Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/0101(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0139/2020

Ingediende teksten :

A9-0139/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0222

Aangenomen teksten
PDF 183kWORD 56k
Donderdag 17 september 2020 - Brussel
Typegoedkeuring van motorvoertuigen (emissies onder reële rijomstandigheden) ***I
P9_TA(2020)0222A9-0139/2020

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 17 september 2020 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))(1)

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 2
(2)  Verordening (EG) nr. 715/2007 legt bepaalde emissiegrenswaarden op voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en bevat aanvullende voorschriften inzake de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie. De specifieke technische bepalingen die nodig zijn om die verordening ten uitvoer te leggen, werden vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie4 en vervolgens bij Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie5.
(2)  Verordening (EG) nr. 715/2007 legt bepaalde emissiegrenswaarden op voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en bevat aanvullende voorschriften inzake de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, zoals gewijzigd en geconsolideerd bij Verordening (EU) 2018/8583 bis, die van toepassing is sinds 1 september 2020. De specifieke technische bepalingen die nodig zijn om Verordening (EG) nr. 715/2007 ten uitvoer te leggen, werden vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie4 en vervolgens bij Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie5.
__________________
__________________
3 bis Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 151 van 14.6.2018, blz. 1).
4 Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie van 18 juli 2008 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PB L 199 van 28.7.2008, blz. 1).
4 Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie van 18 juli 2008 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PB L 199 van 28.7.2008, blz. 1).
5 Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie van 1 juni 2017 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie (PB L 175 van 7.7.2017, blz. 1).
5 Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie van 1 juni 2017 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie (PB L 175 van 7.7.2017, blz. 1).
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 3
(3)  De emissievoorschriften voor typegoedkeuring van motorvoertuigen zijn geleidelijk doch aanzienlijk aangescherpt door de invoering en de daaropvolgende herziening van de Euro-normen. In het algemeen is voor voertuigen een aanzienlijke vermindering van emissies van de verschillende gereguleerde verontreinigende stoffen bewerkstelligd, maar dat is niet het geval voor NOx-emissies van dieselmotoren of deeltjesemissies van benzinemotoren met directe inspuiting, met name indien geïnstalleerd in lichte voertuigen. Daarom zijn maatregelen nodig om deze situatie te verbeteren.
(3)  De emissievoorschriften voor typegoedkeuring van motorvoertuigen zijn geleidelijk doch aanzienlijk aangescherpt door de invoering en de daaropvolgende herziening van de Euro-normen. In het algemeen is voor voertuigen een aanzienlijke vermindering van emissies van de verschillende gereguleerde verontreinigende stoffen bewerkstelligd, maar dat is niet het geval voor NOx-emissies van dieselmotoren of deeltjesemissies van benzinemotoren met directe inspuiting, met name indien geïnstalleerd in lichte voertuigen. Daarom zijn maatregelen nodig om deze situatie te verbeteren.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)
(3 bis)  Volgens het door het Europees Milieuagentschap (EEA) gepubliceerde verslag over luchtkwaliteit 20191 bis was langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging in 2016 verantwoordelijk voor naar schatting meer dan 506 000 gevallen van vroegtijdig overlijden in de EU-28. Het verslag bevestigt ook dat wegvervoer in 2017 nog steeds de belangrijkste bron van NOx-emissies in de EU-28 was en verantwoordelijk was voor circa 40 % van de totale NOx-emissies in de EU, en dat circa 80 % van de totale NOx-emissies van wegvervoer afkomstig is van dieselvoertuigen;
__________________
1 bis Verslag over de luchtkwaliteit in Europa 2019 van het EEA.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)
(3 ter)  Toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie voor onafhankelijke marktdeelnemers is van cruciaal belang om het vertrouwen van de consument te herstellen.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 3 quater (nieuw)
(3 quater)  Recente schendingen door fabrikanten van het bestaande rechtskader, waaronder schendingen van hun wettelijke verplichtingen uit hoofde van Verordening (EG) nr. 715/2007, hebben tekortkomingen op het gebied van controle- en handhavingsmechanismen aangetoond. De consumenten hebben geen bevredigende compensatie ontvangen, aangezien de betrokken voertuigen zelfs als er compensatie werd toegekend, daardoor vaak niet in overeenstemming werden gebracht met de Euro 5- en 6-normen. Aangezien dieselvoertuigen in Europese steden in toenemende mate worden verboden en dit gevolgen heeft voor het dagelijkse leven van de bevolking, zouden er passende compensatiemaatregelen kunnen worden genomen, zoals de installatie in niet-conforme voertuigen van aangepaste uitlaatgasbehandelingstechnologieën (hardwarewijziging) of – indien de consument ervoor koos een reeds gekocht voertuig voor een schoner model in te wisselen – het aanbieden van omschakelingspremies.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
(5)  Naar aanleiding van het resultaat van die analyse heeft de Commissie een nieuwe methode ontwikkeld voor het testen van voertuigemissies onder reële rijomstandigheden, de RDE-testprocedure. De RDE-testprocedure werd ingevoerd bij de verordeningen (EU) 2016/4276 en (EU) 2016/6467 van de Commissie, vervolgens overgenomen in Verordening (EU) 2017/1151 en bij Verordening (EU) 2017/11548 van de Commissie verder verbeterd
(5)  Naar aanleiding van het resultaat van die analyse heeft de Commissie een nieuwe methode ontwikkeld voor het testen van voertuigemissies onder reële rijomstandigheden, de RDE-testprocedure. De RDE-testprocedure werd ingevoerd bij de Verordeningen (EU) 2016/4276 en (EU) 2016/6467 van de Commissie, vervolgens overgenomen in Verordening (EU) 2017/1151 en bij Verordeningen (EU) 2017/11548 en (EU) 2018/18328 bis van de Commissie verder verbeterd.
__________________
__________________
6 Verordening (EU) 2016/427 van de Commissie van 10 maart 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB L 82 van 31.3.2016, blz. 1).
6 Verordening (EU) 2016/427 van de Commissie van 10 maart 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB L 82 van 31.3.2016, blz. 1).
7 Verordening (EU) 2016/646 van de Commissie van 20 april 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB L 109 van 26.4.2016, blz. 1).
7 Verordening (EU) 2016/646 van de Commissie van 20 april 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB L 109 van 26.4.2016, blz. 1).
8 Verordening (EU) 2017/1154 van de Commissie van 7 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1151 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 692/2008 en van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen in reële rijomstandigheden betreft (Euro 6) (PB L 175 van 7.7.2017, blz. 708).
8 Verordening (EU) 2017/1154 van de Commissie van 7 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1151 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 692/2008 en van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen in reële rijomstandigheden betreft (Euro 6) (PB L 175 van 7.7.2017, blz. 708).
8 bis Verordening (EU) 2018/1832 van de Commissie van 5 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie om de typegoedkeuringstests en -procedures voor de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen, waaronder die voor conformiteit tijdens het gebruik en emissies in reële rijomstandigheden, te verbeteren en bepalingen in te voeren betreffende instrumenten voor de meting van het brandstof- en elektriciteitsverbruik (PB L 301 van 27.11.2018, blz. 1).
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
(6)  Bij Verordening (EU) 2016/6469 zijn de toepassingsdata van de RDE-testprocedure en de nalevingscriteria voor emissies onder reële rijomstandigheden vastgelegd. Daartoe werd gebruikgemaakt van voor de verontreinigende stoffen specifieke conformiteitsfactoren, waarmee de statistische en technische onzekerheden van de via een draagbaar emissiemeetsysteem uitgevoerde metingen in aanmerking konden worden genomen.
(6)  Bij Verordening (EU) 2016/64691 zijn de toepassingsdata van de RDE-testprocedure en de nalevingscriteria voor emissies onder reële rijomstandigheden vastgelegd. De toepassingsdata voor passagiersvoertuigen en lichte voertuigen zijn gekozen volgens een meerjarenplanning om te garanderen dat de fabrikant een tijdige planning kan maken voor elke groep voertuigen. Daartoe werden voor de verontreinigende stoffen specifieke conformiteitsfactoren ingevoerd, waarmee de statistische en technische onzekerheden van de via een draagbaar emissiemeetsysteem uitgevoerde metingen in aanmerking konden worden genomen.
_________________
_________________
Verordening (EU) 2016/646 van de Commissie van 20 april 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB L 109 van 26.4.2016, blz. 1).
Verordening (EU) 2016/646 van de Commissie van 20 april 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB L 109 van 26.4.2016, blz. 1).
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)
(6 bis)  Volgens het verslag van het EEA van 2016 was de kloof tussen emissiemetingen in laboratoria en in reële omstandigheden hoofdzakelijk te wijten aan drie factoren: een verouderde testprocedure, flexibiliteit in de bestaande procedure en factoren tijdens het gebruik die afhankelijk zijn van de bestuurder. Een onderzoek is nodig om de marge vast te stellen die te wijten is aan de rijstijl en de buitentemperatuur. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de conformiteitsfactor, de marge als gevolg van het systeem en de marge van de factor tijdens het gebruik die afhankelijk is van de bestuurder en de temperatuur.
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
(7)  Op 13 december 2018 heeft het Gerecht uitspraak gedaan in de gevoegde zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/1622 betreffende een beroep tot nietigverklaring van Verordening (EU) 2016/646. Het Gerecht heeft het deel van Verordening (EU) 2016/646 waarin de conformiteitsfactoren zijn vastgelegd voor de beoordeling van overeenstemming van de RDE-testresultaten met de in Verordening (EG) nr. 715/2007 vastgestelde emissiegrenswaarden, nietig verklaard. Het Gerecht oordeelde dat alleen de wetgever die conformiteitsfactoren had kunnen invoeren, aangezien zij betrekking hadden op een essentieel onderdeel van Verordening (EG) nr. 715/2007.
(7)  Op 13 december 2018 heeft het Gerecht uitspraak gedaan in de gevoegde zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/1622 betreffende een beroep tot nietigverklaring van Verordening (EU) 2016/646. Het Gerecht heeft het deel van Verordening (EU) 2016/646 waarin de conformiteitsfactoren waren vastgelegd voor de beoordeling van overeenstemming van de RDE-testresultaten met de in Verordening (EG) nr. 715/2007 vastgestelde emissiegrenswaarden, nietig verklaard. Het Gerecht oordeelde dat alleen de wetgever die conformiteitsfactoren had kunnen invoeren, aangezien zij betrekking hadden op een essentieel onderdeel van Verordening (EG) nr. 715/2007 “door een feitelijke aanpassing van de daarin genoemde voor Euro 6 vastgestelde emissiegrenswaarden van stikstofoxiden, hoewel die grenswaarden moeten worden gehanteerd in die testen”.
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 8
(8)  Het Gerecht trok de technische onderbouwing van de conformiteitsfactoren niet in twijfel. Daarom, en aangezien er in de huidige stand van de technologische ontwikkeling nog altijd een discrepantie bestaat tussen de emissies die worden gemeten onder reële rijomstandigheden op de weg en de emissies die in een laboratorium worden gemeten, is het passend om de conformiteitsfactoren op te nemen in Verordening (EG) nr. 715/2007.
(8)  Het Gerecht betwijfelde “of het feit dat de Commissie zich baseert op mogelijke statistische fouten goed gefundeerd is”, met name ten aanzien de tijdelijke conformiteitsfactor van 2,1 en stelde dat “statistische onduidelijkheden worden gecorrigeerd door de representativiteit van het monster of van de test of van het volume van de testen”. Bovendien stelde het Gerecht, ten aanzien van de ingevoerde marge van technische onzekerheid, dat “na een RDE-test niet kan worden vastgesteld of het geteste voertuig al dan niet aan deze grenswaarden voldoet of deze ook maar benadert”. Alle meetapparatuur heeft een marge van technische onzekerheid en draagbare emissiemeetsystemen hebben, gezien hun gebruik in variabele omstandigheden, een vrij ruime marge in vergelijking met niet-mobiele laboratoriumapparatuur, zelfs als dit inhoudt dat emissies feitelijk zowel kunnen worden over- als onderschat. Aangezien er in de huidige stand van de technologische ontwikkeling nog altijd een discrepantie bestaat tussen de emissies die worden gemeten onder reële rijomstandigheden op de weg en de emissies die in een laboratorium worden gemeten, is het passend om de conformiteitsfactoren tijdelijk op te nemen in Verordening (EG) nr. 715/2007.
Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)
(8 bis)  In de resolutie van het Europees Parlement van 28 maart 2019 over recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal wordt het arrest van het Gerecht verwelkomd en wordt de Commissie uitdrukkelijk verzocht geen nieuwe conformiteitsfactor in te voeren om ervoor te zorgen dat de Euro 6-normen niet verder worden verwaterd en in normale gebruiksomstandigheden worden nageleefd, zoals oorspronkelijk bepaald in Verordening (EG) nr. 715/2007.
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 9
(9)  Teneinde fabrikanten in staat te stellen om in het kader van de RDE-testprocedure aan de Euro 6-emissiegrenswaarden te voldoen, moeten de nalevingscriteria voor emissies onder reële rijomstandigheden in twee stappen worden ingevoerd. Tijdens de eerste stap kan, als de fabrikant daarom verzoekt, een tijdelijke conformiteitsfactor worden gehanteerd, maar tijdens de tweede stap mag alleen de definitieve conformiteitsfactor worden gebruikt. De Commissie moet de definitieve conformiteitsfactoren voortdurend herzien in het licht van de technische vooruitgang.
(9)  Teneinde fabrikanten in staat te stellen om in het kader van de RDE-testprocedure aan de Euro 6-emissiegrenswaarden te voldoen, moeten de nalevingscriteria voor emissies onder reële rijomstandigheden in twee stappen worden ingevoerd. Tijdens de eerste stap kan, als de fabrikant daarom verzoekt, een tijdelijke conformiteitsfactor worden gehanteerd, maar tijdens de tweede stap mag alleen de definitieve conformiteitsfactor worden gebruikt. De definitieve conformiteitsfactor moet gedurende een overgangsfactor worden toegepast en een marge hebben voor de aanvullende meetonzekerheid in verband met de invoering van de draagbare emissiemeetsystemen. De Commissie moet die conformiteitsfactor voortdurend evalueren in het licht van technologische vooruitgang en jaarlijks neerwaarts aanpassen op basis van wetenschappelijk bewijs, de toegenomen nauwkeurigheid van de meetprocedure en de technische vooruitgang van de draagbare emissiemeetsystemen. De conformiteitsfactor moet geleidelijk worden verlaagd en uiterlijk 30 september 2022 worden afgeschaft.
Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)
(9 bis)   De Commissie moet uiterlijk in juni 2021 strengere eisen voor apparatuur voor draagbare emissiemeetsystemen vaststellen die voor RDE-tests kunnen worden gebruikt. De gehanteerde normen moeten, zo mogelijk, rekening houden met relevante elementen van normering die zijn ontwikkeld door het CEN op basis van de beste beschikbare draagbare emissiemeetsystemen.
Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)
(9 ter)  Het is belangrijk te onderstrepen dat dit voorstel betrekking heeft op de conformiteitsfactor, terwijl de emissiegrenswaarden aan bod moeten komen in het komende voorstel voor de periode na Euro 6. Om vooruitgang te boeken bij de vaststelling van de toekomstige emissiegrenswaarden (na Euro 6) en de verbetering van de luchtkwaliteit voor Unieburgers is het essentieel dat de Commissie hier zo spoedig mogelijk en uiterlijk in juni 2021 in voorkomend geval een wetgevingsvoorstel toe indient, zoals de Commissie heeft aangekondigd in haar mededeling van 11 december 2019 over de Europese Green Deal, waarin wordt benadrukt dat er gekozen moet worden voor duurzame en slimme mobiliteit en gezorgd moet worden voor een overgang naar emissiearme mobiliteit. Bij de tenuitvoerlegging van de post-Euro 6-normen mogen geen conformiteitsfactoren worden gebruikt.
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 9 quater (nieuw)
(9 quater)  Om de fabrikanten aan te sporen om een vooruitziende, milieubewuste benadering te hanteren, moeten de nieuwe technologische innovaties voor de absorptie van NOx worden getest, in cijfers worden uitgedrukt en in overweging worden genomen bij de volgende herziening van de Euro-normen.
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
(10)  Bij het Verdrag van Lissabon heeft de wetgever de mogelijkheid gekregen om aan de Commissie de bevoegdheid te delegeren om niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling. De maatregelen waarop de in artikel 290, lid 1, van het VWEU bedoelde bevoegdheidsdelegatie betrekking kan hebben, zijn in beginsel dezelfde als die welke vallen onder de regelgevingsprocedure met toetsing die is ingevoerd bij artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG van de Raad11. Het is derhalve noodzakelijk de bepalingen van Verordening (EG) nr. 715/2007 die voorzien in het gebruik van de regelgevingsprocedure met toetsing aan te passen aan artikel 290 van het Verdrag.
(10)  Bij het Verdrag van Lissabon heeft de wetgever de mogelijkheid gekregen om aan de Commissie de bevoegdheid te delegeren om niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling. De maatregelen waarop de in artikel 290, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bedoelde bevoegdheidsdelegatie betrekking kan hebben, zijn in beginsel dezelfde als die welke vallen onder de regelgevingsprocedure met toetsing die is ingevoerd bij artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG van de Raad11. Het is derhalve noodzakelijk de bepalingen van Verordening (EG) nr. 715/2007 die voorzien in het gebruik van de regelgevingsprocedure met toetsing aan te passen aan artikel 290 van het Verdrag.
_________________
_________________
11 Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).
11 Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).
Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Overweging 11
(11)  Teneinde te kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie inzake luchtkwaliteit en de voertuigemissies te verminderen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) handelingen vast te stellen ten aanzien van uitvoeringsbepalingen voor de specifieke procedures, tests en voorschriften voor typegoedkeuring. Ook moet zij worden bevoegd om Verordening (EG) nr. 715/2007 aan te vullen door herziening van die bepalingen alsook van de voor het meten van de emissies gebruikte testcycli; de voorschriften voor de uitvoering van het verbod op het gebruik van manipulatie-instrumenten die de doelmatigheid van de emissiecontrolesystemen verminderen; de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van de verplichting van fabrikanten om onbeperkte en gestandaardiseerde toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie te bieden; het vaststellen van een herziene meetprocedure voor deeltjes. Verder moet de Commissie worden bevoegd om Verordening (EG) nr. 715/2007 te wijzigen teneinde de definitieve conformiteitsfactoren neerwaarts te herzien ter weerspiegeling van de technische vooruitgang van draagbare emissiemeetsystemen, op deeltjesmassa gebaseerde grenswaarden aan te passen en op het deeltjesaantal gebaseerde grenswaarden vast te stellen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen moeten het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip ontvangen als de deskundigen van de lidstaten, en moeten hun deskundigen systematisch toegang hebben tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
(11)  Teneinde te kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie inzake luchtkwaliteit en de voertuigemissies te verminderen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen ten aanzien van uitvoeringsbepalingen voor de specifieke procedures, tests en voorschriften voor typegoedkeuring. Ook moet zij worden bevoegd om Verordening (EG) nr. 715/2007 aan te vullen door herziening van die bepalingen alsook van de voor het meten van de emissies gebruikte testcycli; de voorschriften voor de uitvoering van het verbod op het gebruik van manipulatie-instrumenten die de doelmatigheid van de emissiecontrolesystemen verminderen; de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van de verplichting van fabrikanten om onbeperkte en gestandaardiseerde toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie te bieden; en het vaststellen van een herziene meetprocedure voor deeltjes. De tijd tussen de inwerkingtreding van deze verordening en de intrekking van de bepalingen inzake reparatie- en onderhoudsinformatie bij Verordening (EU) 2018/858 is kort. Toch moet aan de Commissie ook de bevoegdheid worden overgedragen, met het oog op rechtszekerheid en om alle opties voor de wetgever open te houden, om de nodige maatregelen te nemen voor het opleggen van de verplichting voor fabrikanten om onbeperkte en gestandaardiseerde toegang te bieden tot reparatie- en onderhoudsinformatie. Verder moet de Commissie worden bevoegd om Verordening (EG) nr. 715/2007 te wijzigen teneinde de conformiteitsfactor jaarlijks neerwaarts te herzien ter weerspiegeling van de kwaliteitsverbeteringen van de meetprocedure of de technische vooruitgang van draagbare emissiemeetsystemen, op deeltjesmassa gebaseerde grenswaarden aan te passen en op het deeltjesaantal gebaseerde grenswaarden vast te stellen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven1 bis. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
_________________
1 bis PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2
In deze verplichtingen is inbegrepen dat wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden in bijlage I. Om naleving van de in bijlage I, tabel 2, vermelde Euro 6-emissiegrenswaarden te controleren, worden de emissiewaarden die tijdens eender welke geldige test van de emissies onder reële rijomstandigheden (RDE-test) zijn bepaald, gedeeld door de toepasselijke conformiteitsfactor zoals vermeld in bijlage I, tabel 2a. Het resultaat blijft onder de in tabel 2 van die bijlage vermelde Euro 6-emissiegrenswaarden.
In deze verplichtingen is inbegrepen dat wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden in bijlage I. Om naleving van de in bijlage I, tabel 2, vermelde Euro 6-emissiegrenswaarden te controleren, worden de emissiewaarden die tijdens eender welke geldige test van de emissies onder reële rijomstandigheden (RDE-test) zijn bepaald, gedeeld door de toepasselijke conformiteitsfactor zoals vermeld in bijlage I, tabel 2a. Het resultaat blijft onder de in tabel 2 van die bijlage vermelde Euro 6-emissiegrenswaarden. De conformiteitsprocedure wordt geleidelijk verlaagd met de jaarlijkse neerwaartse herzieningen, op basis van het JRC. De conformiteitsfactor moet uiterlijk 30 september 2022 worden afgeschaft.
Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 5 – lid 1
1.  De fabrikanten rusten hun voertuigen zo uit dat de onderdelen die van invloed kunnen zijn op de emissies zodanig ontworpen, geconstrueerd en gemonteerd zijn dat het voertuig onder normale gebruiksomstandigheden aan deze verordening kan voldoen.
1.  De fabrikanten rusten hun voertuigen zo uit dat de onderdelen die van invloed kunnen zijn op de emissies zodanig ontworpen, geconstrueerd en gemonteerd zijn dat het voertuig onder normale gebruiksomstandigheden aan deze verordening kan voldoen. De fabrikanten waarborgen bovendien de betrouwbaarheid van de emissiebeheersingssystemen en streven ernaar het risico op de diefstal van deze systemen of de manipulatie ervan te beperken.
Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 8 – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde de artikelen 6 en 7 aan te vullen. Deze maatregelen omvatten de vaststelling en actualisering van de technische specificaties voor de wijze waarop de OBD en reparatie- en onderhoudinformatie van het voertuig ter beschikking worden gesteld, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de specifieke behoeften van kmo/mkb.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde de artikelen 6 en 7 aan te vullen. Deze maatregelen omvatten de vaststelling en actualisering van de technische specificaties voor de wijze waarop de OBD- en reparatie- en onderhoudsinformatie van het voertuig ter beschikking worden gesteld, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de specifieke behoeften van kmo’s, micro-ondernemingen en zelfstandige marktdeelnemers.
Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 10 – lid 4 – alinea 2
Naleving van de Euro 6-emissiegrenswaarden wordt tijdens een geldige RDE-test bepaald door de voor de verontreinigende stof specifieke conformiteitsfactor zoals vermeld in bijlage I, tabel 2a, in aanmerking te nemen, overeenkomstig artikel 4, lid 1, tweede alinea.
Naleving van de Euro 6-emissiegrenswaarden wordt tijdens een geldige RDE-test bepaald door de voor de verontreinigende stof specifieke conformiteitsfactor zoals vermeld in bijlage I, tabel 2a, in aanmerking te nemen, overeenkomstig artikel 4, lid 1, tweede alinea. De conformiteitsprocedure wordt geleidelijk verlaagd met de jaarlijkse neerwaartse herzieningen, op basis van het JRC. De conformiteitsfactor moet uiterlijk 30 september 2022 worden afgeschaft.
Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 10 – lid 5 – alinea 2
Naleving van de Euro 6-emissiegrenswaarden wordt tijdens een geldige RDE-test bepaald door de voor de verontreinigende stof specifieke conformiteitsfactor zoals vermeld in bijlage I, tabel 2a, in aanmerking te nemen, overeenkomstig artikel 4, lid 1, tweede alinea.
Naleving van de Euro 6-emissiegrenswaarden wordt tijdens een geldige RDE-test bepaald door de voor de verontreinigende stof specifieke conformiteitsfactor zoals vermeld in bijlage I, tabel 2a, in aanmerking te nemen, overeenkomstig artikel 4, lid 1, tweede alinea. De conformiteitsprocedure wordt geleidelijk verlaagd met de jaarlijkse neerwaartse herzieningen, op basis van het JRC. De conformiteitsfactor moet uiterlijk 30 september 2022 worden afgeschaft.
Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 14 – lid 3 en lid 3 bis (nieuw)
3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om:
3.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 14 bis uiterlijk 1 juni 2021 gedelegeerde handelingen vast in aanvulling op deze verordening om de procedures, tests en voorschriften, en de testcycli voor het meten van emissies van deze verordening aan te passen, teneinde de emissies bij reële rijomstandigheden onder normale gebruiksomstandigheden te weerspiegelen, met inbegrip van o.a. temperatuur en omgevingsrandvoorwaarden, om het nulresponsverloop te verlagen en gevaarlijke pieken in deeltjesaantallen als gevolg van filterreiniging aan te pakken, rekening houdend met relevante elementen van normering als ontwikkeld door het CEN en op basis van de best beschikbare apparatuur;
(a)  de procedures, tests en voorschriften, en de testcycli voor het meten van emissies van deze verordening aan te vullen, teneinde de emissies bij reële rijomstandigheden te weerspiegelen;
(b)  de in bijlage I, tabel 2a, van deze verordening vermelde, voor de verontreinigende stof specifieke definitieve conformiteitsfactor aan te passen aan de technische vooruitgang.
3 bis.  De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen ter wijziging van deze verordening om de in bijlage I, tabel 2a, van deze verordening vermelde, voor de verontreinigende stof specifieke conformiteitsfactoren aan te passen aan de technische vooruitgang en neerwaarts te herzien.
Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Bijlage – alinea 1
Verordening (EG) nr. 715/2007
Bijlage I – tabel 2a – rij 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

CFpollutant-final (2)

1,43

1,5

-

-

-

(2)   CFpollutant-final = de conformiteitsfactor die wordt gebruikt om naleving van de Euro 6-emissiegrenswaarden te bepalen door rekening te houden met technische onzekerheden die zijn verbonden aan het gebruik van een draagbaar emissiemeetsysteem.

Amendement

CFpollutant-final (2)

1 + marge (marge =0,32*)

1 + marge (marge =0,5*)

-

-

-

* Moet neerwaarts worden herzien op basis van de aankomende evaluatie door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek.

(2)   CFpollutant-final = de conformiteitsfactor die wordt gebruikt om naleving van de Euro 6-emissiegrenswaarden te bepalen gedurende een overgangsperiode door rekening te houden met aanvullende technische meetonzekerheden die zijn verbonden aan de invoering van een draagbaar emissiemeetsysteem. Daarom wordt deze uitgedrukt als 1 + een marge van meetonzekerheid. De marge is uiterlijk 30 september 2022 nul en de conformiteitsfactor wordt afgeschaft.

(1) De zaak werd voor interinstitutionele onderhandelingen terugverwezen naar de bevoegde commissie op grond van artikel 59, lid 4, vierde alinea, van het Reglement (A9-0139/2020).

Laatst bijgewerkt op: 12 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid