesti hajautettuihin logistisiin keskuksiin sijoitettavista määristä ja tuotteista.
Tarkistus 29
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)
(18 b)  Lääketieteellisiin hätätilanteisiin reagoimiseen tarkoitettujen unionin strategisten valmiusreservien ja -varastojen perustamisen, hallinnoinnin ja jakelun EU4Health-ohjelman puitteissa olisi täydennettävä rescEU:n reservejä.
Tarkistus 30
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)
(22 a)   Unionin mekanismin olisi myös mahdollistettava jäsenvaltioiden vapaaehtoiset lisärahoitusosuudet.
Tarkistus 31
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Vaikka ennaltaehkäisy- ja varautumistoimenpiteet ovat olennaisia, koska niillä lisätään unionin kykyä selviytyä luonnonkatastrofeista ja ihmisen aiheuttamista katastrofeista, katastrofien esiintymistä, ajankohtaa ja suuruutta ei voida ennustaa. Kuten covid-19-kriisi on osoittanut, se, kuinka paljon määrärahoja tarvitaan asianmukaisten vastatoimien varmistamiseksi, voi vaihdella huomattavasti vuodesta toiseen, ja tarvittaessa määrärahojen olisi oltava heti käytettävissä. Ennakoitavuuden periaatteen sovittaminen yhteen sen kanssa, että uusiin tarpeisiin on reagoitava nopeasti, edellyttää ohjelmien rahoituksen täytäntöönpanon mukauttamista. Näin ollen on aiheellista sallia käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtäminen varainhoitovuodelta toiselle, rajoittaen siirrot seuraavaan vuoteen ja yksinomaan avustustoimiin, sen lisäksi, mitä varainhoitoasetuksen 12 artiklan 4 kohdassa säädetään.
(23)  Vaikka ennaltaehkäisy- ja varautumistoimenpiteet ovat olennaisia, koska niillä lisätään unionin kykyä selviytyä luonnonkatastrofeista ja ihmisen aiheuttamista katastrofeista, katastrofien esiintymistä, ajankohtaa ja suuruutta ei voida ennustaa. Kuten covid-19-kriisi on osoittanut, se, kuinka paljon määrärahoja tarvitaan asianmukaisten vastatoimien varmistamiseksi, voi vaihdella huomattavasti vuodesta toiseen, ja tarvittaessa määrärahojen olisi oltava heti käytettävissä. Ennakoitavuuden periaatteen sovittaminen yhteen sen kanssa, että uusiin tarpeisiin on reagoitava nopeasti, edellyttää ohjelmien rahoituksen täytäntöönpanon mukauttamista. Näin ollen on aiheellista sallia käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtäminen varainhoitovuodelta toiselle, rajoittaen siirrot seuraavaan vuoteen ja ennaltaehkäisy-, varautumis- ja avustustoimiin, sen lisäksi, mitä varainhoitoasetuksen 12 artiklan 4 kohdassa säädetään.
Tarkistus 32
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Päätöksen N:o 1313/2013/EU liite I ei ole riittävän joustava, jotta unioni voisi asianmukaisesti mukauttaa ennaltaehkäisyn, varautumisen ja avustustoimien rahoitusta, ja näin ollen se on kumottava. Katastrofiriskien hallinnan eri vaiheisiin kohdennettava rahoitus on määritettävä etukäteen. Tämä joustavuuden puute estää unionia mukautumasta katastrofien ennakoimattomuuteen.
Poistetaan.
Tarkistus 33
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)
(25 a)  Covid-19-pandemian aikana unionin mekanismin puitteissa toteutettavien toimien rahoittamiseksi on myönnetty lisämäärärahoja, jotta rescEU:lla olisi toimivat valmiudet ja jotta unionin mekanismi voisi vastata tehokkaasti unionin kansalaisten tarpeisiin. On tärkeää huolehtia tarvittavasta joustavuudesta, jonka turvin unioni pystyy reagoimaan tehokkaasti katastrofien ennakoimattomuuteen, samalla kun säilytetään tietty ennustettavuus tässä päätöksessä asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa. On tärkeää saavuttaa tarvittava tasapaino näiden tavoitteiden täyttämisessä. Jotta liitteessä I esitetyt prosenttiosuudet voidaan saattaa ajan tasalle uudistetun unionin mekanismin painopisteiden mukaisesti, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 34
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
1 artikla – 2 kohta
(-1)   Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Unionin mekanismin avulla varmistettava suojelu kattaa ensisijaisesti ihmisten mutta myös ympäristön ja omaisuuden, kulttuuriperintö mukaan lukien, suojelun sekä unionin alueella että sen ulkopuolella tapahtuvien kaikenlaisten luonnon ja ihmisen aiheuttamien katastrofien yhteydessä, mukaan lukien terroritekojen seuraukset, teknologian ja säteilyonnettomuuksien aiheuttamat katastrofit sekä ympäristökatastrofit, meren pilaantuminen ja akuutit terveyttä uhkaavat hätätilanteet. Terroritekojen ja säteilyonnettomuuksien aiheuttamien katastrofien seurausten osalta unionin mekanismi voi kattaa ainoastaan valmius- ja avustustoimet.
2. Unionin mekanismin avulla varmistettava suojelu kattaa ensisijaisesti ihmisten mutta myös ympäristön ja omaisuuden, kulttuuriperintö mukaan lukien, suojelun sekä unionin alueella että sen ulkopuolella tapahtuvien kaikenlaisten luonnon ja ihmisen aiheuttamien katastrofien yhteydessä, mukaan lukien terroritekojen seuraukset, teknologian ja säteilyonnettomuuksien aiheuttamat katastrofit sekä ympäristökatastrofit, meren pilaantuminen, hydrogeologinen epävakaus ja akuutit terveyttä uhkaavat hätätilanteet. Terroritekojen ja säteilyonnettomuuksien aiheuttamien katastrofien seurausten osalta unionin mekanismi voi kattaa ainoastaan valmius- ja avustustoimet.
Tarkistus 35
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
1 artikla – 3 kohta
(-1 a)   Korvataan 1 artiklan 3 kohta seuraavasti:
3.  Unionin mekanismilla edistetään jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta käytännön yhteistyöllä ja koordinoinnilla ilman, että tällä on vaikutusta jäsenvaltioiden ensisijaiseen velvollisuuteen suojella katastrofeilta oman alueensa ihmisiä, ympäristöä ja omaisuutta, kulttuuriperintö mukaan lukien, ja tarjota jäsenvaltioiden katastrofihallintajärjestelmille riittävät resurssit, jotta ne voivat selviytyä asianmukaisesti ja johdonmukaisella tavalla luonteeltaan ja laajuudeltaan sellaisista katastrofeista, joita voidaan kohtuudella ennakoida tapahtuvaksi ja joihin voidaan varautua.
3. Unionin mekanismilla edistetään jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta käytännön yhteistyöllä ja koordinoinnilla ilman, että tällä on vaikutusta jäsenvaltioiden ensisijaiseen velvollisuuteen suojella katastrofeilta oman alueensa ihmisiä, ympäristöä, maata ja omaisuutta, kulttuuriperintö mukaan lukien, ja tarjota jäsenvaltioiden katastrofihallintajärjestelmille riittävät resurssit, jotta ne voivat ehkäistä luonteeltaan ja laajuudeltaan sellaisia katastrofeja, joita voidaan kohtuudella ennakoida tapahtuvaksi ja joihin voidaan varautua, sekä selviytyä niistä asianmukaisesti ja johdonmukaisella tavalla.
Tarkistus 36
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 b alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
3 artikla – 1 kohta – c alakohta
(-1 b)   Korvataan 3 artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:
c)  helpottaa nopeita ja tehokaita avustustoimia katastrofitapauksessa tai katastrofin välittömästi uhatessa, myös toteuttamalla toimenpiteitä kyseisten katastrofien välittömien seurausten lievittämiseksi;
c) helpottaa nopeita ja tehokaita avustustoimia katastrofitapauksessa tai katastrofin välittömästi uhatessa, myös poistamalla mahdolliset byrokraattiset esteet;
Tarkistus 37
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
4 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
(1 a)  Lisätään 4 artiklaan alakohta seuraavasti:
”4 a. ’unionin katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskevilla tavoitteilla’ tarkoitetaan tavoitteita, jotka määritetään ennaltaehkäisy- ja varautumistoimien tukemiseksi ja joiden tarkoituksena on parantaa unionin ja sen jäsenvaltioiden valmiuksia kestää sellaisen katastrofin vaikutukset, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa ylikansallisia vaikutuksia, tarjota yhteinen lähtökohta yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi tällaisen katastrofin vaikutuksista huolimatta ja varmistaa, että sisämarkkinat toimivat asianmukaisesti tällaisessa tilanteessa;”
Tarkistus 38
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
5 artiklan 1 kohdan c alakohta
(1 b)  Korvataan 5 artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:
c)  laatii ja saattaa säännöllisesti ajan tasalle eri alat kattavan yleiskatsauksen ja kartan niistä luonnon ja ihmisen aiheuttamista katastrofiriskeistä, joita unioni voi kohdata, noudattamalla johdonmukaista lähestymistapaa politiikan eri aloilla, joiden puitteissa voidaan käsitellä katastrofien ennaltaehkäisyä tai jotka voivat vaikuttaa siihen, ja ottamalla asianmukaisesti huomioon ilmastonmuutoksen todennäköiset vaikutukset;
c) laatii ja saattaa säännöllisesti ajan tasalle eri alat kattavan yleiskatsauksen ja kartan niistä luonnon ja ihmisen aiheuttamista katastrofiriskeistä, joita unioni voi kohdata, mukaan lukien katastrofit, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa ylikansallisia vaikutuksia, noudattamalla johdonmukaista lähestymistapaa politiikan eri aloilla, joiden puitteissa voidaan käsitellä katastrofien ennaltaehkäisyä tai jotka voivat vaikuttaa siihen, ja ottamalla asianmukaisesti huomioon ilmastonmuutoksen todennäköiset vaikutukset;
Tarkistus 39
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
5 artikla – 1 kohta – h alakohta
(1 c)   Korvataan 5 artiklan 1 kohdan h alakohta seuraavasti:
h)  edistää niiden unionin eri rahastojen käyttöä, joilla voidaan tukea kestävää kriisien ennaltaehkäisyä ja rohkaisee jäsenvaltioita ja alueita hyödyntämään näitä rahoitusmahdollisuuksia;
h) edistää niiden unionin rahastojen käyttöä, joilla voidaan tukea kestävää kriisien ennaltaehkäisyä, myös hydrogeologisen epävakauden aiheuttamien katastrofien ennaltaehkäisyä, ja rohkaisee jäsenvaltioita ja alueita hyödyntämään näitä rahoitusmahdollisuuksia;
Tarkistus 40
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – -a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
6 artikla – 1 kohta – c alakohta
-a)  Korvataan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:
c)  kehitettävä ja parannettava edelleen katastrofeihin liittyvää riskinhallintasuunnitteluaan kansallisella tai asianmukaisella paikallisella tasolla;
c) kehitettävä ja parannettava edelleen katastrofeihin liittyvää riskinhallintasuunnitteluaan kansallisella tai asianmukaisella paikallisella tasolla, myös rajatylittävän yhteistyön osalta, ottaen huomioon 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut unionin katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskevat tavoitteet sekä riskit, jotka liittyvät katastrofeihin, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa ylikansallisia vaikutuksia;
Tarkistus 41
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
6 artikla – 1 kohta – d alakohta
-a a)  Korvataan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:
d)  toimitettava komissiolle yhteenveto a ja b alakohdassa tarkoitettujen arviointien asiaankuuluvista seikoista merkittävimpien riskien osalta. Jäsenvaltioiden on laadittava kuvaus ensisijaisista ennaltaehkäisy- ja varautumistoimenpiteistä sellaisten merkittävimpien riskien osalta, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia, ja – jos se katsotaan tarpeelliseksi – sellaisten riskien osalta, joiden todennäköisyys on pieni mutta vaikutukset huomattavia. Yhteenveto on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi sekä aina, kun on tapahtunut merkittäviä muutoksia;
d) toimitettava komissiolle yhteenveto a ja b alakohdassa tarkoitettujen arviointien asiaankuuluvista seikoista merkittävimpien riskien osalta. Jäsenvaltioiden on laadittava kuvaus ensisijaisista ennaltaehkäisy- ja varautumistoimenpiteistä sellaisten merkittävimpien riskien osalta, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia tai jotka liittyvät katastrofeihin, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa ylikansallisia vaikutuksia, ja – jos se katsotaan tarpeelliseksi – sellaisten riskien osalta, joiden todennäköisyys on pieni mutta vaikutukset huomattavia. Yhteenveto on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi sekä aina, kun on tapahtunut merkittäviä muutoksia;
Tarkistus 42
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
6 artikla – 1 kohta – f alakohta
f)  parannettava katastrofeista johtuvia vahinkoja koskevien tietojen keruuta kansallisella tai asianmukaisella alueellisella tasolla, jotta voidaan varmistaa 10 artiklan 1 kohdan mukainen näyttöön perustuva skenaarioiden laatiminen.”
f)  parannettava katastrofeista johtuvia vahinkoja koskevien tietojen keruuta kansallisella tai asianmukaisella alueellisella tasolla, jotta voidaan varmistaa 10 artiklan 1 kohdan mukainen näyttöön perustuva skenaarioiden laatiminen, varsinkin kun pyritään tunnistamaan puutteita rajatylittävissä katastrofivalmiuksissa.”
Tarkistus 43
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
6 artikla – 5 kohta
5.  Komissio määrittää unionin katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskevat tavoitteet ennaltaehkäisy- ja varautumistoimien tukemiseksi. Katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskevilla tavoitteilla on varmistettava yhteinen lähtökohta yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi ja sisämarkkinoiden toiminnan varmistamiseksi vaikutuksiltaan huomattavan katastrofin ketjureaktiovaikutusten varalta. Tavoitteiden on perustuttava tulevaisuuteen suuntautuviin skenaarioihin, joissa otetaan huomioon muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutukset katastrofiriskiin, tiedot aiemmista tapahtumista ja monialainen vaikutusanalyysi kiinnittäen erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin.
5.  Komissio antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [18 kuukautta tämän muutospäätöksen voimaantulopäivästä] 30 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä päätöstä vahvistamalla unionin katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskevat tavoitteet ennaltaehkäisy- ja varautumistoimien tukemiseksi. Katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskevilla tavoitteilla on varmistettava yhteinen lähtökohta yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi ja sisämarkkinoiden toiminnan varmistamiseksi vaikutuksiltaan huomattavan katastrofin ketjureaktiovaikutusten varalta. Näiden tavoitteiden on perustuttava tulevaisuuteen suuntautuviin skenaarioihin, joissa otetaan huomioon muun muassa ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden häviämisen vaikutukset katastrofiriskiin, tiedot aiemmista tapahtumista sekä monialainen vaikutusanalyysi ja asianomaisille alueille aiheutuvien pitkän aikavälin sosiaalisten vaikutusten analyysi kiinnittäen erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin. Laatiessaan katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskevia tavoitteita komissio keskittyy erityisesti jäsenvaltioiden alueita koetteleviin toistuviin katastrofeihin ja ehdottaa kansallisille viranomaisille konkreettisia toimenpiteitä, mukaan lukien unionin rahoituksella toteutettavat toimenpiteet, joilla vahvistetaan kykyä selviytyä kriiseistä.”
Siirretään komissiolle valta antaa tarvittaessa delegoituja säädöksiä 30 artiklan mukaisesti unionin katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskevien tavoitteiden määrittämiseksi;”
Tarkistus 44
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
7 artikla – 1 kohta - 2 alakohta
Hätäavun koordinointikeskuksen tehtävänä on erityisesti koordinoida, seurata ja tukea reaaliaikaisesti hätätilanteissa toteutettavaa avustustoimintaa unionin tasolla. Hätäavun koordinointikeskus tekee tiivistä yhteistyötä kansallisten kriisijärjestelmien, pelastuspalveluviranomaisten sekä asiaankuuluvien unionin elinten kanssa.
Hätäavun koordinointikeskuksen tehtävänä on erityisesti koordinoida, seurata ja tukea reaaliaikaisesti hätätilanteissa toteutettavaa avustustoimintaa unionin tasolla. Hätäavun koordinointikeskus tekee tiivistä yhteistyötä kansallisten kriisijärjestelmien, pelastuspalveluviranomaisten, yhteisötason vapaaehtoisryhmien sekä asiaankuuluvien unionin elinten kanssa.
Tarkistus 45
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
8 artikla – c alakohta – 1 luetelmakohta
–  kehittääkseen unionin etua palvelevia rajatylittäviä havainto- ja ennakkovaroitusjärjestelmiä,
–  kehittääkseen unionin etua palvelevia rajatylittäviä havainto- ja ennakkovaroitusjärjestelmiä, jotta voidaan lieventää katastrofien tai pandemioiden välittömiä vaikutuksia ihmisten elämään,
Tarkistus 46
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
8 artikla – c alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)
–  tarjotakseen teknistä koulutusapua paikallisyhteisöille, jotta voidaan parantaa niiden valmiuksia reagoida kriisiin ensin ilman ulkopuolista apua,
Tarkistus 47
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
9 artikla – 10 a kohta (uusi)
(5 a)   Lisätään 9 artiklaan kohta seuraavasti:
”10 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaisia toimia sen varmistamiseksi, että pelastustyöntekijät ovat asianmukaisesti varustettuja ja valmiita reagoimaan mihin tahansa 1 artiklassa tarkoitettuun katastrofiin.”
Tarkistus 48
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
10 artikla – 1 kohta
1.  Komissio ja jäsenvaltiot työskentelevät yhdessä parantaakseen monialaista suunnittelua, joka koskee selviytymistä luonnon ja ihmisen aiheuttamista katastrofeista, joilla todennäköisesti on ylikansallisia vaikutuksia, ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset mukaan lukien. Katastrofien ennaltaehkäisyä ja katastrofiapua koskevaan suunnitteluun on sisällyttävä sellaisten katastrofivalmiutta koskevien skenaarioiden laatiminen unionin tasolla, jotka perustuvat 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisiin riskinarviointeihin sekä 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiseen yleiskatsaukseen riskeistä, 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiseen katastrofeihin liittyvään riskinhallintasuunnitteluun, 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaiseen katastrofeista johtuvia vahinkoja koskevien tietojen keruuseen sekä voimavarojen kartoitukseen ja avustusvalmiuksien käyttöönottoa koskevien suunnitelmien laatimiseen, ottaen huomioon 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut unionin katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskevat tavoitteet.
1.  Komissio ja jäsenvaltiot työskentelevät yhdessä parantaakseen monialaista suunnittelua, joka koskee selviytymistä luonnon ja ihmisen aiheuttamista katastrofeista, joilla todennäköisesti on ylikansallisia vaikutuksia, ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset ja yleistyvät rajatylittävät maastopalot mukaan lukien. Katastrofien ennaltaehkäisyä ja katastrofiapua koskevaan suunnitteluun on sisällyttävä sellaisten katastrofivalmiutta koskevien skenaarioiden laatiminen unionin tasolla, jotka perustuvat 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisiin riskinarviointeihin sekä 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiseen yleiskatsaukseen riskeistä, 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiseen katastrofeihin liittyvään riskinhallintasuunnitteluun, 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaiseen katastrofeista johtuvia vahinkoja koskevien tietojen keruuseen sekä voimavarojen kartoitukseen ja avustusvalmiuksien käyttöönottoa koskevien suunnitelmien laatimiseen, ottaen huomioon 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut unionin katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskevat tavoitteet.
Tarkistus 49
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
10 artikla – 2 kohta
2.  Komissio ja jäsenvaltiot määrittävät pelastuspalvelun antaman avun sekä unionin ja jäsenvaltioiden antaman humanitaarisen avun rahoituksen yhteisvaikutuksen unionin ulkopuolella toteutettavien, humanitaaristen kriisien avustusoperaatioiden katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskevassa suunnittelussa sekä edistävät sitä.”
2.  Komissio ja jäsenvaltiot määrittävät pelastuspalvelun antaman avun sekä unionin ja jäsenvaltioiden antaman humanitaarisen avun rahoituksen yhteisvaikutuksen unionin ulkopuolella toteutettavien, humanitaaristen kriisien avustusoperaatioiden katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskevassa suunnittelussa sekä edistävät sitä, ja kuulevat tässä yhteydessä humanitaarisia toimijoita, paikalliset toimijat mukaan lukien, sekä paikallisia viranomaisia aina kun se on mahdollista.”
Tarkistus 50
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
11 artikla – 2 kohta
2.  Komissio määrittelee 33 artiklan 2 kohdan mukaista tarkastelumenettelyä noudattaen hyväksytyillä täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan pelastuspalvelureserviin tarvittavien keskeisten avustusvalmiuksien lajit ja määrän, jäljempänä ’valmiustavoitteet’, ottaen huomioon tunnistetut riskit, 6 artiklan 5 kohdan mukaiset katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskevat tavoitteet, 10 artiklan 1 kohdan mukaisen skenaarioiden laatimisen sekä yleiset valmiudet ja puutteet.
2.  Komissio määrittelee täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan pelastuspalvelureserviin tarvittavien keskeisten avustusvalmiuksien lajit ja määrän, jäljempänä ’valmiustavoitteet’, ottaen huomioon tunnistetut riskit, yleiset valmiudet, puutteet ja kaikki määritetyt 6 artiklan 5 kohdan mukaiset unionin katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskevat tavoitteet sekä kaikki 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti laaditut skenaariot. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 51
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
12 artikla – 2 kohta
2.  Komissio määrittelee 33 artiklan 2 kohdan mukaista tarkastelumenettelyä noudattaen hyväksytyillä täytäntöönpanosäädöksillä ne valmiudet, joista rescEU:n on muodostuttava, ottaen huomioon 6 artiklan 5 kohdan mukaiset katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskevat tavoitteet, 10 artiklan 1 kohdan mukaisen skenaarioiden laatimisen sekä tunnistetut ja uudet riskit ja yleiset valmiudet ja puutteet unionin tasolla, erityisesti metsäpalojen lentosammutuksen, kemiallisten, biologisten, säteily- ja ydinonnettomuuksien sekä lääkinnällisten hätätapausten yhteydessä.
2.  Komissio perustaa logistisiin keskuksiin lääketieteellisten vastatoimien ja lääkinnällisten laitteiden eurooppalaisia reservejä, joihin sisältyy epätodennäköisiin mutta seurauksiltaan vakaviin tapahtumiin tarkoitettuja lääketieteellisiä vastatoimia. Komissio määrittelee täytäntöönpanosäädöksillä ne valmiudet, joista rescEU:n on muodostuttava, ottaen huomioon muun muassa kaikki määritetyt 6 artiklan 5 kohdan mukaiset unionin katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskevat tavoitteet ja kaikki 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti laaditut skenaariot sekä tunnistetut ja uudet riskit ja yleiset valmiudet ja puutteet unionin tasolla, erityisesti metsäpalojen lentosammutuksen, maanjäristyksiin ja tulviin liittyvien pelastustoimien, kemiallisten, biologisten, säteily- ja ydinonnettomuuksien sekä lääkinnällisten hätätapausten yhteydessä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio päivittää säännöllisesti rescEU:n valmiuksien lukumäärää ja luokitusta koskevat tiedot ja asettaa ne suoraan muiden unionin toimielinten saataville.
Tarkistus 52
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
12 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Lääketieteellisiin hätätilanteisiin reagoimiseen tarkoitettujen valmiuksien, kuten strategisen varmuusvaraston, hätälääkintäryhmien ja muiden asiaankuuluvien valmiuksien, osalta komissio varmistaa tehokkaan koordinoinnin ja synergian muiden unionin ohjelmien ja rahastojen, erityisesti EU4Health-ohjelman1 a, sekä asiaankuuluvien unionin tason ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.
_______________________
1 a Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2021–2027 ja asetuksen (EU) No 282/2014 kumoamisesta (”EU4Health-ohjelma”) (COM(2020)0405).
Tarkistus 53
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
Komissio tai jäsenvaltiot hankkivat, vuokraavat tai liisaavat rescEU:n valmiuksia ja/tai muulla tavalla hankkivat niitä sopimuksella. Komissio voi ostaa, vuokrata tai liisata rescEU:n valmiuksia ja/tai muulla tavoin hankkia niitä sopimuksella, jotta voidaan varastoida ja jakaa tarvikkeita tai tarjota palveluja jäsenvaltioille, soveltaen hankintamenettelyjä unionin varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti. Kun jäsenvaltiot hankkivat, vuokraavat tai liisaavat rescEU:n valmiuksia tai muulla tavoin hankkivat niitä sopimuksella, komissio voi myöntää jäsenvaltioille suoria avustuksia ilman ehdotuspyyntöjä.
Komissio tai jäsenvaltiot hankkivat, vuokraavat tai liisaavat rescEU:n valmiuksia ja/tai muulla tavalla hankkivat niitä sopimuksella. Komissio voi ostaa, vuokrata tai liisata rescEU:n valmiuksia ja/tai muulla tavoin hankkia niitä sopimuksella, jotta voidaan varastoida ja jakaa laadukkaita tarvikkeita tai tarjota palveluja jäsenvaltioille, soveltaen hankintamenettelyjä unionin varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti. Jos komissio hankkii rescEU:n valmiuksia, se säilyttää omistusoikeuden näihin valmiuksiin silloinkin, kun niitä jaetaan jäsenvaltioille. Jos komissio vuokraa tai liisaa rescEU:n valmiuksia tai hankkii niitä muulla tavoin sopimuksella, komissio säilyttää täyden määräysvallan näiden valmiuksien suhteen. Jos komissio hankkii valmiuksia, joita ei voi käyttää uudelleen, se voi siirtää tällaisten valmiuksien omistusoikeuden sitä pyytävälle jäsenvaltiolle. Kun jäsenvaltiot hankkivat, vuokraavat tai liisaavat rescEU:n valmiuksia tai muulla tavoin hankkivat niitä sopimuksella, komissio voi myöntää jäsenvaltioille suoria avustuksia ilman ehdotuspyyntöjä.
Tarkistus 54
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
12 artikla – 3 kohta – 3 alakohta
rescEU:n valmiudet ovat niiden jäsenvaltioiden hallussa, jotka hankkivat, vuokraavat tai liisaavat tai muulla tavalla hankkivat sopimuksella kyseisiä valmiuksia. Unionin selviytymiskykyä voidaan parantaa siten, että rescEU:n valmiudet, jotka komissio hankkii, vuokraa tai liisaa tai muulla tavalla hankkii sopimuksella, sijoitetaan strategisesti etukäteen unionin sisällä. Yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa rescEU:n valmiuksia, joita komissio hankkii, vuokraa tai liisaa tai muulla tavalla hankkii sopimuksella, voitaisiin sijoittaa myös kolmansiin maihin asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen hallinnoimien luotettavien verkostojen kautta.
rescEU:n valmiudet ovat niiden jäsenvaltioiden hallussa, jotka hankkivat, vuokraavat tai liisaavat tai muulla tavalla hankkivat sopimuksella kyseisiä valmiuksia. Unionin selviytymiskykyä voidaan parantaa siten, että rescEU:n valmiudet, jotka komissio hankkii, vuokraa tai liisaa tai muulla tavalla hankkii sopimuksella, sijoitetaan strategisesti etukäteen unionin sisällä.”
Tarkistus 55
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
12 artikla – 5 kohta
a a)   Korvataan 5 kohta seuraavasti:
5.  Jäsenvaltion, joka omistaa, vuokraa tai liisaa rescEU:n valmiuksia, on varmistettava näiden valmiuksien rekisteröinti yhteiseen hätäviestintä- ja tietojärjestelmään (CECIS) ja se, että nämä valmiudet ovat käytettävissä ja otettavissa käyttöön unionin mekanismin operaatioita varten.
5. Komission tai jäsenvaltion, joka omistaa, vuokraa, liisaa tai muulla tavalla hankkii sopimuksella rescEU:n valmiuksia, on varmistettava näiden valmiuksien rekisteröinti yhteiseen hätäviestintä- ja tietojärjestelmään (CECIS) ja se, että nämä valmiudet ovat käytettävissä ja otettavissa käyttöön unionin mekanismin operaatioita varten.
rescEU:n valmiuksia voidaan käyttää 23 artiklan 4 a kohdassa tarkoitettuihin kansallisiin tarkoituksiin ainoastaan silloin, kun niitä ei käytetä tai tarvita unionin mekanismin avustusoperaatioihin.
rescEU:n valmiuksia voidaan käyttää 23 artiklan 4 a kohdassa tarkoitettuihin kansallisiin tarkoituksiin ainoastaan silloin, kun niitä ei käytetä tai tarvita unionin mekanismin avustusoperaatioihin.
rescEU:n valmiuksia on käytettävä 32 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti annettujen täytäntöönpanosäädösten sekä komission ja tällaiset avustusvalmiudet omistavan, vuokraavan tai liisaavan jäsenvaltion välisten operatiivisten sopimusten mukaisesti; sopimuksissa määritetään rescEU:n valmiuksien käyttöönoton ehdot ja edellytykset, osallistuva henkilöstö mukaan lukien.
rescEU:n valmiuksia on käytettävä 32 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti annettujen täytäntöönpanosäädösten sekä komission ja tällaiset avustusvalmiudet omistavan, vuokraavan tai liisaavan jäsenvaltion välisten operatiivisten sopimusten mukaisesti; sopimuksissa määritetään rescEU:n valmiuksien käyttöönoton ehdot ja edellytykset, osallistuva henkilöstö mukaan lukien.
Operatiivisissa sopimuksissa määritetyillä ehdoilla ja edellytyksillä on myös varmistettava, että rescEU:n valmiuksia käytetään tämän päätöksen mukaisesti ja erityisesti noudattaen tämän artiklan 6 kohdassa vahvistettua vaatimusta rescEU:n valmiuksien käytettävissä olosta sekä 1 artiklassa vahvistettuja yleistavoitteita. Ehdoissa ja edellytyksissä määritetään myös toimenpiteet, jotka otetaan käyttöön siinä tapauksessa, että sääntöjä ei noudateta, jotta unionin rahoituksen asianmukainen käyttö voidaan turvata.”
Tarkistus 56
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
12 artikla – 10 kohta – 1 alakohta
”rescEU:n valmiuksia voidaan ottaa käyttöön tämän artiklan 6–9 kohdan mukaisesti.”
”rescEU:n valmiuksia voidaan ottaa käyttöön tämän artiklan 6–9 kohdan mukaisesti. Komissio vahvistaa erityissäännöksiä, joilla taataan vastuuvelvollisuus ja rescEU:n valmiuksien asianmukainen käyttö kolmansissa maissa, mukaan lukien unionin valvontaviranomaisten pääsy niihin. Unionin mekanismin näkyvyys kolmansissa maissa on varmistettava tämän päätöksen 20 a artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.”
Tarkistus 57
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – fa alakohta (uusi)
(8 a)   Lisätään 13 artiklan 1 kohdan toiseen alakohtaan alakohta seuraavasti:
”f a) sellaisten erityisasiantuntemukseen perustuvien valmiuksien luominen, joita voidaan käyttää kulttuuriperintöön vaikuttavissa katastrofeissa.”
Tarkistus 58
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
15 artikla – 3 kohta – b alakohta
b)  kerää ja analysoi yhdessä asianomaisen jäsenvaltion kanssa tilannetta koskevia vahvistettuja tietoja, millä pyritään muodostamaan yhteistä tilannetietoisuutta, ja jakaa ne jäsenvaltioille;”
b)  kerää ja analysoi yhdessä asianomaisen jäsenvaltion kanssa tilannetta koskevia vahvistettuja tietoja, millä pyritään muodostamaan yhteistä tietoisuutta tilanteesta ja sen johdosta toteutettavista toimista, ja jakaa nämä tiedot suoraan jäsenvaltioille;”
Tarkistus 59
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
16 artikla – 2 kohta
(9 a)   Korvataan 16 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Tämän artiklan mukaiset avustustoimet voidaan toteuttaa joko itsenäisinä avustustoimina tai osallistumalla kansainvälisen järjestön johtamaan avustustoimeen. Unionin koordinointi integroidaan täysin Yhdistyneiden kansakuntien humanitaaristen avun koordinointitoimiston (OCHA) suorittaman yleisen koordinoinnin kanssa ja sen johtoasemaa kunnioittaen. Jos kyseessä on ihmisen aiheuttama katastrofi tai monitahoinen hätätilanne, komissio varmistaa, että avustustoimet ovat humanitaarista apua koskevan eurooppalaisen konsensuksen mukaisia ja että humanitaarisia periaatteita kunnioitetaan.
2. Tämän artiklan mukaiset avustustoimet voidaan toteuttaa joko itsenäisinä avustustoimina tai osallistumalla kansainvälisen järjestön johtamaan avustustoimeen. Unionin koordinointi integroidaan täysin Yhdistyneiden kansakuntien humanitaaristen avun koordinointitoimiston (OCHA) suorittaman yleisen koordinoinnin kanssa ja sen johtoasemaa kunnioittaen. Jos kyseessä on ihmisen aiheuttama katastrofi tai monitahoinen hätätilanne, komissio kuulee humanitaarisia toimijoita, paikalliset toimijat mukaan lukien, aina kun se on mahdollista, sekä varmistaa, että avustustoimet ovat humanitaarista apua koskevan eurooppalaisen konsensuksen mukaisia ja että humanitaarisia periaatteita kunnioitetaan.
Tarkistus 60
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
17 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  ennaltaehkäisyyn liittyvää asiantuntemusta koskevan pyynnön perusteella 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
a)  ennaltaehkäisyyn liittyvää asiantuntemusta koskevan pyynnön perusteella 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti erityisesti, kun on kyse pandemiasta;
Tarkistus 61
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
17 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  ennalta valmistautumiseen liittyvää asiantuntemusta koskevan pyynnön perusteella 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
b)  ennalta valmistautumiseen liittyvää asiantuntemusta koskevan pyynnön perusteella 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti erityisesti, kun on kyse pandemiasta;
Tarkistus 62
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
18 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)   kehittämällä kartta-aineistoa resurssien nopeaa käyttöönottoa varten ottaen erityisesti huomioon raja-alueiden erityispiirteet rajatylittävien riskien, kuten maastopalojen, varalta;
Tarkistus 63
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – b a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
19 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
b a)  Korvataan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta määrärahasta voidaan kattaa myös sellaisiin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimiin liittyviä kuluja, joita tarvitaan unionin mekanismin hallinnoimiseen ja sen tavoitteiden saavuttamiseen.
”Tämän artiklan 1 ja 1 a kohdassa sekä 19 a artiklassa tarkoitetusta määrärahasta voidaan kattaa myös sellaisiin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimiin liittyviä kuluja, joita tarvitaan unionin mekanismin hallinnoimiseen ja sen tavoitteiden saavuttamiseen.
Tarkistus 64
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – b b alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
19 artikla – 3 a kohta (uusi)
b b)  lisätään kohta seuraavasti:
”3 a. Tämän artiklan 1 ja 1 a kohdassa sekä 19 a artiklassa tarkoitetut rahoituspuitteet kohdennetaan kattamaan toimia, joilla ennaltaehkäistään luonnon ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja sekä varaudutaan ja reagoidaan niihin.”
Tarkistus 65
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – c alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
19 artikla – 4 kohta
c)  korvataan 4 kohta seuraavasti:
Poistetaan.
”4. Edellä 1 ja 1 a kohdassa tarkoitetut rahoituspuitteet kohdennetaan sellaisten toimien kattamiseen, joilla ennaltaehkäistään luonnon ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja sekä varaudutaan ja reagoidaan niihin.”
Tarkistus 66
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
19 artikla – 4 kohta
c a)  Korvataan 4 kohta seuraavasti:
4.  Edellä 1 kohdassa vahvistetut rahoituspuitteet jaetaan kaudella 2014–2020 liitteessä I esitettyjen prosenttiosuuksien ja periaatteiden mukaisesti.
4. Edellä 1 kohdassa vahvistetut rahoituspuitteet jaetaan kaudella 2014–2020 liitteessä I olevassa 1 kohdassa esitettyjen prosenttiosuuksien ja kyseisen liitteen 3 kohdassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
Tarkistus 67
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – c b alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
19 artikla – 4 a kohta (uusi)
c b)  lisätään kohta seuraavasti:
”4 a. Tämän artiklan 1 a kohdassa ja 19 a artiklassa vahvistetut rahoituspuitteet jaetaan kaudella 2021–2027 liitteessä I olevassa 2 kohdassa esitettyjen prosenttiosuuksien ja kyseisen liitteen 3 kohdassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.”
Tarkistus 68
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – d alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
19 artiklan 5 ja 6 kohta
d)  kumotaan 5 ja 6 kohta.
Poistetaan.
Tarkistus 69
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – d a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
19 artikla – 5 kohta
d a)  Korvataan 5 kohta seuraavasti:
5.   Komissio tarkastelee liitteessä I esitettyä jaottelua 34 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun väliarviointikertomuksen tulosten perusteella. Siirretään komissiolle valta antaa tarvittaessa ja tämän arvion tulosten perusteella delegoituja säädöksiä 30 artiklan mukaisesti kunkin liitteessä I esitetyn luvun mukauttamiseksi yli 8 ja enintään 16 prosenttiyksiköllä. Nämä delegoidut säädökset annetaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2017.
5. Komissio tarkastelee liitteessä I esitettyä jaottelua 34 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulosten perusteella. Siirretään komissiolle valta antaa tarvittaessa talousarvion toteutukseen vaikuttavien odottamattomien tapahtumien tai rescEU:n valmiuksien perustamisen perusteella delegoituja säädöksiä 30 artiklan mukaisesti liitteen I muuttamiseksi kunkin liitteessä I olevassa 1 ja 2 kohdassa esitetyn luvun mukauttamiseksi yli 10 prosenttiyksiköllä.
Tarkistus 70
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – d b alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
19 artikla – 6 kohta
d b)  Korvataan 6 kohta seuraavasti:
6.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä, jos avustustoimiin käytettävissä olevien talousarviomäärärahojen tarkistus on erittäin kiireellisissä tapauksissa välttämätöntä, kunkin liitteessä I esitetyn luvun mukauttamiseksi yli 8 ja enintään 16 prosenttiyksikköä käytettävissä olevien talousarviomäärärahojen puitteissa ja 31 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.
6. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 30 artiklan mukaisesti, jos avustustoimiin käytettävissä olevien talousarviomäärärahojen tarkistus on erittäin kiireellisissä tapauksissa välttämätöntä, liitteen I muuttamiseksi kunkin liitteessä I olevassa 1 ja 2 kohdassa esitetyn luvun mukauttamiseksi yli 10 prosenttiyksiköllä käytettävissä olevien talousarviomäärärahojen puitteissa ja 31 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.
Tarkistus 71
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – d c alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
19 artikla – 6 a kohta (uusi)
d c)  Lisätään 19 artiklaan kohta seuraavasti:
”6 a. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät kutakin varainhoitovuotta varten käytettävissä olevat määrärahat tämän kuitenkaan rajoittamatta vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) ..../... säännösten ja talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta ... päivänä ...kuuta 2020 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen määräysten soveltamista.”
Tarkistus 72
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
19 aartikla – 1 kohta
Asetuksen [ERI] 2 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet pannaan täytäntöön tämän päätöksen mukaisesti mainitun asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitetuilla määrillä, jollei sen 4 artiklan 4 ja 8 kohdasta muuta johdu.
Asetuksen [ERI] 2 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet pannaan täytäntöön tämän päätöksen mukaisesti mainitun asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitetulla 2 187 620 000 euron määrällä (käypinä hintoina), jollei sen 4 artiklan 4 ja 8 kohdasta muuta johdu.
Tarkistus 73
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
20 aartikla – 1 kohta – 2 alakohta
Tämän päätöksen nojalla annetun avun tai rahoituksen on tuotettava asianmukaista näkyvyyttä. Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että unionin mekanismista rahoitettuja operaatioita koskevassa julkisessa viestinnässä
Tämän päätöksen nojalla annetun avun tai rahoituksen on tuotettava asianmukaista näkyvyyttä komission antamien kutakin avustustoimea koskevien erityisohjeiden mukaisesti. Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että unionin mekanismista rahoitettuja operaatioita koskevassa julkisessa viestinnässä
Tarkistus 74
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
20 aartikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Jos RescEU:n valmiuksia käytetään 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuihin kansallisiin tarkoituksiin, jäsenvaltioiden on tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla tavoilla ilmoitettava kyseisten valmiuksien alkuperä ja varmistettava kyseisten valmiuksien hankkimiseen käytetyn unionin rahoituksen näkyvyys.
Tarkistus 75
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
21 artikla – 1 kohta – h alakohta
a a)   Korvataan 21 artiklan 1 kohdan h alakohta seuraavasti:
h)  13 artiklassa kuvattujen varautumistoimien tukeminen;
h) 13 artiklassa kuvattujen varautumistoimien tukeminen erityisesti vahvistamalla nykyisiä koulutusverkostoja ja niiden välistä synergiaa sekä edistämällä uusien verkostojen kehittämistä niin, että keskitytään innovatiivisiin ratkaisuihin sekä uusiin riskeihin ja haasteisiin;
Tarkistus 76
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
21 artikla – 3 kohta – 3 alakohta
Tässä kohdassa tarkoitettu rahoitustuki voidaan panna täytäntöön monivuotisilla työohjelmilla. Jos toimet kestävät yli vuoden, talousarviositoumukset voidaan jakaa vuotuisiin maksueriin.
Poistetaan.
Tarkistus 77
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
25 artikla – 2 kohta
2.  Komissio toteuttaa unionin rahoitustuen varainhoitoasetuksen mukaisesti suoralla hallinnoinnilla tai välillisellä hallinnoinnilla, johon osallistuvat varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut elimet.
2.  Komissio toteuttaa unionin rahoitustuen hallinnoiden sitä suoraan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 mukaisesti tai välillisesti kyseisen asetuksen 62 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen elinten kanssa. Rahoitustuen toteuttamistapaa valittaessa etusijalle asetetaan suora hallinnointi. Komissio voi käyttää välillistä hallinnointia, jos se on toimen luonteen ja sisällön vuoksi perusteltua. Siirretään komissiolle valta antaa 30 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä päätöstä määrittämällä unionin mekanismin puitteissa toteutettavat toimet, jotka voidaan toteuttaa käyttäen välillistä hallinnointia.
Tarkistus 78
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
25 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
Komissio hyväksyy täytäntöönpanoasetuksilla tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi vuotuisia työohjelmia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Vuotuisissa tai monivuotisissa työohjelmissa esitetään tavoitteet, odotetut tulokset, täytäntöönpanomenetelmä sekä rahoituksen kokonaismäärä. Niihin sisältyy myös kuvaus rahoitettavista toimista, kullekin toimelle osoitettava ohjeellinen määrä ja alustava toteutusaikataulu. Vuotuisissa tai monivuotisissa työohjelmissa kuvataan 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun rahoitustuen osalta kutakin ohjelmassa tarkoitettua maata koskevat toimet.
Komissio hyväksyy täytäntöönpanoasetuksilla tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi vuotuisia työohjelmia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Vuotuisissa työohjelmissa esitetään tavoitteet, odotetut tulokset, täytäntöönpanomenetelmä sekä rahoituksen kokonaismäärä. Niihin sisältyy myös kuvaus rahoitettavista toimista, kullekin toimelle osoitettava ohjeellinen määrä ja alustava toteutusaikataulu. Vuotuisissa työohjelmissa kuvataan 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun rahoitustuen osalta kutakin ohjelmassa tarkoitettua maata koskevat toimet.
Tarkistus 79
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
25 artikla – 4 kohta - 2 alakohta
Vuotuisia tai monivuotisia työohjelmia ei kuitenkaan vaadita IV luvun katastrofiaputoimiin kuuluvien toimien osalta, joihin ei voida myöntää varoja ennakolta.
Vuotuisia työohjelmia ei kuitenkaan vaadita IV luvun katastrofiaputoimiin kuuluvien toimien osalta, joihin ei voida myöntää varoja ennakolta.
Tarkistus 80
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
25 artikla – 5 kohta
5.  Sen lisäksi, mitä varainhoitoasetuksen 12 artiklan 4 kohdassa säädetään, maksusitoumus- ja maksumäärärahat, joita ei ole käytetty sen varainhoitovuoden loppuun mennessä, jonka vuotuiseen talousarvioon ne on otettu, siirretään ilman eri toimenpiteitä seuraavalle varainhoitovuodelle, ja ne voidaan sitoa seuraavan varainhoitovuoden 31 päivään joulukuuta asti. Varainhoitovuodelta toiselle siirretyt määrärahat voidaan käyttää ainoastaan avustustoimiin. Varainhoitovuodelta toiselle siirretyt määrärahat käytetään seuraavana varainhoitovuonna ensin.”
5.  Sen lisäksi, mitä varainhoitoasetuksen 12 artiklan 4 kohdassa säädetään, maksusitoumus- ja maksumäärärahat, joita ei ole käytetty sen varainhoitovuoden loppuun mennessä, jonka vuotuiseen talousarvioon ne on otettu, siirretään ilman eri toimenpiteitä seuraavalle varainhoitovuodelle, ja ne voidaan sitoa seuraavan varainhoitovuoden 31 päivään joulukuuta asti. Varainhoitovuodelta toiselle siirretyt määrärahat voidaan käyttää ennaltaehkäisy-, varautumis- ja avustustoimiin. Varainhoitovuodelta toiselle siirretyt määrärahat käytetään seuraavana varainhoitovuonna ensin.”
Tarkistus 81
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta – a alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
30 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle 31 päivään joulukuuta 2027 saakka 6 artiklan 5 kohdassa ja 21 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.”
2.  Siirretään komissiolle 31 päivään joulukuuta 2027 saakka 6 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 5 ja 6 kohdassa, 21 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.”
Tarkistus 82
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta – a a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
30 artikla – 3 kohta
a a)   kumotaan 3 kohta.
Tarkistus 83
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta – b alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
30 artikla – 4 kohta
4.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 5 kohdassa ja 21 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 5 ja 6 kohdassa, 21 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
Tarkistus 84
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta – c alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
30 artikla – 7 kohta
7.  Edellä olevan 6 artiklan 5 tai 21 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
7.  Edellä olevan 6 artiklan 5 kohdan, 19 artiklan 5 tai 6 kohdan, 21 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan tai 25 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
Tarkistus 85
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
34 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
(22 a)  Lisätään 34 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Komissio arvioi viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [24 kuukautta tämän muutospäätöksen voimaantulopäivästä] unionin mekanismin toimintaa sekä sen koordinointia ja synergiaa EU4Health-ohjelman ja unionin muun terveydenhuoltolainsäädännön kanssa voidakseen esittää lainsäädäntöehdotuksen, johon sisältyisi erityisen eurooppalaisen lääkintäapumekanismin perustaminen.”
Tarkistus 86
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
Liite I
(23)  Kumotaan liite I.
Poistetaan.
Tarkistus 87
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
Liite I
(23 a)  Muutetaan liite I seuraavasti:
Liite I
Liite I
Määrärahojen prosenttiosuudet 19 artiklan 1 ja 1 a kohdassa sekä 19 a artiklassa tarkoitetuista unionin mekanismin täytäntöönpanoa varten varatuista rahoituspuitteista ja niitä koskevat periaatteet
Määrärahojen prosenttiosuudet 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun unionin mekanismin täytäntöönpanoa varten varatuista rahoituspuitteista
1.  Määrärahojen prosenttiosuudet 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista unionin mekanismin täytäntöönpanoa varten varatuista rahoituspuitteista kaudella 2014–2020
Ennaltaehkäisy 20 % +/- 8 prosenttiyksikköä
Ennaltaehkäisy 10 % +/- 10 prosenttiyksikköä
Varautuminen 50 % +/- 8 prosenttiyksikköä
Varautuminen 65 % +/- 10 prosenttiyksikköä
Avustustoimet 30 % +/- 8 prosenttiyksikköä
Avustustoimet 25 % +/- 10 prosenttiyksikköä
2.  Määrärahojen prosenttiosuudet 19 artiklan 1 a kohdassa ja 19 a artiklassa tarkoitetuista unionin mekanismin täytäntöönpanoa varten varatuista rahoituspuitteista kaudella 2021–2027
Ennaltaehkäisy 8 % +/- 10 prosenttiyksikköä
Varautuminen 80 % +/- 10 prosenttiyksikköä
Avustustoimet 12 % +/- 10 prosenttiyksikköä
Periaatteet
3.  Periaatteet
Komissio antaa tämän päätöksen täytäntöönpanossa etusijan toimille, joille tässä päätöksessä on asetettu määräaika, ennen tämän määräajan päättymistä tavoitteena saada toimi toteutettua kyseisessä määräajassa.
Komissio antaa tämän päätöksen täytäntöönpanossa etusijan toimille, joille tässä päätöksessä on asetettu määräaika, ennen tämän määräajan päättymistä tavoitteena saada toimi toteutettua kyseisessä määräajassa.

(1) Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A9-0148/2020).

Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö