Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0097(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0148/2020

Ingivna texter :

A9-0148/2020

Debatter :

PV 14/09/2020 - 22
CRE 14/09/2020 - 22
PV 26/04/2021 - 24
CRE 26/04/2021 - 24

Omröstningar :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12
PV 27/04/2021 - 14

Antagna texter :

P9_TA(2020)0218
P9_TA(2021)0128

Antagna texter
PDF 226kWORD 73k
Onsdagen den 16 september 2020 - Bryssel
Ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen ***I
P9_TA(2020)0218A9-0148/2020

Europaparlamentets ändringar antagna den 16 september 2020 av förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till beslut
Beaktandeled 1
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 196 och artikel 322.1 a,
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 196,
Ändring 2
Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Klimatförändringarna leder till att naturkatastrofernas frekvens, intensitet och komplexitet ökar i hela världen, och utvecklingsländer – särskilt de minst utvecklade länderna och små östater under utveckling – är särskilt sårbara på grund av dels sin underutvecklade förmåga att anpassa sig till och begränsa konsekvenserna av klimatförändringarna och att hantera klimatrelaterade katastrofer, dels sin geografiska exponering för översvämningar, torka och skogsbränder.
Ändring 3
Förslag till beslut
Skäl 2
(2)  Civilskyddsmekanismen främjar solidaritet mellan medlemsstaterna i enlighet med artikel 3.3 i fördraget om Europeiska unionen, även om det samtidigt erkänns att det är medlemsstaterna som har det primära ansvaret för förebyggande, beredskap och insatser vid naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor.
(2)  Civilskyddsmekanismen och framför allt rescEU främjar solidaritet mellan medlemsstaterna i enlighet med artikel 3.3 i fördraget om Europeiska unionen genom att komplettera medlemsstaternas nuvarande kapacitet, så att det blir möjligt med effektivare beredskap och insatser i sådana fall där det inte räcker med den nationella kapaciteten, även om det fortfarande är medlemsstaterna som har det primära ansvaret för förebyggande, beredskap och insatser vid naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor.
Ändring 4
Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)
(2a)  Skogsbränder är ett hot mot människors liv och uppehälle och mot den biologiska mångfalden, och de leder till stora utsläpp av koldioxid och minskar planetens koldioxidupptagningsförmåga, vilket förvärrar klimatförändringarna ytterligare. Särskilt alarmerande är det när primärskogar eller radioaktivt kontaminerade områden eldhärjas. Eftersom det blir vanligare med klimatrelaterade katastrofer, bland annat skogsbränder, måste den verksamhet civilskyddsmekanismen för unionen bedriver utanför unionen förstärkas, också när den inriktar sig på förebyggande och katastrofberedskap.
Ändring 5
Förslag till beslut
Skäl 3
(3)  De mycket speciella erfarenheterna av covid-19-pandemin har visat att unionens effektivitet när det gäller att hantera en kris begränsas av räckvidden av dess styrningsram, men också av graden av beredskap hos unionen vid katastrofer som påverkar en majoritet av medlemsstaterna.
(3)  De mycket speciella erfarenheterna av covid-19-pandemin har visat att unionens effektivitet när det gäller att hantera en kris begränsas av räckvidden av dess styrningsram, men också av graden av beredskap hos unionen vid katastrofer som påverkar en majoritet av medlemsstaterna. Det är också tydligt att unionen och medlemsstaterna inte är tillräckligt rustade för extrema och komplexa katastrofer med långtgående och långsiktiga globala konsekvenser som exempelvis en omfattande pandemi. Det är därför angeläget att medlemsstaternas civilskyddsinsatser samordnas bättre och att rescEU förstärks.
Ändring 6
Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)
(3a)  Erfarenheten av covid-19-krisen har visat att unionen och medlemsstaterna saknar lämplig beredskap för att bemöta storskaliga nödsituationer och att det befintliga regelverket inte är tillräckligt ändamålsenligt. Covid-19-krisen har också tydliggjort hur konsekvenserna av katastrofer för människors hälsa, miljön, samhället och ekonomin kan anta oanade proportioner. Med tanke på behovet av att stärka unionens förmåga och insatser inom hälsa och civilskydd är det angeläget att rescEU förstärks och blir mer flexibelt, snabbare och bättre samordnat med nationella civilskyddsmyndigheter. Det är också angeläget att medlemsstaterna lämnar tillräckligt med information om sitt förebyggande arbete och sin beredskap i nödsituationer.
Ändring 7
Förslag till beslut
Skäl 3b (nytt)
(3b)  Av omsorg om maximal insyn för unionsmedborgarna och maximal ansvarsskyldighet inför dem bör kommissionen ta fram vägledning för mätning av vilken andel av utgifterna via civilskyddsmekanismen för unionen som bör kunna räknas som offentligt utvecklingsbistånd.
Ändring 8
Förslag till beslut
Skäl 3c (nytt)
(3c)   Med tanke på erfarenheterna från covid-19-utbrottet och behovet av att stärka unionens insatskapacitet inom hälsa och civilskydd bör rescEU förstärkas avsevärt för att bli mer verkningsfullt inom var och en av civilskyddsmekanismens tre pelare, dvs. förebyggande, beredskap och insatser.
Ändring 9
Förslag till beslut
Skäl 5
(5)  För att ha en bättre beredskap för sådana händelser i framtiden krävs snabba åtgärder för att stärka civilskyddsmekanismen.
(5)  För att ha en bättre beredskap för sådana händelser i framtiden krävs snabba åtgärder för att stärka civilskyddsmekanismen. Förstärkningen av civilskyddsmekanismen bör komplettera unionens strategier och fonder och inte ersätta integreringen av principen om katastrofresiliens i dessa strategier och fonder.
Ändring 88
Förslag till beslut
Skäl 6
(6)  För att förbättra planeringen i fråga om förebyggande och beredskap bör unionen fortsätta att förespråka investeringar i förebyggande av katastrofer inom alla sektorer och i övergripande riskhanteringsmetoder som ligger till grund för förebyggande och beredskap, med beaktande av en multiriskstrategi, en ekosystembaserad strategi och de sannolika effekterna av klimatförändringar, i nära samarbete med berörda vetenskapliga samfund och de viktigaste ekonomiska aktörerna. Därför bör sektorsövergripande strategier som tar hänsyn till alla risker prioriteras och baseras på unionsövergripande mål för resiliens, som underlag för en grundläggande definition av kapacitet och beredskap. Kommissionen bör samarbeta med medlemsstaterna vid fastställandet av unionsövergripande mål för resiliens.
(6)  För att förbättra resiliensen och planeringen i fråga om förebyggande och beredskap bör unionen stärka investeringarna i förebyggande av katastrofer på tvärs över gränser och sektorer, bland annat sådana katastrofer som beror på seismisk aktivitet, såsom jordbävningar, eller på översvämningar eller hydrogeologisk instabilitet, såsom jordskred, och i övergripande riskhanteringsmetoder som ligger till grund för förebyggande och beredskap, med beaktande av en multiriskstrategi, en ekosystembaserad strategi och de sannolika effekterna av klimatförändringar, i nära samarbete med berörda vetenskapliga samfund, de viktigaste ekonomiska aktörerna och regionala och lokala myndigheter, som är nyckelaktörer i katastrofhanteringscykeln, samt med tredjesektors- och frivilligorganisationer som verkar på området, och unionens etablerade samordningsmekanismer får inte äventyras. Därför bör sektorsövergripande och gränsöverskridande strategier som tar hänsyn till alla risker prioriteras och baseras på unionsövergripande mål för resiliens, som underlag för en grundläggande definition av kapacitet och beredskap. Kommissionen måste samarbeta med medlemsstaterna och Europaparlamentet vid fastställandet av unionsövergripande mål för resiliens samt beakta eventuella operativa beredskapsplaner som redan finns på nationell, regional eller lokal nivå.
Ändring 11
Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)
(6a)   Stresstester och ett förfarande för certifiering av insatskapaciteten bör betraktas som centrala inslag i säkerställandet av ett effektivt katastrofförebyggande. Det behövs regelbundna riskbedömningar på regional och lokal nivå, så att de nationella myndigheterna om nödvändigt kan vidta åtgärder för att stärka resiliensen, bland annat med hjälp av befintliga unionsmedel. Dessa riskbedömningar bör fokusera på regionala särdrag, till exempel seismisk aktivitet eller frekventa översvämningar eller skogsbränder. Bedömningarna bör även omfatta graden av gränsöverskridande samarbete, så att civilskyddsmekanismen får detaljerad information om lokalt tillgänglig kapacitet och kan genomföra mer riktade insatser.
Ändring 12
Förslag till beslut
Skäl 6b (nytt)
(6b)   Vid utarbetandet av unionsmål för resiliens vid katastrofer som syftar till att stödja förebyggande åtgärder och beredskapsåtgärder bör man noggrant bedöma och beakta de långsiktiga sociala konsekvenser som kan konstateras under den första tiden efter nödsituationen och som hanteras av civilskyddsmyndigheter, med särskild hänsyn till de mest utsatta människorna.
Ändring 89
Förslag till beslut
Skäl 6c (nytt)
(6c)   Regionala och lokala myndigheters roll i förebyggande och hantering av katastrofer är av stor betydelse, och deras insatskapacitet måste på lämpligt sätt involveras i all verksamhet som bedrivs för samordning och insättande enligt detta beslut, i enlighet med medlemsstaternas institutionella och rättsliga ramar och i syfte att minimera överlappningar och främja interoperabilitet. Sådana myndigheter kan spela en viktig förebyggande roll och är också de första som reagerar efter en katastrof, tillsammans med sin frivilligkapacitet. Det finns därför ett behov av kontinuerligt samarbete på lokal, regional och gränsöverskridande nivå i syfte att upprätta gemensamma varningssystem för snabba insatser innan rescEU mobiliseras samt regelbundna offentliga informationskampanjer om inledande insatsåtgärder.
Ändring 13
Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)
(8a)   I och med att det inrättas gemensamma resurser sammanförs en rad räddningsgrupper, experter och utrustning som medlemsstaterna alltid har i beredskap för unionens civilskyddsuppdrag. Det är viktigt att dessa grupper uppfyller krävande kvalitets- och tillförlitlighetskriterier för att kunna samverka.
Ändring 14
Förslag till beslut
Skäl 9
(9)  Civilskyddsmekanismen bör utnyttja unionens rymdbaserade infrastruktur, såsom det europeiska jordobservationsprogrammet (Copernicus), Galileo, rymdövervakningssystemet och Govsatcom, som tillhandahåller viktiga verktyg på unionsnivå för att hantera interna och externa krissituationer. Copernicus krishanteringssystem ger stöd till ERCC i de olika faserna av en kris, från av tidig varning och förebyggande till katastrofläge och återhämtning. Govsatcom kommer att tillhandahålla säker satellitkommunikationskapacitet som är särskilt anpassad till de statliga användarnas behov vid hantering av nödsituationer. Galileo är den första globala infrastrukturen för satellitnavigering som är särskilt utformad för civila ändamål i Europa och i hela världen och kan användas på andra områden, t.ex. krishantering, inbegripet system för tidig varning. Galileos relevanta tjänster kommer att omfatta en nödtjänst som, genom att avge signaler, sänder ut varningar om naturkatastrofer eller andra nödsituationer i specifika områden. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att använda denna tjänst. Om de beslutar sig för att använda nödtjänsten bör de, för att validera systemet, identifiera och anmäla till kommissionen vilka nationella myndigheter som är behöriga att använda den.
(9)  Civilskyddsmekanismen bör utnyttja unionens rymdbaserade infrastruktur, såsom det europeiska jordobservationsprogrammet (Copernicus), Galileo, rymdövervakningssystemet och Govsatcom, som tillhandahåller viktiga verktyg på unionsnivå för att hantera interna och externa krissituationer. Copernicus krishanteringssystem ger stöd till ERCC i de olika faserna av en kris, från av tidig varning och förebyggande till katastrofläge och återhämtning. Govsatcom kommer att tillhandahålla säker satellitkommunikationskapacitet som är särskilt anpassad till de statliga användarnas behov vid hantering av nödsituationer. Galileo är den första globala infrastrukturen för satellitnavigering som är särskilt utformad för civila ändamål i Europa och i hela världen och kan användas på andra områden, t.ex. krishantering, inbegripet system för tidig varning. Galileos relevanta tjänster kommer att omfatta en nödtjänst som, genom att avge signaler, sänder ut varningar om naturkatastrofer eller andra nödsituationer i specifika områden. Eftersom nödtjänsten kan rädda liv och underlätta samordningen av nödåtgärder bör medlemsstaterna uppmuntras att använda denna tjänst. Om de beslutar sig för att använda nödtjänsten bör de, för att validera systemet, identifiera och anmäla till kommissionen vilka nationella myndigheter som är behöriga att använda den.
Ändring 15
Förslag till beslut
Skäl 9a (nytt)
(9a)  Civilskyddsmekanismen och rescEU bör utvecklas på ett sätt som innebär att unionen kan göra effektiva insatser vid en rad olika nödsituationer. Klimatförändringarna leder till att naturkatastrofernas frekvens, intensitet och komplexitet ökar i unionen och i hela världen och kräver en hög grad av solidaritet mellan länder. Varje år härjas många medlemsstater av skogsbränder som förstör tusentals hektar och kräver många liv. Situationen var särskilt tydlig under skogsbrandsäsongen 2017 i Portugal, vilket mynnade ut i kommissionens förslag om rescEU i november 2017. Den förebyggande kapaciteten och insatskapaciteten i medlemsstaterna är ofta otillräcklig, även i dem som är hårdast drabbade av skogsbränder. Det är därför angeläget att förebyggandet, beredskapen och insatserna vid katastrofer stärks och att civilskyddsmekanismen omfattar tillräcklig kapacitet, även under rescEU:s övergångsperiod, för att agera när skogsbränder och andra naturkatastrofer inträffar.
Ändring 16
Förslag till beslut
Skäl 9b (nytt)
(9b)  Under covid-19-pandemin kunde kommissionen utifrån befintliga bestämmelser i beslut nr 1313/2013/EU bygga ut rescEU med medicinsk lagerhållning, där det ingick utrustning för intensivvård, personlig skyddsutrustning, laboratorievaror samt vacciner och behandlingsmedel för beredskapsändamål och för insatser vid ett allvarligt gränsöverskridande hot mot hälsan. Från denna medicinska lagerhållning kunde personlig skyddsutrustning delas ut till medlemsstater och kandidatländer. Eftersom bara medlemsstater får förvärva, hyra eller leasa rescEU-kapacitet gick det dock över en månad från det att genomförandeakten om inrättande av lagerhållningen antogs till dess att den medicinska utrustningen och förnödenheterna för första gången togs i bruk.
Ändring 17
Förslag till beslut
Skäl 10
(10)  För att den operativa kapaciteten ska kunna reagera snabbt på en storskalig nödsituation eller vid en händelse med låg sannolikhet men med omfattande verkningar, såsom covid-19-pandemin, bör unionen ha möjlighet att förvärva, hyra, leasa eller på annat sätt anlita rescEU-kapacitet för att kunna bistå medlemsstaterna vid storskaliga nödsituationer, i enlighet med de stödjande befogenheterna på civilskyddets område och med särskild hänsyn till utsatta personer. Dessa kapaciteter bör på förhand förläggas vid logistiska knutpunkter inom unionen eller, av strategiska skäl, fördelas via tillförlitliga nätverk av nav såsom FN:s humanitära insatsenheter.
(10)  För att den operativa kapaciteten ska kunna reagera snabbt och effektivt storskaliga nödsituationer eller vid händelser med låg sannolikhet men med omfattande verkningar, såsom covid-19-pandemin, bör unionen ha möjlighet att självständigt förvärva, hyra, leasa eller på annat sätt anlita rescEU-kapacitet för att kunna bistå medlemsstaterna vid storskaliga och gränsöverskridande nödsituationer, i enlighet med de stödjande befogenheterna på civilskyddets område. Dessa kapaciteter bör på förhand förläggas till logistiska knutpunkter inom unionen. EMA och ECDC bör vid behov höras vid fastställandet, förvaltningen och fördelningen av kapacitet för insatser i medicinska nödsituationer.
Ändring 18
Förslag till beslut
Skäl 10a (nytt)
(10a)  I genomförandet av civilskyddsmekanismens verksamhet bör särskild hänsyn tas till skyddet av utsatta personer. För att förebygga könsrelaterat våld, bland annat våld i hemmet i kristider, bör dessutom kommissionen tillsammans med medlemsstaterna utarbeta vägledning på grundval av bästa praxis för att stödja offer för könsrelaterat våld inom ramen för civilskyddsmekanismen för unionen.
Ändring 19
Förslag till beslut
Skäl 10b (nytt)
(10b)  På grundval av principerna om solidaritet och allmän tillgång till bra hälso- och sjukvård, samt unionens centrala roll för att påskynda framstegen i arbetet med globala hälsoutmaningar, bör civilskyddsmekanismen för unionen, på ett sätt som skapar synergier och komplementaritet med andra relevanta unionsprogram, särskilt programmet EU för hälsa, förbättra kapaciteten för förebyggande, beredskap och insatser i medicinska nödsituationer.
Ändring 20
Förslag till beslut
Skäl 11
(11)  RescEU-kapacitet som förvärvats, hyrts, leasats eller på annat sätt anlitats av medlemsstaterna skulle kunna användas för nationella ändamål, men endast när den inte används eller behövs för krishanteringsinsatser inom ramen för civilskyddsmekanismen.
(11)  RescEU-kapacitet som förvärvats, hyrts, leasats eller på annat sätt anlitats av medlemsstaterna eller kommissionen skulle kunna användas för nationella ändamål av de medlemsstater som hyser kapaciteten, men endast när den inte används eller behövs för krishanteringsinsatser inom ramen för civilskyddsmekanismen, varvid gränsöverskridande nödsituationer bör prioriteras.
Ändring 21
Förslag till beslut
Skäl 12
(12)  Unionen har ett intresse av att vid behov kunna hantera nödsituationer i tredjeländer. Även om rescEU-kapacitet främst upprättas för att användas som ett säkerhetsnät inom unionen, skulle i vederbörligen motiverade fall och med beaktande av de humanitära principerna, rescEU-kapacitet kunna sättas in utanför unionen.
(12)  Unionen har ett intresse av att vid behov kunna hantera nödsituationer i tredjeländer. Även om rescEU-kapacitet främst upprättas för att användas som ett säkerhetsnät inom unionen skulle i vederbörligen motiverade fall, i samråd med humanitära aktörer före insatserna och med beaktande av de humanitära principerna, rescEU-kapacitet kunna sättas in utanför unionen.
Ändring 22
Förslag till beslut
Skäl 13
(13)  För att hjälpa medlemsstaterna att tillhandahålla stödet bör den europeiska civilskyddspoolen förstärkas ytterligare genom att de operativa kostnaderna för den anslagna kapaciteten samfinansieras när den används utanför unionen.
(13)  För att hjälpa medlemsstaterna att tillhandahålla stödet också utanför unionen bör den europeiska civilskyddspoolen förstärkas ytterligare genom att de operativa kostnaderna för den anslagna kapaciteten samfinansieras på samma nivå, oavsett om den används inom eller utanför unionen.
Ändring 23
Förslag till beslut
Skäl 14a (nytt)
(14a)   För att stärka samarbetet inom luftburen skogsbrandsbekämpning, och som reaktion på andra katastrofer, bör de administrativa förfarandena om möjligt rationaliseras för att säkerställa snabba insatser.
Ändring 24
Förslag till beslut
Skäl 16
(16)  Med hänsyn till att utnyttjandet av rescEU-kapacitet för insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen tillför ett betydande mervärde för unionen genom att säkerställa en effektiv och snabb reaktion på människor i nödsituationer, bör ytterligare krav på synlighet ställas för att uppmärksamma unionens insatser.
(16)  Med hänsyn till att utnyttjandet av rescEU-kapacitet för insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen tillför ett betydande mervärde för unionen genom att säkerställa en effektiv och snabb reaktion på människor i nödsituationer, bör ytterligare krav på synlighet ställas för att sprida information till allmänheten och medierna i unionen och för att uppmärksamma unionens insatser. Kommissionen bör ge de nationella myndigheterna riktlinjer för kommunikationen kring varje enskild insats för att säkerställa att unionens roll uppmärksammas på vederbörligt sätt.
Ändring 25
Förslag till beslut
Skäl 17
(17)  För att öka flexibiliteten och uppnå ett optimalt budgetgenomförande bör indirekt förvaltning inbegripas som metod för budgetgenomförandet.
(17)  För att öka flexibiliteten och uppnå ett optimalt budgetgenomförande bör detta beslut föreskriva indirekt förvaltning som en metod för budgetgenomförandet, avsedd att användas när det är motiverat p.g.a. den berörda åtgärdens karaktär och innehåll.
Ändring 26
Förslag till beslut
Skäl 17a (nytt)
(17a)   I enlighet med artikel 155 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/10461a (”budgetförordningen”) bör de enheter som förtecknas i artikel 62.1 c i den förordningen och i artikel 25.2 i detta beslut årligen fullgöra sina rapporteringsskyldigheter. Rapporteringskraven för dessa enheter fastställs i den överenskommelse om verifiering som avses i artikel 130.3 i budgetförordningen.
____________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).
Ändring 27
Förslag till beslut
Skäl 18
(18)  För att främja förutsebarhet och långsiktig effektivitet i samband med genomförandet av beslut 1313/2013/EU bör kommissionen anta årliga eller fleråriga arbetsprogram som anger de planerade anslagen. Detta bör ge unionen att mer flexibilitet i budgetgenomförandet och därigenom bidra till att förbättra förebyggande åtgärder och beredskapsåtgärder.
utgår
Ändring 28
Förslag till beslut
Skäl 18a (nytt)
(18a)   Unionens ledande byråer bör genom delegerade akter få förstärkta befogenheter att förvalta rescEU-kapacitet, leda upphandlingsförfarandet och utfärda rekommendationer om specifika kvantiteter och produkter som ska placeras vid geografiskt utspridda logistiska knutpunkter.
Ändring 29
Förslag till beslut
Skäl 18b (nytt)
(18b)  Inrättandet, förvaltningen och fördelningen av unionens strategiska reserver och lager av kapacitet för insatser i medicinska nödsituationer inom ramen för programmet EU för hälsa bör komplettera rescEU:s reserver.
Ändring 30
Förslag till beslut
Skäl 22a (nytt)
(22a)   Det bör också finnas möjlighet till ytterligare, frivilliga bidrag från medlemsstaterna inom ramen för civilskyddsmekanismen.
Ändring 31
Förslag till beslut
Skäl 23
(23)  Förebyggande åtgärder och beredskapsåtgärder är nödvändiga för att stärka unionens motståndskraft i samband med naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor, men när katastrofer inträffar och hur omfattande de blir är naturligtvis oförutsägbart. Såsom framgår av den senaste tidens covid-19-kris kan de ekonomiska resurser som krävs för att säkerställa adekvata insatser variera avsevärt från år till år; sådana resurser bör omedelbart göras tillgängliga. En sammanjämkning av principen om förutsebarhet och behovet av snabba reaktioner på nya behov innebär att det finansiella genomförandet av programmen behöver anpassas. Det är därför lämpligt att tillåta överföring av outnyttjade anslag som är begränsade till det följande året och som endast avser insatser, utöver vad som föreskrivs artikel 12.4 i budgetförordningen.
(23)  Förebyggande åtgärder och beredskapsåtgärder är nödvändiga för att stärka unionens motståndskraft i samband med naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor, men när katastrofer inträffar och hur omfattande de blir är naturligtvis oförutsägbart. Såsom framgår av den senaste tidens covid-19-kris kan de ekonomiska resurser som krävs för att säkerställa adekvata insatser variera avsevärt från år till år; sådana resurser bör omedelbart göras tillgängliga. En sammanjämkning av principen om förutsebarhet och behovet av snabba reaktioner på nya behov innebär att det finansiella genomförandet av programmen behöver anpassas. Det är därför lämpligt att tillåta överföring av outnyttjade anslag som är begränsade till det följande året och som avser förebyggande, beredskap och insatser, utöver vad som föreskrivs artikel 12.4 i budgetförordningen.
Ändring 32
Förslag till beslut
Skäl 25
(25)  Bilaga I till beslut nr 1313/2013/EU medger inte den flexibilitet som behövs för att unionen ska kunna anpassa sina investeringar när det gäller förebyggande, beredskap och insatser och bör därför utgå. Nivåerna på de investeringar som ska anslås till de olika stadierna i katastrofriskhanteringscykeln måste fastställas på förhand. Avsaknaden av flexibilitet hindrar unionen från att kunna hantera att katastrofer är oförsebara till sin natur.
utgår
Ändring 33
Förslag till beslut
Skäl 25a (nytt)
(25a)  För att rescEU ska ha en fungerande kapacitet och civilskyddsmekanismen effektivt kunna tillgodose unionsmedborgarnas behov har under covid-19-pandemin ytterligare anslag beviljats för finansiering av civilskyddsmekanismens insatser. Det är viktigt att unionen får nödvändig flexibilitet för att kunna reagera effektivt på katastrofers oförutsägbara karaktär, samtidigt som en viss förutsägbarhet bibehålls i fullgörandet av de mål som fastställs i detta beslut. Det är viktigt att uppnå nödvändig balans vid fullgörandet av dessa mål. I syfte att uppdatera procentandelarna i bilaga I i enlighet med prioriteringarna för den reformerade civilskyddsmekanismen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen.
Ändring 34
Förslag till beslut
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 1 – punkt 2
(-1)   I artikel 1 ska punkt 2 ersättas med följande:
2.  Civilskyddsmekanismen ska i första hand skydda människor, men även miljö och egendom, inklusive kulturarvet, mot alla typer av naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor, inbegripet konsekvenserna av terrordåd, tekniska och radiologiska katastrofer eller miljökatastrofer, föroreningar av den marina miljön och akuta hälsokriser, som inträffar inom eller utanför unionen. När det gäller konsekvenserna av terrordåd och radiologiska katastrofer får civilskyddsmekanismen endast omfatta beredskapsåtgärder och katastrofinsatser.
2. Civilskyddsmekanismen ska i första hand skydda människor, men även miljö och egendom, inklusive kulturarvet, mot alla typer av naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor, inbegripet konsekvenserna av terrordåd, tekniska och radiologiska katastrofer eller miljökatastrofer, föroreningar av den marina miljön, hydrogeologisk instabilitet och akuta hälsokriser, som inträffar inom eller utanför unionen. När det gäller konsekvenserna av terrordåd och radiologiska katastrofer får civilskyddsmekanismen endast omfatta beredskapsåtgärder och katastrofinsatser.
Ändring 35
Förslag till beslut
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 1 – punkt 3
(-1a)   I artikel 1 ska punkt 3 ersättas med följande:
3.  Civilskyddsmekanismen ska främja solidaritet mellan medlemsstaterna genom praktiskt samarbete och samordning, utan att detta påverkar medlemsstaternas primära ansvar att skydda människor, miljö och egendom, inklusive kulturarvet, på det egna territoriet mot katastrofer och ska förse sina katastrofhanteringssystem med tillräcklig kapacitet för att de på ett adekvat och konsekvent sätt ska kunna hantera katastrofer av en sådan art och storleksordning som rimligen kan förväntas inträffa och som de rimligen kan förbereda sig inför.
3. Civilskyddsmekanismen ska främja solidaritet mellan medlemsstaterna genom praktiskt samarbete och samordning, utan att detta påverkar medlemsstaternas primära ansvar att skydda människor, miljö, mark och egendom, inklusive kulturarvet, på det egna territoriet mot katastrofer och ska förse sina katastrofhanteringssystem med tillräcklig kapacitet för att de ska kunna förebygga, och på ett adekvat och konsekvent sätt hantera, katastrofer av en sådan art och storleksordning som rimligen kan förväntas inträffa och som de rimligen kan förbereda sig inför.
Ändring 36
Förslag till beslut
Artikel 1 – led -1b (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 3 – punkt 1 – led c
(-1b)   I artikel 3.1 ska led c ersättas med följande:
c)  Underlätta snabba och effektiva insatser vid katastrofer eller vid överhängande fara för katastrofer, inbegripet genom att vidta åtgärder för att begränsa omedelbara konsekvenser.
c) Underlätta snabba och effektiva insatser vid katastrofer eller vid överhängande fara för katastrofer, inbegripet genom att få bort alla byråkratiska hinder.
Ändring 37
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 4 – led 4a (nytt)
(1a)  I artikel 4 ska följande led införas:
”4a. unionsmål för resiliens vid katastrofer: mål som fastställts till stöd för förebyggande åtgärder och beredskapsåtgärder för att unionen och dess medlemsstater bättre ska kunna motstå verkningarna av en katastrof som har eller kan få gränsöverskridande verkningar, samt få en gemensam utgångspunkt för bevarandet av samhällsviktiga funktioner trots verkningarna av en sådan katastrof och för att en välfungerande inre marknad ska säkerställas också under sådana omständigheter.”
Ändring 38
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 1b (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 5 – punkt 1 – led c
(1b)  I artikel 5.1 ska led c ersättas med följande:
c)  ta fram och regelbundet uppdatera en sektorsöverskridande översikt över och kartläggning av risker för naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor som unionen kan ställas inför, med en ansats som inkluderar olika policyområden som kan rikta sig till eller påverka förebyggande av katastrofer och som tar vederbörlig hänsyn till de sannolika effekterna av klimatförändringar,
c) ta fram och regelbundet uppdatera en sektorsöverskridande översikt över och kartläggning av risker för naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor som unionen kan ställas inför, däribland katastrofer som har eller kan få gränsöverskridande verkningar, med en ansats som inkluderar olika policyområden som kan rikta sig till eller påverka förebyggande av katastrofer och som tar vederbörlig hänsyn till de sannolika effekterna av klimatförändringar,
Ändring 39
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 1c (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 5 – punkt 1 – led h
(1c)   I artikel 5.1 ska led h ersättas med följande:
h)  främja användande av diverse unionsmedel som kan stödja hållbara katastrofförebyggande åtgärder och uppmuntra medlemsstaterna och regionerna att utnyttja sådana finansieringsmöjligheter,
h) främja användande av unionsmedel som kan stödja hållbara katastrofförebyggande åtgärder, bland annat förebyggande av katastrofer orsakade av hydrogeologisk instabilitet, och uppmuntra medlemsstaterna och regionerna att utnyttja sådana finansieringsmöjligheter,
Ändring 40
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2 – led -a (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 6 – punkt 1 – led c
-a)  I punkt 1 ska led c ersättas med följande:
c)  Fortsätta utarbeta och förbättra planering för katastrofriskhantering på nationell eller lämplig subnationell nivå.
c) Fortsätta utarbeta och förbättra planering för katastrofriskhantering på nationell eller lämplig subnationell nivå, även med avseende på gränsöverskridande samarbete, varvid hänsyn ska tas till unionsmålen för resiliens vid katastrofer enligt artikel 6.5 och riskerna med anknytning till katastrofer som har eller kan få gränsöverskridande verkningar.
Ändring 41
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2 – led aa (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 6 – punkt 1 – led d
-aa)  I punkt 1 ska led d ersättas med följande:
d)  Tillhandahålla kommissionen en sammanfattning av relevanta delar av de bedömningar som avses i punkterna a och b med fokus på centrala risker. För centrala risker med gränsöverskridande konsekvenser samt i förekommande fall risker med låg sannolikhet och stora konsekvenser ska medlemsstaterna beskriva förebyggande åtgärder och beredskapsåtgärder. Sammanfattningen ska tillhandahållas kommissionen senast den 31 december 2020 och därefter vart tredje år och om det föreligger viktiga förändringar.
d) Tillhandahålla kommissionen en sammanfattning av relevanta delar av de bedömningar som avses i punkterna a och b med fokus på centrala risker. För centrala risker med gränsöverskridande konsekvenser och risker med anknytning till katastrofer som har eller kan få gränsöverskridande verkningar samt i förekommande fall risker med låg sannolikhet och stora konsekvenser ska medlemsstaterna beskriva förebyggande åtgärder och beredskapsåtgärder. Sammanfattningen ska tillhandahållas kommissionen senast den 31 december 2020 och därefter vart tredje år och om det föreligger viktiga förändringar.
Ändring 42
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2 – led b
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 6 – punkt 1 – led f
f)  Förbättra insamlingen av uppgifter om katastrofförluster på nationell eller lämplig subnationell nivå för att säkerställa evidensbaserat utarbetande av scenarier enligt artikel 10.1.”
”f) Förbättra insamlingen av uppgifter om katastrofförluster på nationell eller lämplig subnationell nivå för att säkerställa evidensbaserat utarbetande av scenarier enligt artikel 10.1, särskilt för att ta reda på var det finns luckor i gränsöverskridande insatskapacitet vid katastrofer.”
Ändring 43
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2 – led c
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 6 – punkt 5
5.  Kommissionen ska fastställa unionsmål för resiliens vid katastrofer för att stödja förebyggande åtgärder och beredskapsåtgärder. Målen för resiliens vid katastrofer ska säkerställa en gemensam utgångspunkt för att kunna bevara kritiska samhällsfunktioner när en katastrof med omfattande verkningar ger upphov till dominoeffekter och för att säkerställa den inre marknadens funktion. Målen ska baseras på framåtblickande scenarier, inbegripet klimatförändringarnas effekter på katastrofriskerna, data om tidigare händelser och sektorsövergripande konsekvensbedömningar, med särskild hänsyn till utsatta personer.
5.  Senast ... [18 månader från och med den dag då detta beslut om ändring träder i kraft] ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 30 med avseende på komplettering av detta beslut genom att fastställa unionsmål för resiliens vid katastrofer för att stödja förebyggande åtgärder och beredskapsåtgärder. Målen för resiliens vid katastrofer ska säkerställa en gemensam utgångspunkt för att kunna bevara kritiska samhällsfunktioner när en katastrof med omfattande verkningar ger upphov till dominoeffekter och för att säkerställa den inre marknadens funktion. Målen ska baseras på framåtblickande scenarier, inbegripet effekterna av klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald på katastrofriskerna, data om tidigare händelser och sektorsövergripande konsekvensbedömningar samt analyser av de långsiktiga sociala konsekvenserna i de berörda regionerna, med särskild hänsyn till utsatta personer. Vid utarbetandet av målen för resiliens vid katastrofer ska kommissionen särskilt fokusera på återkommande katastrofer som drabbar regioner i medlemsstaterna och föreslå konkreta åtgärder för de nationella myndigheterna, däribland sådana som ska genomföras med hjälp av unionsmedel, för att stärka resiliensen vid kriser.
Kommissionen ska ges befogenhet att vid behov anta delegerade akter i enlighet med artikel 30 för att fastställa unionsmål för resiliens vid katastrofer.”
Ändring 44
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 3
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2
ERCC ska särskilt, i realtid, samordna, övervaka och stödja insatser vid nödsituationer på unionsnivå. ERCC ska arbeta i nära kontakt med nationella krishanteringssystem, civilskyddsmyndigheter och relevanta unionsorgan.
ERCC ska särskilt, i realtid, samordna, övervaka och stödja insatser vid nödsituationer på unionsnivå. ERCC ska arbeta i nära kontakt med nationella krishanteringssystem, civilskyddsmyndigheter, lokala frivilliggrupper och relevanta unionsorgan.
Ändring 45
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4 – led a
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 8 – led c – strecksats 1
–  utveckla gränsöverskridande system för detektering och varning av unionsintresse,
–  utveckla gränsöverskridande system för detektering och tidig varning av unionsintresse för att begränsa katastrofers eller pandemiers omedelbara konsekvenser för människors liv,
Ändring 46
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4 – led a
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 8 – led c – led 3a (nytt)
–   tillhandahålla tekniskt utbildningsstöd till lokalsamhällen för att öka deras kapacitet att på egen hand genomföra en första krisinsats,
Ändring 47
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 9 – punkt 10a (ny)
(5a)   I artikel 9 ska följande punkt läggas till:
”10a. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att förstainsatsaktörerna är lämpligt utrustade och redo att ingripa vid alla typer av katastrofer enligt artikel 1.”
Ändring 48
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 6
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 10 – punkt 1
1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska gemensamt arbeta för att förbättra den sektorsövergripande resiliensen vid naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor vilka kan antas få gränsöverskridande verkningar, inbegripet de negativa effekterna av klimatförändringar. Resiliensplaneringen ska inbegripa utarbetande av scenarier på unionsnivå för förebyggande och hantering av katastrofer på grundval av de riskbedömningar som avses i artikel 6.1 a och den översikt över risker som avses i artikel 5.1 c, den planering för katastrofriskhantering som avses i artikel 6.1 c, de uppgifter om katastrofförluster som avses i artikel 6.1 f samt kartläggning av tillgångar och utarbetande av planer för insättande av insatskapacitet, med beaktande av de unionsmål för resiliens vid katastrofer som avses i artikel 6.5.
1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska gemensamt arbeta för att förbättra den sektorsövergripande resiliensen vid naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor vilka kan antas få gränsöverskridande verkningar, inbegripet de negativa effekterna av klimatförändringar och den ökande förekomsten av okontrollerade gränsöverskridande skogsbränder. Resiliensplaneringen ska inbegripa utarbetande av scenarier på unionsnivå för förebyggande och hantering av katastrofer på grundval av de riskbedömningar som avses i artikel 6.1 a och den översikt över risker som avses i artikel 5.1 c, den planering för katastrofriskhantering som avses i artikel 6.1 c, de uppgifter om katastrofförluster som avses i artikel 6.1 f samt kartläggning av tillgångar och utarbetande av planer för insättande av insatskapacitet, med beaktande av de unionsmål för resiliens vid katastrofer som avses i artikel 6.5.
Ändring 49
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 6
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 10 – punkt 2
2.  Vid resiliensplaneringen av katastrofinsatser i samband med humanitära kriser utanför unionen ska kommissionen och medlemsstaterna identifiera och främja synergieffekter mellan civilskyddsbiståndet och det humanitära bistånd som tillhandahålls av unionen och medlemsstaterna.
2.  Vid resiliensplaneringen av katastrofinsatser i samband med humanitära kriser utanför unionen ska kommissionen och medlemsstaterna identifiera och främja synergieffekter mellan civilskyddsbiståndet och det humanitära bistånd som tillhandahålls av unionen och medlemsstaterna, vilket ska ske i samråd med humanitära aktörer, även på det lokala planet, och lokala myndigheter när detta är möjligt.
Ändring 50
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 7
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 11 – punkt 2
2.  Utifrån identifierade risker, de resiliensmål som avses i artikel 6.5, utarbetandet av scenarier som avses i artikel 10.1 samt kapaciteten och bristerna som helhet ska kommissionen, genom genomförandeakter som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2, fastställa vilka typer av central insatskapacitet och vilken omfattning av denna som behövs för Europeiska civilskyddspoolen (nedan kallade kapacitetsmålen).
2.  Utifrån identifierade risker, kapaciteten och bristerna som helhet och eventuella befintliga unionsmål för resiliens vid katastrofer, enligt vad som avses i artikel 6.5, samt scenarier som eventuellt utarbetats enligt vad som avses i artikel 10.1 ska kommissionen, genom genomförandeakter, fastställa vilka typer av central insatskapacitet och vilken omfattning av denna som behövs för Europeiska civilskyddspoolen (nedan kallade kapacitetsmålen). Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2.
Ändring 51
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 8 – led a
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 12 – punkt 2
”2 Kommissionen ska, genom genomförandeakter som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2, fastställa den kapacitet som rescEU ska bestå av, baserat på de resiliensmål som avses i artikel 6.5 och sådant utarbetande av scenarier som avses i artikel 10.1, med beaktande av identifierade och framväxande risker, total kapacitet och brister på unionsnivå, i synnerhet på områdena luftburen skogsbrandsbekämpning, kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära incidenter och akutsjukvård.
”2 Kommissionen ska vid de logistiska knutpunkterna inrätta europeiska beredskapslager för medicinska motåtgärder och utrustning, där det ska ingå medicinska motåtgärder mot händelser med låg sannolikhet men med omfattande verkningar. Kommissionen ska, genom genomförandeakter, fastställa den kapacitet som rescEU ska bestå av, baserat på bland annat eventuella befintliga unionsmål för resiliens vid katastrofer enligt vad som avses i artikel 6.5 och eventuella scenarier som utarbetats enligt vad som avses i artikel 10.1, med beaktande av identifierade och framväxande risker, total kapacitet och brister på unionsnivå, i synnerhet på områdena luftburen skogsbrandsbekämpning, räddningsinsatser vid jordbävningar och översvämningar, kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära incidenter och akutsjukvård. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2. Kommissionen ska regelbundet uppdatera informationen om kvantiteten rescEU-kapacitet och klassificeringen av den samt göra denna information direkt tillgänglig för andra unionsinstitutioner.
Ändring 52
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 8 – led a
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
För kapacitet avsedd för insatser i medicinska nödsituationer, såsom ett strategiskt lager, akutsjukvårdsgrupper och all annan relevant kapacitet, ska kommissionen säkerställa att effektiv samordning samt synergier uppnås med andra unionsprogram och unionsfonder, särskilt programmet EU för hälsa1a, och med relevanta aktörer på unionsnivå och internationellt.
_______________________
1a Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa) (COM(2020)0405).
Ändring 53
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 8 – led a
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 12 – punkt 3 - stycke 1
RescEU-kapacitet ska förvärvas, hyras, leasas och/eller på annat sätt anlitas av kommissionen eller medlemsstaterna. Kommissionen får förvärva, hyra, leasa eller på annat sätt anlita rescEU-kapacitet för att lagra och distribuera varor eller tillhandahålla tjänster till medlemsstaterna genom upphandlingsförfaranden i enlighet med unionens finansiella regler. Om rescEU-kapacitet förvärvas, hyrs, leasas eller på annat sätt anlitas av medlemsstaterna får direkta bidrag beviljas av kommissionen till medlemsstaterna utan en inbjudan att lämna förslag.
RescEU-kapacitet ska förvärvas, hyras, leasas och/eller på annat sätt anlitas av kommissionen eller medlemsstaterna. Kommissionen får förvärva, hyra, leasa eller på annat sätt anlita rescEU-kapacitet för att lagra och distribuera varor av hög kvalitet eller tillhandahålla tjänster till medlemsstaterna genom upphandlingsförfaranden i enlighet med unionens finansiella regler. Om kommissionen förvärvar rescEU-kapacitet ska den kvarstå som ägare till kapaciteten, också när den fördelas till medlemsstater. Om rescEU-kapacitet hyrs, leasas eller på annat sätt anlitas av kommissionen ska kommissionen ha kvar den fulla kontrollen över denna kapacitet. Om kommissionen förvärvar kapacitet som inte kan återanvändas får kommissionen överföra ägandet av kapaciteten till den begärande medlemsstaten. Om rescEU-kapacitet förvärvas, hyrs, leasas eller på annat sätt anlitas av medlemsstaterna får direkta bidrag beviljas av kommissionen till medlemsstaterna utan en inbjudan att lämna förslag.
Ändring 54
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 8 – led a
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 12 – punkt 3 - stycke 3
RescEU-kapacitet ska hysas av medlemsstater som förvärvar, hyr, leasar eller på annat sätt anlitar denna kapacitet. Som ett sätt att öka unionens resiliens ska rescEU-kapacitet som förvärvats, hyrts, leasats eller på annat sätt anlitats av kommissionen placeras strategiskt i unionen på förhand. I samråd med medlemsstaterna skulle rescEU-kapacitet som förvärvats, hyrts, leasats eller på annat sätt anlitats av kommissionen också kunna lokaliseras i tredjeländer via betrodda nätverk som förvaltas av relevanta internationella organisationer.”
RescEU-kapacitet ska hysas av medlemsstater som förvärvar, hyr, leasar eller på annat sätt anlitar denna kapacitet. Som ett sätt att öka unionens resiliens ska rescEU-kapacitet som förvärvats, hyrts, leasats eller på annat sätt anlitats av kommissionen placeras strategiskt i unionen på förhand.
Ändring 55
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 8 – led aa (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 12 – punkt 5
aa)   Punkt 5 ska ersättas med följande:
5.  Den medlemsstat som äger, hyr eller leasar rescEU-kapacitet ska säkerställa att denna rescEU-kapacitet registreras i Cecis, och att den är tillgänglig och insättningsbar för insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen.
5. Kommissionen eller den medlemsstat som äger, hyr, leasar eller på annat sätt anlitar rescEU-kapacitet ska säkerställa att denna rescEU-kapacitet registreras i Cecis, och att den är tillgänglig och insättningsbar för insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen.
RescEU-kapacitet får endast användas för nationella ändamål som anges i artikel 23.4a när den inte används eller behövs för insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen.
RescEU-kapacitet får endast användas för nationella ändamål som anges i artikel 23.4a när den inte används eller behövs för insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen.
RescEU-kapacitet ska användas i enlighet med de genomförandeakter som antas enligt artikel 32.1 g och med kontrakt för operativa ändamål som ingåtts mellan kommissionen och den medlemsstat som äger, hyr eller leasar sådan kapacitet genom vilka villkoren för insättning av rescEU-kapacitet anges närmare, inbegripet deltagande personal.
RescEU-kapacitet ska användas i enlighet med de genomförandeakter som antas enligt artikel 32.1 g och med kontrakt för operativa ändamål som ingåtts mellan kommissionen och den medlemsstat som äger, hyr eller leasar sådan kapacitet genom vilka villkoren för insättning av rescEU-kapacitet anges närmare, inbegripet deltagande personal.
Villkoren i kontrakten för operativa ändamål ska också säkerställa att rescEU-kapacitet används i enlighet med detta beslut, särskilt kraven i punkt 6 i denna artikel om att rescEU-kapacitet ska vara tillgänglig och det allmänna målet i artikel 1. I villkoren ska också anges vilka åtgärder som ska vidtas i händelse av bristande efterlevnad för att säkerställa att unionsmedel används på lämpligt sätt.”
Ändring 56
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 8 – led b
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 12 – punkt 10 – stycke 1
”RescEU-kapacitet får sättas in utanför unionen i enlighet med punkterna 6–9 i denna artikel.”
”RescEU-kapacitet får sättas in utanför unionen i enlighet med punkterna 6–9 i denna artikel. Kommissionen ska införa särskilda bestämmelser för att säkerställa ansvarsskyldighet och en korrekt användning av rescEU-kapacitet i tredjeländer, inbegripet tillträde för unionens kontrolltjänstemän. Civilskyddsmekanismens synlighet i tredjeländer ska säkerställas i enlighet med artikel 20a.1 och 20a.2 i detta beslut.
Ändring 57
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led f a(nytt)
(8a)   I artikel 13.1 andra stycket ska följande led införas:
”fa) Skapa kapacitet för särskild insatsexpertis som kan utnyttjas vid katastrofer som påverkar kulturarvet.”
Ändring 58
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 9
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 15 – punkt 3 – led b
”b) i samverkan med den drabbade medlemsstaten samla in och analysera kontrollerad information om situationen, i syfte att skapa gemensam situationsmedvetenhet, och sprida informationen till medlemsstaterna,
”b) i samverkan med den drabbade medlemsstaten samla in och analysera kontrollerad information om situationen, i syfte att skapa gemensam medvetenhet om situationen och bemötandet av den, och sprida informationen direkt till medlemsstaterna,
Ändring 59
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 16 – punkt 2
(9a)   I artikel 16 ska punkt 2 ersättas med följande:
2.  Insatser enligt denna artikel får antingen genomföras som en oberoende biståndsinsats eller som ett bidrag till en insats som leds av en internationell organisation. Unionens samordning ska vara fullt integrerad med den övergripande samordning som tillhandahålls av Förenta nationernas kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) och ska respektera dess ledande roll. Vid katastrofer som orsakats av människor eller komplexa nödsituationer ska kommissionen säkerställa förenlighet med det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd, och respekt för humanitära principer.
2. Insatser enligt denna artikel får antingen genomföras som en oberoende biståndsinsats eller som ett bidrag till en insats som leds av en internationell organisation. Unionens samordning ska vara fullt integrerad med den övergripande samordning som tillhandahålls av Förenta nationernas kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) och ska respektera dess ledande roll. Vid katastrofer som orsakats av människor eller komplexa nödsituationer ska kommissionen när så är möjligt samråda med humanitära aktörer, även på det lokala planet, och säkerställa förenlighet med det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd, och respekt för humanitära principer.
Ändring 60
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 10
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 17 – punkt 1 – led a
a)  efter begäran om expertrådgivning i fråga om förebyggande i enlighet med artikel 5.2,
a)  efter begäran om expertrådgivning i fråga om förebyggande i enlighet med artikel 5.2, särskilt i händelse av en pandemi,
Ändring 61
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 10
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 17 – punkt 1 – led b
b)  efter begäran om expertrådgivning i fråga om beredskap i enlighet med artikel 13.3,
b)  efter begäran om expertrådgivning i fråga om beredskap i enlighet med artikel 13.3, särskilt i händelse av en pandemi,
Ändring 62
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 11
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 18 – punkt 1 – led aa (nytt)
aa)   utveckla kartmaterial för snabb insättning och mobilisering av resurser, med särskild hänsyn till gränsöverskridande regioners särdrag med tanke på gränsöverskridande risker såsom okontrollerade skogsbränder,
Ändring 63
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 12 – led ba (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 1
(ba)  I punkt 3 ska första stycket ersättas med följande:
Det anslag som avses i punkt 1 får också täcka sådana utgifter för förberedande insatser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som krävs för förvaltningen av civilskyddsmekanismen och uppfyllandet av dess mål.
Det anslag som avses i punkterna 1 och 1a i denna artikel och i artikel 19a får också täcka sådana utgifter för förberedande insatser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som krävs för förvaltningen av civilskyddsmekanismen och uppfyllandet av dess mål.
Ändring 64
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 12 – led bb (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 19 – punkt 3a (ny)
(bb)  Följande punkt ska införas:
”3a. Den finansieringsram som avses i punkterna 1 och 1a i denna artikel och i artikel 19a ska användas för att täcka förebyggande åtgärder, beredskapsåtgärder och insatser vid naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor.”
Ändring 65
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 12 – led c
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 19 – punkt 4
(c)  Punkt 4 ska ersättas med följande:
utgår
”4. Den finansieringsram som avses i punkterna 1 och 1a ska användas för att täcka åtgärder för att förebygga, förbereda för och hantera naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor.”
Ändring 66
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 12 – led ca (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 19 – punkt 4
(ca)  Punkt 4 ska ersättas med följande:
4.  Den finansieringsram som avses i punkt 1 ska under perioden 2014–2020 fördelas i enlighet med de procentandelar och principer som anges i bilaga I.
4. Den finansieringsram som avses i punkt 1 ska under perioden 2014–2020 fördelas i enlighet med de procentandelar som anges i punkt 1 i bilaga I och de principer som anges i punkt 3 i den bilagan.
Ändring 67
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 12 – led cb (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 19 – punkt 4a (ny)
(cb)  Följande punkt ska införas:
”4a. Den finansieringsram som avses i punkt 1a i denna artikel och i artikel 19a ska under perioden 2021–2027 fördelas i enlighet med de procentandelar som anges i punkt 2 i bilaga I och de principer som anges i punkt 3 i den bilagan.”
Ändring 68
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 12 – led d
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 19 – punkterna 5 och 6
(d)  Punkterna 5 och 6 ska utgå.
utgår
Ändring 69
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 12 – led da (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 19 – punkt 5
(da)  Punkt 5 ska ersättas med följande:
5.   Kommissionen ska se över fördelningen enligt bilaga I mot bakgrund av resultatet av den interimsutvärdering som avses i artikel 34.2 a. Kommissionen ska, när så är nödvändigt mot bakgrund av resultaten av den översynen, ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 30 för att anpassa sifferuppgifterna i bilaga I med mer än 8 procentenheter och mindre än 16 procentenheter. Dessa delegerade akter ska antas senast den 30 juni 2017.
5. Kommissionen ska se över fördelningen enligt bilaga I mot bakgrund av resultatet av den utvärdering som avses i artikel 34.3. Kommissionen ska, när så är nödvändigt mot bakgrund av oväntade händelser som påverkar budgetgenomförandet eller mot bakgrund av inrättandet av rescEU-kapacitet, ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 30 med avseende på att ändra bilaga I för att anpassa sifferuppgifterna i punkterna 1 och 2 i bilaga I med mer än 10 procentenheter.
Ändring 70
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 12 – led db (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 19 – punkt 6
(db)  Punkt 6 ska ersättas med följande:
6.   Om tvingande skäl till skyndsamhet så kräver ska kommissionen vid en nödvändig revision av de budgetresurser som finns tillgängliga för katastrofinsatser ges befogenhet att anta delegerade akter för att justera sifferuppgifterna i bilaga I med mer än 8 procentenheter och mindre än 16 procentenheter, inom ramen för de tillgängliga budgetanslagen och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 31.
6. Om tvingande skäl till skyndsamhet så kräver ska kommissionen vid en nödvändig revision av de budgetresurser som finns tillgängliga för katastrofinsatser ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 30 med avseende på att ändra bilaga I för att justera sifferuppgifterna i punkterna 1 och 2 i bilaga I med mer än 10 procentenheter, inom ramen för de tillgängliga budgetanslagen i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 31.
Ändring 71
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 12 – led dc (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 19 – punkt 6a (ny)
(dc)  I artikel 19 ska följande punkt läggas till:
”6a. Europaparlamentet och rådet ska godkänna de årliga anslag som står till förfogande utan att det påverkar bestämmelserna i rådets förordning (EU, Euratom) nr ..../... om inrättande av en flerårig budgetram för åren 2021–2027 och det interinstitutionella avtalet av den ... 2020 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.”
Ändring 72
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 13
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 19a – stycke 1
Åtgärder som avses i artikel 2 i förordning [ERI] ska genomföras enligt detta beslut med de belopp som avses i artikel 3.2 a iv i den förordningen, med förbehåll för vad som anges i dess artikel 4.4 och 4.8.
Åtgärder som avses i artikel 2 i förordning [ERI] ska genomföras enligt detta beslut till ett belopp på 2 187 620 000 EUR i löpande priser enligt vad som avses i artikel 3.2 a iv i den förordningen, med förbehåll för vad som anges i dess artikel 4.4 och 4.8.
Ändring 73
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 14
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 20a – punkt 1 – stycke 2
Allt bistånd och all finansiering som tillhandahålls inom ramen för detta beslut ska synliggöras på lämpligt sätt. Medlemsstaterna ska särskilt säkerställa att kommunikation till allmänheten om insatser som finansieras inom ramen för civilskyddsmekanismen
Allt bistånd och all finansiering som tillhandahålls inom ramen för detta beslut ska synliggöras på lämpligt sätt i enlighet med de särskilda riktlinjer som kommissionen utfärdar för specifika insatser. Medlemsstaterna ska särskilt säkerställa att kommunikation till allmänheten om insatser som finansieras inom ramen för civilskyddsmekanismen
Ändring 74
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 14
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 20a – punkt 1 – stycke 2a (nytt)
När rescEU-kapacitet används för nationella ändamål enligt vad som avses i artikel 12.5 ska medlemsstaterna, på samma sätt som avses i första stycket i denna punkt, framhålla kapacitetens ursprung och synliggöra den unionsfinansiering som använts för att förvärva kapaciteten.
Ändring 75
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 15 – led aa (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 21 – punkt 1 – led h
(aa)   I artikel 21.1 ska led h ersättas med följande:
h)  Stöd till sådan beredskapsverksamhet som beskrivs i artikel 13.
Stöd till sådan beredskapsverksamhet som beskrivs i artikel 13, särskilt genom att förstärka befintliga utbildningsnätverk och synergierna mellan dem och genom att främja inrättandet av nya nätverk med fokus på innovativa lösningar och nya risker och utmaningar.
Ändring 76
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 15 – led b
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 21 – punkt 3 - stycke 3
Det ekonomiska bistånd som avses i denna punkt får genomföras genom fleråriga arbetsprogram. För åtgärder som sträcker sig över mer än ett budgetår får budgetåtagandena delas upp i årliga delåtaganden.
utgår
Ändring 77
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 18
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 25 – punkt 2
2.  Kommissionen ska genomföra unionens ekonomiska bistånd i enlighet med budgetförordningen genom direkt förvaltning eller indirekt förvaltning med organ som avses i artikel 62.1 c i budgetförordningen.
2.  Kommissionen ska genomföra unionens ekonomiska bistånd genom direkt förvaltning i enlighet med förordning (EU, Euratom) 2018/1046 eller indirekt förvaltning med de organ som avses i artikel 62.1 c i den förordningen. Vid valet av genomförandesätt för det ekonomiska stödet ska förtur ges åt direkt förvaltning. När det är motiverat p.g.a. den berörda åtgärdens karaktär och innehåll får kommissionen välja indirekt förvaltning. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 30 för att komplettera detta beslut genom att fastställa vilka av åtgärderna inom civilskyddsmekanismen som får genomföras genom indirekt förvaltning.
Ändring 78
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 18
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 25 – punkt 4 – stycke 1
För att genomföra detta beslut ska kommissionen genom genomförandeakter anta årliga eller fleråriga arbetsprogram. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 119.2. De årliga eller fleråriga arbetsprogrammen ska ange eftersträvade mål, förväntade resultat, genomförandemetod och totalbelopp. De ska även innehålla en beskrivning av de insatser som ska finansieras, uppgifter om de belopp som tilldelas varje insats och en vägledande tidsplan för genomförandet. Med avseende på det ekonomiska bistånd som avses i artikel 28.2 ska de årliga eller fleråriga arbetsprogrammen beskriva de åtgärder som planeras för de länder som anges däri.
För att genomföra detta beslut ska kommissionen genom genomförandeakter anta årliga arbetsprogram. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 119.2. De årliga arbetsprogrammen ska ange eftersträvade mål, förväntade resultat, genomförandemetod och totalbelopp. De ska även innehålla en beskrivning av de insatser som ska finansieras, uppgifter om de belopp som tilldelas varje insats och en vägledande tidsplan för genomförandet. Med avseende på det ekonomiska bistånd som avses i artikel 28.2 ska de årliga arbetsprogrammen beskriva de åtgärder som planeras för de länder som anges däri.
Ändring 79
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 18
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 25 – punkt 4 – stycke 2
Det ska dock inte krävas några årliga eller fleråriga arbetsprogram för åtgärder som omfattas av sådana katastrofinsatser som anges i kapitel IV, vilka inte kan förutses på förhand.
Det ska dock inte krävas några årliga arbetsprogram för åtgärder som omfattas av sådana katastrofinsatser som anges i kapitel IV, vilka inte kan förutses på förhand.
Ändring 80
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 18
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 25 – punkt 5
5.  Utöver bestämmelserna i artikel 12.4 i budgetförordningen ska de åtagande- och betalningsbemyndiganden som inte har utnyttjats vid utgången av det budgetår för vilket anslagen har förts in i den årliga budgeten överföras automatiskt och får ingås och utbetalas fram till och med den 31 december påföljande år. De överförda anslagen ska endast användas för katastrofinsatser. De överförda anslagen ska användas först under närmast påföljande budgetår.”
5.  Utöver bestämmelserna i artikel 12.4 i budgetförordningen ska de åtagande- och betalningsbemyndiganden som inte har utnyttjats vid utgången av det budgetår för vilket anslagen har förts in i den årliga budgeten överföras automatiskt och får ingås och utbetalas fram till och med den 31 december påföljande år. De överförda anslagen ska användas för förebyggande, beredskap och katastrofinsatser. De överförda anslagen ska användas först under närmast påföljande budgetår.”
Ändring 81
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 20 – led a
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 30 – punkt 2
”2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6.5 och artikel 21.3 andra stycket ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2027.”
”2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.5, 19.5, 19.6, 21.3 andra stycket och 25.2 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2027.”
Ändring 82
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 20 – led aa (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 30 – punkt 3
(aa)   Punkt 3 ska utgå.
Ändring 83
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 20 – led b
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 30 – punkt 4
4.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 6.5 och i 21.3 andra stycket får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.5, 19.5, 19.6, 21.3 andra stycket och 25.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
Ändring 84
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 20 – led c
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 30 – punkt 7
7.  En delegerad akt som antas i enlighet med artikel 6.5 eller artikel 21.3 andra stycket ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
7.  En delegerad akt som antas i enlighet med artiklarna 6.5, 19.5, 19.6, 21.3 andra stycket eller 25.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 85
Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 1 – led 22a (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
(22a)  I artikel 34.2 ska följande stycke läggas till:
”Senast den ... [24 månader från och med den dag då detta beslut om ändring träder i kraft] ska kommissionen utvärdera hur civilskyddsmekanismen fungerat och vilken samordning och vilka synergier som uppnåtts med programmet EU för hälsa och annan unionslagstiftning på hälsoområdet, i syfte att lägga fram ett lagstiftningsförslag som omfattar inrättandet av en särskild europeisk mekanism för hälsoinsatser.”
Ändring 86
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 23
Beslut nr 1313/2013/EU
Bilaga I
(23)  Bilaga I ska utgå.
utgår
Ändring 87
Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 1 – led 23a (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Bilaga I
(23a)  Bilaga I ska ändras på följande sätt:
Bilaga I
Bilaga I
Fördelning av finansieringsramen för genomförandet av den civilskyddsmekanism som avses i artiklarna 19.1, 19.1a och 19a i procent samt principer för fördelningen
Fördelning av finansieringsramen för genomförandet av den unionsmekanism som avses i artikel 19.1 i procent
1.  Fördelning av finansieringsramen för genomförandet av den civilskyddsmekanism som avses i artikel 19.1 i procent för perioden 2014–2020
Förebyggande åtgärder: 20 % +/- 8 procentenheter
Förebyggande åtgärder: 10 % +/- 10 procentenheter
Beredskap: 50 % +/- 8 procentenheter
Beredskap: 65 % +/- 10 procentenheter
Insatser: 30 % +/- 8 procentenheter
Insatser: 25 % +/- 10 procentenheter
2.  Fördelning av finansieringsramen för genomförandet av den civilskyddsmekanism som avses i artikel 19.1a i procent för perioden 2021–2027
Förebyggande åtgärder: 8 % +/- 10 procentenheter
Beredskap: 80 % +/- 10 procentenheter
Insatser: 12 % +/- 10 procentenheter
Principer
3.  Principer
Vid genomförandet av detta beslut ska kommissionen prioritera åtgärder för vilka det i detta beslut fastställs en tidsfrist inom perioden fram till det att beslutet löper ut, med målsättningen att tidsfristen i fråga ska iakttas.
Vid genomförandet av detta beslut ska kommissionen prioritera åtgärder för vilka det i detta beslut fastställs en tidsfrist inom perioden fram till det att beslutet löper ut, med målsättningen att tidsfristen i fråga ska iakttas.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A9-0148/2020).

Senaste uppdatering: 12 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy