Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2200(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0136/2020

Teksty złożone :

A9-0136/2020

Debaty :

PV 14/09/2020 - 25
CRE 14/09/2020 - 24
CRE 14/09/2020 - 25

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0221

Teksty przyjęte
PDF 184kWORD 56k
Środa, 16 września 2020 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją
P9_TA(2020)0221A9-0136/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją (2019/2200(INI))

Parlament Europejski,

—  uwzględniając art. 8 oraz tytuł V, a w szczególności art. 21, 22, 36 i 37, Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz część piątą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

—  uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, który w pełni wszedł w życie w dniu 1 lipca 2016 r.,

—  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje: z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją(1), z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie okupowanych terytoriów Gruzji 10 lat po rosyjskiej inwazji(2), z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji(3), z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie układów o stowarzyszeniu / pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą(4) i z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony(5),

—  uwzględniając wyniki piątego posiedzenia Rady Stowarzyszenia UE–Gruzja w dniu 5 marca 2019 r.,

—  uwzględniając oświadczenie końcowe i zalecenia z ósmego posiedzenia Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE–Gruzja, które odbyło się w dniach 27–28 marca 2019 r.,

—  uwzględniając wspólne deklaracje ze szczytów Partnerstwa Wschodniego, z których ostatni odbył się w dniu 24 listopada 2017 r. w Brukseli,

—  uwzględniając wspólną deklarację z szóstego posiedzenia Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Gruzja w dniu 20 lutego 2020 r.,

—  uwzględniając wyniki trzeciego strategicznego dialogu na wysokim szczeblu UE–Gruzja o bezpieczeństwie z dnia 25 października 2019 r.,

—  uwzględniając wspólny dokument roboczy służb Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie sprawozdania z wdrożenia układu o stowarzyszeniu przez Gruzję (SWD(2020)0030),

–  uwzględniając protokół ustaleń i wspólne oświadczenie, podpisane przez partię rządzącą i partie opozycyjne Gruzji w dniu 8 marca 2020 r., dotyczące wyborów parlamentarnych w 2020 r.,

–  uwzględniając opinię Komisji Weneckiej z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie projektu zmiany konstytucji Gruzji,

–  uwzględniając końcową opinię Komisji Weneckiej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie reformy konstytucyjnej w Gruzji,

–  uwzględniając sprawozdanie końcowe z misji obserwacji wyborów z ramienia Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyborów prezydenckich w Gruzji,

–  uwzględniając opinię w sprawie wyboru i mianowania sędziów Sądu Najwyższego Gruzji sporządzoną w trybie pilnym przez Komisję Wenecką w dniu 16 kwietnia 2019 r. oraz drugie sprawozdanie ODIHR w sprawie powoływania i mianowania sędziów Sądu Najwyższego w Gruzji z dnia 9 stycznia 2020 r.,

–  uwzględniając art. 54 Regulaminu, art. 1 ust. 1 lit. e) decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie procedury udzielania zgody na sporządzenie sprawozdań z własnej inicjatywy i załącznik 3 do tej decyzji,

–  uwzględniając pismo Komisji Handlu Międzynarodowego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A9-0136/2020),

A.  mając na uwadze, że Gruzja i UE, jako partnerzy stowarzyszeni, dążą do wspierania stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej w oparciu o wspólne wartości i zasady, takie jak demokracja, prawa człowieka i podstawowe wolności, praworządność i dobre rządy; mając na uwadze, że społeczeństwo gruzińskie w dalszym ciągu wykazuje silne poparcie dla europejskich aspiracji tego kraju i jego zbliżenia z UE;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 49 TUE i deklaracją rzymską z dnia 25 marca 2017 r. każde państwo europejskie może złożyć wniosek o członkostwo w UE pod warunkiem spełnienia kryteriów kopenhaskich;

C.  mając na uwadze, że wejście w życie w grudniu 2018 r. znowelizowanej konstytucji zakończyło przejście Gruzji do pełnego systemu parlamentarnego; mając na uwadze, że dokonano postępu we wdrażaniu układu o stowarzyszeniu UE–Gruzja, między innymi przez przejście od 2024 r. na w pełni proporcjonalny system wyborczy;

D.  mając na uwadze, że Gruzja w dalszym ciągu angażuje się we wdrażanie układu o stowarzyszeniu oraz pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA) i kontynuuje dostosowywanie się do dorobku prawnego i standardów UE, co przynosi coraz większe korzyści;

E.  mając na uwadze, że nadal trwają próby destabilizacji Gruzji, między innymi przez wdrażanie tzw. traktatów między Federacją Rosyjską a gruzińskimi regionami Abchazji i Cchinwali/Osetii Południowej, zamknięcie od sierpnia 2019 r. przejść granicznych w pobliżu granicy administracyjnej w Regionie Cchinwali/Osetii Południowej, intensyfikację „borderyzacji” wzdłuż granicy administracyjnej oraz przeprowadzenie tzw. wyborów prezydenckich w Abchazji w marcu 2020 r.;

F.  mając na uwadze, że niedawny dialog między partią rządzącą a opozycją, wspierany przez UE i USA, zaowocował protokołem ustaleń i wspólnym oświadczeniem, podpisanymi przez wszystkie najważniejsze partie w dniu 8 marca 2020 r., co stanowi kluczowy krok w kierunku depolaryzacji i normalizacji środowiska politycznego w Gruzji w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne zaplanowane na październik 2020 r.;

G.  mając na uwadze, że reformy wymiaru sprawiedliwości nadal są niewielkie, a niedawne mianowanie czternastu sędziów Sądu Najwyższego na dożywotnie stanowiska było pozbawione przejrzystości, nie spełniało obiektywnych kryteriów opartych na zasługach i ukazało wpływ polityki partyjnej; mając na uwadze, że głosowanie na posiedzeniu plenarnym w sprawie mianowania sędziów odbywało się w warunkach kryzysu politycznego, bojkotu opozycji, powszechnych apeli o odroczenie i poważnych zakłóceń na etapach prac w komisji i na posiedzeniu plenarnym;

1.  z zadowoleniem przyjmuje ciągłe pogłębianie stosunków między UE a Gruzją, a także zdecydowane poparcie, jakim wybrana przez Gruzję ścieżka integracji europejskiej i euroatlantyckiej cieszy się na całej scenie politycznej i w społeczeństwie; uznaje postępy osiągnięte we wdrażaniu kompleksowych reform, dzięki którym Gruzja stała się jednym z kluczowych partnerów UE w regionie, i przypomina, że należy nadal wdrażać i monitorować reformy w ramach układu o stowarzyszeniu oraz DCFTA; przypomina, że wzmocniona współpraca i pomoc UE opierają się na zasadzie „więcej za więcej” i są uzależnione od dalszych postępów w zakresie reform, w szczególności dotyczących demokracji i praworządności, co obejmuje mechanizmy kontroli i równowagi w instytucjach, niezależność wymiaru sprawiedliwości i reformę ordynacji wyborczej;

2.  ponownie wyraża pełne poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową i potwierdza, że nadal będzie się angażował na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu rosyjsko-gruzińskiego, w tym za pośrednictwem Specjalnego Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji oraz przez współprzewodniczenie międzynarodowym rozmowom w Genewie, działania misji obserwacyjnej UE (EUMM) oraz politykę nieuznawania i zaangażowania; zdecydowanie potępia nielegalną okupację gruzińskich regionów Abchazji i Cchinwali/Osetii Południowej przez Federację Rosyjską oraz trwającą nielegalną instalację ogrodzeń z drutu kolczastego i innych sztucznych przeszkód („borderyzację”) wzdłuż granicy administracyjnej przez rosyjskie i de facto południowoosetyjskie siły bezpieczeństwa oraz podkreśla, że należy położyć kres tym naruszeniom prawa międzynarodowego; domaga się, aby faktyczne władze Abchazji i Regionu Cchinwali/Osetii Południowej bezzwłocznie ponownie otworzyły zamknięte przejścia graniczne i przestały ograniczać swobodę przemieszczania się w tych regionach; wzywa Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz państwa członkowskie do potępienia tego procesu; podkreśla, że układ o stowarzyszeniu obejmuje całe terytorium Gruzji, w tym regiony okupowane, i ma na celu przyniesienie korzyści całemu społeczeństwu; wzywa Federację Rosyjską do wypełnienia zobowiązań wynikających z wynegocjowanego przy wsparciu UE porozumienia o zawieszeniu broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w szczególności do wycofania wszystkich sił zbrojnych z okupowanych terytoriów Gruzji oraz do umożliwienia EUMM swobodnego dostępu do całego terytorium Gruzji; w związku z tym wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ), aby wyraźnie poinformowała, których postanowień Federacja Rosyjska jeszcze nie zrealizowała; zwraca się do Komisji i ESDZ o wzmożenie wysiłków na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu przy wykorzystaniu wszystkich narzędzi dyplomatycznych, w tym za pośrednictwem EUMM i Specjalnego Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji, a także o dalsze wspieranie przedstawionego przez gruziński parlament pakietu „Krok ku lepszej przyszłości” oraz promowanie kontaktów międzyludzkich i środków budowy zaufania; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Gruzji na rzecz wspierania stosunków dobrosąsiedzkich i konstruktywnej współpracy między krajami Zakaukazia;

3.  pochwala uznaną przez społeczność międzynarodową reakcję narodu gruzińskiego i organów publicznych na wybuch pandemii COVID-19 i podkreśla skuteczne środki zapobiegawcze podjęte przez pracowników medycznych i organy rządowe; umożliwiły one zmniejszenie obciążenia gruzińskiego systemu opieki zdrowotnej i złagodzenie negatywnego wpływu na gospodarkę; gratuluje obywatelom Gruzji, że w obliczu trudności gospodarczych i społecznych zastosowali się do tych środków; zachęca do generowania inwestycji mających na celu poprawę jakości opieki zdrowotnej i zapewnienie równego dostępu do niej; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE przeznaczyła 183 mln EUR na dotacje dla Gruzji w związku z COVID-19 i 150 mln EUR w pożyczkach, aby zwiększyć jej stabilność makroekonomiczną i umożliwić przekierowanie środków na ochronę obywateli, łagodzenie bardzo poważnych skutków społeczno-gospodarczych pandemii oraz zacieśnianie współpracy z UE w zakresie odporności systemów zdrowia publicznego, w tym wymianę najlepszych praktyk i współpracę ze społeczeństwem obywatelskim w celu opracowania strategii na wypadek epidemii, koncentrujących się na najsłabszych grupach;

4.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że od marca 2017 r. obywatele Gruzji dokonali 900 000 bezwizowych wizyt w państwach strefy Schengen i w państwach stowarzyszonych w ramach Schengen; odnotowuje rosnącą liczbę nieuzasadnionych wniosków o azyl składanych przez obywateli Gruzji i wzywa wszystkie państwa członkowskie do uznania Gruzji za bezpieczny kraj pochodzenia w celu przyspieszenia rozpatrywania takich wniosków i readmisji; podkreśla znaczenie ciągłego wdrażania przez Gruzję kryteriów liberalizacji reżimu wizowego oraz zacieśnienia współpracy między gruzińskimi organami wymiaru sprawiedliwości i organami ścigania a państwami członkowskimi w celu ograniczenia przestępczości transgranicznej, zwłaszcza handlu ludźmi i nielegalnego handlu narkotykami; z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie międzynarodowej współpracy w zakresie egzekwowania prawa między Gruzją a Europolem;

5.  podkreśla, że Gruzja jest wiarygodnym partnerem UE i wnosi istotny wkład w misje i operacje w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) oraz NATO; wzywa Radę i ESDZ, by w dalszym ciągu angażowały się wraz z Gruzją w WPBiO, w szczególności biorąc pod uwagę zainteresowanie Gruzji omówieniem możliwości jej udziału w projektach PESCO, a także rozwijaniem współpracy z odpowiednimi agencjami UE, gdy leży to we wspólnym interesie zarówno UE, jak i Gruzji;

Dialog polityczny i wybory parlamentarne

6.  wyraża uznanie dla wszystkich głównych partii politycznych w związku z podpisaniem uzgodnionych z udziałem mediatorów międzynarodowych protokołu ustaleń i wspólnego oświadczenia z dnia 8 marca 2020 r., w których ustanowiono główne cechy systemu wyborczego w oparciu o 120 mandatów proporcjonalnych i 30 mandatów większościowych i sprawiedliwy skład okręgów wyborczych zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej, a także umożliwiono wykorzystanie tego systemu w wyborach parlamentarnych w październiku 2020 r.; z zadowoleniem przyjmuje wynik dialogu międzypartyjnego, ponieważ oznacza on chęć znalezienia wspólnego rozwiązania, i podkreśla znaczenie dalszej odbudowy zaufania między partiami politycznymi oraz kontynuowania dialogu międzypartyjnego w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne w październiku 2020 r. w celu zapewnienia stabilności politycznej; z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie porozumienia z dnia 8 marca 2020 r. i decyzję prezydent Zurabiszwili z dnia 15 maja 2020 r. o ułaskawieniu dwóch uwięzionych przywódców opozycji, co stanowi ważny krok w kierunku złagodzenia napięć; wzywa w związku z tym wszystkie partie, by przestrzegały zarówno litery, jak i ducha porozumienia oraz by w pełni wdrożyły wszystkie jego aspekty, a mianowicie by zadbały o jak najszybsze zapisanie w konstytucji i prawie wszystkich elementów reformy wyborczej i ich wdrożenie oraz zajęcie się nierozwiązanymi kwestiami upolitycznionych procesów sądowych;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że parlament Gruzji zaczął rozważać reformy systemu wyborczego natychmiast po zniesieniu stanu wyjątkowego i z powodzeniem przyjął poprawki do konstytucji i ordynacji wyborczej; gratuluje Gruzji podjęcia kroków zmierzających do utworzenia bardziej reprezentatywnego parlamentu i depolaryzacji środowiska politycznego; wzywa wszystkie partie polityczne i wszystkich parlamentarzystów, by dalej w dobrej wierze działali na rzecz krzewienia demokracji w Gruzji;

8.  zauważa, że zbliżające się wybory parlamentarne będą miały zasadnicze znaczenie dla potwierdzenia demokratycznej legitymacji Gruzji, i w związku z tym wyraża nadzieję, że kampania wyborcza będzie się charakteryzowała uczciwą konkurencją; wzywa władze Gruzji do szybkiego wdrożenia i pełnego uwzględnienia zaleceń OBWE/ODIHR oraz do przeglądu odpowiednich przepisów, aby zareagować na stwierdzone niedociągnięcia i wyzwania, w tym na wykorzystywanie środków publicznych do prowadzenia kampanii politycznych i inne niewłaściwe metody finansowania kampanii, bezkarność sprawców przemocy, rozpowszechnianie mowy nienawiści i ksenofobii, kupowanie głosów, reprezentację opozycji w administracji wyborczej, a także zdolność wyborców, zwłaszcza urzędników służby cywilnej, do „głosowania wolnego od nacisków i obawy przed zemstą”(6); wzywa władze do ochrony pracy organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obserwatorów wyborów, aby mogli wykonywać swoją działalność bez bycia zastraszanymi i bez ingerencji;

9.  zachęca władze gruzińskie i administrację wyborczą Gruzji do stworzenia bezpiecznych warunków na czas wyborów parlamentarnych w październiku 2020 r. przez zapewnienie personelowi wyborczemu środków ochrony indywidualnej, dostosowanie urządzeń do głosowania, aby zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo głosujących, oraz zapewnienie niezakłóconej pracy obserwatorów wyborów;

10.  potwierdza poparcie dla dynamicznego społeczeństwa obywatelskiego Gruzji i podkreśla, że odgrywa ono kluczową rolę w zapewnianiu demokratycznego nadzoru i w monitorowaniu wdrażania układu o stowarzyszeniu i DCFTA; wzywa rząd i parlament Gruzji do ustanowienia formalnych mechanizmów udziału społeczeństwa obywatelskiego w procesie politycznym; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia politycznego, technicznego i finansowego wsparcia dla działalności społeczeństwa obywatelskiego; wzywa władze Gruzji do uruchomienia krajowych programów wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego w uzupełnieniu do programów zapewnianych przez UE i międzynarodową społeczność darczyńców;

Praworządność, dobre rządy i wolność mediów

11.  uznaje postępy Gruzji w realizacji reform, które wzmacniają demokrację, praworządność, prawa człowieka i podstawowe wolności, w szczególności reform konstytucyjnych przeprowadzonych w 2018 r.; zachęca rząd Gruzji, aby utrwalał praworządność oraz kontynuował reformę wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją i zawłaszczaniem państwa, reformę administracji publicznej, decentralizację, dobre rządy, wdrażanie przepisów antydyskryminacyjnych i zapewnianie praw pracowniczych w celu dalszego pogłębienia integracji między Gruzją a UE;

12.  wyraża zaniepokojenie niedawnymi sprawami sądowymi przeciwko politykom opozycji, które podważyły zaufanie między partią rządzącą a opozycją, mogą mieć niekorzystny wpływ na reformy wynikające z układu o stowarzyszeniu / DCFTA oraz być sprzeczne z literą i duchem układu o stowarzyszeniu; z zadowoleniem przyjmuje ułaskawienie przez prezydent Gruzji skazanych polityków opozycji, co toruje drogę do depolaryzacji sceny politycznej i społeczeństwa; wzywa władze gruzińskie do powstrzymania się od prowadzenia spraw sądowych o podłożu politycznym i wzywa delegaturę UE do monitorowania wszystkich takich procesów; wzywa Gruzję do przestrzegania najwyższych standardów praworządności, zwłaszcza niezależności sądów i prawa do rzetelnego procesu sądowego, oraz praw człowieka. zgodnie z zobowiązaniem zawartym w układzie o stowarzyszeniu;

13.  wzywa do przeglądu procedur wyboru sędziów, tak aby zadbać o pełne wdrożenie zaleceń Komisji Weneckiej przed wszelkimi nowymi nominacjami; ubolewa nad tym, że niedawna procedura wyboru sędziów Sądu Najwyższego nie była w pełni zgodna z tymi zaleceniami i charakteryzowała się istotnymi uchybieniami; podkreśla znaczenie odpolitycznionego wymiaru sprawiedliwości wolnego od ingerencji politycznych, a także znaczenie poszanowania przejrzystości, merytokracji i odpowiedzialności przy mianowaniu sędziów Sądu Najwyższego Gruzji i innych instytucji sądowniczych; w związku z tym zachęca rząd gruziński, by kontynuował i umacniał reformy wymiaru sprawiedliwości, w tym prokuratury, a jednocześnie wspierał otwarty dialog ze wszystkimi podmiotami politycznymi i społeczeństwem obywatelskim oraz zapewniał przestrzeganie międzynarodowych standardów;

14.  podkreśla, jak ważna jest pełna i stała współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym, aby zapewnić pełną odpowiedzialność w sprawach, które prowadzi;

15.  wzywa do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie wszystkich przypadków nadmiernego użycia siły przez gruzińskie organy ścigania przeciwko pokojowym demonstrantom i dziennikarzom, w tym podczas protestów w czerwcu 2019 r.; podkreśla, że należy unikać bezkarności i dopilnować, aby sprawcy zostali pociągnięci do odpowiedzialności; wzywa rząd gruziński do utrzymania w mocy prawa do pokojowych zgromadzeń i wolności słowa, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w ramach układu o stowarzyszeniu, w tym przez złagodzenie nieproporcjonalnych sankcji wobec protestujących;

16.  przyznaje, że krajobraz medialny w Gruzji jest dynamiczny i pluralistyczny, ale również spolaryzowany; podkreśla znaczenie wolności mediów, która powinna obejmować równy dostęp wszystkich partii politycznych do mediów, niezależność redakcyjną oraz pluralistyczne, niezależne, bezstronne i niedyskryminacyjne przedstawianie poglądów politycznych w programach przez nadawców prywatnych, a zwłaszcza publicznych, w trakcie zbliżającej się kampanii wyborczej; podkreśla, że należy ustanowić jasne przepisy regulujące bezpłatne i płatne reklamy, a także zapewnić większą przejrzystość własności mediów poprzez wzmocnienie monitorowania mediów; apeluje do władz, by powstrzymały się od ingerowania w wolność mediów lub wytaczania spraw sądowych umotywowanych politycznie przeciwko właścicielom lub przedstawicielom mediów; wzywa rząd gruziński, aby podjął kroki w celu zapobiegania kampaniom dezinformacyjnym prowadzonym przez podmioty zagraniczne lub krajowe wobec kraju lub jakiejkolwiek partii politycznej; wzywa platformy mediów społecznościowych do zadbania o to, by nie były wykorzystywane do podważania integralności procesu wyborczego;

17.  zdecydowanie potępia cyberataki na gruzińskie instytucje i media, powszechnie przypisywane rosyjskim podmiotom; podkreśla potrzebę skutecznego zbadania i zwalczania zagranicznych kampanii dezinformacyjnych i propagandy, które szkodzą instytucjom gruzińskim i przyczyniają się do polaryzacji społeczeństwa; w związku z tym wzywa Radę i ESDZ do zacieśnienia współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby wzmocnić odporność Gruzji w tej dziedzinie, a także zwraca się do Komisji, by wspierała reformy w zakresie umiejętności korzystania z mediów i informacji, a do rządu gruzińskiego, by współpracował z instytucjami UE w zakresie najlepszych praktyk dotyczących zwalczania dezinformacji; ponadto wzywa wszystkie podmioty polityczne w Gruzji, by powstrzymały się od wykorzystywania mediów społecznościowych do atakowania poszczególnych osób, organizacji i instytucji oraz do celowego rozpowszechniania fałszywych informacji; odnotowuje niedawne działania podjęte przez platformy mediów społecznościowych, dotyczące kont i stron zaangażowanych w skoordynowaną fałszywą aktywność i ataki na opozycję, media i społeczeństwo obywatelskie;

Poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności

18.  ubolewa, że Federacja Rosyjska, sprawująca rzeczywistą kontrolę nad gruzińskimi regionami Abchazji i Regionu Cchinwali/Osetii Południowej, wciąż dopuszcza się naruszeń praw podstawowych ludności zamieszkującej okupowane regiony, pozbawionej swobody przemieszczania się i pobytu, prawa własności i prawa dostępu do edukacji w języku ojczystym, i ponownie wyraża pełne poparcie dla bezpiecznego i godnego powrotu do domu osób wewnętrznie przesiedlonych i uchodźców; wyraża zaniepokojenie w związku z tym, że nieustanny i nielegalny proces „borderyzacji” ma szczególnie szkodliwe skutki w kontekście trwającej walki z pandemią COVID-19, ponieważ ograniczenie swobody przemieszczania się pozbawia ludzi dostępu do niezbędnych usług medycznych i zagraża ich życiu; z zadowoleniem przyjmuje wznowienie uczestnictwa w mechanizmach zapobiegania incydentom i reagowania na nie (IPRM), do którego doszło w dniu 30 lipca 2020 r. w Ergneti, i zachęca wszystkie strony do wznowienia regularnego dialogu w takiej formie aby poprawić sytuację w zakresie bezpieczeństwa i sytuację humanitarną ludności dotkniętej konfliktem;

19.  podkreśla, że równość płci jest podstawowym warunkiem zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu; wyraża uznanie dla pracy Rady ds. Równości Płci gruzińskiego parlamentu oraz dla jej wysiłków na rzecz uznania molestowania seksualnego za formę dyskryminacji oraz podnoszenia świadomości na ten temat; wzywa rząd i władze Gruzji do dalszego zwiększenia reprezentacji kobiet i równego traktowania na wszystkich szczeblach życia politycznego i społecznego; wzywa Komisję Europejską do uwzględnienia kwestii równości płci we wszystkich obszarach polityki, programach i działaniach związanych z Gruzją; wzywa do pełnego wdrożenia konwencji stambulskiej;

20.  z zadowoleniem przyjmuje pracę Departamentu ds. Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Gruzji i nalega na dokładne i skuteczne wdrożenie istniejących przepisów dotyczących praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji; wzywa do dalszych wysiłków na rzecz rozwiązania problemu dyskryminacji kobiet, osób LGBT, Romów i mniejszości religijnych w obszarach społecznym, gospodarczym, związanym z pracą i zdrowiem oraz do przyspieszenia dochodzeń i postępowań dotyczących mowy nienawiści i przestępstw z użyciem przemocy wobec wszystkich mniejszości i słabszych grup społecznych; wzywa wszystkie wspólnoty religijne, w tym gruziński Kościół Prawosławny, i społeczeństwo obywatelskie do stworzenia atmosfery tolerancji;

21.  podkreśla znaczenie dalszego wzmacniania systemu ochrony dzieci, w tym przez zapobieganie przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu nieletnich; wzywa do podnoszenia świadomości w zakresie zagrożeń cyfrowych i do zagwarantowania dostępu do edukacji dla wszystkich, w tym dzieci niepełnosprawnych; podkreśla odpowiedzialność rządu gruzińskiego za monitorowanie sytuacji dzieci w domach dziecka;

Postanowienia instytucjonalne

22.  podkreśla, jak ważne jest łagodzenie antagonizmów i polaryzacji polityki oraz zapewnienie konstruktywnej współpracy w demokratycznych instytucjach w tym kraju, w szczególności w parlamencie Gruzji; podkreśla w związku z tym, że należy poprawić klimat polityczny i budować zaufanie wśród wszystkich podmiotów politycznych i instytucjonalnych, a także między nimi a obywatelami Gruzji;

23.  wzywa parlament Gruzji, aby w pełni wykorzystał możliwości, jakimi dysponuje Gruzja będąca krajem o priorytetowym znaczeniu z punktu widzenia działań Parlamentu Europejskiego w dziedzinie wspierania demokracji, oraz by podjął dialog w celu określenia własnych potrzeb;

24.  wzywa parlament gruziński do zwiększenia zdolności w zakresie egzekwowania parlamentarnych mechanizmów kontroli, w szczególności kontroli nad systemem bezpieczeństwa; zachęca do zwiększenia roli opozycji w procesie nadzoru parlamentarnego, do uproszczenia procedur wzywania członków rządu i innych odpowiedzialnych urzędników oraz do ustanowienia scentralizowanego systemu rejestracji w celu terminowego i pełnego informowania wszystkich zainteresowanych stron na temat kontroli parlamentarnej;

Stosunki gospodarcze i handlowe

25.  zauważa z zadowoleniem, że UE jest głównym partnerem handlowym Gruzji, którego udział w całkowitej wymianie handlowej kraju wynosi 27 %; z zadowoleniem przyjmuje dalsze zbliżanie gruzińskiego ustawodawstwa w dziedzinach związanych z handlem; podkreśla, że należy zwiększyć i zróżnicować gruziński wywóz do UE poza towary rolne i surowce oraz przyciągnąć inwestycje z UE do Gruzji, aby zapewnić większą liczbę miejsc pracy i poprawić bilans handlowy Gruzji z UE oraz jej stabilność makrofinansową, przede wszystkim przez wzmocnienie praworządności, walkę z korupcją, praniem pieniędzy i uchylaniem się od opodatkowania oraz przez wspieranie zbliżenia do standardów UE; podkreśla, jak ważne jest wspieranie korzystnego otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw regionalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w celu zwiększenia zdolności Gruzji do dalszej innowacyjności w różnych sektorach gospodarki; wzywa Komisję, by zbadała możliwości ściślejszej współpracy sektorowej w dziedzinie gospodarki cyfrowej, edukacji, badań naukowych i innowacji oraz by wzmocniła sektor ICT, transformację cyfrową i technologie ekologiczne, a także by prowadziła wymianę know-how i najlepszych praktyk; podkreśla znaczenie specjalnych programów na rzecz młodzieży dla tworzenia uczciwych możliwości zatrudnienia;

26.  przypomina, że celem układu o stowarzyszeniu / DCFTA między UE a Gruzją jest stopniowe włączenie Gruzji do jednolitego rynku; wzywa Komisję, by bardziej zdecydowanie określiła cel, jakim jest zapewnienie Gruzji dostępu do jednolitego rynku, oraz by nasiliła inicjatywy mające na celu głębszą integrację sektorową, tak aby osiągnąć większą spójność polityki z UE oraz by rezultaty współpracy dwustronnej stały się dla obu stron bardziej widoczne i konkretne;

27.  podkreśla znaczenie przejrzystości i zachęca władze Gruzji, by dalej informowały lokalnych przedsiębiorców i środki masowego przekazu o wdrażaniu DCFTA;

28.  wzywa Komisję, by wspierała pełne wdrożenie DCFTA poprzez skoordynowaną pomoc, skupiając się na zrównoważonym rozwoju gospodarczym zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i na wspieraniu MŚP i reform strukturalnych we współpracy z przedsiębiorstwami i społeczeństwem obywatelskim, w tym gruntownej reformy sektora bankowego i finansowego mającej na celu zwalczanie prania pieniędzy i uchylania się od opodatkowania;

29.  podkreśla znaczenie reform strukturalnych dla dalszej poprawy klimatu inwestycyjnego w Gruzji, w tym dla przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i zapewnienia ich przejrzystości; zachęca władze Gruzji do wzmocnienia zdolności odpowiedzialnych instytucji i zwiększenia wsparcia politycznego i jedności politycznej w odniesieniu do projektów infrastrukturalnych o strategicznym znaczeniu;

Współpraca sektorowa

30.  zachęca rząd Gruzji do kontynuowania kompleksowej reformy prawa pracy, aby zapewnić lepszą regulację warunków pracy, obejmującą stałe ulepszenia inspekcji pracy i dialogu społecznego; podkreśla w szczególności potrzebę zmiany ustawy o bezpieczeństwie pracy, tak by ustanowić pełnoprawny system kontroli i właściwy mechanizm antydyskryminacyjny, które mają służyć wyraźnemu monitorowaniu pełnego przestrzegania praw pracowniczych i systematycznej weryfikacji zagrożeń w miejscu pracy, a także potrzebę wprowadzenia nowoczesnego mechanizmu antykorupcyjnego i ratyfikowania wszystkich odpowiednich konwencji MOP; zachęca do zaangażowania w te reformy organizacji społeczeństwa obywatelskiego i związków zawodowych, mając na uwadze ich znaczenie dla praw pracowniczych i społecznych w Gruzji;

31.  przypomina, że DCFTA muszą zawsze zawierać solidne, wiążące i możliwe do wyegzekwowania rozdziały dotyczące zrównoważonego rozwoju, w pełni zgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami, w szczególności z porozumieniem paryskim, a także z zasadami WTO; zachęca do przyspieszenia realizacji trzeciego krajowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego oraz do zbliżenia gruzińskiego ustawodawstwa do dorobku prawnego UE w dziedzinie środowiska, zgodnie z wymogami układu o stowarzyszeniu dotyczącymi ochrony środowiska; wzywa Gruzję do dalszego zwiększania zaangażowania w walkę ze zmianą klimatu, a Komisję do ułatwienia udziału Gruzji w Europejskim Zielonym Ładzie oraz do zadbania o to, by DCFTA nie była sprzeczna z określonymi w nim celami i inicjatywami w zakresie ochrony środowiska;

32.  z zadowoleniem przyjmuje to, co osiągnięto dzięki jednolitym ramom wsparcia, i zachęca do szybkiego i skutecznego wdrożenia nowych programów pomocy, które koncentrują się na efektywności energetycznej, gospodarowaniu odpadami stałymi oraz zaopatrzeniu w wodę i na warunkach sanitarnych;

33.  z zadowoleniem przyjmuje przeznaczenie przez Komisję 3,4 mld EUR na 18 projektów priorytetowych w Gruzji w ramach orientacyjnego planu inwestycji w transeuropejską sieć transportową (TEN-T); wzywa Gruzję, by ulepszyła sektor energetyczny i łączność i aby w procesie wdrażania zapewniła jednocześnie zrównoważenie środowiskowe, w szczególności ochronę różnorodności biologicznej i obszarów chronionych, a także wzięła pod uwagę społeczności lokalne;

34.  z zadowoleniem przyjmuje nowy program edukacyjny Gruzji, przegląd strategii na rzecz edukacji i nauki na lata 2017–2021, nową ustawę o kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz postępy w dostosowaniu jej mechanizmu zapewniania jakości edukacji do układu o stowarzyszeniu; z zadowoleniem przyjmuje udane uczestnictwo Gruzji w programie Erasmus+, w ramach którego prawie 7 500 studentów i nauczycieli akademickich wzięło udział w wymianie między Gruzją a UE, a także Szkołę Europejską Partnerstwa Wschodniego i pierwszą szkołę europejską ustanowioną przez UE i rząd gruziński;

35.  zaleca, aby Komisja kontynuowała wysiłki na rzecz umożliwienia uczestnictwa Gruzji we wspieranych przez UE programach i agencjach, które są otwarte dla państw spoza UE, zgodnie z odpowiednim statusem prawnym;

o
o   o

36.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Wiceprzewodniczącemu Komisji / Wysokiemu Przedstawicielowi Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Gruzji.

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0457.
(2) Dz.U. C 28 z 27.1.2020, s. 97.
(3) Dz.U. C 162 z 10.5.2019, s. 138.
(4) Dz.U. C 11 z 12.1.2018, s. 82.
(5) Dz.U. C 294 z 12.8.2016, s. 111.
(6) Sprawozdanie końcowe misji obserwacji wyborów ODIHR z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyborów prezydenckich w Gruzji, s. 30.

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności