Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2200(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0136/2020

Indgivne tekster :

A9-0136/2020

Forhandlinger :

PV 14/09/2020 - 25
CRE 14/09/2020 - 24
CRE 14/09/2020 - 25

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0221

Vedtagne tekster
PDF 161kWORD 51k
Onsdag den 16. september 2020 - Bruxelles Endelig udgave
EU’s associeringsaftale med Georgien
P9_TA(2020)0221A9-0136/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 16. september 2020 om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Georgien (2019/2200(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 8 og til afsnit V, særlig artikel 21, 22, 36 og 37, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) samt til del V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side, som trådte fuldt ud i kraft den 1. juli 2016,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger af 14. november 2018 om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Georgien(1), af 14. juni 2018 om georgiske besatte områder ti år efter den russiske invasion(2), af 14. marts 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien(3), af 21. januar 2016 om associeringsaftaler/vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Moldova og Ukraine(4), af 18. december 2014 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side(5),

–  der henviser til resultatet af det femte møde i Associeringsrådet EU-Georgien den 5. marts 2019,

–  der henviser til sluterklæringen og henstillingerne fra det ottende møde i Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Georgien, som blev afholdt den 27.-28. marts 2019,

–  der henviser til de fælles erklæringer fra topmøderne i Det Østlige Partnerskab, hvoraf det seneste blev afholdt den 24. november 2017 i Bruxelles,

–  der henviser til den fælles erklæring fra det sjette møde for Civilsamfundsplatformen EU-Georgien den 20. februar 2020,

–  der henviser til resultatet af den tredje strategiske dialog på højt plan mellem EU og Georgien om sikkerhed den 25. oktober 2019,

–  der henviser til det fælles arbejdsdokument fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 6. februar 2020 med titlen "Association Implementation Report on Georgia" (Gennemførelsesrapport om Georgiens associering) (SWD(2020)0030),

–  der henviser til det aftalememorandum og den fælles erklæring, der blev undertegnet af Georgiens regerende partier og oppositionspartier den 8. marts 2020 om parlamentsvalget i 2020,

–  der henviser til Venedigkommissionens udtalelse af 19. juni 2017 om udkast til Georgiens reviderede forfatning,

–  der henviser til Venedigkommissionens udtalelse af 19. marts 2018 om udkast til Georgiens forfatningsreform,

–  der henviser til den endelige valgobservationsmissionsrapport af 28. februar 2019 fra OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) om præsidentvalget i Georgien,

–  der henviser til Venedigkommissionens hasteudtalelse af 16. april 2019 om udvælgelse og udnævnelse af højesteretsdommere i Georgien og ODIHR's anden rapport af 9. januar 2020 om indstilling og udnævnelse af højesteretsdommere i Georgien,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 54 og til artikel 1, stk. 1, litra e), i og bilag 3 til afgørelse truffet af Formandskonferencen den 12. december 2002 om proceduren for tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om International Handel,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A9-0136/2020),

A.  der henviser til, at Georgien og EU som associerede partnere har forpligtet sig til at fremme politisk associering og økonomisk integration baseret på fælles værdier og principper såsom demokrati, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, retsstatsprincippet og god regeringsførelse; der henviser til, at det georgiske samfund fortsat udviser stærk støtte til landets europæiske ambitioner og tilnærmelse til EU;

B.  der henviser til, at enhver europæisk stat i henhold til artikel 49 i TEU og i overensstemmelse med Romerklæringen af 25. marts 2017 kan ansøge om at blive medlem af EU, forudsat at den overholder Københavnskriterierne;

C.  der henviser til, at den reviderede forfatnings ikrafttrædelse i december 2018 afsluttede Georgiens overgang til et fuldstændigt parlamentarisk system; der henviser til, at der er gjort fremskridt med hensyn til gennemførelsen af associeringsaftalen mellem EU og Georgien, herunder overgangen til et fuldstændigt proportionalt valgsystem fra 2024;

D.  der henviser til, at Georgien fortsat er fast besluttet på at gennemføre associeringsaftalen og det vidtgående og brede frihandelsområde og fortsætter sin tilpasning til gældende EU-ret og EU-standarder, hvilket medfører flere og flere fordele;

E.  der henviser til, at forsøgene på at destabilisere Georgien fortsætter, bl.a. via gennemførelsen af såkaldte "traktater" mellem Den Russiske Føderation og de georgiske regioner Abkhasien og Tskhinvali/Sydossetien, lukningen af grænseovergangsstederne ved den administrative grænse i Tskhinvali/Sydossetien siden august 2019, øget "grænsedragning" langs den administrative grænse og afholdelsen af det såkaldte "præsidentvalg" i Abkhasien i marts 2020;

F.  der henviser til, at den nylige EU/USA-ledede dialog mellem de regerende partier og oppositionspartierne resulterede i et aftalememorandum og en fælles erklæring, som blev undertegnet af alle vigtige parter den 8. marts 2020 og er et afgørende skridt i retning af at depolarisere og normalisere det politiske miljø i Georgien forud for parlamentsvalget i oktober 2020;

G.  der henviser til, at reformerne af retsvæsenet fortsat er beskedne, og at den nylige udnævnelse af 14 højesteretsdommere med livsvarig ansættelse vidnede om manglende gennemsigtighed, afvigelse fra objektive, meritbaserede kriterier og blotlæggelse af den partipolitiske indflydelse; der henviser til, at afstemningen på plenarmødet om dommerudnævnelserne blev afholdt midt i en politisk krise, oppositionens boykot, udbredte krav om udsættelse og alvorlige forstyrrelser i udvalgs‑ og plenarmødefasen;

1.  glæder sig over den fortsatte uddybning af forbindelserne mellem EU og Georgien og den faste opbakning, som Georgiens valgte kurs mod europæisk og euro-atlantisk integration nyder på tværs af det politiske spektrum og i samfundet; anerkender de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af omfattende reformer, og som har gjort Georgien til en central partner for EU i regionen, og gentager, at det er nødvendigt at fortsætte gennemførelsen og overvågningen af reformerne i henhold til associeringsaftalen og det vidtgående og brede frihandelsområde; minder om, at det forstærkede samarbejde og EU's bistand er baseret på "mere for mere"-princippet og betinget af fortsatte reformfremskridt, navnlig med hensyn til demokrati og retsstatsprincippet, herunder magtadskillelse i institutionerne, retsvæsenets uafhængighed og valgreformer;

2.  gentager sin fulde støtte til Georgiens suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser og bekræfter sit tilsagn om fortsat at bidrage til en fredelig løsning af konflikten mellem Rusland og Georgien, herunder gennem EU's særlige repræsentant for Sydkaukasus og krisen i Georgien, medformandskabet for de internationale drøftelser i Genève, aktiviteterne inden for rammerne af EU's observatørmission (EUMM) og politikken om ikkeanerkendelse og engagement; fordømmer på det kraftigste Den Russiske Føderations ulovlige besættelse af de georgiske regioner Abkhasien og Tskhinvali/Sydossetien og russiske og de facto-sydossetiske sikkerhedsaktørers igangværende ulovlige opførelse af pigtrådshegn og andre kunstige barrierer ("grænsedragning") langs den administrative grænse og understreger, at der skal sættes en stopper for disse krænkelser af folkeretten; kræver, at de facto-myndighederne i Abkhasien og Tskhinvali/Sydossetien hurtigst muligt genåbner de lukkede grænseovergangssteder og afholder sig fra at begrænse den frie bevægelighed i disse regioner; opfordrer næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og medlemsstaterne til at fordømme dette foretagende; understreger, at associeringsaftalen omfatter hele Georgiens territorium, herunder dets besatte områder, og har til formål at gavne hele landets befolkning; opfordrer Den Russiske Føderation til at opfylde sine forpligtelser i henhold til den EU-formidlede våbenhvileaftale af 12. august 2008, navnlig til at den trækker alle sine militære styrker ud af Georgiens besatte områder og giver EUMM uhindret adgang til hele Georgiens territorium; opfordrer i den forbindelse Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til klart at oplyse, hvilke bestemmelser Den Russiske Føderation endnu ikke har gennemført; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at øge deres bestræbelser på at løse konflikten fredeligt ved at anvende alle diplomatiske instrumenter, herunder gennem EUMM og EU's særlige repræsentant for Sydkaukasus og krisen i Georgien, og til fortsat at støtte det georgiske parlaments pakke "Et skridt hen imod en bedre fremtid" og fremme mellemfolkelige kontakter og tillidsskabende foranstaltninger; bifalder Georgiens bestræbelser på at fremme gode naboskabsforbindelser og et konstruktivt samarbejde med landene i Sydkaukasus;

3.  roser det georgiske folks og landets offentlige myndigheders internationalt anerkendte reaktion på covid‑19‑udbruddet og fremhæver de effektive forebyggende foranstaltninger, som sundhedsarbejderne og de statslige myndigheder har truffet, hvilket har bidraget til at mindske byrden på Georgiens sundhedssystem og afbøde de negative virkninger for økonomien; glæder sig over, at de georgiske borgere har overholdt disse foranstaltninger i den svære økonomiske og sociale situation; tilskynder til, at der skabes investeringer for at forbedre kvaliteten af og sikre lige adgang til sundhedspleje; glæder sig over, at EU har bevilget 183 mio. EUR i tilskud til Georgien til håndteringen af covid‑19 og 150 mio. EUR i lån til at øge den makroøkonomiske stabilitet og gøre det muligt at kanalisere ressourcer til at beskytte borgerne, afbøde pandemiens ekstremt alvorlige socioøkonomiske konsekvenser og øge samarbejdet med EU om den offentlige sundheds modstandsdygtighed, herunder udveksling af bedste praksis og samarbejde med civilsamfundet om fastlæggelse af epidemistrategier med fokus på de mest sårbare grupper;

4.  glæder sig over, at georgiske borgere siden marts 2017 har aflagt 900 000 visumfrie besøg i Schengen- og Schengenassocierede lande; noterer sig det stigende antal ubegrundede asylansøgninger fra georgiske borgere og opfordrer alle medlemsstaterne til at anerkende Georgien som et sikkert oprindelsesland med henblik på at fremskynde behandlingen af sådanne anmodninger og tilbagetagelse; understreger, at det er vigtigt, at Georgien fortsat gennemfører benchmarkene for visumliberalisering, og at samarbejdet mellem Georgiens retslige myndigheder, retshåndhævende myndigheder og medlemsstaterne øges med henblik på at mindske grænseoverskridende kriminalitet, navnlig menneskehandel og ulovlig handel med narkotika; glæder sig over det styrkede internationale retshåndhævende samarbejde mellem Georgien og Europol;

5.  understreger Georgiens rolle som en pålidelig partner for EU og en væsentlig bidragyder til missioner og operationer inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) og NATO; opfordrer Rådet og EU-Udenrigstjenesten til at samarbejde yderligere med Georgien om FSFP, navnlig i lyset af Georgiens interesse i at drøfte muligheden for at deltage i PESCO-projekter og i at udvikle samarbejdet med de relevante EU-agenturer, når det er af fælles interesse for både EU og Georgien;

Politisk dialog og parlamentsvalg

6.  roser alle vigtige politiske partier for undertegnelsen af det internationalt formidlede aftalememorandum og den fælles erklæring af 8. marts 2020, som fastlagde de vigtigste elementer i valgsystemet, som er baseret på 120 proportionelle mandater og 30 flertalsmandater og en rimelig sammensætning af valgkredsene i overensstemmelse med Venedigkommissionens anbefalinger, og som gør det muligt at anvende dette system ved parlamentsvalget i oktober 2020; påskønner resultatet af dialogen på tværs af partierne som et klart tegn på vilje til at finde en fælles løsning og understreger, at det er vigtigt fortsat at genopbygge tilliden mellem de politiske partier og fortsætte dialogen på tværs af partierne forud for parlamentsvalget i oktober 2020 og som grundlag for politisk stabilitet; glæder sig over gennemførelsen af aftalen af 8. marts 2020 og præsident Zourabichvilis afgørelse af 15. maj 2020 om benådning af to fængslede oppositionsledere – et vigtigt skridt i retning af at mindske spændingerne; opfordrer i denne forbindelse alle parter til at respektere både bogstav og ånd i aftalen og fuldt ud gennemføre alle aspekterne i den, navnlig sikringen af, at alle elementer i valgreformen omsættes i forfatningen og lovgivningen og gennemføres, og at alle udestående sager af politiserede retsprocesser løses hurtigst muligt;

7.  glæder sig over, at det georgiske parlament begyndte at drøfte reformerne af valgsystemet, så snart undtagelsestilstanden blev ophævet, og vedtog ændringerne til forfatningen og valgloven; lykønsker Georgien med de skridt, som landet har taget i retning af at skabe et mere repræsentativt parlament og depolarisere det politiske miljø; opfordrer alle politiske partier og parlamentarikere til at arbejde videre på at fremme Georgiens demokrati i god tro;

8.  bemærker, at det kommende parlamentsvalg vil være af afgørende betydning for bekræftelsen af Georgiens demokratiske legitimitet, og håber derfor på en valgkampagne præget af fair konkurrence; opfordrer de georgiske myndigheder til hurtigt at gennemføre og fuldt ud behandle henstillingerne fra OSCE/ODIHR og revidere den relevante lovgivning med henblik på at imødegå de konstaterede mangler og udfordringer, herunder misbrug af offentlige midler til politiske kampagner og andre uhensigtsmæssige finansieringsmetoder, straffrihed for vold, udbredelse af hadefuld tale og fremmedhad, stemmekøb, repræsentation af oppositionen i valgadministrationen og vælgernes, navnlig tjenestemænds, mulighed "for at stemme uden pres og frygt for repressalier"(6); opfordrer myndighederne til at sikre civilsamfundsorganisationers og valgobservatørers arbejde, så de kan udføre deres aktiviteter uden intimidering eller indblanding;

9.  opfordrer de georgiske myndigheder og Georgiens valgadministration til at sikre et sikkert miljø for parlamentsvalget i oktober 2020 ved at stille personlige værnemidler til rådighed for valgpersonalet, tilpasse valgfaciliteterne for at garantere sundheden og sikkerheden for de borgere, der deltager, og sikre, at valgobservatørerne kan udføre deres arbejde uforstyrret;

10.  bekræfter sin støtte til Georgiens dynamiske civilsamfund og understreger den afgørende rolle, det spiller med hensyn til at sikre demokratisk kontrol med og overvågning af gennemførelsen af associeringsaftalen og det vidtgående og brede frihandelsområde; opfordrer Georgiens regering og parlament til at oprette formelle mekanismer for civilsamfundets deltagelse i den politiske proces; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at yde politisk, teknisk og finansiel støtte til civilsamfundets aktiviteter; opfordrer de georgiske myndigheder til at iværksætte nationale støtteprogrammer for civilsamfundet ud over dem, som EU og det internationale donorsamfund tilbyder;

Retsstaten, god regeringsførelse og mediefrihed

11.  anerkender Georgiens fremskridt med landets reformer, som styrker demokratiet, retsstaten, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig de forfatningsmæssige reformer, der blev gennemført i 2018; opfordrer Georgiens regering til at konsolidere retsstaten og fortsætte arbejdet med at reformere retsvæsenet, bekæmpe korruption og statsbosætning, reformere den offentlige administration, decentralisere, fremme god regeringsførelse, gennemføre lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling og sikre arbejdstagernes rettigheder for at fremme yderligere integration mellem Georgien og EU;

12.  udtrykker sin bekymring over, at de seneste retssager mod oppositionspolitikere, som har undergravet tilliden mellem det regerende parti og oppositionen, kan få en negativ indvirkning på reformer relateret til associeringsaftalen og det vidtgående og brede frihandelsområde og være i modstrid med associeringsaftalens ånd og bogstav; bifalder præsidentens benådning af dømte oppositionspolitikere, som baner vejen for depolarisering af politik og samfund; opfordrer de georgiske myndigheder til at afstå fra at forfølge politisk motiverede retssager og opfordrer EU's delegation til at overvåge alle sådanne retssager; opfordrer Georgien til at respektere de højeste standarder for retsstaten, navnlig retsvæsenets uafhængighed og retten til en retfærdig rettergang, og menneskerettighederne, sådan som det har forpligtet sig til i henhold til associeringsaftalen;

13.  opfordrer til, at udvælgelsesprocedurerne for dommere revideres for at sikre, at henstillingerne fra Venedigkommissionen er gennemført fuldt ud, inden der foretages nye udnævnelser; beklager, at den nylige udvælgelsesprocedure for højesteretsdommere ikke var helt på linje med disse henstillinger og skæmmet af alvorlige mangler; understreger, at det er vigtigt med et afpolitiseret retsvæsen uden politisk indblanding og med respekt for gennemsigtighed, meritokrati og ansvarlighed i forbindelse med udnævnelsen af dommere til Georgiens højesteret og andre retslige institutioner; tilskynder derfor Georgiens regering til at fortsætte arbejdet og konsolidere sine reformer af retssystemet, herunder anklagemyndigheden, samtidig med at den fremmer en åben dialog med alle politiske aktører og civilsamfundet og sikrer, at de internationale standarder overholdes;

14.  understreger, at det er vigtigt fuldstændigt og fortsat at samarbejde med Den Internationale Straffedomstol om at sikre omfattende ansvarlighed i de sager, den forfølger;

15.  opfordrer til, at der foretages en undersøgelse af alle tilfælde af overdreven magtanvendelse fra de georgiske retshåndhævende myndigheders side mod fredelige demonstranter og journalister, herunder i forbindelse med protesterne i juni 2019; understreger, at det er nødvendigt at undgå straffrihed og sikre, at gerningsmændene drages til ansvar; opfordrer indtrængende Georgiens regering til at opretholde retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til ytringsfrihed i overensstemmelse med de forpligtelser, der er indgået inden for rammerne af associeringsaftalen, herunder ved at lempe uforholdsmæssige sanktioner mod demonstranter;

16.  anerkender, at medielandskabet i Georgien er dynamisk og pluralistisk, men også polariseret; fremhæver betydningen af mediefrihed, som bør indebære lige adgang for alle politiske partier til medierne, redaktionel uafhængighed og pluralistisk, uafhængig, upartisk og ikkediskriminerende dækning af politiske synspunkter i programmer fra offentlige og navnlig private radio‑ og tv‑stationer under den kommende valgkampagne; understreger, at det er brug for klare bestemmelser om gratis og betalte reklamer og for forbedret gennemsigtighed i medieejerskab gennem en styrket overvågning af medierne; opfordrer indtrængende myndighederne til at afstå fra at gribe ind i mediefriheden eller forfølge politisk motiverede retssager mod medieejere eller ‑repræsentanter; opfordrer indtrængende Georgiens regering til at tage skridt til at forhindre desinformationskampagner fra udenlandske eller indenlandske aktørers side mod landet eller politiske partier; opfordrer indtrængende de sociale medieplatforme til at sikre, at de ikke misbruges til at undergrave valgprocessens integritet;

17.  fordømmer på det kraftigste de cyberangreb mod de georgiske institutioner og medieforetagender, som i brede kredse tilskrives russiske aktører; understreger behovet for effektivt at efterforske og bekæmpe udenlandske desinformationskampagner og propaganda, der underminerer de georgiske institutioner og anstifter polarisering af samfundet; opfordrer derfor Rådet og EU-Udenrigstjenesten til at intensivere samarbejdet om internetsikkerhed med henblik på at styrke Georgiens modstandsdygtighed på dette område, opfordrer Kommissionen til at støtte reformer af medie‑ og informationskendskab og opfordrer Georgiens regering til at samarbejde med EU‑institutionerne om bedste praksis mod desinformation; opfordrer desuden alle politiske aktører i Georgien til at afstå fra at bruge sociale medier til at angribe personer, organisationer og institutioner og sprede bevidst misinformation; bemærker sociale medieplatformes nylige tiltag mod konti og sider, der har været involveret i koordineret uautentisk adfærd og angreb mod oppositionen, medierne og civilsamfundet;

Respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder

18.  tager skarpt afstand fra de vedvarende krænkelser fra Den Russiske Føderation, som udøver den faktiske kontrol over de georgiske regioner Abkhasien og Tskhinvali/Sydossetien, af de grundlæggende rettigheder for de personer i disse besatte områder, der fratages retten til fri bevægelighed og ophold, ejendomsretten og retten til adgang til uddannelse på deres modersmål, og gentager sin fulde støtte til internt fordrevnes og flygtninges ret til at vende sikkert og værdigt tilbage; udtrykker sin bekymring over, at den fortsatte og ulovlige "grænsedragningsproces" har særligt skadelige virkninger i forbindelse med den igangværende kamp mod covid‑19‑pandemien, fordi begrænsningen af den frie bevægelighed fratager folk adgangen til nødvendig lægehjælp og bringer deres liv i fare; glæder sig over genoptagelsen af deltagelsen i mekanismerne til forebyggelse af og reaktion på hændelser (IPRM'er) i Ergneti den 30. juli 2020 og opfordrer alle parter til at genoptage den regelmæssige dialog i dette format med henblik på at forbedre den konfliktramte befolknings sikkerhed og humanitære situation;

19.  understreger, at ligestilling mellem kønnene er en central forudsætning for bæredygtig og inkluderende udvikling; roser det arbejde, som det georgiske parlaments råd for ligestilling mellem kønnene har udført, og dets bestræbelser på at få fastslået, at seksuel chikane er en form for forskelsbehandling, og på at øge kendskabet hertil; opfordrer indtrængende Georgiens regering og myndigheder til yderligere at forbedre kvinders repræsentation og ligebehandling på alle niveauer i det politiske og samfundsmæssige liv; anmoder Kommissionen om at integrere ligestillingsaspektet i alle de politikker, programmer og aktiviteter, der vedrører Georgien; opfordrer til, at Istanbulkonventionen gennemføres fuldt ud;

20.  glæder sig over det arbejde, der udføres af Afdelingen for Menneskerettigheder under det georgiske indenrigsministerium, og insisterer på, at den eksisterende lovgivning om menneskerettigheder og bekæmpelse af forskelsbehandling skal gennemføres omhyggeligt og effektivt; opfordrer til, at der gøres en yderligere indsats for at bekæmpe forskelsbehandling af kvinder, LGBT‑personer, romaer og religiøse mindretal på det sociale, økonomiske, arbejdsrelaterede og sundhedsmæssige område og til at intensivere efterforskningen og retsforfølgelsen af hadefuld tale og voldelige forbrydelser mod alle mindretal og sårbare grupper; opfordrer alle religiøse samfund, herunder den georgiske ortodokse kirke, og civilsamfundet til at arbejde for at skabe et tolerant klima;

21.  understreger, at det er vigtigt at styrke systemet for beskyttelse af børn yderligere, herunder ved at forebygge vold og seksuel udnyttelse af mindreårige; opfordrer til at højne kendskabet til digitale risici og sikre adgang for alle til uddannelse, herunder børn med handicap; understreger den georgiske regerings ansvar for at overvåge situationen for børn på børnehjem;

Institutionelle bestemmelser

22.  understreger, at det er vigtigt at mindske fjendtlighederne og polariseringen af politikken og sikre et konstruktivt samarbejde i landets demokratiske institutioner, navnlig i Georgiens parlament; understreger derfor, at det er nødvendigt at forbedre det politiske klima og opbygge tillid mellem alle politiske og institutionelle aktører samt mellem dem og det georgiske folk;

23.  opfordrer Georgiens parlament til fuldt ud at udnytte de muligheder, der er til rådighed for Georgien som et prioriteret land for Europa-Parlamentets demokratiske støtteaktiviteter, og til at indgå i en dialog med henblik på at identificere dets behov;

24.  opfordrer Georgiens parlament til at styrke sin kapacitet til at udøve parlamentarisk kontrol, navnlig kontrol med sikkerhedssystemet; tilskynder til, at oppositionen gives en større rolle i den parlamentariske kontrolproces, til forenklede procedurer for indkaldelse af regeringsmedlemmer og andre ansvarlige tjenestemænd og til oprettelse af et centraliseret registreringssystem til tilvejebringelse af rettidige og fyldestgørende oplysninger om parlamentarisk kontrol til alle interessenter;

Økonomiske og handelsmæssige forbindelser

25.  noterer sig med tilfredshed, at EU er Georgiens vigtigste handelspartner og tegner sig for 27 % af landets samlede handel; glæder sig over den fortsatte tilnærmelse af Georgiens lovgivning inden for handelsrelaterede områder; understreger behovet for at øge og diversificere Georgiens eksport til EU, så den ikke kun omfatter landbrugsråvarer og råstoffer, og tiltrække investeringer fra EU til Georgien med henblik på at skabe flere job og forbedre Georgiens handelsbalance med EU og dets makrofinansielle stabilitet, først og fremmest ved at styrke retsstatsprincippet, bekæmpe korruption, hvidvask af penge og skatteunddragelse og støtte tilnærmelsen til EU's standarder; understreger, at det er vigtigt at støtte et gunstigt erhvervsklima for regionale og små og mellemstore virksomheder med henblik på at øge Georgiens evne til at innovere yderligere i forskellige økonomiske sektorer; opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for et øget sektorsamarbejde inden for den digitale økonomi, uddannelse, forskning og innovation, fremme IKT-sektoren, digitaliseringen og de grønne teknologier og udveksle knowhow og bedste praksis; understreger, at målrettede ungdomsprogrammer er vigtige for at skabe rimelige jobmuligheder;

26.  minder om, at formålet med EU's og Georgiens associeringsaftale og vidtgående og brede frihandelsområde er gradvist at integrere Georgien i det indre marked; opfordrer Kommissionen til mere aktivt at fastsætte et mål om at sikre Georgiens adgang til det indre marked og til at intensivere initiativerne rettet mod dybere sektorintegration med henblik på at opnå mere politikkonvergens med EU og gøre resultaterne af det bilaterale samarbejde synligere og mere håndgribeligt for begge parter;

27.  understreger betydningen af gennemsigtighed og tilskynder de georgiske myndigheder til at informere lokale iværksættere og massemedier yderligere om gennemførelsen af det vidtgående og brede frihandelsområde;

28.  opfordrer Kommissionen til at støtte den fuldstændige gennemførelse af det vidtgående og brede frihandelsområde gennem koordineret bistand, idet der lægges vægt på bæredygtig økonomisk udvikling i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt og på støtte til SMV'er og strukturreformer i samarbejde med virksomheder og civilsamfundet, herunder en omfattende reform af bank- og finanssektoren med henblik på at bekæmpe hvidvask af penge og skatteunddragelse;

29.  understreger betydningen af strukturreformer for yderligere at forbedre investeringsklimaet i Georgien, herunder for at tiltrække udenlandske direkte investeringer og sikre gennemsigtighed i forbindelse hermed; tilskynder de georgiske myndigheder til at styrke de ansvarlige institutioners kapacitet og øge den politiske støtte og enighed i forbindelse med infrastrukturprojekter af strategisk betydning;

Sektorsamarbejde

30.  opfordrer Georgiens regering til at fortsætte sin omfattende reform af arbejdsmarkedslovgivningen for at sikre bedre regulering af arbejdsvilkårene, herunder fortsatte forbedringer af arbejdstilsyn og social dialog; understreger navnlig, at det er nødvendigt at ændre loven om arbejdstagernes sikkerhed med henblik på at oprette et fuldt udbygget tilsynssystem og en passende mekanisme til bekæmpelse af forskelsbehandling, som udtrykkeligt skal overvåge, om arbejdstagernes rettigheder overholdes fuldt ud, og systematisk kontrollere eventuelle farer på arbejdspladsen, og med henblik på medtage en moderne mekanisme til bekæmpelse af korruption og ratificere alle relevante ILO-konventioner; opfordrer til at inddrage civilsamfundsorganisationer og fagforeninger i disse reformer i lyset af deres betydning for arbejdstagernes rettigheder og de sociale rettigheder i Georgien;

31.  minder om, at vidtgående og brede frihandelsområder altid skal indeholde stærke, bindende og retskraftige kapitler om bæredygtig udvikling, som fuldt ud respekterer de internationale forpligtelser, navnlig Parisaftalen, og at de skal være i overensstemmelse med WTO's regler; tilskynder til, at gennemførelsen af det tredje nationale miljøhandlingsprogram og tilnærmelsen af Georgiens lovgivning til gældende EU-ret på miljøområdet i overensstemmelse med de krav, der gælder for miljøbeskyttelse, fremskyndes; opfordrer Georgien til yderligere at styrke sit engagement i kampen mod klimaændringer og opfordrer Kommissionen til at lette Georgiens deltagelse i den europæiske grønne pagt og sikre, at det vidtgående og brede frihandelsområde ikke er i strid med de miljømål og ‑initiativer, der er fastsat heri;

32.  glæder sig over det, der er opnået inden for den fælles støtteramme, og opfordrer til en hurtig og effektiv gennemførelse af de nye bistandsprogrammer, der fokuserer på energieffektivitet, håndtering af fast affald og vandforsyning og sanitet;

33.  glæder sig over, at Kommissionen har bevilget 3,4 mia. EUR til 18 prioriterede projekter i Georgien i den vejledende handlingsplan for investeringer i det transeuropæiske transportnet (TEN-T); opfordrer Georgien til at forbedre sin energisektor og konnektivitet og samtidig sikre miljømæssig bæredygtighed, navnlig bevarelse af biodiversitet og beskyttede områder, og under hensyntagen til lokalsamfundene i gennemførelsesprocessen;

34.  glæder sig over Georgiens nye uddannelsesprogram, revisionen af strategien for uddannelse og videnskab for 2017‑2021, den nye lov om erhvervsuddannelse og de fremskridt, der er gjort med hensyn til at tilpasse landets mekanisme for kvalitetssikring af uddannelser til associeringsaftalen; glæder sig over Georgiens vellykkede deltagelse i Erasmus+, hvor næsten 7 500 studerende og akademisk personale har deltaget i udvekslinger mellem Georgien og EU, og over Europaskolen inden for Det Østlige Partnerskab og den første Europaskole oprettet af EU og Georgiens regering;

35.  henstiller, at Kommissionen fortsætter sin indsats for at gøre det muligt for Georgien at deltage i EU‑støttede programmer og agenturer, som er åbne for lande uden for EU, med en juridisk hensigtsmæssig status;

o
o   o

36.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Georgiens regering og parlament.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0457.
(2) EUT C 28 af 27.1.2020, s. 97.
(3) EUT C 162 af 10.5.2019, s. 138.
(4) EUT C 11 af 12.1.2018, s. 82.
(5) EUT C 294 af 12.8.2016, s. 111.
(6) Endelig rapport fra ODIHR's valgobservationsmission af 28. februar 2019 om præsidentvalget i Georgien, s. 30.

Seneste opdatering: 12. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik