Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0097(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0148/2020

Predkladané texty :

A9-0148/2020

Rozpravy :

PV 14/09/2020 - 22
CRE 14/09/2020 - 22
PV 26/04/2021 - 24
CRE 26/04/2021 - 24

Hlasovanie :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12
PV 27/04/2021 - 14

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0218
P9_TA(2021)0128

Prijaté texty
PDF 260kWORD 76k
Streda, 16. septembra 2020 - Brusel
Zmena rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany ***I
P9_TA(2020)0218A9-0148/2020

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 16. septembra 2020 k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Citácia 1
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 196 a článok 322 ods. 1 písm. a),
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 196,
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Zmena klímy vedie k zvýšeniu frekvencie, intenzity a komplexnosti prírodných katastrof na celom svete a rozvojové krajiny, predovšetkým najmenej rozvinuté krajiny a malé ostrovné rozvojové štáty, sú mimoriadne zraniteľné na jednej strane z dôvodu ich nedostatočne rozvinutej schopnosti adaptovať sa na dôsledky zmeny klímy a zmierňovať ich a reagovať na katastrofy súvisiace s klímou a na druhej strane z dôvodu ich geografickej expozície voči povodniam, suchám a lesným požiarom.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2
(2)  Zatiaľ čo mechanizmus Únie uznáva primárnu zodpovednosť členských štátov za predchádzanie prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou a za prípravu a reakciu na ne, zároveň podporuje solidaritu medzi členskými štátmi v súlade s článkom 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.
(2)  Zatiaľ čo primárnu zodpovednosť za predchádzanie prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou a za prípravu a reakciu na ne majú naďalej členské štáty, mechanizmus Únie, a najmä rescEU, podporuje solidaritu medzi členskými štátmi v súlade s článkom 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii tým, že dopĺňajú existujúce kapacity členských štátov, čo umožňuje účinnejšiu pripravenosť a reakciu, keď kapacity na vnútroštátnej úrovni nie sú dostatočné.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Lesné požiare ohrozujú životy, živobytie a biodiverzitu, spôsobujú uvoľňovanie veľkých množstiev emisií uhlíka a znižujú schopnosť planéty absorbovať uhlík, čo ešte viac zhoršuje zmenu klímy. Osobitné obavy vyvolávajú situácie, keď požiare ničia pralesy alebo rádioaktívne kontaminované oblasti. Nárast katastrof súvisiacich s klímou vrátane lesných požiarov si vyžaduje posilnenie operácií mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany mimo Únie vrátane činností zameraných na prevenciu a pripravenosť na katastrofy.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3
(3)  Bezprecedentná skúsenosť s pandémiou COVID-19 ukázala, že efektívnosť Únie pri riadení krízy je obmedzená rozsahom riadiaceho rámca Únie, ale aj stupňom jej pripravenosti v prípade katastrof postihujúcich väčšinu členských štátov.
(3)  Bezprecedentná skúsenosť s pandémiou COVID-19 ukázala, že efektívnosť Únie pri riadení krízy je obmedzená rozsahom riadiaceho rámca Únie, ale aj stupňom jej pripravenosti v prípade katastrof postihujúcich väčšinu členských štátov. Okrem toho je jasné, že Únia a členské štáty nie sú dostatočne pripravené na extrémnejšie a komplexnejšie katastrofy s ďalekosiahlymi a dlhodobejšími globálnymi následkami, ako je napríklad rozsiahla pandémia. Preto je nevyhnutné, aby sa opatrenia členských štátov v oblasti civilnej ochrany lepšie koordinovali a aby sa posilnil systém rescEU.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Skúsenosť s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 ukázala, že Únia a členské štáty nie sú primerane pripravené reagovať na rozsiahle núdzové situácie a že existujúci právny rámec nie je dostatočne vhodný na daný účel. Kríza spôsobená ochorením COVID-19 tiež poukázala na to, ako môžu mať následky katastrof na ľudské zdravie, životné prostredie, spoločnosť a hospodárstvo bezprecedentné rozmery. Vzhľadom na potrebu posilniť spôsobilosť a opatrenia Únie v oblasti ochrany zdravia a civilnej ochrany je nevyhnutné, aby sa systém rescEU posilnil a bol pružnejší, rýchlejší a lepšie sa koordinoval s vnútroštátnymi orgánmi v oblasti civilnej ochrany. Rovnako je nevyhnutné, aby členské štáty poskytovali dostatočné informácie o tom, ako predchádzajú núdzovým situáciám, a o svojej pripravenosti na ne.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3 b (nové)
(3b)  S cieľom maximalizovať transparentnosť a zodpovednosť voči občanom Únie by Komisia mala predložiť usmernenia týkajúce sa spôsobu merania podielu výdavkov vynaložených prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, ktoré by sa mali považovať za oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA).
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3 c (nové)
(3c)   Vzhľadom na skúsenosti s výskytom ochorenia COVID-19 a na potrebu posilniť schopnosť Únie reagovať v oblastiach zdravia a civilnej ochrany by sa mal systém rescEU výrazne posilniť s cieľom zlepšiť jeho výkonnosť v každom z troch pilierov mechanizmu Únie: prevencii, pripravenosti a reakcii.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5
(5)  Je potrebné urýchlene prijať opatrenia na posilnenie mechanizmu Únie, aby bol lepšie pripravený, keď bude treba v budúcnosti čeliť takýmto udalostiam.
(5)  Je potrebné urýchlene prijať opatrenia na posilnenie mechanizmu Únie, aby bol lepšie pripravený, keď bude treba v budúcnosti čeliť takýmto udalostiam. Posilnenie mechanizmu Únie by malo dopĺňať politiky a fondy Únie a nemalo by nahrádzať uplatňovanie zásady odolnosti voči katastrofám v rámci všetkých týchto politík a fondov.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6
(6)  S cieľom zlepšiť plánovanie v oblasti prevencie a pripravenosti by Únia mala naďalej presadzovať investície do predchádzania katastrofám naprieč odvetviami a komplexné prístupy k riadeniu rizík, ktoré sú základom prevencie a pripravenosti, s prihliadnutím na prístup zameraný na viacnásobné nebezpečenstvo, ekosystémový prístup a pravdepodobné vplyvy zmeny klímy, a to v úzkej spolupráci s príslušnými vedeckými kruhmi a kľúčovými hospodárskymi subjektmi. Na tento účel by sa mali vysunúť do popredia medzisektorové prístupy a prístupy zohľadňujúce všetky riziká, ktoré by mali vychádzať z celoúnijných cieľov týkajúcich sa odolnosti, z ktorých vyplýva základné vymedzenie kapacít a pripravenosti. Pri stanovovaní celoúnijných cieľov týkajúcich sa odolnosti bude Komisia spolupracovať s členskými štátmi.
(6)  S cieľom zlepšiť odolnosť a plánovanie v oblasti prevencie a pripravenosti by Únia mala posilniť investície do predchádzania katastrofám naprieč hranicami a odvetviami, a to vrátane katastrof, ktoré vznikajú následkom seizmickej činnosti, ako sú zemetrasenia, alebo následkom záplav či hydrogeologickej nestability, ako sú zosuvy pôdy, a komplexné prístupy k riadeniu rizík, ktoré sú základom prevencie a pripravenosti, s prihliadnutím na prístup zameraný na viacnásobné nebezpečenstvo, ekosystémový prístup a pravdepodobné vplyvy zmeny klímy, a to v úzkej spolupráci s príslušnými vedeckými kruhmi, kľúčovými hospodárskymi subjektmi a regionálnymi a miestnymi samosprávami, ktoré sú kľúčovými aktérmi v cykle zvládania katastrof, ako aj s tretím sektorom a dobrovoľníckymi organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti, a nesmie ohroziť ustálené koordinačné mechanizmy Únie. Na tento účel by sa mali vysunúť do popredia medzisektorové a cezhraničné prístupy a prístupy zohľadňujúce všetky riziká, ktoré by mali vychádzať z celoúnijných cieľov týkajúcich sa odolnosti, z ktorých vyplýva základné vymedzenie kapacít a pripravenosti. Komisia má spolupracovať s členskými štátmi a Európskym parlamentom pri vymedzovaní celoúnijných cieľov týkajúcich sa odolnosti a zohľadňovať všetky operačné plány v oblasti reakcie na núdzové situácie, ktoré už existujú na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)   S cieľom zabezpečiť účinnú prevenciu katastrof by sa záťažové testy a proces certifikácie kapacít v oblasti reakcie mali považovať za kľúčové prvky. Pravidelné posúdenia rizík na regionálnej a miestnej úrovni sú potrebné pre vnútroštátne orgány, aby mohli v prípade potreby prijať opatrenia na posilnenie odolnosti, a to aj využitím existujúcich fondov Únie. Takéto posúdenia rizík by sa mali zamerať na osobitné podmienky každého regiónu, ako sú seizmická aktivita, časté záplavy alebo lesné požiare. Tieto posúdenia by mali zahŕňať aj úroveň cezhraničnej spolupráce, aby mal mechanizmus Únie podrobné informácie o miestne dostupných kapacitách na to, aby zásah mohol byť cielenejší.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)   Vymedzenie cieľov Únie v oblasti odolnosti voči katastrofám na podporu opatrení v oblasti prevencie a pripravenosti by malo zahŕňať presné posúdenie a zohľadnenie dlhodobých sociálnych dôsledkov, ktoré sa vyskytujú v prvej fáze po núdzovej situácii a ktoré riešia orgány civilnej ochrany, s osobitným dôrazom na najzraniteľnejších ľudí.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 c (nové)
(6c)   Úloha regionálnych a miestnych orgánov pri prevencii a riadení katastrof je mimoriadne dôležitá a ich kapacity v oblasti reakcie musia byť náležite zapojené do všetkých činností koordinácie a nasadenia vykonávaných podľa tohto rozhodnutia, a to v súlade s inštitucionálnymi a právnymi rámcami členských štátov a s cieľom minimalizovať prekrývanie a posilniť interoperabilitu. Tieto orgány môžu zohrať dôležitú preventívnu úlohu a sú tiež prvými, ktoré reagujú bezprostredne po katastrofe spolu s dobrovoľníckymi kapacitami. Preto je potrebná sústavná spolupráca na miestnej, regionálnej a cezhraničnej úrovni s cieľom vytvoriť spoločné systémy varovania pre rýchly zásah pred mobilizáciou rescEU, ako aj pravidelné verejné informačné kampane týkajúce sa opatrení bezprostrednej reakcie.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)   Vytvorenie súboru zdrojov združuje rad záchranných tímov, odborníkov a vybavenia, ktoré členské štáty neustále udržiavajú v pohotovostnom režime na účely misií Únie v oblasti civilnej ochrany. Je nevyhnutné, aby tieto tímy spĺňali náročné kritériá kvality a spoľahlivosti s cieľom zabezpečiť ich interoperabilitu.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9
(9)  Mechanizmus Únie by mal využívať únijné vesmírne infraštruktúry, ako sú napríklad európsky program pozorovania Zeme (Copernicus), Galileo, získavanie informácií o situácii v kozmickom priestore a GOVSATCOM, ktoré poskytujú dôležité nástroje na úrovni Únie umožňujúce reagovať na vnútorné a vonkajšie núdzové situácie. Systémy riadenia núdzovej situácie Copernicus poskytujú podporu centru ERCC v rôznych obdobiach núdze, počínajúc včasným varovaním a prevenciou až po katastrofu a obnovu. GOVSATCOM má poskytovať možnosť zabezpečenej satelitnej komunikácie, osobitne prispôsobenej potrebám vládnych používateľov v rámci riadenia núdzových situácií. Galileo je prvá globálna infraštruktúra satelitnej navigácie a určovania polohy osobitne zameraná na civilné účely v Európe a na celom svete a môže sa využívať v iných oblastiach, ako je napríklad riadenie núdzových situácií vrátane systémov včasného varovania. Príslušné služby systému Galileo budú zahŕňať núdzovú službu, ktorá prostredníctvom vysielania signálov šíri varovania týkajúce sa prírodných katastrof alebo iných núdzových situácií v konkrétnych oblastiach. Členské štáty by mali mať možnosť využívať túto službu. Ak sa rozhodnú využívať ju, mali by na validáciu systému určiť a Komisii oznámiť vnútroštátne orgány, ktoré sú spôsobilé využívať túto núdzovú službu.
(9)  Mechanizmus Únie by mal využívať únijné vesmírne infraštruktúry, ako sú napríklad európsky program pozorovania Zeme (Copernicus), Galileo, získavanie informácií o situácii v kozmickom priestore a GOVSATCOM, ktoré poskytujú dôležité nástroje na úrovni Únie umožňujúce reagovať na vnútorné a vonkajšie núdzové situácie. Systémy riadenia núdzovej situácie Copernicus poskytujú podporu centru ERCC v rôznych obdobiach núdze, počínajúc včasným varovaním a prevenciou až po katastrofu a obnovu. GOVSATCOM má poskytovať možnosť zabezpečenej satelitnej komunikácie, osobitne prispôsobenej potrebám vládnych používateľov v rámci riadenia núdzových situácií. Galileo je prvá globálna infraštruktúra satelitnej navigácie a určovania polohy osobitne zameraná na civilné účely v Európe a na celom svete a môže sa využívať v iných oblastiach, ako je napríklad riadenie núdzových situácií vrátane systémov včasného varovania. Príslušné služby systému Galileo budú zahŕňať núdzovú službu, ktorá prostredníctvom vysielania signálov šíri varovania týkajúce sa prírodných katastrof alebo iných núdzových situácií v konkrétnych oblastiach. Vzhľadom na jej potenciál zachraňovať životy a uľahčovať koordináciu núdzových opatrení by sa členské štáty mali nabádať k tomu, aby túto službu využívali. Ak sa rozhodnú využívať ju, mali by na validáciu systému určiť a Komisii oznámiť vnútroštátne orgány, ktoré sú spôsobilé využívať túto núdzovú službu.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Mechanizmus Únie a systém rescEU by sa mali rozvíjať tak, aby Únii umožňovali účinne reagovať na širokú škálu núdzových situácií. Zmena klímy vedie k zvýšeniu frekvencie, intenzity a zložitosti prírodných katastrof v Únii a na celom svete, čo si vyžaduje vysokú mieru solidarity medzi krajinami. Každý rok pustošia mnohé európske krajiny lesné požiare, ktoré zničia tisíce hektárov a vyžiadajú si mnoho ľudských životov. Táto situácia bola zjavná najmä počas obdobia lesných požiarov v Portugalsku v roku 2017, čo viedlo k návrhu Komisie o systéme rescEU z novembra 2017. Členské štáty vrátane tých, ktoré sú najviac postihnuté lesnými požiarmi, majú často nedostatočnú kapacitu v oblasti prevencie a reakcie. Je preto nevyhnutné, aby sa posilnila prevencia katastrof a pripravenosť a reakcia na katastrofy a aby mechanizmus Únie zahŕňal dostatočné kapacity, a to aj počas prechodného obdobia systému rescEU, na to, aby bolo možné konať v prípade výskytu lesných požiarov a iných prírodných katastrof.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9 b (nové)
(9b)  Počas pandémie COVID-19 mohla Komisia na základe existujúcich ustanovení rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ zahrnúť do systému rescEU vytváranie zdravotníckych zásob pozostávajúcich zo zdravotníckych protiopatrení, ako je zdravotnícke vybavenie pre intenzívnu starostlivosť, osobné ochranné prostriedky, laboratórne vybavenie, vakcíny a liečebné prípravky, na účely pripravenosti a reakcie na závažné cezhraničné ohrozenie zdravia. Z týchto zdravotníckych zásob boli do členských štátov a kandidátskych krajín dodané osobné ochranné prostriedky. Napriek tomu z dôvodu, že len členské štáty môžu nadobúdať, prenajímať si alebo zabezpečiť formou lízingu kapacity systému rescEU, uplynul od prijatia vykonávacieho aktu na vytvorenie vyššie uvedených zásob po prvé nasadenie príslušného zdravotníckeho vybavenia a potrieb viac ako jeden mesiac.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10
(10)  S cieľom získať operačnú kapacitu potrebnú na rýchlu reakciu na núdzovú situáciu veľkého rozsahu alebo na nízko pravdepodobnú udalosť s veľkým dosahom, akou je napríklad pandémia COVID-19, by Únia mala mať možnosť nadobúdať, prenajímať, zabezpečovať formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečovať kapacity rescEU, aby bola schopná pomôcť členským štátom, na ktoré doľahla núdzová situácia veľkého rozsahu, v súlade s podpornými právomocami v oblasti civilnej ochrany a s osobitným dôrazom na zraniteľné osoby. Tieto kapacity majú byť predbežne umiestnené v logistických centrách v rámci Únie alebo zo strategických dôvodov prostredníctvom dôveryhodných sietí centier, ako sú napríklad sklady humanitárnej reakcie OSN.
(10)  S cieľom získať operačnú kapacitu potrebnú na rýchlu a účinnú reakciu na núdzové situácie veľkého rozsahu alebo na nízko pravdepodobné udalosti s veľkým dosahom, akou je napríklad pandémia COVID-19, by Únia mala mať možnosť samostatne nadobúdať, prenajímať, zabezpečovať formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečovať kapacity rescEU, aby bola schopná pomôcť členským štátom, na ktoré doľahla núdzová situácia veľkého rozsahu alebo cezhraničná núdzová situácia, v súlade s podpornými právomocami v oblasti civilnej ochrany. Tieto kapacity majú byť predbežne umiestnené v logistických centrách v rámci Únie. EMA a ECDC by mali byť podľa potreby konzultované pri vymedzovaní, riadení a distribúcii kapacít určených na reakciu na núdzové situácie v oblasti zdravotnej starostlivosti.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  Pri vykonávaní činností mechanizmu Únie by sa osobitná pozornosť mala venovať ochrane zraniteľných osôb. Navyše by Komisia s cieľom predchádzať rodovo motivovanému násiliu vrátane domáceho násilia v čase krízy mala spolu s členskými štátmi vypracovať usmernenia založené na najlepších postupoch na podporu obetí rodovo motivovaného násilia v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10 b (nové)
(10b)  Na základe zásad solidarity a všeobecne dostupných kvalitných zdravotníckych služieb, ako aj ústrednej úlohy Únie pri urýchľovaní napredovania v oblasti celosvetových výziev týkajúcich sa zdravia, by mal mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany v súčinnosti a komplementárnosti s inými príslušnými programami Únie, najmä programom EU4Health, vybudovať lepšie kapacity v oblasti prevencie, pripravenosti a reakcie na núdzové situácie v oblasti zdravotnej starostlivosti.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11
(11)  Kapacity rescEU, ktoré členské štáty nadobudli, prenajali si, zabezpečili formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečili, by sa mohli použiť na vnútroštátne účely, ale len v prípade, ak sa nepoužívajú alebo nie sú potrebné na operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie.
(11)  Kapacity rescEU, ktoré členské štáty alebo Komisia nadobudli, prenajali si, zabezpečili formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečili, by sa mohli použiť na vnútroštátne účely členskými štátmi, v ktorých sú umiestnené, ale len v prípade, ak sa nepoužívajú alebo nie sú potrebné na operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie, pričom má prednosť boj proti cezhraničným núdzovým situáciám.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12
(12)  V prípade potreby má Únia záujem reagovať na núdzové situácie v tretích krajinách. Kapacity rescEU boli síce vytvorené tak, aby slúžili v prvom rade ako bezpečnostná sieť v rámci Únie, ale v riadne odôvodnených prípadoch a pri zohľadnení humanitárnych zásad ich možno nasadiť aj mimo Únie.
(12)  V prípade potreby má Únia záujem reagovať na núdzové situácie v tretích krajinách. Kapacity rescEU boli síce vytvorené tak, aby slúžili v prvom rade ako bezpečnostná sieť v rámci Únie, ale v riadne odôvodnených prípadoch a pri zohľadnení humanitárnych zásad ich po konzultáciách s humanitárnymi aktérmi pred zásahmi možno nasadiť aj mimo Únie.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13
(13)  V záujme podpory členských štátov pri poskytovaní tejto pomoci by sa malo posilniť európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany spolufinancovaním prevádzkových nákladov poskytnutých kapacít pri ich nasadení mimo Únie.
(13)  V záujme podpory členských štátov pri poskytovaní tejto pomoci aj mimo Únie by sa malo ďalej posilniť európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany spolufinancovaním prevádzkových nákladov poskytnutých kapacít na rovnakej úrovni bez ohľadu na to, či sú nasadené v Únii alebo mimo nej.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)   S cieľom posilniť spoluprácu v oblasti leteckého hasenia lesných požiarov a reakcie na iné katastrofy by sa mali podľa možnosti zjednodušiť administratívne postupy, aby sa zabezpečila rýchla intervencia.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16
(16)  Keďže nasadenie kapacít rescEU pri operáciách reakcie v rámci mechanizmu Únie prináša značnú pridanú hodnotu Únie tým, že zabezpečuje účinnú a rýchlu reakciu pre ľudí v núdzových situáciách, mali by sa stanoviť ďalšie povinnosti týkajúce sa zviditeľňovanie s cieľom posilniť význam mechanizmu v rámci Únie.
(16)  Keďže nasadenie kapacít rescEU pri operáciách reakcie v rámci mechanizmu Únie prináša značnú pridanú hodnotu Únie tým, že zabezpečuje účinnú a rýchlu reakciu pre ľudí v núdzových situáciách, mali by sa stanoviť ďalšie povinnosti týkajúce sa zviditeľňovania s cieľom poskytovať informácie občanom a médiám v Únii a zvýrazniť úlohu Únie. Vnútroštátne orgány by mali od Komisie dostať usmernenia týkajúce sa komunikácie o každom jednotlivom zásahu, aby sa zabezpečila vhodná propagácia úlohy Únie.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 17
(17)  S cieľom zvýšiť flexibilitu a dosiahnuť optimálne plnenie rozpočtu by sa ako metóda plnenia rozpočtu malo zahrnúť nepriame riadenie.
(17)  S cieľom zvýšiť flexibilitu a dosiahnuť optimálne plnenie rozpočtu by sa v tomto rozhodnutí malo stanoviť nepriame riadenie ako metóda plnenia rozpočtu, ktorá sa má použiť, ak je to odôvodnené povahou a obsahom príslušného opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)   V súlade s článkom 155 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/10461a (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) by si subjekty uvedené v článku 62 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia a v článku 25 ods. 2 tohto rozhodnutia mali každý rok plniť svoje povinnosti podávať správy. Požiadavky na podávanie správ pre tieto subjekty sú stanovené v dohode o overovaní uvedenej v článku 130 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
____________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 18
(18)  S cieľom podporiť predvídateľnosť a dlhodobú účinnosť by Komisia pri vykonávaní rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ mala prijať ročné alebo viacročné pracovné programy, v ktorých sa uvádzajú plánované alokácie. Únii by to malo pomôcť dosiahnuť väčšiu flexibilitu pri plnení rozpočtu, a tým posilniť opatrenia v oblasti prevencie a pripravenosti.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 18 a (nové)
(18a)   Delegované akty by mali vymedziť posilnené právomoci vedúcich agentúr Únie v oblasti riadenia kapacít rescEU, vedenia procesu verejného obstarávania a poskytovania odporúčaní týkajúcich sa konkrétnych množstiev a výrobkov, ktoré sa majú umiestniť do geograficky rozptýlených logistických centier.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 18 b (nové)
(18b)  Vytvorenie, riadenie a distribúcia strategických rezerv Únie a zásob kapacít určených na reakciu na núdzové situácie v oblasti zdravotnej starostlivosti v rámci programu EU4Health by mali dopĺňať rezervy rescEU.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 22 a (nové)
(22a)   Mechanizmus Únie by mal umožňovať aj dodatočné dobrovoľné príspevky členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 23
(23)  Opatrenia týkajúce sa prevencie a pripravenosti sú síce nevyhnutné na posilnenie spoľahlivosti Únie pri riešení prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou, lenže z ich povahy vyplýva, že výskyt, načasovanie a rozsah katastrof sú nepredvídateľné. Ako sa ukázalo pri nedávnej kríze spôsobenej ochorením COVID-19, finančné zdroje požadované na zabezpečenie primeranej reakcie sa môžu z roka na rok výrazne líšiť a mali by byť okamžite prístupné. Zosúladenie zásady predvídateľnosti s potrebou rýchlej reakcie na nové potreby teda znamená prispôsobenie finančnej implementácie programov. Je teda vhodné povoliť prenos nepoužitých rozpočtových prostriedkov, s obmedzením len na nasledujúci rok a výlučne na opatrenia týkajúce sa reakcie, a to v dodatku k článku 12 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(23)  Opatrenia týkajúce sa prevencie a pripravenosti sú síce nevyhnutné na posilnenie spoľahlivosti Únie pri riešení prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou, lenže z povahy katastrof vyplýva, že ich výskyt, načasovanie a rozsah sú nepredvídateľné. Ako sa ukázalo pri nedávnej kríze spôsobenej ochorením COVID-19, finančné zdroje požadované na zabezpečenie primeranej reakcie sa môžu z roka na rok výrazne líšiť a mali by byť okamžite prístupné. Zosúladenie zásady predvídateľnosti s potrebou rýchlej reakcie na nové potreby teda znamená prispôsobenie finančnej implementácie programov. Je teda vhodné povoliť prenos nepoužitých rozpočtových prostriedkov, s obmedzením len na nasledujúci rok a na opatrenia týkajúce sa prevencie, pripravenosti a reakcie, a to navyše k ustanoveniam článku 12 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 25
(25)  Príloha I k rozhodnutiu č. 1313/2013/EÚ nie je dostatočne pružná na to, aby umožňovala Únii riadne upraviť investície do prevencie, pripravenosti a reakcie, a preto sa vypúšťa. Úrovne investícií, ktoré sa majú prideliť rôznym fázam cyklu riadenia rizika katastrof, musia byť stanovované vopred. Táto nepružnosť bráni Únii v tom, aby mohla reagovať na nepredvídateľnú povahu katastrof.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 25 a (nové)
(25a)  S cieľom zabezpečiť fungovanie kapacít rescEU a účinné reakcie mechanizmu Únie na potreby občanov Únie boli počas pandémie COVID-19 sprístupnené dodatočné finančné prostriedky na financovanie opatrení v rámci mechanizmu Únie. Je dôležité poskytnúť Únii potrebnú flexibilitu, aby mohla účinne reagovať na nepredvídateľnú povahu katastrof a zároveň zachovať určitú predvídateľnosť pri plnení cieľov stanovených v tomto rozhodnutí. Pri plnení týchto cieľov je dôležité dosiahnuť potrebnú rovnováhu. S cieľom aktualizovať percentuálne podiely uvedené v prílohe I podľa priorít reformovaného mechanizmu Únie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 1 – odsek 2
-1.   V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.   Ochrana, ktorá sa má mechanizmom Únie zabezpečovať, sa vzťahuje prednostne na ľudí, ale aj na životné prostredie a majetok vrátane kultúrneho dedičstva, a to pred všetkými druhmi prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou vrátane dôsledkov terorizmu a technologických, radiačných alebo environmentálnych katastrof, znečisťovania morí a akútnych zdravotných mimoriadnych udalostí, ku ktorým dochádza v rámci Únie alebo mimo nej. V prípade dôsledkov teroristických činov a radiačných katastrof sa mechanizmus Únie môže vzťahovať len na opatrenia týkajúce sa pripravenosti a reakcie.
„2. Ochrana, ktorá sa má mechanizmom Únie zabezpečovať, sa vzťahuje prednostne na ľudí, ale aj na životné prostredie a majetok vrátane kultúrneho dedičstva, a to pred všetkými druhmi prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou vrátane dôsledkov terorizmu a technologických, radiačných alebo environmentálnych katastrof, znečisťovania morí, hydrogeologickej nestability a akútnych zdravotných mimoriadnych udalostí, ku ktorým dochádza v rámci Únie alebo mimo nej. V prípade dôsledkov teroristických činov a radiačných katastrof sa mechanizmus Únie môže vzťahovať len na opatrenia týkajúce sa pripravenosti a reakcie.“
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 1 – odsek 3
-1a.   V článku 1 sa odsek 3 nahrádza takto:
3.   Mechanizmom Únie sa podporuje solidarita medzi členskými štátmi prostredníctvom praktickej spolupráce a koordinácie bez toho, aby bola dotknutá primárna povinnosť členských štátov chrániť ľudí, životné prostredie a majetok vrátane kultúrneho dedičstva na svojom území pred katastrofami a vybaviť svoje systémy zvládania katastrof dostatočnými spôsobilosťami, aby boli schopné náležite a konzistentne zvládnuť katastrofy takej povahy a takého rozsahu, ktoré možno dôvodne predpokladať a na ktoré sa možno pripraviť.
„3. Mechanizmom Únie sa podporuje solidarita medzi členskými štátmi prostredníctvom praktickej spolupráce a koordinácie bez toho, aby bola dotknutá primárna povinnosť členských štátov chrániť ľudí, životné prostredie, pôdu a majetok vrátane kultúrneho dedičstva na svojom území pred katastrofami a vybaviť svoje systémy zvládania katastrof dostatočnými spôsobilosťami, aby boli schopné náležite a konzistentne zvládnuť katastrofy takej povahy a takého rozsahu, ktoré možno dôvodne predpokladať a na ktoré sa možno pripraviť, a predchádzať im.“
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 b (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c
-1b.   V článku 3 ods. 1 sa písmeno c) nahrádza takto:
c)   uľahčiť rýchlu a efektívnu reakciu v prípade katastrof alebo bezprostrednej hrozby katastrof, a to aj prijímaním opatrení na zmiernenie bezprostredných následkov katastrof;
„c) uľahčiť rýchlu a efektívnu reakciu v prípade katastrof a bezprostrednej hrozby katastrof, a to aj prostredníctvom odstránenia prípadných byrokratických prekážok;“
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 4 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
1a.  V článku 4 sa vkladá tento bod:
„4a. „ciele Únie týkajúce sa odolnosti voči katastrofám“ sú ciele stanovené na podporu opatrení v oblasti prevencie a pripravenosti na účely zlepšenia schopnosti Únie a jej členských štátov odolávať účinkom katastrofy, ktorá má alebo môže mať cezhraničné účinky, na poskytnutie spoločného východiska pre zachovanie kritických spoločenských funkcií aj napriek účinkom takejto katastrofy, a na zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu v takejto situácii;“
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 b (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c
1b.  V článku 5 ods. 1 sa písmeno c) nahrádza takto:
c)  vytvára a pravidelne aktualizuje medzisektorový prehľad a mapu rizík prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou, ktorým Únia môže čeliť, využívajúc jednotný prístup v rámci rôznych oblastí politík, ktoré sa môžu zaoberať prevenciou katastrof alebo mať na ňu vplyv, pričom sa náležite zohľadnia pravdepodobné vplyvy zmeny klímy;
„c) vytvára a pravidelne aktualizuje medzisektorový prehľad a mapu rizík prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou vrátane katastrof, ktoré majú alebo môžu mať cezhraničné účinky, ktorým Únia môže čeliť, využívajúc jednotný prístup v rámci rôznych oblastí politík, ktoré sa môžu zaoberať prevenciou katastrof alebo mať na ňu vplyv, pričom sa náležite zohľadnia pravdepodobné vplyvy zmeny klímy;“
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 c (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 5 – odsek 1 – písmeno h
1c.   V článku 5 ods. 1 sa písm. h) nahrádza takto:
h)   podporuje využívanie rôznych fondov Únie, prostredníctvom ktorých by bolo možné podporovať udržateľné predchádzanie katastrofám a nabáda členské štáty a regióny, aby tieto možnosti financovania využívali;
„h) podporuje využívanie fondov Únie, prostredníctvom ktorých by bolo možné podporovať udržateľné predchádzanie katastrofám vrátane katastrof spôsobených hydrogeologickou nestabilitou, a nabáda členské štáty a regióny, aby tieto možnosti financovania využívali;“
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno -a (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c
-a)  V odseku 1 sa písmeno c) nahrádza takto:
c)  ďalej rozvíjajú a skvalitňujú plánovanie riadenia rizík v prípade katastrof na celoštátnej úrovni alebo vhodnej úrovni, ktorá je nižšia ako celoštátna úroveň;
„c) ďalej rozvíjajú a skvalitňujú plánovanie riadenia rizík v prípade katastrof na celoštátnej úrovni alebo vhodnej úrovni, ktorá je nižšia ako celoštátna úroveň, a to aj pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu, s prihliadnutím na ciele Únie týkajúce sa odolnosti voči katastrofám uvedené v článku 6 ods. 5 a riziká spojené s katastrofami, ktoré majú alebo môžu mať cezhraničné účinky;“
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno -a a (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d
-aa)  V odseku 1 sa písmeno d) nahrádza takto:
d)  sprístupňujú Komisii zhrnutie relevantných skutočností z posúdení uvedených v písmenách a) a b), pričom sa zameriavajú na kľúčové riziká. V prípade kľúčových rizík s cezhraničnými dôsledkami, ako aj prípadných rizík s nízkou pravdepodobnosťou a závažným vplyvom členské štáty opíšu prioritné opatrenia týkajúce sa prevencie a pripravenosti. Zhrnutie sa poskytne Komisii do 31. decembra 2020 a potom každé tri roky a vždy, keď dôjde k významným zmenám;
„d) sprístupňujú Komisii zhrnutie relevantných skutočností z posúdení uvedených v písmenách a) a b), pričom sa zameriavajú na kľúčové riziká. V prípade kľúčových rizík s cezhraničnými dôsledkami a rizík spojených s katastrofami, ktoré majú alebo môžu mať cezhraničné účinky, ako aj prípadných rizík s nízkou pravdepodobnosťou a závažným vplyvom členské štáty opíšu prioritné opatrenia týkajúce sa prevencie a pripravenosti. Zhrnutie sa poskytne Komisii do 31. decembra 2020 a potom každé tri roky a vždy, keď dôjde k významným zmenám;“
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f
f)  na vnútroštátnej úrovni alebo vhodnej nižšej úrovni zlepšujú zber údajov o stratách v dôsledku katastrof s cieľom zabezpečiť zostavenie scenárov založených na dôkazoch, ako sa uvádza v článku 10 ods. 1.“;
f)  na vnútroštátnej úrovni alebo vhodnej nižšej úrovni zlepšujú zber údajov o stratách v dôsledku katastrof s cieľom zabezpečiť zostavenie scenárov založených na dôkazoch, ako sa uvádza v článku 10 ods. 1, najmä pokiaľ ide o zisťovanie nedostatkov v cezhraničných kapacitách v oblasti reakcie na katastrofy.“;
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 6 – odsek 5
5.  Komisia vymedzí ciele Únie týkajúce sa odolnosti voči katastrofám s cieľom podporiť opatrenia v oblasti prevencie a pripravenosti. Ciele týkajúce sa odolnosti voči katastrofám zabezpečujú spoločné východiská pre zachovanie kritických spoločenských funkcií, keď treba čeliť kaskádovým účinkom katastrof so závažným vplyvom, a pre zabezpečenie fungovania vnútorného trhu. Ciele budú vychádzať z výhľadových scenárov vrátane vplyvov zmeny klímy na riziko katastrof, údajov o minulých udalostiach a medziodvetvového posúdenia vplyvu s osobitným dôrazom na zraniteľné osoby.
5.  Komisia do ... [18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho rozhodnutia] prijme delegované akty v súlade s článkom 30 s cieľom doplniť toto rozhodnutie stanovením cieľov Únie týkajúcich sa odolnosti voči katastrofám s cieľom podporiť opatrenia v oblasti prevencie a pripravenosti. Ciele týkajúce sa odolnosti voči katastrofám zabezpečujú spoločné východiská pre zachovanie kritických spoločenských funkcií, keď treba čeliť kaskádovým účinkom katastrof so závažným vplyvom, a pre zabezpečenie fungovania vnútorného trhu. Uvedené ciele budú vychádzať z výhľadových scenárov vrátane vplyvov zmeny klímy a straty biodiverzity na riziko katastrof, údajov o minulých udalostiach a medziodvetvového posúdenia vplyvu a posúdenia dlhodobého sociálneho vplyvu na dotknuté oblasti s osobitným dôrazom na zraniteľné osoby. Pri vypracúvaní cieľov odolnosti voči katastrofám sa Komisia osobitne zameria na opakujúce sa katastrofy, ktoré postihujú regióny členských štátov, a navrhne vnútroštátnym orgánom, aby prijali konkrétne opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa majú realizovať s použitím finančných prostriedkov Únie, na posilnenie odolnosti voči krízam.
V prípade potreby je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30 s cieľom vymedziť ciele Únie týkajúce sa odolnosti voči katastrofám.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2
ERCC predovšetkým koordinuje, monitoruje a podporuje v reálnom čase reakciu na núdzové situácie na úrovni Únie. ERCC úzko spolupracuje s vnútroštátnymi krízovými systémami, orgánmi civilnej ochrany a príslušnými orgánmi Únie.
ERCC predovšetkým koordinuje, monitoruje a podporuje v reálnom čase reakciu na núdzové situácie na úrovni Únie. ERCC úzko spolupracuje s vnútroštátnymi krízovými systémami, orgánmi civilnej ochrany, dobrovoľníckymi skupinami na úrovni komunít a príslušnými orgánmi Únie.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 8 – písmeno c – zarážka 1
–  vývoji nadnárodných systémov detekcie a varovania, ktoré fungujú v záujme Únie,
–  vývoji nadnárodných systémov detekcie a včasného varovania, ktoré fungujú v záujme Únie, s cieľom zmierniť bezprostredné dôsledky katastrof alebo pandémií na ľudské životy,
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 8 – písmeno c – zarážka 3 a (nová)
–  poskytovaní technickej pomoci v oblasti odbornej prípravy miestnym komunitám na posilnenie ich kapacít prvej reakcie na krízu bez pomoci,
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 9 – odsek 10 a (nový)
5a.   V článku 9 sa dopĺňa tento odsek:
„10a. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby špecialisti prvého zásahu boli riadne vybavení a pripravení reagovať na všetky druhy katastrof, ktoré sa uvádzajú v článku 1.“
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 10 – odsek 1
1.  Komisia a členské štáty spolupracujú na zlepšení medziodvetvového plánovania odolnosti pre prípady prírodných katastrof aj katastrof spôsobených ľudskou činnosťou, ktoré môžu mať cezhraničný účinok vrátane nežiaducich účinkov zmeny klímy. Plánovanie odolnosti zahŕňa zostavovanie scenárov na úrovni Únie na účely prevencie katastrof a reakcie na ne na základe posúdení rizík uvedených v článku 6 ods. 1 písm. a) a prehľadu rizík uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. c), plánovania riadenia rizík v prípade katastrof uvedeného v článku 6 ods. 1 písm. c), údajov o stratách v dôsledku katastrof uvedených v článku 6 ods. 1 písm. f), mapovania prostriedkov a vypracúvania plánov na nasadzovanie kapacít v oblasti reakcie, a to s prihliadnutím na ciele Únie týkajúce sa odolnosti voči katastrofám uvedené v článku 6 ods. 5.
1.  Komisia a členské štáty spolupracujú na zlepšení medziodvetvového plánovania odolnosti pre prípady prírodných katastrof aj katastrof spôsobených ľudskou činnosťou, ktoré môžu mať cezhraničný účinok vrátane nežiaducich účinkov zmeny klímy a zvyšujúceho sa výskytu cezhraničných lesných požiarov. Plánovanie odolnosti zahŕňa zostavovanie scenárov na úrovni Únie na účely prevencie katastrof a reakcie na ne na základe posúdení rizík uvedených v článku 6 ods. 1 písm. a) a prehľadu rizík uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. c), plánovania riadenia rizík v prípade katastrof uvedeného v článku 6 ods. 1 písm. c), údajov o stratách v dôsledku katastrof uvedených v článku 6 ods. 1 písm. f), mapovania prostriedkov a vypracúvania plánov na nasadzovanie kapacít v oblasti reakcie, a to s prihliadnutím na ciele Únie týkajúce sa odolnosti voči katastrofám uvedené v článku 6 ods. 5.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 10 – odsek 2
2.  Komisia a členské štáty určujú a podporujú synergie medzi pomocou v oblasti civilnej ochrany a humanitárnou pomocou financovanou Úniou a členskými štátmi pri plánovaní odolnosti voči katastrofám, pokiaľ ide o operácie reakcie na humanitárne krízy mimo Únie.“
2.  Komisia a členské štáty určujú a podporujú synergie medzi pomocou v oblasti civilnej ochrany a humanitárnou pomocou financovanou Úniou a členskými štátmi pri plánovaní odolnosti voči katastrofám, pokiaľ ide o operácie reakcie na humanitárne krízy mimo Únie, a to po konzultáciách s humanitárnymi aktérmi vrátane miestnych aktérov a s miestnymi orgánmi vždy, keď je to možné.“
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 11 – odsek 2
2.  Komisia na základe zistených rizík, cieľov týkajúcich sa odolnosti uvedených v článku 6 ods. 5, zostavovania scenárov uvedených v článku 10 ods. 1 a na základe celkových kapacít a nedostatkov vymedzí prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2 druhy a počet kľúčových kapacít v oblasti reakcie potrebných pre európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany (ďalej len „ciele kapacity“).
2.  Komisia na základe zistených rizík, celkových kapacít, nedostatkov a akýchkoľvek existujúcich cieľov Únie týkajúcich sa odolnosti voči katastrofám uvedených v článku 6 ods. 5 a akéhokoľvek existujúceho zostavovania scenárov uvedeného v článku 10 ods. 1 prostredníctvom vykonávacích aktov vymedzí druhy a spresní počet kľúčových kapacít v oblasti reakcie potrebných pre európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany (ďalej len „ciele kapacity“). Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a
Smernica č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 2
2.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2 a na základe cieľov týkajúcich sa odolnosti uvedených v článku 6 ods. 5 a zostavovania scenárov uvedeného v článku 10 ods. 1 vymedzí, z čoho sa kapacity rescEU majú skladať, pričom zohľadní identifikované a nové riziká a celkové kapacity a nedostatky na úrovni Únie, osobitne v oblastiach leteckého hasenia lesných požiarov, chemických, biologických, rádiologických a jadrových udalostí a rýchlej zdravotnej pomoci.
2.  Komisia v rámci logistických centier vytvorí európske rezervy zdravotníckych protiopatrení a vybavenia, ktoré by zahŕňali zdravotnícke protiopatrenia reagujúce na nízko pravdepodobné udalosti s veľkým dosahom. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vymedzí kapacity, z ktorých má pozostávať rescEU, a to aj na základe akýchkoľvek existujúcich cieľov Únie týkajúcich sa odolnosti voči katastrofám uvedených v článku 6 ods. 5 a akéhokoľvek existujúceho zostavovania scenárov uvedeného v článku 10 ods. 1, pričom zohľadní identifikované a nové riziká a celkové kapacity a nedostatky na úrovni Únie, osobitne v oblastiach leteckého hasenia lesných požiarov, záchrany pri zemetraseniach a povodniach, chemických, biologických, rádiologických a jadrových udalostí a rýchlej zdravotnej pomoci. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2. Komisia pravidelne aktualizuje informácie o počte a klasifikácii kapacít rescEU a tieto informácie priamo sprístupňuje ostatným inštitúciám Únie.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
V prípade kapacít určených na reagovanie na núdzové situácie v oblasti zdravotnej starostlivosti, ako sú strategické zásoby, tímy urgentnej zdravotnej starostlivosti a akékoľvek ďalšie príslušné kapacity, Komisia zabezpečí, aby sa dosiahla účinná koordinácia a synergie s inými programami a fondmi Únie, a najmä s programom EU4Health1a, ako aj s relevantnými aktérmi v Únii a celosvetovo.
_______________________
1a Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a o zrušení nariadenia EÚ č. 282/2014, (COM(2020)0405).
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1
Kapacity rescEU sa nadobúdajú, prenajímajú, zabezpečujú formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečujú zo strany Komisie alebo členských štátov. Kapacity rescEU určené na skladovanie a distribúciu dodávok alebo na poskytovanie služieb členským štátom môže Komisia nadobúdať, prenajímať si, zabezpečovať formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečovať prostredníctvom postupov verejného obstarávania v súlade s rozpočtovými pravidlami Únie. Ak kapacity rescEU nadobúdajú, prenajímajú si, zabezpečujú formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečujú členské štáty, Komisia môže udeliť členským štátom priame granty bez výzvy na predkladanie návrhov.
Kapacity rescEU sa nadobúdajú, prenajímajú, zabezpečujú formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečujú zo strany Komisie alebo členských štátov. Kapacity rescEU určené na skladovanie a distribúciu vysokokvalitných zásob alebo na poskytovanie služieb členským štátom môže Komisia nadobúdať, prenajímať si, zabezpečovať formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečovať prostredníctvom postupov verejného obstarávania v súlade s rozpočtovými pravidlami Únie. Ak Komisia nadobudne kapacity rescEU, ponechá si tieto kapacity vo vlastníctve aj vtedy, keď sú distribuované členským štátom. Ak si Komisia kapacity rescEU prenajíma, zabezpečuje formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečuje, ponechá si nad nimi plnú kontrolu. Ak Komisia nadobudne kapacity, ktoré nie sú opätovne použiteľné, môže previesť vlastníctvo takýchto kapacít na žiadajúci členský štát. Ak kapacity rescEU nadobúdajú, prenajímajú si, zabezpečujú formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečujú členské štáty, Komisia môže udeliť členským štátom priame granty bez výzvy na predkladanie návrhov.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 3
Kapacity rescEU spravujú členské štáty, ktoré ich nadobudli, prenajali si ich, zabezpečili formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečili. V záujme zvýšenia odolnosti Únie sa kapacity rescEU, ktoré nadobudla, prenajala si, zabezpečila formou lízingu alebo inak zmluve zabezpečila Komisia, strategicky predbežne umiestnia v rámci Únie. Po konzultácii s členskými štátmi by sa kapacity rescEU, ktoré nadobudla, prenajala si, zabezpečila formou lízingu alebo inak zmluve zabezpečila Komisia, mohli nachádzať aj v tretích krajinách prostredníctvom dôveryhodných sietí spravovaných príslušnými medzinárodnými organizáciami.
Kapacity rescEU spravujú členské štáty, ktoré ich nadobudli, prenajali si ich, zabezpečili formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečili. V záujme zvýšenia odolnosti Únie sa kapacity rescEU, ktoré nadobudla, prenajala si, zabezpečila formou lízingu alebo inak zmluve zabezpečila Komisia, strategicky predbežne umiestnia v rámci Únie.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a a (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 5
aa)   Odsek 5 sa nahrádza takto:
5.   Členský štát, ktorý vlastní kapacity rescEU, prenajíma si ich alebo si ich zabezpečuje formou lízingu, zaistí registráciu uvedených kapacít v systéme CECIS a dostupnosť a schopnosť nasadenia uvedených kapacít pre operácie mechanizmu Únie.
„5. Komisia alebo členský štát, ktorý vlastní, prenajíma si, zabezpečuje formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečuje kapacity rescEU, zaistí registráciu uvedených kapacít v systéme CECIS a dostupnosť a schopnosť nasadenia uvedených kapacít pre operácie mechanizmu Únie.
Kapacity rescEU sa môžu použiť na vnútroštátne účely podľa článku 23 ods. 4a len v prípade, ak sa nepoužívajú alebo nie sú potrebné na operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie.
Kapacity rescEU sa môžu použiť na vnútroštátne účely podľa článku 23 ods. 4a len v prípade, ak sa nepoužívajú alebo nie sú potrebné na operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie.
Kapacity rescEU sa používajú v súlade s vykonávacími aktmi prijatými podľa článku 32 ods. 1 písm. g) a s operačnými zmluvami medzi Komisiou a členským štátom, ktorý takéto kapacity vlastní, prenajíma si ich alebo si ich zabezpečuje formou lízingu, v ktorých sa stanovujú podrobnejšie podmienky nasadenia kapacít rescEU vrátane zúčastneného personálu.
Kapacity rescEU sa používajú v súlade s vykonávacími aktmi prijatými podľa článku 32 ods. 1 písm. g) a s operačnými zmluvami medzi Komisiou a členským štátom, ktorý takéto kapacity vlastní, prenajíma si ich alebo si ich zabezpečuje formou lízingu, v ktorých sa stanovujú podrobnejšie podmienky nasadenia kapacít rescEU vrátane zúčastneného personálu.
Podmienky vymedzené v operačných zmluvách takisto zabezpečia, aby sa kapacity rescEU používali v súlade s týmto rozhodnutím, najmä s požiadavkou sprístupniť kapacity rescEU, ako sa stanovuje v odseku 6 tohto článku, a so všeobecnými cieľmi stanovenými v článku 1. V uvedených podmienkach sa takisto špecifikujú opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade nedodržiavania týchto podmienok, s cieľom zabezpečiť primerané používanie finančných prostriedkov Únie.“
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 10 – pododsek 1
Kapacity rescEU sa môžu nasadiť mimo Únie v súlade s odsekom 6 až 9 tohto článku.
Kapacity rescEU sa môžu nasadiť mimo Únie v súlade s odsekmi 6 až 9 tohto článku. Komisia zavedie osobitné ustanovenia s cieľom zaručiť zodpovednosť a správne používanie kapacít rescEU v tretích krajinách vrátane zabezpečenia prístupu kontrolných úradníkov Únie. Viditeľnosť mechanizmu Únie v tretích krajinách sa zabezpečí v súlade s článkom 20a ods. 1 a 2 tohto rozhodnutia.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno f a (nové)
8a.   V článku 13 ods. 1 druhom pododseku sa dopĺňa toto písmeno:
„fa) vytvorenie kapacít s osobitnými odbornými znalosťami v oblasti reakcie, ktoré sa môžu použiť v prípade katastrof ovplyvňujúcich kultúrne dedičstvo.“
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b
b)  v súčinnosti s postihnutým členským štátom zhromaždí a zanalyzuje overené informácie o situácii s cieľom vypracovať spoločnú situačnú informovanosť a poskytne ich členským štátom;
b)  v súčinnosti s postihnutým členským štátom zhromaždí a zanalyzuje overené informácie o situácii s cieľom vypracovať spoločnú informovanosť o situácii a reakciu na situáciu a poskytne ich priamo členským štátom;
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 16 – odsek 2
9a.   V článku 16 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Zásahy podľa tohto článku sa môžu vykonať ako autonómne podporné zásahy, alebo ako príspevky k zásahu vedenému medzinárodnou organizáciou. Koordinácia Únie je úplne integrovaná s celkovou koordináciou zabezpečovanou Úradom OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) a rešpektuje jeho vedúcu úlohu. V prípade katastrof spôsobených ľudskou činnosťou alebo zložitých núdzových situácií Komisia zabezpečí konzistentnosť s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci a dodržiavanie humanitárnych zásad.
„2. Zásahy podľa tohto článku sa môžu vykonať ako autonómne podporné zásahy, alebo ako príspevky k zásahu vedenému medzinárodnou organizáciou. Koordinácia Únie je úplne integrovaná s celkovou koordináciou zabezpečovanou Úradom OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) a rešpektuje jeho vedúcu úlohu. V prípade katastrof spôsobených ľudskou činnosťou alebo zložitých núdzových situácií Komisia vždy, keď je to možné, konzultuje s humanitárnymi aktérmi vrátane miestnych aktérov a zabezpečí konzistentnosť s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci (*) a dodržiavanie humanitárnych zásad.“
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 17 – odsek 1 – písmeno a
a)  na žiadosť o odborné znalosti z oblasti prevencie v súlade s článkom 5 ods. 2;
a)  na žiadosť o odborné znalosti z oblasti prevencie v súlade s článkom 5 ods. 2, najmä v prípade pandémie;
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 17 – odsek 1 – písmeno b
b)  na žiadosť o odborné znalosti z oblasti pripravenosti v súlade s článkom 13 ods. 3;
b)  na žiadosť o odborné znalosti z oblasti pripravenosti v súlade s článkom 13 ods. 3, najmä v prípade pandémie;
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 18 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)   vývoja kartografického materiálu na rýchle nasadenie a mobilizáciu zdrojov, najmä s ohľadom na osobitosti cezhraničných regiónov, s cieľom riešiť cezhraničné riziká, ako sú lesné požiare;
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno b a (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 1
ba)  V odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:
Pridelené rozpočtové prostriedky uvedené v odseku 1 môžu kryť aj výdavky súvisiace s prípravnými, monitorovacími, kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi činnosťami, ktoré sú potrebné na riadenie mechanizmu Únie a dosiahnutie jeho cieľov.
„Pridelené rozpočtové prostriedky uvedené v odsekoch 1 a 1a tohto článku a v článku 19a môžu kryť aj výdavky súvisiace s prípravnými, monitorovacími, kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi činnosťami, ktoré sú potrebné na riadenie mechanizmu Únie a dosiahnutie jeho cieľov.“
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno b b (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 19 – odsek 3 a (nový)
bb)  Vkladá sa tento odsek:
„3a. Finančné krytie uvedené v odsekoch 1 a 1a tohto článku a v článku 19a sa pridelí na pokrytie opatrení týkajúcich sa predchádzania prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou, prípravy a reakcie na tieto katastrofy.“
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno c
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 19 – odsek 4
c)  Odsek 4 sa nahrádza takto:
vypúšťa sa
„4. Finančné krytie uvedené v odsekoch 1 a 1a sa pridelí tak, aby pokrylo opatrenia týkajúce sa predchádzania prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou, prípravy a reakcie na ne.“;
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno c a (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 19 – odsek 4
ca)  Odsek 4 sa nahrádza takto:
4.  Finančné krytie uvedené v odseku 1 sa pridelí v rokoch 2014 – 2020 v súlade s percentuálnymi podielmi a zásadami ustanovenými v prílohe.
„4. Finančné krytie uvedené v odseku 1 sa pridelí v rokoch 2014 – 2020 v súlade s percentuálnymi podielmi stanovenými v bode 1 prílohy I a so zásadami ustanovenými v bode 3 uvedenej prílohy.“;
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno c b (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 19 – odsek 4 a (nový)
cb)  Vkladá sa tento odsek:
„4a. Finančné krytie uvedené v odseku 1a tohto článku a v článku 19a sa pridelí v rokoch 2021 – 2027 v súlade s percentuálnymi podielmi stanovenými v bode 2 prílohy I a so zásadami ustanovenými v bode 3 uvedenej prílohy.“;
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno d
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 19 – odseky 5 a 6
d)  Odseky 5 a 6 sa vypúšťajú.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno d a (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 19 – odsek 5
da)  odsek 5 sa nahrádza takto:
5.   Komisia preskúma rozdelenie uvedené v prílohe na základe výsledku predbežného hodnotenia uvedeného v článku 34 ods. 2 písm. a). Ak to na základe výsledkov takéhoto hodnotenia bude potrebné, Komisii sa udelí právomoc na prijatie delegovaných aktov v súlade s článkom 30 s cieľom upraviť jednotlivé číselné údaje uvedené v prílohe I o najmenej 8 a najviac 16 percentuálnych bodov. Uvedené delegované akty sa prijmú do 30. júna 2017.
„5. Komisia preskúma rozdelenie uvedené v prílohe I na základe výsledku hodnotenia uvedeného v článku 34 ods. 3. Ak je to potrebné vzhľadom na neočakávané udalosti, ktoré majú vplyv na plnenie rozpočtu, alebo vzhľadom na zriadenie kapacít rescEU, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30 s cieľom zmeniť prílohu I tak, aby sa upravili jednotlivé číselné údaje uvedené v bodoch 1 a 2 prílohy I o viac ako 10 percentuálnych bodov.“;
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno d b (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 19 – odsek 6
db)  odsek 6 sa nahrádza takto:
6.   Ak je to potrebné z naliehavých dôvodov v prípade nevyhnutnej revízie rozpočtových zdrojov, ktoré sú k dispozícii na opatrenia v oblasti reakcie, Komisii sa udelí právomoc na prijatie delegovaných aktov s cieľom upraviť jednotlivé číselné údaje uvedené v prílohe I o najmenej 8 a najviac 16 percentuálnych bodov, a to v rámci dostupných pridelených rozpočtových prostriedkov a v súlade s postupom ustanoveným v článku 31.
„6. Ak je to potrebné z naliehavých dôvodov v prípade nevyhnutnej revízie rozpočtových zdrojov, ktoré sú k dispozícii na opatrenia v oblasti reakcie, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30 s cieľom zmeniť prílohu I tak, aby sa upravili jednotlivé číselné údaje uvedené v bodoch 1 a 2 prílohy I o viac ako 10 percentuálnych bodov, a to v rámci dostupných pridelených rozpočtových prostriedkov v súlade s postupom stanoveným v článku 31.“;
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno d c (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 19 – odsek 6 a (nový)
dc)  v článku 19 sa dopĺňa tento odsek:
„6a. Európsky parlament a Rada schvaľujú dostupné ročné rozpočtové prostriedky bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. …/..., ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027, a Medziinštitucionálnej dohody z ... 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o spolupráci v rozpočtových otázkach a správnom finančnom riadení.“
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 19a – odsek 1
Opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia [ERI] sa vykonávajú v rámci tohto rozhodnutia prostredníctvom súm uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) bode iv) uvedeného nariadenia s výhradou jeho článku 4 ods. 4 a 8.
Opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia [ERI] sa vykonávajú v rámci tohto rozhodnutia so sumou 2 187 620 000 EUR v bežných cenách, ako sa uvádza v článku 3 ods. 2 písm. a) bode iv) uvedeného nariadenia, s výhradou jeho článku 4 ods. 4 a 8.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 20a – odsek 1 – pododsek 2
Každá pomoc alebo každé financovanie poskytnuté podľa tohto rozhodnutia sa vhodne zviditeľnia. Členské štáty zabezpečia najmä to, aby verejná komunikácia týkajúca sa operácií financovaných v rámci mechanizmu Únie:
Každá pomoc alebo každé financovanie poskytnuté podľa tohto rozhodnutia sa vhodne zviditeľnia v súlade s osobitnými usmerneniami vydanými Komisiou pre konkrétne zásahy. Členské štáty zabezpečia najmä to, aby verejná komunikácia týkajúca sa operácií financovaných v rámci mechanizmu Únie:
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 20a – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
Ak sa kapacity rescEU používajú na vnútroštátne účely v zmysle článku 12 ods. 5, členské štáty rovnakým spôsobom, ako sa uvádza v prvom pododseku tohto odseku, priznajú pôvod týchto kapacít a zabezpečia viditeľnosť finančných prostriedkov Únie použitých na nadobudnutie týchto kapacít.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15 – písmeno a a (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 21 – odsek 1 – písmeno h
aa)   V článku 21 ods. 1 sa písmeno h) nahrádza takto:
h)   podpora činností v oblasti pripravenosti uvedených v článku 13;
„h) podpora činností v oblasti pripravenosti uvedených v článku 13, najmä posilnením existujúcich sietí odbornej prípravy, synergií medzi nimi a podporou vytvárania nových sietí so zameraním na inovatívne riešenia a nové riziká a výzvy;“
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15 – písmeno b
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 21 – odsek 3 – pododsek 3
Finančná pomoc uvedená v tomto odseku sa môže vykonávať prostredníctvom viacročných pracovných programov. V súvislosti s opatreniami, ktoré trvajú viac ako jeden rok, sa rozpočtové záväzky môžu rozdeliť na ročné splátky.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 25 – odsek 2
2.  Finančnú podporu Únie vykonáva Komisia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách v rámci priameho riadenia alebo nepriameho riadenia s orgánmi uvedenými v článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
2.  Finančnú podporu Únie vykonáva Komisia v rámci priameho riadenia v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 2018/1046 alebo v rámci nepriameho riadenia s orgánmi uvedenými v článku 62 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia. Pri výbere spôsobu vykonávania finančnej podpory sa uprednostňuje priame riadenie. Ak je to odôvodnené povahou a obsahom príslušného opatrenia, Komisia môže použiť nepriame riadenie. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30 s cieľom doplniť toto rozhodnutie stanovením opatrení vykonávaných v rámci mechanizmu Únie, ktoré sa môžu vykonávať v rámci nepriameho riadenia.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 25 – odsek 4 – pododsek 1
Na účely vykonávania tohto rozhodnutia Komisia prijme ročné alebo viacročné pracovné programy prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2. V ročných alebo viacročných pracovných programoch sa stanovia ciele, ktoré sa budú sledovať, očakávané výsledky, spôsob vykonávania a celková suma programu. Budú obsahovať aj opis opatrení, ktoré sa majú financovať, sumu pridelenú na každé opatrenie a orientačný časový plán vykonávania. So zreteľom na finančnú podporu uvedenú v článku 28 ods. 2 ročné alebo viacročné pracovné programy obsahujú opis opatrení plánovaných pre každú v nich uvedenú krajinu.
Na vykonávanie tohto rozhodnutia Komisia prijme ročné pracovné programy prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2. V ročných pracovných programoch sa stanovia ciele, ktoré sa budú sledovať, očakávané výsledky, spôsob vykonávania a celková suma programu. Budú obsahovať aj opis opatrení, ktoré sa majú financovať, sumu pridelenú na každé opatrenie a orientačný časový plán vykonávania. So zreteľom na finančnú podporu uvedenú v článku 28 ods. 2 ročné pracovné programy obsahujú opis opatrení plánovaných pre každú v nich uvedenú krajinu.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 25 – odsek 4 – pododsek 2
Ročné ani viacročné pracovné programy sa však nevyžadujú na opatrenia v rámci reakcie na katastrofy stanovené v kapitole IV, ktoré nemožno vopred predvídať.
Ročné pracovné programy sa však nevyžadujú na opatrenia v rámci reakcie na katastrofy stanovené v kapitole IV, ktoré nemožno vopred predvídať.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 25 – odsek 5
5.  V dodatku k článku 12 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa viazané rozpočtové prostriedky a platobné rozpočtové prostriedky, ktoré sa nepoužili do konca rozpočtového roka, na ktorý boli zahrnuté do ročného rozpočtu, automaticky prenášajú a môžu sa viazať a vyplatiť do 31. decembra nasledujúceho roka. Prenesené rozpočtové prostriedky sa použijú výlučne na opatrenia týkajúce sa reakcie. Prenesené rozpočtové prostriedky sa v nasledujúcom rozpočtovom roku použijú ako prvé.
5.  Navyše k ustanoveniam článku 12 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa viazané rozpočtové prostriedky a platobné rozpočtové prostriedky, ktoré sa nepoužili do konca rozpočtového roka, na ktorý boli zahrnuté do ročného rozpočtu, automaticky prenášajú a môžu sa viazať a vyplatiť do 31. decembra nasledujúceho roka. Prenesené rozpočtové prostriedky sa použijú na opatrenia týkajúce sa prevencie, pripravenosti a reakcie. Prenesené rozpočtové prostriedky sa v nasledujúcom rozpočtovom roku použijú ako prvé.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 20 – písmeno a
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 30 – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 6 ods. 5 a v článku 21 ods. 3 druhom pododseku sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2027.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 6 ods. 5, v článku 19 ods. 5 a 6, v článku 21 ods. 3 druhom pododseku a v článku 25 ods. 2 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2027.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 20 – písmeno a a (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 30 – odsek 3
aa)   odsek 3 sa vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 20 – písmeno b
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 30 – odsek 4
4.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 5 a v článku 21 ods. 3 druhom pododseku môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 5, v článku 19 ods. 5 a 6, v článku 21 ods. 3 druhom pododseku a v článku 25 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 20 – písmeno c
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 30 – odsek 7
7.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 5 alebo článku 21 ods. 3 druhého pododseku nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
7.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 5, článku 19 ods. 5 a 6, článku 21 ods. 3 druhého pododseku alebo článku 25 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 a (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 34 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
22a.  V článku 34 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:
„Komisia do ... [24 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho rozhodnutia] vyhodnotí fungovanie mechanizmu Únie, ako aj koordináciu a synergie dosiahnuté v rámci programu EU4Health a iných právnych predpisov Únie v oblasti zdravia s cieľom predložiť legislatívny návrh, ktorý by zahŕňal vytvorenie osobitného európskeho mechanizmu reakcie v oblasti zdravia.“
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 23
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Príloha I
23.  Príloha I sa vypúšťa.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 23 a (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Príloha I
23a.  Príloha I sa mení takto:
Príloha I
„Príloha I
Percentuálne podiely a zásady prideľovania finančného krytia na vykonávanie mechanizmu Únie, ako je uvedené v článku 19 ods. 1 a 1a a v článku 19a
Percentuálne podiely pre pridelenie finančného krytia na vykonávanie mechanizmu Únie ako je uvedené v článku 19 ods. 1
1.  Percentuálne podiely pre pridelenie finančného krytia na vykonávanie mechanizmu Únie, ako je uvedené v článku 19 ods. 1, na obdobie 2014 až 2020
Prevencia: 20 % +/- 8 percentuálnych bodov
Prevencia: 10 % +/- 10 percentuálnych bodov
Pripravenosť: 50 % +/- 8 percentuálnych bodov
Pripravenosť: 65 % +/- 10 percentuálnych bodov
Reakcia: 30 % +/- 8 percentuálnych bodov
Reakcia: 25 % +/- 10 percentuálnych bodov
2.  Percentuálne podiely pre pridelenie finančného krytia na vykonávanie mechanizmu Únie, ako je uvedené v článku 19 ods. 1a a v článku 19a, na obdobie 2021 až 2027
Prevencia: 8 % +/- 10 percentuálnych bodov
Pripravenosť: 80 % +/- 10 percentuálnych bodov
Reakcia: 12 % +/- 10 percentuálnych bodov
Zásady
3.  Zásady
Pri vykonávaní tohto rozhodnutia uprednostňuje Komisia opatrenia, pre ktoré sa v tomto rozhodnutí stanovuje konečný termín v rámci lehoty, ktorá vedie k uplynutiu uvedeného končeného termínu, s cieľom splniť príslušný konečný termín.
Pri vykonávaní tohto rozhodnutia uprednostňuje Komisia opatrenia, pre ktoré sa v tomto rozhodnutí stanovuje konečný termín v rámci lehoty, ktorá vedie k uplynutiu uvedeného končeného termínu, s cieľom splniť príslušný konečný termín.“

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A9-0148/2020).

Posledná úprava: 12. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia