Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2200(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0136/2020

Ingediende teksten :

A9-0136/2020

Debatten :

PV 14/09/2020 - 25
CRE 14/09/2020 - 24
CRE 14/09/2020 - 25

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0221

Aangenomen teksten
PDF 170kWORD 55k
Woensdag 16 september 2020 - Brussel Definitieve uitgave
Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië
P9_TA(2020)0221A9-0136/2020

Resolutie van het Europees Parlement van 16 september 2020 over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië (2019/2200(INI))

Het Europees Parlement,

—  gezien artikel 8 en titel V, met name de artikelen 21, 22, 36 en 37 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), evenals deel vijf van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

—  gezien de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, die op 1 juli 2016 volledig in werking is getreden,

—  gezien zijn voorgaande resoluties van 14 november 2018 over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië(1), van 14 juni 2018 over de Georgische bezette gebieden tien jaar na de Russische inval(2), van 14 maart 2018 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië(3), van 21 januari 2016 over de associatieovereenkomsten/diepe en brede vrijhandelsruimten met Georgië, Moldavië en Oekraïne(4), en van 18 december 2014 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds(5),

—  gezien het resultaat van de vijfde vergadering van de Associatieraad tussen de EU en Georgië van 5 maart 2019,

—  gezien de slotverklaring en de aanbevelingen van de achtste bijeenkomst van het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië op 27 en 28 maart 2019,

—  gezien de gezamenlijke verklaringen van de topbijeenkomsten van het Oostelijk Partnerschap, waarvan de meest recente op 24 november 2017 in Brussel heeft plaatsgevonden,

—  gezien de gezamenlijke verklaring van de zesde bijeenkomst van het Platform voor het maatschappelijk middenveld EU-Georgië op 20 februari 2020,

—  gezien het resultaat van de derde strategische veiligheidsdialoog op hoog niveau tussen de EU en Georgië op 25 oktober 2019,

—  gezien het gezamenlijke werkdocument van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 6 februari 2020 over het uitvoeringsverslag inzake de associatieovereenkomst met Georgië (SWD(2020)0030),

–  gezien het memorandum van overeenstemming en de gezamenlijke verklaring die op 8 maart 2020 door de regerings- en oppositiepartijen van Georgië zijn ondertekend met betrekking tot de parlementsverkiezingen van 2020,

–  gezien het advies van de Commissie van Venetië van 19 juni 2017 over het ontwerp van de herziene grondwet van Georgië,

–  gezien het eindadvies van de Commissie van Venetië van 19 maart 2018 over de herziening van de Georgische grondwet,

–  gezien het eindrapport van de verkiezingswaarnemingsmissie van het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten van de OVSE (ODIHR) van 28 februari 2019 over de presidentsverkiezingen in Georgië,

–  gezien het dringende advies van de Commissie van Venetië van 16 april 2019 over de selectie en benoeming van rechters bij het hooggerechtshof van Georgië en het tweede rapport van het ODIHR van 9 januari 2020 over de voordracht en benoeming van rechters van het hooggerechtshof van Georgië,

–  gezien artikel 54 van zijn Reglement, alsmede artikel 1, lid 1, onder e), van en bijlage 3 bij het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 december 2002 betreffende de procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen,

–  gezien de brief van de Commissie internationale handel,

–  gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A9-0136/2020),

A.  overwegende dat Georgië en de EU zich als geassocieerde partners inzetten voor het bevorderen van politieke associatie en economische integratie op basis van gemeenschappelijke waarden en beginselen, zoals de democratie, de mensenrechten en fundamentele vrijheden, de rechtsstaat en goed bestuur; overwegende dat de Georgische samenleving de Europese aspiraties van het land en zijn toenadering tot de EU krachtig blijft steunen;

B.  overwegende dat elke Europese staat, krachtens artikel 49 VEU en in overeenstemming met de Verklaring van Rome van 25 maart 2017, kan verzoeken lid te worden van de EU, op voorwaarde dat hij aan de criteria van Kopenhagen voldoet;

C.  overwegende dat met de inwerkingtreding van de herziene grondwet in december 2018 de overgang van Georgië naar een volwaardig parlementair systeem werd afgerond; overwegende dat er vooruitgang is geboekt bij de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië, waaronder de overgang naar een volledig proportioneel kiesstelsel vanaf 2024;

D.  overwegende dat Georgië zich blijft inzetten voor de uitvoering van de associatieovereenkomst en de diepe en brede vrijhandelsruimte (DCFTA), en verder werk maakt van zijn afstemming op het acquis en de normen van de EU, hetgeen steeds meer voordelen oplevert;

E.  overwegende dat er nog steeds pogingen worden ondernomen om Georgië te destabiliseren, onder meer via de uitvoering van zogenaamde “verdragen” tussen de Russische Federatie en de Georgische regio’s Abchazië en Tskhinvali/Zuid-Ossetië, de sluiting van de grensovergangen langs de administratieve grens in de regio Tskhinvali/Zuid-Ossetië sinds augustus 2019, het versnelde “grensafbakeningsproces” langs de administratieve grens en het houden van zogenaamde “presidentsverkiezingen” in Abchazië in maart 2020;

F.  overwegende dat de recente door de EU en de VS gefaciliteerde dialoog tussen de regerings- en oppositiepartijen heeft geresulteerd in een memorandum van overeenstemming en een gezamenlijke verklaring, die op 8 maart 2020 door alle grote partijen zijn ondertekend en die een cruciale stap vormen naar de depolarisatie en normalisering van het politieke klimaat in Georgië in aanloop naar de parlementsverkiezingen in oktober 2020;

G.  overwegende dat de hervormingen van het rechtswezen nog steeds bescheiden zijn en dat de recente benoeming van 14 rechters van het hooggerechtshof voor het leven een gebrek aan transparantie heeft aangetoond waarbij is afgeweken van objectieve, op verdienste gebaseerde criteria en de invloed van de partijpolitiek is gebleken; overwegende dat de plenaire stemming over de rechterlijke benoemingen heeft plaatsgevonden te midden van een politieke crisis, een boycot door de oppositie, wijdverbreide oproepen tot uitstel en ernstige verstoringen in de commissie en in de plenaire vergadering;

1.  is ingenomen met de aanhoudende verdieping van de betrekkingen tussen de EU en Georgië en de krachtige steun in het gehele politieke spectrum en de samenleving voor het pad dat Georgië is ingeslagen op weg naar Europese en trans-Atlantische integratie; erkent de door Georgië geboekte vooruitgang bij het doorvoeren van alomvattende hervormingen waardoor het land een belangrijke partner van de EU in de regio is geworden, en wijst andermaal op de noodzaak hervormingen te blijven doorvoeren en monitoren uit hoofde van de associatieovereenkomst en de DCFTA; herinnert eraan dat nauwere samenwerking en bijstand van de EU zijn gebaseerd op het “meer voor meer”-beginsel en afhankelijk zijn van de voortgang van hervormingen op het gebied van met name de democratie en de rechtsstaat, met inbegrip van “check and balances” in de instellingen, onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en hervorming van het kiesstelsel;

2.  betuigt andermaal zijn volledige steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Georgië binnen zijn internationaal erkende grenzen, en herhaalt zijn toezegging om te blijven bijdragen aan de vreedzame oplossing van het conflict tussen Rusland en Georgië, onder meer via de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de zuidelijke Kaukasus en de crisis in Georgië, het covoorzitterschap van het internationaal overleg van Genève, de werkzaamheden van de EU‑waarnemingsmissie (EUMM) en het beleid van niet-erkenning en betrokkenheid; veroordeelt met klem de illegale bezetting van de Georgische regio’s Abchazië en Tskhinvali/Zuid-Ossetië door de Russische Federatie en de aanhoudende illegale plaatsing van prikkeldraadversperringen en andere kunstmatige obstakels (“grensafbakeningsproces”) langs de administratieve grens door Russische en de facto Zuid-Ossetische veiligheidsactoren, en benadrukt dat er een einde moet worden gemaakt aan deze schendingen van het internationale recht; verzoekt de de facto autoriteiten in de regio’s Abchazië en Tskhinvali/Zuid‑Ossetië om de gesloten grensovergangen onverwijld te heropenen en af te zien van het beperken van het vrije verkeer in deze regio’s; verzoekt de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, alsmede de lidstaten dit proces te veroordelen; onderstreept dat de associatieovereenkomst betrekking heeft op het gehele grondgebied van Georgië, met inbegrip van zijn bezette regio’s, en dat zij aan de gehele bevolking ten goede moet komen; doet een beroep op de Russische Federatie om haar verplichtingen uit hoofde van het door EU-bemiddeling tot stand gekomen staakt-het-vuren van 12 augustus 2008 na te komen, met name door al haar strijdkrachten uit de bezette Georgische gebieden terug te trekken en de EUMM ongehinderde toegang tot het hele Georgische grondgebied te verlenen; verzoekt de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) in dit verband duidelijk mede te delen welke bepalingen nog steeds niet door Russische Federatie zijn nagekomen; verzoekt de Commissie en de EDEO hun inspanningen te vergroten om met gebruik van alle diplomatieke middelen tot een vreedzame oplossing van het conflict te komen, mede via de EUMM en de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de zuidelijke Kaukasus en de crisis in Georgië, en het door het Georgische parlement aangenomen pakket “Een stap naar een betere toekomst”, alsmede het bevorderen van intermenselijke contacten en vertrouwenwekkende maatregelen te blijven steunen; is ingenomen met de inspanningen van Georgië om goede nabuurschapsbetrekkingen en een constructieve samenwerking tussen de landen van de zuidelijke Kaukasus te bevorderen;

3.  prijst de internationaal toegejuichte reactie van het Georgische volk en de Georgische overheid op de uitbraak van COVID-19 en benadrukt dat de door de gezondheidswerkers en overheidsinstanties genomen preventieve maatregelen doeltreffend waren en ertoe hebben bijgedragen de last op het Georgische gezondheidszorgstelsel te verlichten en het negatieve effect op de economie te beperken; feliciteert de burgers van Georgië met het feit dat zij zich aan deze maatregelen hebben gehouden in het licht van de economische en sociale problemen; moedigt het genereren van investeringen aan om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en voor gelijke toegang hiertoe te zorgen; is ingenomen met het feit dat de EU 183 miljoen EUR aan subsidies heeft uitgetrokken om te reageren op COVID‑19 en heeft voorzien in 150 miljoen EUR aan leningen om de macro-economische stabiliteit te vergroten en middelen te kunnen inzetten ter bescherming van de burgers, ter verzachting van de zeer ernstige sociale en economische gevolgen van de pandemie en ter vergroting van de samenwerking met de EU inzake de bestendigheid van de volksgezondheid, onder meer door de uitwisseling van optimale praktijken en de samenwerking met het maatschappelijk middenveld bij de vaststelling van strategieën ter bestrijding van epidemieën die gericht zijn op de meest kwetsbare groepen;

4.  is ingenomen met het feit dat Georgische burgers sinds maart 2017 900 000 bezoeken zonder visumplicht aan Schengenlanden en met de Schengenruimte geassocieerde landen hebben gebracht; neemt nota van het toenemende aantal ongegronde asielaanvragen van Georgische burgers en doet een beroep op alle lidstaten om Georgië te erkennen als een veilig land van herkomst teneinde de behandeling van dergelijke aanvragen en overname te bespoedigen; onderstreept het belang van de ononderbroken toepassing van de criteria voor visumliberalisering door Georgië en van een intensievere samenwerking tussen de justitiële autoriteiten en de handhavingsinstanties van Georgië en de EU-lidstaten om de grensoverschrijdende criminaliteit, met name de mensenhandel en de handel in illegale drugs, terug te dringen; is ingenomen met de versterkte internationale samenwerking op het gebied van rechtshandhaving tussen Georgië en Europol;

5.  onderstreept de rol van Georgië als betrouwbare partner van de EU en als belangrijke deelnemer aan de missies en operaties van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en de NAVO; verzoekt de Raad en de EDEO om verder samen te werken met Georgië in het kader van het GVDB, met name gezien het belang dat Georgië heeft bij de bespreking van de mogelijkheid om deel te nemen aan PESCO‑projecten, en bij de ontwikkeling van de samenwerking met de betrokken EU‑agentschappen, wanneer dit van wederzijds belang is voor zowel de EU als Georgië;

Politieke dialoog en parlementsverkiezingen

6.  prijst alle belangrijke politieke partijen voor de ondertekening van het door internationale bemiddeling tot stand gekomen memorandum van overeenstemming en de gezamenlijke verklaring van 8 maart 2020 waarin de voornaamste onderdelen van het kiesstelsel zijn vastgelegd dat gebaseerd is op 120 proportionele en 30 meerderheidszetels en een eerlijke samenstelling van de kiesdistricten overeenkomstig de aanbevelingen van de Commissie van Venetië, en die het mogelijk hebben gemaakt om dit kiesstelsel te gebruiken voor de parlementsverkiezingen van oktober 2020; is verheugd over het resultaat van de partijoverschrijdende dialoog, waaruit duidelijk de bereidheid blijkt om een gemeenschappelijke oplossing te vinden en onderstreept dat het belangrijk is het vertrouwen tussen de politieke partijen te blijven herstellen en de partijoverschrijdende dialoog voort te zetten in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in oktober 2020 en als basis voor politieke stabiliteit; is ingenomen met de uitvoering van het akkoord van 8 maart 2020 en het besluit van president Zourabisjvili van 15 mei 2020 om twee gevangen oppositieleiders gratie te verlenen als een belangrijke stap om de spanningen te verminderen; doet in dit verband een beroep op alle partijen om zowel de letter als de geest van het akkoord na te leven en alle aspecten ervan volledig uit te voeren, namelijk ervoor te zorgen dat alle elementen van de electorale hervorming in de grondwet en de wetgeving worden opgenomen en uitgevoerd en dat alle hangende gevallen van gepolitiseerde gerechtelijke processen onverwijld worden stopgezet;

7.  is ingenomen met het feit dat het Georgische parlement is beginnen te beraadslagen over de hervorming van het kiesstelsel zodra de noodtoestand was opgeheven, en met succes de wijzigingen van de grondwet en kieswet heeft goedgekeurd; feliciteert Georgië met de stappen die het land heeft genomen op weg naar de totstandbrenging van een representatiever parlement en de depolarisatie van het politieke klimaat; doet een beroep op alle politieke partijen en parlementsleden om te goeder trouw te blijven werken aan de vooruitgang van de democratie in Georgië;

8.  stelt vast dat de komende parlementsverkiezingen van doorslaggevend belang zullen zijn voor de bevestiging van het democratisch gehalte van Georgië, en spreekt derhalve de hoop uit dat de verkiezingscampagne zal worden gekenmerkt door eerlijke concurrentie; doet een beroep op de Georgische autoriteiten om de aanbevelingen van de OVSE/ODIHR snel uit te voeren en volledig ter harte te nemen, en de desbetreffende wetgeving te herzien om de vastgestelde tekortkomingen en uitdagingen aan te pakken, met inbegrip van het misbruik van overheidsmiddelen voor politieke campagnes en andere ongepaste methodes voor campagnefinancier, alsmede straffeloosheid bij geweldpleging, het verspreiden van haatdragende taal, vreemdelingenhaat, het kopen van stemmen, de vertegenwoordiging van de oppositie in de verkiezingsadministratie en de mogelijkheid voor de kiezers, met name de ambtenaren, om “vrij van druk en angst voor vergelding te stemmen”(6); verzoekt de autoriteiten om het werk van maatschappelijke organisaties en verkiezingswaarnemers te vrijwaren, opdat zij hun activiteiten zonder intimidatie of inmenging kunnen ontplooien;

9.  moedigt de Georgische autoriteiten en de verkiezingsadministratie van Georgië aan een veilig klimaat voor de parlementsverkiezingen van oktober 2020 te garanderen door in persoonlijke beschermingsuitrusting voor verkiezingsmedewerkers te voorzien, de stemfaciliteiten met het oog op de gezondheid en veiligheid van de deelnemende burgers aan te passen en ervoor te zorgen dat de verkiezingswaarnemers ongestoord hun werk kunnen doen;

10.  bevestigt opnieuw zijn steun aan het florerende maatschappelijk middenveld van Georgië en onderstreept zijn cruciale rol in het democratisch toezicht en de controle op de uitvoering van de associatieovereenkomst en de DCFTA; verzoekt de regering en het parlement van Georgië formele mechanismen in te stellen voor de deelneming van het maatschappelijk middenveld aan het politieke proces; doet een beroep op de Commissie en de lidstaten om politieke, technische en financiële steun te verlenen voor de activiteiten van het maatschappelijk middenveld; wijst erop dat het belangrijk is nationale programma’s ter ondersteuning van het maatschappelijk middenveld op te zetten, naast de programma’s die door de EU en de internationale donorgemeenschap worden aangeboden;

Rechtsstaat, goed bestuur en mediavrijheid

11.  erkent de vooruitgang die Georgië bij zijn hervormingen heeft geboekt waarmee de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden worden versterkt, met name de in 2018 doorgevoerde herzieningen van de grondwet; moedigt de Georgische regering ertoe aan de rechtsstaat te versterken, justitiële hervormingen te blijven doorvoeren, de strijd tegen corruptie en “state capture” (infiltratie in het overheidsapparaat) voort te zetten, alsmede de hervorming van het openbaar bestuur, decentralisatie, goed bestuur, de uitvoering van antidiscriminatiewetgeving en arbeidsrechten teneinde de verdere integratie tussen Georgië en de EU te versterken;

12.  is bezorgd over recente rechtszaken tegen politici van de oppositie die het vertrouwen tussen de regeringspartij en de oppositie hebben ondermijnd, negatieve gevolgen voor de hervormingen in verband met de associatieovereenkomst en de DCFTA kunnen hebben en in strijd kunnen zijn met de letter en de geest van de associatieovereenkomst; is verheugd over de presidentiële gratieverlening aan veroordeelde politici van de oppositie, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een depolarisatie in de politiek en de samenleving; verzoekt de Georgische autoriteiten zich te onthouden van het aanspannen van politiek gemotiveerde rechtszaken en verzoekt de EU‑delegatie dergelijke zaken te volgen; doet een beroep op Georgië om de hoogste normen inzake de rechtsstaat, vooral de rechterlijke onafhankelijkheid en het recht op een eerlijk proces, en de mensenrechten te respecteren waartoe het land zich uit hoofde van de associatieovereenkomst heeft verplicht;

13.  dringt aan op een herziening van de procedures voor de selectie van rechters om ervoor te zorgen dat de aanbevelingen van de Commissie van Venetië volledig ten uitvoer worden gelegd voordat nieuwe benoemingen plaatsvinden; betreurt het feit dat de recente procedure voor de selectie van rechters van het hooggerechtshof niet volledig strookte met deze aanbevelingen en werd ontsierd door wezenlijke tekortkomingen; benadrukt het belang van een gedepolitiseerd rechtswezen dat vrij is van politieke inmenging en van de eerbiediging van transparantie, meritocratie en het afleggen van rekenschap bij de benoeming van rechters van het hooggerechtshof van Georgië en andere gerechtelijke instellingen; moedigt de Georgische regering derhalve ertoe aan haar hervormingen van het rechtswezen, met inbegrip van het openbaar ministerie, voort te zetten en te consolideren, en tegelijkertijd een open dialoog met alle politieke actoren en het maatschappelijk middenveld te bevorderen en ervoor te zorgen dat internationale normen worden nageleefd;

14.  benadrukt het belang van een volledige voortzetting van de samenwerking met het Internationaal Strafhof om te zorgen voor een uitgebreide verantwoordingsplicht in verband met de zaken die door dit hof worden behandeld;

15.  dringt aan op een onderzoek naar alle gevallen van buitensporig gebruik van geweld door Georgische rechtshandhavingsinstanties tegen vreedzame demonstranten en journalisten, onder meer tijdens de protesten van juni 2019; onderstreept dat straffeloosheid moet worden vermeden en dat de daders ter verantwoording moeten worden geroepen; dringt er bij de Georgische regering op aan het recht op vreedzame vergadering en de vrijheid van meningsuiting te handhaven, overeenkomstig de verplichtingen uit hoofde van de associatieovereenkomst, onder meer door de onevenredige sancties jegens demonstranten af te zwakken;

16.  erkent dat het medialandschap in Georgië dynamisch en pluralistisch is, maar ook gepolariseerd; onderstreept het belang van mediavrijheid, die moet inhouden dat tijdens de komende verkiezingscampagne alle politieke partijen gelijke toegang tot de media hebben, dat er redactionele onafhankelijkheid bestaat en dat politieke standpunten in programma’s van de openbare en particuliere omroepen op pluralistische, onafhankelijke, onpartijdige en niet-discriminerende wijze aan bod komen; benadrukt de noodzaak van duidelijke voorschriften voor kosteloze en betaalde publiciteit en van een grotere transparantie inzake media‑eigendom middels een versterkt toezicht op de media; verzoekt de autoriteiten zich te onthouden van inmenging in de mediavrijheid en het aanspannen van politiek gemotiveerde rechtszaken tegen eigenaars of vertegenwoordigers van de media; dringt er bij de Georgische regering op aan maatregelen te nemen ter voorkoming van door buitenlandse of binnenlandse actoren gevoerde desinformatiecampagnes tegen het land of een politieke partij; dringt er bij de socialemediaplatforms op aan ervoor te zorgen dat zij niet worden misbruikt voor het ondermijnen van de integriteit van het verkiezingsproces;

17.  veroordeelt ten stelligste de cyberaanvallen op Georgische instellingen en mediakanalen die grotendeels aan Russische actoren worden toegeschreven; onderstreept de noodzaak effectief onderzoek te verrichten naar en strijd te voeren tegen desinformatiecampagnes en propaganda, die de Georgische instellingen ondermijnen en de polarisatie in de samenleving in de hand werken; roept derhalve de Raad en de EDEO ertoe op de samenwerking op het gebied van cyberveiligheid op te voeren teneinde het weerstandsvermogen van Georgië op dit gebied te vergroten, verzoekt de Commissie hervormingen inzake media‑ en informatiegeletterdheid te ondersteunen, en vraagt de Georgische regering met de EU‑instellingen samen te werken inzake optimale praktijken ter bestrijding van desinformatie; doet bovendien een beroep op alle politieke actoren in Georgië om zich te onthouden van het gebruik van sociale media voor het aanvallen van mensen, organisaties en instellingen en van het opzettelijk verspreiden van desinformatie; neemt kennis van de recente maatregelen door socialemediaplatforms tegen accounts en pagina’s die zich bezighielden met gecoördineerd niet-authentiek gedrag en aanvallen op de oppositie, de media en het maatschappelijk middenveld;

Eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden

18.  betreurt de voortdurende schendingen door de Russische Federatie, die de feitelijke zeggenschap over de Georgische regio’s Abchazië en Tskhinvali/Zuid-Ossetië heeft, van de grondrechten van de mensen in deze bezette gebieden, die worden beroofd van het recht op vrij verkeer en verblijf, het recht op eigendom en toegang tot onderwijs in hun moedertaal, en betuigt andermaal zijn volledige steun voor een veilige en waardige terugkeer van intern ontheemden en vluchtelingen naar huis; toont zich bezorgd over het aanhoudende illegale “grensafbakeningproces” dat bijzonder schadelijke gevolgen heeft in de context van de huidige strijd tegen de COVID‑19‑pandemie, omdat de beperkingen van het vrije verkeer mensen de toegang tot noodzakelijke medische diensten ontneemt en zo hun leven in gevaar brengt; is verheugd dat partijen op 30 juli 2020 in Egneti de deelname aan de mechanismen voor preventie van en respons bij incidenten (IPRM’s) hebben hervat en spoort alle partijen aan om de regelmatige dialoog in deze vorm voort te zetten teneinde de veiligheid en de humanitaire situatie van de door het conflict getroffen bevolking te verbeteren;

19.  onderstreept dat gendergelijkheid een essentiële voorwaarde voor duurzame en inclusieve ontwikkeling is; prijst de werkzaamheden van de raad voor gendergelijkheid van het Georgische parlement en zijn inspanningen om seksuele intimidatie als een vorm van discriminatie aan te merken en onder de aandacht te brengen; dringt er bij de Georgische regering en autoriteiten op aan de vertegenwoordiging van vrouwen en hun gelijke behandeling op alle niveaus van het politieke en maatschappelijke leven verder te verbeteren; verzoekt de Commissie gendergelijkheid te integreren in al haar beleidsmaatregelen, programma’s en activiteiten met betrekking tot Georgië; dringt aan op de volledige uitvoering van de Overeenkomst van Istanbul;

20.  is ingenomen met de werkzaamheden van de afdeling mensenrechten van het Georgische ministerie van Binnenlandse Zaken en dringt erop aan dat de bestaande wetgeving inzake mensenrechten en antidiscriminatie terdege en doeltreffend wordt toegepast; dringt aan op verdere inspanningen om de discriminatie van LGBTQI, leden van de Roma-gemeenschap en religieuze minderheden op sociaal en economisch gebied, op de arbeidsmarkt en in de gezondheidszorg aan te pakken, en het onderzoek naar en de vervolging van haatdragende taal en geweldsmisdrijven tegen alle minderheden en kwetsbare groepen te intensiveren; doet een beroep op alle geloofsgemeenschappen, met inbegrip van de Georgische orthodoxe kerk, en het maatschappelijk middenveld om zich in te zetten voor het creëren van een klimaat van tolerantie;

21.  onderstreept het belang van een verdere versterking van het kinderbeschermingssysteem, onder meer door het voorkomen van geweld en de seksuele uitbuiting van minderjarigen; roept op tot bewustmaking van digitale risico’s en tot het waarborgen van de toegang tot onderwijs voor iedereen, ook voor kinderen met een handicap; onderstreept de verantwoordelijkheid van de Georgische regering om toezicht te houden op de situatie van kinderen in weeshuizen;

Institutionele bepalingen

22.  onderstreept hoe belangrijk het is vijandschap en polarisatie in de politiek terug te dringen en te zorgen voor constructieve samenwerking binnen de democratische instellingen van het land, met name in het parlement van Georgië; benadrukt derhalve de noodzaak het politieke klimaat te verbeteren en het vertrouwen tussen alle politieke en institutionele actoren, alsmede tussen hen en het Georgische volk op te bouwen;

23.  doet een beroep op het parlement van Georgië om ten volle gebruik te maken van de kansen die aan Georgië worden geboden als prioritair land voor de activiteiten ter ondersteuning van de democratie van het Europees Parlement, en een dialoog ter afbakening van zijn behoeften aan te gaan;

24.  verzoekt het parlement van Georgië om zijn capaciteiten voor de toepassing van de mechanismen inzake parlementaire controle te versterken, met name de controle op het veiligheidssysteem; dringt aan op een grotere rol van de oppositie in het proces van parlementair toezicht, vereenvoudigde procedures voor het oproepen van regeringsleden en andere verantwoordingsplichtige ambtenaren en het opzetten van een gecentraliseerd registratiesysteem om alle belanghebbenden tijdig en volledig te informeren over parlementaire controles;

Economische en handelsbetrekkingen

25.  stelt met tevredenheid vast dat de EU de grootste handelspartner van Georgië is, met een aandeel van 27 % in de totale handel van het land; is ingenomen met het feit dat de Georgische wetgeving op handelsgerelateerde gebieden verder wordt aangepast; benadrukt de noodzaak om de Georgische export naar de EU te vergroten en te diversifiëren, opdat deze meer dan landbouwproducten en grondstoffen omvat, en investeringen van de EU in Georgië aan te trekken teneinde meer banen te scheppen en de handelsbalans van Georgië met de EU en zijn macrofinanciële stabiliteit te verbeteren, door in de eerste plaats de rechtsstaat te versterken, door corruptie, witwaspraktijken en belastingontduiking te bestrijden en door de aanpassing aan de normen van de EU te ondersteunen; benadrukt het belang van de bevordering van een gunstig ondernemingsklimaat voor regionale en kleine en middelgrote ondernemingen, opdat Georgië zijn capaciteiten kan ontwikkelen om verdere innovaties in verschillende economische sectoren te verwezenlijken; verzoekt de Commissie na te gaan waar de sectorale samenwerking op het gebied van de digitale economie, onderwijs, onderzoek en innovatie kan worden verbeterd, de ICT-sector, de digitalisering en groene technologieën te versterken, en kennis en optimale praktijken te delen; benadrukt het belang van gerichte jeugdprogramma’s om eerlijke kansen op werk te creëren;

26.  herinnert eraan dat de associatieovereenkomst/DCFTA EU‑Georgië bedoeld is om Georgië geleidelijk aan in de eengemaakte markt op te nemen; verzoekt de Commissie zich duidelijker uit te spreken over het streven om de toegang van Georgië tot de eengemaakte markt veilig te stellen en meer initiatieven te ontplooien met het oog op een diepere sectorale integratie teneinde meer beleidsconvergentie met de EU te verwezenlijken en de resultaten van de bilaterale samenwerking voor beide zijden zichtbaarder en tastbaarder te maken;

27.  onderstreept het belang van transparantie en moedigt de Georgische autoriteiten ertoe aan de plaatselijke ondernemers en de massamedia verder te informeren over de uitvoering van de DCFTA;

28.  dringt er bij de Commissie op aan de volledige uitvoering van de DCFTA te steunen door het verlenen van gecoördineerde bijstand, met het accent op duurzame economische ontwikkeling in overeenstemming met de Europese Green Deal, en op steun voor kmo’s en structurele economische hervormingen in samenwerking met het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, met inbegrip van een ingrijpende hervorming van het bankwezen en de financiële sector die tot doel heeft een einde te maken aan witwaspraktijken en belastingontduiking;

29.  onderstreept het belang van structurele hervormingen om het investeringsklimaat in Georgië verder te verbeteren, met inbegrip van het aantrekken van buitenlandse directe investeringen en het waarborgen van de transparantie hiervan; moedigt de Georgische autoriteiten ertoe aan de capaciteiten van de verantwoordelijke instanties te versterken en de politieke steun en eenheid voor infrastructuurprojecten van strategisch belang te vergroten;

Sectorale samenwerking

30.  moedigt de Georgische regering ertoe aan haar alomvattende herziening van de arbeidswetgeving voort te zetten met het oog op een betere regulering van de arbeidsomstandigheden, met inbegrip van voortdurende verbeteringen van de arbeidsinspecties en de sociale dialoog; benadrukt met name de noodzaak om de wet op de arbeidsveiligheid te wijzigen om een volwaardig inspectiesysteem en een adequaat antidiscriminatiemechanisme op te zetten om expliciet toezicht te houden op de volledige naleving van de arbeidsrechten en eventuele gevaren op de werkplek systematisch te controleren, om een modern anticorruptiemechanisme op te zetten en om alle desbetreffende IAO-verdragen te ratificeren; moedigt het land ertoe aan maatschappelijke organisaties en vakbonden bij deze hervormingen te betrekken gezien hun belang voor de sociale en arbeidsrechten in Georgië;

31.  herinnert eraan dat DCFTA’s altijd sterke, bindende en afdwingbare hoofdstukken over duurzame ontwikkeling moeten bevatten die volledig in overeenstemming zijn met de internationale verplichtingen, met name de Overeenkomst van Parijs, en met de WTO-regels; spoort aan tot spoed bij de uitvoering van het derde nationale milieuactieprogramma en de afstemming van de Georgische wetgeving op het acquis van de EU inzake het milieu, overeenkomstig de vereisten inzake milieubescherming van de associatieovereenkomst; roept Georgië ertoe op zijn betrokkenheid bij de strijd tegen de klimaatverandering verder te vergroten en verzoekt de Commissie de deelname van Georgië aan de Europese Green Deal te faciliteren en ervoor te zorgen dat de DCFTA niet in strijd is met de daarin opgenomen milieudoelstellingen en -initiatieven;

32.  is ingenomen met hetgeen uit hoofde van het integraal steunkader is bereikt en moedigt aan tot een snelle en doeltreffende uitvoering van de nieuwe steunprogramma’s, waarin de nadruk wordt gelegd op energie-efficiëntie, het beheer van vast afval, watervoorziening en waterzuivering;

33.  is ingenomen met de toewijzing door de Commissie van 3,4 miljard EUR voor 18 prioritaire projecten in Georgië in het kader van het indicatieve actieplan voor investeringen in het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN‑T); roept Georgië ertoe op zijn energiesector en connectiviteit te verbeteren en tegelijkertijd te zorgen voor milieuduurzaamheid, met name het behoud van de biodiversiteit en beschermde gebieden, en tijdens het uitvoeringsproces rekening te houden met de lokale gemeenschap;

34.  is verheugd over het nieuwe onderwijsprogramma van Georgië, de herziening van de strategie 2017‑2021 voor onderwijs en wetenschap, de nieuwe wet op beroepsonderwijs en beroepsopleidingen, en de geboekte vooruitgang bij de afstemming van zijn kwaliteitsborgingsmechanisme op de associatieovereenkomst; is verheugd over de succesvolle deelneming van Georgië aan Erasmus+ in het kader waarvan bijna 7 500 studenten en academisch personeel hebben deelgenomen aan uitwisselingen tussen Georgië en de EU, alsmede over de Europese school van het Oostelijk Partnerschap en de eerste Europese School die door de EU en de Georgische regering zijn geopend;

35.  beveelt aan dat de Commissie haar inspanningen voortzet om de deelneming van Georgië aan door de EU ondersteunde programma’s en agentschappen die open staan voor niet-EU-landen, mogelijk te maken op een juridisch passende basis;

o
o   o

36.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, en de regering en het parlement van Georgië.

(1) Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0457.
(2) PB C 28 van 27.1.2020, blz. 97.
(3) PB C 162 van 10.5.2019, blz. 138.
(4) PB C 11 van 12.1.2018, blz. 82.
(5) PB C 294 van 12.8.2016, blz. 111.
(6) Eindrapport van de verkiezingswaarnemingsmissie van de OVSE/ODIHR van 28 februari 2019 over de presidentsverkiezingen in Georgië, blz. 30.

Laatst bijgewerkt op: 12 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid