Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2200(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0136/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0136/2020

Keskustelut :

PV 14/09/2020 - 25
CRE 14/09/2020 - 24
CRE 14/09/2020 - 25

Äänestykset :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0221

Hyväksytyt tekstit
PDF 161kWORD 52k
Keskiviikko 16. syyskuuta 2020 - Bryssel
EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
P9_TA(2020)0221A9-0136/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. syyskuuta 2020 EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta (2019/2200(INI))

Euroopan parlamentti, joka

—  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 8 artiklan ja V osaston, erityisesti sen 21, 22, 36 ja 37 artiklan, sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen viidennen osan,

—  ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen, joka tuli kaikilta osin voimaan 1. heinäkuuta 2016,

—  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa: päätöslauselma 14. marraskuuta 2018 EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta(1), päätöslauselma 14. kesäkuuta 2018 Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen(2), päätöslauselma 14. maaliskuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle(3), päätöslauselma 21. tammikuuta 2016 Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista(4) ja päätöslauselma 18. joulukuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta(5),

—  ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2019 pidetyn Euroopan unionin ja Georgian assosiaationeuvoston viidennen kokouksen tulokset,

—  ottaa huomioon 27. ja 28. maaliskuuta 2019 pidetyn EU:n ja Georgian parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan kahdeksannen kokouksen loppulausuman ja suositukset,

—  ottaa huomioon yhteiset julkilausumat, joita on annettu itäisen kumppanuuden huippukokouksissa, viimeksi Brysselissä 24. marraskuuta 2017,

—  ottaa huomioon 20. helmikuuta 2020 pidetyn EU:n ja Georgian kansalaisyhteiskuntafoorumin kuudennen kokouksen yhteisen julistuksen,

—  ottaa huomioon 25. lokakuuta 2019 pidetyn EU:n ja Georgian välisen strategisen turvallisuusalan vuoropuhelun kolmannen kokouksen yhteisen julistuksen,

—  ottaa huomioon 6. helmikuuta 2020 julkaistun komission sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen valmisteluasiakirjan Georgian assosiaatio-ohjelman täytäntöönpanoa koskevasta selvityksestä (SWD(2020)0030),

–  ottaa huomioon Georgian vallassa olevien ja oppositiopuolueiden 8. maaliskuuta 2020 allekirjoittaman yhteisymmärryspöytäkirjan ja yhteisen julkilausuman vuoden 2020 parlamenttivaaleista,

–  ottaa huomioon Venetsian komission 19. kesäkuuta 2017 antaman lausunnon Georgian perustuslakiuudistusta koskevasta muutosesityksestä,

–  ottaa huomioon Venetsian komission 19. maaliskuuta 2018 antaman lopullisen lausunnon Georgian perustuslakiuudistuksesta,

–  ottaa huomioon Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) vaalitarkkailuvaltuuskunnan 28. helmikuuta 2019 antaman loppuraportin Georgian presidentinvaaleista,

–  ottaa huomioon Venetsian komission 16. huhtikuuta 2019 antaman kiireellisen lausunnon Georgian korkeimman oikeuden tuomareiden valinnasta ja nimittämisestä ja ODIHR:n 9. tammikuuta 2020 antaman toisen raportin Georgian korkeimman oikeuden tuomareiden nimeämisestä ja nimittämisestä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan sekä valiokunta-aloitteisten mietintöjen laatimista koskevasta lupamenettelystä 12. joulukuuta 2002 tehdyn puheenjohtajakokouksen päätöksen 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja liitteen 3,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0136/2020),

A.  toteaa, että assosiaatiokumppaneina Georgia ja EU ovat sitoutuneet edistämään poliittista assosiaatiota ja taloudellista yhdentymistä, jotka perustuvat yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin, kuten demokratiaan, ihmisoikeuksiin, perusvapauksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan; ottaa huomioon, että Georgian yhteiskunta tukee edelleen voimakkaasti maan Eurooppaan suuntautuvia pyrkimyksiä ja lähentymistä EU:hun;

B.  toteaa, että SEU 49 artiklan ja 25. maaliskuuta 2017 annetun Rooman julistuksen mukaisesti mikä tahansa Euroopan valtio voi hakea EU:n jäsenyyttä edellyttäen, että se noudattaa Kööpenhaminan kriteerejä;

C.  ottaa huomioon, että Georgian perustuslakiuudistuksen voimaantulo joulukuussa 2018 viimeisteli Georgian siirtymisen täyteen parlamentaariseen järjestelmään; ottaa huomioon, että EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanossa on edistytty esimerkiksi siten, että maa siirtyy täysin suhteelliseen vaalitapaan vuodesta 2024 alkaen;

D.  ottaa huomioon, että Georgia on edelleen sitoutunut panemaan täytäntöön assosiaatiosopimuksen ja pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen ja jatkaa lainsäädäntönsä mukauttamista EU:n säännöstöön ja standardeihin, mistä saadaan yhä enemmän hyötyä;

E.  ottaa huomioon, että yritykset Georgian vakauden horjuttamiseksi jatkuvat ja niistä voidaan mainita esimerkiksi Venäjän federaation Georgiaan kuuluvien Abhasian ja Tskhinvalin alueen / Etelä-Ossetian kanssa tekemien ”sopimusten” täytäntöönpano, ylityspaikkojen sulkeminen hallinnollisen rajan lähellä Tskhinvalin alueella / Etelä-Ossetiassa elokuusta 2019 lähtien, rajanmääritystoiminnan lisääminen hallinnollisella rajalinjalla ja presidentinvaaleiksi kutsuttujen vaalien järjestäminen Abhasiassa maaliskuussa 2020;

F.  ottaa huomioon, että viimeaikainen EU:n ja Yhdysvaltojen tuella toteutettu vuoropuhelu vallassa olevien ja oppositiopuolueiden välillä johti yhteisymmärryspöytäkirjaan ja yhteiseen julkilausumaan, jotka kaikki tärkeimmät puolueet allekirjoittivat 8. maaliskuuta 2020, ja pitää tätä ratkaisevana askeleena kohti Georgian poliittisen ympäristön polarisoitumisen vähenemistä ja normalisoitumista ennen lokakuussa 2020 pidettäviä parlamenttivaaleja;

G.  ottaa huomioon, että oikeusalan uudistukset ovat edelleen vaatimattomia ja että äskettäinen 14 korkeimman oikeuden tuomarin nimittäminen eliniäksi osoitti avoimuuden puutetta ja poikkesi objektiivisista ansioihin perustuvista kriteereistä ja paljasti klikkiytyneen politiikan vaikutuksen; ottaa huomioon, että täysistuntoäänestys oikeudellisista nimityksistä järjestettiin keskellä poliittista kriisiä opposition boikotoidessa ja monien tahojen pyytäessä lykkäämistä ja että valiokunta- ja täysistuntokäsittelyvaiheissa ilmeni vakavia häiriöitä;

1.  pitää myönteisenä EU:n ja Georgian suhteiden jatkuvaa syvenemistä ja koko poliittisen kentän ja yhteiskunnan voimakasta tukea, jota Georgia on saanut valittuaan suunnakseen yhdentymisen Eurooppaan ja euroatlanttiseen yhteistyöhön; panee merkille edistymisen kattavien uudistusten toteuttamisessa, minkä ansioista Georgiasta on tullut merkittävä EU:n kumppani alueella, ja palauttaa mieliin, että assosiaatiosopimuksen ja pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen mukaisten uudistusten toteuttamista ja seurantaa on jatkettava; muistuttaa, että tehostettu yhteistyö ja EU:n tuki perustuvat enemmällä enemmän -periaatteeseen ja edellyttävät uudistusten jatkuvaa edistymistä erityisesti demokratian ja oikeusvaltion alalla, mukaan lukien toimielinten keskinäinen valvonta, oikeuslaitoksen riippumattomuus ja vaaliuudistus;

2.  toistaa antavansa täyden tukensa Georgian itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä ja toistaa olevansa sitoutunut edelleen edistämään Venäjän ja Georgian välisen konfliktin rauhanomaista ratkaisemista muun muassa Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten nimitetyn EU:n erityisedustajan välityksellä, Geneven kansainvälisten neuvottelujen yhteispuheenjohtajuudella, Georgiassa toteutettavan Euroopan unionin tarkkailuoperaation (EUMM) toiminnalla sekä tunnustamattomuutta ja sitoutumista koskevalla politiikalla; tuomitsee jyrkästi sen, että Venäjän federaatio on miehittänyt laittomasti Georgiaan kuuluvat Abhasian ja Tskhinvalin alueen / Etelä-Ossetian ja että Venäjän turvallisuustoimijat ja Etelä-Ossetiassa tosiasiassa valtaa pitävät turvallisuustoimijat asentavat laittomasti piikkilanka-aitoja ja muita keinotekoisia esteitä hallinnolliselle rajalinjalle (”rajanmääritystoiminta”), ja korostaa, että nämä kansainvälisen oikeuden rikkomiset on lopetettava; vaatii, että Abhasiassa ja Tshkinvalin alueella / Etelä-Ossetiassa tosiasiassa valtaa pitävät viranomaiset avaavat viipymättä uudelleen suljetut ylityspaikat ja pidättyvät rajoittamasta vapaata liikkuvuutta näillä alueilla; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita tuomitsemaan tämän prosessin; painottaa, että assosiaatiosopimus kattaa koko Georgian, myös sen miehitetyt alueet, ja sen tarkoituksena on olla hyödyksi maan koko väestölle; kehottaa Venäjän federaatiota täyttämään EU:n välityksellä 12. elokuuta 2008 tehdyn tulitaukosopimuksen mukaiset velvoitteensa ja erityisesti vetämään kaikki sotilasjoukkonsa Georgian miehitetyiltä alueilta ja myöntämään Euroopan unionin tarkkailuoperaatiolle (EUMM) esteettömän pääsyn Georgian koko alueelle; kehottaa tässä yhteydessä Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) tiedottamaan selkeästi määräyksistä, joita Venäjän federaatio ei ole vielä täyttänyt; pyytää komissiota ja EUH:ta tehostamaan ponnistelujaan konfliktin ratkaisemiseksi rauhanomaisesti käyttämällä kaikkia diplomaattisia välineitä, myös EUMM:n sekä Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten nimitetyn EU:n erityisedustajan välityksellä, ja tukemaan edelleen Georgian parlamentin ”A Step for a Better Future” -pakettia ja edistämään ihmisten välisiä kontakteja ja luottamusta lisääviä toimia; suhtautuu myönteisesti Georgian pyrkimyksiin edistää hyviä naapuruussuhteita ja rakentavaa yhteistyötä Etelä-Kaukasian maiden välillä;

3.  antaa tunnustusta kansainvälisesti kiitosta saaneelle Georgian väestön ja viranomaisten toiminnalle covid-19-pandemian yhteydessä ja korostaa lääkintähenkilöstön ja valtion viranomaisten toteuttamia tehokkaita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka auttoivat vähentämään Georgian terveydenhuoltojärjestelmään kohdistuvaa rasitetta ja lieventämään talouteen kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia; onnittelee Georgian kansalaisia siitä, että he ovat noudattaneet näitä toimenpiteitä taloudellisista ja sosiaalisista vaikeuksista huolimatta; kannustaa luomaan investointeja, joilla parannetaan terveydenhuollon laatua ja varmistetaan sen yhdenvertainen saatavuus; pitää myönteisenä, että EU on myöntänyt Georgialle 183 miljoonaa euroa avustuksina covid-19-pandemiaan vastaamiseksi ja 150 miljoonaa euroa lainoina, joiden tarkoituksena on lisätä maan makrotaloudellista vakautta ja kanavoida resursseja kansalaisten suojelemiseen, pandemian äärimmäisen vakavien sosioekonomisten seurausten lieventämiseen ja EU:n kanssa terveydenhuoltojärjestelmän kestokyvyn parantamiseksi tehtävän yhteistyön lisäämiseen, mukaan lukien parhaiden käytäntöjen vaihto ja yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ryhmiin keskittyvien epidemiastrategioiden laatimiseksi;

4.  pitää myönteisenä, että vuoden 2017 maaliskuun jälkeen Georgian kansalaiset ovat tehneet 900 000 viisumivapaata vierailua Schengen-alueelle ja Schengenin säännöstöön osallistuviin maihin; panee merkille, että Georgian kansalaisten jättämien perusteettomien turvapaikkahakemusten määrä on kasvanut, ja kehottaa kaikkia jäsenvaltioita tunnustamaan Georgian turvalliseksi alkuperämaaksi, jotta kyseisten hakemusten käsittelyä ja takaisinottoa voidaan nopeuttaa; korostaa, että Georgian on tärkeää panna jatkuvasti täytäntöön viisumivapautta koskevat edellytykset ja että on tärkeää lisätä Georgian oikeusviranomaisten, lainvalvontaviranomaisten ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä rajat ylittävän rikollisuuden, erityisesti ihmiskaupan ja laittomien huumausaineiden kaupan, vähentämiseksi; pitää myönteisenä Georgian ja Europolin tehostettua kansainvälistä lainvalvontayhteistyötä;

5.  korostaa Georgian roolia EU:n luotettavana kumppanina ja merkittävänä osallistujana yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) ja Naton tehtäviin ja operaatioihin; kehottaa neuvostoa ja EUH:ta jatkamaan yhteistyötä Georgian kanssa YTPP:n alalla, erityisesti kun otetaan huomioon Georgian intressi keskustella mahdollisuudesta osallistua PRY-hankkeisiin ja kehittää yhteistyötä asiaankuuluvien EU:n virastojen kanssa, kun se on sekä EU:n että Georgian yhteisen edun mukaista;

Poliittinen vuoropuhelu ja parlamenttivaalit

6.  antaa tunnustusta kaikille suurimmille poliittisille puolueille siitä, että ne allekirjoittivat 8. maaliskuuta 2020 kansainvälisen välitystoiminnan tuloksena yhteisymmärryspöytäkirjan ja yhteisen julkilausuman, joissa vahvistettiin vaalijärjestelmän pääpiirteet, jotka perustuvat 120 suhteelliseen ja 30 enemmistöpaikkaan ja vaalipiirien oikeudenmukaiseen kokoonpanoon Venetsian komission suositusten mukaisesti, ja mahdollistettiin järjestelmän käyttö lokakuussa 2020 järjestettävissä parlamenttivaaleissa; panee tyytyväisenä merkille puolueiden välisen vuoropuhelun tulokset, jotka ovat selkeä osoitus halukkuudesta löytää yhteinen ratkaisu, ja korostaa, että on tärkeää jatkaa poliittisten puolueiden välisen luottamuksen palauttamista ja puolueiden välisen vuoropuhelun jatkamista ennen lokakuussa 2020 pidettäviä parlamenttivaaleja, mikä luo perustan poliittiselle vakaudelle; pitää myönteisenä 8. maaliskuuta 2020 tehdyn sopimuksen täytäntöönpanoa ja presidentti Zurabišvilin 15. toukokuuta 2020 tekemää päätöstä armahtaa kaksi vangittua oppositiojohtajaa, mikä on tärkeä askel jännitteiden lieventämisessä; kehottaa tässä yhteydessä kaikkia osapuolia kunnioittamaan sopimuksen kirjainta ja henkeä ja panemaan täysimääräisesti täytäntöön sen kaikki näkökohdat, erityisesti varmistamaan, että vaaliuudistuksen kaikki osatekijät sisällytetään perustuslakiin ja lainsäädäntöön ja pannaan täytäntöön ja että kaikki politisoituja oikeudenkäyntejä koskevat keskeneräiset asiat ratkaistaan viipymättä;

7.  pitää myönteisenä, että Georgian parlamentti alkoi käsitellä vaalijärjestelmän uudistuksia heti, kun poikkeustila kumottiin, ja hyväksyi onnistuneesti perustuslakiin ja vaalilakiin tehdyt muutokset; onnittelee Georgiaa toimista, joita se on toteuttanut edustavamman parlamentin perustamiseksi ja poliittisen toimintaympäristön polarisoitumisen vähentämiseksi; kehottaa kaikkia poliittisia puolueita ja parlamentin jäseniä jatkamaan työtä Georgian demokratian edistämiseksi vilpittömässä mielessä;

8.  toteaa, että tulevilla parlamenttivaaleilla on ratkaiseva merkitys Georgian demokraattisen uskottavuuden lisäämisessä, ja toivoo siksi reilun kilpailun sävyttämää vaalikampanjaa; kehottaa Georgian viranomaisia panemaan nopeasti täytäntöön Etyjin alaisen ODIHR:n suositukset ja ottamaan ne täysimääräisesti huomioon sekä tarkistamaan asiaa koskevaa lainsäädäntöä, jotta voidaan puuttua havaittuihin puutteisiin ja haasteisiin, mukaan lukien julkisten varojen väärinkäyttö poliittiseen kampanjointiin ja muut epäasianmukaiset kampanjoiden rahoitusmenetelmät, väkivallasta rankaisematta jättäminen, vihapuheen ja muukalaisvihan levittäminen, äänten ostaminen, opposition edustus vaalihallinnossa sekä äänestäjien, erityisesti virkamiesten, mahdollisuus äänestää ilman painostusta ja pelkoa(6); kehottaa viranomaisia turvaamaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja vaalitarkkailijoiden työn, jotta nämä voivat harjoittaa toimintaansa ilman pelottelua tai häirintää;

9.  kannustaa Georgian viranomaisia ja Georgian vaalihallintoa varmistamaan, että lokakuun 2020 parlamenttivaalit käydään turvallisissa olosuhteissa, tarjoamalla vaalihenkilöstölle henkilönsuojaimia, mukauttamalla äänestystiloja siten, että taataan osallistuvien kansalaisten terveys ja turvallisuus, ja varmistamalla, että vaalitarkkailijat voivat tehdä työtään häiriöttä;

10.  vahvistaa tukevansa Georgian elinvoimaista kansalaisyhteiskuntaa ja korostaa sen ratkaisevaa roolia assosiaatiosopimuksen ja pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen täytäntöönpanon demokraattisessa valvonnassa ja seurannassa; kehottaa Georgian hallitusta ja parlamenttia ottamaan käyttöön virallisia mekanismeja, jotka mahdollistavat kansalaisyhteiskunnan osallistumisen poliittiseen prosessiin; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan poliittista, teknistä ja taloudellista tukea kansalaisyhteiskunnan toiminnalle; kehottaa Georgian viranomaisia käynnistämään kansalaisyhteiskuntaa varten kansallisia tukiohjelmia EU:n ja kansainvälisen avunantajayhteisön tarjoamien ohjelmien lisäksi;

Oikeusvaltioperiaate, hyvä hallintotapa ja tiedotusvälineiden vapaus

11.  antaa tunnustusta Georgian edistymiselle demokratiaa, oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia vahvistavissa uudistuksissa ja erityisesti vuonna 2018 toteutetuissa perustuslakiuudistuksissa; kannustaa Georgian hallitusta lujittamaan oikeusvaltioperiaatetta ja jatkamaan oikeuslaitoksen uudistamista, korruption ja sääntelyvallankaappauksen torjuntaa, julkishallinnon uudistamista, hallinnon hajauttamista, hyvää hallintotapaa, syrjinnän vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanoa ja työntekijöiden oikeuksien takaamista Georgian ja EU:n välisen yhdentymiskehityksen jatkamiseksi;

12.  on huolissaan viimeaikaisista oppositiopoliitikkoja vastaan nostetuista oikeusjutuista, jotka ovat heikentäneet valtaapitävän puolueen ja opposition välistä luottamusta, voivat vaikuttaa kielteisesti assosiaatiosopimukseen / pitkälle menevään ja laaja-alaiseen vapaakauppa-alueeseen liittyviin uudistuksiin ja olla assosiaatiosopimuksen kirjaimen ja hengen vastaisia; pitää myönteisenä presidentin tuomituille oppositiopoliitikoille myöntämää armahdusta, mikä tasoittaa tietä politiikan ja yhteiskunnan polarisoitumisen vähenemiselle; kehottaa Georgian viranomaisia pidättymään kaikista poliittisin perustein vireille pannuista oikeusjutuista ja kehottaa EU:n edustustoa seuraamaan kaikkia tällaisia oikeudenkäyntejä; kehottaa Georgiaa kunnioittamaan oikeusvaltiota, erityisesti oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, sekä ihmisoikeuksia koskevia tiukimpia normeja, joihin se on sitoutunut assosiaatiosopimuksen nojalla;

13.  kehottaa tarkistamaan tuomareiden valintamenettelyä, jotta voidaan varmistaa, että Venetsian komission suositukset pannaan täysimääräisesti täytäntöön ennen kuin uusia nimityksiä tehdään; pitää valitettavana, että äskettäinen korkeimman oikeuden tuomareiden valintamenettely ei ollut täysin näiden suositusten mukainen ja että siinä oli vakavia puutteita; korostaa poliittisesta ohjauksesta riippumattoman epäpoliittisen oikeuslaitoksen merkitystä Georgian korkeimman oikeuden ja muiden oikeudellisten instituutioiden tuomareiden nimityksissä ja katsoo, että tässä yhteydessä on kunnioitettava avoimuutta, ansioita ja vastuuvelvollisuutta; kannustaa siksi Georgian hallitusta jatkamaan ja lujittamaan oikeusjärjestelmän, myös syyttäjänviraston, uudistuksia ja samalla edistämään avointa vuoropuhelua kaikkien poliittisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa ja varmistamaan, että kansainvälisiä normeja noudatetaan;

14.  korostaa, että on tärkeää tehdä täysimääräistä ja jatkuvaa yhteistyötä Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa, jotta voidaan varmistaa kattava vastuuvelvollisuus sen käsittelemien tapausten yhteydessä;

15.  kehottaa tutkimaan kaikki tapaukset, joissa Georgian lainvalvontaviranomaiset ovat käyttäneet liikaa voimaa rauhanomaisia mielenosoittajia ja toimittajia vastaan, myös kesäkuun 2019 mielenosoitusten aikana; korostaa, että on vältettävä rankaisemattomuutta ja varmistettava, että rikoksentekijät saatetaan vastuuseen; kehottaa Georgian hallitusta säilyttämään oikeuden rauhanomaiseen kokoontumiseen ja sananvapauteen assosiaatiosopimuksen sitoumusten mukaisesti, myös lieventämällä mielenosoittajille määrättäviä suhteettomia seuraamuksia;

16.  toteaa, että Georgian mediaympäristö on dynaaminen ja moniarvoinen mutta myös polarisoitunut; korostaa tiedotusvälineiden vapauden merkitystä, minkä mukaisesti kaikilla poliittisilla puolueilla olisi oltava yhtäläinen pääsy tiedotusvälineisiin, toimituksellinen riippumattomuus olisi varmistettava ja yksityisten ja etenkin julkisten lähetystoiminnan harjoittajien ohjelmien olisi katettava eri poliittiset näkökannat moniarvoisesti, riippumattomasti, puolueettomasti ja syrjimättömästi tulevan vaalikampanjan aikana; korostaa, että tarvitaan selkeitä säännöksiä, joilla säännellään maksuttomia ja maksullisia mainoksia, ja että tiedotusvälineiden omistuksen avoimuutta olisi parannettava tiedotusvälineiden seurantaa vahvistamalla; kehottaa viranomaisia pidättäytymään puuttumasta tiedotusvälineiden vapauteen tai ryhtymästä poliittisiin syihin perustuviin oikeudenkäynteihin tiedotusvälineiden omistajia tai edustajia vastaan; kehottaa Georgian hallitusta ryhtymään toimiin estääkseen ulkomaisten tai kotimaisten toimijoiden maata tai mitä tahansa poliittista puoluetta vastaan kohdistamat disinformaatiokampanjat; kehottaa sosiaalisen median alustoja varmistamaan, että niitä ei käytetä väärin vaaliprosessin rehellisyyden heikentämiseksi;

17.  tuomitsee jyrkästi Georgian instituutioihin ja tiedotusvälineisiin kohdistuneet kyberhyökkäykset, joita pidetään laajalti venäläisten toimijoiden tekeminä; korostaa tarvetta tutkia tehokkaasti ja torjua ulkomaisia disinformaatiokampanjoita ja propagandaa, sillä ne horjuttavat Georgian instituutioita ja kärjistävät yhteiskunnan polarisoitumista; kehottaa siksi neuvostoa ja EUH:ta tehostamaan kyberturvallisuutta koskevaa yhteistyötä Georgian selviytymiskyvyn vahvistamiseksi tällä alalla, kehottaa komissiota tukemaan media- ja informaatiolukutaitoa koskevia uudistuksia ja kehottaa Georgian hallitusta tekemään yhteistyötä EU:n toimielinten kanssa disinformaation torjuntaa koskevien parhaiden käytäntöjen alalla; kehottaa lisäksi kaikkia Georgian poliittisia toimijoita pidättäytymään hyökkäämästä ihmisiä, järjestöjä ja instituutioita vastaan sosiaalisen median välityksellä ja levittämästä tarkoituksella vääriä tietoja sen välityksellä; panee merkille sosiaalisen median alustojen viimeaikaiset toimet sellaisia tilejä ja sivuja vastaan, joilla on harjoitettu koordinoitua epäaitoa toimintaa ja hyökkäyksiä oppositiota, tiedotusvälineitä ja kansalaisyhteiskuntaa vastaan;

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen

18.  pitää valitettavana, että Georgiaan kuuluvia Abhasiaa ja Tskhinvalin aluetta / Etelä-Ossetiaa tosiasiallisesti hallitseva Venäjän federaatio loukkaa jatkuvasti kyseisten miehitettyjen alueiden ihmisten perusoikeuksia epäämällä näiltä liikkumis- ja oleskeluvapauden, omistusoikeuden ja oikeuden saada opetusta omalla äidinkielellään, ja palauttaa mieliin, että parlamentti tukee täysimääräisesti maan sisällä siirtymään joutuneiden henkilöiden ja pakolaisten oikeutta palata turvallisesti ja ihmisarvoisesti koteihinsa; on huolissaan siitä, että jatkuvalla ja laittomalla ”rajanmääritystoiminnalla” on erityisen haitallisia vaikutuksia meneillään olevaan covid-19-pandemian torjuntaan, koska liikkumisvapauden rajoittaminen estää ihmisiä saamasta tarvittavia lääkintäpalveluja ja vaarantaa heidän henkensä; panee tyytyväisenä merkille, että välikohtausten ehkäisy- ja hallintamekanismien kokouksia jatkettiin 30. heinäkuuta 2020 Ergnetissä, ja kehottaa kaikkia osapuolia jatkamaan säännöllistä vuoropuhelua tässä formaatissa, jotta voidaan parantaa konfliktista kärsivän väestön turvallisuutta ja humanitaarista tilannetta;

19.  korostaa, että sukupuolten tasa-arvo on kestävän ja osallisuutta edistävän kehityksen keskeinen ennakkoedellytys; kiittää Georgian parlamentin tasa-arvoasiain neuvottelukuntaa sen tekemästä työstä ja toimista seksuaalisen häirinnän määrittelemiseksi yhdeksi syrjinnän muodoksi ja asiaa koskevan tietoisuuden lisäämiseksi; kehottaa Georgian hallitusta ja viranomaisia parantamaan edelleen naisten edustusta ja yhdenvertaista kohtelua kaikilla poliittisen ja yhteiskunnallisen elämän tasoilla; pyytää komissiota sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon kaikkiin Georgiaa koskeviin politiikkoihinsa, ohjelmiinsa ja toimiinsa; kehottaa panemaan Istanbulin yleissopimuksen täysimääräisesti täytäntöön;

20.  pitää myönteisenä Georgian sisäasiainministeriön ihmisoikeusosaston työtä ja vaatii, että nykyinen ihmisoikeusasioita ja syrjinnän torjuntaa koskeva lainsäädäntö on pantava täytäntöön perusteellisesti ja tehokkaasti; kehottaa toteuttamaan lisätoimia naisiin, homo- ja biseksuaaleihin sekä transihmisiin, romaneihin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän torjumiseksi yhteiskunnan, talouden, työelämän ja terveydenhuollon aloilla ja tehostamaan kaikkiin vähemmistöihin ja haavoittuviin ryhmiin kohdistuvan vihapuheen ja väkivaltarikosten tutkintaa ja syytteeseenpanoa; kehottaa kaikkia uskonnollisia yhteisöjä, myös Georgian ortodoksikirkkoa, ja kansalaisyhteiskuntaa työskentelemään suvaitsevaisuuden ilmapiirin luomiseksi;

21.  korostaa, että on tärkeää vahvistaa edelleen lastensuojelujärjestelmää muun muassa ehkäisemällä väkivaltaa ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä; kehottaa lisäämään tietoisuutta digitaalisista riskeistä ja takaamaan koulutukseen pääsyn kaikille, myös vammaisille lapsille; korostaa Georgian hallituksen vastuuta seurata orpokodeissa olevien lasten tilannetta;

Institutionaaliset määräykset

22.  korostaa, että on tärkeää vähentää vastakkainasettelua ja poliittisen elämän kahtiajakautumista ja varmistaa maan demokraattisten instituutioiden, erityisesti Georgian parlamentin, rakentava yhteistyö; korostaa siksi tarvetta parantaa poliittista ilmapiiriä ja rakentaa luottamusta kaikkien poliittisten ja institutionaalisten toimijoiden kesken sekä niiden ja Georgian kansan välillä;

23.  kehottaa Georgian parlamenttia käyttämään täysimääräisesti hyväkseen tilaisuuksia, joita Georgialla on sen asemassa Euroopan parlamentin demokratiaa tukevien toimien ensisijaisena kohdemaana, ja osallistumaan vuoropuheluun sen tarpeiden määrittelemiseksi;

24.  kehottaa Georgian parlamenttia vahvistamaan valmiuksiaan harjoittaa parlamentaarista valvontaa, erityisesti turvallisuusjärjestelmän valvontaa; kannustaa vahvistamaan opposition roolia parlamentaarisessa valvontaprosessissa, yksinkertaistamaan menettelyjä, joita sovelletaan hallituksen jäsenten ja muiden vastuullisten virkamiesten haastamiseen oikeuteen, sekä perustamaan keskitetyn tietojen tallennusjärjestelmän, jotta voidaan tarjota oikea-aikaista ja kattavaa tietoa parlamentaarisesta valvonnasta kaikille asianomaisille sidosryhmille;

Talous- ja kauppasuhteet

25.  toteaa tyytyväisenä, että EU on Georgian tärkein kauppakumppani 27 prosentin osuudella Georgian kokonaiskaupasta; pitää myönteisenä kaupan alaan liittyvän Georgian lainsäädännön jatkuvaa lähentämistä; korostaa, että Georgian vientiä EU:hun on lisättävä ja monipuolistettava niin, että maa veisi EU:hun muutakin kuin maataloushyödykkeitä ja raaka-aineita, ja että EU:sta on houkuteltava investointeja Georgiaan, jotta voidaan luoda lisää työpaikkoja ja parantaa Georgian kauppatasetta EU:n kanssa ja makrotalouden vakautta, ennen kaikkea vahvistamalla oikeusvaltioperiaatetta, torjumalla korruptiota, rahanpesua ja veronkiertoa ja tukemalla lähentymistä EU:n standardeihin; korostaa, että on tärkeää tukea alueellisille ja pienille ja keskisuurille yrityksille suotuisaa liiketoimintaympäristöä, jotta voidaan lisätä Georgian innovointikykyä talouden eri aloilla; kehottaa komissiota selvittämään mahdollisuuksia alakohtaisen yhteistyön lisäämiseksi digitaalitalouden, koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin aloilla ja lisäämään tieto- ja viestintätekniikkaa, digitalisaatiota ja ympäristöä säästäviä teknologioita sekä jakamaan osaamista ja parhaita käytäntöjä; korostaa, että kohdennetut nuoriso-ohjelmat ovat tärkeitä oikeudenmukaisten työmahdollisuuksien luomiseksi;

26.  muistuttaa, että EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksella / pitkälle menevällä ja laaja-alaisella vapaakauppa-alueella pyritään integroimaan Georgia asteittain sisämarkkinoihin; kehottaa komissiota toimimaan äänekkäämmin asettaessaan tavoitteen Georgian sisämarkkinoille pääsyn varmistamisesta ja vauhdittamaan aloitteita, joilla pyritään syventämään alakohtaista yhdentymistä, jotta voidaan lähentää politiikkaa EU:n kanssa ja tehdä kahdenvälisen yhteistyön tuloksista näkyvämpiä ja konkreettisempia molemmille osapuolille;

27.  korostaa avoimuuden merkitystä ja kannustaa Georgian viranomaisia tiedottamaan edelleen paikallisille yrittäjille ja joukkotiedotusvälineille pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen täytäntöönpanosta;

28.  kehottaa komissiota tukemaan pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen täysimääräistä täytäntöönpanoa koordinoidulla avulla, siten että keskitytään kestävään taloudelliseen kehitykseen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti ja tukemaan pk-yrityksiä ja rakenneuudistuksia yhteistyössä talouselämän ja kansalaisyhteiskunnan kanssa sekä rahanpesun ja veronkierron torjuntaan tähtäävää pankki- ja rahoitusalan merkittävää uudistamista;

29.  korostaa rakenneuudistusten merkitystä Georgian investointi-ilmapiirin parantamisessa, myös ulkomaisten suorien sijoitusten houkuttelemisessa ja niitä koskevan avoimuuden varmistamisessa; kannustaa Georgian viranomaisia vahvistamaan vastuussa olevien instituutioiden valmiuksia ja lisäämään poliittista tukea ja yhtenäisyyttä strategisesti tärkeiden infrastruktuurihankkeiden yhteydessä;

Alakohtainen yhteistyö

30.  kehottaa Georgian hallitusta jatkamaan kattavaa työlainsäädännön uudistamista, jotta varmistetaan työolojen parempi sääntely, mikä tarkoittaa myös työsuojelutarkastusten ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun jatkuvia parannuksia; korostaa erityisesti tarvetta muuttaa työturvallisuuslainsäädäntöä, jotta voidaan perustaa täysimittainen tarkastusjärjestelmä ja asianmukainen syrjinnän vastainen mekanismi, jolla seurataan nimenomaisesti työntekijöiden oikeuksien täysimääräistä kunnioittamista ja todennetaan järjestelmällisesti työpaikalla mahdollisesti esiintyvät vaarat, sisällyttää siihen nykyaikainen korruption vastainen mekanismi ja ratifioida kaikki asiaankuuluvat ILO:n yleissopimukset; kannustaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja ammattiliittoja osallistumaan näihin uudistuksiin, koska ne ovat tärkeitä työntekijöiden oikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien kannalta Georgiassa;

31.  muistuttaa, että pitkälle menevissä ja laaja-alaisissa vapaakauppasopimuksissa on aina oltava lujia, sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia kestävää kehitystä koskevia lukuja, jotka ovat täysin kansainvälisten sitoumusten ja etenkin Pariisin sopimuksen mukaisia, ja että niissä on noudatettava WTO:n sääntöjä; kannustaa nopeuttamaan kolmannen kansallisen ympäristötoimia koskevan ohjelman toteuttamista ja Georgian lainsäädännön lähentämistä ympäristöalaa koskevan EU:n säännöstön kanssa ympäristönsuojelua koskevien assosiaatiosopimuksen vaatimusten mukaisesti; kehottaa Georgiaa tehostamaan edelleen sitoutumistaan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kehottaa komissiota helpottamaan Georgian osallistumista Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan ja varmistamaan, että pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue ei ole ristiriidassa siinä esitettyjen ympäristötavoitteiden ja -aloitteiden kanssa;

32.  suhtautuu myönteisesti yhdistetyn tukikehyksen puitteissa saavutettuihin tuloksiin ja kannustaa panemaan nopeasti ja tehokkaasti täytäntöön uudet avustusohjelmat, joissa keskitytään energiatehokkuuteen, kiinteiden jätteiden käsittelyyn sekä vesihuoltoon ja sanitaatioon;

33.  pitää myönteisenä, että komissio on osoittanut 3,4 miljardia euroa 18:aa Georgiassa toteutettavaa ensisijaista hanketta varten Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaa-antavan investointisuunnitelman puitteissa; kehottaa Georgiaa parantamaan energia-alaansa ja yhteyksiään ja varmistamaan samalla ympäristökestävyyden, erityisesti biologisen monimuotoisuuden ja suojeltujen alueiden säilyttämisen, ja ottamaan paikallisyhteisöt huomioon täytäntöönpanoprosessin aikana;

34.  suhtautuu myönteisesti Georgian uuteen koulutusohjelmaan, vuosia 2017–2021 koskevan koulutus- ja tiedestrategian tarkistukseen, uuteen ammatillista koulutusta koskevaan lakiin ja edistymiseen koulutuksen laadunvarmistusmekanismin yhdenmukaistamisessa assosiaatiosopimuksen kanssa; pitää myönteisenä Georgian menestyksekästä osallistumista Erasmus+-ohjelmaan, jonka puitteissa lähes 7 500 opiskelijaa ja akateemisen henkilökunnan jäsentä on osallistunut Georgian ja EU:n välisiin vaihto-ohjelmiin, sekä itäisen kumppanuuden Eurooppa-koulua ja ensimmäistä EU:n ja Georgian hallituksen perustamaa Eurooppa-koulua;

35.  suosittaa, että komissio jatkaa toimia, joiden avulla Georgia voi osallistua sellaisiin EU:n tukemiin ohjelmiin ja sen tukemien virastojen toimintaan, joihin voivat osallista EU:n ulkopuoliset maat, joilla on asianmukainen oikeudellinen asema;

o
o   o

36.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Georgian hallitukselle ja parlamentille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0457.
(2) EUVL C 28, 27.1.2020, s. 97.
(3) EUVL C 162, 10.5.2019, s. 138.
(4) EUVL C 11, 12.1.2018, s. 82.
(5) EUVL C 294, 12.8.2016, s. 111.
(6) ODIHR:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan 28. helmikuuta 2019 antama loppuraportti Georgian presidentinvaaleista, s. 30.

Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö