Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0135(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0146/2020

Texte depuse :

A9-0146/2020

Dezbateri :

PV 14/09/2020 - 19
PV 14/09/2020 - 21
CRE 14/09/2020 - 19
CRE 14/09/2020 - 21

Voturi :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0220

Texte adoptate
PDF 198kWORD 58k
Miercuri, 16 septembrie 2020 - Bruxelles
Proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene *
P9_TA(2020)0220A9-0146/2020

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 septembrie 2020 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene (10025/2020 – C9-0215/2020 – 2018/0135(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (10025/2020),

–  având în vedere articolul 311 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora a fost consultat de Consiliu (C9-0215/2020),

–  având în vedere Rezoluțiile sale din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020(1) și reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 30 mai 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii(3),

–  având în vedere Raportul său interimar din 14 noiembrie 2018 referitor la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 octombrie 2019 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor(5),

–  având în vedere declarațiile Consiliului și ale Comisiei din 10 octombrie 2019 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor,

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar multianual, resursele proprii și planul de redresare(6),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Un buget al UE care capacitează puterea de acțiune a planului de redresare pentru Europa” (COM(2020)0442),

–  având în vedere raportul final și recomandările Grupului la nivel înalt privind resursele proprii, publicat în decembrie 2016 și prezentat Parlamentului European și Consiliului în ianuarie 2017,

–  având în vedere Rezoluția sa din 23 iulie 2020 referitoare la concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020(7),

–  având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0146/2020),

1.  aprobă proiectul Consiliului astfel cum a fost modificat;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial proiectul;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Proiectul Consiliului   Amendamentul
Amendamentul 1
Proiect de decizie
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Prezenta decizie oferă Comisiei temeiul juridic pentru a împrumuta fonduri de pe piețele de capital cu care să finanțeze cheltuielile din pachetul de redresare „Next Generation EU”. Costurile generate de rambursarea principalului și de plata dobânzii trebuie refinanțate de la bugetul Uniunii într-un interval de timp predefinit, în funcție de scadențele obligațiunilor emise și de strategia de rambursare a datoriilor. Aceste costuri nu ar trebui să ducă la o reducere nejustificată a cheltuielilor aferente programului sau a instrumentelor de investiții prevăzute în cadrul financiar multianual (CFM), și nici la creșteri bruște ale contribuțiilor naționale. Prin urmare, pentru a mări credibilitatea și sustenabilitatea planului de rambursare a împrumuturilor contractate pentru Next Generation EU, costurile respective ar trebui acoperite în întregime din venituri obținute din noi resurse cu adevărat proprii. Creditele de cheltuieli aferente ar trebui să fie contabilizate peste plafoanele CFM, după cum va trebui să se specifice în noul Regulament CFM.
Amendamentul 2
Proiect de decizie
Considerentul 1 b (nou)
(1b)   Toate sumele generate de noile resurse proprii care depășesc cuantumul necesar pentru a acoperi obligațiile de rambursare într-un exercițiu dat ar trebui să rămână la bugetul Uniunii ca venituri generale. La terminarea planului de rambursare, aceste resurse proprii ar trebui să finanțeze în continuare bugetul Uniunii sub formă de venituri generale. Introducerea unui coș de noi resurse proprii ar trebui să garanteze un nivel adecvat de finanțare a cheltuielilor Uniunii în cadrul CFM, atenuând, în același timp, preponderența contribuțiilor bazate pe VNB în finanțarea bugetului anual al Uniunii și, să diminueze măsura în care bugetul Uniunii este perceput ca „joc cu sumă zero”, marcat de aceeași logică contabilă „cât dai, atât iei înapoi” („juste retour”). La rândul său, acest lucru ar putea facilita o mai bună focalizare a cheltuielilor Uniunii pe domenii prioritare și bunuri publice comune cu mai mare eficiență decât cheltuielile naționale.
Amendamentul 3
Proiect de decizie
Considerentul 1 c (nou)
(1c)  Noile categorii de resurse proprii ar trebui introduse începând cu 2021 pentru ca veniturile aferente să fie disponibile chiar din momentul în care apar dobânzile și obligațiile de rambursare. Noile resurse proprii ar trebui aliniate la obiectivele politicilor Uniunii și să sprijine „Pactul verde european” și funcționarea pieței unice, precum și eforturile de a mări eficacitatea impozitării societăților și de a înăspri lupta împotriva fraudei fiscale, evaziunii fiscale și evitării obligațiilor fiscale. În raportul său intermediar privind resursele proprii din CFM, din noiembrie 2018, Parlamentul European a aprobat deja un eventual coș de noi resurse proprii și alte venituri cu astfel de caracteristici. acest coș ar putea fi mărit pentru a include și alte opțiuni.
Amendamentul 4
Proiect de decizie
Considerentul 5
(5)  Actualul sistem de stabilire a resursei proprii bazate pe TVA a fost criticat în repetate rânduri de Curtea de Conturi, de Parlamentul European și de statele membre pentru complexitatea sa excesivă. Prin urmare, Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a concluzionat că este oportun să se simplifice calcularea acestei resurse proprii.
(5)  Resursa proprie bazată pe taxa pe valoarea adăugată, care este o sursă încetățenită de venituri la bugetul Uniunii, ar trebui să reflecte în continuare legătura intrinsecă dintre consumatorii de pe piața unică și finanțele publice ale Uniunii. Cu toate acestea, actualul sistem de stabilire a resursei proprii bazate pe TVA a fost criticat în repetate rânduri de Curtea de Conturi, de Parlamentul European și de statele membre pentru complexitatea sa excesivă. Drept urmare, este oportun să se simplifice calcularea acestei resurse proprii.
Amendamentul 5
Proiect de decizie
Considerentul 6
(6)  Pentru o mai bună aliniere a instrumentelor de finanțare ale Uniunii la prioritățile sale de politică, pentru a reflecta mai bine rolul bugetului Uniunii în funcționarea pieței unice, pentru a sprijini mai bine obiectivele politicilor Uniunii și pentru a reduce contribuțiile statelor membre bazate pe venitul național brut (VNB) la bugetul anual al Uniunii, Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a concluzionat că Uniunea va acționa în următorii ani în direcția reformării sistemului de resurse proprii și va introduce noi resurse proprii.
(6)  Pentru a finanța cel puțin costurile cu rambursarea principalului și dobânzii aferente Instrumentului de redresare al Uniunii, pentru a alinia mai bine instrumentele de finanțare ale Uniunii la prioritățile politicilor sale, pentru a reflecta mai bine rolul bugetului Uniunii în funcționarea pieței unice, pentru a sprijini mai bine realizarea obiectivelor urmărite de politicile Uniunii, cum ar fi Pactul verde european și transformarea digitală, și pentru a reduce predominanța contribuțiilor statelor membre bazate pe VNB la bugetul anual al Uniunii, este necesar să fie introduse noi categorii de resurse proprii bazate pe baza consolidată comună de impozitare a societăților, pe veniturile naționale provenite din sistemul Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii și pe o contribuție națională calculată pe baza deșeurilor nereciclate de ambalaje din plastic, încurajând astfel economia circulară. În plus, ar trebui introduse în acest scop, de îndată ce se vor crea condițiile legislative necesare, noi resurse proprii bazate pe un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, perfect compatibil cu normele OMC, pe o taxă pe serviciile digitale și o taxă pe tranzacțiile financiare, aplicată de preferință în conformitate cu un sistem agreat de toate statele membre. Comisia ar trebui să facă, cât mai curând posibil, propunerile legislative necesare pentru aceste noi resurse proprii și pentru alte posibile noi resurse proprii, care să sprijine Pactul verde european, precum și funcționarea pieței unice și eforturile de impozitare mai eficientă a societăților. Eventualele resurse proprii noi comunicate deja de Comisie, cum ar fi cotizația pentru piața unică, ar trebui evaluate mai temeinic înainte de a fi prezentate Parlamentului European și Consiliului.
Amendamentul 6
Proiect de decizie
Considerentul 7
(7)  Ca un prim pas, ar trebui introdusă o nouă categorie de resurse proprii bazată pe o contribuție națională calculată pe baza deșeurilor de ambalaje din plastic nereciclate. În concordanță cu strategia europeană pentru materialele plastice, bugetul Uniunii poate contribui la reducerea poluării cauzate de deșeurile de ambalaje din plastic. O resursă proprie bazată pe o contribuție națională proporțională cu cantitatea de deșeuri de ambalaje din plastic nereciclate din fiecare stat membru va constitui un stimulent pentru reducerea consumului de ambalaje din plastic de unică folosință, care va încuraja reciclarea și va stimula economia circulară. În același timp, statele membre vor fi libere să ia măsurile cele mai adecvate pentru realizarea obiectivelor respective, în conformitate cu principiul subsidiarității. Pentru a evita un impact regresiv excesiv asupra contribuțiilor naționale, ar trebui să se aplice un mecanism de ajustare cu o reducere anuală forfetară asupra contribuțiilor statelor membre cu un VNB pe cap de locuitor în 2017 sub media UE. Reducerea ar trebui să corespundă unei valori de 3,8 kg înmulțite cu populația din 2017 a statelor membre în cauză.
(7)  În concordanță cu Strategia Uniunii privind materialele plastice, bugetul Uniunii poate contribui la reducerea poluării cauzate de deșeurile de ambalaje din plastic și la realizarea obiectivelor privind reciclarea deșeurilor din ambalaje. O resursă proprie bazată pe o contribuție națională proporțională cu cantitatea de deșeuri de ambalaje din plastic nereciclate din fiecare stat membru va constitui un stimulent pentru reducerea consumului de ambalaje din plastic de unică folosință, care va încuraja reciclarea și va stimula economia circulară. Comisia ar trebui să elaboreze o metodă de calcul simplificată, precum și mecanisme eficace de înregistrare și control. În același timp, statele membre vor fi libere să ia măsurile cele mai adecvate pentru realizarea obiectivelor respective, în conformitate cu principiul subsidiarității. Întrucât este menită să fie o resursă proprie bazată pe principiul „poluatorul plătește”, această contribuție nu ar trebui supusă niciunui mecanism de corecție.
Amendamentul 7
Proiect de decizie
Considerentul 7 a (nou)
(7a)  Uniunea consideră prioritară îndeplinirea obiectivului de a reduce emisiile cu cel puțin 40 % între 1990 și 2030, potrivit angajamentului asumat prin Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Sistemul Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), este unul dintre principalele instrumente care au fost introduse pentru a îndeplini acest obiectiv, el generând venituri prin licitarea certificatelor de emisii. Având în vedere caracterul armonizat al ETS, precum și finanțarea acordată de Uniune pentru a stimula eforturile depuse de statele membre pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la ele, este cazul să se introducă o nouă resursă proprie la bugetul UE în acest context. Această resursă proprie ar trebui să se bazeze pe certificatele care urmează să fie scoase la licitație de statele membre, inclusiv pe alocările tranzitorii cu titlu gratuit pentru sectorul energetic. Pentru a se ține seama de dispozițiile specifice prevăzute pentru anumite state membre în Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a, nici certificatele redistribuite din motive de solidaritate, dezvoltare și interconectare, nici certificatele destinate Fondului pentru inovare și Fondului pentru modernizare nu ar trebui luate în calcul la stabilirea contribuției la resursele proprii. Resursa proprie provenind din veniturile din ETS ar trebui și ea definită astfel încât să includă eventualele venituri suplimentare rezultate din viitoarea extindere a domeniului de aplicare a Directivei privind ETS la noi sectoare sau regiuni geografice, asigurând, totodată, competitivitatea Uniunii.
__________________
1a Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).
Amendamentul 8
Proiect de decizie
Considerentul 8
(8)   Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a menționat că, drept bază pentru resurse proprii suplimentare, Comisia va prezenta în primul semestru al anului 2021 propuneri privind un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon și o taxă digitală, în vederea introducerii acestora cel târziu la 1 ianuarie 2023. Consiliul European a invitat Comisia să prezinte o propunere revizuită privind sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, extinzându-l eventual la sectorul aviației și la cel maritim. Consiliul European a concluzionat că Uniunea, în cursul cadrului financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027, va acționa în direcția introducerii altor resurse proprii, care pot include o taxă pe tranzacțiile financiare.
(8)   Resursele proprii suplimentare necesare ar trebui introduse cel târziu înainte de 2028 în conformitate cu un calendar obligatoriu din punct de vedere juridic stabilit în prezenta decizie, care să ofere garanția că legislația necesară poate să fie adoptată la timp și să devină aplicabilă astfel încât veniturile să fie disponibile în momentul în care intervin costurile. Comisia ar trebui să prezinte propuneri legislative în acest sens. Un acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie ar trebui să stabilească dispoziții mai detaliate și alte dispoziții referitoare la acest calendar obligatoriu, cum ar fi datele intrării în vigoare sau eventuala aplicare retroactivă a anumitor resurse proprii noi.
Amendamentul 9
Proiect de decizie
Considerentul 8 a (nou)
(8a)  Ca un prim pas, contribuția bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate va completa resursele proprii existente începând din ianuarie 2021. În plus, 30 % din veniturile obținute din vânzările la licitație ETS vor constitui venituri generale la bugetul Uniunii începând cu 2021. În al doilea pas, Comisia va face propunerile necesare pentru a transforma taxa pe tranzacțiile financiare (TTF) într-o bază pentru o resursă proprie începând din 2024. De asemenea, Comisia va face propuneri legislative în primul semestru din 2021 pentru a introduce noi resurse proprii bazate pe mecanismul de ajustare la frontiera a emisiilor de CO2 (CBAM) și pe o taxă pe servicii digitale. Veniturile vor fi disponibile începând cu 2023. Dacă va lua forma unor tarife vamale suplimentare la importuri, CBAM va fi acoperită de legislația privind resursele proprii tradiționale și nu va necesita o decizie separată privind resursele proprii. Dacă se va prezenta ca o extindere a sferei de aplicare a ETS, CBAM va trebui acoperită integral de resursa proprie bazată pe ETS. Într-o a treia etapă și cu ocazia evaluării/revizuirii la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual în primul semestru din 2024, Comisia va face noi propuneri sau le va reforma pe cele vechi pentru a transforma baza consolidată comună de impozitare a societăților (CCCTB) într-o bază pentru resurse proprii. Legislația ar trebui să intre în vigoare la timp pentru ca veniturile provenite din aceste noi resurse proprii să fie disponibile începând din 2026. Resursele proprii bazate pe taxe nu se aplică retroactiv.
Amendamentul 10
Proiect de decizie
Considerentul 9
(9)   Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a concluzionat că regimul pentru resursele proprii ar trebui să se bazeze pe obiectivele generale de simplitate, transparență și echitate, precum și pe principiul repartizării echitabile a sarcinii. Acesta a concluzionat, de asemenea, că Danemarca, Țările de Jos, Austria și Suedia, precum și, în contextul sprijinului pentru redresare și reziliență, Germania urmează să beneficieze de corecții forfetare la contribuțiile lor anuale bazate pe VNB pentru perioada 2021-2027.
(9)  Rabaturile și alte mecanisme de corecție ar trebui desființate.
Amendamentul 11
Proiect de decizie
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  Uniunea se va face eforturi în direcția introducerii de potențiale noi resurse proprii suplimentare în următorii ani și înainte de 2028. În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul sugerează o nouă resursă proprie, Comisia o va evalua.
Amendamentul 12
Proiect de decizie
Considerentul 9 b (nou)
(9b)  Având în vedere viitoarele deliberări în jurul modificării tratatelor, și valorificând impulsul dat de Conferința privind viitorul Europei, s-ar putea consolida și mai mult legitimitatea democratică, răspunderea, reziliența și alinierea la obiectivele politice majore ale părții de venituri a bugetului Uniunii dacă i se vor acorda Parlamentului European competențe sporite în luarea deciziilor legislative și un rol mai activ în monitorizarea introducerii sistemului de resurse proprii și în legislația sectorială aferentă.
Amendamentul 13
Proiect de decizie
Considerentul 10
(10)  Statele membre ar trebui să rețină 25 % din valorile resurselor proprii tradiționale colectate de ele, sub formă de costuri de colectare.
(10)  Procentul de 20 % din resursele proprii tradiționale reținut de statele membre drept costuri de colectare constituie o parte însemnată a resurselor proprii care nu se pune la dispoziția bugetului Uniunii. Costurile de colectare reținute de statele membre din resursele proprii tradiționale ar trebui să fie reduse de la 20 % la nivelul lor inițial de 10 %, astfel încât sprijinul financiar pentru aparatura, personalul și informațiile din domeniul vamal să corespundă mai fidel cu costurile și nevoile reale. Această pondere ar trebui să fie aceeași pentru toate statele membre.
Amendamentul 14
Proiect de decizie
Considerentul 11
(11)  Conform articolului 311 al patrulea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, se va elabora un regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii. Astfel de măsuri ar trebui să includă dispoziții de natură generală și tehnică, aplicabile tuturor categoriilor de resurse proprii. Măsurile respective ar trebui să includă norme detaliate pentru calcularea și înscrierea în buget a soldului, precum și dispoziții și măsuri necesare pentru controlul și supravegherea colectării resurselor proprii.
(11)  Conform articolului 311 al patrulea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul are datoria de a stabili măsurile de aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii. Aceste măsuri ar trebui să cuprindă dispoziții cu caracter general și cu caracter tehnic, aplicabile tuturor tipurilor de resurse proprii; este deosebit de important ca ele să fie supuse unui control parlamentar adecvat. Măsurile respective ar trebui să includă norme detaliate de stabilire a cuantumurilor resurselor proprii menționate la articolul 2 alineatul (1) care trebuie să fie puse la dispoziție, inclusiv coeficienții de apel aplicabili resurselor proprii menționate la articolul 2 alineatul (1) literele (b)-(e), aspectele tehnice legate de venitul național brut, dispozițiile și modalitățile necesare pentru a controla și supraveghea colectarea resurselor proprii, inclusiv norme privind inspecțiile și competențele funcționarilor și agenților autorizați de Comisie să facă inspecții, precum și orice obligații de raportare relevante. Aceste măsuri ar trebui să cuprindă și dispoziții practice pentru informarea periodică a statelor membre și a Parlamentului European, în calitate de reprezentant al autorității bugetare, despre situația împrumuturilor, gestionarea datoriilor și strategiile de management al riscurilor aferente, precum și despre planul de rambursare.
Amendamentul 15
Proiect de decizie
Considerentul 13
(13)  Ar trebui să se mențină o marjă suficientă în cadrul plafoanelor resurselor proprii, pentru ca Uniunea să își poată acoperi toate obligațiile financiare și datoriile contingente scadente în orice an dat. Cuantumul total al resurselor proprii alocate bugetului Uniunii pentru a acoperi creditele anuale de plată ar trebui să nu depășească 1,40 % din totalul VNB-urilor tuturor statelor membre. Cuantumul total al creditelor de angajament anuale ar trebui să nu depășească 1,46 % din totalul VNB-urilor tuturor statelor membre.
(13)  Pentru a menține, în cadrul plafoanelor prevăzute pentru resursele proprii, o marjă suficientă pentru ca Uniunea să își poată acoperi toate obligațiile financiare și datoriile contingente scadente în orice an dat, plafonul pentru resursele proprii ar trebui majorat până la nivelul de 1,50 % din suma veniturilor naționale brute ale statelor membre la prețurile pieței în cazul creditelor de plăți.
Amendamentul 16
Proiect de decizie
Considerentul 16 a (nou)
(16a)  Cu scopul unic de a acoperi obligațiile financiare și datoriile contingente suplimentare care decurg din împuternicirea excepțională și temporară de a împrumuta fonduri și de a asigura sustenabilitatea financiară chiar și în perioade de greutăți economice, plafonul creditelor de plăți ar trebui majorat cu 0,6 puncte procentuale.
Amendamentul 17
Proiect de decizie
Considerentul 19
(19)  Rambursarea fondurilor împrumutate pentru a oferi sprijin nerambursabil, sprijin rambursabil prin instrumente financiare sau provizioane pentru garanții bugetare, precum și dobânda aferentă datorată ar trebui finanțate din bugetul Uniunii. Fondurile împrumutate care sunt acordate ca împrumuturi statelor membre ar trebui să fie rambursate cu sumele primite de la statele membre beneficiare. Este necesar să se aloce și să se pună la dispoziția Uniunii resursele necesare pentru ca aceasta să fie în măsură să își acopere, în orice an dat și în orice circumstanțe, toate obligațiile financiare și datoriile contingente care decurg din împuternicirea excepțională și temporară de a împrumuta fonduri, în conformitate cu articolul 310 alineatul (4) din TFUE și cu articolul 323 din TFUE.
(19)  Rambursarea fondurilor împrumutate pentru a oferi sprijin nerambursabil, sprijin rambursabil prin instrumente financiare sau provizioane pentru garanții bugetare, precum și dobânda aferentă datorată ar trebui finanțate din veniturile aduse de noile resurse proprii la bugetul Uniunii. Fondurile împrumutate care sunt acordate ca împrumuturi statelor membre ar trebui să fie rambursate cu sumele primite de la statele membre beneficiare. Este necesar să se aloce și să se pună la dispoziția Uniunii resursele necesare pentru ca aceasta să fie în măsură să își acopere, în orice an dat și în orice circumstanțe, toate obligațiile financiare și datoriile contingente care decurg din împuternicirea excepțională și temporară de a împrumuta fonduri, în conformitate cu articolul 310 alineatul (4) din TFUE și cu articolul 323 din TFUE.
Amendamentul 18
Proiect de decizie
Considerentul 25
(25)  Prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare numai după ce a fost aprobată de toate statele membre, în conformitate cu normele constituționale ale acestora, respectându-se astfel pe deplin suveranitatea națională. Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a luat act de intenția statelor membre de a proceda la aprobarea prezentei decizii cât mai curând posibil. Având în vedere necesitatea de a permite de urgență împrumuturi în vederea finanțării măsurilor care abordează consecințele crizei provocate de pandemia de COVID-19, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în prima zi a primei luni de la primirea ultimei notificări privind finalizarea procedurilor de adoptare a prezentei decizii.
(25)  Pentru ca procesul de ratificare să poată începe, prezenta decizie este adoptată de Consiliu, după ce se consultă cu Parlamentul European. Parlamentul European și-a exprimat intenția de a prezenta rapid avizul consultativ necesar din punct de vedere juridic pentru a accelera procesul prin care Comisia este autorizată să demareze operațiunile de împrumut pentru finanțarea instrumentului european de redresare. Prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare numai după ce a fost aprobată de toate statele membre, în conformitate cu normele constituționale ale acestora, respectându-se astfel pe deplin suveranitatea națională, inclusiv în chestiunea noilor categorii de resurse proprii. Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a luat act de intenția statelor membre de a proceda la aprobarea prezentei decizii cât mai curând posibil. Având în vedere necesitatea de a permite de urgență împrumuturi în vederea finanțării măsurilor care abordează consecințele crizei provocate de pandemia de COVID-19, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în prima zi a primei luni de la primirea ultimei notificări privind finalizarea procedurilor de adoptare a prezentei decizii.
Amendamentul 19
Proiect de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c
(c)  aplicarea unei cote de apel uniforme greutății deșeurilor de ambalaje din plastic generate în fiecare stat membru și care nu sunt reciclate. Cota de apel este de 0,80 EUR pe kilogram. Se aplică o reducere anuală forfetară pentru anumite state membre, conform definiției de la al patrulea paragraf;
(c)  aplicarea, de la 1 ianuarie 2021, a unui coeficient uniform de apel la masa deșeurilor de ambalaje din plastic nereciclate; coeficientul de apel efectiv nu depășește 2,00 EUR pe kilogram;
Amendamentul 20
Proiect de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c a (nouă)
(ca)  aplicarea, de la 1 ianuarie 2021, a unui coeficient uniform de apel la suma reprezentând veniturile generate de cotele care urmează să fie scoase la licitație, prevăzute la articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2003/87/CE, și valoarea de piață a alocărilor tranzitorii cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului energetic, conform articolului 10c alineatul (3) din directiva menționată; coeficientul de apel efectiv nu depășește 50 %; toate veniturile marginale generate de o eventuală înglobare de noi sectoare și regiuni în domeniul de aplicare a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii după 1 ianuarie 2021;
Amendamentul 21
Proiect de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c b (nouă)
(cb)  veniturile generate prin mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de CO2 potrivit propunerii Comisiei [.../...] până la 1 ianuarie 2023;
Amendamentul 22
Proiect de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c c (nouă)
(cc)  veniturile colectate din impozitarea serviciilor digitale, în așteptarea adoptării și a punerii în aplicare a Directivei Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale (COM(2018)0148) până la 1 ianuarie 2023; coeficientul de apel efectiv nu depășește 100 %;
Amendamentul 23
Proiect de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c d (nouă)
(cd)  Aplicarea, de la 1 ianuarie 2026, a unui coeficient uniform de apel părții din profiturile impozabile atribuite fiecărui stat membru în temeiul normelor Uniunii privind baza consolidată comună de impozitare a societăților; coeficientul de apel efectiv nu depășește 6 %;
Amendamentul 24
Proiect de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c e (nouă)
(ce)  aplicarea, de la 1 ianuarie 2024, a unei taxe pe tranzacțiile financiare care urmează a fi percepută în temeiul Directivei (UE) nr. […/…] a Consiliului, la ratele de apel aplicabile, sub forma unei cote care nu depășește ratele minime stabilite în directiva respectivă; dacă Directiva privind taxa pe tranzacțiile financiare este introdusă temporar în cadrul cooperării consolidate, această resursă proprie nu vizează statele membre care nu participă la cooperarea consolidată;
Amendamentul 25
Proiect de decizie
Articolul 2 – alineatul 2
2.  Pentru perioada 2021-2027, Austria beneficiază de o reducere brută a contribuției sale anuale bazate pe VNB în valoare de 565 de milioane EUR, Danemarca beneficiază de o reducere brută a contribuției sale anuale bazate pe VNB în valoare de 377 de milioane EUR, Germania beneficiază de o reducere brută a contribuției sale anuale bazate pe VNB în valoare de 3 671 de milioane EUR, Țările de Jos beneficiază de o reducere brută a contribuției lor anuale bazate pe VNB în valoare de 1 921 de milioane EUR, iar Suedia beneficiază de o reducere brută a contribuției sale anuale bazate pe VNB în valoare de 1 069 de milioane EUR. Sumele menționate se calculează în funcție de prețurile anului 2020 și se ajustează la prețuri curente prin aplicarea celui mai recent deflator al produsului intern brut pentru Uniune, exprimat în euro, astfel cum este furnizat de Comisie, care este disponibil la întocmirea proiectului de buget. Reducerile brute menționate sunt finanțate de toate statele membre.
2.  Niciun stat membru nu beneficiază de niciun rabat și nicio corecție.
Amendamentul 26
Proiect de decizie
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Parlamentul European și Consiliul, în strânsă cooperare cu Comisia, stabilesc modalitățile detaliate și alte dispoziții necesare pentru aplicarea unui calendar obligatoriu din punct de vedere juridic pentru introducerea de noi resurse proprii printr-un acord interinstituțional până la 1 ianuarie 2021. Veniturile din aceste noi resurse proprii sunt suficiente pentru a acoperi cel puțin rambursarea costurilor cu împrumuturile legate de capacitatea de împrumut stabilită la articolul 3b. Noile resurse proprii ar trebui să garanteze, de asemenea, nivelul adecvat de finanțare a cheltuielilor Uniunii în CFM, micșorând, în același timp, ponderea contribuțiilor bazate pe VNB.
Comisia prezintă propuneri legislative adecvate în acest sens.
Revizuirea intermediară a CFM 2021-2027 se utilizează, printre altele, pentru a adapta legislația și, dacă este necesar, a adopta acte legislative noi în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la prezentul alineat.
Amendamentul 27
Proiectul de decizie
Articolul 3 – alineatul 1
1.  Cuantumul total al resurselor proprii alocate Uniunii pentru a acoperi creditele anuale de plată nu depășește 1,40 % din suma VNB-urilor tuturor statelor membre.
1.  Valoarea totală a resurselor proprii alocate Uniunii pentru a acoperi creditele anuale de plată nu depășește 1,50 % din totalul veniturilor naționale brute ale tuturor statelor membre.
Amendamentul 28
Proiect de decizie
Articolul 3 – alineatul 2
2.  Valoarea anuală totală a creditelor pentru angajamente înscrisă în bugetul Uniunii nu depășește 1,46 % din totalul VNB-urilor tuturor statelor membre.
eliminat
Amendamentul 29
Proiect de decizie
Articolul 3 – alineatul 3
3.  Se menține un raport sistematic între creditele pentru angajamente și creditele pentru plăți, pentru a garanta compatibilitatea dintre acestea și pentru a permite respectarea în anii următori a plafonului prevăzut la alineatul (1).
eliminat
Amendamentul 30
Proiect de decizie
Articolul 3 – alineatul 4
4.  În cazul în care modificările la Regulamentul (UE) nr. 549/2013 determină schimbări semnificative ale nivelului VNB-ului, Comisia recalculează, pe baza următoarei formule, plafoanele stabilite la alineatele (1) și (2) astfel cum sunt majorate temporar conform prevederilor articolului 3c:
eliminat
VNBt-2 + VNBt-1 + VNBt SEC curent
x% (y %) *_________________
VNBt-2 + VNBt-1 + VNBt SEC modificat
În această formulă, „t” este ultimul an complet pentru care sunt disponibile datele definite în Regulamentul (UE) 2019/5165, „x” se referă la plafonul resurselor proprii pentru creditele de plată, iar „y” la plafonul resurselor proprii pentru creditele de angajament.
În această formulă, „SEC” înseamnă Sistemul European de conturi naționale și regionale din Uniune.
___________________
5 Regulamentul (UE) 2019/516 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței și de abrogare a Directivei 89/130/CEE, Euratom a Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului (Regulamentul VNB) (JO L 91, 29.3.2019, p. 19).
Amendamentul 31
Proiect de decizie
Articolul 3 b – alineatul 2 – paragraful 1
Rambursarea principalului fondurilor utilizate pentru cheltuieli, astfel cum sunt menționate la alineatul (1) litera (b), și a dobânzii aferente datorate este suportată de la bugetul general al Uniunii. Angajamentele bugetare pot fi repartizate în tranșe anuale de-a lungul unei perioade de mai mulți ani, în conformitate cu articolul 112 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului6.
Rambursarea principalului fondurilor utilizate pentru cheltuieli, menționate la alineatul (1) litera (b), și a dobânzii aferente datorate este suportată din veniturile provenite din noile resurse proprii introduse în bugetul general al Uniunii. Angajamentele bugetare pot fi defalcate în tranșe anuale de-a lungul mai multor ani, în conformitate cu articolul 112 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.
_____________________
6 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).
Amendamentul 32
Proiect de decizie
Articolul 5
Articolul 5
eliminat
Reportarea excedentului
Orice excedent de venit al Uniunii față de totalul cheltuielilor efective de pe parcursul unui exercițiu financiar se reportează în exercițiul financiar următor.
Amendamentul 33
Proiect de decizie
Articolul 6 – alineatul 2
2.  Statele membre rețin 25 % din sumele menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a), sub formă de costuri de colectare.
2.  Statele membre rețin 10 % din sumele menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) drept compensare pentru costurile de colectare.
Amendamentul 34
Proiect de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b a (nouă)
(ba)  execuția bugetară a veniturilor provenind din amenzi pentru încălcări ale normelor de concurență și alte încălcări;
Amendamentul 35
Proiect de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b b (nouă)
(bb)   normele de stabilire a cuantumurilor resurselor proprii menționate la articolul 2 alineatul (1) literele (a)-(ce)care trebuie puse la dispoziție, inclusiv coeficienții de apel aplicabili resurselor respective, în limitele stabilite la alineatele respective, precum și calcularea coeficientului aplicabil resursei proprii bazate pe venitul național brut;
Amendamentul 36
Proiect de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b c (nouă)
(bc)   venitul național brut de referință, dispozițiile privind ajustarea venitului național brut și dispozițiile privind recalcularea plafoanelor pentru plăți și angajamente în cazul unor modificări semnificative ale venitului național brut, în sensul aplicării articolului 2 alineatul (1);

(1) JO C 162, 10.5.2019, p. 51.
(2) JO C 162, 10.5.2019, p. 71.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2018)0226.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2018)0449.
(5) Texte adoptate, P9_TA(2019)0032.
(6) Texte adoptate, P9_TA(2020)0124.
(7) Texte adoptate, P9_TA(2020)0206.

Ultima actualizare: 12 ianuarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate