Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0097(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0148/2020

Pateikti tekstai :

A9-0148/2020

Debatai :

PV 14/09/2020 - 22
CRE 14/09/2020 - 22
PV 26/04/2021 - 24
CRE 26/04/2021 - 24

Balsavimas :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12
PV 27/04/2021 - 14

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0218
P9_TA(2021)0128

Priimti tekstai
PDF 254kWORD 70k
Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d. - Briuselis
Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo dalinis keitimas ***I
P9_TA(2020)0218A9-0148/2020

2020 m. rugsėjo 16 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 nurodomoji dalis
atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 196 straipsnį ir 322 straipsnio 1 dalies a punktą,
atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 196 straipsnį,
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  visame pasaulyje dėl klimato kaitos dažnėja, intensyvėja ir tampa sudėtingesnės gaivalinės nelaimės, ir besivystančios šalys, visų pirma mažiausiai išsivysčiusios šalys ir mažos besivystančios salų valstybės, yra ypač pažeidžiamos, viena vertus, dėl savo nepakankamai išvystytų gebėjimų prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių ir juos švelninti, reaguoti į su klimatu susijusias nelaimes ir, kita vertus, dėl savo geografinio pažeidžiamumo potvyniams, sausroms ir miškų gaisrams;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis
(2)   Sąjungos mechanizmu skatinamas valstybių narių solidarumas pagal Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalį, kartu pripažįstant, kad už gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevenciją, pasirengimą joms ir reagavimą į jas pirmiausia atsakingos valstybės narės;
(2)  Sąjungos mechanizmu, visų pirma „rescEU“, skatinamas valstybių narių solidarumas pagal Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalį, papildant esamus valstybių narių pajėgumus, sudarant sąlygas veiksmingesnei parengčiai ir reagavimui, kai pajėgumų nacionaliniu lygmeniu nepakanka, ir kartu pripažįstant, kad už gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevenciją, pasirengimą joms ir reagavimą į jas ir toliau pirmiausia išlieka atsakingos valstybės narės;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  miškų gaisrai kelia grėsmę gyvybėms, pragyvenimo šaltiniams ir biologinei įvairovei, išmeta didelį anglies dioksido kiekį ir mažina planetos pajėgumą absorbuoti anglies dioksidą, dėl to dar labiau didėja klimato kaita. Ypač didelį susirūpinimą kelia atvejai, kai gaisrai sunaikina neliestus miškus arba radioaktyviai užterštas teritorijas. Daugėjant su klimatu susijusių nelaimių, įskaitant miškų gaisrus, reikia stiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmo operacijas už Sąjungos ribų, taip pat veiklą, kuria daugiausia dėmesio skiriama prevencijai ir pasirengimui nelaimėms;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis
(3)  precedento neturinti kovos su COVID-19 pandemija patirtis parodė, kad Sąjungos krizių valdymo veiksmingumą riboja ne tik jos valdymo sistemos aprėptis, bet ir nepakankamas Sąjungos pasirengimas nelaimėms, dėl kurių nukenčia dauguma valstybių narių;
(3)  precedento neturinti kovos su COVID-19 pandemija patirtis parodė, kad Sąjungos krizių valdymo veiksmingumą riboja ne tik jos valdymo sistemos aprėptis, bet ir nepakankamas Sąjungos pasirengimas nelaimėms, dėl kurių nukenčia dauguma valstybių narių. Be to, akivaizdu, kad Sąjunga ir valstybės narės nėra pakankamai pasirengusios ekstremalesnėms ir sudėtingesnėms nelaimėms, kurių padariniai visame pasaulyje yra dideli ir ilgalaikiai, pavyzdžiui, plataus masto pandemijai. Todėl labai svarbu, kad valstybių narių civilinės saugos veiksmai būtų geriau koordinuojami ir kad „rescEU“ būtų sustiprintas;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  COVID-19 krizės patirtis parodė, kad Sąjunga ir valstybės narės nėra tinkamai pasirengusios reaguoti į didelio masto ekstremaliąsias situacijas ir kad esama teisinė sistema nėra pakankamai tinkama tikslui pasiekti. COVID-19 krizė taip pat parodė, kaip katastrofų pasekmės žmonių sveikatai, aplinkai, visuomenei ir ekonomikai gali pasiekti precedento neturintį mastą. atsižvelgiant į būtinybę stiprinti Sąjungos gebėjimus ir veiksmus sveikatos ir civilinės saugos srityje, itin svarbu, kad „rescEU“ būtų tvirtesnis, lankstesnis ir greitesnis ir kad jo klausimu būtų geriau koordinuojama su nacionalinėmis civilinės saugos institucijomis. Taip pat labai svarbu, kad valstybės narės teiktų pakankamai informacijos apie ekstremaliųjų situacijų prevenciją ir pasirengimą joms;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(3b)  siekiant užtikrinti kuo didesnį skaidrumą ir atskaitomybę Sąjungos piliečiams, Komisija turėtų pateikti gaires, kaip nustatyti išlaidų dalį, kuri skiriama pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą ir turėtų būti laikoma oficialia parama vystymuisi;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(3c)   turint mintyje per COVID-19 protrūkį įgytą patirtį ir atsižvelgiant į poreikį didinti Sąjungos reagavimo pajėgumus sveikatos ir civilinės saugos srityse, „rescEU“ turėtų būti gerokai sutvirtintas, kad pagerėtų jo veiklos rezultatai pagal kiekvieną iš šių trijų Sąjungos mechanizmo ramsčių: prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis
(5)  siekiant geriau pasirengti tokiems įvykiams ateityje, reikia imtis skubių veiksmų sustiprinti Sąjungos mechanizmą;
(5)  siekiant geriau pasirengti tokiems įvykiams ateityje, reikia imtis skubių veiksmų sustiprinti Sąjungos mechanizmą. Sąjungos mechanizmo stiprinimas turėtų papildyti Sąjungos politikos sritis ir fondus ir neturėtų pakeisti atsparumo nelaimėms principo integravimo į šias politikos sritis ir fondus;
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis
(6)  kad pagerintų prevencijos ir pasirengimo planavimą, Sąjunga, glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkamomis mokslininkų bendruomenėmis ir pagrindiniais ekonominės veiklos vykdytojais, turėtų toliau skatinti investuoti į nelaimių prevenciją visuose sektoriuose ir taikyti prevencijos ir pasirengimo pagrindą sudarančius visapusiško rizikos valdymo metodus, atsižvelgiant į įvairių pavojų įtraukimo principą, ekosisteminį metodą ir tikėtiną klimato kaitos poveikį. Šiuo tikslu visų pirma turėtų būti vadovaujamasi tarpsektorinio ir visų pavojų įtraukimo principais, jie turėtų būti grindžiami visos Sąjungos atsparumo didinimo tikslais ir jais remiantis turėtų būti suformuluota pradinė pajėgumų ir pasirengimo apibrėžtis. Apibrėždama visos Sąjungos atsparumo didinimo tikslus, Komisija turi bendradarbiauti su valstybėmis narėmis;
(6)  kad pagerintų atsparumą ir prevencijos bei pasirengimo planavimą, Sąjunga, glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkamomis mokslininkų bendruomenėmis, pagrindiniais ekonominės veiklos vykdytojais ir regionų bei vietos valdžios institucijomis, kurie yra labai svarbūs nelaimių valdymo ciklo subjektai, taip pat su šioje srityje veikiančiomis trečiojo sektoriaus ir savanorių organizacijomis, ir neturėdama pakenkti nustatytiems Sąjungos koordinavimo mechanizmams, turėtų padidinti investicijas į nelaimių prevenciją visose šalyse ir visuose sektoriuose, įskaitant nelaimes kylančias dėl seisminės veiklos, pavyzdžiui dėl žemės drebėjimų, arba dėl potvynių ar hydrogeologinio nestabilumo, pavyzdžiui, nuošliaužų, ir taikyti prevencijos ir pasirengimo pagrindą sudarančius visapusiško rizikos valdymo metodus, atsižvelgiant į įvairių pavojų įtraukimo principą, ekosisteminį metodą ir tikėtiną klimato kaitos poveikį. Šiuo tikslu visų pirma turėtų būti vadovaujamasi tarpsektorinio, tarpvalstybinio ir visų pavojų įtraukimo principais, jie turėtų būti grindžiami visos Sąjungos atsparumo didinimo tikslais ir jais remiantis turėtų būti suformuluota pradinė pajėgumų ir pasirengimo apibrėžtis. Apibrėždama visos Sąjungos atsparumo didinimo tikslus, Komisija turi bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir Europos Parlamentu bei atsižvelgti į visus operacinius reagavimo į ekstremaliąsias situacijas planus, jau parengtus nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)   siekiant užtikrinti, kad nelaimių prevencija būtų veiksminga, pagrindiniai elementai turėtų būti testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ir reagavimo pajėgumų sertifikavimo procesas. Būtina reguliariai atlikti rizikos vertinimus regioniniu ir vietos lygmenimis, kad nacionalinės valdžios institucijos prireikus galėtų imtis priemonių atsparumui didinti, be kita ko, naudodamos esamas Sąjungos lėšas. Atliekant tokius rizikos vertinimus daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama kiekvienam regionui būdingiems ypatumams, kaip antai seisminiam aktyvumui, dažniems potvyniams ar miškų gaisrams. Į tuos vertinimus taip pat turėtų būti įtrauktas tarpvalstybinio bendradarbiavimo lygis siekiant pagal Sąjungos mechanizmą gauti išsamią informaciją apie vietoje turimus pajėgumus, kad intervencija tarptų tikslingesnė;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl sprendimo
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(6b)   siekiant nustatyti Sąjungos atsparumo nelaimėms tikslus, kuriais būtų remiami prevencijos ir pasirengimo veiksmai, turėtų būti atliekamas tikslus vertinimas ir atsižvelgiama į civilinės saugos agentūrų valdomame pirmajame etape po ekstremaliųjų situacijų pastebėtas ilgalaikes socialines pasekmes, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiausiems asmenims;
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl sprendimo
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(6c)   regioninių ir vietos valdžios institucijų vaidmuo nelaimių prevencijos ir valdymo srityje yra labai svarbus, o jų reagavimo pajėgumai turi būti atitinkamai įtraukti į visą koordinavimo ir dislokavimo veiklą, kuri vykdoma pagal šį sprendimą, atsižvelgiant į valstybių narių institucinę ir teisinę sistemą, kad jų veikla kuo mažiau dubliuotųsi ir kad būtų skatinamas sąveikumas. Tokios institucijos gali atlikti svarbų prevencinį vaidmenį ir jos, kartu su savo savanorių pajėgumais, pirmosios reaguoja įvykus nelaimei. Todėl turi būti nuolat bendradarbiaujama vietos, regionų ir tarpvalstybiniu lygiu, siekiant sukurti bendras perspėjimo sistemas, kurios padėtų imtis skubių veiksmų prieš mobilizuojant „rescEU“, taip pat turėtų būti reguliariai rengiamos visuomenės informavimo apie pirmines reagavimo priemones kampanijos;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)   sukūrus išteklių rezervą bus sutelktos įvairios gelbėjimo komandos, ekspertai ir įranga, kuriuos valstybės narės visada pasirengusios panaudoti Sąjungos civilinės saugos misijose. Labai svarbu, kad šios komandos atitiktų griežtus kokybės ir patikimumo kriterijus, kad būtų užtikrintas jų sąveikumas;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis
(9)  taikant Sąjungos mechanizmą turėtų būti naudojamasi Sąjungos kosmoso infrastruktūra, pvz., Europos Žemės stebėjimo programa („Copernicus“), GALILEO, informuotumo apie padėtį kosmose sistema ir vyriausybiniu palydoviniu ryšiu (GOVSATCOM), – tai svarbios Sąjungos lygmens priemonės, skirtos reaguoti į vidaus ir išorės ekstremaliąsias situacijas. Naudodamasis „Copernicus“ ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemomis, RNKC gauna paramą įvairiais ekstremaliųjų situacijų etapais – nuo ankstyvojo perspėjimo ir prevencijos iki nelaimių ir atsigavimo po jų. GOVSATCOM turi suteikti saugius palydovinio ryšio pajėgumus, specialiai pritaikytus vyriausybių naudotojų poreikiams valdant ekstremaliąsias situacijas. GALILEO yra pirmoji pasaulinė palydovinės navigacijos ir padėties nustatymo infrastruktūra, sukurta specialiai civiliniams tikslams Europoje ir pasaulyje , kuri gali būti naudojama kitose srityse, pvz., ekstremaliųjų situacijų valdymo, įskaitant ankstyvojo perspėjimo veiklą. Viena iš svarbių GALILEO paslaugų bus ekstremaliųjų situacijų valdymo paslauga, kurią teikiant siunčiami signalai ir perspėjama apie gamtines nelaimes ar kitas ekstremaliąsias situacijas tam tikrose vietose. Valstybės narės turėtų turėti galimybę naudotis šia paslauga. Jeigu jos nusprendžia ja naudotis, sistemai patvirtinti jos turėtų nustatyti, kurioms nacionalinėms valdžios institucijoms leidžiama naudotis ta ekstremaliųjų situacijų valdymo paslauga, ir pranešti apie jas Komisijai;
(9)  taikant Sąjungos mechanizmą turėtų būti naudojamasi Sąjungos kosmoso infrastruktūra, pvz., Europos Žemės stebėjimo programa („Copernicus“), GALILEO, informuotumo apie padėtį kosmose sistema ir vyriausybiniu palydoviniu ryšiu (GOVSATCOM), – tai svarbios Sąjungos lygmens priemonės, skirtos reaguoti į vidaus ir išorės ekstremaliąsias situacijas. Naudodamasis „Copernicus“ ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemomis, RNKC gauna paramą įvairiais ekstremaliųjų situacijų etapais – nuo ankstyvojo perspėjimo ir prevencijos iki nelaimių ir atsigavimo po jų. GOVSATCOM turi suteikti saugius palydovinio ryšio pajėgumus, specialiai pritaikytus vyriausybių naudotojų poreikiams valdant ekstremaliąsias situacijas. GALILEO yra pirmoji pasaulinė palydovinės navigacijos ir padėties nustatymo infrastruktūra, sukurta specialiai civiliniams tikslams Europoje ir pasaulyje , kuri gali būti naudojama kitose srityse, pvz., ekstremaliųjų situacijų valdymo, įskaitant ankstyvojo perspėjimo veiklą. Viena iš svarbių GALILEO paslaugų bus ekstremaliųjų situacijų valdymo paslauga, kurią teikiant siunčiami signalai ir perspėjama apie gamtines nelaimes ar kitas ekstremaliąsias situacijas tam tikrose vietose. Atsižvelgiant į sistemos galimybes gelbėjant gyvybes ir palengvinant ekstremaliųjų situacijų valdymo koordinavimą, valstybės narės turėtų būti skatinamos naudotis šia paslauga. Jeigu jos nusprendžia ja naudotis, sistemai patvirtinti jos turėtų nustatyti, kurioms nacionalinėms valdžios institucijoms leidžiama naudotis ta ekstremaliųjų situacijų valdymo paslauga, ir pranešti apie jas Komisijai;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)  Sąjungos mechanizmas ir „rescEU“ turėtų būti kuriami taip, kad Sąjunga galėtų veiksmingai reaguoti į įvairias ekstremalias situacijas. Dėl klimato kaitos dažnėja gaivalinės nelaimės, didėja jų intensyvumas ir sudėtingumas Sąjungoje ir visame pasaulyje, taigi šalys turi būti tarpusavyje solidaresnės. Kasmet daugelis valstybių narių nukenčia nuo miškų gaisrų, kurie sunaikina tūkstančius hektarų ir nusineša daugybę gyvybių. Ši padėtis buvo ypač akivaizdi per 2017 m. miškų gaisrų sezoną Portugalijoje, po kurio 2017 m. lapkričio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl „rescEU“. Valstybių narių, įskaitant labiausiai nukentėjusias nuo miškų gaisrų, prevencijos ir reagavimo pajėgumų dažnai neužtenka. Todėl labai svarbu stiprinti nelaimių prevenciją, pasirengimą joms ir reagavimą į jas ir užtikrinti, kad Sąjungos mechanizmas apimtų pakankamus pajėgumus, be kita ko, „rescEU“ pereinamuoju laikotarpiu, kad būtų galima imtis veiksmų kilus miškų gaisrams ir kitoms gaivalinėms nelaimėms;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl sprendimo
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(9b)  per COVID-19 pandemiją Komisija, remdamasi galiojančiomis Sprendimo 1313/2013/ES nuostatomis, galėjo į „rescEU“ įtraukti medicinos atsargų kaupimą, sudarytą iš medicininių atsako priemonių, pvz., intensyviosios priežiūros medicininės įrangos, asmens apsaugos priemonių, laboratorijų reikmenų, skiepų ir terapijos, siekiant pasirengti didelio masto tarpvalstybinio pobūdžio grėsmei sveikatai ir į ją reaguoti. Iš šių medicininių atsargų valstybėms narėms ir šalims kandidatėms buvo pristatytos asmeninės apsaugos priemonės. Vis dėlto, kadangi tik valstybės narės gali pirkti, nuomotis ar finansinės nuomos būdu įsigyti „rescEU“ pajėgumus, nuo įgyvendinimo akto priėmimo dėl pirmiau minėtų atsargų kaupimo iki atitinkamos medicininės įrangos ir reikmenų pirmojo pristatymo praėjo daugiau kaip vienas mėnuo;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis
(10)  kad Sąjunga turėtų pakankamų veiklos pajėgumų ir galėtų sparčiai reaguoti į didelio masto ekstremaliąją situaciją arba mažai tikėtiną didelio poveikio įvykį, tokį kaip COVID-19 pandemija, jai turėtų būti suteikta galimybė pirkti, nuomotis arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumų, kad ji, įgyvendindama savo papildomąją kompetenciją civilinės saugos srityje ir ypatingą dėmesį skirdama pažeidžiamiems asmenims, galėtų suteikti pagalbą valstybėms narėms, kurios negali vienos susidoroti su didelio masto ekstremaliosiomis situacijomis. Tie pajėgumai turi būti iš anksto sutelkti Sąjungoje įsteigtuose logistikos centruose arba dėl strateginių priežasčių dislokuoti per patikimus tokių centrų kaip JT humanitarinės pagalbos centrai tinklus;
(10)  kad Sąjunga turėtų pakankamų veiklos pajėgumų ir galėtų sparčiai ir veiksmingai reaguoti į didelio masto ekstremalias situacijas arba mažai tikėtinus didelio poveikio įvykius, tokius kaip COVID-19 pandemija, jai turėtų būti suteikta autonominė galimybė pirkti, nuomotis arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumų, kad ji, įgyvendindama savo papildomąją kompetenciją civilinės saugos srityje, galėtų suteikti pagalbą valstybėms narėms, kurios negali vienos susidoroti su didelio masto ekstremaliosiomis situacijomis, ir tarpvalstybinių ekstremalių situacijų atvejais. Tie pajėgumai turi būti iš anksto sutelkti Sąjungoje įsteigtuose logistikos centruose. Prireikus turėtų būti konsultuojamasi su Europos vaistų agentūra (EMA) ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru (ECDC) nustatant, valdant ir paskirstant reagavimo į ekstremalias medicinines situacijas pajėgumus;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a)  vykdant Sąjungos mechanizmo veiklą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas pažeidžiamiems asmenims. Be to, siekdama užkirsti kelią smurtui dėl lyties, įskaitant smurtą šeimoje krizės metu, Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų parengti geriausia patirtimi pagrįstas gaires dėl paramos smurto dėl lyties aukoms pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl sprendimo
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(10b)  atsižvelgiant į solidarumo principus, į visuotinę kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų aprėptį ir į tai, kad Sąjungai tenka pagrindinis vaidmuo spartinant pasaulinių sveikatos problemų sprendimą, taikant Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, užtikrinantį sinergiją ir papildomumą su kitomis atitinkamomis Sąjungos programomis, visų pirma su programa „ES – sveikatos labui“, turėtų būti parengti geresni prevencijos, pasirengimo ir reagavimo pajėgumai mažai tikėtinų didelio poveikio įvykių atvejais;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis
(11)  valstybių narių pirkti, išsinuomoti arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumai galėtų būti naudojami nacionaliniais tikslais, bet tik tada, kai jie nenaudojami ar nereikalingi pagal Sąjungos mechanizmą vykdomoms reagavimo operacijoms;
(11)  valstybių narių arba Komisijos pirkti, išsinuomoti arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumai galėtų būti naudojami valstybių narių, kuriose yra tie pajėgumai, nacionaliniais tikslais, bet tik tada, kai jie nenaudojami ar nereikalingi pagal Sąjungos mechanizmą vykdomoms reagavimo operacijoms, pirmenybę teikiant kovai su tarpvalstybinėmis ekstremaliosiomis situacijomis;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis
(12)  prireikus Sąjunga yra suinteresuota reaguoti į ekstremaliąsias situacijas trečiosiose valstybėse. Nors „rescEU“, kaip pajėgumų rezervas, visų pirma yra skirtas naudoti Sąjungoje, tinkamai pagrįstais atvejais ir atsižvelgiant į humanitarinius principus „rescEU“ pajėgumai gali būti dislokuoti už Sąjungos ribų;
(12)  prireikus Sąjunga yra suinteresuota reaguoti į ekstremaliąsias situacijas trečiosiose valstybėse. Nors „rescEU“, kaip pajėgumų rezervas, visų pirma yra skirtas naudoti Sąjungoje, tinkamai pagrįstais atvejais, prieš suteikiant pagalbą pasikonsultavus su humanitarinės pagalbos teikėjais ir atsižvelgiant į humanitarinius principus, „rescEU“ pajėgumai gali būti dislokuoti už Sąjungos ribų;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis
(13)  siekiant padėti valstybėms narėms teikti pagalbą, Europos civilinės saugos rezervas turėtų būti toliau stiprinamas bendrai finansuojant jam skirtų pajėgumų, dislokuojamų už Sąjungos ribų, veiklos išlaidas;
(13)  siekiant padėti valstybėms narėms teikti pagalbą ir už Sąjungos ribų, Europos civilinės saugos rezervas turėtų būti toliau stiprinamas bendrai finansuojant tuo pačių lygiu jam skirtų pajėgumų, nepriklausomai nuo to, ar jie dislokuojami Sąjungos viduje, ar už jos ribų, veiklos išlaidas;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a)   siekiant stiprinti bendradarbiavimą kovojant su miškų gaisrais iš oro ir reaguojant į kitas nelaimes, reikėtų, kai įmanoma, supaprastinti administracinius procesus, kad būtų užtikrinta skubi intervencija;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis
(16)  atsižvelgiant į tai, kad pagal Sąjungos mechanizmą dislokuojant reagavimo operacijoms skirtus „rescEU“ pajėgumus ir taip užtikrinant, kad ekstremaliosiose situacijose atsidūrusiems žmonėms būtų suteikta veiksminga ir greita pagalba, sukuriama didelė Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė, turėtų būti nustatyti papildomi įpareigojimai užtikrinti matomumą, kad Sąjungos veikla būtų pastebima;
(16)  atsižvelgiant į tai, kad pagal Sąjungos mechanizmą dislokuojant reagavimo operacijoms skirtus „rescEU“ pajėgumus ir taip užtikrinant, kad ekstremaliosiose situacijose atsidūrusiems žmonėms būtų suteikta veiksminga ir greita pagalba, sukuriama didelė Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė, turėtų būti nustatyti papildomi įpareigojimai užtikrinti matomumą, kad Sąjungos piliečiams ir žiniasklaidai būtų teikiama informacija ir kad Sąjungos veikla būtų pastebima. Nacionalinės valdžios institucijos turėtų gauti Komisijos komunikacijos gaires dėl kiekvienos konkrečios intervencijos siekiant užtikrinti, kad Sąjungos vaidmuo būtų tinkamai viešinamas;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis
(17)  siekiant didinti lankstumą ir užtikrinti optimalų biudžeto vykdymą, kaip biudžeto vykdymo metodas turėtų būti įtrauktas netiesioginis valdymas;
(17)  siekiant padidinti lankstumą ir pasiekti optimalų biudžeto vykdymą, šiame sprendime kaip naudotinas biudžeto vykdymo metodas turėtų būti numatytas netiesioginis valdymas, kai tai pateisinama dėl atitinkamo veiksmo pobūdžio ir turinio;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl sprendimo
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a)   pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/10461a (toliau – Finansinis reglamentas) 155 straipsnį subjektai, išvardyti to reglamento 62 straipsnio 1 dalies c punkte ir šio sprendimo 25 straipsnio 2 dalyje, turėtų kasmet vykdyti savo ataskaitų teikimo prievoles. Tiems subjektams taikomi ataskaitų teikimo reikalavimai nustatyti Finansinio reglamento 130 straipsnio 3 dalyje nurodytame susitarime dėl tikrinimo;
____________________
1a 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl sprendimo
18 konstatuojamoji dalis
(18)  kad būtų skatinamas nuspėjamumas ir ilgalaikis veiksmingumas, įgyvendindama Sprendimą Nr. 1313/2013/ES Komisija turėtų priimti metines arba daugiametes darbo programas, kuriose būtų nurodomi planuojami asignavimai. Tai turėtų padėti Sąjungai lanksčiau vykdyti biudžetą ir taip užtikrinti, kad prevencijos ir pasirengimo veiksmai būtų įgyvendinami veiksmingiau;
Išbraukta.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl sprendimo
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(18a)   deleguotuosiuose aktuose turėtų būti apibrėžta didesnė pagrindinių Sąjungos agentūrų kompetencija valdyti „rescEU“ pajėgumus, vadovauti viešųjų pirkimų procesui ir teikti rekomendacijas dėl konkrečių kiekių ir produktų, kurie turi būti laikomi geografiškai išsklaidytuose logistikos centruose;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl sprendimo
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(18b)  strateginių Sąjungos rezervų ir su krize susijusių produktų atsargų, skirtų programai „ES – sveikatos labui“, nustatymas, valdymas ir paskirstymas turėtų papildyti „rescEU“ reagavimo pajėgumų rezervus;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl sprendimo
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(22a)   Sąjungos mechanizmas taip pat turėtų sudaryti galimybę valstybėms narėms savanoriškai teikti papildomus įnašus;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl sprendimo
23 konstatuojamoji dalis
(23)  nors prevencijos ir pasirengimo priemonės yra labai svarbios siekiant užtikrinti didesnį Sąjungos atsparumą reaguojant į gamtines ir žmogaus sukeltas nelaimes, dėl šių nelaimių pobūdžio neįmanoma prognozuoti, ar jos įvyks, kada ir kokiu mastu. Kaip parodė dabartinė COVID-19 krizė, finansiniai ištekliai, kurių prašoma tinkamam atsakui užtikrinti, įvairiais metais gali labai skirtis ir turėtų būti skiriami nedelsiant. Derinant nuspėjamumo principą su poreikiu greitai reaguoti į naujus poreikius reikia koreguoti finansinį programų įgyvendinimą. Todėl, papildant tai, kas nurodyta Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalyje, tikslinga leisti nepanaudotus asignavimus perkelti tik į kitus metus ir skirti juos tik reagavimo veiksmams;
(23)  nors prevencijos ir pasirengimo priemonės yra labai svarbios siekiant užtikrinti didesnį Sąjungos atsparumą reaguojant į gamtines ir žmogaus sukeltas nelaimes, dėl šių nelaimių pobūdžio neįmanoma prognozuoti, ar jos įvyks, kada ir kokiu mastu. Kaip parodė dabartinė COVID-19 krizė, finansiniai ištekliai, kurių prašoma tinkamam atsakui užtikrinti, įvairiais metais gali labai skirtis ir turėtų būti skiriami nedelsiant. Derinant nuspėjamumo principą su poreikiu greitai reaguoti į naujus poreikius reikia koreguoti finansinį programų įgyvendinimą. Todėl, papildant tai, kas nurodyta Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalyje, tikslinga leisti nepanaudotus asignavimus perkelti tik į kitus metus ir skirti juos prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmams;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl sprendimo
25 konstatuojamoji dalis
(25)  Sprendimo Nr. 1313/2013/ES I priedo nuostatos nėra pakankamai lanksčios, kad Sąjunga galėtų tinkamai koreguoti investicijas į prevenciją, pasirengimą ir reagavimą, todėl jis išbraukiamas. Pagal jį investicijų, skirtinų įvairiems nelaimių rizikos valdymo ciklo etapams, lygis turi būti nustatytas iš anksto. Dėl tokio lankstumo nebuvimo Sąjunga negali tinkamai reaguoti į nenuspėjamą nelaimių pobūdį;
Išbraukta.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl sprendimo
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(25a)  per COVID-19 pandemiją, siekiant, kad veiktų „rescEU“ pajėgumai, o Sąjungos mechanizmu būtų veiksmingai reaguojama į Sąjungos piliečių poreikius, buvo skirta papildomų finansinių asignavimų veiksmams pagal Sąjungos mechanizmą finansuoti. Svarbu suteikti Sąjungai reikiamą lankstumą, kad ji galėtų efektyviai reaguoti į nenuspėjamo pobūdžio nelaimes, kartu išsaugant tam tikrą nuspėjamumą įgyvendinant šiame sprendime nustatytus tikslus. Svarbu pasiekti reikiamą šių tikslų įgyvendinimo pusiausvyrą. Kad būtų galima atnaujinti šio reglamento I priede nustatytas procentines dalis pagal reformuoto Sąjungos mechanizmo prioritetus, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
1 straipsnio 2 dalis
-1)   1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Apsauga, kuri turi būti užtikrinama Sąjungos mechanizmu, pirmiausia teikiama žmonėms, taip pat aplinkai ir turtui, įskaitant kultūros paveldą, nuo visų rūšių gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, įskaitant teroro aktų, technologinių, radiologinių arba ekologinių nelaimių, jūrų taršos ir staigių ekstremaliųjų sveikatai situacijų padarinius Sąjungoje arba už jos ribų. Teroro aktų ar radiologinių nelaimių padarinių atvejais Sąjungos mechanizmas gali apimti tik pasirengimo ir reagavimo veiksmus.
2. Apsauga, kuri turi būti užtikrinama Sąjungos mechanizmu, pirmiausia teikiama žmonėms, taip pat aplinkai ir turtui, įskaitant kultūros paveldą, nuo visų rūšių gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, įskaitant teroro aktų, technologinių, radiologinių arba ekologinių nelaimių, jūrų taršos, hidrogeologinio nestabilumo ir staigių ekstremaliųjų sveikatai situacijų padarinius Sąjungoje arba už jos ribų. Teroro aktų ar radiologinių nelaimių padarinių atvejais Sąjungos mechanizmas gali apimti tik pasirengimo ir reagavimo veiksmus.“;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
1 straipsnio 3 dalis
-1a)   1 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
3.   Sąjungos mechanizmu, pasitelkus praktinį bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą, skatinamas valstybių narių solidarumas, nedarant poveikio svarbiausiai valstybių narių pareigai savo teritorijoje apsaugoti nuo nelaimių žmones, aplinką ir turtą, įskaitant kultūros paveldą, ir užtikrinti pakankamus nelaimių valdymo sistemų gebėjimus, kad jos galėtų tinkamai ir nuosekliai reaguoti į tokio pobūdžio ir masto nelaimes, kurių galima pagrįstai tikėtis ir joms pasirengti.
„3. Sąjungos mechanizmu, pasitelkus praktinį bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą, skatinamas valstybių narių solidarumas, nedarant poveikio svarbiausiai valstybių narių pareigai savo teritorijoje apsaugoti nuo nelaimių žmones, aplinką, žemę ir turtą, įskaitant kultūros paveldą, ir užtikrinti pakankamus nelaimių valdymo sistemų gebėjimus, kad jos galėtų tinkamai ir nuosekliai užkirsti kelią tokio pobūdžio ir masto nelaimėms, kurių galima pagrįstai tikėtis, reaguoti į šias nelaimes ir joms pasirengti.“;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies -1 b punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
3 straipsnio 1 dalies c punktas
-1b)   3 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:
c)  sudaryti palankesnes sąlygas greitai ir veiksmingai reaguoti įvykus nelaimėms ar joms gresiant, be kita ko, imantis priemonių tų nelaimių tiesioginiams padariniams sušvelninti;
„c) sudaryti palankesnes sąlygas greitai ir veiksmingai reaguoti įvykus nelaimėms ar joms gresiant, be kita ko, pašalinant visas biurokratinio pobūdžio kliūtis“
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
4 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)
1a)  4 straipsnyje įterpiamas šis punktas:
„4a. Sąjungos atsparumo nelaimėms tikslai – tikslai, nustatyti siekiant remti prevencijos ir pasirengimo veiksmus, kuriais siekiama gerinti Sąjungos ir jos valstybių narių gebėjimą įveikti nelaimių, kurios sukelia arba gali sukelti tarpvalstybinį poveikį, padarinius, nustatyti bendrą pagrindą, susijusį su ypatingos svarbos visuomenės funkcijų išsaugojimu, nepaisant tokių nelaimių poveikio, ir užtikrinti, kad tokiomis aplinkybėmis tinkamai veiktų vidaus rinka;“
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas
1b)  5 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:
c)  rengia ir reguliariai atnaujina tarpsektorinius gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, kurios gali kilti Sąjungoje, rizikos apžvalgą ir žemėlapį, įvairiose politikos srityse laikydamasi nuoseklaus požiūrio, kurį taikant galima spręsti nelaimių prevencijos klausimą ar kuris gali turėti jai įtakos, ir tinkamai atsižvelgdama į tikėtiną klimato kaitos poveikį;
„c) rengia ir reguliariai atnaujina tarpsektorinius gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, įskaitant tokias, kurios sukelia arba gali sukelti tarpvalstybinį poveikį, ir kurios gali kilti Sąjungoje, rizikos apžvalgą ir žemėlapį, įvairiose politikos srityse laikydamasi nuoseklaus požiūrio, kurį taikant galima spręsti nelaimių prevencijos klausimą ar kuris gali turėti jai įtakos, ir tinkamai atsižvelgdama į tikėtiną klimato kaitos poveikį;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 1 c punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
5 straipsnio 1 dalies h punktas
1c)   5 straipsnio 1 dalies h punktas pakeičiamas taip:
h)  skatina naudotis įvairių Sąjungos fondų, kurie gali remti tvarią nelaimių prevenciją, parama ir skatina valstybes nares ir regionus išnaudoti tas finansavimo galimybes;
„h) skatina naudoti Sąjungos lėšas, kuriomis gali būti remiama tvari nelaimių, įskaitant hidrogeologinio nestabilumo sukeltas nelaimes, prevencija, ir skatina valstybes nares ir regionus išnaudoti tas finansavimo galimybes;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto -a papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
6 straipsnio 1 dalies c punktas
-a)  1 dalies c punktas pakeičiamas taip:
c)  toliau plėtoja ir tobulina savo nelaimių rizikos valdymo planavimą nacionaliniu arba atitinkamu subnacionaliniu lygiu;
„c) toliau plėtoja ir tobulina savo nelaimių rizikos valdymo planavimą nacionaliniu arba atitinkamu subnacionaliniu lygmeni, įskaitant tarpvalstybinį bendradarbiavimą, atsižvelgiant į 6 straipsnio 5 dalyje nurodytus Sąjungos atsparumo nelaimėms tikslus ir riziką, susijusią su nelaimėmis, kurios sukelia arba gali sukelti tarpvalstybinį poveikį;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto -a a papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
6 straipsnio 1 dalies d punktas
-aa)  1 dalies d punktas pakeičiamas taip:
d)  pateikia Komisijai atitinkamų a ir b punktuose nurodytų vertinimų elementų santrauką, daugiausia dėmesio skirdamos pagrindinėms rizikos rūšims. Pagrindinės rizikos, darančios tarpvalstybinį poveikį, taip pat, kai tikslinga, didelio poveikio mažai tikėtinos rizikos atveju valstybės narės apibūdina prioritetines prevencijos ir parengties priemones. Santrauka Komisijai pateikiama ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d., o po to – kas trejus metus ir kaskart, kai įvyksta svarbių pasikeitimų;
„d) pateikia Komisijai atitinkamų a ir b punktuose nurodytų vertinimų elementų santrauką, daugiausia dėmesio skirdamos pagrindinėms rizikos rūšims. Pagrindinės rizikos, darančios tarpvalstybinį poveikį, ir rizikos, susijusios su nelaimėmis, kurios sukelia arba gali sukelti tarpvalstybinį poveikį, taip pat, kai tikslinga, didelio poveikio mažai tikėtinos rizikos atveju valstybės narės apibūdina prioritetines prevencijos ir parengties priemones. Santrauka Komisijai pateikiama ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d., o po to – kas trejus metus ir kaskart, kai įvyksta svarbių pasikeitimų;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
6 straipsnio 1 pastraipos f punktas
„f) gerina dėl nelaimių patirtų nuostolių duomenų rinkimą nacionaliniu arba atitinkamu subnacionaliniu lygmeniu, kad užtikrintų faktais pagrįstų scenarijų rengimą, kaip nurodyta 10 straipsnio 1 dalyje.“;
„f) gerina dėl nelaimių patirtų nuostolių duomenų rinkimą nacionaliniu arba atitinkamu subnacionaliniu lygmeniu, kad užtikrintų faktais pagrįstų scenarijų rengimą, kaip nurodyta 10 straipsnio 1 dalyje, ypač kai reikia nustatyti tarpvalstybinių reagavimo į nelaimes pajėgumų spragas.“;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
6 straipsnio 5 dalis
5.  Komisija nustato Sąjungos atsparumo nelaimėms didinimo tikslus prevencijos ir pasirengimo veiksmams remti. Atsparumo nelaimėms didinimo tikslais užtikrinamas bendras atskaitos taškas, kuriuo remiantis, įvykus didelį grandininį poveikį turinčiai nelaimei, išsaugomos ypatingos svarbos visuomenės funkcijos ir užtikrinamas vidaus rinkos veikimas. Šie tikslai grindžiami į ateitį orientuotais scenarijais, kuriuose, be kita ko, atsižvelgiama į klimato kaitos poveikį nelaimių rizikai, praeities įvykių duomenis ir tarpsektorinę poveikio analizę, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims.
„5. Ne vėliau kaip ... [18 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio sprendimo įsigaliojimo datos] Komisija pagal 30 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis sprendimas papildomas nustatant Sąjungos atsparumo nelaimėms didinimo tikslus prevencijos ir pasirengimo veiksmams remti. Atsparumo nelaimėms didinimo tikslais užtikrinamas bendras atskaitos taškas, kuriuo remiantis, įvykus didelį grandininį poveikį turinčiai nelaimei, išsaugomos ypatingos svarbos visuomenės funkcijos ir užtikrinamas vidaus rinkos veikimas. Šie tikslai grindžiami į ateitį orientuotais scenarijais, kuriuose, be kita ko, atsižvelgiama į klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo poveikį nelaimių rizikai, praeities įvykių duomenis, tarpsektorinę poveikio analizę ir ilgalaikio socialinio poveikio nukentėjusiems regionams analizę, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims. Rengdama atsparumo nelaimėms tikslus, Komisija ypatingą dėmesį skiria pasikartojančioms nelaimėms, nuo kurių nukenčia valstybių narių regionai, ir siūlo, kad nacionalinės valdžios institucijos imtųsi konkrečių priemonių, įskaitant priemones, kurios turi būti įgyvendintos naudojant Sąjungos lėšas, kad būtų sustiprintas atsparumas krizėms.“
Komisijai suteikiami įgaliojimai prireikus pagal 30 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi Sąjungos atsparumo nelaimėms didinimo tikslai.“;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras visų pirma tikruoju laiku koordinuoja, stebi ir remia reagavimo į ekstremaliąsias situacijas veiksmus Sąjungos lygmeniu. Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis krizių valdymo sistemomis, civilinės saugos institucijomis ir atitinkamomis Sąjungos įstaigomis.
Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras visų pirma tikruoju laiku koordinuoja, stebi ir remia reagavimo į ekstremaliąsias situacijas veiksmus Sąjungos lygmeniu. Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis krizių valdymo sistemomis, civilinės saugos institucijomis, bendruomenių lygmens savanorių grupėmis ir atitinkamomis Sąjungos įstaigomis.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
8 straipsnio c punkto 1 įtrauka
—  kurti tarpvalstybines Sąjungos svarbos nustatymo ir perspėjimo sistemas;
—  kurti tarpvalstybines Sąjungos svarbos nustatymo ir ankstyvojo perspėjimo sistemas, siekiant sušvelninti tiesioginį nelaimių ar pandemijų poveikį žmonių gyvybei;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
8 straipsnio c punkto 3 a įtrauka (nauja)
–  teikti techninę mokymo pagalbą vietos bendruomenėms siekiant stiprinti jų pajėgumus, skirtus pirmam neremiamam reagavimui į krizę;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
9 straipsnio 10 a dalis (nauja)
5a)   9 straipsnis papildomas šia dalimi:
„10a. Valstybės narės imasi atitinkamų veiksmų siekdamos užtikrinti, kad pirmojo reagavimo pajėgos būtų tinkamai aprūpintos ir pasirengusios reaguoti į bet kokią nelaimę, kaip nurodyta 1 straipsnyje.“;
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
10 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja siekdamos gerinti tarpsektorinį atsparumo gamtinėms ir žmogaus sukeltoms nelaimėms, galinčioms turėti tarpvalstybinių padarinių, įskaitant neigiamus klimato kaitos padarinius, didinimo planavimą. Vykdant atsparumo didinimo planavimą, rengiami Sąjungos lygmens nelaimių prevencijos ir reagavimo į jas scenarijai, grindžiami 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytais rizikos vertinimais ir 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta rizikos apžvalga, 6 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytu nelaimių rizikos valdymo planavimu, 6 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytais dėl nelaimių patirtų nuostolių duomenimis, išteklių planavimu, reagavimo pajėgumų dislokavimo planais, ir tai daroma atsižvelgiant į 6 straipsnio 5 dalyje nurodytus Sąjungos atsparumo nelaimėms didinimo tikslus.
1.  Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja siekdamos gerinti tarpsektorinį atsparumo gamtinėms ir žmogaus sukeltoms nelaimėms, galinčioms turėti tarpvalstybinių padarinių, įskaitant neigiamus klimato kaitos padarinius ir vis dažnesnius tarpvalstybinius miškų gaisrus, didinimo planavimą. Vykdant atsparumo didinimo planavimą, rengiami Sąjungos lygmens nelaimių prevencijos ir reagavimo į jas scenarijai, grindžiami 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytais rizikos vertinimais ir 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta rizikos apžvalga, 6 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytu nelaimių rizikos valdymo planavimu, 6 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytais dėl nelaimių patirtų nuostolių duomenimis, išteklių planavimu, reagavimo pajėgumų dislokavimo planais, ir tai daroma atsižvelgiant į 6 straipsnio 5 dalyje nurodytus Sąjungos atsparumo nelaimėms didinimo tikslus.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
10 straipsnio 2 dalis
2.  Planuodamos su atsparumo nelaimėms didinimu susijusias reagavimo į humanitarines krizes operacijas už Sąjungos ribų, Komisija ir valstybės narės nustato ir skatina civilinės saugos pagalbos ir humanitarinės pagalbos finansavimo, kurį teikia Sąjunga ir valstybės narės, sąveiką.
2.  Planuodamos su atsparumo nelaimėms didinimu susijusias reagavimo į humanitarines krizes operacijas už Sąjungos ribų, Komisija ir valstybės narės, konsultuodamosi su humanitarinės pagalbos teikėjais, įskaitant, kai įmanoma, vietos lygmeniu veikiančius humanitarinės pagalbos teikėjus ir vietos valdžios institucijas, nustato ir skatina civilinės saugos pagalbos ir humanitarinės pagalbos finansavimo, kurį teikia Sąjunga ir valstybės narės, sąveiką.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
11 straipsnio 2 dalis
2.  Atsižvelgdama į nustatytą riziką, 6 straipsnio 5 dalyje nurodytus atsparumo didinimo tikslus, 10 straipsnio 1 dalyje nurodytą scenarijų rengimą, taip pat bendrus pajėgumus ir trūkumus, Komisija įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, apibrėžia Europos civilinės saugos rezervui reikalingų pagrindinių reagavimo pajėgumų rūšis ir kiekį (toliau – pajėgumų tikslai).
2.  Atsižvelgdama į nustatytą riziką, bendrus pajėgumus, spragas ir į visus esamus 6 straipsnio 5 dalyje nurodytus Sąjungos atsparumo nelaimėms didinimo tikslus ir visų 10 straipsnio 1 dalyje nurodytą esamų scenarijų rengimą, Komisija įgyvendinimo aktuose apibrėžia ir nurodo Europos civilinės saugos rezervui reikalingų pagrindinių reagavimo pajėgumų rūšis ir kiekį (toliau – pajėgumų tikslai). Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis
Direktyva Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, apibrėžia, kokie pajėgumai sudaro „rescEU“, remdamasi 6 straipsnio 5 dalyje nurodytais atsparumo didinimo tikslais, 10 straipsnio 1 dalyje nurodytu scenarijų rengimu ir atsižvelgdama į nustatytą ir naują riziką, bendrus pajėgumus ir trūkumus Sąjungos lygmeniu, visų pirma miškų gaisrų gesinimo iš oro, cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių incidentų ir skubiosios medicininės pagalbos srityse.
2.  Komisija logistikos centruose sukuria Europos medicininių atsako priemonių ir įrangos rezervus, kurie apimtų medicinines atsako priemones, kuriomis reaguojama į didelio poveikio mažos tikimybės įvykius. Komisija įgyvendinimo aktuose apibrėžia, kokie pajėgumai sudaro „rescEU“, remdamasi, be kita ko, 6 straipsnio 5 dalyje nurodytais visais esamais Sąjungos atsparumo nelaimėms didinimo tikslais, visų 10 straipsnio 1 dalyje nurodytu esamų scenarijų rengimu ir atsižvelgdama į nustatytą ir naują riziką, bendrus pajėgumus ir trūkumus Sąjungos lygmeniu, visų pirma miškų gaisrų gesinimo iš oro, gelbėjimo žemės drebėjimų ir potvynių atvejais, cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių incidentų ir skubiosios medicininės pagalbos srityse. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Komisija reguliariai atnaujina informaciją apie „rescEU“ pajėgumų mastą ir klasifikavimą ir sudaro sąlygas kitoms Sąjungos institucijoms tiesiogiai su ja susipažinti.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Pajėgumų, skirtų reaguoti į skubios medicinos pagalbos poreikio situacijas, atveju (pavyzdžiui, dėl strateginių atsargų, skubios medicinos pagalbos komandų ir dėl visų kitų atitinkamų pajėgumų), Komisija užtikrina veiksmingą koordinavimą ir sąveiką su kitomis Sąjungos programomis ir fondais, visų pirma su programa „ES – sveikatos labui“1a, taip pat su atitinkamais Sąjungos ir tarptautiniais subjektais.
_______________________
1a Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021-2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 282/2014 (COM(2020)0405).
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Komisija arba valstybės narės „rescEU“ pajėgumus perka, nuomojasi arba juos įsigyja finansinės nuomos būdu ir (arba) pagal kitas sutartis. Siekdama kaupti ir paskirstyti atsargas arba teikti paslaugas valstybėms narėms, Komisija gali pirkti, nuomotis arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumų. Tai daroma taikant viešųjų pirkimų procedūras ir laikantis Sąjungos finansinių taisyklių. Jei valstybės narės perka, nuomojasi arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyja „rescEU“ pajėgumų, Komisija gali skirti valstybėms narėms tiesiogines dotacijas nerengdama kvietimų teikti pasiūlymus.
Komisija arba valstybės narės „rescEU“ pajėgumus perka, nuomojasi arba juos įsigyja finansinės nuomos būdu ir (arba) pagal kitas sutartis. Siekdama kaupti ir paskirstyti aukštos kokybės atsargas arba teikti paslaugas valstybėms narėms, Komisija gali pirkti, nuomotis arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumų. Tai daroma taikant viešųjų pirkimų procedūras ir laikantis Sąjungos finansinių taisyklių. Kai Komisija įsigyja „rescEU“ pajėgumus, ji išlaiko tokių pajėgumų nuosavybės teises net ir tada, kai jie paskirstomi valstybėms narėms. Kai Komisija išsinuomoja, finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įgyją „rescEU“ pajėgumus, ji išlaiko visišką tokių pajėgumų kontrolę. Kai Komisija įsigyja vienkartinius pajėgumus, ji gali perduoti tokių pajėgumų nuosavybės teises prašymą pateikusiai valstybei narei. Jei valstybės narės perka, nuomojasi arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyja „rescEU“ pajėgumų, Komisija gali skirti valstybėms narėms tiesiogines dotacijas nerengdama kvietimų teikti pasiūlymus.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa
Valstybių narių pirktų, nuomotų arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigytų „rescEU“ pajėgumų buvimo vieta yra tose valstybėse narėse. Siekiant didinti Sąjungos atsparumą, Komisijos nupirkti, išsinuomoti arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumai turi būti iš anksto strategiškai išdėstyti Sąjungoje. Konsultuojantis su valstybėmis narėmis Komisijos nupirkti, išsinuomoti arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumai taip pat gali būti išdėstyti trečiosiose valstybėse per patikimus atitinkamų tarptautinių organizacijų valdomus tinklus.“;
Valstybių narių pirktų, nuomotų arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigytų „rescEU“ pajėgumų buvimo vieta yra tose valstybėse narėse. Siekiant didinti Sąjungos atsparumą, Komisijos nupirkti, išsinuomoti arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumai turi būti iš anksto strategiškai išdėstyti Sąjungoje.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 8 punkto a a papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 5 dalis
aa)   5 dalis pakeičiama taip:
5.  Valstybė narė, kuri „rescEU“ pajėgumus turi nuosavybės teise, juos nuomoja arba įgyja finansinės nuomos būdu, užtikrina, kad šie pajėgumai būtų užregistruoti Bendroje ekstremalių situacijų ryšių ir informacijos sistemoje (CESIS), kad juos būtų galima naudoti ir dislokuoti pagal Sąjungos mechanizmą vykdomoms operacijoms.
„5. Komisija ar valstybė narė, kuri „rescEU“ pajėgumus turi nuosavybės teise, juos nuomoja arba įgyja finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis, užtikrina, kad šie pajėgumai būtų užregistruoti Bendroje ekstremalių situacijų ryšių ir informacijos sistemoje (CESIS), kad juos būtų galima naudoti ir dislokuoti pagal Sąjungos mechanizmą vykdomoms operacijoms.
Kaip nurodyta 23 straipsnio 4a dalyje „rescEU“ pajėgumai nacionaliniams tikslams gali būti naudojami tik tuo atveju, kai jie nenaudojami arba kai jų nereikia pagal Sąjungos mechanizmą vykdomoms reagavimo operacijoms.
Kaip nurodyta 23 straipsnio 4a dalyje „rescEU“ pajėgumai nacionaliniams tikslams gali būti naudojami tik tuo atveju, kai jie nenaudojami arba kai jų nereikia pagal Sąjungos mechanizmą vykdomoms reagavimo operacijoms.
„rescEU“ pajėgumai naudojami laikantis įgyvendinimo aktų, priimtų pagal 32 straipsnio 1 dalies g punktą, ir vadovaujantis veiklos sutartimis, kurias sudaro Komisija ir valstybė narė, kuriai šie pajėgumai priklauso nuosavybės teise, kuri juos nuomoja arba įgyja finansinės nuomos būdu, kuriose tiksliau nustatomos „rescEU“ pajėgumų dislokavimo sąlygos, įskaitant dalyvaujantį personalą.
„rescEU“ pajėgumai naudojami laikantis įgyvendinimo aktų, priimtų pagal 32 straipsnio 1 dalies g punktą, ir vadovaujantis veiklos sutartimis, kurias sudaro Komisija ir valstybė narė, kuriai šie pajėgumai priklauso nuosavybės teise, kuri juos nuomoja arba įgyja finansinės nuomos būdu, kuriose tiksliau nustatomos „rescEU“ pajėgumų dislokavimo sąlygos, įskaitant dalyvaujantį personalą.
Veiklos sutartyse nurodytomis sąlygomis taip pat užtikrinama, kad „rescEU“ pajėgumai būtų naudojami laikantis šio sprendimo, visų pirma šio straipsnio 6 dalyje nustatyto reikalavimo sudaryti galimybę naudotis „rescEU“ pajėgumais, ir 1 straipsnyje nustatytų bendrųjų tikslų. Tose sąlygose taip pat nurodomos priemonės, kurių reikia imtis tais atvejais, kai nesilaikoma reikalavimų, siekiant užtikrinti tinkamą Sąjungos lėšų naudojimą.“
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 8 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 10 dalies 1 pastraipa
„rescEU“ pajėgumai gali būti dislokuojami už Sąjungos ribų laikantis šio straipsnio 6–9 dalių.“;
„rescEU“ pajėgumai gali būti dislokuojami už Sąjungos ribų laikantis šio straipsnio 6–9 dalių. Komisija nustato konkrečias nuostatas, kuriomis bus užtikrinta atskaitomybė ir teisingas „rescEU“ pajėgumų naudojimas trečiosiose šalyse, taip pat prieigos suteikimas Sąjungos kontroliuojantiesiems pareigūnams. Sąjungos mechanizmo matomumas trečiosiose šalyse užtikrinamas vadovaujantis šio sprendimo 20a straipsnio 1 ir 2 dalimi.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos f a punktas (naujas)
8a)   13 straipsnio 1 dalies antra pastraipa papildoma šiuo punktu:
„fa) kurti specialių reagavimo žinių, kurias būtų galima panaudoti įvykus nelaimėms, darančioms poveikį kultūros paveldui, pajėgumus.“
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
15 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  siekdama užtikrinti bendrą informuotumą apie padėtį, kartu su nukentėjusiąja valstybe nare surenka ir analizuoja patvirtintą informaciją apie padėtį ir išplatina ją valstybėms narėms;“;
b)  siekdama užtikrinti bendrą informuotumą apie padėtį ir atsakomuosius veiksmus, kartu su nukentėjusiąja valstybe nare surenka ir analizuoja patvirtintą informaciją apie padėtį ir tiesiogiai išplatina ją valstybėms narėms;
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
16 straipsnio 2 dalis
9a)   16 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Pagal šį straipsnį pagalba gali būti teikiama kaip savarankiškai teikiama pagalba arba prisidedant prie pagalbos, teikiamos vadovaujant tarptautinei organizacijai. Sąjungos veiklos koordinavimas visiškai integruojamas į bendrą koordinavimą, vykdomą Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA), ir pripažįstamas jo vadovaujamas vaidmuo. Žmogaus sukeltų nelaimių arba sudėtingų ekstremaliųjų situacijų atveju Komisija užtikrina suderinamumą su Europos konsensusu dėl humanitarinės pagalbos ir humanitarinių principų laikymąsi.
2. Pagal šį straipsnį pagalba gali būti teikiama kaip savarankiškai teikiama pagalba arba prisidedant prie pagalbos, teikiamos vadovaujant tarptautinei organizacijai. Sąjungos veiklos koordinavimas visiškai integruojamas į bendrą koordinavimą, vykdomą Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA), ir pripažįstamas jo vadovaujamas vaidmuo. Žmogaus sukeltų nelaimių arba sudėtingų ekstremaliųjų situacijų atveju Komisija, kai įmanoma, konsultuojasi su humanitarinės pagalbos teikėjais, įskaitant vietos lygmeniu veikiančius humanitarinės pagalbos teikėjus, ir užtikrina suderinamumą su Europos konsensusu dėl humanitarinės pagalbos ir humanitarinių principų laikymąsi.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
17 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  gavusi prašymą suteikti praktinių žinių apie prevenciją pagal 5 straipsnio 2 dalį;
a)  gavusi prašymą suteikti praktinių žinių apie prevenciją pagal 5 straipsnio 2 dalį, ypač pandemijos atveju;
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
17 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  gavusi prašymą suteikti praktinių žinių apie pasirengimą pagal 13 straipsnio 3 dalį;
b)  gavusi prašymą suteikti praktinių žinių apie pasirengimą pagal 13 straipsnio 3 dalį, ypač pandemijos atveju;
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 11 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
18 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)   parengtą kartografinę medžiagą, skirtą greitam išteklių panaudojimui ir sutelkimui, ypač atsižvelgiant į tarpvalstybinių regionų ypatumus, susijusius su tarpvalstybine rizika, pvz., miškų gaisrais;
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto b a papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
ba)  3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
1 dalyje nurodytų finansinių asignavimų taip pat galima padengti išlaidas, susijusias su pasirengimo, stebėsenos, kontrolės, audito ir įvertinimo veikla, reikalinga Sąjungos mechanizmui valdyti ir jo tikslams pasiekti.
„Iš šio straipsnio 1 ir 1a dalyse ir 19a straipsnyje nurodytų finansinių asignavimų taip pat galima padengti išlaidas, susijusias su pasirengimo, stebėsenos, kontrolės, audito ir įvertinimo veikla, reikalinga Sąjungos mechanizmui valdyti ir jo tikslams pasiekti.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto b b papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)
bb)  įterpiama ši dalis:
„3a. Šio straipsnio 1 ir 1a dalyse ir 19a straipsnyje nurodytas finansinis paketas paskirstomas gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į jas veiksmams finansuoti.“
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto c papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 4 dalis
c)  4 dalis pakeičiama taip:
Išbraukta.
„4. 1 ir 1a dalyse nurodytas finansinis paketas paskirstomas gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į jas veiksmams finansuoti.“;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto c a papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 4 dalis
ca)  4 dalis pakeičiama taip:
„4. 1 dalyje nurodytas finansinis paketas 2014–2020 m. paskirstomas remiantis I priede nustatytomis procentinėmis dalimis ir principais.
„4. 1 dalyje nurodytas finansinis paketas 2014–2020 m. paskirstomas remiantis I priedo 1 punkte nustatytomis procentinėmis dalimis ir to priedo 3 punkte nustatytais principais.“;
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto c b papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 4 a dalis (nauja)
cb)  įterpiama ši dalis:
„4a. Šio straipsnio 1a dalyje ir 19a straipsnyje nurodytas finansinis paketas 2021–2027 m. paskirstomas remiantis I priedo 2 punkte nustatytomis procentinėmis dalimis ir to priedo 3 punkte nustatytais principais.“;
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto d papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 5 ir 6 dalys
(d)  5 ir 6 dalys išbraukiamos;
Išbraukta.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto d a papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 5 dalis
da)  5 dalis pakeičiama taip:
5.   Komisija peržiūri I priede nustatytą suskirstymą atsižvelgdama į 34 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą tarpinio įvertinimo ataskaitą. Jei būtina, atsižvelgiant į to įvertinimo rezultatus, Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais kiekvienas I priede nurodytų dydžių pakoreguojamas daugiau kaip 8 procentiniais punktais ir ne daugiau kaip 16 procentinių punktų. Tie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2017 m. birželio 30 d.
5. Komisija peržiūri I priede nustatytą suskirstymą atsižvelgdama į 34 straipsnio 3 dalyje nurodyto vertinimo rezultatus. Jei būtina, atsižvelgiant į netikėtus įvykius, darančius poveikį biudžeto vykdymui, arba į „rescEU“ pajėgumų sukūrimą, Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas, kad kiekvienas I priedo 1 ir 2 punktuose nurodytas dydis būtų pakoreguotas daugiau kaip 10 procentinių punktų.;
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto d b papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 6 dalis
db)  6 dalis pakeičiama taip:
6.   Tais atvejais, kai esant būtinybei peržiūrėti reagavimo veiksmams skirtus biudžeto išteklius, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais kiekvienas iš I priede nurodytų dydžių pakoreguojamas daugiau kaip 8 procentiniais punktais ir ne daugiau kaip 16 procentinių punktų, neviršijant turimų biudžeto asignavimų ir laikantis 31 straipsnyje numatytos tvarkos.
6. Tais atvejais, kai esant būtinybei peržiūrėti reagavimo veiksmams skirtus biudžeto išteklius, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas, kad kiekvienas I priedo 1 ir 2 punktuose nurodytas dydis būtų pakoreguotas daugiau kaip 10 procentinių punktų, neviršijant turimų biudžeto asignavimų ir laikantis 31 straipsnyje numatytos tvarkos.“;
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto d c papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 6 a dalis (nauja)
dc)  19 straipsnis papildomas tokia dalimi:
„6a. Numatytus metinius asignavimus tvirtina Europos Parlamentas ir Taryba, nepažeisdami Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. .../..., kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa, ir 2020 m. ... ... Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo.“;
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 13 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19a straipsnio 1 dalis
Reglamento [dėl ERI] 2 straipsnyje nurodytos priemonės pagal šį sprendimą įgyvendinamos panaudojant to reglamento 3 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktyje nurodytas sumas, laikantis jo 4 straipsnio 4 ir 8 dalių reikalavimų.
Reglamento [dėl ERI] 2 straipsnyje nurodytos priemonės pagal šį sprendimą įgyvendinamos panaudojant to reglamento 3 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktyje nurodytą 2 187 620 000 EUR sumą einamosiomis kainomis, laikantis jo 4 straipsnio 4 ir 8 dalių reikalavimų.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 14 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
20a straipsnio 1 dalies antra pastraipa
Užtikrinamas tinkamas bet kurios pagal šį sprendimą teikiamos pagalbos arba finansavimo matomumas. Visų pirma valstybės narės užtikrina, kad vykdant viešą komunikaciją apie operacijas, finansuojamas pagal Sąjungos mechanizmą:
Užtikrinamas tinkamas bet kurios pagal šį sprendimą teikiamos pagalbos arba finansavimo matomumas, vadovaujantis konkrečiomis Komisijos parengtomis gairėmis dėl konkrečių intervencijų. Visų pirma valstybės narės užtikrina, kad vykdant viešą komunikaciją apie operacijas, finansuojamas pagal Sąjungos mechanizmą:
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 14 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
20a straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Kai „RescEU“ pajėgumai naudojami nacionaliniais tikslais, kaip nurodyta 12 straipsnio 5 dalyje, valstybės narės tomis pačiomis priemonėmis, kaip nurodyta šios dalies pirmoje pastraipoje, nurodo tų pajėgumų kilmę ir užtikrina tiems pajėgumams įsigyti naudojamo Sąjungos finansavimo matomumą.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 15 punkto a a papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
21 straipsnio 1 dalies h punktas
aa)   21 straipsnio 1 dalies h punktas pakeičiamas taip:
h)  parama 13 straipsnyje nurodytai pasirengimo veiklai;
h) parama 13 straipsnyje nurodytai pasirengimo veiklai, visų pirma stiprinant esamus mokymo tinklus, jų sinergiją ir skatinant naujų tinklų kūrimą, daugiausia dėmesio skiriant novatoriškiems sprendimams ir naujiems pavojams bei uždaviniams;
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 15 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
21 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa
Šioje dalyje nurodyta finansinė parama gali būti panaudojama įgyvendinant daugiametes darbo programas. Ilgiau nei vienerius metus trunkančių veiksmų atveju biudžetiniai įsipareigojimai gali būti išskaidyti į metines įmokas.“;
Išbraukta.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 18 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
25 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija teikia Sąjungos finansinę paramą laikydamasi Finansinio reglamento tiesioginio valdymo arba netiesioginio valdymo su Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytomis įstaigomis būdu.
2.  Komisija teikia Sąjungos finansinę paramą tiesioginio valdymo būdu pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 arba kartu su to Reglamento 62 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytomis įstaigomis taikydama netiesioginį valdymą. Pasirenkant finansinės paramos įgyvendinimo būdą pirmenybė teikiama tiesioginiam valdymui. Kai tai pateisinama dėl atitinkamos veiklos pobūdžio ir turinio, Komisija gali taikyti netiesioginį valdymą. Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis sprendimas, nustatant pagal Sąjungos mechanizmą vykdomus veiksmus, kurie gali būti įgyvendinami taikant netiesioginį valdymą.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 18 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
25 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Kad galėtų įgyvendinti šį sprendimą, Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl metinių arba daugiamečių darbo programų priėmimo. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Metinėse arba daugiametėse darbo programose nurodomi siekiami tikslai, tikėtini rezultatai, įgyvendinimo būdas ir jų visa suma. Jose taip pat apibūdinami finansuotini veiksmai, nurodoma kiekvienam veiksmui skirtų lėšų suma ir orientacinis įgyvendinimo tvarkaraštis. 28 straipsnio 2 dalyje nurodytos finansinės paramos atveju metinėse ir daugiametėse darbo programose apibūdinami su jose nurodytomis valstybėmis susiję numatomi veiksmai.
Siekdama įgyvendinti šį sprendimą Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato metines darbo programas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Metinėse darbo programose nurodomi siekiami tikslai, tikėtini rezultatai, įgyvendinimo būdas ir jų visa suma. Jose taip pat apibūdinami finansuotini veiksmai, nurodoma kiekvienam veiksmui skirtų lėšų suma ir orientacinis įgyvendinimo tvarkaraštis. 28 straipsnio 2 dalyje nurodytos finansinės paramos atveju metinėse darbo programose apibūdinami jose nurodytoms valstybėms numatyti veiksmai.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 18 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
25 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Tačiau IV skyriuje nustatytam reagavimui į nelaimes priskiriamų veiksmų, kurių negalima numatyti iš anksto, atveju metinių arba daugiamečių darbo programų nereikalaujama.
Tačiau IV skyriuje nustatytam reagavimui į nelaimes priskiriamų veiksmų, kurių negalima numatyti iš anksto, atveju metinių darbo programų nereikalaujama.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 18 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
25 straipsnio 5 dalis
5.  Be to, kas nustatyta Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalyje, įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai, kurie nebuvo panaudoti iki finansinių metų, kuriems jie buvo įtraukti į metinį biudžetą, pabaigos, automatiškai perkeliami ir gali būti priskiriami įsipareigojimams bei išmokami iki kitų metų gruodžio 31 d. Perkelti asignavimai naudojami tik reagavimo veiksmams. Perkelti asignavimai kitais finansiniais metais naudojami pirmiausia.“;
5.  Be to, kas nustatyta Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalyje, įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai, kurie nebuvo panaudoti iki finansinių metų, kuriems jie buvo įtraukti į metinį biudžetą, pabaigos, automatiškai perkeliami ir gali būti priskiriami įsipareigojimams bei išmokami iki kitų metų gruodžio 31 d. Perkelti asignavimai naudojami prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmams. Perkelti asignavimai kitais finansiniais metais naudojami pirmiausia.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 20 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
30 straipsnio 2 dalis
2.  6 straipsnio 5 dalyje ir 21 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2027 m. gruodžio 31 d.“;
2.  6 straipsnio 5 dalyje, 19 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 21 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje ir 25 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2027 m. gruodžio 31 d.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 20 punkto a a papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
30 straipsnio 3 dalis
aa)   3 dalis išbraukiama;
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 20 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
30 straipsnio 4 dalis
4.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 5 dalyje ir 21 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.“;
4.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 5 dalyje, 19 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 21 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje ir 25 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 20 punkto c papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
30 straipsnio 7 dalis
7.  Pagal 6 straipsnio 5 dalį arba 21 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
7.  Pagal 6 straipsnio 5 dalį, 19 straipsnio 5 ir 6 dalis, 21 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą arba 25 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 22 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
34 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
22a)  34 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:
Ne vėliau kaip iki ... [24 mėnesius nuo šio iš dalies keičiančio sprendimo įsigaliojimo dienos] Komisija įvertina Sąjungos mechanizmo veikimą, taip pat koordinavimą ir sąveiką su programa „ES – sveikatos labui“ ir kitais Sąjungos sveikatos srities teisės aktais, kad galėtų pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, į kurį būtų įtrauktas specialaus Europos reagavimo į sveikatos krizes mechanizmo sukūrimas.“;
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 23 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
I priedas
(23)  I priedas išbraukiamas;
Išbraukta.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 23 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
I priedas
23a)  I priedas iš dalies keičiamas taip:
I priedas
„I priedas
Finansinio paketo, nurodyto 19 straipsnio 1 ir 1a dalyse ir 19a straipsnyje, paskirstymo Sąjungos mechanizmo įgyvendinimui procentinės dalys ir principai
Finansinio paketo, nurodyto 19 straipsnio 1 dalyje, paskirstymo Sąjungos mechanizmo įgyvendinimui procentinės dalys
1.  Finansinio paketo, nurodyto 19 straipsnio 1 dalyje, paskirstymo Sąjungos mechanizmo įgyvendinimui procentinės dalys 2014–2020 m. laikotarpiu
Prevencija: 20 % +/- 8 procentiniai punktai
Prevencija: 10 % +/- 10 procentinių punktų
Pasirengimas: 50 % +/- 8 procentiniai punktai
Pasirengimas: 65 % +/- 10 procentinių punktų
Reagavimas: 30 % +/- 8 procentiniai punktai
Reagavimas: 25 % +/- 10 procentinių punktų
2.  Finansinio paketo, nurodyto 19 straipsnio 1a dalyje ir 19a straipsnyje, paskirstymo Sąjungos mechanizmo įgyvendinimui procentinės dalys 2021–2027 m. laikotarpiu
Prevencija: 8 % +/- 10 procentinių punktų
Pasirengimas: 80 % +/- 10 procentinių punktų
Reagavimas: 12 % +/- 10 procentinių punktų
Principai
3.  Principai
Įgyvendindama šį sprendimą Komisija teikia pirmenybę veiksmams, kuriems šiame sprendime nustatytas terminas laikotarpiu, kuriam pasibaigus baigiasi to termino galiojimas, kad būtų laikomasi minėto termino.
Įgyvendindama šį sprendimą Komisija teikia pirmenybę veiksmams, kuriems šiame sprendime nustatytas terminas laikotarpiu, kuriam pasibaigus baigiasi to termino galiojimas, kad būtų laikomasi minėto termino.

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A9-0148/2020).

Atnaujinta: 2021 m. sausio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika