Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0101(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0139/2020

Predkladané texty :

A9-0139/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0222

Prijaté texty
PDF 197kWORD 58k
Štvrtok, 17. septembra 2020 - Brusel
Typové schvaľovanie motorových vozidiel (emisie pri skutočnej jazde) ***I
P9_TA(2020)0222A9-0139/2020

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 17. septembra 2020 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  V nariadení (ES) č. 715/2007 sa vyžaduje, aby nové ľahké úžitkové vozidlá spĺňali určité emisné limity (normy Euro 5 a Euro 6) a stanovili sa ďalšie požiadavky na prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel. Konkrétne technické ustanovenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 692/20084 a následne v nariadení Komisie (EÚ) č. 2017/11515.
(2)  V nariadení (ES) č. 715/2007 sa vyžaduje, aby nové ľahké úžitkové vozidlá spĺňali určité emisné limity (normy Euro 5 a Euro 6) a stanovili sa ďalšie požiadavky na prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktoré bolo zmenené a ďalej konsolidované nariadením (EÚ) 2018/8583a, ktoré sa bude uplatňovať od 1. septembra 2020. Konkrétne technické ustanovenia potrebné na vykonávanie nariadenia (ES) č. 715/2007 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 692/20084 a následne v nariadení Komisie (EÚ) 2017/11515.
__________________
__________________
3a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1).
4 Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1).
4 Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1).
5 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1).
5 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Emisné požiadavky pri typovom schvaľovaní motorových vozidiel boli postupne a výrazne sprísnené zavedením a následnou revíziou noriem Euro. Zatiaľ čo sa vo všeobecnosti vo vozidlách dosiahlo významné zníženie emisií v celom rozsahu regulovaných znečisťujúcich látok, nebolo to tak v prípade emisií NOx z dieselových motorov ani častíc v prípade motorov s priamym vstrekovaním benzínu, ktoré boli nainštalované najmä v ľahkých úžitkových vozidlách. Preto sú potrebné opatrenia na nápravu tejto situácie.
(3)  Emisné požiadavky pri typovom schvaľovaní motorových vozidiel boli postupne a výrazne sprísnené zavedením a následnou revíziou noriem Euro. Zatiaľ čo sa vo všeobecnosti vo vozidlách dosiahlo významné zníženie emisií v celom rozsahu regulovaných znečisťujúcich látok, nebolo to tak v prípade emisií NOx z dieselových motorov ani častíc v prípade motorov s priamym vstrekovaním benzínu, ktoré boli nainštalované najmä v ľahkých úžitkových vozidlách. Preto sú potrebné opatrenia, aby sa na táto situácia napravila.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  V správe o kvalite ovzdušia za rok 20191a, ktorú uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA), sa odhaduje, že v roku 2016 bolo dlhodobé vystavenie znečisteniu ovzdušia príčinou viac ako 506 000 predčasných úmrtí v EÚ28. V správe sa tiež potvrdilo, že cestná doprava bola v roku 2017 naďalej hlavným zdrojom emisií NOx v EÚ28 a predstavovala približne 40 % celkových emisií NOx v Únii a že približne 80 % celkových emisií NOx z cestnej dopravy pochádza z dieselových motorových vozidiel;
__________________
1a Správa EEA o kvalite ovzdušia v Európe za rok 2019.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 b (nové)
(3b)  Prístup nezávislých prevádzkovateľov k informáciám o opravách a údržbe vozidiel má zásadný význam pre obnovenie dôvery spotrebiteľov.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 c (nové)
(3c)  Nedávne prípady porušenia existujúceho právneho rámca výrobcami vrátane porušenia ich právnych záväzkov podľa nariadenia (ES) č. 715/2007 poukázali na nedostatky kontrolných mechanizmov a mechanizmov presadzovania dodržiavania záväzkov. Spotrebitelia zostali bez uspokojivej kompenzácie, pretože aj v prípade, keď kompenzácia bola poskytnutá, vozidlá často neboli uvedené do súladu s normami Euro 5 a 6. Vzhľadom na to, že čoraz častejšie zákazy dieselových motorov v európskych mestách ovplyvňujú každodenný život občanov, primeranými kompenzačnými opatreniami by bolo vybaviť vozidlá, ktoré nespĺňajú normy, prispôsobenou technológiou spracovania výfukových plynov („hardvérové zmeny“) alebo ponuka prémií za konverziu v prípade, že si spotrebiteľ želá vymeniť si zakúpené vozidlo za ekologickejší model.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  V dôsledku toho Komisia vypracovala novú metodiku skúšania emisií vozidiel v podmienkach skutočnej jazdy, takzvaný skúšobný postup pre emisie pri skutočnej jazde (RDE). Skúšobný postup na stanovenie emisií pri skutočnej jazde bol zavedený nariadeniami Komisie (EÚ) 2016/4276 a (EÚ) 2016/6467, ktoré boli následne prevzaté do nariadenia (EÚ) 2017/1151 a ďalej zdokonalené nariadením Komisie (EÚ) č. 2017/11548.
(5)  V dôsledku toho Komisia vypracovala novú metodiku skúšania emisií vozidiel v podmienkach skutočnej jazdy, takzvaný skúšobný postup pre emisie pri skutočnej jazde (RDE). Skúšobný postup na stanovenie emisií pri skutočnej jazde bol zavedený nariadeniami Komisie (EÚ) 2016/4276 a (EÚ) 2016/6467, ktoré boli následne prevzaté do nariadenia (EÚ) 2017/1151 a ďalej zdokonalené nariadeniami Komisie (EÚ) 2017/11548 a (EÚ) 2018/18328a.
__________________
__________________
6 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/427 z 10. marca 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2016, s. 1).
6 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/427 z 10. marca 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2016, s. 1).
7 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2016, s. 1).
7 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2016, s. 1).
8 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1154 zo 7. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1151, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES so zreteľom na emisie pri skutočnej jazde v prípade ľahkých vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 708).
8 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1154 zo 7. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1151, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES so zreteľom na emisie pri skutočnej jazde v prípade ľahkých vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 708).
8a Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1832 z 5. novembra 2018, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 na účely zlepšenia skúšok a postupov typového schvaľovania z hľadiska emisií ľahkých osobných a úžitkových vozidiel vrátane skúšok a postupov z hľadiska zhody v prevádzke a emisií počas skutočnej jazdy, ako aj zavedenia zariadení na monitorovanie spotreby paliva a elektrickej energie (Ú. v. EÚ L 301, 27.11.2018, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Nariadením (EÚ) 2016/6469 sa zaviedli dátumy uplatňovania skúšobného postupu na stanovenie emisií pri skutočnej jazde, ako aj kritériá súladu pri RDE. Na tieto účely sa použili faktory zhody špecifické pre znečisťujúce látky, aby sa zohľadnili štatistické a technické neistoty meraní vykonaných pomocou prenosných systémov na meranie emisií (PEMS).
(6)  Nariadením (EÚ) 2016/6469 sa zaviedli dátumy uplatňovania skúšobného postupu na stanovenie emisií pri skutočnej jazde, ako aj kritériá súladu pri RDE. Zavedenie dátumov uplatňovania pre osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá sa vybralo v ročnom poradí, aby sa výrobcom jednotlivých skupín vozidiel zabezpečilo včasné plánovanie. Na tieto účely sa zaviedli faktory zhody špecifické pre znečisťujúce látky, aby sa zohľadnili štatistické a technické neistoty meraní vykonaných pomocou prenosných systémov na meranie emisií (PEMS).
__________________
__________________
9 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2016, s. 1).
9 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2016, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  Podľa správy EEA z roku 2016 bola priepasť medzi skutočnými a laboratórnymi emisiami spôsobená najmä tromi faktormi: zastaraným skúšobným postupom, flexibilitou súčasného postupu a faktormi používania, ktoré závisia od vodiča. Je potrebná štúdia, aby sa stanovila tolerancia, ktorá je spôsobená štýlom jazdy a vonkajšou teplotou. Malo by sa jasne rozlišovať medzi faktorom zhody (CF), toleranciou súvisiacou s prístrojom a toleranciou faktora používania, ktorá závisí od vodiča a teploty.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Všeobecný súd vydal 13. decembra 2018 rozsudok v spojených veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/1622 týkajúci sa žaloby o neplatnosť nariadenia (EÚ) 2016/646. Všeobecný súd zneplatnil časť nariadenia (EÚ) 2016/646, v ktorej sa stanovili faktory zhody použité na posúdenie súladu výsledkov skúšky emisií pri skutočnej jazde s emisnými limitmi stanovenými v nariadení (ES) č. 715/2007. Súdny dvor skonštatoval, že faktory zhody môže zaviesť len samotný zákonodarca, pretože sa týkajú podstatného prvku nariadenia (ES) č. 715/2007.
(7)  Všeobecný súd vydal 13. decembra 2018 rozsudok v spojených veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/1622 týkajúci sa žaloby o neplatnosť nariadenia (EÚ) 2016/646. Všeobecný súd zneplatnil časť nariadenia (EÚ) 2016/646, v ktorej sa stanovili faktory zhody použité na posúdenie súladu výsledkov skúšky emisií pri skutočnej jazde s emisnými limitmi stanovenými v nariadení (ES) č. 715/2007. Súdny dvor skonštatoval, že faktory zhody môže zaviesť len samotný zákonodarca, pretože sa týkajú podstatného prvku nariadenia (ES) č. 715/2007 a „de facto pozmeňujú emisné limity oxidov dusíka stanovené pre normy Euro 6, i keď sa tieto limity majú uplatňovať na tieto skúšky“.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Všeobecný súd nespochybnil technické odôvodnenie faktorov zhody. Preto a vzhľadom na to, že v súčasnom štádiu technologického vývoja stále existuje rozdiel medzi emisiami nameranými pri skutočnej jazde a emisiami nameranými v laboratóriu, je vhodné zaviesť faktory zhody v nariadení (ES) č. 715/2007.
(8)  Všeobecný súd vyjadril pochybnosti o „dôvodnosti odvolania sa Komisie na prípadné chyby štatistickej povahy“, najmä pokiaľ ide o dočasný faktor zhody vo výške 2,1, a uviedol, že „štatistické neistoty sa korigujú na základe reprezentatívnosti vzorky alebo skúšok alebo objemu skúšok“. Okrem toho, pokiaľ ide o toleranciu technickej neistoty, Všeobecný súd potvrdil, že „na základe skúšky emisií pri skutočnej jazde nemožno určiť, či skúšané vozidlo tieto limity spĺňa alebo či sa k nim aspoň blíži“. Každé meracie zariadenie má určitú mieru technickej neistoty a zistilo sa, že zariadenia PEMS vzhľadom na ich použitie za premenlivejších podmienok majú o niečo väčšiu toleranciu v porovnaní s nemobilnými laboratórnymi zariadeniami, i keď to môže v skutočnosti znamenať nadhodnotenie i podhodnotenie emisií. Vzhľadom na to, že v súčasnom štádiu technologického vývoja stále existuje rozdiel medzi emisiami nameranými pri skutočnej jazde a emisiami nameranými v laboratóriu, je vhodné dočasne zaviesť faktory zhody v nariadení (ES) č. 715/2007.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)  V uznesení Európskeho parlamentu z 28. marca 2019 o nedávnom vývoji týkajúcom sa škandálu „Dieselgate“ sa uvítalo rozhodnutie Všeobecného súdu, pričom Komisia bola výslovne požiadaná, aby nezavádzala žiadny nový faktor zhody, s cieľom zabezpečiť, aby sa normy Euro 6 ďalej neznižovali a aby boli namiesto toho splnené za bežných podmienok používania, ako sa pôvodne stanovilo v nariadení (ES) č. 715/2007.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  S cieľom umožniť výrobcom, aby dodržiavali limitné hodnoty emisií Euro 6 v súvislosti s postupom skúšky emisií pri skutočnej jazde, by sa mali v dvoch krokoch zaviesť kritériá súladu pre emisie pri skutočnej jazde. V prvom kroku by sa mal na žiadosť výrobcu uplatniť dočasný faktor zhody, a potom v druhom kroku len konečný faktor zhody. Komisia by mala preskúmavať konečné faktory zhody vzhľadom na technický pokrok.
(9)  S cieľom umožniť výrobcom, aby dodržiavali limitné hodnoty emisií Euro 6 v súvislosti s postupom skúšky emisií pri skutočnej jazde, by sa mali v dvoch krokoch zaviesť kritériá súladu pre emisie pri skutočnej jazde. V prvom kroku by sa mal na žiadosť výrobcu uplatniť dočasný faktor zhody, a potom v druhom kroku len konečný faktor zhody. Konečný faktor zhody by sa mal uplatňovať počas prechodného obdobia a mal by obsahovať toleranciu vyjadrujúcu dodatočnú neistotu merania spojenú so zavedením PEMS. Komisia by mala priebežne posudzovať tento faktor zhody vzhľadom na technický pokrok a každoročne ho upravovať smerom nadol na základe vedeckých dôkazov, zlepšenej presnosti postupu merania a technického pokroku PEMS. Faktor zhody by sa mal postupne znižovať a ku 30. septembru 2022 by sa mal prestať uplatňovať.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)   Komisia by mala najneskôr do júna 2021 stanoviť prísnejšie požiadavky na meracie zariadenia PEMS, ktoré by sa mohli použiť na skúšky emisií pri skutočnej jazde. Stanovené normy by mali podľa možnosti zohľadňovať všetky relevantné prvky normalizácie, ktoré vypracoval CEN na základe najlepšieho dostupného zariadenia PEMS.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 b (nové)
(9b)  Je dôležité zdôrazniť, že hoci sa tento návrh zaoberá faktorom zhody, otázka noriem pre emisné limity sa má riešiť v rámci pripravovaného návrhu, ktorý má nahradiť normu Euro 6. Na to, aby sa zabezpečil rýchly pokrok smerom k prijatiu budúcich (po normách Euro 6) limitných hodnôt emisií a zlepšená kvalita ovzdušia pre občanov Únie, je nevyhnutné, aby Komisia čo najskôr, ale najneskôr do júna 2021 predložila prípadný legislatívny návrh na tento účel, ako uviedla vo svojom oznámení z 11. decembra 2019 o Európskom ekologickom dohovore (ďalej len „Európska zelená dohoda“), v ktorom sa zdôrazňuje potreba prechodu na udržateľnú a inteligentnú mobilitu a potreba zabezpečiť cestu k mobilite s nulovými emisiami. Pri vykonávaní noriem, ktoré nahradia Euro 6, by sa nemali používať žiadne faktory zhody.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 c (nové)
(9c)  S cieľom povzbudiť výrobcov, aby sa zasadzovali za aktívny a environmentálny prístup, by sa nové technologické inovácie určené na absorpciu NOx mali skúšať, kvantifikovať a zohľadňovať pri následnej revízii európskych noriem.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Lisabonská zmluva umožňuje zákonodarcovi delegovať na Komisiu právomoc prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu. Opatrenia, na ktoré sa môže vzťahovať delegovanie právomoci stanovené v článku 290 ods. 1 ZFEÚ, v zásade zodpovedajú opatreniam, na ktoré sa vzťahuje regulačný postup s kontrolou stanovený v článku 5a rozhodnutia Rady 1999/468/ES11. Ustanovenia v nariadení (ES) č. 715/2007, v ktorých sa stanovuje používanie regulačného postupu s kontrolou, je preto potrebné zosúladiť s článkom 290 ZFEÚ.
(10)  Lisabonská zmluva umožňuje zákonodarcovi delegovať na Komisiu právomoc prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu. Opatrenia, ktoré je možné prijať na základe delegovanej právomoci podľa článku 290 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), v zásade zodpovedajú opatreniam, na ktoré sa vzťahuje regulačný postup s kontrolou stanovený v článku 5a rozhodnutia Rady 1999/468/ES11. Ustanovenia v nariadení (ES) č. 715/2007, v ktorých sa stanovuje používanie regulačného postupu s kontrolou, je preto potrebné zosúladiť s článkom 290 ZFEÚ.
_________________
_________________
11 Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
11 Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia a znížiť emisie vozidiel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov, skúšok a požiadaviek na typové schválenie. Toto delegovanie právomocí by malo zahŕňať aj doplnenie nariadenia (ES) č. 715/2007 o takéto revidované pravidlá, ako aj skúšobných cyklov používaných na meranie emisií; požiadavky na vykonávanie zákazu používania rušiacich zariadení, ktoré znižujú účinnosť systémov regulácie emisií; opatrenia potrebné na vykonávanie povinnosti výrobcu poskytovať neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel; prijatie revidovaného postupu merania pre tuhé častice. Delegovanie právomocí by malo ďalej zahrnúť zmeny nariadenia (ES) č. 715/2007 na účely revízie konečných faktorov zhody nadol, aby sa zohľadnil technický pokrok v rámci PEMS, a opätovnej kalibrácie limitných hodnôt pre hmotnosť tuhých častíc a zavedenia limitných hodnôt pre množstvo tuhých častíc. Je veľmi dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov by sa všetky dokumenty mali doručovať Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady by mali mať systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
(11)  S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia a znížiť emisie vozidiel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov, skúšok a požiadaviek na typové schválenie. Toto delegovanie právomocí by malo zahŕňať aj doplnenie nariadenia (ES) č. 715/2007 o takéto revidované pravidlá, ako aj skúšobných cyklov používaných na meranie emisií; požiadavky na vykonávanie zákazu používania rušiacich zariadení, ktoré znižujú účinnosť systémov regulácie emisií a prijatie revidovaného postupu merania tuhých častíc. Bez ohľadu na krátku dobu medzi nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a zrušením ustanovení týkajúcich sa informácií o opravách a údržbe nariadením (EÚ) 2018/858, na účely právnej istoty a s cieľom zabezpečiť, aby zákonodarca mal k dispozícii všetky možnosti, by delegovanie malo zahŕňať aj opatrenia potrebné na vykonanie povinnosti výrobcu poskytovať neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel. Delegovanie právomocí by malo ďalej zahŕňať aj zmeny nariadenia (ES) č. 715/2007 na účely revízie faktorov zhody smerom nadol, aby PEMS odrážal vyššiu kvalitu postupu merania alebo technický pokrok, opätovnú kalibráciu limitných hodnôt pre hmotnosť tuhých častíc a zavedenie limitných hodnôt pre počet tuhých častíc. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 20161a. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
_________________
1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2
Medzi tieto povinnosti patrí splnenie emisných limitov stanovených v prílohe I. Na účely určenia súladu s emisnými limitmi Euro 6 stanovenými v tabuľke 2 prílohy I sa hodnoty emisií stanovené počas ktorejkoľvek skúšky emisií pri skutočnej jazde (RDE) vydelia príslušným faktorom zhody stanoveným v tabuľke 2a prílohy I. Výsledok musí zostať pod emisnými limitmi Euro 6 stanovenými v tabuľke 2 uvedenej prílohy.
Medzi tieto povinnosti patrí dodržanie emisných limitov stanovených v prílohe I. Na účely určenia súladu s emisnými limitmi Euro 6 stanovenými v tabuľke 2 prílohy I sa hodnoty emisií stanovené počas ktorejkoľvek skúšky emisií pri skutočnej jazde (RDE) vydelia príslušným faktorom zhody stanoveným v tabuľke 2a prílohy I. Výsledok musí zostať pod emisnými limitmi Euro 6 stanovenými v tabuľke 2 uvedenej prílohy. Faktor zhody sa postupne zníži prostredníctvom ročných revízií smerom nadol na základe posúdení, ktoré vypracuje Spoločné výskumné centrum. Faktor zhody sa prestane uplatňovať ku 30. septembru 2022.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 5 – odsek 1
1.  Výrobca vybaví vozidlá tak, aby komponenty, ktoré by mohli mať vplyv na emisie, boli navrhnuté, konštruované a namontované tak, aby vozidlo pri bežnom používaní bolo v súlade s týmto nariadením.
1.  Výrobca vybaví vozidlá tak, aby komponenty, ktoré by mohli mať vplyv na emisie, boli navrhnuté, konštruované a namontované tak, aby vozidlo pri bežnom používaní bolo v súlade s týmto nariadením. Výrobca tiež zaručí spoľahlivosť zariadení na reguláciu znečisťovania a zameria sa na zníženie rizika krádeže týchto zariadení alebo manipulácie s nimi.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 8 – odsek 1
S cieľom doplniť články 6 a 7 je Komisia v súlade s článkom 14a splnomocnená prijímať delegované akty. Tieto majú obsahovať vymedzenie a aktualizáciu technických špecifikácií týkajúcich sa spôsobu, akým sa budú poskytovať informácie o opravách a údržbe vozidiel a o systémoch OBD, s osobitným dôrazom na špecifické potreby MSP.
S cieľom doplniť články 6 a 7 je Komisia v súlade s článkom 14a splnomocnená prijímať delegované akty. Tieto akty obsahujú vymedzenie a aktualizáciu technických špecifikácií týkajúcich sa spôsobu, akým sa budú poskytovať informácie o opravách a údržbe vozidiel a o systémoch OBD, s osobitným dôrazom na špecifické potreby MSP, mikropodnikov a samostatne zárobkovo činných prevádzkovateľov.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 2
Súlad s limitnými hodnotami normy Euro 6 sa pri každej platnej skúške RDE stanoví s prihliadnutím na faktor zhody špecifický pre znečisťujúce látky stanovený v tabuľke 2a prílohy I v súlade s článkom 4 ods. 1 druhým pododsekom.
Súlad s limitnými hodnotami normy Euro 6 sa pri každej platnej skúške RDE stanoví s prihliadnutím na faktor zhody špecifický pre znečisťujúce látky stanovený v tabuľke 2a prílohy I v súlade s článkom 4 ods. 1 druhým pododsekom. Faktor zhody sa postupne zníži prostredníctvom ročných revízií smerom nadol na základe posúdení, ktoré vypracuje Spoločné výskumné centrum. Faktor zhody sa prestane uplatňovať ku 30. septembru 2022.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 10 – odsek 5 – pododsek 2
Súlad s limitnými hodnotami normy Euro 6 sa pri každej platnej skúške RDE stanoví s prihliadnutím na faktor zhody špecifický pre znečisťujúce látky stanovený v tabuľke 2a prílohy I v súlade s článkom 4 ods. 1 druhým pododsekom.
Súlad s limitnými hodnotami normy Euro 6 sa pri každej platnej skúške RDE stanoví s prihliadnutím na faktor zhody špecifický pre znečisťujúce látky stanovený v tabuľke 2a prílohy I v súlade s článkom 4 ods. 1 druhým pododsekom. Faktor zhody sa postupne zníži prostredníctvom ročných revízií smerom nadol na základe posúdení, ktoré vypracuje Spoločné výskumné centrum. Faktor zhody sa prestane uplatňovať ku 30. septembru 2022.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 14 – odsek 3 a odsek 3 a (nový)
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:
3.  Komisia najneskôr do 1. júna 2021 prijme delegované akty v súlade s článkom 14a, ktorými sa doplní toto nariadenie s cieľom upraviť postupy, skúšky a požiadavky, ako aj skúšobné cykly používané na meranie emisií, aby sa primerane zohľadnili emisie pri skutočnej jazde za bežných podmienok používania vrátane, okrem iného, teploty a hraničných podmienok, zníženie posunu odozvy na nulu a riešenie nebezpečného prudkého nárastu častíc, ktoré vznikajú pri čistení filtra, pričom sa zohľadnia všetky relevantné prvky normalizácie, ktoré vypracoval CEN a ktoré vychádzajú z najlepších dostupných zariadení.
a)  doplnenie tohto nariadenia s cieľom prispôsobiť postupy, skúšky a požiadavky, ako aj skúšobné cykly používané na meranie emisií, aby sa primerane zohľadnili emisie pri skutočnej jazde;
b)  zmenu tohto nariadenia s cieľom prispôsobiť technickému pokroku konečné faktory zhody špecifické pre znečisťujúce látky uvedené v tabuľke 2a prílohy I.
3a.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14a, ktorými zmení toto nariadenie s cieľom prispôsobiť technickému pokroku a zrevidovať smerom nadol faktory zhody špecifické pre znečisťujúce látky uvedené v tabuľke 2a prílohy I.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Príloha – odsek 1
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Príloha I – tabuľka 2a – riadok 2

Text predložený Komisiou

CF pollutant-final (2)

1,43

1,5

(2)   CFpollutant-final je faktor zhody, ktorý sa používa na stanovenie súladu s emisnými limitmi Euro 6 a ktorý zohľadňuje technické neistoty spojené s používaním prenosných systémov na meranie emisií PEMS.

Pozmeňujúci návrh

CF pollutant-final (2)

1 + tolerancia (tolerancia = 0,32*)

1 + tolerancia (tolerancia = 0,5*)

* upraviť smerom nadol aspoň jedenkrát za rok na základe pravidelného posúdenia, ktoré vypracuje Spoločné výskumné centrum

(2)   CFpollutant-final je faktor zhody, ktorý sa počas prechodného obdobia používa na stanovenie súladu s emisnými limitmi Euro 6 a ktorý zohľadňuje dodatočné technické neistoty merania spojené so zavedením prenosných systémov na meranie emisií (PEMS). Vyjadruje sa ako 1 + tolerancia neistoty merania. Do 30. septembra 2022 sa tolerancia zníži na nulu a faktor zhody sa prestane uplatňovať.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A9-0139/2020).

Posledná úprava: 12. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia