Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0135(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0146/2020

Indgivne tekster :

A9-0146/2020

Forhandlinger :

PV 14/09/2020 - 19
PV 14/09/2020 - 21
CRE 14/09/2020 - 19
CRE 14/09/2020 - 21

Afstemninger :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0220

Vedtagne tekster
PDF 191kWORD 65k
Onsdag den 16. september 2020 - Bruxelles
Udkast til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter *
P9_TA(2020)0220A9-0146/2020

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. september 2020 om udkast til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (10025/2020 – C9-0215/2020 – 2018/0135(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (10025/2020),

–  der henviser til artikel 311, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9-0215/2020),

–  der henviser til sine beslutninger af 14. marts 2018 om den næste FFR; forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020(1) og om reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(2),

–  der henviser til sin beslutning af 30. maj 2018 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter(3),

–  der henviser til sin interimsbetænkning af 14. november 2018 om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale(4),

–  der henviser til sin beslutning af 10. oktober 2019 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger(5),

–  der henviser til Kommissionens og Rådets redegørelser af 10. oktober 2019 om den flerårige finansielle ramme 2021-2017 og egne indtægter; Det er tid til at opfylde borgernes forventninger,

–  der henviser til sin beslutning af 15. maj 2020 om den nye flerårige finansielle ramme, egne indtægter og genopretningsplanen(6),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om "EU-budgettet som drivkraft bag genopretningsplanen for Europa" (COM(2020)0442),

–  der henviser til den endelige rapport og henstillingerne fra Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter, der blev offentliggjort i december 2016 og forelagt for Europa-Parlamentet og Rådet i januar 2017,

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 23. juli 2020 om konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 2020(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 82,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0146/2020),

1.  godkender Rådets udkast som ændret;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre sit udkast i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Rådets udkast   Ændring
Ændring 1
Udkast til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)
(1a)  Denne afgørelse danner retsgrundlaget for, at Kommissionen kan optage lån på kapitalmarkederne med henblik på at finansiere udgifter inden for rammerne af genopretningspakken Next Generation EU. Omkostningerne forbundet med hovedstolen og renterne af tilbagebetalingerne skal refinansieres over EU-budgettet inden for en fastsat tidsramme afhængigt af løbetiden på de udstedte obligationer og strategien for tilbagebetaling af gæld. Sådanne omkostninger bør ikke føre til en uretmæssig reduktion af programudgifter eller investeringsinstrumenter under den flerårige finansielle ramme (FFR), og de bør heller ikke føre til kraftige stigninger i de nationale bidrag. Derfor, og med henblik på at øge troværdigheden og bæredygtigheden af tilbagebetalingsplanen for Next Generation EU, bør sådanne omkostninger derfor dækkes fuldt ud af indtægter fra ægte nye egne indtægter. De dertil knyttede udgifter bør opføres ud over FFR-lofterne, som det bør fremgå af den nye FFR-forordning.
Ændring 2
Udkast til afgørelse
Betragtning 1 b (ny)
(1b)   Ethvert beløb, der genereres af nye egne indtægter ud over, hvad der er nødvendigt for at dække tilbagebetalingsforpligtelserne i et givet år, bør forblive på EU-budgettet som ordinære indtægter. Når tilbagebetalingsplanen er afsluttet, bør disse egne indtægter fortsat finansiere EU-budgettet som ordinære indtægter. Indførelsen af en kurv af nye egne indtægter bør sikre et passende niveau for finansieringen af Unionens udgifter i FFR, samtidig med at det svækker dominansen af de nationale BNI-baserede bidrag i finansieringen af Unionens årlige budget, og dermed mindsker opfattelsen af Unionens budget som et "nulsumsspil" præget af rutiner med "rimelige modydelser". Dette kunne på sin side gøre det lettere at koncentrere udgifterne på EU-plan om prioriterede områder og fælles offentlige goder med store effektivitetsgevinster i forhold til de nationale udgifter.
Ændring 3
Udkast til afgørelse
Betragtning 1 c (ny)
(1c)  For at der kan være indtægter til rådighed, når rente- og tilbagebetalingsforpligtelserne opstår, bør de nye kategorier af egne indtægter indføres fra 2021. De nye egne indtægter bør tilpasses Unionens politiske mål og bør støtte den europæiske grønne pagt og det indre markeds funktion samt bestræbelserne på at forbedre effektiviteten af selskabsbeskatningen og styrke bekæmpelsen af skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse. Europa-Parlamentet har i sin interimsbetænkning om FFR/egne indtægter fra november 2018 allerede godkendt en mulig kurv af nye egne indtægter og andre indtægter, der opfylder sådanne krav; denne kurv kunne udvides til at omfatte flere muligheder.
Ændring 4
Udkast til afgørelse
Betragtning 5
(5)  Den nuværende ordning for fastsættelsen af momsbaserede egne indtægter er gentagne gange blevet kritiseret af Revisionsretten, Europa-Parlamentet og medlemsstaterne som værende alt for kompliceret. Det Europæiske Råd konkluderede derfor den 17.-21. juli 2020, at beregningen af denne egne indtægt bør forenkles.
(5)  De egne indtægter baseret på moms er en veletableret kilde til EU-budgetindtægter og bør fortsat afspejle den uløselige sammenhæng mellem forbrugerne i det indre marked og Unionens offentlige finanser. Den nuværende ordning for fastsættelsen af momsbaserede egne indtægter er dog gentagne gange blevet kritiseret af Revisionsretten, Europa-Parlamentet og medlemsstaterne som værende alt for kompliceret. Det er derfor hensigtsmæssigt, at beregningen af denne egne indtægt forenkles.
Ændring 5
Udkast til afgørelse
Betragtning 6
(6)  For at opnå større overensstemmelse mellem Unionens finansieringsinstrumenter og dens politiske prioriteter, for bedre at afspejle EU-budgettets betydning for det indre marked, for bedre at kunne understøtte målsætningerne for Unionens politikker og for at reducere medlemsstaternes bidrag baseret på bruttonationalindkomst (BNI) til Unionens årlige budget konkluderede Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 2020, at Unionen i de kommende år vil arbejde hen imod en reform af ordningen for egne indtægter og indføre nye egne indtægter.
(6)  For at kunne finansiere mindst omkostningerne ved hovedstolen og renterne af tilbagebetalingerne af EU-genopretningsinstrumentet, opnå større overensstemmelse mellem Unionens finansieringsinstrumenter og dens politiske prioriteter, bedre afspejle EU-budgettets betydning for det indre marked, bedre understøtte målsætningerne for Unionens politikker, såsom den europæiske grønne pagt og digital omstilling, samtidig med at dominansen af medlemsstaternes BNI-baserede bidrag til Unionens årlige budget nedbringes, er det nødvendigt at indføre nye kategorier af egne indtægter baseret på det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag, på de nationale indtægter fra Den Europæiske Unions emissionshandelssystem og på et nationalt bidrag, som beregnes på grundlag af mængden af ikke-genanvendt plastemballageaffald, hvorved den cirkulære økonomi fremmes. Desuden bør der med henblik herpå indføres nye egne indtægter baseret på en CO2-grænsetilpasningsmekanisme i fuld overensstemmelse med WTO-reglerne, en skat på digitale tjenester og en afgift på finansielle transaktioner, der helst skal gennemføres efter en ordning vedtaget af samtlige medlemsstater til det formål, så snart de underliggende lovgivningsmæssige betingelser er på plads. Kommissionen bør snarest muligt fremsætte de nødvendige lovgivningsforslag om disse nye egne indtægter og potentielle andre nye egne indtægter, der støtter den europæiske grønne pagt samt det indre markeds funktion og bestræbelserne på at forbedre effektiviteten af selskabsbeskatningen. Potentielle nye egne indtægter, som Kommissionen allerede har meddelt, såsom afgiften på det indre marked, bør vurderes yderligere, inden de forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.
Ændring 6
Udkast til afgørelse
Betragtning 7
(7)  Som et første skridt bør der indføres en ny kategori af egne indtægter baseret på et nationalt bidrag, som beregnes på grundlag af ikkegenanvendt plastemballageaffald. Unionens budget kan i overensstemmelse med EU-strategien for plast bidrage til at reducere forureningen fra plastemballageaffald. Egne indtægter, der er baseret på et nationalt bidrag, som er proportionalt med mængden af ikkegenanvendt plastemballageaffald i hver medlemsstat, vil være et incitament til at mindske forbruget af engangsplast, fremme genanvendelse og sætte skub i den cirkulære økonomi. Samtidig vil medlemsstaterne i overensstemmelse med nærhedsprincippet være frit stillet til at træffe de mest hensigtsmæssige foranstaltninger for at nå disse mål. For at undgå en umådeholden regressiv virkning på de nationale bidrag bør der anvendes en tilpasningsmekanisme med en årlig fast reduktion på bidrag fra medlemsstater, hvis BNI pr. indbygger i 2017 ligger under EU-gennemsnittet. Reduktionen bør svare til 3,8 kg multipliceret med de pågældende medlemsstaters befolkning i 2017.
(7)  EU-budgettet kan i overensstemmelse med Unionens strategi for plast bidrage til at reducere forureningen fra plastemballageaffald og nå målene for genanvendelse af emballageaffald. Egne indtægter, der er baseret på et nationalt bidrag, som er proportionalt med mængden af ikkegenanvendt plastemballageaffald i hver medlemsstat, vil være et incitament til at mindske forbruget af engangsplast, fremme genanvendelse og sætte skub i den cirkulære økonomi. Kommissionen bør indføre en strømlinet beregningsmetode samt effektive registrerings- og kontrolmekanismer. Samtidig vil medlemsstaterne i overensstemmelse med nærhedsprincippet være frit stillet til at træffe de mest hensigtsmæssige foranstaltninger for at nå disse mål. Dette bidrag bør, eftersom det er tænkt som en form for egne indtægter baseret på princippet om, at forureneren betaler, ikke være omfattet af nogen korrektionsmekanisme.
Ændring 7
Udkast til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)
(7a)  Unionen betragter det som en prioritet at realisere sit emissionsreduktionsmål på mindst 40 % i perioden 1990-2030 i overensstemmelse med dens forpligtelser i henhold til Parisaftalen om klimaændringer. Den Europæiske Unions emissionshandelssystem (ETS) er et af de vigtigste instrumenter, der er indført med henblik på at realisere dette mål, og som genererer indtægter ved hjælp af auktionering af emissionskvoter. I betragtning af, at ETS er et harmoniseret system, og i betragtning af de midler, som Unionen yder til fremme af modvirknings- og tilpasningsforanstaltninger i medlemsstaterne, bør der indføres en ny egen indtægt til Unionens budget baseret herpå. Denne egne indtægt bør baseres på de kvoter, som medlemsstaterne skal bortauktionere, herunder de gratistildelinger, der i en overgangsperiode kan tildeles energisektoren. For at kunne tage hensyn til de særlige bestemmelser, der gælder for visse medlemsstater i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF1a, bør kvoter, der omfordeles for at fremme solidaritet, vækst og sammenkoblinger, samt kvoter, der er afsat til innovationsfonden og moderniseringsfonden, ikke medregnes ved fastsættelsen af bidraget til den egne indtægt. Den egne indtægt baseret på ETS bør også fastlægges på en måde, der omfatter de potentielle yderligere indtægter, som følger af en fremtidig udvidelse af ETS-direktivets anvendelsesområde til nye sektorer eller geografiske regioner, samtidig med at Unionens konkurrenceevne sikres.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).
Ændring 8
Udkast til afgørelse
Betragtning 8
(8)   Det Europæiske Råd noterede sig den 17.-21. juli 2020, at Kommissionen i første halvår af 2021 som grundlag for yderligere egne indtægter vil fremsætte forslag om en CO2-grænsetilpasningsmekanisme og en digital afgift med henblik på indførelse heraf senest den 1. januar 2023. Det Europæiske Råd opfordrede Kommissionen til at fremsætte et revideret forslag om emissionshandelssystemet, der eventuelt kan udvides til luftfart og søfart. Det konkluderede, at Unionen i løbet af den næste flerårige finansielle ramme (FFR) for perioden 2021-2027 vil arbejde hen imod indførelsen af andre egne indtægter, som kan omfatte en afgift på finansielle transaktioner.
(8)   De påkrævede yderligere egne indtægter bør indføres senest i 2028 i henhold til en juridisk bindende tidsplan, der fastsættes i denne afgørelse, hvilket burde sikre, at den underliggende lovgivning kan vedtages og gennemføres i tide, således at provenuet er tilgængeligt, når omkostningerne opstår. Kommissionen bør udarbejde lovgivningsforslag med henblik herpå. I en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bør der fastsættes mere detaljerede ordninger og andre bestemmelser vedrørende den juridisk bindende tidsplan, såsom ikrafttrædelsesdatoer eller mulig anvendelse med tilbagevirkende kraft af visse nye egne indtægter.
Ændring 9
Udkast til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)
(8a)  Som et første skridt vil bidraget baseret på ikke-genanvendt plastemballageaffald supplere de eksisterende egne indtægter fra januar 2021. Desuden vil 30 % af indtægterne fra auktionsprovenuet fra ETS udgøre en ordinær indtægt for Unionens budget fra 2021. Som et andet skridt vil Kommissionen fremsætte de nødvendige forslag for at gøre afgiften på finansielle transaktioner (AFT) til et grundlag for en egen indtægt fra 2024. Kommissionen vil også fremsætte lovgivningsforslag i løbet af første halvår af 2021 med henblik på at indføre nye egne indtægter baseret på en CO2-grænsetilpasningsmekanisme (CBAM) og en digital afgift. Indtægterne bliver tilgængelige fra 2023. Hvis CBAM tager form af tillægstold på importen, vil den være omfattet af den traditionelle lovgivning om egne indtægter og ikke kræve en særskilt afgørelse om egne indtægter. Hvis CBAM tager form af en udvidelse af anvendelsesområdet for ETS, bør den være fuldt dækket af den ETS-baserede egne indtægt. Som et tredje skridt vil Kommissionen som led i midtvejsevalueringen/revisionen af den flerårige finansielle ramme i første halvår af 2024 fremsætte yderligere nye eller omarbejdede gamle forslag om at omdanne det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag (FKSSG) til et grundlag for en egen indtægt. Lovgivningen bør træde i kraft i tide til, at provenuet af disse nye egne indtægter vil være til rådighed fra 2026. Skatte- og afgiftsbaserede egne indtægter vil ikke skulle anvendes med tilbagevirkende kraft.
Ændring 10
Udkast til afgørelse
Betragtning 9
(9)   Det Europæiske Råd konkluderede den 17.-21. juli 2020, at ordningen for egne indtægter bør styres af de overordnede mål om forenkling, gennemsigtighed og lighed, herunder en retfærdig byrdefordeling. Det konkluderede også, at Danmark, Nederlandene, Østrig og Sverige samt i forbindelse med støtten til genopretning og resiliens Tyskland skal drage fordel af faste korrektioner af deres årlige BNI-baserede bidrag for perioden 2021-2027.
(9)  Rabatter og andre korrektionsmekanismer bør ophæves.
Ændring 11
Udkast til afgørelse
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  Unionen vil arbejde hen imod indførelsen af potentielle yderligere nye egne indtægter i de kommende år og før 2028. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet foreslår en ny egen indtægt, vil Kommissionen vurdere den.
Ændring 12
Udkast til afgørelse
Betragtning 9 b (ny)
(9b)  Med henblik på fremtidige forhandlinger om traktatændringer og med afsæt i konferencen om Europas fremtid bør den demokratiske legitimitet, ansvarlighed, modstandsdygtighed og tilpasning til de vigtigste politikmål for EU-budgettets indtægtsside styrkes yderligere ved, at Europa-Parlamentet får øgede beføjelser i den lovgivningsmæssige beslutningstagning og en mere aktiv rolle i overvågningen af gennemførelsen af ordningen for egne indtægter samt i den underliggende sektorspecifikke lovgivning.
Ændring 13
Udkast til afgørelse
Betragtning 10
(10)  Medlemsstaterne bør tilbageholde 25 % af de beløb, der opkræves som traditionelle egne indtægter, i opkrævningsomkostninger.
(10)   Det nuværende niveau på 20 % i opkrævningsomkostninger, som medlemsstaterne tilbageholder af de beløb, der opkræves som traditionelle egne indtægter, udgør en stor andel af egne indtægter, som ikke overdrages til EU-budgettet. De opkrævningsomkostninger, som medlemsstaterne tilbageholder fra de traditionelle egne indtægter, bør reduceres fra 20 % til det oprindelige niveau på 10 % for bedre at kunne afpasse den finansielle støtte til toldudstyr, personale og oplysninger med de faktiske omkostninger og behov. Denne andel bør være den samme for alle medlemsstater.
Ændring 14
Udkast til afgørelse
Betragtning 11
(11)  I henhold til artikel 311, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal der ved en rådsforordning fastsættes gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Unionens egne indtægter. Disse foranstaltninger bør omfatte generelle og tekniske bestemmelser, som skal finde anvendelse på alle kategorier af egne indtægter. Foranstaltningerne bør omfatte de nærmere bestemmelser for beregning og budgettering af saldoen, de bestemmelser og foranstaltninger, der er nødvendige for kontrol og tilsyn med opkrævningen af egne indtægter.
(11)  Rådet skal i henhold til artikel 311, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsætte gennemførelsesforanstaltninger i forbindelse med ordningen for Unionens egne indtægter. Disse foranstaltninger bør omfatte generelle og tekniske bestemmelser, som skal finde anvendelse på alle kategorier af egne indtægter, som det er særlig vigtigt at føre behørig parlamentarisk kontrol med. Foranstaltningerne bør omfatte de nærmere bestemmelser for fastsættelsen af beløbet for de egne indtægter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, og som skal overdrages, herunder de gældende bidragssatser for de egne indtægter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b)-e), de tekniske spørgsmål vedrørende bruttonationalindkomsten, de bestemmelser og foranstaltninger, der er nødvendige for kontrollen og tilsynet med opkrævningen af egne indtægter, herunder regler for inspektion og for de beføjelser, der tillægges de tjenestemænd og øvrige ansatte, som Kommissionen bemyndiger til at udføre inspektioner, samt eventuelle relevante rapporteringskrav. Disse foranstaltninger bør ligeledes omfatte praktiske bestemmelser om periodisk underretning af medlemsstaterne og Europa-Parlamentet, som en af budgetmyndighedens parter, om status for låntagningen, gældsforvaltningen og tilhørende risikostyringsstrategier samt om tilbagebetalingsplanen.
Ændring 15
Udkast til afgørelse
Betragtning 13
(13)  Der bør opretholdes en tilstrækkelig margen under lofterne for de egne indtægter til, at Unionen i et givet år kan opfylde alle sine finansielle forpligtelser og eventualforpligtelser. De samlede egne indtægter, som Unionens budget tildeles til dækning af de årlige betalingsbevillinger, bør ikke overstige 1,40 % af summen af alle medlemsstaternes BNI. De samlede årlige forpligtelsesbevillinger bør ikke overstige 1,46 % af summen af alle medlemsstaternes BNI.
(13)  For at opretholde en tilstrækkelig margen under lofterne i Rådets afgørelse om egne indtægter til, at Unionen i et givet år kan opfylde alle sine finansielle forpligtelser og eventualforpligtelser, bør loftet for egne indtægter forhøjes til 1,50 % af summen af medlemsstaternes bruttonationalindkomst i markedspriser for betalingsbevillinger.
Ændring 16
Udkast til afgørelse
Betragtning 16 a (ny)
(16a)  Ene og alene med det formål at sætte Unionen i stand til at opfylde de yderligere finansielle forpligtelser og eventualforpligtelser, der følger af de ekstraordinære og midlertidige beføjelser til at låne midler, og for at sikre finansiel holdbarhed, selv i tider med økonomisk nedgang, bør loftet for betalingsbevillinger forhøjes med 0,6 procentpoint.
Ændring 17
Udkast til afgørelse
Betragtning 19
(19)  Tilbagebetalingen af lån, der er optaget med henblik på at yde ikketilbagebetalingspligtig såvel som tilbagebetalingspligtig støtte gennem finansielle instrumenter eller med henblik på at yde budgetgarantier, bør ligesom påløbne renter finansieres over EU-budgettet. De lånte midler, der ydes som lån til medlemsstaterne, bør tilbagebetales af de beløb, som modtages fra de støttemodtagende medlemsstater. Det er nødvendigt at tildele Unionen de fornødne midler og stille dem til rådighed, således at den i et givet år og under alle omstændigheder er i stand til at opfylde de finansielle forpligtelser og eventualforpligtelser, der følger af de ekstraordinære og midlertidige beføjelser til at låne, jf. artikel 310, stk. 4, og artikel 323 i TEUF.
(19)  Tilbagebetalingen af lån, der er optaget med henblik på at yde ikketilbagebetalingspligtig såvel som tilbagebetalingspligtig støtte gennem finansielle instrumenter eller med henblik på at yde budgetgarantier, bør ligesom påløbne renter finansieres ved hjælp af provenuet fra de nye egne indtægter, der indføres i EU-budgettet. De lånte midler, der ydes som lån til medlemsstaterne, bør tilbagebetales af de beløb, som modtages fra de støttemodtagende medlemsstater. Det er nødvendigt at tildele Unionen de fornødne midler og stille dem til rådighed, således at den i et givet år og under alle omstændigheder er i stand til at opfylde de finansielle forpligtelser og eventualforpligtelser, der følger af de ekstraordinære og midlertidige beføjelser til at låne, jf. artikel 310, stk. 4, og artikel 323 i TEUF.
Ændring 18
Udkast til afgørelse
Betragtning 25
(25)  Denne afgørelse bør først træde i kraft, når den er blevet godkendt af alle medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser og dermed under fuld iagttagelse af deres nationale suverænitet. Det Europæiske Råd noterede sig den 17.-21. juli 2020, at medlemsstaterne agter at godkende denne afgørelse snarest muligt. Da det er nødvendigt hurtigst muligt at kunne optage lån med henblik på at finansiere foranstaltninger til afhjælpning af konsekvenserne af covid-19-krisen, bør denne afgørelse træde i kraft den første dag i den første måned, der følger efter modtagelsen af den sidste meddelelse om afslutning af proceduren for vedtagelsen af denne afgørelse.
(25)  For at muliggøre indledningen af ratificeringsprocessen vedtages denne afgørelse af Rådet efter høring af Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet gav udtryk for, at det agter hurtigt at forelægge den rådgivende udtalelse, hvilket er juridisk nødvendigt for at fremskynde den proces, der bemyndiger Kommissionen til at begynde med de låntagningstransaktioner, der skal finansiere det europæiske genopretningsinstrument. Denne afgørelse bør først træde i kraft, når den er blevet godkendt af alle medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser og dermed under fuld iagttagelse af deres nationale suverænitet, herunder med hensyn til nye kategorier af egne indtægter. Det Europæiske Råd noterede sig den 17.-21. juli 2020, at medlemsstaterne agter at godkende denne afgørelse snarest muligt. Da det er nødvendigt hurtigst muligt at kunne optage lån med henblik på at finansiere foranstaltninger til afhjælpning af konsekvenserne af covid-19-krisen, bør denne afgørelse træde i kraft den første dag i den første måned, der følger efter modtagelsen af den sidste meddelelse om afslutning af proceduren for vedtagelsen af denne afgørelse.
Ændring 19
Udkast til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c
c)  anvendelsen af en ensartet bidragssats på vægten af ikkegenanvendt plastemballageaffald, der generes i hver medlemsstat. Bidragssatsen skal være 0,80 EUR/kg. En årlig fast reduktion for visse medlemsstater, jf. fjerde afsnit, finder anvendelse
c)  anvendelsen pr. 1. januar 2021 af en ensartet bidragssats på vægten af ikke-genanvendt plastemballageaffald; den faktiske bidragssats må ikke overstige 2,00 EUR/kg
Ændring 20
Udkast til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)
ca)  anvendelsen pr. 1. januar 2021 af en ensartet bidragssats på beløbet for indtægterne fra de emissionskvoter, der skal auktioneres, omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra a), i direktiv 2003/87/EF, og markedsværdien af midlertidige gratistildelinger til modernisering af energisektoren som fastsat i nævnte direktivs artikel 10c, stk. 3; den faktiske bidragssats må ikke overstige 50 %; den samlede merindtægt som følge af en eventuel fremtidig udvidelse af anvendelsesområdet for emissionshandelssystemet efter den 1. januar 2021 til yderligere sektorer og regioner;
Ændring 21
Udkast til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c b (nyt)
cb)  indtægterne fra en CO2-grænsetilpasningsmekanisme i henhold til Kommissionens forslag [.../...] senest den 1. januar 2023;
Ændring 22
Udkast til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c c (nyt)
cc)  indtægter fra beskatningen af digitale tjenester i afventning af vedtagelsen og gennemførelsen af Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester (COM(2018)0148) senest den 1. januar 2023; den faktiske bidragssats må ikke overstige 100 %;
Ændring 23
Udkast til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c d (nyt)
cd)  anvendelsen pr. 1. januar 2026 af en ensartet bidragssats på den andel af det skattepligtige overskud, der tildeles hver enkelt medlemsstat i henhold til EU-reglerne om det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag; den faktiske bidragssats må ikke overstige 6 %;
Ændring 24
Udkast til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c e (nyt)
ce)  anvendelsen pr. 1. januar 2024 af en afgift på finansielle transaktioner, der skal opkræves i henhold til Rådets direktiv (EU) nr. [.../...], med de gældende bidragssatser svarende til en andel, som ikke overstiger de minimumssatser, der er fastsat i nævnte direktiv; hvis direktivet om finansielle transaktioner gennemføres midlertidigt inden for rammerne af det forstærkede samarbejde, berører denne egne indtægt ikke de medlemsstater, der ikke deltager i det forstærkede samarbejde;
Ændring 25
Udkast til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2
2.  I perioden 2021-2027 drager Østrig fordel af en bruttoreduktion af sit årlige BNI-baserede bidrag på 565 mio. EUR, Danmark drager fordel af en bruttoreduktion af sit årlige BNI-baserede bidrag på 377 mio. EUR, Tyskland drager fordel af en bruttoreduktion af sit årlige BNI-baserede bidrag på 3 671 mio. EUR, Nederlandene drager fordel af en bruttoreduktion af sit årlige BNI-baserede bidrag på 1 921 mio. EUR, og Sverige drager fordel af en bruttoreduktion af sit årlige BNI-baserede bidrag på 1 069 mio. EUR. Beløbene måles i 2020-priser og tilpasses til løbende priser ved at anvende den seneste BNP-deflator for Unionen udtrykt i EUR, der er beregnet af Kommissionen, og som foreligger, når forslaget til budget udarbejdes. Disse bruttoreduktioner finansieres af alle medlemsstaterne.
2.  Ingen medlemsstat kan opnå nogen form for rabat eller korrektion.
Ændring 26
Udkast til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Europa-Parlamentet og Rådet fastsætter i tæt samarbejde med Kommissionen de nærmere ordninger og andre nødvendige bestemmelser for anvendelsen af en juridisk bindende tidsplan for indførelsen af nye egne indtægter i en interinstitutionel aftale senest den 1. januar 2021. Indtægterne fra disse nye egne indtægter skal være tilstrækkelige til i det mindste at dække tilbagebetalingen af de låneomkostninger, som er forbundet med den låntagningskapacitet, der er etableret i henhold til artikel 3b. De nye egne indtægter bør også sikre et passende niveau for finansiering af Unionens udgifter under FFR, samtidig med at de BNI-baserede bidrag reduceres.
Kommissionen fremsætter passende lovgivningsforslag med henblik herpå.
Midtvejsrevisionen af FFR 2021-2027 skal bl.a. anvendes til at tilpasse og om nødvendigt vedtage ny lovgivning for at nå de mål, der er fastsat i dette stykke.
Ændring 27
Udkast til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1
1.  De samlede egne indtægter, som Unionen tildeles til dækning af de årlige betalingsbevillinger, må ikke overstige 1,40% af summen af alle medlemsstaternes BNI.
1.  De samlede egne indtægter, som Unionen tildeles til dækning af de årlige betalingsbevillinger, må ikke overstige 1,50 % af summen af alle medlemsstaternes bruttonationalindkomster.
Ændring 28
Udkast til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2
2.  De samlede årlige forpligtelsesbevillinger, der opføres på Unionens budget, må ikke overstige 1,46% af summen af alle medlemsstaternes BNI.
udgår
Ændring 29
Udkast til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3
3.  Der fastholdes et bestemt forhold mellem forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger for at sikre disse bevillingers forenelighed og for at sikre, at det i stk. 1 nævnte loft kan overholdes i de følgende år.
udgår
Ændring 30
Udkast til afgørelse
Artikel 3 – stk. 4
4.  Hvis ændringer af forordning (EU) nr. 549/2013 medfører væsentlige ændringer i BNI-niveauet, foretager Kommissionen en ny beregning af lofterne som fastsat i stk. 1 og 2 og midlertidigt forhøjet i overensstemmelse med artikel 3c på grundlag af følgende formel:
udgår
BNIt-2 + BNIt-1 + BNIt ENS aktuelt
x% (y%) * ___
BNIt-2 + BNIt-1 + BNIt ENS ændret
I denne formel er "t" det seneste fulde år, som der foreligger data for som defineret i forordning (EU) 2019/5165, x henviser til loftet for egne indtægter for betalingsbevillinger og y til loftet for egne indtægter for forpligtelsesbevillinger.
I denne formel er "ENS" det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Unionen.
___________________
5Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/516 af 19. marts 2019 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser og om ophævelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 ("BNI-forordningen") (EUT L 91 af 29.3.2019, s. 19).
Ændring 31
Udkast til afgørelse
Artikel 3 b – stk. 2 – afsnit 1
Tilbagebetalingen af hovedstolen af de lån, der er anvendt til udgifter som omhandlet i stk. 1, litra b), og de påløbne renter sker over Den Europæiske Unions almindelige budget. De budgetmæssige forpligtelser kan opdeles i flere årlige trancher, jf. artikel 112, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/10466.
Tilbagebetalingen af hovedstolen af de lån, der er anvendt til udgifter som omhandlet i stk. 1, litra b), og de påløbne renter sker ved hjælp af provenuet fra de nye egne indtægter, der indføres i Den Europæiske Unions almindelige budget. De budgetmæssige forpligtelser kan opdeles i flere årlige trancher, jf. artikel 112, stk. 2, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046.
_____________________
6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).
Ændring 32
Udkast til afgørelse
Artikel 5
Artikel 5
udgår
Fremførsel af overskud
Et eventuelt overskud af Unionens indtægter i forhold til de samlede faktiske udgifter fremføres til det følgende regnskabsår.
Ændring 33
Udkast til afgørelse
Artikel 6 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne tilbageholder 25 % af de beløb, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), i opkrævningsomkostninger.
2.  Medlemsstaterne tilbageholder 10 % af de beløb, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), som kompensation for opkrævningsomkostningerne.
Ændring 34
Udkast til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – litra b a (nyt)
ba)  budgetbehandlingen af indtægter, der hidrører fra bøder i konkurrencesager og fra traktatbrudssager;
Ændring 35
Udkast til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – litra b b (nyt)
bb)   regler for fastsættelsen af beløbet for de egne indtægter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a) - ce), og som skal overdrages, herunder de gældende bidragssatser for disse egne indtægter, inden for de grænser, der er fastsat i disse litra, og regler for beregningen af den gældende sats for egne indtægter, der er baseret på bruttonationalindkomsten;
Ændring 36
Udkast til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – litra b c (nyt)
bc)   referencebruttonationalindkomsten, bestemmelser om justering af bruttonationalindkomsten og bestemmelser om genberegning af lofterne for betalinger og forpligtelser i tilfælde af betydelige ændringer af bruttonationalindkomsten med henblik på anvendelse af artikel 2, stk. 1;

(1) EUT C 162 af 10.5.2019, s. 51.
(2) EUT C 162 af 10.5.2019, s. 71.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0226.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0449.
(5) Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0032.
(6) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0124.
(7) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0206.

Seneste opdatering: 12. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik