Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/0101(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0139/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0139/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0222

Hyväksytyt tekstit
PDF 178kWORD 52k
Torstai 17. syyskuuta 2020 - Bryssel
Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä (todelliset ajonaikaiset päästöt) ***I
P9_TA(2020)0222A9-0139/2020

Euroopan parlamentin tarkistukset 17. syyskuuta 2020 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Asetuksessa (EY) N:o 715/2007 vaaditaan, että uusien kevyiden ajoneuvojen on noudatettava tiettyjä päästörajoja (Euro 5 ja Euro 6), ja asetetaan lisävaatimuksia ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudelle. Kyseisen asetuksen panemiseksi täytäntöön tarvittavat tekniset erityisvaatimukset vahvistettiin komission asetuksessa (EY) N:o 692/20084 ja sen jälkeen komission asetuksessa (EU) N:o 2017/11515.
(2)  Asetuksessa (EY) N:o 715/2007 vaaditaan, että uusien kevyiden ajoneuvojen on noudatettava tiettyjä päästörajoja (Euro 5 ja Euro 6), ja asetetaan ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudelle lisävaatimuksia, joita on muutettu ja jotka on edelleen konsolidoitu asetuksella (EU) 2018/8583 a, jota sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2020. Asetuksen (EY) N:o 715/2007 panemiseksi täytäntöön tarvittavat tekniset erityisvaatimukset vahvistettiin komission asetuksessa (EY) N:o 692/20084 ja sen jälkeen komission asetuksessa (EU) 2017/11515.
__________________
__________________
3 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, s. 1).
4 Komission asetus (EY) N:o 692/2008, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2008, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta (EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1).
4 Komission asetus (EY) N:o 692/2008, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2008, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta (EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1).
5 Komission asetus (EU) 2017/1151, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2017, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 1).
5 Komission asetus (EU) 2017/1151, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2017, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 1).
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnässä käytettäviä päästövaatimuksia on tiukennettu vaiheittain merkittävästi Euro-normien käyttöönoton ja myöhemmän tarkistamisen myötä. Vaikka ajoneuvojen päästöt ovat yleisesti ottaen vähentyneet huomattavasti eri säänneltyjen epäpuhtauksien osalta, näin ei ole käynyt dieselmoottorien NOx-päästöjen ja bensiinikäyttöisten suoraruiskutusmoottorien hiukkaspäästöjen tapauksessa etenkään silloin, kun kyse on kevyiden hyötyajoneuvojen moottoreista. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan sen vuoksi toimia.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) vuonna 2019 julkaisemassa ilmanlaaturaportissa1 a arvioidaan, että vuonna 2016 pitkäaikainen altistuminen ilmansaasteille aiheutti yli 506 000 ennenaikaista kuolemantapausta EU:n 28 jäsenvaltiossa. Raportissa vahvistettiin myös, että tieliikenne oli edelleen merkittävin NOx-päästöjen lähde EU:n alueella vuonna 2017, jolloin tieliikenteen päästöjen osuus kaikista EU:n NOx-päästöistä oli noin 40 prosenttia, ja että noin 80 prosenttia kaikista tieliikenteen NOx-päästöistä aiheutuu dieselkäyttöisistä ajoneuvoista.
__________________
1 a Air Quality in Europe 2019 (Euroopan ilmanlaaturaportti 2019), Euroopan ympäristökeskus.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
(3 b)  Kuluttajien luottamuksen palauttamisen kannalta on olennaista, että ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot ovat riippumattomien toimijoiden saatavissa.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)
(3 c)  Viimeaikaiset tapaukset, joissa valmistajat eivät ole noudattaneet nykyistä oikeudellista kehystä vaan ovat esimerkiksi rikkoneet asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisia lakisääteisiä velvoitteitaan, ovat paljastaneet valvonta- ja täytäntöönpanomekanismien heikkoudet. Kuluttajat ovat jääneet vaille tyydyttävää korvausta, sillä silloinkin kun korvaus on myönnetty, ajoneuvoja ei useinkaan ole sen myötä saatettu Euro 5- ja Euro 6 -normien mukaisiksi. Koska yhä useammassa Euroopan kaupungissa määrätyt dieselkiellot vaikuttavat kansalaisten päivittäiseen elämään, asianmukaisia korvaavia toimenpiteitä olisivat soveltuvan pakokaasun käsittelyteknologian asentaminen vaatimustenvastaisiin ajoneuvoihin (laitteiston muuttaminen) tai vaihtopalkkion tarjoaminen, jos kuluttaja tahtoo vaihtaa ostamansa ajoneuvon päästöttömämpään malliin.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Tämän perusteella komissio laati uuden menetelmän, jolla ajoneuvojen päästöjä testataan todellisissa ajo-olosuhteissa, eli todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) testin. RDE-testausmenettely otettiin käyttöön komission asetuksilla (EU) 2016/4276 ja (EU) 2016/6467. Se sisällytettiin myöhemmin asetukseen (EU) 2017/1151, ja sitä paranneltiin komission asetuksella (EU) 2017/11548.
(5)  Tämän perusteella komissio laati uuden menetelmän, jolla ajoneuvojen päästöjä testataan todellisissa ajo-olosuhteissa, eli todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) testin. RDE-testausmenettely otettiin käyttöön komission asetuksilla (EU) 2016/4276 ja (EU) 2016/6467. Se sisällytettiin myöhemmin asetukseen (EU) 2017/1151, ja sitä paranneltiin komission asetuksilla (EU) 2017/11548 ja (EU) 2018/18328 a.
__________________
__________________
6 Komission asetus (EU) 2016/427, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (EUVL L 82, 31.3.2016, s. 1).
6 Komission asetus (EU) 2016/427, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (EUVL L 82, 31.3.2016, s. 1).
7 Komission asetus (EU) 2016/646, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (EUVL L 109, 26.4.2016, s. 1).
7 Komission asetus (EU) 2016/646, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (EUVL L 109, 26.4.2016, s. 1).
8 Komission asetus (EU) 2017/1154, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2017, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta annetun komission asetuksen (EU) 2017/1151 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvistä päästöistä (Euro 6) (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 708).
8 Komission asetus (EU) 2017/1154, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2017, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta annetun komission asetuksen (EU) 2017/1151 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvistä päästöistä (Euro 6) (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 708).
8 a Komission asetus (EU) 2018/1832, annettu 5 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) 2017/1151 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjä koskevien tyyppihyväksyntätestien parantamiseksi, mukaan luettuina käytönaikaiseen vaatimustenmukaisuuteen ja todellisiin ajonaikaisiin päästöihin sekä polttoaineen ja sähköenergian kulutuksen seurantalaitteiden käyttöönottoon liittyvät testit (EUVL L 301, 27.11.2018, s. 1).
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Asetuksessa (EU) N:o 2016/6469 vahvistettiin RDE-testausmenettelyn soveltamispäivät ja RDE:ssä sovellettavat vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Sitä varten käytettiin epäpuhtauskohtaisia vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja, joilla otetaan huomioon kannettavilla päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS) tehtyjen mittausten tilastollinen ja tekninen epävarmuus.
(6)  Asetuksessa (EU) 2016/6469 vahvistettiin RDE-testausmenettelyn soveltamispäivät ja RDE:ssä sovellettavat vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Henkilöajoneuvoja ja kevyitä hyötyajoneuvoja koskevat soveltamisen alkamispäivät porrastettiin vuosittain, jotta kunkin ajoneuvoryhmän valmistajille taattaisiin mahdollisuus oikea-aikaiseen suunnitteluun. Sitä varten otettiin käyttöön epäpuhtauskohtaiset vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut, joilla otetaan huomioon kannettavilla päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS) tehtyjen mittausten tilastollinen ja tekninen epävarmuus.
9 Komission asetus (EU) 2016/646, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (EUVL L 109, 26.4.2016, s. 1).
9 Komission asetus (EU) 2016/646, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (EUVL L 109, 26.4.2016, s. 1).
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  EEA:n vuonna 2016 julkaiseman raportin mukaan ero todellisten ajonaikaisten päästöjen ja laboratoriossa mitattujen päästöjen välillä johtui pääasiassa kolmesta tekijästä: vanhentuneesta testausmenettelystä, nykyisen menettelyn joustavuudesta sekä ajonaikaisista tekijöistä, jotka ovat riippuvaisia kuljettajasta. Ajotavasta ja ulkoilman lämpötilasta johtuvan marginaalin selvittämiseksi tarvitaan tutkimusta. Vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, laitteistoon liittyvä marginaali sekä ajonaikaisiin tekijöihin liittyvä marginaali, joka on riippuvainen kuljettajasta ja lämpötilasta, olisi erotettava selkeästi toisistaan.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Unionin yleinen tuomioistuin antoi 13 päivänä joulukuuta 2018 tuomion yhdistetyissä asioissa T-339/16, T-352/16 ja T-391/1622, joissa haettiin asetuksen (EU) 2016/646 kumoamista. Yleinen tuomioistuin kumosi asetuksen (EU) 2016/646 sen osan, jossa vahvistettiin vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut, joilla arvioidaan, vastaavatko RDE-testien tulokset asetuksessa (EY) N:o 715/2007 vahvistettuja päästöraja-arvoja. Tuomioistuin katsoi, että vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut olisi voinut vahvistaa vain lainsäätäjä, koska ne liittyvät säädöksen (asetus (EY) N:o 715/2007) olennaiseen osaan.
(7)  Unionin yleinen tuomioistuin antoi 13 päivänä joulukuuta 2018 tuomion yhdistetyissä asioissa T-339/16, T-352/16 ja T-391/16, joissa haettiin asetuksen (EU) 2016/646 kumoamista. Yleinen tuomioistuin kumosi asetuksen (EU) 2016/646 sen osan, jossa oli vahvistettu vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut, joilla arvioidaan, vastaavatko RDE-testien tulokset asetuksessa (EY) N:o 715/2007 vahvistettuja päästöraja-arvoja. Tuomioistuin katsoi, että vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut olisi voinut vahvistaa vain lainsäätäjä, koska ne liittyvät asetuksen (EY) N:o 715/2007 keskeiseen osaan ja koska niiden seurauksena ”typen oksideille määritettyjä Euro 6 ‑päästörajoja nimittäin tosiasiallisesti muutetaan RDE-testien osalta, vaikka näitä rajoja on sovellettava niissä”.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Yleinen tuomioistuin ei kyseenalaistanut vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen teknisiä perusteluja. Sen vuoksi ja ottaen huomioon, että tekniikan kehityksen nykyisessä vaiheessa todellisissa ajo-olosuhteissa ja laboratoriossa mitatut päästöt edelleen poikkeavat toisistaan, vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut on aiheellista sisällyttää asetukseen (EY) N:o 715/2007.
(8)  Yleinen tuomioistuin esitti epäilynsä siitä, olisiko komission ”perusteltua vedota mahdollisiin tilastollisiin virheisiin” varsinkaan väliaikaisen vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun 2,1 osalta, ja totesi, että ”tilastolliset epävarmuustekijät [...] saadaan korjattua otoksen tai kokeiden edustavuutta [...] tai suoritettujen kokeiden määrää [...] koskevilla toimilla”. Lisäksi tuomioistuin totesi käyttöön otetun teknisen epävarmuusmarginaalin osalta, ”ettei RDE-testin perusteella voida määrittää, ovatko testatun ajoneuvon päästöt näiden rajojen mukaiset tai edes lähellä niitä”. Kaikilla mittauslaitteistoilla on tekninen epävarmuusmarginaali, ja koska PEMS-laitteistoja käytetään vaihtelevammissa olosuhteissa, niillä on todettu olevan hieman suurempi marginaali kuin ei-liikuteltavilla laboratoriolaitteistoilla, vaikka tämä voi itse asiassa tarkoittaa sekä päästöjen yli- että aliarviointia. Ottaen huomioon, että tekniikan kehityksen nykyisessä vaiheessa todellisissa ajo-olosuhteissa ja laboratoriossa mitatut päästöt edelleen poikkeavat toisistaan, vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut on aiheellista sisällyttää väliaikaisesti asetukseen (EY) N:o 715/2007.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)  Dieselgate-skandaalin viimeaikaisesta kehityksestä 28 päivänä maaliskuuta 2019 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti piti myönteisenä yleisen tuomioistuimen antamaa tuomiota ja kehotti erikseen, että komissio ei ottaisi käyttöön uusia vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja, jotta varmistetaan, että Euro 6 -normeja ei enää heikennetä enempää vaan että niitä noudatetaan tavanomaisissa käyttöolosuhteissa, kuten asetuksessa (EY) N:o 715/2007 alun perin säädettiin.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Jotta valmistajat voisivat noudattaa Euro 6 -päästörajoja RDE-menettelyn yhteydessä, RDE:ssä sovellettavat vaatimustenmukaisuusvaatimukset olisi otettava käyttöön kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa olisi valmistajan pyynnöstä sovellettava väliaikaista vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, ja toisessa vaiheessa käytettäisiin vain lopullista vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua. Komission olisi tarkasteltava lopullisia vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja teknisen kehityksen valossa.
(9)  Jotta valmistajat voisivat noudattaa Euro 6 -päästörajoja RDE-menettelyn yhteydessä, RDE:ssä sovellettavat vaatimustenmukaisuusvaatimukset olisi otettava käyttöön kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa olisi valmistajan pyynnöstä sovellettava väliaikaista vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, ja toisessa vaiheessa käytettäisiin vain lopullista vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua. Lopullista vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua olisi käytettävä siirtymäkauden aikana, ja siihen olisi sisällyttävä marginaali, joka ilmaisee PEMS-järjestelmän käyttöönottoon liittyvää ylimääräistä mittausepävarmuutta. Komission olisi jatkuvasti arvioitava kyseistä vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua teknisen kehityksen valossa ja tarkistettava sitä vuosittain alaspäin tieteellisen näytön, mittausmenettelyn tarkkuuden parantumisen ja PEMS-järjestelmän teknisen kehityksen perusteella. Vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua olisi alennettava asteittain, ja sen soveltamisen olisi päätyttävä viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2022.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)   Komission olisi määritettävä viimeistään kesäkuuhun 2021 mennessä tiukemmat vaatimukset sellaisille PEMS-mittauslaitteille, joita on mahdollista käyttää RDE-testeissä. Vahvistetuissa standardeissa olisi mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon kaikki asiaankuuluvat Euroopan standardointikomitean (CEN) kehittämät standardit, jotka perustuvat parhaisiin saatavilla oleviin PEMS-laitteistoihin.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)
(9 b)  On tärkeää korostaa, että tämä ehdotus koskee vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, kun taas päästöraja-arvoja käsitellään tulevassa Euro 6 -normin jälkeistä päästönormia koskevassa ehdotuksessa. Jotta tulevien (Euro 6 -normin jälkeisten) päästöraja-arvojen hyväksymisessä ja ilmanlaadun parantamisessa unionin kansalaisia varten voidaan edistyä ripeästi, on olennaisen tärkeää, että komissio esittää tarvittaessa asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen mahdollisimman pian ja viimeistään kesäkuuhun 2021 mennessä, kuten se ilmoitti 11 päivänä joulukuuta 2019 antamassaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa tiedonannossa, jossa korostetaan tarvetta siirtyä kestävään ja älykkääseen liikkuvuuteen ja varmistaa eteneminen kohti päästötöntä liikkuvuutta. Euro 6 ‑normin jälkeisten päästönormien täytäntöönpanossa ei pitäisi käyttää mitään vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)
(9 c)  Jotta valmistajia voidaan kannustaa omaksumaan aloitteellinen ja ympäristömyönteinen asenne, tulevassa Euro-päästönormien tarkistuksessa olisi testattava, kvantifioitava ja arvioitava uudet typen oksidien talteenottoon tarkoitetut teknologiset innovaatiot.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Lissabonin sopimuksella otettiin käyttöön mahdollisuus, jonka mukaan lainsäätäjä voi siirtää komissiolle vallan antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia. Toimenpiteet, joita SEUT-sopimuksen 290 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivallan siirto voi koskea, vastaavat periaatteessa toimenpiteitä, jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/468/EY11 5 a artiklassa säädetyn, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn soveltamisalaan. Sen vuoksi on tarpeen mukauttaa asetuksen (EY) N:o 715/2007 säännökset, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn noudattamisesta, SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisiksi.
(10)  Lissabonin sopimuksella otettiin käyttöön mahdollisuus, jonka mukaan lainsäätäjä voi siirtää komissiolle vallan antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia. Toimenpiteet, joita Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT’, 290 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivallan siirto voi koskea, vastaavat periaatteessa toimenpiteitä, jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/468/EY11 5 a artiklassa säädetyn, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn soveltamisalaan. Sen vuoksi on tarpeen mukauttaa asetuksen (EY) N:o 715/2007 säännökset, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn noudattamisesta, SEUT 290 artiklan mukaisiksi.
_________________
_________________
11 Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).
11 Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Jotta voitaisiin edesauttaa unionin ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja vähentää ajoneuvojen päästöjä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 artiklan mukaisesti siltä osin kuin on kyse tyyppihyväksynnässä sovellettaviin erityisiin menettelyihin, testeihin ja vaatimuksiin liittyvistä yksityiskohtaisista säännöistä. Valtuutukseen olisi sisällyttävä asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentäminen tällaisilla tarkistetuilla säännöillä sekä päästöjen mittaamisessa käytettävillä testisykleillä, vaatimuksilla, jotka koskevat päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta vähentävien estolaitteiden käyttökiellon täytäntöönpanoa, tarvittavilla toimenpiteillä, joilla pannaan täytäntöön valmistajan velvollisuus järjestää ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen rajoittamaton ja standardoitu saatavuus, ja vahvistamalla hiukkasten mittaamiseen käytettävä tarkistettu menettely. Valtuutukseen olisi sisällyttävä myös asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttaminen lopullisten vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen tarkistamiseksi alaspäin PEMS-järjestelmän teknisen edistymisen valossa ja hiukkasmassaan perustuvien raja-arvojen kalibroimiseksi uudelleen sekä hiukkasmäärään perustuvien raja-arvojen ottamiseksi käyttöön. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi toimitettava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla olisi oltava järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
(11)  Jotta voitaisiin edesauttaa unionin ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja vähentää ajoneuvojen päästöjä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä SEUT 290 artiklan mukaisesti siltä osin kuin on kyse tyyppihyväksynnässä sovellettaviin erityisiin menettelyihin, testeihin ja vaatimuksiin liittyvistä yksityiskohtaisista säännöistä. Valtuutukseen olisi sisällyttävä asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentäminen tällaisilla tarkistetuilla säännöillä sekä päästöjen mittaamisessa käytettävillä testisykleillä, vaatimuksilla, jotka koskevat päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta vähentävien estolaitteiden käyttökiellon täytäntöönpanoa, ja vahvistamalla hiukkasten mittaamiseen käytettävä tarkistettu menettely. Vaikka korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja koskevat säännökset kumotaan asetuksella (EU) 2018/858 pian tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, oikeusvarmuuden vuoksi ja sen varmistamiseksi, että lainsäätäjällä on käytettävissään kaikki vaihtoehdot, valtuutukseen olisi sisällyttävä myös tarvittavat toimenpiteet, joilla pannaan täytäntöön valmistajan velvollisuus järjestää ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen rajoittamaton ja standardoitu saatavuus. Valtuutukseen olisi sisällyttävä myös asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttaminen vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen tarkistamiseksi alaspäin mittausmenettelyn laadun parantumisen tai PEMS-järjestelmän teknisen edistymisen valossa ja hiukkasmassaan perustuvien raja-arvojen kalibroimiseksi uudelleen sekä hiukkasmäärään perustuvien raja-arvojen ottamiseksi käyttöön. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti1 a. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
_________________
1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Nämä velvollisuudet sisältävät liitteessä I asetettujen päästörajojen noudattamisen. Määritettäessä, onko liitteessä I olevassa taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja noudatettu, jaetaan mahdollisessa pätevässä todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) testissä määritetyt päästöarvot liitteessä I olevassa taulukossa 2 a vahvistetulla sovellettavalla vaatimustenmukaisuuden tunnusluvulla. Tuloksen on pysyttävä mainitussa liitteessä olevassa taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja pienempänä.”
Nämä velvollisuudet sisältävät liitteessä I asetettujen päästörajojen noudattamisen. Määritettäessä, onko liitteessä I olevassa taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja noudatettu, jaetaan mahdollisessa pätevässä todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) testissä määritetyt päästöarvot liitteessä I olevassa taulukossa 2 a vahvistetulla sovellettavalla vaatimustenmukaisuuden tunnusluvulla. Tuloksen on pysyttävä mainitussa liitteessä olevassa taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja pienempänä. Vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua alennetaan asteittain tarkistamalla sitä vuosittain alaspäin JRC:n tekemien arviointien perusteella. Vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun soveltamisen on päätyttävä viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2022.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
5 artikla – 1 kohta
”1. Valmistajan on varustettava ajoneuvot siten, että ne komponentit, jotka voivat vaikuttaa päästöjen määrään, on suunniteltu, valmistettu ja asennettu siten, että ajoneuvo on tavanomaisessa käytössä tämän asetuksen mukainen.”
”1. Valmistajan on varustettava ajoneuvot siten, että ne komponentit, jotka voivat vaikuttaa päästöjen määrään, on suunniteltu, valmistettu ja asennettu siten, että ajoneuvo on tavanomaisessa käytössä tämän asetuksen mukainen. Valmistajan on myös taattava pilaantumista rajoittavien laitteiden luotettavuus sekä pyrittävä pienentämään näiden laitteiden varastamisen tai peukaloinnin riskiä.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
8 artikla – 1 kohta
Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 6 ja 7 artiklan täydentämiseksi. Tähän kuuluu teknisten eritelmien määrittely ja ajan tasalle saattaminen siltä osin kuin on kyse tavasta, jolla OBD-järjestelmää koskevat sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot on annettava, jolloin on kiinnitettävä erityistä huomiota pk-yritysten erityistarpeisiin.”
Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 6 ja 7 artiklan täydentämiseksi. Tähän kuuluu teknisten eritelmien määrittely ja ajan tasalle saattaminen siltä osin kuin on kyse tavasta, jolla OBD-järjestelmää koskevat sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot on annettava, jolloin on kiinnitettävä erityistä huomiota pk-yritysten, mikroyritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien erityistarpeisiin.”
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Euro 6 -päästörajojen noudattaminen on mahdollisen pätevän RDE-testin aikana määritettävä ottamalla huomioon liitteessä I olevassa taulukossa 2 a vahvistettu epäpuhtauskohtainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.
Euro 6 -päästörajojen noudattaminen on mahdollisen pätevän RDE-testin aikana määritettävä ottamalla huomioon liitteessä I olevassa taulukossa 2 a vahvistettu epäpuhtauskohtainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. Vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua alennetaan asteittain tarkistamalla sitä vuosittain alaspäin JRC:n tekemien arviointien perusteella. Vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun soveltamisen on päätyttävä viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2022.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
10 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
Euro 6 -päästörajojen noudattaminen on mahdollisen pätevän RDE-testin aikana määritettävä ottamalla huomioon liitteessä I olevassa taulukossa 2 a vahvistettu epäpuhtauskohtainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.”
Euro 6 -päästörajojen noudattaminen on mahdollisen pätevän RDE-testin aikana määritettävä ottamalla huomioon liitteessä I olevassa taulukossa 2 a vahvistettu epäpuhtauskohtainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. Vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua alennetaan asteittain tarkistamalla sitä vuosittain alaspäin JRC:n tekemien arviointien perusteella. Vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun soveltamisen on päätyttävä viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2022.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
14 artikla – 3 kohta ja 3 a kohta (uusi)
3.  Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla
3.  Komissio antaa 14 a artiklan mukaisesti viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2021 delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta menettelyjen, testien ja vaatimusten sekä päästöjen mittaamisessa käytettävien testisyklien mukauttamiseksi vastaamaan todellisia ajonaikaisia päästöjä tavanomaisissa käyttöolosuhteissa niin, että tässä otetaan huomioon muassa lämpötila ja rajaolosuhteet, pienennetään nollavasteen poikkeamaa ja puututaan vaarallisiin hiukkaspiikkeihin, jotka johtuvat suodattimen puhdistuksesta, sekä otetaan huomioon kaikki asiaankuuluvat CENin kehittämät standardit, jotka perustuvat parhaisiin saatavilla oleviin laitteistoihin.
a)  täydennetään tätä asetusta menettelyjen, testien ja vaatimusten sekä päästöjen mittaamisessa käytettävien testisyklien mukauttamiseksi vastaamaan todellisia ajonaikaisia päästöjä;
b)  muutetaan tätä asetusta liitteessä I olevassa taulukossa 2 a vahvistettujen epäpuhtauskohtaisten lopullisten vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”
3 a.  Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta liitteessä I olevassa taulukossa 2 a vahvistettujen epäpuhtauskohtaisten vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja tarkistamiseksi alaspäin.”
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
Liite I – taulukko 2 a – rivi 2

Komission teksti

CF pollutant-final (2)

1,43

1,5

-

-

-

(2)   CFpollutant-final on vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota käytetään määritettäessä Euro 6 -päästörajojen noudattaminen ottamalla huomioon kannettavien päästömittausjärjestelmien (PEMS) käyttöön liittyvät tekniset epävarmuustekijät.

Tarkistus

CFpollutant-final (2)

1 + marginaali (marginaali = 0,32*)

1 + marginaali (marginaali = 0,5*)

-

-

-

* tarkistetaan alaspäin vähintään kerran vuodessa yhteisen tutkimuskeskuksen tekemien säännöllisten arviointien perusteella

(2)   CFpollutant-final on vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota käytetään määritettäessä Euro 6 -päästörajojen noudattaminen siirtymäkauden aikana ottamalla huomioon kannettavien päästömittausjärjestelmien (PEMS) käyttöönottoon liittyvät ylimääräiset tekniset mittausepävarmuudet. Se ilmaistaan muodossa 1 + mittausepävarmuudesta johtuva marginaali. Marginaali laskee nollaan ja vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun soveltaminen päättyy viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2022.

(1) Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A9-0139/2020).

Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö