Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0017(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0144/2020

Predkladané texty :

A9-0144/2020

Rozpravy :

PV 14/09/2020 - 23
CRE 14/09/2020 - 23

Hlasovanie :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0219

Prijaté texty
PDF 266kWORD 95k
Streda, 16. septembra 2020 - Brusel
Globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva ***I
P9_TA(2020)0219A9-0144/2020

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 16. septembra 2020 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/757 s cieľom náležite zohľadniť globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva (COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie -1 (nové)
(-1)  Bezprecedentná hrozba, ktorú predstavuje zmena klímy, si vyžaduje zvýšenie ambícií a zintenzívnenie opatrení v oblasti klímy zo strany Únie, ako aj na globálnej úrovni. Únia sa zaviazala zintenzívniť úsilie zamerané na boj proti zmene klímy a na vykonávanie Parížskej dohody1a v súlade s najnovšími dostupnými vedeckými poznatkami. V osobitnej správe medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) z roku 2018 s názvom Globálne otepľovanie o 1,5 °C sa potvrdilo, že na obmedzenie globálneho otepľovania pod 1,5 °C je rozhodujúce významné zníženie emisií vo všetkých odvetviach. V osobitnej správe IPCC z roku 2019 s názvom Oceán a kryosféra v meniacej sa klíme sa ďalej uvádza, že klimatické mechanizmy závisia od stavu oceánskych a morských ekosystémov, ktoré v súčasnosti čelia globálnemu otepľovaniu, znečisteniu, nadmernému využívaniu morskej biodiverzity, acidifikácii, deoxygenácii a pobrežnej erózii. IPCC pripomína, že oceány sú súčasťou riešenia, pokiaľ ide o zmiernenie účinkov zmeny klímy a adaptáciu na ne, a zdôrazňuje, že je potrebné znížiť emisie skleníkových plynov a znečistenie ekosystémov, ako aj podporiť prírodné záchyty uhlíka.
__________________
1a Parížska dohoda (Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4).
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Námorná doprava má vplyv na globálnu klímu v dôsledku emisií oxidu uhličitého (CO2) z lodnej dopravy. V roku 2015 dosiahol jej podiel na celkových emisiách skleníkových plynov Únie z dopravy 13 %15. Medzinárodná námorná lodná doprava zostáva jediným druhom dopravy, na ktorý sa nevzťahuje záväzok Únie znížiť emisie skleníkových plynov.
(1)  Námorná doprava má vplyv na zmenu klímy, morskú biodiverzitu, kvalitu ovzdušia a verejné zdravie v dôsledku emisií oxidu uhličitého (CO2) a ďalších emisií, ktoré generuje, napríklad metánu, oxidov dusíka, oxidov síry, tuhých častíc a sadzí. V roku 2015 dosiahol jej podiel na celkových emisiách skleníkových plynov Únie z dopravy 13 %15. Očakáva sa, že globálne emisie z námornej dopravy sa do roku 2050 zvýšia o 50 % až 250 %15a. Pokiaľ sa neprijmú ďalšie opatrenia, očakáva sa, že do roku 2050 sa námorné emisie súvisiace s EHP zvýšia o 86 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990, a to aj napriek tomu, že Medzinárodná námorná organizácia (IMO) prijala normy minimálnej efektívnosti lodí. Medzinárodná námorná lodná doprava zostáva jediným druhom dopravy, na ktorý sa nevzťahuje záväzok Únie znížiť emisie skleníkových plynov. IMO prijala 13. apríla 2018 svoju počiatočnú stratégiu na zníženie emisií skleníkových plynov z lodí. Opatrenia na vykonávanie uvedenej stratégie sú naliehavo potrebné na celosvetovej úrovni aj na úrovni Únie, aby sa zabezpečilo prijatie okamžitých opatrení na zníženie emisií z námornej dopravy, prispelo sa k vykonávaniu Parížskej dohody a dosiahol sa cieľ klimatickej neutrality v celej Únii bez toho, aby sa oslabilo úsilie v oblasti klímy, ktoré vyvíjajú iné odvetvia.
__________________
__________________
15 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10.
15 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10.
15a https://gmn.imo.org/wp-content/uploads/2017/05/GHG3-Executive-Summary-and-Report_web.pdf.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  V súlade so záväzkom spoluzákonodarcov vyjadreným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/84216 a smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/41017 by k zníženiu emisií skleníkových plynov mali prispievať všetky sektory hospodárstva.
(2)  V súlade so záväzkami Únie vyplývajúcimi z Parížskej dohody a so závermi Európskej rady o zmene klímy z 12. decembra 2019 by k spoločnému úsiliu dokončiť prechod na čisté nulové emisie skleníkových plynov čo najskôr, najneskôr však do roku 2050, mali prispievať všetky sektory hospodárstva.
__________________
16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842 z 30. mája 2018 o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018, s. 26).
17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/410 zo 14. marca 2018, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne znižovanie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 (Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2018, s. 3).
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Uznesenie Európskeho parlamentu z februára 2014 o rámci pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 obsahuje výzvu, aby Komisia a členské štáty stanovili záväzný cieľ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov aspoň o 40 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Európsky parlament tiež uviedol, že ak sa EÚ má spravodlivým dielom podieľať na celosvetovom úsilí o zníženie emisií skleníkových plynov, k tomuto znižovaniu musia prispieť všetky sektory hospodárstva.
(3)  Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2019 o zmene klímy veľkou väčšinou podporilo cieľ dosiahnutia klimatickej neutrality čo najskôr a najneskôr do roku 2050. Európsky parlament takisto opakovane vyzval Komisiu a členské štáty, aby sprísnili záväzný cieľ Únie znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov na 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Európsky parlament tiež uviedol, že ak má Únia dosiahnuť svoje ciele v oblasti klímy a spravodlivým dielom sa podieľať na celosvetovom úsilí o zníženie emisií skleníkových plynov, k tomuto znižovaniu musia prispieť všetky sektory hospodárstva vrátane medzinárodnej leteckej a námornej dopravy. Rýchle úsilie o dekarbonizáciu odvetvia námornej dopravy je ešte dôležitejšie so zreteľom na vyhlásenie Európskeho parlamentu z 28. novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 28. novembra 2019 o Konferencii OSN o zmene klímy 2019 v Madride, Španielsko (COP 25) zdôraznil potrebu ďalších opatrení Únie na riešenie emisií skleníkových plynov z odvetvia námornej dopravy vzhľadom na pomalý a nedostatočný pokrok v IMO. Európsky parlament podporil najmä začlenenie odvetvia námornej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii (ďalej len „EU ETS“), ako aj zavedenie noriem efektívnosti lodí na úrovni Únie. Politiky na zníženie emisií založené na trhu samé o sebe nestačia na dosiahnutie cieľov Únie v oblasti zníženia emisií, a mali by ich doplniť záväzné regulačné požiadavky na zníženie emisií, ktoré sa budú riadne presadzovať.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Európska rada vo svojich záveroch z 24. októbra 2014 schválila záväzný cieľ znížiť do roku 2030 svoje emisie skleníkových plynov aspoň o 40 % v porovnaní s rokom 1990. Európska rada tiež uviedla, že je dôležité znížiť emisie skleníkových plynov a riziká súvisiace so závislosťou od fosílnych palív v sektore dopravy a vyzvala Komisiu, aby ďalej skúmala nástroje a opatrenia v záujme dosiahnutia komplexného a technologicky neutrálneho prístupu vrátane presadzovania znižovania emisií, obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti v doprave.
(4)  Európska rada vo svojich záveroch z 12. decembra 20191a schválila cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky neutrálnu Úniu. Európska rada tiež uviedla, že všetky príslušné právne predpisy a politiky Únie musia byť v súlade s napĺňaním cieľa klimatickej neutrality a musia k nemu prispievať, pričom musia zachovávať rovnaké podmienky pre všetkých.
__________________
1a https://www.consilium.europa.eu/media/41768/12-euco-final-conclusions-en.pdf.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Námorná doprava je v súčasnosti jediný sektor, na ktorý sa výslovne nevzťahuje cieľ Únie v oblasti znižovania emisií alebo osobitné opatrenia na zmiernenie zmeny klímy. Komisia vo svojom oznámení z 11. decembra 2019 týkajúcom sa Európskej zelenej dohody uviedla svoj zámer prijať dodatočné opatrenia na riešenie emisií skleníkových plynov z odvetvia námornej dopravy, najmä rozšíriť EU ETS na sektor námornej dopravy, regulovať prístup najviac znečisťujúcich lodí do prístavov Únie a zaviesť povinnosť pre kotviace lode, aby využívali elektrinu z pobrežnej elektrickej siete. Komisia vo svojom návrhu zo 4. marca 2020 týkajúcom sa nariadenia, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis)1a, potvrdzuje, že je potrebné prijať dodatočné opatrenia na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 a že prispieť bude musieť každý sektor, keďže sa očakáva, že súčasné politiky znížia emisie skleníkových plynov do roku 2050 len o 60 %.
__________________
1a https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)
(4b)  Odstránenie trhových prekážok v námornom sektore vrátane použitia transparentného a spoľahlivého systému monitorovania, nahlasovania a overovania má za cieľ prispieť k zavádzaniu energeticky efektívnych technológií, a tým k zníženiu námorných emisií o približne 2 % do roku 2030. Na to, aby námorný sektor v plnej miere prispel k úsiliu celého hospodárstva dosiahnuť cieľ Únie týkajúci sa klimatickej neutrality, ako aj ciele na rok 2030 a ďalšie možné priebežné ciele, je preto potrebné prijať ďalšie opatrenia. Ako hlavný nástroj Únie na monitorovanie, nahlasovanie a overovanie emisií skleníkových plynov a znečistenia ovzdušia z námornej dopravy predstavuje nariadenie Únie o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní základ pre ďalšie opatrenia. Rozsah pôsobnosti uvedeného nariadenia by sa preto mal rozšíriť tak, aby zahŕňal záväzné požiadavky pre spoločnosti na zníženie svojich emisií skleníkových plynov na prepravnú činnosť, a rovnako je potrebné rozšíriť EU ETS na odvetvie námornej dopravy.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Európsky parlament a Rada prijali v apríli 2015 nariadenie (EÚ) 2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy20 (ďalej „nariadenie EÚ MNO“), ktoré bolo v roku 2016 doplnené dvomi delegovanými21 a dvomi vykonávacími nariadeniami22. Cieľom nariadenia EÚ MNO je zbierať údaje o emisiách z lodnej dopravy na účely ďalšej tvorby politík a podnecovania znižovania emisií, a to poskytovaním informácií o efektívnosti lodí relevantným trhom. Nariadením EÚ MNO sa spoločnostiam ukladá povinnosť každoročne monitorovať, nahlasovať a overovať spotrebu paliva, emisie CO2 a energetickú efektívnosť lodí na plavbách do a z prístavov v Európskom hospodárskom priestore (EHP). Táto povinnosť platí od roku 2018. Vzťahuje sa aj na emisie CO2 v prístavoch EHP. Prvé správy o emisiách majú byť predložené do 30. apríla 2019.
(6)  Európsky parlament a Rada prijali v apríli 2015 nariadenie (EÚ) 2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy20 (ďalej „nariadenie EÚ o MNO“), ktoré bolo v roku 2016 doplnené dvomi delegovanými21 a dvomi vykonávacími nariadeniami22. Cieľom nariadenia EÚ o MNO je zbierať údaje o emisiách z lodnej dopravy na účely ďalšej tvorby politík a podnecovania znižovania emisií, a to poskytovaním informácií o efektívnosti lodí relevantným trhom. Nariadenie EÚ o MNO bolo prijaté ako prvý krok v postupnom prístupe s cieľom začleniť emisie z námornej dopravy do záväzkov Únie v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a následne stanoviť ceny týchto emisií v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“. Pri prijatí nariadenia EÚ o MNO sa Komisia zaviazala zvážiť v kontexte budúcich legislatívnych návrhov o námorných emisiách, ktoré ďalšie kroky by boli vhodné na zabezpečenie toho, aby toto odvetvie spravodlivo prispelo k cieľom Únie v oblasti znižovania emisií, a to najmä možnosť rozšírenia EU ETS na námorný sektor. Nariadením EÚ o MNO sa spoločnostiam ukladá povinnosť každoročne monitorovať, nahlasovať a overovať spotrebu paliva, emisie CO2 a energetickú efektívnosť lodí na plavbách do a z prístavov v Európskom hospodárskom priestore (EHP), a to od roku 2018. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na emisie CO2 v prístavoch EHP. Prvé správy o emisiách mali byť predložené do 30. apríla 2019 a Komisia ich uverejnila 30. júna 2019.
__________________
__________________
20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757 z 29. apríla 2015 o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy a o zmene smernice 2009/16/ES (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 55).
20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757 z 29. apríla 2015 o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy a o zmene smernice 2009/16/ES (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 55).
21 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2072 o overovacích činnostiach a akreditácii overovateľov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 320, 26.11.2016, s. 5); Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2071 z 22. septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757, pokiaľ ide o metódy monitorovania emisií oxidu uhličitého a pravidlá monitorovania ostatných relevantných informácií (Ú. v. EÚ L 320, 26.11.2016, s. 1).
21 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2072 z 22. septembra 2016 o overovacích činnostiach a akreditácii overovateľov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 320, 26.11.2016, s. 5); Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2071 z 22. septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757, pokiaľ ide o metódy monitorovania emisií oxidu uhličitého a pravidlá monitorovania ostatných relevantných informácií (Ú. v. EÚ L 320, 26.11.2016, s. 1).
22 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1927 zo 4. novembra 2016 o vzorových formulároch plánov monitorovania, správ o emisiách a dokumentov o zhode podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 1). Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1928 zo 4. novembra 2016 o určení prepravovaného nákladu pre iné kategórie lodí, ako sú osobné lode, lode ro-ro a kontajnerové lode podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 22).
22 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1927 zo 4. novembra 2016 o vzorových formulároch plánov monitorovania, správ o emisiách a dokumentov o zhode podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 1). Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1928 zo 4. novembra 2016 o určení prepravovaného nákladu pre iné kategórie lodí, ako sú osobné lode, lode ro-ro a kontajnerové lode podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 22).
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  Zníženie emisií z lodnej dopravy a ich vplyvu na globálne otepľovanie a znečistenie ovzdušia by sa nemalo vykonávať spôsobom, ktorý poškodzuje morskú biodiverzitu, a mali by ho doplniť opatrenia zacielené na obnovu morských a pobrežných ekosystémov, na ktoré vplýva lodná doprava, napríklad prostredníctvom látok vypúšťaných do morí vrátane balastovej vody, uhľovodíkov, ťažkých kovov a chemických látok, kontajnerov stratených na mori a zrážok s veľrybotvarými cicavcami.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)  V námornom sektore nie je vlastník lode vždy rovnaká osoba ako osoba alebo subjekt, ktorý loď komerčne prevádzkuje. Preto by sa všetky údaje požadované na základe nariadenia EÚ o MNO mali zhromažďovať a pripisovať strane zodpovednej za komerčnú prevádzku lode, ako je správca lode, nájomca lode a nájomca lode bez posádky.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 c (nové)
(6c)  Údaje zhromaždené na základe nariadenia EÚ o MNO by sa mali použiť na podporu prechodu na lode s nulovými emisiami prostredníctvom zavedenia energetického certifikátu pre lode, ktorý by obsahoval hodnotiacu stupnicu, s cieľom umožniť transparentné porovnanie lodí, najmä ak sú na predaj alebo prenájom, a na podporu členských štátov v propagovaní najlepších postupov a podpore najúčinnejších lodí.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 d (nové)
(6d)  Komisia by v spolupráci s vlastníkmi lodí, ďalšími zainteresovanými stranami a nezávislými odborníkmi mala vytvoriť známku európskej námornej dopravy pre výrobky s cieľom informovať spotrebiteľov o vplyve námornej dopravy na životné prostredie v súvislosti s výrobkami, ktoré kupujú. Takáto známka by podporila environmentálnu a energetickú transformáciu sektora námornej dopravy tým, že by poskytla spoľahlivý a transparentný spôsob, ako informovať spotrebiteľov o dobrovoľných iniciatívach. To by povzbudilo spotrebiteľov, aby kupovali výrobky prepravované vlastníkmi lodí, ktorí znížili ich environmentálny vplyv, napríklad pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok, znečistenie hlukom, odpad a hospodárenie s vodou.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 e (nové)
(6e)  Smernica Rady 92/106/EHS1a prispieva k znižovaniu emisií z dopravy podporou prechodu z cestnej nákladnej dopravy na spôsoby dopravy s nižšími emisiami vrátane riečnej nákladnej dopravy s nulovými emisiami. V záujme zintenzívnenia úsilia o podporu multimodálnej dopravy a zvýšenie efektívnosti a alternatív s nízkymi emisiami je potrebná revízia uvedenej smernice. Vodná doprava s nulovými emisiami je kľúč k vytvoreniu udržateľného modálneho prechodu z ciest na vodu, a preto je nevyhnutné podporiť investície do palivovej a nabíjacej infraštruktúry vo vnútrozemských prístavoch.
__________________
1a Smernica Rady 92/106/EHS zo 7. decembra 1992 o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 368, 17.12.1992, s. 38).
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 f (nové)
(6f)  Prístavy Únie predstavujú strategické body v rámci energetickej transformácie z dôvodu ich zemepisnej polohy a hospodárskej činnosti. Predstavujú hlavné vstupné body energetických komodít (z hľadiska dovozu, uskladnenia alebo distribúcie), stále viac sa zapájajú do výstavby výrobných miest pre energiu z obnoviteľných zdrojov a vyvíjajú nové stratégie v oblasti hospodárenia s energiou a obehového hospodárstva. Únia by preto mala v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody doplniť dekarbonizáciu námorného sektora o strategický prístup k prístavom Únie, aby podporila ich úlohu ako sprostredkovateľov energetickej transformácie. Členské štáty by sa mali podporiť, aby stimulovali rozvoj prístavov s nulovými emisiami a investovali do palivovej a nabíjacej infraštruktúry. Tým by sa zabezpečil okamžitý zdravotný prínos pre všetkých občanov, ktorí žijú v prístavných a pobrežných oblastiach, a zároveň obmedzil negatívny vplyv na morskú a pobrežnú biodiverzitu v takýchto oblastiach, ktoré predstavujú aj rozsiahle pevninské územia, pričom niektoré z nich sú súčasťou sústavy Natura 2000.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  V článku 22 nariadenia EÚ MNO sa uvádza, že Komisia v prípade, že sa dosiahne medzinárodná dohoda o globálnom systéme monitorovania, nahlasovania a overovania systému emisií skleníkových plynov, preskúma toto nariadenie a v prípade potreby navrhne zmeny s cieľom zabezpečiť súlad s uvedenou medzinárodnou dohodou.
(7)  V článku 22 nariadenia EÚ o MNO sa uvádza, že Komisia v prípade, že sa dosiahne medzinárodná dohoda o globálnom systéme monitorovania, nahlasovania a overovania alebo o globálnych opatreniach na zníženie emisií skleníkových plynov z námornej dopravy, preskúma uvedené nariadenie a v prípade potreby navrhne zmeny s cieľom zabezpečiť súlad s uvedenou medzinárodnou dohodou. Bez ohľadu na akékoľvek celosvetové opatrenia je dôležité, aby bola Únia aj naďalej schopná byť ambiciózna a preukazovala vedúce postavenie v oblasti klímy, a to zachovaním alebo prijatím prísnejších opatrení v rámci Únie.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  V rámci Parížskej dohody, ktorá bola prijatá v decembri 2015 na 21. Konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC)23, Únia a jej členské štáty stanovili cieľ zníženia emisií v celom hospodárstve. Úsilie o obmedzenie emisií z medzinárodnej námornej dopravy v súčasnosti prebieha prostredníctvom Medzinárodnej námornej organizácie (International Maritime Organization – IMO) a malo by sa podporovať. Organizácia IMO prijala24 v októbri 2016 systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva („globálny systém zberu údajov IMO“).
(8)  V rámci Parížskej dohody, ktorá bola prijatá v decembri 2015 na 21. Konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC)23, Únia a jej členské štáty prijali cieľ zníženia emisií v celom hospodárstve. Úsilie o obmedzenie emisií z medzinárodnej námornej dopravy v súčasnosti prebieha prostredníctvom Medzinárodnej námornej organizácie (International Maritime Organization – IMO) a malo by sa podporovať. IMO prijala24 v októbri 2016 systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva („globálny systém zberu údajov IMO“). IMO tiež prijala 13. apríla 2018 počiatočnú stratégiu na zníženie emisií skleníkových plynov z lodí („počiatočná stratégia IMO“), ktorej cieľom je čo najskôr obmedziť tieto emisie a do roku 2050 ich znížiť najmenej o 50 % v porovnaní s rokom 2008, a usilovať sa o ich úplné zastavenie. Členské štáty a pridružení členovia IMO vrátane všetkých členských štátov Únie sa zároveň zaviazali znížiť do roku 2030 emisie CO2 z prepravnej činnosti v rámci medzinárodnej námornej dopravy v priemere najmenej o 40 %, pričom sa budú usilovať o zníženie o 70 % do roku 2050. Je preto vhodné, aby sa do právnych predpisov Únie zahrnuli kľúčové prvky počiatočnej stratégie IMO a aby sa členské štáty IMO naďalej konštruktívne zapájali do dosiahnutia globálnej dohody o opatreniach na zníženie emisií skleníkových plynov. Spoločnosti by mali byť povinné lineárne znížiť ročné emisie CO2 na prepravnú činnosť do roku 2030 aspoň o 40 % v priemere za všetky lode, za ktoré sú zodpovedné, v porovnaní s priemernou hodnotou na kategóriu lodí rovnakej veľkosti a typu, ako sa vykazuje podľa nariadenia o MNO. Východisková hodnota pre opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov by sa mala stanoviť pomocou údajov z THETIS-MRV a globálneho systému zberu údajov IMO, pričom by sa malo v plnej miere uznať zníženie emisií, ktoré už vykonali spoločnosti ako „priekopníci dekarbonizácie“. Komisia by mala prijať delegované akty s cieľom vymedziť podrobné pravidlá na určenie východiskovej hodnoty, ročného koeficientu zníženia pre každú kategóriu lodí, pravidiel a spôsobov výpočtu a výberu pokút za nadmerné emisie a akéhokoľvek iného pravidla potrebného na dosiahnutie a overenie súladu s touto povinnosťou.
__________________
__________________
23 Parížska dohoda (Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4).
23 Parížska dohoda (Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4).
24 Uznesenie IMO MEPC.278(70), ktorým sa mení príloha VI k dohovoru MARPOL.
24 Uznesenie IMO MEPC.278(70), ktorým sa mení príloha VI k dohovoru MARPOL.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  Vzhľadom na súbežnú existenciu dvoch systémov monitorovania, nahlasovania a overovania Komisia podľa článku 22 nariadenia EÚ MNO posúdila spôsob zosúladenia oboch systémov v záujme zníženia administratívneho zaťaženia lodí a zachovania cieľov nariadenia EÚ MNO.
(9)  Vzhľadom na súbežnú existenciu týchto dvoch systémov monitorovania, nahlasovania a overovania Komisia podľa článku 22 nariadenia EÚ o MNO posúdila spôsob zosúladenia oboch systémov v záujme zníženia administratívneho zaťaženia lodí, najmä lodí vo vlastníctve MSP, a zachovania cieľov nariadenia EÚ o MNO.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  V posúdení vplyvu sa uvádzalo, že čiastočné zosúladenie dvoch systémov monitorovania, nahlasovania a overovania by mohlo prispieť k zníženiu administratívneho zaťaženia lodných spoločností a zároveň zachovať ciele nariadenia EÚ MNO. Čiastočné zosúladenie by sa však nemalo týkať úprav spravovania, rozsahu pôsobnosti, overovania, transparentnosti ani požiadaviek na nahlasovanie emisií CO2 stanovených v nariadení EÚ MNO, keďže takéto úpravy by viedli k výraznému oslabeniu cieľov a ovplyvnili by schopnosť poskytovať informácie pre budúce rozhodnutia o tvorbe politiky a podnecovať uplatňovanie opatrení a správania súvisiacich s energeticky efektívnou lodnou dopravou. Prípadné zmeny nariadenia EÚ MNO by preto mali obmedziť zosúladenie s globálnym systémom zberu údajov IMO na vymedzenie pojmov, parametre monitorovania, plány a vzorové formuláre monitorovania.
(10)  V posúdení vplyvu sa uvádzalo, že čiastočné zosúladenie dvoch systémov monitorovania, nahlasovania a overovania by mohlo prispieť k zníženiu administratívneho zaťaženia lodných spoločností a zároveň zachovať kľúčové ciele nariadenia EÚ o MNO. Toto čiastočné zosúladenie by však nemalo meniť spravovanie, overovanie, transparentnosť ani požiadavky na nahlasovanie emisií CO2 stanovené v nariadení EÚ o MNO, keďže by to viedlo k výraznému oslabeniu cieľov a ovplyvnilo by to schopnosť poskytovať informácie pre budúce rozhodnutia o tvorbe politiky a podnecovať uplatňovanie opatrení a správania súvisiacich s energeticky efektívnou lodnou dopravou. Prípadné zmeny nariadenia EÚ o MNO by preto mali obmedziť zosúladenie s globálnym systémom zberu údajov IMO na lode, na ktoré sa vzťahuje nariadenie EÚ o MNO, a na vymedzenie pojmov, parametre monitorovania, plány a vzorové formuláre monitorovania.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Mali by sa zohľadniť ustanovenia globálneho systému zberu údajov IMO o údajoch, ktoré treba každoročne monitorovať a nahlasovať s cieľom zabezpečiť zber efektívnych údajov o činnostiach lodí, na ktoré sa vzťahujú oba systémy. Na tento účel by sa mal nahlasovať parameter „nosnosť“ a nahlasovanie parametra „prepravovaný náklad“ by malo zostať dobrovoľné. Parameter „čas na mori“ by mal byť nahradený definíciou „počet hodín plavby“ podľa globálneho systému zberu údajov IMO. Výpočet „precestovanej vzdialenosti“ by mal vychádzať z globálneho systému zberu údajov IMO25 s cieľom znížiť administratívne zaťaženie.
(12)  Mali by sa zohľadniť ustanovenia globálneho systému zberu údajov IMO o údajoch, ktoré treba každoročne monitorovať a nahlasovať, a to s cieľom zabezpečiť zber efektívnych údajov o činnostiach lodí, na ktoré sa vzťahujú oba systémy. Na tento účel by sa mal nahlasovať parameter „nosnosť“ spolu s parametrom „prepravovaný náklad“. Parameter „čas na mori“ by mal byť nahradený definíciou „počet hodín plavby“ podľa globálneho systému zberu údajov IMO. Výpočet „precestovanej vzdialenosti“ by mal vychádzať z globálneho systému zberu údajov IMO25 s cieľom znížiť administratívne zaťaženie.
__________________
__________________
25 Uznesenie IMO MEPC 282 (70).
25 Uznesenie IMO MEPC 282 (70).
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Mal by sa zefektívniť obsah plánov monitorovania s cieľom zohľadniť globálny systém zberu údajov IMO okrem tých častí plánu, ktoré sú nutné na zabezpečenie toho, aby sa podľa nariadenia EÚ MNO monitorovali a nahlasovali iba údaje súvisiace s EÚ. Preto by všetky ustanovenia „per voyage“ mali zostať súčasťou plánu monitorovania.
(13)  Mal by sa zefektívniť obsah plánov monitorovania s cieľom zohľadniť globálny systém zberu údajov IMO okrem tých častí plánu, ktoré sú nutné na zabezpečenie toho, aby sa podľa nariadenia EÚ o MNO monitorovali a nahlasovali iba údaje súvisiace s EÚ. Preto by všetky ustanovenia o monitorovaní „za jednotlivé plavby“ mali zostať súčasťou plánu monitorovania. Komisia by tiež mala pomáhať členským štátom výmenou odborných znalostí a osvedčených postupov, ako aj implementáciou nových technológií s cieľom zmenšiť administratívne prekážky a efektívne a bezpečne získavať údaje.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Posúdenie vplyvu, ktoré Komisia vykonala v roku 2013 a ktoré sprevádzalo návrh nariadenia EÚ o MNO, preukázalo účinnosť EU ETS pre emisie z námornej dopravy a určilo systém EU ETS alebo kompenzačný fond založený na cieľoch ako možnosti, ktoré by mohli zabezpečiť potrebné zníženie emisií v tomto odvetví. V záujme zahrnutia námornej dopravy do úsilia Únie o zníženie emisií by sa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES1a mala zmeniť tak, aby sa vzťahovala na emisie z námornej dopravy. Komisia by mala prijať delegované akty na stanovenie celkového množstva kvót pre námornú dopravu v súlade s ďalšími odvetviami, ako aj metódy prideľovania kvót pre námornú dopravu výlučne formou aukcií. Pri príprave týchto delegovaných aktov by Komisia mala aktualizovať posúdenie vplyvu z roku 2013, najmä s cieľom zohľadniť cieľ Únie v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2030 a cieľ týkajúci sa klimatickej neutrality, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) .../... [európsky klimatický predpis], ako aj hospodársky vplyv, a to aj z hľadiska možných rizík neplánovaných modálnych zmien a úniku uhlíka. Komisia by mala zverejniť výsledky uvedeného posúdenia. Je dôležité, aby Únia a jej členské štáty podporovali opatrenia na medzinárodnej úrovni s cieľom znížiť klimatický vplyv námornej dopravy. Komisia by mala pravidelne preskúmavať akýkoľvek pokrok smerom k prijatiu opatrenia IMO založeného na trhu, a v prípade prijatia globálneho opatrenia založeného na trhu by mala zvážiť, ako zabezpečiť súlad medzi opatreniami Únie a globálnymi opatreniami spôsobom, ktorý zachová environmentálnu integritu a účinnosť opatrení Únie v oblasti klímy.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 b (nové)
(13b)  Úspešný prechod na námornú dopravu s nulovými emisiami si vyžaduje integrovaný prístup a vhodné prostredie umožňujúce stimuláciu inovácií tak na lodiach, ako aj v prístavoch. Takéto priaznivé prostredie zahŕňa verejné a súkromné investície do výskumu a inovácií, technologické a prevádzkové opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti lodí a zavádzanie udržateľných alternatívnych palív, ako je vodík a amoniak, ktoré sa vyrábajú z obnoviteľných zdrojov energie, a technológií pohonu s nulovými emisiami vrátane potrebnej palivovej a nabíjacej infraštruktúry v prístavoch. Z výnosov z aukcií námorných kvót v rámci EU ETS by sa mal zriadiť Oceánsky fond s cieľom zlepšiť energetickú efektívnosť lodí a podporiť investície podporujúce dekarbonizáciu námornej dopravy vrátane príbrežnej námornej dopravy a prístavov. Komisia by mala vypracovať aj opatrenia na reguláciu prístupu lodí, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, do prístavov Únie a na uloženie povinnosti zakotveným lodiam na fosílne palivá, aby využívali elektrinu z pobrežnej siete alebo alternatívne možnosti s nulovými emisiami. Komisia by mala posúdiť aj možnosť vyžadovať od prístavov, aby zaviedli poplatky za prestoje (demurrage) v závislosti od emisií.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 c (nové)
(13c)  Úspešný prechod na lode s nulovými emisiami a ekologické lode si vyžaduje integrovaný prístup na podporu inovačných opatrení v prospech ekologickejších lodí, napríklad pokiaľ ide o konštrukciu trupu, nové motory a udržateľné alternatívne palivá a veterný pohon, a operatívne opatrenia, ktoré je možné vykonať v krátkom čase, na zníženie spotreby paliva, a tým aj emisií, ako je zníženie rýchlosti alebo lepšie plánovanie trasy. Zníženie rýchlosti, známe aj ako pomalá plavba, sa vo veľkej miere testovalo medzi rokmi 2006 a 2012 v dôsledku prudkého nárastu cien paliva: zníženie rýchlosti o 10 % viedlo k zníženiu spotreby o približne 19 %1a a príslušnému zníženiu emisií. Opatrenia založené na trhu, ako EU ETS, podporia zníženie emisií a investície do výskumu a inovácie s cieľom zlepšiť energetickú efektívnosť lodí a zavádzanie udržateľných alternatívnych palív a technológií pohonu vrátane potrebnej palivovej a nabíjacej infraštruktúry v prístavoch a vnútrozemských prístavoch.
__________________
1a Vplyv medzinárodnej lodnej dopravy na kvalitu ovzdušia a zmenu klímy v Európe, Európska environmentálna agentúra, Technická správa č. 4/2013.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  S cieľom zachovať vysokú kvalitu údajov uvádzaných v registri THETIS-MRV by sa Európskej námornej bezpečnostnej agentúre (EMSA) mali udeliť potrebné právomoci a zdroje, aby mohla kontrolovať správy o emisiách, ktoré overovatelia overili ako uspokojivé.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 b (nové)
(14b)  Komisia by mala preskúmať fungovanie nariadenia (EÚ) 2015/757 s prihliadnutím na skúsenosti získané pri vykonávaní uvedeného nariadenia a globálneho systému zberu údajov IMO, ako aj na ďalší príslušný vývoj zameraný na zníženie emisií skleníkových plynov z námornej dopravy.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 c (nové)
(14c)  Námorná doprava je aj zdrojom látok znečisťujúcich ovzdušie, ako sú oxidy síry (SOx), oxidy dusíka (NOx), tuhé častice (PM), látky poškodzujúce ozónovú vrstvu a prchavé organické zlúčeniny1a. Látky znečisťujúce ovzdušie vplývajú na životné prostredie aj zdravie občanov, najmä tých, ktorí žijú alebo pracujú v pobrežných alebo prístavných oblastiach. Komisia by mala do júna 2021 preskúmať príslušné právne predpisy a predložiť konkrétne návrhy na riešenie problému emisií znečisťujúcich ovzdušie z námornej dopravy. Komisia by mala pracovať aj na rozšírení oblastí kontroly emisií síry (SECA) a oblastí kontroly emisií NOx (NECA) vo všetkých európskych moriach, a to aj v Stredozemnom mori, a ďalej riešiť problém vypúšťania vody z práčok plynov a vypúšťania ďalších látok, napríklad balastovej vody, uhľovodíkov, ťažkých kovov a chemických látok, do otvorených vôd, ako aj problém vplyvu takýchto látok na morskú biodiverzitu.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Cieľom nariadenia (EÚ) 2015/757 je monitorovať, nahlasovať a overovať emisie CO2 z lodí, ktoré sa zastavujú v prístavoch EHP, ako prvý krok v rámci postupného znižovania emisií skleníkových plynov. Nedá sa to uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a účinkov skôr na úrovni Únie. Mal by sa zohľadniť globálny systém zberu údajov IMO a týmto nariadením sa zaručuje kontinuita, pokiaľ ide o porovnateľnosť a spoľahlivosť zozbieraných údajov na základe jednotného súboru požiadaviek. Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.
(15)  Cieľom nariadenia (EÚ) 2015/757 je monitorovať, nahlasovať a overovať emisie skleníkových plynov z lodí, ktoré zastavujú v prístavoch EHP, aby sa znížila ich priemerná uhlíková náročnosť na prepravnú činnosť, a to aj významným znížením ich emisií počas kotvenia, a oceniť tieto emisie tak, aby sa znížili emisie skleníkových plynov z námorného odvetvia. Nedá sa to uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a účinkov skôr na úrovni Únie. Mal by sa zohľadniť globálny systém zberu údajov IMO a týmto nariadením sa zaručuje kontinuita, pokiaľ ide o porovnateľnosť a spoľahlivosť zozbieraných údajov na základe jednotného súboru požiadaviek. Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  Prechod na klimaticky neutrálnu lodnú dopravu sa ešte neuskutočnil a regulačné opatrenia v tejto súvislosti boli doteraz nedostatočné. Prístavy môžu zohrávať významnú úlohu pri dekarbonizácii námornej dopravy. Prevádzkovatelia lodí vstupujúcich do prístavov Únie by mali byť povinní zabezpečiť, napríklad prostredníctvom pripojenia na pobrežnú elektrickú sieť, aby ich lode v kotvisku nevypúšťali emisie skleníkových plynov alebo látok znečisťujúcich ovzdušie. To je obzvlášť dôležité v prípade kotvísk v blízkosti mestských oblastí, a to v záujme zníženia účinkov znečistenia ovzdušia na ľudské zdravie. Vzhľadom na rozdielny vplyv lodí v súvislosti s emisiami skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie by sa od najviac znečisťujúcich lodí vrátane veľkých osobných lodí malo vyžadovať v prvom rade splnenie uvedenej požiadavky.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 b (nové)
(15b)  Prevádzkovatelia lodí by mali zabezpečiť, aby prevádzkovali plavidlá energeticky čo najúčinnejšie a udržali emisie na čo najnižšej úrovni. Stavitelia lodí by mali zabezpečiť, aby zníženie emisií bolo prioritou pri stavbe nových lodí.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 1 – názov (nový)
Zmeny nariadenia (EÚ) 2015/757
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757 sa mení takto:
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek -1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Odôvodnenie 23
-1a.  Odôvodnenie 23 sa nahrádza takto:
(23)   Na ostatné skleníkové plyny, látky ovplyvňujúce klímu alebo látky znečisťujúce ovzdušie by sa systém MRV Únie v tejto fáze nemal vzťahovať, aby sa predišlo požiadavkám na inštaláciu meracích zariadení, ktoré nie sú dostatočne spoľahlivé ani komerčne dostupné, čo by bránilo používaniu tohto systému.
„(23) Systém MRV Únie by sa mal rozšíriť, aby zahrnul aj ostatné skleníkové plyny, látky ovplyvňujúce klímu a látky znečisťujúce ovzdušie, pre ktoré existujú dostatočne spoľahlivé alebo komerčné dostupné meracie zariadenia, a to v záujme lepšej ochrany klímy, životného prostredia a ľudského zdravia.“
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek -1 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 1
-1b.  Článok 1 sa nahrádza takto:
Článok 1
„Článok 1
Predmet úpravy
Predmet úpravy
S cieľom podporiť znižovanie emisií oxidu uhličitého (CO2) z námornej dopravy nákladovo efektívnym spôsobom sa týmto nariadením stanovujú pravidlá presného monitorovania, nahlasovania a overovania emisií CO2 a ostatných relevantných informácií od lodí, ktoré prichádzajú do prístavov, nachádzajú sa v prístavoch alebo odchádzajú z prístavov podliehajúcich právomoci členského štátu.
Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá presného monitorovania, nahlasovania a overovania emisií skleníkových plynov a ostatných relevantných informácií od lodí, ktoré prichádzajú do prístavov, nachádzajú sa v prístavoch alebo odchádzajú z prístavov podliehajúcich právomoci členského štátu. S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality celého hospodárstva Únie, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) .../... [európsky klimatický predpis], pričom sa zohľadňuje počiatočná stratégia IMO na zníženie emisií skleníkových plynov z lodí, prijatá 13. apríla 2018, sa týmto nariadením ukladajú spoločnostiam povinnosti s cieľom znížiť ich ročné priemerné emisie CO2 na prepravnú činnosť v súlade s článkom 12a.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek -1 c (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 2 – odsek 1
-1c.  V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na lode s hrubou priestornosťou nad 5 000 Gt v súvislosti s emisiami CO2 vypustenými počas ich plavieb z posledného prístavu zastavenia do prístavu zastavenia podliehajúceho právomoci členského štátu a z prístavu zastavenia podliehajúceho právomoci členského štátu do ďalšieho prístavu zastavenia, ako aj počas plavieb v prístavoch zastavenia podliehajúcimi právomoci členského štátu.
„1. Toto nariadenie sa vzťahuje na lode s hrubou priestornosťou 5 000 Gt a viac v súvislosti s emisiami skleníkových plynov vypustenými počas ich plavieb z posledného prístavu zastavenia do prístavu zastavenia podliehajúceho právomoci členského štátu a z prístavu zastavenia podliehajúceho právomoci členského štátu do ďalšieho prístavu zastavenia, ako aj počas plavieb v prístavoch zastavenia podliehajúcich právomoci členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno -a (nové)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
-a)  vkladá sa toto písmeno:
„aa) „emisie skleníkových plynov“ znamenajú uvoľňovanie skleníkových plynov uvedených v prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES* z lodí;
_______________________
* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).“
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno -a a (nové)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b
-aa)  písmeno b) sa nahrádza takto:
b)  „prístav zastavenia“ je prístav, kde sa loď zastaví, aby naložila alebo vyložila náklad alebo cestujúcich, s výnimkou zastávok určených výhradne na účely doplnenia paliva, zásob, odpočinku posádky, zastávky v suchom doku alebo opráv lode a/alebo jej vybavenia, zastávok v prístave, ak loď potrebuje pomoc alebo je v núdzovej situácii, transferov z lode na loď mimo prístavu a zastávok s výlučným cieľom nájsť útočisko pred nepriaznivým počasím alebo zastávok potrebných v rámci pátracích a záchranných akcií;
„b) „prístav zastavenia“ je prístav, kde sa loď zastaví, aby naložila alebo vyložila podstatnú časť svojho nákladu alebo aby sa nalodili alebo vylodili cestujúci, s výnimkou zastávok určených výhradne na účely doplnenia paliva, zásob, odpočinku posádky, zastávky v suchom doku alebo opráv lode a/alebo jej vybavenia, zastávok v prístave, ak loď potrebuje pomoc alebo je v núdzovej situácii, transferov z lode na loď mimo prístavu a zastávok s výlučným cieľom nájsť útočisko pred nepriaznivým počasím alebo zastávok potrebných v rámci pátracích a záchranných akcií;“
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d
d)  „spoločnosť“ je majiteľ lode alebo akákoľvek iná organizácia alebo osoba, ako je napríklad manažér alebo prenajímateľ lode bez posádky, ktorá od majiteľa lode prevzala zodpovednosť za jej prevádzku a súhlasila s tým, že prevezme všetky záväzky a povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006;
„d) „spoločnosť“ je majiteľ lode alebo akákoľvek iná organizácia alebo osoba, ako je napríklad manažér, nájomca lode alebo nájomca lode bez posádky, ktorá od majiteľa lode prevzala zodpovednosť za jej komerčnú prevádzku a je zodpovedná za úhradu nákladov na palivo spotrebované loďou;“
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 3 – odsek 1 – písmeno i
aa)  písmeno i) sa nahrádza takto:
i)  „ostatné relevantné informácie“ sú informácie súvisiace s emisiami CO2 spôsobenými spotrebou paliva, s prepravnými činnosťami a energetickou efektívnosťou lodí, ktoré umožňujú analýzu emisných trendov a hodnotenie výkonnosti lodí;
„i) „ostatné relevantné informácie“ sú informácie súvisiace s emisiami CO2 spôsobenými spotrebou paliva, s prepravnými činnosťami, s dodávkami energie z pobrežia na loď počas kotvenia a energetickou efektívnosťou lodí, ktoré umožňujú analýzu emisných trendov a hodnotenie vlastností lodí;“
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 4 – odsek 1
1a.  V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  V súlade s článkami 8 až 12 spoločnosti za každú svoju loď monitorujú a nahlasujú relevantné parametre počas obdobia nahlasovania. Spoločnosti vykonávajú uvedené monitorovanie a nahlasovanie v každom prístave podliehajúcom právomoci členského štátu a v súvislosti s každou plavbou do prístavu alebo z prístavu podliehajúcemu právomoci členského štátu.
„1. V súlade s článkami 8 až 12 spoločnosti za každú loď, ktorej komerčná prevádzka je pod ich kontrolou, monitorujú a nahlasujú relevantné parametre počas obdobia nahlasovania. Spoločnosti vykonávajú uvedené monitorovanie a nahlasovanie v každom prístave podliehajúcom právomoci členského štátu a v súvislosti s každou plavbou do prístavu alebo z prístavu podliehajúcemu právomoci členského štátu.“
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 5 – odsek 2 a (nový)
1b.  V článku 5 sa dopĺňa tento odsek:
„2a. Do 31. decembra 2021 Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 23 s cieľom doplniť toto nariadenie spresnením metód určovania emisií metánu (CH4).
Okrem prijatia delegovaných aktov uvedených v prvom pododseku Komisia do 31. decembra 2021 posúdi globálny klimatický vplyv emisií skleníkových plynov iných ako CO2 a CH4 z lodí, ktoré prichádzajú do prístavov, nachádzajú sa v prístavoch alebo odchádzajú z prístavov podliehajúcich právomoci členského štátu, a predloží o ňom správu Európskemu parlamentu a Rade. K tejto správe sa v prípade potreby pripojí legislatívny návrh zaoberajúci sa otázkou, ako riešiť tieto emisie.“
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a – bod i a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 6 – odsek 3 – písmeno c a (nové)
ia)  vkladá sa toto písmeno:
„ca) emisné faktory pre alternatívne palivá vrátane skvapalneného zemného plynu, biopalív, palív z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu s obsahom uhlíka sa vyjadrujú ekvivalentom CO2, zahŕňajú všetky skleníkové plyny a vychádzajú z posudzovania životného cyklu. Tieto emisné faktory určí Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24 ods. 2;“
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 9 – odsek 1 – písmeno f
f)  prepravovaný náklad (dobrovoľný údaj);
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a
3a.  V článku 9 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza takto:
a)  všetky plavby lode počas obdobia nahlasovania začnú alebo skončia v prístave, ktorý podlieha právomoci členského štátu, a
„a) najmenej 90 % plavieb lode počas obdobia nahlasovania sa začne alebo skončí v prístave, ktorý podlieha právomoci členského štátu, a“
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 10 – odsek 1 – písmeno j a (nové)
aa)  dopĺňa sa toto písmeno:
„ja) prepravovaný náklad.“
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 11 – odsek 2
2.  Ak dôjde k zmene spoločnosti, predchádzajúca spoločnosť zašle Komisii a orgánom štátu, pod ktorého vlajkou sa loď plaví, čo najbližšie ku dňu dokončenia zmeny, nie však neskôr ako tri mesiace po takomto dni, správu, ktorá obsahuje rovnaké časti ako správa o emisiách, je však obmedzená na obdobie zodpovedajúce činnostiam vykonávaným v rámci jej zodpovednosti.
„2. Ak dôjde k zmene spoločnosti, predchádzajúca spoločnosť predloží Komisii a orgánom štátu, pod ktorého vlajkou sa loď plaví, v deň dokončenia zmeny alebo čo najbližšie ku dňu dokončenia zmeny, nie však neskôr ako jeden mesiac po takomto dni správu, ktorá obsahuje rovnaké informácie ako správa o emisiách, ale je obmedzená na obdobie zodpovedajúce činnostiam vykonávaným v rámci jej zodpovednosti. Nová spoločnosť zabezpečí, aby všetky lode, za ktoré zodpovedá, spĺňali požiadavky tohto nariadenia po zvyšok obdobia nahlasovania nasledujúceho po zmene.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 11 – odsek 3 – bod xi a (nový)
ba)  v odseku 3 písm. a) sa dopĺňa tento bod:
„xia) prepravovaný náklad;“
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – písmeno b b (nové)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 11 – odsek 3 – bod xi b (nový)
bb)  v odseku 3 písm. a) sa dopĺňa tento bod:
„xib) veľkosť lode;“
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Kapitola II a (nová) – článok 12 a (nový)
5a.  Vkladá sa táto kapitola:
„KAPITOLA IIa
ZNIŽOVANIE EMISIÍ
Článok 12a
Znižovanie emisií
1.  Spoločnosti do roku 2030 lineárne znížia ročné emisie CO2 na prepravnú činnosť aspoň o 40 % v priemere za všetky lode, za ktoré sú zodpovedné, v porovnaní s priemerným výkonom na kategóriu lodí rovnakej veľkosti a typu vykázaným podľa tohto nariadenia.
2.  Ak v danom roku spoločnosť nedodrží ročné zníženie uvedené v odseku 1, Komisia uloží finančnú sankciu, ktorá je účinná, primeraná, odrádzajúca a zlučiteľná s trhovým systémom obchodovania s emisiami, ako je EU ETS. Zaplatenie pokuty za prekročenie emisií nezbavuje spoločnosť povinnosti podľa odseku 1 na obdobie do roku 2030. V prípade spoločností, ktoré nesplnili limity emisií stanovené podľa tohto článku, sa uplatňujú ustanovenia článku 20 ods. 3 a 4.
3.  Komisia prijme do ... [6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] delegované akty v súlade s článkom 23 s cieľom doplniť toto nariadenie vymedzením kategórií lodí uvedených v odseku 1, určením východiskovej hodnoty a koeficientu ročného lineárneho zníženia, ktorý sa má uplatniť pre každú kategóriu lodí, na základe údajov z THETIS-MRV vrátane povinného parametra „prepravovaný náklad“ a z globálneho systému zberu údajov IMO, pričom sa v plnej miere uzná zníženie emisií, ktoré už vykonali spoločnosti ako „priekopníci dekarbonizácie“, tak, aby sa dosiahol cieľ uvedený v odseku 1, stanovením pravidiel a prostriedkov výpočtu a výberu pokuty za prekročenie emisií uvedenej v odseku 2 a stanovením akéhokoľvek iného pravidla potrebného na dosiahnutie a overovanie súladu s týmto článkom.
4.  Do 12 mesiacov od prijatia opatrení zo strany IMO na vykonávanie počiatočnej stratégie znižovania emisií skleníkových plynov z lodí prijatej 13. apríla 2018 a pred tým, ako uvedené opatrenia nadobudnú účinnosť, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej preskúma ambíciu a celkovú environmentálnu integritu opatrení, o ktorých rozhodla IMO, vrátane ich všeobecnej ambície vo vzťahu k cieľom v rámci Parížskej dohody, cieľu zníženia emisií skleníkových plynov v celom hospodárstve Únie do roku 2030 a cieľu klimatickej neutrality vymedzenému v nariadení (EÚ) .../... [európsky klimatický predpis].
5.  Komisia môže v prípade potreby k správe uvedenej v odseku 4 pripojiť legislatívny návrh Európskemu parlamentu a Rade na zmenu tohto nariadenia spôsobom, ktorý je v súlade s cieľom zachovania environmentálnej integrity a účinnosti opatrení Únie v oblasti klímy, a najmä cieľom zníženia emisií skleníkových plynov v celom hospodárstve Únie do roku 2030 a cieľom klimatickej neutrality vymedzeným v nariadení (EÚ) .../... [európsky klimatický predpis].“
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 12 b (nový)
5b.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 12b
Emisie z lodí v kotvisku
Spoločnosti zabezpečia, aby najneskôr v roku 2030 žiadne lode, ktoré patria do ich zodpovednosti, neprodukovali emisie skleníkových plynov v kotvisku.“
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 c (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 21 – odsek 1
5c.  V článku 21 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Komisia do 30. júna každého roku zverejní informácie o emisiách CO2 nahlásené podľa článku 11, ako aj informácie stanovené v odseku 2 tohto článku.
„1. Komisia do 30. júna každého roku zverejní informácie nahlásené podľa článku 11, ako aj informácie stanovené v odseku 2 tohto článku.“
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 d (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 21 – odsek 2 – písmeno a
5d.  V článku 21 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza takto:
a)  identifikačné údaje o lodi (názov, identifikačné číslo IMO a prístav registrácie alebo domovský prístav);
„a) identifikačné údaje o lodi (názov, spoločnosť, identifikačné číslo IMO a prístav registrácie alebo domovský prístav);“
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 21 – odsek 2 – písmeno d
6a.  V článku 21 ods. 2 sa písmeno d) mení takto:
d)   celkovú ročnú spotrebu paliva v rámci plavieb;
„d) celkovú ročnú spotrebu paliva v rámci plavieb podľa druhu paliva;“
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 21 – odsek 2 – písmeno k a (nové)
6b.  V článku 21 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„ka) veľkosť lode.“
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 c (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 21 – odsek 2 – písmeno k b (nové)
6c.  V článku 21 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„kb) celkovú vzdialenosť;“
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 d (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 21 – odsek 2 – písmeno k c (nové)
6d.  V článku 21 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„kc) nosnosť;“
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 e (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 21 – odsek 2 – písmeno k d (nové)
6e.  V článku 21 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„kd) prepravné činnosti;“
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 f (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 21 – odsek 2 – písmeno k e (nové)
6f.  V článku 21 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„ke) meno/názov majiteľa lode;“
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 g (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 21 – odsek 2 – písmeno k f (nové)
6g.  V článku 21 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„kf) prepravovaný náklad.“
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 h (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 21 – odsek 6 a (nový)
6h.  V článku 21 sa dopĺňa tento odsek:
„6a. EMSA vykoná v súlade so svojím programom práce na roky 2020 – 2022 ďalšie štatistické overovanie údajov predložených podľa článku 11 ods. 1 s cieľom zabezpečiť, aby poskytnuté údaje boli konzistentné.“
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 i (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 21 a (nový)
6i.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 21a
Označovanie environmentálnych vlastností lodí
1.  S cieľom stimulovať znižovanie emisií a zvyšovať transparentnosť informácií Komisia zriadi ucelený systém Únie na označovanie environmentálnych vlastností lodí, ktorý sa bude vzťahovať na lode, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.
2.  Komisia prijme do 1. júla 2021 delegované akty v súlade s článkom 23 na doplnenie tohto nariadenia stanovením podrobných ustanovení o fungovaní systému Únie na označovanie environmentálnych vlastností lodí, ako aj technických noriem, ktoré tvoria jeho základ.“
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 j (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 22 – odsek 3
6j.  V článku 22 sa odsek 3 vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 k (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 22 a (nový)
6k.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 22a
Preskúmanie
1.  Komisia do 31. decembra 2022 preskúma fungovanie tohto nariadenia, pričom zohľadní skúsenosti získané pri jeho vykonávaní, ako aj ďalší relevantný vývoj zameraný na zníženie emisií skleníkových plynov z námornej dopravy a na plnenie záväzkov Únie podľa Parížskej dohody. Komisia v rámci preskúmania navrhne dodatočné požiadavky na zníženie emisií iných skleníkových plynov než CO2, ako aj na zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie a vypúšťania odpadových vôd, a to aj z práčok plynov, do otvorených vôd z lodí. V preskúmaní sa zváži aj rozšírenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia na lode s hrubou priestornosťou od 400 do 5 000 ton. K preskúmaniu sa v prípade potreby priloží legislatívny návrh na zmenu tohto nariadenia.
2.  V rámci nadchádzajúceho preskúmania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ* a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013** Komisia predloží aj návrh na stanovenie záväzných cieľov pre členské štáty s cieľom zabezpečiť dostatočné zásobovanie elektrinou z pobrežia v námorných a vnútrozemských prístavoch.
__________________
* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1).
** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).“
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 l (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 23 – odsek 2
6l.  V článku 23 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 5 ods. 2, 15 ods. 5 a 16 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 1. júla 2015. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
„2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 2, článku 5 ods. 2a, článku 12a ods. 3, článku 15 ods. 5 a článku 16 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 1. júla 2015. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.“
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 m (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 23 – odsek 3
6m.  V článku 23 sa odsek 3 nahrádza takto:
3.  Delegovanie právomocí uvedené v článku 5 ods. 2, 15 ods. 5 a 16 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktorá sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
„3. Delegovanie právomocí uvedené v článku 5 ods. 2, článku 5 ods. 2a, článku 12a ods. 3, článku 15 ods. 5 a článku 16 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.“
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 n
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 23 – odsek 5
6n.  V článku 23 sa odsek 5 nahrádza takto:
5.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 5 ods. 2, 15 ods. 5 a 16 ods. 3 nadobudne účinnosť len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
„5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 2, článku 5 ods. 2a, článku 12a ods. 3, článku 15 ods. 5 a článku 16 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Kapitola II a (nová)
Článok 1a
Zmeny smernice 2003/87/ES
Smernica 2003/87/ES sa mení takto:
1.   Vkladá sa táto kapitola:
„KAPITOLA IIa
NÁMORNÁ DOPRAVA
Článok 3ga
Rozsah pôsobnosti
Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú od 1. januára 2022 na vydávanie a prideľovanie kvót v súvislosti s emisiami skleníkových plynov z lodí prichádzajúcich do prístavov, nachádzajúcich sa v prístavoch alebo odchádzajúcich z prístavov podliehajúcich právomoci členského štátu, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757 *.V prípade zmeny spoločnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/757 sa od novej spoločnosti vyžaduje, aby získala kvóty na emisie skleníkových plynov len v súvislosti s obdobím, počas ktorého sa činnosti lode vykonávali na jej zodpovednosť.
Článok 3gb
Celkové množstvo a spôsob prideľovania kvót pre námornú dopravu
1.  Komisia do 31. decembra 2020 aktualizuje posúdenie vplyvu z roku 2013, ktoré sprevádzalo jej návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013**, a prijme delegované akty v súlade s článkom 23 na doplnenie tejto smernice stanovením celkového množstva kvót pre námornú dopravu v súlade s ostatnými odvetviami a metódy prideľovania kvót pre námornú dopravu výlučne formou aukcií, ako aj stanovením osobitných ustanovení týkajúcich sa riadiaceho členského štátu. Delegované akty musia byť založené na najlepších dostupných údajoch a na posúdení vplyvu rôznych možností vrátane vplyvu na emisie a hospodárskeho vplyvu.
2.  Články 12 a 16 sa vzťahujú na emisné kvóty na námornú dopravu rovnakým spôsobom ako na kvóty súvisiace s inými činnosťami.
3.  Najmenej 50% výnosov z aukcií emisných kvót uvedených v odseku 1 tohto článku sa použije prostredníctvom fondu zriadeného podľa článku 3gc.
4.  Výnosy z aukcií emisných kvót, ktoré sa nepoužijú prostredníctvom fondu vymedzeného v článku 3gc a ktoré sa pridelia členským štátom, sa použijú spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi tejto smernice, najmä na riešenie zmeny klímy v Únii a tretích krajinách, ochranu a obnovu morských ekosystémov zasiahnutých globálnym otepľovaním a podporu spravodlivej transformácie v členských štátoch podporujúcu preraďovanie, rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov, vzdelávanie, iniciatívy zamerané na hľadanie zamestnania a startupy v dialógu so sociálnymi partnermi. Všetky informácie o použití týchto výnosov sa sprístupnia verejnosti.
5.  Komisia monitoruje vykonávanie tejto kapitoly a možné trendy, pokiaľ ide o spoločnosti, ktoré sa snažia vyhnúť tomu, aby podliehali požiadavkám tejto smernice. V prípade potreby Komisia navrhne opatrenia na zabránenie takémuto vyhýbaniu sa.
Článok 3gc
Oceánsky fond
1.  Na obdobie od roku 2022 do roku 2030 sa zriaďuje Oceánsky fond (ďalej len „fond“) na zlepšenie energetickej efektívnosti lodí a podporu investícií do inovatívnych technológií a infraštruktúry na dekarbonizáciu odvetvia námornej dopravy vrátane príbrežnej námornej dopravy a prístavov, a na zavádzanie udržateľných alternatívnych palív, ako je vodík a amoniak, ktoré sa vyrábajú z obnoviteľných zdrojov energie, a technológií pohonu s nulovými emisiami vrátane technológií využívajúcich vietor. 20 % výnosov vo fonde sa použije na podporu ochrany, obnovy a lepšieho riadenia morských ekosystémov zasiahnutých globálnym otepľovaním, ako sú chránené morské oblasti, a na podporu prierezového udržateľného modrého hospodárstva, napríklad energie z obnoviteľných morských zdrojov. Všetky investície podporované z fondu sa zverejňujú a musia byť v súlade s cieľmi tejto smernice.
2.  Odchylne od článku 12 tejto smernice môžu spoločnosti v oblasti námornej dopravy platiť ročný členský príspevok do fondu podľa svojich celkových emisií nahlásených za predchádzajúci kalendárny rok podľa nariadenia (EÚ) 2015/757 s cieľom obmedziť administratívne zaťaženie námorných spoločností vrátane malých a stredných spoločností a spoločností, ktoré nevykonávajú častú činnosť podliehajúcu pôsobnosti tejto smernice. Fond odovzdáva emisné kvóty kolektívne v mene spoločností v oblasti námornej dopravy, ktoré sú členmi fondu. Fond každoročne do 28. februára určí členský príspevok na tonu emisií, ktorý sa však musí rovnať aspoň najvyššej zaznamenanej cene vyrovnania za emisné kvóty na primárnom alebo sekundárnom trhu s kvótami v predchádzajúcom roku.
3.  Fond nadobudne emisné kvóty rovnajúce sa celkovému kolektívnemu objemu príspevkov uvedených v odseku 2 tohto článku v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka a každý rok ich do 30. apríla odovzdá registru zriadenému podľa článku 19 tejto smernice na následné zrušenie. Všetky informácie o príspevkoch sa sprístupnia verejnosti.
4.  Fond sa spravuje centrálne prostredníctvom orgánu Únie, ktorého riadiaca štruktúra je podobná riadeniu fondu stanoveného v článku 10a ods. 8 tejto smernice. Jeho riadiaca štruktúra a rozhodovací proces musia byť transparentné a inkluzívne, najmä pri stanovovaní prioritných oblastí, kritérií a postupov prideľovania kvót. Relevantné zainteresované strany majú primeranú konzultačnú úlohu. Všetky informácie o investíciách a všetky ďalšie relevantné informácie o fungovaní fondu sa zverejňujú.
5.  Komisia spolupracuje s tretími krajinami na tom, ako môžu aj tieto krajiny využiť fond.
6.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 23 na doplnenie tejto smernice, pokiaľ ide o vykonávanie tohto článku.
Článok 3gd
Podávanie správ a preskúmanie Komisiou týkajúce sa vykonávania opatrení na zmiernenie zmeny klímy v Medzinárodnej námornej organizácii
1.  Komisia do 12 mesiacov od prijatia globálnych trhových opatrení zo strany IMO na zníženie emisií skleníkových plynov z námornej dopravy a pred tým, ako sa uvedené opatrenia začnú vykonávať, predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej preskúma ambíciu a celkovú environmentálnu integritu uvedených opatrení vrátane ich všeobecnej ambície vo vzťahu k cieľom v rámci Parížskej dohody, cieľu zníženia emisií skleníkových plynov v celom hospodárstve Únie do roku 2030 a cieľu klimatickej neutrality vymedzenému v nariadení (EÚ) .../... [európsky klimatický predpis]. V tejto správe sa zohľadní najmä úroveň účasti na týchto globálnych opatreniach, ich vykonateľnosť, transparentnosť, sankcie za neplnenie povinností, postupy na zapojenie verejnosti, využívanie kompenzačných kreditov, monitorovanie, nahlasovanie a overovanie emisií, registre, zodpovednosť, ako aj pravidlá používania biopalív.
2.  Komisia v prípade potreby pripojí k správe uvedenej v odseku 1 legislatívny návrh Európskemu parlamentu a Rade na zmenu tejto smernice spôsobom, ktorý je v súlade s cieľom zachovania environmentálnej integrity a účinnosti opatrení Únie v oblasti klímy, a najmä s cieľom zníženia emisií skleníkových plynov v celom hospodárstve Únie do roku 2030 a s cieľom klimatickej neutrality vymedzeným v nariadení (EÚ) .../... [európsky klimatický predpis].
__________________
* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757 z 29. apríla 2015 o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy a o zmene smernice 2009/16/ES (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 55).
** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13).“

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A9-0144/2020).

Posledná úprava: 12. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia