Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/0017(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0144/2020

Predložena besedila :

A9-0144/2020

Razprave :

PV 14/09/2020 - 23
CRE 14/09/2020 - 23

Glasovanja :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0219

Sprejeta besedila
PDF 243kWORD 88k
Sreda, 16. september 2020 - Bruselj
Svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi goriva ladij ***I
P9_TA(2020)0219A9-0144/2020

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 16. septembra 2020, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/757, da bi se ustrezno upošteval svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi goriva ladij (COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava -1 (novo)
(-1)  Zaradi doslej največje grožnje, ki jo predstavljajo podnebne spremembe, je treba okrepiti ambicije in določene podnebne ukrepe v Uniji in po svetu. Unija se je zavezala, da bo okrepila prizadevanja za obvladovanje podnebnih sprememb in izvajanje Pariškega sporazuma1a v skladu z najnovejšimi razpoložljivimi znanstvenimi dognanji. Medvladni panel OZN za podnebne spremembe (IPCC) v posebnem poročilu iz leta 2018 o globalnem segrevanju za 1,5 °C je potrdil, da je znatno zmanjšanje emisij v vseh sektorjih bistvenega pomena za omejitev globalnega segrevanja na manj kot 1,5°C. V posebnem poročilu iz leta 2019 o oceanih in kriosferi v spreminjajočem se podnebju pa je IPCC opozoril, da so podnebni mehanizmi odvisni od zdravja oceanov in morskih ekosistemov, ki so zdaj izpostavljeni globalnemu segrevanju, onesnaževanju, prekomernemu izkoriščanju morske biotske raznovrstnosti, zakisljevanju, deoksigeniranju in obalni eroziji. IPCC opozarja, da so oceani del rešitve v okviru prilagajanja vplivom podnebnih sprememb in njihovega blaženja, ter poudarja, da je treba nujno zmanjšati emisije toplogrednih plinov in onesnaževanja ekosistemov, pa tudi okrepiti naravne ponore ogljika.
__________________
1a Pariški sporazum (UL L 282, 19.10.2016, str. 4).
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
(1)  Pomorski prevoz zaradi emisij ogljikovega dioksida (v nadaljnjem besedilu: CO2) iz ladijskega prevoza vpliva na svetovno podnebje. Leta 2015 je predstavljal 13 % skupnih emisij toplogrednih plinov iz prometa v Uniji15. Mednarodni pomorski ladijski prevoz ostaja edini način prevoza, ki ni vključen v zavezo Unije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
(1)  Pomorski prevoz zaradi emisij ogljikovega dioksida (v nadaljnjem besedilu: CO2) in drugih emisij, ki jih proizvaja, denimo metana, dušikovih oksidov, žveplovih oksidov, trdnih delcev in črnega ogljika, vpliva na spremembo podnebja, morsko biotsko raznovrstnost, kakovost zraka in javno zdravje . Leta 2015 je predstavljal 13 % skupnih emisij toplogrednih plinov iz prometa v Uniji15. Po pričakovanjih se bodo emisije iz pomorskega prometa na svetovni ravni do leta 2050 povečale za 50 % do 250 %15a. Če ne bodo sprejeti nadaljnji ukrepi, naj bi se emisije iz pomorskega prevoza do leta 2050 povečale za 86 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990, kljub temu, da je Mednarodna pomorska organizacija (IMO) sprejela minimalne standarde za učinkovitost ladij. Mednarodni pomorski ladijski prevoz ostaja edini način prevoza, ki ni vključen v zavezo Unije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. IMO je 13. aprila 2018 sprejel začetno strategijo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov z ladij. Nujno je treba sprejeti ukrepe za izvajanje te strategije, tako na svetovni ravni kot na ravni Unije, da bi se nemudoma sprejeli ukrepi za zmanjšanje emisij v pomorskem prometu, prispevali k izvajanju Pariškega sporazuma in dosegli cilj glede podnebne nevtralnosti Unije, ne da bi ovirali prizadevanja na področju podnebne politike v drugih sektorjih.
__________________
__________________
15 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-12.
15 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-12.
15a https://gmn.imo.org/wp-content/uploads/2017/05/GHG3-Executive-Summary-and-Report_web.pdf.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
(2)  Vsi gospodarski sektorji bi morali prispevati k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v skladu z zavezami sozakonodajalcev, kot so izražene v Uredbi (EU) 2018/842 Evropskega parlamenta in Sveta16 in Direktivi (EU) 2018/410 Evropskega parlamenta in Sveta17.
(2)  Vsi gospodarski sektorji bi morali prispevati k skupnim prizadevanjem za dokončanje prehoda na ničelne stopnje neto emisij toplogrednih plinov čim prej in najpozneje do leta 2050 v skladu z zavezami Unije iz Pariškega sporazuma in sklepi Evropskega sveta o podnebnih spremembah z dne 12. decembra 2019.
__________________
16 Uredba (EU) 2018/842 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 (UL L 156, 19.6.2018, str. 26).
17 Direktiva (EU) 2018/410 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2018 o spremembi Direktive 2003/87/ES za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb ter Sklepa (EU) 2015/1814 (UL L 76, 19.3.2018, str. 3).
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
(3)  Evropski parlament je v resoluciji iz februarja 2014 o okviru podnebne in energetske politike do 2030 pozval Komisijo in države članice, naj določijo zavezujoč cilj Unije, da se do leta 2030 emisije toplogrednih plinov zmanjšajo za vsaj 40 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Poleg tega je Evropski parlament opozoril, da bodo morali za ustrezen prispevek Unije v okviru svetovnih prizadevanj za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov k zmanjšanju navedenih emisij prispevati vsi gospodarski sektorji.
(3)  Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. marca 2019 o podnebnih spremembah z veliko večino podprl cilj, da bi čim prej in najpozneje do leta 2050 dosegli podnebno nevtralnost. Komisijo in države članice je tudi večkrat pozval, naj povečajo zavezujoč cilj Unije, da se do leta 2030 emisije toplogrednih plinov zmanjšajo na 55% v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Poleg tega je Evropski parlament opozoril, da morajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov prispevati vsi gospodarski sektorji, tudi mednarodni letalski in pomorski prevoz, če naj bi Unija ustrezno prispevala k prizadevanjem za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na svetovni ravni ter uresničila svoje podnebne cilje. Hitra prizadevanja za razogljičenje pomorskega sektorja so še toliko bolj pomembna ob upoštevanju izjave Parlamenta z dne 28. novembra 2019 o podnebnih in okoljskih izrednih razmerah.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)
(3a)  Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 28. novembra 2019 o konferenci OZN o podnebnih spremembah, ki je leta 2019 potekala v Madridu v Španiji (COP25), poudaril, da so zaradi počasnega in nezadostnega napredka v IMO potrebni dodatni ukrepi Unije za obravnavanje emisij toplogrednih plinov iz pomorskega sektorja. Evropski parlament je zlasti podprl vključitev pomorskega sektorja v sistem Unije za trgovanje s pravicami do emisij toplogrednih plinov („sistem EU za trgovanje z emisijami“) in uvedbo standardov za učinkovitost ladij na ravni Unije. Tržno zasnovane politike za zmanjšanje emisij same po sebi ne zadostujejo za dosego ciljev Unije za zmanjšanje emisij in jih je treba podpreti z zavezujočimi regulativnimi zahtevami za zmanjšanje emisij, ki bodo ustrezno izvršene.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)  Evropski svet je v svojih sklepih z dne 24oktobra 2014 potrdil zavezujoč cilj Unije, da se do leta 2030 doseže vsaj 40-odstotno zmanjšanje domačih emisij toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990. Evropski svet je tudi poudaril, da je pomembno zmanjšati emisije toplogrednih plinov in tveganja, povezana z odvisnostjo od fosilnih goriv, v prometnem sektorju, ter pozval Komisijo, naj nadalje preuči instrumente in ukrepe za celovit in tehnološko nevtralen pristop, med drugim glede spodbujanja zmanjševanja emisij, obnovljivih virov energije in energijske učinkovitosti v prevozu.
(4)  Evropski svet je v sklepih z dne 12decembra 20191a potrdil cilj, v skladu s katerim bi do leta 2050 dosegli podnebno nevtralno EU. Poudaril je tudi, da morajo biti vsa ustrezna zakonodaja in politike EU usklajene s tem ciljem glede podnebne nevtralnosti, h kateremu morajo ob upoštevanju enakih konkurenčnih pogojev tudi prispevati.
__________________
1a https://www.consilium.europa.eu/media/41768/12-euco-final-conclusions-en.pdf
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)
(4a)  Trenutno je sektor pomorskega prevoza edini, za katerega na ravni Unije ni nikakršnega cilja zmanjšanja emisij in nobenih posebnih ukrepov za zmanjšanje. Komisija je v svojem sporočilu o evropskem zelenem dogovoru z 11. decembra 2019 navedla, da namerava sprejeti dodatne ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz pomorskega prometa, še zlasti pa sistem EU za trgovanje z emisijami razširiti na pomorski sektor, zakonsko urediti dostop ladij, ki najbolj onesnažujejo, do pristanišč v Uniji in zasidranim ladjam naložiti obveznost uporabe električne energije z obale. Komisija je v svojem predlogu z dne 4. marca 2020 o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila)1a potrdila, da je treba sprejeti dodatne ukrepe za dosego cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050 in da bodo morali prispevati vsi sektorji, saj se pričakuje, da bodo sedanje politike do leta 2050 zagotovile le 60-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
__________________
1a https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 b (novo)
(4b)  Z odpravo tržnih ovir v pomorskem sektorju, vključno z uporabo preglednega in zanesljivega sistema SPP, se želi prispevati k uporabi energetsko učinkovite tehnologije, s tem pa tudi k zmanjšanju emisij v pomorskem sektorju do leta 2030 za približno 2 %. Zato so potrebni nadaljnji ukrepi za zagotovitev, da bo pomorski sektor v celoti prispeval h prizadevanjem vseh gospodarskih panog k doseganju cilja Unije glede podnebne nevtralnosti ter zastavljenih in drugih morebitnih vmesnih ciljev za leto 2030. Uredba EU o SPP je kot glavni instrument Unije za spremljanje, poročanje in preverjanje emisij toplogrednih plinov in onesnaževanja zraka iz pomorskega prevoza podlaga za nadaljnje ukrepanje. Področje uporabe navedene uredbe bi bilo zato treba razširiti tako, da bo vključevalo zavezujoče zahteve za podjetja, v skladu s katerimi bodo morala zmanjšati emisije toplogrednih plinov na prevozno delo, prav tako pa bi bilo treba razširiti sistem EU ETS na sektor pomorskega prevoza.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
(6)  Evropski parlament in Svet sta aprila 2015 sprejela Uredbo (EU) 2015/757 o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza20, poročanju o njih in njihovem preverjanju (v nadaljnjem besedilu: uredba EU o SPP), ki je bila leta 2016 dopolnjena z dvema delegiranima21 in dvema izvedbenima uredbama22. Cilj uredbe EU o SPP je zbirati podatke o emisijah iz ladijskega prevoza za nadaljnje oblikovanje politik in spodbujati zmanjšanje emisij z zagotavljanjem informacij o učinkovitosti ladij zadevnim trgom. V skladu z uredbo EU o SPP morajo družbe od leta 2018 letno spremljati porabo goriva, emisije CO2 ter energijsko učinkovitost svojih ladij na plovbah v pristanišča Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: EGP) in iz njih, o njih poročati in jih preverjati. Uredba EU o SPP se uporablja tudi za emisije CO2 v pristaniščih EGP. Prva poročila o emisijah naj bi se predložila do 30. aprila 2019.
(6)  Evropski parlament in Svet sta aprila 2015 sprejela Uredbo (EU) 2015/757 o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza20, poročanju o njih in njihovem preverjanju (v nadaljnjem besedilu: uredba EU o SPP), ki je bila leta 2016 dopolnjena z dvema delegiranima21 in dvema izvedbenima uredbama22. Cilj uredbe EU o SPP je zbirati podatke o emisijah iz ladijskega prevoza za nadaljnje oblikovanje politik in spodbujati zmanjšanje emisij z zagotavljanjem informacij o učinkovitosti ladij zadevnim trgom. Uredba EU o SPP je bila sprejeta kot prvi korak postopnega pristopa k vključitvi emisij iz pomorskega sektorja v zaveze Unije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in za naknadno oblikovanje cen teh emisij v skladu z načelom „onesnaževalec plača“. Ko je bila sprejeta uredba EU o SPP, se je Komisija zavezala, da bo v okviru prihodnjih zakonodajnih predlogov o emisijah v pomorskem prometu preučila, s katerimi naslednjimi koraki bi lahko zagotovili, da bo sektor pravično prispeval k ciljem Unije glede zmanjšanja emisij, zlasti glede možnosti razširitve sistema EU za trgovanje z emisijami na pomorski sektor. V skladu z uredbo EU o SPP morajo družbe od leta 2018 letno spremljati porabo goriva, emisije CO2 ter energijsko učinkovitost svojih ladij na plovbah v pristanišča Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: EGP) in iz njih, o njih poročati in jih preverjati. Ta obveza se uporablja tudi za emisije CO2 v pristaniščih EGP. Prva poročila o emisijah naj bi se predložila do 30. aprila 2019, Komisija pa jih je objavila 30. junija 2019.
__________________
__________________
20 Uredba (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Direktive 2009/16/ES (UL L 123, 19.5.2015, str. 55).
20 Uredba (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Direktive 2009/16/ES (UL L 123, 19.5.2015, str. 55).
21 Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2072 z dne 22. septembra 2016 o dejavnostih preverjanja in akreditaciji preveriteljev na podlagi Uredbe (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju (UL L 320, 26.11.2016, str. 5); Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2071 z dne 22. septembra 2016 o spremembi Uredbe (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta glede metod za spremljanje emisij ogljikovega dioksida ter pravil za spremljanje drugih pomembnih informacij (UL L 320, 26.11.2016, str. 1).
21 Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2072 z dne 22. septembra 2016 o dejavnostih preverjanja in akreditaciji preveriteljev na podlagi Uredbe (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju (UL L 320, 26.11.2016, str. 5); Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2071 z dne 22. septembra 2016 o spremembi Uredbe (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta glede metod za spremljanje emisij ogljikovega dioksida ter pravil za spremljanje drugih pomembnih informacij (UL L 320, 26.11.2016, str. 1).
22 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1927 z dne 4. novembra 2016 o predlogah načrtov za spremljanje, poročil o emisijah in listin o skladnosti v skladu z Uredbo (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju (UL L 299, 5.11.2016, str. 1); Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1928 z dne 4. novembra 2016 o določitvi prepeljanega tovora za kategorije ladij, ki niso potniške ladje, ladje ro-ro ali kontejnerske ladje, na podlagi Uredbe (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju (UL L 299, 5.11.2016, str. 22).
22 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1927 z dne 4. novembra 2016 o predlogah načrtov za spremljanje, poročil o emisijah in listin o skladnosti v skladu z Uredbo (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju (UL L 299, 5.11.2016, str. 1); Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1928 z dne 4. novembra 2016 o določitvi prepeljanega tovora za kategorije ladij, ki niso potniške ladje, ladje ro-ro ali kontejnerske ladje, na podlagi Uredbe (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju (UL L 299, 5.11.2016, str. 22).
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)
(6a)  Emisij pomorskega prometa in njihovega vpliva na globalno segrevanje in onesnaževanje zraka ne bi smeli zmanjševati tako, da bi škodovali morski biotski raznovrstnosti, pripraviti pa bi morali tudi namenske ukrepe za obnovo morskih in obalnih ekosistemov, ki jih prizadene pomorski promet, na primer zaradi izpustov škodljivih snovi (kot so balastna voda, ogljikovodiki, težke kovine in kemikalije), na morju izgubljenih zabojnikov in trkov s kiti in delfini.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 b (novo)
(6b)  V pomorskem sektorju lastnik ladje ni vedno tudi oseba ali subjekt, ki ladjo upravlja. Zato bi moral podatke, ki se zahtevajo po uredbi EU o SPP, zbirati subjekt, ki je odgovoren za komercialno upravljanje ladje, na primer upravljavec, časovni zakupnik ali zakupnik ladje brez posadke, in bi mu morali biti ti podatki tudi pripisani.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 c (novo)
(6c)  Podatke, zbrane v okviru uredbe EU o SPP, bi morali uporabiti za spodbujanje prehoda na brezemisijske ladje, in sicer z uvedbo ladijskega certifikata o energijski učinkovitosti z lestvico ocen, s čimer bi omogočili pregledno primerjavo ladij, zlasti pri prodaji ali najemu, in spodbudili države članice, da bi spodbujale dobro prakso in podpirale najučinkovitejše ladje.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 d (novo)
(6d)  Evropsko ladijsko oznako bi morala Komisija zasnovati v sodelovanju z ladjarji, drugimi deležniki in neodvisnimi strokovnjaki, zato da bi potrošnike ob nakupu proizvodov seznanili s tem, kako prek pomorskega prometa vplivajo na okolje. Oznaka bi podpirala okoljski in energetski prehod ladijskega sektorja, saj bi dajala zanesljive in pregledne informacije o prostovoljnih pobudah. Potrošnike bi tako spodbujala k nakupu proizvodov, ki jih prevažajo ladjarji, ki so zmanjšali svoj vpliv na okolje, na primer glede emisij toplogrednih plinov in onesnaževal, obremenitve s hrupom ter ravnanja z odpadki in vodo.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 e (novo)
(6e)  Direktiva Sveta 92/106/EGS1a pomaga zmanjševati emisije iz prometa s spodbujanjem prehoda s cestnega tovornega prometa na prevoz z nižjimi emisijami, na primer na brezemisijske rečne koridorje. Navedeno direktivo je treba revidirati, da bi okrepili prizadevanja za spodbujanje multimodalnega prevoza ter povečali učinkovitost in nabor nizkoemisijskih alternativ. Brezemisijski prevoz po plovnih poteh je poglavitnega pomena za trajnostni prehod s cestnih na vodne poti, zato je treba podpreti naložbe v polnilno infrastrukturo celinskih pristanišč.
__________________
1a Direktiva Sveta 92/106/EGS z dne 7. decembra 1992 o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami (UL L 368, 17.12.1992, str. 38).
Sprememba 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 f (novo)
(6f)  Pristanišča Unije so zaradi svojega geografskega položaja in gospodarskih dejavnosti strateška vozlišča za energetski prehod. Med drugim so glavna vstopna točka za energente (uvoz, skladiščenje ali distribucijo), vse bolj razvijajo tudi obrate za pridobivanje energije iz obnovljivih virov, nove oblike energetskega upravljanja in strategije krožnega gospodarstva. Glede na cilje evropskega zelenega dogovora mora Unija razogljičenje pomorskega sektorja pospremiti s strateškim pristopom za svoja pristanišča in tako podpreti njihovo pomembno vlogo pri energetskem prehodu. Države članice bi bilo treba spodbujati k pospešenemu razvoju brezemisijskih pristanišč in k vlaganju v polnilno infrastrukturo. To bi prineslo takojšnje zdravstvene koristi za vse državljane, ki živijo ob pristaniščih in na obalnih območjih, ter zmanjšalo negativni vpliv na tamkajšnjo pomorsko in obalno biotsko raznovrstnost, gre namreč za ogromna kopenska območja, nekatera sodijo celo v omrežje Natura 2000.
Sprememba 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
(7)  V členu 22 uredbe EU o SPP je navedeno, da bo Komisija v primeru mednarodnega sporazuma o svetovnem sistemu za spremljanje, poročanje in preverjanje pregledala uredbo EU o SPP in po potrebi predlagala spremembe, da se zagotovi skladnost s tem mednarodnim sporazumom.
(7)  V členu 22 uredbe EU o SPP je navedeno, da bo Komisija v primeru mednarodnega sporazuma o svetovnem sistemu za spremljanje, poročanje in preverjanje ali o globalnih ukrepih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz pomorskega prevoza pregledala uredbo EU o SPP in po potrebi predlagala spremembe, da se zagotovi skladnost s tem mednarodnim sporazumom. Pomembno je, da Unija ne glede na globalne ukrepe ostane enako ambiciozna in svojo vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam izkaže z ohranitvijo oziroma s sprejetjem strožjih ukrepov v Uniji.
Sprememba 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
(8)  Konferenci pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC)23 decembra 2015, so Unija in njene države članice sprejele cilj zmanjšanja emisij v celotnem gospodarstvu. V okviru Mednarodne pomorske organizacije (v nadaljnjem besedilu: IMO) potekajo prizadevanja za zmanjšanje emisij v pomorskem prevozu, kar bi bilo treba spodbujati. IMO je oktobra 2016 sprejela24 sistem zbiranja podatkov o porabi goriva ladij (v nadaljnjem besedilu: svetovni sistem zbiranja podatkov IMO).
(8)  Konferenci pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC)23 decembra 2015, so Unija in njene države članice sprejele cilj zmanjšanja emisij v celotnem gospodarstvu. V okviru Mednarodne pomorske organizacije (v nadaljnjem besedilu: IMO) potekajo prizadevanja za zmanjšanje emisij v pomorskem prevozu, kar bi bilo treba spodbujati. IMO je oktobra 2016 sprejela24 sistem zbiranja podatkov o porabi goriva ladij (v nadaljnjem besedilu: svetovni sistem zbiranja podatkov IMO). IMO je 13. aprila 2018 sprejela tudi začetno strategijo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov z ladij (začetno strategijo IMO), s katero želi čim prej omejiti povečanje teh emisij in jih do leta 2050 zmanjšati za vsaj 50 % v primerjavi z letom 2008 ter si prizadevati za njihovo postopno odpravo. Hkrati so se države članice in pridružene članice IMO, tudi vse države članice Unije, zavezale, da bodo zmanjšale emisije CO2 na opravljeno prevozno dejavnost, kot povprečje v mednarodnem ladijskem prometu, za najmanj 40 % do leta 2030 in si prizadevale za zmanjšanje za 70 % do leta 2050. Zato je ustrezno glavne elemente začetne strategije IMO vključiti v zakonodajo Unije, obenem pa je treba še naprej konstruktivno sodelovati z državami članicami IMO, da bi dosegli svetovni dogovor o ukrepih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Družbe bi morali zavezati, da do leta 2030 vsaj za 40 % linearno zmanjšajo emisije CO2 na opravljeno prevozno dejavnost, kot povprečje vseh ladij, za katere so odgovorne, v primerjavi s povprečnimi emisijami na kategorijo ladij iste velikosti in vrste, sporočenimi v skladu z uredbo SPP. Izhodišče za ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov bi bilo treba določiti z uporabo podatkov iz sistema THETIS-SPP in IMO DCS, pri tem pa v celoti upoštevati zmanjšanje emisij, ki so ga zagotovile družbe, ki so prve začele z razogljičevanjem. Komisija bi morala sprejeti delegirane akte za opredelitev podrobnih pravil za določanje izhodišča, letnega faktorja za zmanjšanje za vsako kategorijo ladij, pravil in načinov za izračun in pobiranje kazni za presežne emisije ter kakršnega koli drugega pravila, ki je potrebno za izpolnjevanje te obveznosti in preverjanje skladnosti s to obveznostjo.
__________________
__________________
23 Pariški sporazum (UL L 282, 19.10.2016, str. 4).
23 Pariški sporazum (UL L 282, 19.10.2016, str. 4).
24 Resolucija IMO MEPC.278(70) o spremembi Priloge VI h konvenciji MARPOL.
24 Resolucija IMO MEPC.278(70) o spremembi Priloge VI h konvenciji MARPOL.
Sprememba 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
(9)  Ob upoštevanju sočasnega obstoja navedenih sistemov spremljanja, poročanja in preverjanja je Komisija na podlagi člena 22 uredbe EU o SPP ocenila, kako ju uskladiti, da bi se zmanjšalo upravno breme za ladje, hkrati pa ohranili cilji uredbe EU o SPP.
(9)  Ob upoštevanju sočasnega obstoja navedenih sistemov spremljanja, poročanja in preverjanja je Komisija na podlagi člena 22 uredbe EU o SPP ocenila, kako ju uskladiti, da bi se zmanjšalo upravno breme za ladje, zlasti za tiste v lasti malih in srednjih podjetij, hkrati pa ohranili cilji uredbe EU o SPP.
Sprememba 19
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
(10)  V oceni učinka je bilo ugotovljeno, da bi delna uskladitev navedenih sistemov spremljanja, poročanja in preverjanja lahko prispevala k zmanjšanju upravnega bremena ladijskih družb in hkrati ohranila ključne cilje uredbe EU o SPP. Vendar takšna delna uskladitev ne bi smela spreminjati uredbe EU o SPP, kar zadeva upravljanje, področje uporabe ter zahteve glede preverjanja, preglednosti in poročanja o emisijah CO2, saj bi s tem resno ogrozila cilje navedene uredbe in vplivala na njeno zmožnost prispevanja k prihodnjim odločitvam glede oblikovanja politik ter spodbujanja energijsko učinkovitejših ukrepov in ravnanja v ladijskem prevozu. Zato bi bilo treba kakršne koli spremembe uredbe EU o SPP z namenom usklajevanja s svetovnim sistemom zbiranja podatkov IMO omejiti na opredelitve pojmov, parametre spremljanja ter načrte in predloge za spremljanje.
(10)  V oceni učinka je bilo ugotovljeno, da bi delna uskladitev navedenih sistemov spremljanja, poročanja in preverjanja lahko prispevala k zmanjšanju upravnega bremena ladijskih družb in hkrati ohranila ključne cilje uredbe EU o SPP. Vendar takšna delna uskladitev ne bi smela spreminjati uredbe EU o SPP, kar zadeva upravljanje ter zahteve glede preverjanja, preglednosti in poročanja o emisijah CO2, saj bi s tem resno ogrozila cilje navedene uredbe in vplivala na njeno zmožnost prispevanja k prihodnjim odločitvam glede oblikovanja politik ter spodbujanja energijsko učinkovitejših ukrepov in ravnanja v ladijskem prevozu. Zato bi bilo treba kakršne koli spremembe uredbe EU o SPP z namenom usklajevanja s svetovnim sistemom zbiranja podatkov IMO omejiti na ladje, ki jih ureja uredba EU o SPP, opredelitve pojmov, parametre spremljanja ter načrte in predloge za spremljanje.
Sprememba 20
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
(12)  Treba bi bilo upoštevati določbe svetovnega sistema zbiranja podatkov IMO o podatkih, ki jih je treba spremljati in o njih letno poročati, da bi se zagotovilo zbiranje racionaliziranih podatkov za dejavnosti ladij, ki zadevajo oba sistema. V ta namen bi bilo treba obvezno poročati o parametru „nosilnost“, poročanje o „prepeljanem tovoru“ pa bi moralo ostati prostovoljno. „Čas, preživet na morju“ bi bilo treba nadomestiti z opredelitvijo pojma svetovnega sistema zbiranja podatkov IMO „ure plovbe“. Poleg tega bi moral izračun „preplute razdalje“ temeljiti na svetovnem sistemu zbiranja podatkov IMO25, da bi se zmanjšalo upravno breme.
(12)  Treba bi bilo upoštevati določbe svetovnega sistema zbiranja podatkov IMO o podatkih, ki jih je treba spremljati in o njih letno poročati, da bi se zagotovilo zbiranje racionaliziranih podatkov za dejavnosti ladij, ki zadevajo oba sistema. V ta namen bi bilo treba obvezno poročati o parametru „nosilnost“ in o parametru „prepeljani tovor“. „Čas, preživet na morju“ bi bilo treba nadomestiti z opredelitvijo pojma svetovnega sistema zbiranja podatkov IMO „ure plovbe“. Poleg tega bi moral izračun „preplute razdalje“ temeljiti na svetovnem sistemu zbiranja podatkov IMO25, da bi se zmanjšalo upravno breme.
__________________
__________________
25 Resolucija IMO MEPC.282(70).
25 Resolucija IMO MEPC.282(70).
Sprememba 21
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
(13)  Vsebina načrtov za spremljanje bi se morala racionalizirati, tako da bi se upošteval svetovni sistem zbiranja podatkov IMO, razen za tiste dele načrtov, ki so potrebni za zagotavljanje, da se v okviru uredbe EU o SPP spremljanje in poročanje izvajata samo za tiste podatke, ki so povezani z Unijo. Zato bi morale kakršne koli določbe „po posameznih plovbah“ ostati del načrta za spremljanje.
(13)  Vsebina načrtov za spremljanje bi se morala racionalizirati, tako da bi se upošteval svetovni sistem zbiranja podatkov IMO, razen za tiste dele načrtov, ki so potrebni za zagotavljanje, da se v okviru uredbe EU o SPP spremljanje in poročanje izvajata samo za tiste podatke, ki so povezani z Unijo. Zato bi morale kakršne koli določbe „po posameznih plovbah“ ostati del načrta za spremljanje. Poleg tega bi morala Komisija državam članicam pomagati z deljenjem strokovnega znanja in dobre prakse ter z uvajanjem nove tehnologije, zato da bi zmanjšali upravne ovire in omogočili učinkovito in varno pridobivanje podatkov.
Sprememba 22
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)
(13a)  Ocena učinka, ki jo je Komisija izvedla leta 2013 in ki je priložena predlogu uredbe EU o SPP, je potrdila, da je sistem EU za trgovanje z emisijami v pomorskem prometu učinkovit in da bi lahko s tovrstnim sistemom ali namensko zastavljenim izravnalnim skladom dosegli potrebno zmanjšanje emisij v tem sektorju. Da bi pomorski promet vključili v prizadevanja Unije za zmanjšanje emisij, bi morali Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta1aspremeniti, da bi zajemala tudi emisije v pomorskem prometu. Komisija bi morala sprejeti delegirane akte, da bi določila skupno količino pravic za pomorski promet v skladu z drugimi sektorji in metodo dodeljevanja vseh pravic za pomorski promet z dražbo. Komisija bi morala pri pripravi navedenih delegiranih aktov posodobiti oceno učinka iz leta 2013, zlasti ob upoštevanju cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v celotnem gospodarstvu Unije za leto 2030 in cilja „podnebne nevtralnosti“, kot je opredeljen v Uredbi (EU).../... [evropska podnebna pravila], in gospodarskega učinka, tudi v smislu možnih tveganj nenamernih modalnih premikov in selitve virov emisij CO2. Rezultate te ocene bi morala objaviti. Pomembno je, da EU in njene države članice na mednarodni ravni podprejo ukrepe za zmanjšanje vpliva pomorskega prometa na podnebje. Komisija bi morala spremljati napredek v zvezi s sprejetjem tržnega ukrepa v okviru IMO in v primeru sprejetja takšnega ukrepa na svetovni ravni razmisliti, kako uskladiti ukrepe Unije in globalne ukrepe, tako da bi ohranili okoljsko celovitost in učinkovitost podnebnega ukrepanja Unije.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 b (novo)
(13b)  Uspešen prehod na brezemisijski ladijski promet zahteva celostni pristop in ustrezno ugodno okolje za spodbujanje inovacij na ladjah in v pristaniščih. To vključuje javne in zasebne naložbe v raziskave in inovacije, tehnološke in operativne ukrepe za izboljšanje energijske učinkovitosti ladij ter uporabo trajnostnih alternativnih goriv, kot sta vodik in amonijak, ki se pridobivajo iz obnovljivih virov energije, in brezemisijskih pogonskih tehnologij, vključno s potrebno infrastrukturo za oskrbo z gorivom in polnjenje v pristaniščih. S prihodki, ustvarjenimi s prodajo pomorskih pravic na dražbi v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami, bi morali ustanoviti sklad za oceane, da bi izboljšali energijsko učinkovitost ladij in podprli naložbe za pomoč pri razogljičenju pomorskega prevoza, vključno s pomorskim prevozom na kratkih razdaljah in pristanišči. Komisija bi morala pripraviti tudi ukrepe za ureditev dostopa najbolj onesnažujočih ladij v pristanišča Unije in zahtevati, da se ladje na fosilna goriva med privezom oskrbujejo z električno energijo z obale ali alternativnimi brezemisijskimi viri. Komisija bi morala tudi oceniti možnost, da bi od pristanišč zahtevali, naj takse za podaljšani postanek v pristaniščih temeljijo na emisijah.
Sprememba 24
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 c (novo)
(13c)  Za uspešen prehod na brezemisijske in okolju prijazne ladje je potreben celovit pristop, s katerim bi spodbujali inovativne ukrepe za okolju prijaznejše ladje (npr. v zvezi s projektiranjem ladijskega trupa, novimi motorji in trajnostnimi alternativnimi gorivi ter pogonom na veter) ter operativne srednjeročne ukrepe za zmanjšanje porabe goriva in s tem emisij, denimo zmanjšanje hitrosti ali boljše načrtovanje poti. Zmanjšanje hitrosti (počasna vožnja) je bilo zaradi velikega povečanja cen goriva v velikem obsegu testirano med letoma 2006 in 2012: z 10-odstotnim zmanjšanjem hitrosti se je poraba zmanjšala za približno 19 %1a, ustrezno temu pa so se zmanjšale tudi emisije. Tržni ukrepi, kot je sistem EU trgovanja z emisijami, bodo spodbudili zmanjšanje emisij ter naložbe v raziskave in inovacije, s tem pa se bo izboljšala tudi energijska učinkovitost ladij ter uporaba trajnostnih alternativnih goriv in pogonskih tehnologij, vključno s potrebno infrastrukturo za oskrbo z gorivom in polnjenje v pristaniščih in celinskih pristaniščih.
__________________
1a „The impact of international shipping on European air quality and climate forcing“ (Vpliv mednarodnega pomorskega prometa na evropsko kakovost zraka in nasilno spreminjanje podnebja), Evropska agencija za okolje, tehnično poročilo št. 4/2013.
Sprememba 25
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)
(14a)  Da bi ohranili visoko kakovost podatkov, sporočenih v register sistema THETIS-SPP, bi bilo treba Evropski agenciji za pomorsko varnost (EMSA) dati potrebna pooblastila in vire za preverjanje poročil o emisijah, ki so jih kot ustrezne ocenili preveritelji.
Sprememba 26
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 b (novo)
(14b)  Komisija bi morala pregledati delovanje Uredbe (EU) 2015/757 ter pri tem upoštevati izkušnje, pridobljene pri izvajanju te uredbe in svetovnega sistema IMO za zbiranje podatkov o gorivu, ter druge pomembne spremembe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v pomorskem prevozu.
Sprememba 27
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 c (novo)
(14c)  Pomorski prevoz je tudi vir onesnaževal zraka, kot so žveplov oksid (SOx), dušikov oksid (NOx), delci, ozonu škodljive snovi ali hlapne organske spojine1a. Onesnaževala zraka negativno vplivajo na okolje in na zdravje državljanov, predvsem tistih, ki živijo ali delajo na obalnih ali pristaniških območjih. Komisija bi morala pregledati ustrezno zakonodajo do junija 2021 in pripraviti konkretne predloge za rešitev težave emisij onesnaževal zraka iz pomorskega prometa. Komisija bi si morala prizadevati tudi za razširitev območij nadzora nad emisijami žvepla (SECA) in območij nadzora nad emisijami NOx (NECA) v vseh evropskih morjih, tudi v Sredozemskem morju, in dodatno obravnavati problem odvajanja odpadnih vod iz pralnikov plinov in odvajanja drugih snovi, kot so balastna voda, ogljikovodiki, težke kovine in kemikalije, v odprte vode ter problem vpliva teh snovi na morsko biotsko raznovrstnost.
Sprememba 28
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
(15)  Cilj Uredbe (EU) 2015/757 je spremljati emisije CO2 ladij, ki opravljajo postanke v pristaniščih EGP, poročati o njih in jih preverjati, kar je prvi korak v okviru večfaznega pristopa za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Tega cilja države članice ne morejo zadovoljivo doseči same, temveč se zaradi obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije. Svetovni sistem zbiranja podatkov IMO bi bilo treba upoštevati in ta uredba zagotavlja, da bodo podatki, zbrani na podlagi enotnih zahtev, še naprej primerljivi in zanesljivi. Unija bi zato lahko sprejela ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.
(15)  Cilj Uredbe (EU) 2015/757 je spremljati emisije toplogrednih plinov z ladij, ki opravljajo postanke v pristaniščih EGP, poročati o njih in jih preverjati, da bi se zmanjšala njihova povprečna intenzivnost ogljika na opravljeno prevozno dejavnost, med drugim z bistvenim zmanjšanjem emisij med privezom, in da bi tem emisijam določili ceno in tako zmanjšali emisije toplogrednih plinov iz pomorskega sektorja. Tega cilja države članice ne morejo zadovoljivo doseči same, temveč se zaradi obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije. Svetovni sistem zbiranja podatkov IMO bi bilo treba upoštevati in ta uredba zagotavlja, da bodo podatki, zbrani na podlagi enotnih zahtev, še naprej primerljivi in zanesljivi. Unija bi zato lahko sprejela ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.
Sprememba 29
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)
(15a)  Prehod na podnebno nevtralen ladijski promet še ni uresničen, doslej sprejeti regulativni ukrepi v zvezi s tem pa niso bili ustrezni. Pristanišča imajo lahko pomembno vlogo pri razogljičenju pomorskega prometa. Upravljavci ladij bi morali v pristaniščih Unije, denimo s priključitvijo na električno energijo z obale, zagotoviti, da njihove zasidrane ladje ne oddajajo emisij toplogrednih plinov ali emisij onesnaževal v zraku. To bi bilo še posebej pomembno pri privezih v bližini mestnih območij, da bi zmanjšali posledice onesnaževanja zraka za zdravje ljudi. Glede na to, da ladje povzročajo različne količine emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka, bi bilo treba to v prvi vrsti zahtevati od ladij, ki najbolj onesnažujejo okolje, vključno z velikimi potniškimi ladjami.
Sprememba 30
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 b (novo)
(15b)  Upravljavci ladij bi morali zagotoviti, da plovila upravljajo na najbolj energijsko učinkovit način in da emisije ostanejo na najnižji možni ravni. Ladjedelnice bi morale zagotoviti, da ima pri gradnji novih ladij prednost zmanjševanje emisij.
Sprememba 31
Predlog uredbe
Člen 1 – naslov (novo)
Spremembe Uredbe (EU) 2015/757
Sprememba 32
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek -1 (novo)
Uredba (EU) 2015/757 se spremeni:
Sprememba 33
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek -1 a (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Uvodna izjava 23
(-1a)  uvodna izjava 23 se nadomesti z naslednjim:
(23)   Drugi toplogredni plini, povzročitelji sprememb podnebnega ravnovesja ali onesnaževala zraka na tej stopnji ne bi smeli biti zajeti s sistemom SPP Unije, sicer bi bilo treba namestiti merilno opremo, ki ni dovolj zanesljiva ali komercialno razpoložljiva, kar bi lahko oviralo izvajanje sistema SPP Unije.
(23) Sistem Unije za spremljanje, poročanje in preverjanje bi bilo treba razširiti, da bo zajemal tudi druge toplogredne pline, povzročitelje sprememb podnebnega ravnovesja in onesnaževala zraka, če obstaja dovolj zanesljiva ali komercialno razpoložljiva merilna oprema, da bi bolje zaščitili podnebje, okolje in zdravje ljudi.
Sprememba 34
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek -1 b (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 1
(-1b)  člen 1 se nadomesti z naslednjim:
Člen 1
Člen 1
Predmet urejanja
Predmet urejanja
Ta uredba določa pravila za natančno spremljanje emisij ogljikovega dioksida (CO2) in drugih relevantnih informacij z ladij, ki priplujejo v pristanišče pod jurisdikcijo države članice, so v njem ali odplujejo iz njega, poročanje o emisijah in zadevnih informacijah ter njihovo preverjanje zaradi spodbujanja stroškovno učinkovitega zmanjševanja emisij CO2 iz pomorskega prevoza.
Ta uredba določa pravila za natančno spremljanje emisij toplogrednih plinov in drugih relevantnih informacij z ladij, ki priplujejo v pristanišče pod jurisdikcijo države članice, so v njem zasidrane ali odplujejo iz njega, poročanje o emisijah in zadevnih informacijah ter njihovo preverjanje. Da bi prispevali k doseganju cilja podnebne nevtralnosti celotnega gospodarstva Unije, kot je opredeljen v Uredbi (EU) .../... [evropska podnebna pravila] ter obenem upoštevali začetno strategijo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov z ladij, ki jo je IMO sprejela 13. aprila 2018, ta uredba določa, da morajo družbe v skladu s členom 12a zmanjšati svoje povprečne letne emisije CO2 na opravljeno prevozno dejavnost.
Sprememba 35
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek -1 c (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 2 – odstavek 1
(-1c)  v členu 2 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
1.   Ta uredba se uporablja za ladje z bruto tonažo 5000 ali več v zvezi z emisijami CO2, ki jih spustijo med njihovimi plovbami iz njihovega zadnjega pristanišča postanka v pristanišče postanka pod jurisdikcijo države članice in iz pristanišča postanka pod jurisdikcijo države članice v njihovo naslednje pristanišče postanka, kot tudi v samih pristaniščih postanka pod jurisdikcijo države članice.
1. Ta uredba se uporablja za ladje z bruto tonažo 5000 ali več v zvezi z emisijami toplogrednih plinov, ki jih spustijo med njihovimi plovbami iz njihovega zadnjega pristanišča postanka v pristanišče postanka pod jurisdikcijo države članice in iz pristanišča postanka pod jurisdikcijo države članice v njihovo naslednje pristanišče postanka, kot tudi v samih pristaniščih postanka pod jurisdikcijo države članice.
Sprememba 36
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -a (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 3 – odstavek 1 – točka a (novo)
(-a)  vstavi se naslednja točka:
„(aa) „emisije toplogrednih plinov“ pomeni izpust toplogrednih plinov iz ladij, kot je navedena v Prilogi II k Direktivi 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta*;
_______________________
* Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32)“
Sprememba 37
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -a a (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 3 – odstavek 1 – točka b
(-aa)  točka (b) se nadomesti z naslednjim:
(b)  „pristanišče postanka“ pomeni pristanišče, v katerem se ladja ustavi, da natovori ali raztovori tovor ali da vkrca ali izkrca potnike; posledično so izvzeti postanki, namenjeni izključno oskrbi z gorivom ali zalogami, menjavi posadke, postankom v suhem doku ali popravilom ladje in/ali njene opreme, postanki v pristanišču, ker ladja potrebuje pomoč ali je v stiski, prevozi z ene ladje na drugo izven pristanišč ter postanki, ki so namenjeni izključno iskanju zavetja pred slabim vremenom ali so potrebni zaradi dejavnosti iskanja in reševanja;
(b) „pristanišče postanka“ pomeni pristanišče, v katerem se ladja ustavi, da natovori ali raztovori velik del tovora ali da vkrca ali izkrca potnike; posledično so izvzeti postanki, namenjeni izključno oskrbi z gorivom ali zalogami, menjavi posadke, postankom v suhem doku ali popravilom ladje in/ali njene opreme, postanki v pristanišču, ker ladja potrebuje pomoč ali je v stiski, prevozi z ene ladje na drugo izven pristanišč ter postanki, ki so namenjeni izključno iskanju zavetja pred slabim vremenom ali so potrebni zaradi dejavnosti iskanja in reševanja;
Sprememba 38
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka a
Uredba (EU) 2015/757
Člen 3 – odstavek 1 – točka d
(d)  „družba“ pomeni lastnika ladje ali katero koli drugo organizacijo ali osebo, kot je upravljavec ali zakupnik ladje brez posadke, ki je od lastnika ladje prevzela odgovornost za upravljanje ladje in privolila, da prevzame vse dolžnosti in odgovornosti, ki jih nalaga Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 336/2006;;
(d) „družba“ pomeni lastnika ladje ali katero koli drugo organizacijo ali osebo, kot je upravljavec, časovni zakupnik ali zakupnik ladje brez posadke, ki je od lastnika ladje prevzela odgovornost za komercialno upravljanje ladje in je odgovoren za plačilo goriva, ki ga porabi ladja.“
Sprememba 39
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka a a (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 3 – odstavek 1 – točka i
(aa)  točka (i) se nadomesti z naslednjim:
(i)  „druge pomembne informacije“ pomenijo informacije v zvezi z emisijami CO2 iz porabe goriva, opravljeno prevozno dejavnostjo in energetsko učinkovitostjo ladij, ki omogočajo analizo trendov emisij in oceno delovanja ladij;
(i) „druge pomembne informacije“ pomenijo informacije v zvezi z emisijami CO2 iz porabe goriva, opravljeno prevozno dejavnostjo, dobavo energije s kopnega na ladjo, medtem ko je plovilo zasidrano, in energijsko učinkovitostjo ladij, ki omogočajo analizo trendov emisij in oceno delovanja ladij;
Sprememba 40
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 4 – odstavek 1
(1a)  v členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
1.  Družbe v skladu s členi 8 do 12 za vsako od svojih ladij med poročevalnim obdobjem spremljajo ustrezne parametre in poročajo o njih. To spremljanje in poročanje izvajajo v vseh pristaniščih pod jurisdikcijo države članice in za vse plovbe v pristanišče pod jurisdikcijo države članice ali iz njega.
1. Družbe v skladu s členi 8 do 12 za vsako ladjo pod njihovim komercialnim operativnim nadzorom med poročevalnim obdobjem spremljajo ustrezne parametre in poročajo o njih. To spremljanje in poročanje izvajajo v vseh pristaniščih pod jurisdikcijo države članice in za vse plovbe v pristanišče pod jurisdikcijo države članice ali iz njega.
Sprememba 41
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 b (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)
(1b)  v členu 5 se doda naslednji odstavek:
„2a. Komisija do 31. decembra 2021 sprejme delegirane akte v skladu s členom 23 za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo metod za ugotavljanje emisij metana (CH4).
Poleg sprejetja delegiranih aktov iz prvega pododstavka Komisija do 31. decembra 2021 oceni vpliv toplogrednih plinov, ki niso CO2 in CH4, z ladij, ki priplujejo v pristanišče pod jurisdikcijo države članice, so v njem zasidrane ali odplujejo iz njega, na svetovno podnebje in o tem poroča Evropskemu parlamentu in Svetu. Poročilu po potrebi priloži zakonodajni predlog za obravnavo teh emisij.“
Sprememba 72
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a – točka i a (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 6 – odstavek 3 – točka c a (novo)
(ia)  vstavi se naslednja točka:
„(ca) faktorji emisije za alternativna goriva, tudi za utekočinjeni zemeljski plin, biogoriva in goriva iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, ki vsebujejo ogljik, so izraženi v ekvivalentu CO2 in vključujejo vse toplogredne pline ter temeljijo na analizi življenjskega kroga. Te faktorje emisije določi Komisija z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 24(2);“
Sprememba 42
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – točka a
Uredba (EU) 2015/757
Člen 9 – odstavek 1 – točka f
(f)  prepeljani tovor (prostovoljno);
črtano
Sprememba 43
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 a (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 9 – odstavek 2 – točka a
(3a)  v členu 9(2) se točka (a) nadomesti z naslednjim:
(a)  se vse plovbe ladje v poročevalnem obdobju začnejo ali končajo v pristanišču pod jurisdikcijo države članice in
(a) se vsaj 90 % plovbe ladje v poročevalnem obdobju začnejo ali končajo v pristanišču pod jurisdikcijo države članice in
Sprememba 44
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4 – točka a a (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 10 – odstavek 1 – točka j a (novo)
(aa)  doda se naslednja točka:
„(ja) prepeljani tovor.“
Sprememba 45
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5 – točka a
Uredba (EU) 2015/757
Člen 11 – odstavek 2
2.  V primeru zamenjave družbe prejšnja družba čim prej po dokončanju postopka zamenjave in največ tri mesece po njem Komisiji in organom zadevne države zastave predloži poročilo, ki zajema iste elemente kot poročilo o emisijah, vendar samo za obdobje, ko je bila sama odgovorna za izvajanje dejavnosti.“;
2. V primeru zamenjave družbe prejšnja družba na dan dokončanja postopka zamenjave oziroma čim prej in največ en mesec po njem Komisiji in organom zadevne države zastave predloži poročilo, ki zajema iste elemente kot poročilo o emisijah, vendar samo za obdobje, ko je bila sama odgovorna za izvajanje dejavnosti. Nova družba zagotovi, da vsaka ladja v njeni pristojnosti v preostalem poročevalnem obdobju po zamenjavi izpolnjuje zahteve iz te uredbe.
Sprememba 46
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5 – točka b a (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 11 – odstavek 3 – točka xi a (novo)
(ba)  v točki (a) odstavka 3 se doda naslednja točka:
„(xia) prepeljani tovor;“
Sprememba 47
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5 – točka b b (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 11 – odstavek 3 – točka xi b (novo)
(bb)  v točki (a) odstavka 3 se doda naslednja točka:
„(xib) velikost ladje;“
Sprememba 48
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5 a (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Poglavje II a (novo) – člen 12 a (novo)
(5a)  vstavi se naslednje poglavje:
„POGLAVJE IIa
ZMANJŠANJE EMISIJ
Člen 12a
Zmanjšanje emisij
1.  Družbe linearno znižujejo letne emisije CO2 na prevozno delo za vsaj 40 % do leta 2030 kot povprečje za vse ladje, za katere so odgovorne, v primerjavi s povprečnimi emisijami na kategorijo ladij enake velikosti in vrste, sporočenimi v skladu z uredbo SPP.
2.  Če družba v danem letu ne doseže letnega zmanjšanja iz odstavka 1, Komisija naloži denarno kazen, ki je učinkovita, sorazmerna, odvračilna in združljiva s tržnim sistemom za trgovanje z emisijami, kot je sistem EU za trgovanje z emisijami. Če družba plača kazen za presežne emisije, to ne pomeni, da je oproščena obveznosti, ki jo ima v skladu z odstavkom 1 za obdobje do leta 2030. Za družbe, ki prekoračijo mejne vrednosti emisij iz tega člena, se uporabljajo določbe iz člena 20(3) in 20(4).
3.  Komisija do ... [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] sprejme delegirane akte v skladu s členom 23 za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo kategorij ladij iz odstavka 1, z določitvijo izhodišča in letnega faktorja za zmanjšanje za vsako kategorijo ladij z uporabo podatkov iz sistema THETIS-SPP, vključno z obveznim parametrom „prepeljani tovor“, in IMO DCS, pri čemer upošteva zmanjšanje emisij, ki so ga zagotovile družbe, ki so prve začele z razogljičevanjem, da bi dosegli cilj iz odstavka 1, z določitvijo pravil in načinov za izračun in pobiranje kazni za presežne emisije iz odstavka 2 ter kakršnega koli drugega pravila, ki je potrebno za skladnost in preverjanje skladnosti z zahtevami iz tega člena.
4.  Komisija v 12 mesecih po tem, ko IMO sprejme ukrepe za izvajanje začetne strategije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov z ladij, ki jo je sprejela 13. aprila 2018, in preden se ti ukrepi začnejo izvajati, Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, v katerem preuči ambicije in splošno okoljsko celovitost ukrepov IMO, vključno z njihovo splošno ambicioznostjo glede na cilje iz Pariškega sporazuma, cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v celotnem gospodarstvu Unije za leto 2030 in cilj podnebne nevtralnosti, kot je opredeljen v Uredbi (EU).../... [evropska podnebna pravila].
5.  Komisija poročilu iz odstavka 4 lahko po potrebi priloži zakonodajni predlog Evropskemu parlamentu in Svetu za spremembo te uredbe, in sicer na način, ki je skladen s ciljem ohranjanja okoljske celovitosti in učinkovitosti podnebnih ukrepov Unije, predvsem s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v celotnem gospodarstvu Unije za leto 2030 in ciljem podnebne nevtralnosti, kot je opredeljen v Uredbi (EU).../... [evropska podnebna pravila].“
Sprememba 49
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5 b (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 12 b (novo)
(5b)  vstavi se naslednji člen:
„Člen 12b
Emisije z ladij med privezom
Družbe zagotovijo, da do leta 2030 nobena ladja v njihovi pristojnosti med privezom ne oddaja emisij toplogrednih plinov.“
Sprememba 50
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5 c (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 21 – odstavek 1
(5c)  v členu 21 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
1.  Komisija vsako leto do 30. junija objavi informacije o emisijah CO2 , sporočenih v skladu s členom 11, in informacije iz odstavka 2 tega člena.
1. Komisija vsako leto do 30. junija objavi informacije, sporočene v skladu s členom 11, in informacije iz odstavka 2 tega člena.
Sprememba 51
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5 d (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 21 – odstavek 2 – točka a
(5d)  v členu 21 se točka (a) odstavka 2 nadomesti z naslednjim:
(a)  identiteto ladje (ime, identifikacijsko številko IMO in pristanišče vpisa ali matično pristanišče);
(a) identiteto ladje (ime, družbo, identifikacijsko številko IMO in pristanišče vpisa ali matično pristanišče);
Sprememba 74
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6 a (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 21 – odstavek 2 – točka d
(6a)  v členu 21(2) se točka (d) spremeni:
(d)   skupno letno porabo goriva za plovbe;
(d)  skupno letno porabo goriva, po vrsti goriva, za plovbe;
Sprememba 52
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6 b (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 21 – odstavek 2 – točka k a (novo)
(6b)  v členu 21 se v odstavku 2 doda naslednja točka:
„(ka) velikost ladje;“
Sprememba 76
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6 c (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 21 – odstavek 2 – točka k b (novo)
(6c)  v členu 21(2) se doda naslednja točka:
„(kb) skupna razdalja;“
Sprememba 77
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6 d (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 21 – odstavek 2 – točka k c (novo)
(6d)  v členu 21(2) se doda naslednja točka:
„(kc) nosilnost;“
Sprememba 78
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6 e (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 21 – odstavek 2 – točka k d (novo)
(6e)  v členu 21(2) se doda naslednja točka:
„(kd) prevozna dejavnost;“
Sprememba 79
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6 f (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 21 – odstavek 2 – točka k e (novo)
(6f)  v členu 21(2) se doda naslednja točka:
„(ke) ime lastnika ladje;“
Sprememba 80
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6 g (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 21 – odstavek 2 – točka k f (novo)
(6g)  v členu 21(2) se doda naslednja točka:
„(kf) prepeljani tovor.“
Sprememba 53
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6 h (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 21 – odstavek 6 a (novo)
(6h)  v členu 21 se doda naslednji odstavek:
„6a. Evropska agencija za pomorsko varnost v skladu s svojim delovnim programom za obdobje 2020–2022 izvede dodatna statistična preverjanja posredovanih podatkov iz člena 11(1), da bi zagotovila njihovo pravilnost.“
Sprememba 54
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6 i (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 21 a (novo)
(6i)  vstavi se naslednji člen:
„Člen 21a
Označevanje okoljske učinkovitosti ladij
1.  Komisija vzpostavi celostni sistem Unije za označevanje okoljske učinkovitosti ladij, ki se uporablja za ladje, ki jih zajema ta uredba, da bi tako spodbudili zmanjšanje emisij in povečali preglednost informacij.
2.  Komisija do 1. julija 2021 sprejme delegirane akte v skladu s členom 23 za dopolnitev te uredbe z določitvijo natančnejših določb o delovanju sistema Unije za označevanje okoljske učinkovitosti ladij ter tehničnih standardov, na katerih temelji.“
Sprememba 55
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6 j (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 22 – odstavek 3
(6j)  v členu 22 se črta odstavek 3;
Sprememba 56
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6 k (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 22 a (novo)
(6k)  vstavi se naslednji člen:
„Člen 22a
Pregled
1.  Komisija do 31. decembra 2022 pregleda delovanje te uredbe, pri čemer upošteva izkušnje, pridobljene pri njenem izvajanju, in druge pomembne spremembe, namenjene zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz pomorskega prevoza in izpolnjevanju zavez Unije iz Pariškega sporazuma. Komisija v okviru pregleda predlaga dodatne zahteve za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki niso emisije CO2, ter za zmanjšanje onesnaževal zraka in odvajanje odpadne vode, tudi iz pralnikov plinov, v odprte vode z ladij. V pregledu se obravnava tudi razširitev področja uporabe te uredbe na ladje z bruto tonažo med 400 in 5000 ton. Pregledu se po potrebi priloži zakonodajni predlog za spremembo te uredbe.
2.  Komisija v okviru naslednjega pregleda Direktive 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta* in Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta** pripravi tudi predlog za določitev zavezujočih ciljev za države članice, da se v pomorskih pristaniščih in pristaniščih na celinskih plovnih poteh zagotovi zadostna oskrba z električno energijo z obale.
__________________
* Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (UL L 307, 28.10.2014, str. 1).
** Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (UL L 348, 20.12.2013, str. 1).“
Sprememba 57
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6 l (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 23 – odstavek 2
(6l)  v členu 23 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(2), člena 15(5) in člena 16(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 1. julija 2015. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 5(2), 5(2a), 12a(3), 15(5) in 16(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 1. julija 2015. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 58
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6 m (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 23 – odstavek 3
(6m)  v členu 23 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:
3.  Prenos pooblastila iz člena 5(2), člena 15(5) in člena 16(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3. Prenos pooblastila iz členov 5(2), 5(2a), 12a(3), 15(5) in 16(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
Sprememba 59
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6 n
Uredba (EU) 2015/757
Člen 23 – odstavek 5
(6n)  v členu 23 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:
5.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 5(2), člena 15(5) in člena 16(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 5(2), 5(2a), 12a(3), 15(5) in 16(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
Sprememba 60
Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Poglavje II a (novo)
Člen 1a
Spremembe Direktive 2003/87/ES
Direktiva 2003/87/ES se spremeni:
(1)   vstavi se naslednje poglavje:
„POGLAVJE IIa
POMORSKI PROMET
Člen 3ga
Področje uporabe
Določbe tega poglavja se od 1. januarja 2022 uporabljajo za izdajo in dodelitev pravic v zvezi z emisijami toplogrednih plinov z ladij, ki priplujejo v pristanišče pod jurisdikcijo države članice, so v njem zasidrane ali odplujejo iz njega in so zajete v področje uporabe Uredbe (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta*. Če se spremeni družba v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2015/757, se od nove družbe zahteva le, da pridobi pravice v zvezi z emisijami toplogrednih plinov za obdobje, v katerem so bile dejavnosti ladje v njeni pristojnosti.
Člen 3gb
Skupna količina in metoda dodelitve pravic za pomorski promet
1.  Komisija do 31. decembra 2020 posodobi oceno učinka iz leta 2013, ki je bila priložena predlogu Komisije o Uredbi (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta**, ter sprejme delegirane akte v skladu s členom 23 za dopolnitev te direktive, tako da določi skupno količino pravic za pomorski prevoz v skladu z drugimi sektorji in metodo dodeljevanja vseh pravic za pomorski prevoz z dražbo ter predpiše posebne določbe v zvezi z državo članico upravljavko. Podlaga za delegirane akte so najboljši razpoložljivi podatki ter ocena učinka za različne možnosti, tudi učinka na emisije in ekonomskih učinkov.
2.  Člena 12 in 16 se za pravice za pomorski prevoz uporabljata na enak način kot za pravice, povezane z drugimi dejavnostmi.
3.  Najmanj 50 % prihodkov, ustvarjenih s prodajo pravic iz odstavka 1 tega člena na dražbi, se uporabi prek sklada, ustanovljenega v skladu s členom 3gc.
4.  Prihodki, ustvarjeni s prodajo pravic na dražbi, ki se ne uporabljajo prek sklada iz člena 3gc in se dodelijo državam članicam, se uporabijo na način, ki je skladen s cilji te direktive, zlasti za boj proti podnebnim spremembam v Uniji in tretjih državah, za zaščito in obnovo morskih ekosistemov, na katere vpliva globalno segrevanje, ter za podporo pravičnemu prehodu v državah članicah, podporo pri prerazporejanju, preusposabljanju in izpopolnjevanju delavcev, izobraževanju, pobudam za iskanje zaposlitve in zagonskih podjetjih, v dialogu s socialnimi partnerji. Vse informacije o uporabi teh prihodkov so na voljo javnosti.
5.  Komisija spremlja izvajanje tega poglavja in možne trende v zvezi z družbami, ki se skušajo izogniti izpolnjevanju obveznosti iz te direktive. Komisija po potrebi predlaga ukrepe, da se izogibanje prepreči.
Člen 3gc
Sklad za oceane
1.  Za obdobje od leta 2022 do 2030 bo vzpostavljen Sklad za oceane (v nadaljevanju: sklad), da bi izboljšali energijsko učinkovitost ladij in podprli naložbe v inovativne tehnologije in infrastrukturo za razogljičenje pomorskega prevoza, vključno s pomorskim prevozom na kratkih razdaljah in pristanišči, ter uvedli trajnostna alternativna goriva, kot sta vodik in amonijak, ki se pridobivajo iz obnovljivih virov energije, in brezemisijske pogonske tehnologije, tudi vetrne. 20 % prihodkov iz sklada se uporabi za prispevanje k zaščiti in obnovi morskih ekosistemov, ki jih je prizadelo globalno segrevanje, kot so zaščitena morska območja, in boljšemu upravljanju z njimi ter spodbujanju medsektorskega trajnostnega modrega gospodarstva, kot je obnovljiva oceanska energija. Vse naložbe, ki jih podpira sklad, se objavijo in so skladne s cilji te direktive.
2.  Z odstopanjem od člena 12 te direktive lahko družbe za pomorski prevoz v sklad vplačajo letno članarino v skladu s svojimi skupnimi emisijami, ki jih sporočijo za predhodno koledarsko leto v skladu z Uredbo (EU) 2015/757, s čimer bi zmanjšali upravno breme za pomorske družbe, tudi male in srednje družbe in družbe, ki niso pogosto dejavne na področju uporabe te direktive. Sklad izvaja kolektivno predajo pravic v imenu družb za pomorski prevoz, ki so članice sklada. Sklad vsako leto do 28. februarja določi članarino za tono emisij, ki je najmanj enaka najvišji zabeleženi ceni poravnave za pravice na primarnih ali sekundarnih trgih v predhodnem letu.
3.  Sklad pridobi pravice, enake skupni količini prispevkov iz odstavka 2 tega člena v predhodnem koledarskem letu in jih preda v registru, vzpostavljenem v skladu s členom 19 te direktive do 30. aprila vsakega leta za poznejšo ukinitev. Vse informacije o prispevkih so na voljo javnosti.
4.  Sklad centralno upravlja organ Unije, čigar upravljavska struktura je podobna upravljanju sklada iz člena 10a(8) te direktive. Struktura upravljanja in odločanja je pregledna in vključujoča, predvsem pri določanju prednostnih področij, meril in postopkov dodeljevanja nepovratnih sredstev. Ustrezni deležniki imajo primerno posvetovalno vlogo. Vse informacije o naložbah in druge ustrezne informacije o delovanju sklada so na voljo javnosti.
5.  Komisija s tretjimi državami išče načine, kako bi lahko tudi one postale koristnice sklada.
6.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23 za dopolnitev te direktive v zvezi z izvajanjem tega člena.
Člen 3gd
Poročanje Komisije o izvajanju ukrepov za blažitev podnebnih sprememb v Mednarodni pomorski organizaciji in pregled izvajanja
1.  Komisija v 12 mesecih po tem, ko IMO sprejme globalne tržne ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz pomorskega prometa, in preden se ti ukrepi začnejo izvajati, Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, v katerem preuči ambicije in splošno okoljsko celovitost teh ukrepov, vključno z njihovo splošno ambicioznostjo glede na cilje iz Pariškega sporazuma in cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v celotnem gospodarstvu Unije za leto 2030 in ciljem podnebne nevtralnosti, kot je opredeljen v Uredbi (EU).../... [evropska podnebna pravila]. V tem poročilu zlasti upošteva stopnjo sodelovanja pri teh globalnih ukrepih, njihovo izvršljivost, preglednost, kazni za kršitve, postopke za udeležbo javnosti, uporabo izravnalnih dobropisov, spremljanj, poročanje in preverjanje emisij, registre, odgovornost ter pravila o uporabi biogoriv.
2.  Komisija poročilu iz odstavka 1 po potrebi priloži zakonodajni predlog Evropskemu parlamentu in Svetu za spremembo te direktive, in sicer na način, ki je skladen s ciljem ohranjanja okoljske celovitosti in učinkovitosti podnebnih ukrepov Unije, predvsem s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v celotnem gospodarstvu Unije za leto 2030 in ciljem podnebne nevtralnosti, kot je opredeljen v Uredbi (EU).../... [evropska podnebna pravila].
__________________
* Uredba (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Direktive 2009/16/ES (UL L 123, 19.5.2015, str. 55).
** Uredba (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 13).“

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A9-0144/2020).

Zadnja posodobitev: 12. januar 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov