Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/0101(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0139/2020

Indgivne tekster :

A9-0139/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0222

Vedtagne tekster
PDF 179kWORD 59k
Torsdag den 17. september 2020 - Bruxelles
Typegodkendelse af motorkøretøjer (emissionsprøvning ved faktisk kørsel) ***I
P9_TA(2020)0222A9-0139/2020

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 17. september 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  I henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 skal nye lette køretøjer overholde visse emissionsgrænseværdier (Euronorm 5 og 6), og den fastsætter yderligere krav om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer. De specifikke tekniske bestemmelser, der er nødvendige for gennemførelsen af nævnte forordning, blev vedtaget ved Kommissionens forordning (EF) nr. 692/20084 og efterfølgende ved Kommissionens forordning (EU) 2017/11515.
(2)  I henhold til forordning (EF) nr. 715/2007, som ændret og yderligere konsolideret ved forordning (EU) 2018/8583a, der finder anvendelse fra den 1. september 2020, skal nye lette køretøjer overholde visse emissionsgrænseværdier (Euronorm 5 og 6) og yderligere krav om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer. De specifikke tekniske bestemmelser, der er nødvendige for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 715/2007, blev vedtaget ved Kommissionens forordning (EF) nr. 692/20084 og efterfølgende ved Kommissionens forordning (EU) 2017/11515.
__________________
__________________
3a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1).
4 Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).
4 Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).
5 Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).
5 Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Kravene til typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emission er gradvist blevet skærpet betydeligt gennem indførelsen af Euronormerne og den efterfølgende revision heraf. Mens køretøjer generelt har leveret betydelige emissionsreduktioner på tværs af de regulerede forurenende stoffer, var dette ikke tilfældet for NOx-emissioner fra dieselmotorer eller partikler for motorer med direkte benzinindsprøjtning, navnlig i lette køretøjer. Der er derfor behov for en indsats for at rette op på denne situation.
(3)  Kravene til typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emission er gradvist blevet skærpet betydeligt gennem indførelsen af Euronormerne og den efterfølgende revision heraf. Mens køretøjer generelt har leveret betydelige emissionsreduktioner på tværs af de regulerede forurenende stoffer, var dette ikke tilfældet for NOx-emissioner fra dieselmotorer eller partikler for motorer med direkte benzinindsprøjtning, navnlig i lette køretøjer. Der er derfor behov for tiltag, der kan rette op på denne situation.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  I Miljøagenturets (EEA) rapport om luftkvaliteten fra 20191a anslås det, at længere tids eksponering for luftforurening var årsag til mere end 506 000 for tidlige dødsfald i EU-28 i 2016. Rapporten bekræftede også, at vejtransport fortsat var den primære kilde til NOx-emissioner i EU-28 i 2017 og tegnede sig for omkring 40 % af de samlede NOx-emissioner i Unionen, samt at ca. 80 % af den samlede NOx-emission fra vejtransport stammer fra dieselkøretøjer.
__________________
1a EEA: Air quality in Europe — 2019 report.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)
(3b)  Uafhængige aktørers adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer er afgørende for at genvinde forbrugernes tillid.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 3 c (ny)
(3c)  Fabrikanternes nylige overtrædelser af de eksisterende retlige rammer, herunder af deres retlige forpligtelser i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007, har afsløret kontrol- og håndhævelsesmekanismernes svagheder. Forbrugerne endte uden tilfredsstillende kompensation, og selv i de tilfælde hvor der blev tildelt kompensation, blev køretøjerne ofte ikke bragt i overensstemmelse med Euronorm 5 og 6. Eftersom det stigende antal forbud mod dieselkøretøjer i de europæiske byer påvirker borgernes dagligdag, ville en passende kompenserende foranstaltning være at udstyre de køretøjer, der ikke opfylder normerne, med en passende udstødningsbehandlingsteknologi (udskiftning af fysisk udstyr) eller at tilbyde forbrugeren et tilskud til at skifte et indkøbt køretøj ud med en renere model.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  Som følge heraf udviklede Kommissionen en ny metode til prøvning af køretøjers emissioner under faktiske kørselsforhold, nemlig prøvningsproceduren for emission ved faktisk kørsel (RDE). RDE-prøvningsproceduren blev indført ved Kommissionens forordning (EU) 2016/4276 og (EU) 2016/6467, efterfølgende overtaget i forordning (EU) 2017/1151 og yderligere forbedret ved Kommissionens forordning (EU) 2017/11548.
(5)  Som følge heraf udviklede Kommissionen en ny metode til prøvning af køretøjers emissioner under faktiske kørselsforhold, nemlig prøvningsproceduren for emission ved faktisk kørsel (RDE). RDE-prøvningsproceduren blev indført ved Kommissionens forordning (EU) 2016/4276 og (EU) 2016/6467, efterfølgende overtaget i forordning (EU) 2017/1151 og yderligere forbedret ved Kommissionens forordning (EU) 2017/11548 og (EU) 2018/18328a.
__________________
__________________
6 Kommissionens forordning (EU) 2016/427 af 10. marts 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 82 af 31.3.2016, s. 1).
6 Kommissionens forordning (EU) 2016/427 af 10. marts 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 82 af 31.3.2016, s. 1).
7 Kommissionens forordning (EU) 2016/646 af 20. april 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 109 af 26.4.2016, s. 1).
7 Kommissionens forordning (EU) 2016/646 af 20. april 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 109 af 26.4.2016, s. 1).
8 Kommissionens forordning (EU) 2017/1154 af 7. juni 2017 om ændring af Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008, Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 692/2008 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF for så vidt angår emission ved faktisk kørsel fra lette personkøretøjer og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 708).
8 Kommissionens forordning (EU) 2017/1154 af 7. juni 2017 om ændring af Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008, Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 692/2008 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF for så vidt angår emission ved faktisk kørsel fra lette personkøretøjer og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 708).
8a Kommissionens forordning (EU) 2018/1832 af 5. november 2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 med henblik på forbedring af typegodkendelsesprøvninger og -procedurer for lette personbiler og lette erhvervskøretøjer, herunder procedurer for køretøjers overensstemmelse efter ibrugtagning og emission ved faktisk kørsel og indførelse af udstyr til overvågning af forbruget af brændstof og elektrisk energi (EUT L 301 af 27.11.2018, s. 1).
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Ved forordning (EU) 2016/6469 blev datoerne for anvendelse af RDE-prøvningsproceduren og overholdelseskriterierne for RDE indført. Til dette formål blev der anvendt forureningsspecifikke overensstemmelsesfaktorer for at tage højde for den statistiske og tekniske usikkerhed ved de målinger, der blev foretaget ved hjælp af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS).
(6)  Ved forordning (EU) 2016/6469 blev datoerne for anvendelse af RDE-prøvningsproceduren og overholdelseskriterierne for RDE indført. Kravene for personkøretøjer og lette erhvervskøretøjer skulle tages i anvendelse over en årrække for at give fabrikanterne tilstrækkelig tid til at lægge planer for hver køretøjsgruppe. Til dette formål blev der indført forureningsspecifikke overensstemmelsesfaktorer for at tage højde for den statistiske og tekniske usikkerhed ved de målinger, der blev foretaget ved hjælp af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS).
__________________
__________________
9 Kommissionens forordning (EU) 2016/646 af 20. april 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 109 af 26.4.2016, s. 1).
9 Kommissionens forordning (EU) 2016/646 af 20. april 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 109 af 26.4.2016, s. 1).
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
(6a)  I henhold til Miljøagenturets rapport fra 2016 skyldtes forskellen mellem de emissioner, der blev målt henholdsvis ved faktisk kørsel og i laboratorier, primært tre faktorer: En forældet prøvningsmetode, fleksibiliteter i den nuværende metode samt forhold under brugen, der afhænger af føreren. Der er behov for en undersøgelse med henblik på at fastslå, hvor stor en margen der kan tilskrives kørestilen og udendørstemperaturen. Der bør skelnes klart mellem overensstemmelsesfaktoren, den udstyrsrelaterede margen samt den fører- og temperaturafhængige margen i brugsfaktoren.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Den 13. december 2018 afsagde Retten dom i de forenede sager T-339/16, T-352/16 og T-391/1622 om et annullationssøgsmål vedrørende forordning (EU) 2016/646. Retten annullerede den del af forordning (EU) 2016/646, som fastsatte de overensstemmelsesfaktorer, der lå til grund for vurderingen af, om RDE-prøvningsresultaterne var i overensstemmelse med emissionsgrænseværdierne i forordning (EF) nr. 715/2007. Retten fandt, at kun lovgiveren selv kunne indføre disse overensstemmelsesfaktorer, da de berørte et væsentligt element i forordning (EF) nr. 715/2007.
(7)  Den 13. december 2018 afsagde Retten dom i de forenede sager T-339/16, T-352/16 og T-391/1622 om et annullationssøgsmål vedrørende forordning (EU) 2016/646. Retten annullerede den del af forordning (EU) 2016/646, som havde fastsat de overensstemmelsesfaktorer, der lå til grund for vurderingen af, om RDE-prøvningsresultaterne var i overensstemmelse med emissionsgrænseværdierne i forordning (EF) nr. 715/2007. Retten fandt, at kun lovgiveren selv kunne indføre disse overensstemmelsesfaktorer, da de berørte et væsentligt element i forordning (EF) nr. 715/2007 og ”fører (...) de facto til at ændre de emissionsgrænser for nitrogenoxider, der er fastsat for Euro 6-normen, (...) selv om disse grænser (...) skal finde anvendelse på RDE-prøvninger”.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Retten rejste ikke tvivl om den tekniske begrundelse for overensstemmelsesfaktorerne. Derfor og i betragtning af at der på det nuværende stade af den teknologiske udvikling stadig er en uoverensstemmelse mellem emissioner målt ved faktisk kørsel og emissioner målt i et laboratorium, er det hensigtsmæssigt at indføre overensstemmelsesfaktorerne i forordning (EF) nr. 715/2007.
(8)  Retten rejste tvivl om, hvorvidt Kommissionens påberåbelse af mulige statistiske fejl var velbegrundet, navnlig hvad angik den midlertidige overensstemmelsesfaktor på 2,1, og anførte, at statistiske usikkerheder korrigeres gennem foranstaltninger vedrørende repræsentativiteten af stikprøven eller af forsøget eller gennem antallet af forsøg. For så vidt angik den indførte tekniske usikkerhedsmargen anførte Retten endvidere, at det efter en RDE-prøvning er umuligt at fastslå, hvorvidt det prøvede køretøj overholder de retlige grænser eller overhovedet er i nærheden af dem. Alt måleudstyr har en teknisk usikkerhedsmargen, og PEMS-udstyr har, som følge af dets anvendelse under mere variable forhold, vist sig at have en noget større margen end ikke-mobilt laboratorieudstyr, hvilket kan resultere i såvel over- som undervurdering af emissionerne. I betragtning af at der på det nuværende stade af den teknologiske udvikling stadig er en uoverensstemmelse mellem emissioner målt ved faktisk kørsel og emissioner målt i et laboratorium, er det hensigtsmæssigt midlertidigt at indføre overensstemmelsesfaktorerne i forordning (EF) nr. 715/2007.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)
(8a)  Europa-Parlamentet bifaldt i sin beslutning af 28. marts 2019 om den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen Rettens afgørelse og anmodede eksplicit Kommissionen om ikke at indføre flere nye overensstemmelsesfaktorer med henblik på at sikre, at Euronorm 6 ikke blev udvandet yderligere og i stedet overholdes ved normal brug, som det oprindeligt var tiltænkt i forordning (EF) nr. 715/2007.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  For at give fabrikanterne mulighed for at overholde emissionsgrænserne for Euro 6 i forbindelse med RDE-prøvningsproceduren, bør overensstemmelseskriterierne for RDE indføres i to trin. I det første trin bør der på fabrikantens anmodning anvendes en midlertidig overensstemmelsesfaktor, mens der som andet trin kun anvendes en endelig overensstemmelsesfaktor. Kommissionen bør løbende overvåge de endelige overensstemmelsesfaktorer i lyset af den tekniske udvikling.
(9)  For at give fabrikanterne mulighed for at overholde emissionsgrænserne for Euro 6 i forbindelse med RDE-prøvningsproceduren, bør overensstemmelseskriterierne for RDE indføres i to trin. I det første trin bør der på fabrikantens anmodning anvendes en midlertidig overensstemmelsesfaktor, mens der som andet trin kun anvendes en endelig overensstemmelsesfaktor. Den endelige overensstemmelsesfaktor bør gælde i en overgangsperiode og omfatte en margen, der udtrykker den ekstra måleusikkerhed, der er forbundet med indførelsen af PEMS. Kommissionen bør løbende vurdere denne overensstemmelsesfaktor i lyset af den tekniske udvikling og årligt nedjustere den på grundlag af videnskabelig dokumentation, måleprocedurens forbedrede nøjagtighed og de tekniske fremskridt med PEMS. Overensstemmelsesfaktoren bør gradvist sænkes og ophøre med at gælde senest den 30. september 2022.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
(9a)   Kommissionen bør senest i juni 2021 fastsætte strengere krav for PEMS-måleudstyr, der må anvendes i forbindelse med RDE-prøvninger. De fastsatte standarder bør så vidt muligt tage hensyn til relevante standardiseringselementer udviklet af CEN baseret på det bedst tilgængelige PEMS-udstyr.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)
(9b)  Det er vigtigt at understrege, at mens dette forslag omhandler overensstemmelsesfaktoren, skal spørgsmålet om emissionsgrænsenormerne behandles i det kommende post-Euro 6-forslag. For at sikre hurtige fremskridt hen imod vedtagelsen af de fremtidige emissionsgrænseværdier (efter Euro 6) og forbedre luftkvaliteten for EU-borgerne er det vigtigt, at Kommissionen, såfremt det er relevant, forelægger et forslag til retsakt herom snarest muligt og senest i juni 2021 som bebudet i dens meddelelse af 11. december 2019 om "Europas grønne pagt", der fremhæver behovet for at skifte til bæredygtig og intelligent mobilitet og sikre vejen mod nulemissionsmobilitet. Der bør ikke anvendes overensstemmelsesfaktorer i forbindelse med implementeringen af post-Euro 6-standarderne.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 9 c (ny)
(9c)  Med henblik på at anspore producenterne til at anlægge en proaktiv og miljøvenlig indstilling bør de nye teknologiske innovationer, som sigter på at absorbere NOx, prøves, kvantificeres og tages i betragtning i den efterfølgende revision af Euro-normerne.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  Lissabontraktaten gav mulighed for, at lovgiveren kan delegere beføjelser til Kommissionen til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der supplerer eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt. De foranstaltninger, der kan være omfattet af delegeringer af beføjelser som omhandlet i artikel 290, stk. 1, i TEUF, svarer i princippet til dem, der er omfattet af forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i Rådets afgørelse 1999/468/EF11. Det er derfor nødvendigt at tilpasse bestemmelserne i forordning (EF) nr. 715/2007, som foreskriver benyttelse af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i TEUF.
(10)  Lissabontraktaten gav mulighed for, at lovgiveren kan delegere beføjelser til Kommissionen til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der supplerer eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt. De foranstaltninger, der kan være omfattet af delegeringer af beføjelser som omhandlet i artikel 290, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, svarer i princippet til dem, der er omfattet af forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i Rådets afgørelse 1999/468/EF11. Det er derfor nødvendigt at tilpasse bestemmelserne i forordning (EF) nr. 715/2007, som foreskriver benyttelse af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i TEUF.
_________________
_________________
11 Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).
11 Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  For at bidrage til opfyldelsen af Unionens luftkvalitetsmålsætninger og reducere emissioner fra køretøjer bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) delegeres til Kommissionen for så vidt angår de detaljerede regler om de specifikke procedurer, prøvninger og krav vedrørende typegodkendelse. Denne delegering bør omfatte supplering af forordning (EF) nr. 715/2007 ved hjælp af sådanne reviderede regler samt af de prøvningscyklusser, der anvendes til emissionsmåling, kravene til gennemførelsen af forbuddet mod anvendelse af manipulationsanordninger, som mindsker emissionsbegrænsende systemers effektivitet, de foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelse af en fabrikants forpligtelse til at give ubegrænset og standardiseret adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, samt vedtagelse af en revideret metode til måling af partikler. Delegeringen bør endvidere omfatte ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 med henblik på at nedjustere de endelige overensstemmelsesfaktorer, så de afspejler de tekniske fremskridt vedrørende PEMS, og justere de grænseværdier, der er baseret på partikelmasse, og indføre grænseværdier baseret på partikelantal. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
(11)  For at bidrage til opfyldelsen af Unionens luftkvalitetsmålsætninger og reducere emissioner fra køretøjer bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF delegeres til Kommissionen for så vidt angår de detaljerede regler om de specifikke procedurer, prøvninger og krav vedrørende typegodkendelse. Denne delegering bør omfatte supplering af forordning (EF) nr. 715/2007 ved hjælp af sådanne reviderede regler samt af de prøvningscyklusser, der anvendes til emissionsmåling, kravene til gennemførelsen af forbuddet mod anvendelse af manipulationsanordninger, som mindsker emissionsbegrænsende systemers effektivitet, samt vedtagelse af en revideret metode til måling af partikler. Uagtet det korte tidsrum mellem ikrafttrædelsen af denne forordning og ophævelsen af bestemmelserne angående reparations- og vedligeholdelsesinformationer (RMI) ved forordning (EU) 2018/858 bør delegeringen af hensyn til retssikkerheden og for at sikre, at alle muligheder står åbne for lovgiveren, også omfatte de foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelse af en fabrikants forpligtelse til at give ubegrænset og standardiseret adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer. Delegeringen bør endvidere omfatte ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 med henblik på at nedjustere overensstemmelsesfaktorerne, så de afspejler måleprocedurens forbedrede kvalitet eller de tekniske fremskridt vedrørende PEMS, og justere de grænseværdier, der er baseret på partikelmasse, og indføre grænseværdier baseret på partikelantal. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1a. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
_________________
1a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2
Disse forpligtelser omfatter opfyldelse af de i bilag I fastsatte emissionsgrænser. Med henblik på at fastslå, om Euro 6-emissionsgrænserne i skema 2 i bilag I, er overholdt, skal emissionsværdier, der er fastsat ved en gyldig emissionsprøvning ved faktisk kørsel (RDE), divideres med den gældende overensstemmelsesfaktor, jf. skema 2a i bilag I. Resultatet skal forblive under Euro 6-emissionsgrænserne i skema 2 i samme bilag.
Disse forpligtelser omfatter overholdelse af de i bilag I fastsatte emissionsgrænser. Med henblik på at fastslå, om Euro 6-emissionsgrænserne i skema 2 i bilag I, er overholdt, skal emissionsværdier, der er fastsat ved en gyldig emissionsprøvning ved faktisk kørsel (RDE), divideres med den gældende overensstemmelsesfaktor, jf. skema 2a i bilag I. Resultatet skal forblive under Euro 6-emissionsgrænserne i skema 2 i samme bilag. Overensstemmelsesfaktoren sænkes gradvist ved årlige nedjusteringer baseret på vurderinger fra FFC. Overensstemmelsesfaktoren ophører med at gælde senest den 30. september 2022.
Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 5 – stk. 1
1.  Fabrikanten skal sikre, at de komponenter i køretøjet, der med sandsynlighed vil påvirke emissionen, er udformet, konstrueret og samlet, således at køretøjet ved normal brug er i overensstemmelse med denne forordning."
1.  Fabrikanten skal sikre, at de komponenter i køretøjet, der med sandsynlighed vil påvirke emissionen, er udformet, konstrueret og samlet, således at køretøjet ved normal brug er i overensstemmelse med denne forordning. Fabrikanten skal også garantere pålideligheden af de forureningsbegrænsende anordninger og stræbe efter at mindske risikoen for tyveri eller manipulation af disse anordninger.
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 8 – stk. 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 14a med henblik på at supplere artikel 6 og 7. Dette omfatter definitionen og opdateringen af de tekniske specifikationer for, hvordan OBD-systemer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer skal stilles til rådighed, under særlig hensyntagen til SMV'ers specifikke behov."
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 14a med henblik på at supplere artikel 6 og 7. Dette omfatter definitionen og opdateringen af de tekniske specifikationer for, hvordan OBD-systemer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer skal stilles til rådighed, under særlig hensyntagen til SMV'ers, mikrovirksomheders og selvstændige erhvervsdrivendes specifikke behov.
Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2
Overholdelsen af Euro 6-emissionsgrænserne skal under alle gyldige RDE-prøvninger bestemmes under hensyntagen til den forureningsspecifikke overensstemmelsesfaktor, der er fastsat i skema 2a i bilag I i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, andet afsnit.
Overholdelsen af Euro 6-emissionsgrænserne skal under alle gyldige RDE-prøvninger bestemmes under hensyntagen til den forureningsspecifikke overensstemmelsesfaktor, der er fastsat i skema 2a i bilag I i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, andet afsnit. Overensstemmelsesfaktoren sænkes gradvist ved årlige nedjusteringer baseret på vurderinger fra FFC. Overensstemmelsesfaktoren ophører med at gælde senest den 30. september 2022.
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 2
Overholdelsen af Euro 6-emissionsgrænserne skal under alle gyldige RDE-prøvninger bestemmes under hensyntagen til den forureningsspecifikke overensstemmelsesfaktor, der er fastsat i skema 2a i bilag I i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, andet afsnit.
Overholdelsen af Euro 6-emissionsgrænserne skal under alle gyldige RDE-prøvninger bestemmes under hensyntagen til den forureningsspecifikke overensstemmelsesfaktor, der er fastsat i skema 2a i bilag I i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, andet afsnit. Overensstemmelsesfaktoren sænkes gradvist ved årlige nedjusteringer baseret på vurderinger fra FFC. Overensstemmelsesfaktoren ophører med at gælde senest den 30. september 2022.
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 14 – stk. 3 og stk. 3 a (nyt)
3.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a:
3.  Kommissionen vedtager senest den 1. juni 2021 delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a til supplering af denne forordning med henblik på at tilpasse procedurer, prøvninger og krav samt de prøvningscyklusser, der anvendes til emissionsmåling, for på tilstrækkelig vis at afspejle emissioner ved faktisk kørsel under normale anvendelsesbetingelser, herunder bl.a. temperatur- og grænsebetingelser, sænkning af nulpunktsforskydningen og håndtering af farlige stigninger i partikeludledningen i forbindelse med filterrensning, under hensyntagen til eventuelle relevante standardiseringselementer udviklet af CEN og baseret på det bedste tilgængelige udstyr.
a)  supplering af denne forordning med henblik på at tilpasse procedurer, prøvninger og krav samt de prøvningscyklusser, der anvendes til emissionsmåling, for på tilstrækkelig vis at afspejle emissioner ved faktisk kørsel
b)  ændring af denne forordning med henblik på at tilpasse de forureningsspecifikke endelige overensstemmelsesfaktorer, der er anført i skema 2a i bilag I, til den tekniske udvikling."
3a.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a til ændring af denne forordning med henblik på at nedjustere de forureningsspecifikke overensstemmelsesfaktorer, der er anført i skema 2a i bilag I, og tilpasse dem til den tekniske udvikling.
Ændring 24
Forslag til forordning
Bilag – afsnit 1
Forordning (EF) nr. 715/2007
Bilag I – tabel 2a – række 2

Kommissionens forslag

CF pollutant-final (2)

1,43

1,5

-

-

-

(2)   CF pollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse med Euro 6-emissionsgrænserne under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er forbundet med anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS).

Ændring

CF pollutant-final (2)

1 + margen (margen =0,32*)

1 + margen (margen =0,5*)

-

-

-

* Skal nedjusteres årligt på grundlag af Det Fælles Forskningscenters løbende vurderinger.

(2)   CF pollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der i en overgangsperiode anvendes til at bestemme overensstemmelse med Euro 6-emissionsgrænserne under hensyntagen til den yderligere tekniske måleusikkerhed, der er forbundet med indførelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS). Den udtrykkes som 1 + en margen for måleusikkerhed. Margenen skal nedbringes til 0 og overensstemmelsesfaktoren ophøre med at gælde senest den 30. september 2022.

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A9-0139/2020).

Seneste opdatering: 12. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik