Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0006(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0135/2020

Indgivne tekster :

A9-0135/2020

Forhandlinger :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Afstemninger :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Vedtagne tekster
PDF 207kWORD 77k
Torsdag den 17. september 2020 - Bruxelles
Oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling ***I
P9_TA(2020)0223A9-0135/2020

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 17. september 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  De lovgivningsmæssige rammer for Unionens samhørighedspolitik for perioden 2021-2027 i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme bidrager til opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig udvikling ved at koncentrere Unionens finansiering om grønne målsætninger. Denne forordning gennemfører en af de prioriteter, der er fastsat i meddelelsen om den europæiske grønne pagt ("den europæiske grønne pagt")11, og er en del af investeringsplanen12 for et bæredygtigt Europa, der i forbindelse med samhørighedspolitikken yder målrettet finansiering under mekanismen for retfærdig omstilling til at tackle de økonomiske og sociale omkostninger ved omstillingen til en klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de resterende drivhusgasemissioner opvejes af tilsvarende absorptioner.
(1)  De lovgivningsmæssige rammer for Unionens samhørighedspolitik for perioden 2021-2027 i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme bidrager til opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen med hensyn til at begrænse den globale temperaturstigning til under 1,5 °C samt til FN's mål for bæredygtig udvikling og den europæiske søjle for sociale rettigheder ved at koncentrere Unionens finansiering om grønne målsætninger. Denne forordning gennemfører en af de prioriteter, der er fastsat i meddelelsen om den europæiske grønne pagt ("den europæiske grønne pagt")11, og er en del af investeringsplanen for et bæredygtigt Europa12, der i forbindelse med samhørighedspolitikken yder målrettet finansiering under mekanismen for retfærdig omstilling til at tackle de økonomiske, sociale og miljømæssige omkostninger ved omstillingen til en klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de resterende drivhusgasemissioner opvejes af tilsvarende absorptioner, idet der tages hensyn til konsekvenserne af covid-19-pandemien.
__________________
__________________
11 COM(2019)0640, 11.12.2019.
11 COM(2019)0640, 11.12.2019.
12 COM(2020)0021, 14.1.2020.
12 COM(2020)0021, 14.1.2020.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Omstillingen til en klimaneutral og cirkulær økonomi er en af Unionens vigtigste politikmålsætninger. Den 12. december 2019 godkendte Det Europæiske Råd målesætningen om at opnå en klimaneutral Union inden 2050 i overensstemmelse med målsætningerne i Parisaftalen. Mens bekæmpelse af klimaforandringer og miljøforringelse vil være til gavn for alle på lang sigt og skaber muligheder og udfordringer for alle på mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og medlemsstater starte deres omstilling fra samme udgangspunkt eller have samme kapacitet til at reagere. Nogle er mere avancerede end andre, mens omstillingen medfører større sociale og økonomiske virkninger for de regioner, der er stærkt afhængige af fossile brændstoffer — navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — eller drivhusgasintensive industrier. En sådan situation skaber ikke blot en risiko for en omstilling i flere hastigheder i Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, men også for voksende forskelle mellem regionerne, hvilket er til skade for målsætningerne om social, økonomisk og territorial samhørighed.
(2)  Omstillingen til en klimaneutral og cirkulær økonomi er en af Unionens vigtigste politikmålsætninger. Den 12. december 2019 godkendte Det Europæiske Råd målsætningen om at opnå en klimaneutral Union inden 2050 i overensstemmelse med målsætningerne i Parisaftalen. Mens bekæmpelse af klimaforandringer og miljøforringelse vil være til gavn for alle på lang sigt og skaber muligheder og udfordringer for alle på mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og medlemsstater starte deres omstilling fra samme udgangspunkt eller have samme kapacitet til at reagere. Nogle er mere avancerede end andre, mens omstillingen medfører større sociale, økonomiske og miljømæssige virkninger for de regioner, der er stærkt afhængige af fossile brændsler — navnlig kul, brunkul, tørv til energiforbrug og olieskifer — eller drivhusgasintensive industrier. En sådan situation skaber ikke blot en risiko for en omstilling i flere hastigheder i Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, men også for voksende forskelle mellem regionerne, navnlig for regionerne i den yderste periferi, fjerntliggende områder, øområder og geografisk ugunstigt stillede områder samt for områder med affolkningsproblemer, hvilket er til skade for målsætningerne om social, økonomisk og territorial samhørighed.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  For at blive en succes skal omstillingen være retfærdig og socialt acceptabel for alle. Derfor skal både Unionen og medlemsstaterne tage hensyn til dens økonomiske og sociale konsekvenser lige fra starten og anvende alle mulige instrumenter til at afbøde de negative konsekvenser. Unionens budget spiller i den forbindelse en vigtig rolle.
(3)  For at blive en succes skal omstillingen være retfærdig, inkluderende og socialt acceptabel for alle. Derfor skal både Unionen og medlemsstaterne og deres regioner tage hensyn til dens økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser lige fra starten og anvende alle mulige instrumenter til at afbøde de negative konsekvenser. Unionens budget spiller i den forbindelse en vigtig rolle med hensyn til at sikre, at ingen lades i stikken.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Som fastsat i den europæiske grønne pagt og investeringsplanen for et bæredygtigt Europa bør en mekanisme for retfærdig omstilling supplere de øvrige foranstaltninger under den næste flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027. Den bør bidrage til at tackle de sociale og økonomiske konsekvenser af at gøre Unionen klimaneutral ved at samle EU-budgettets udgifter til klimarelaterede og sociale målsætninger på regionalt plan.
(4)  Som fastsat i den europæiske grønne pagt og investeringsplanen for et bæredygtigt Europa bør en mekanisme for retfærdig omstilling supplere de øvrige foranstaltninger under den næste flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027. Den bør bidrage til at tackle de sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser, navnlig for arbejdstagere, der påvirkes af processen, af at gøre Unionen klimaneutral senest i 2050 ved at samle EU-budgettets udgifter til klimarelaterede og sociale målsætninger på regionalt plan, fremme en bæredygtig økonomi, grønne job og folkesundhed.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  Ved denne forordning oprettes Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), som er en af søjlerne i mekanismen for retfærdig omstilling, der gennemføres under samhørighedspolitikken. Formålet med FRO er at afbøde de negative virkninger af klimaomstillingen ved at støtte de mest berørte territorier og den pågældende arbejdsstyrke. I overensstemmelse med den specifikke målsætning for FRO bør foranstaltninger, der støttes af FRO, bidrage direkte til at afbøde virkningerne af omstillingen ved at finansiere diversificering og modernisering af den lokale økonomi og afbøde de negative konsekvenser for beskæftigelsen. Dette afspejles i den specifikke målsætning for FRO, som er fastsat på samme niveau og er anført sammen med de politikmålsætninger, der er fastsat i artikel [4] i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser].
(5)  Ved denne forordning oprettes Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), som er en af søjlerne i mekanismen for retfærdig omstilling, der gennemføres under samhørighedspolitikken. Formålet med FRO er at afbøde og kompensere for de negative virkninger af klimaomstillingen ved at støtte de mest berørte territorier og den pågældende arbejdsstyrke samt at fremme en velafbalanceret socioøkonomisk omstilling, som bekæmper social usikkerhed og et ustabilt erhvervsklima. I overensstemmelse med den specifikke målsætning for FRO bør foranstaltninger, der støttes af FRO, bidrage direkte til at afbøde virkningerne af omstillingen ved at finansiere diversificering og modernisering af den lokale økonomi, ved at genskabe naturaktiver og ved at afbøde de negative konsekvenser for beskæftigelsen og levestandarden. Dette afspejles i den specifikke målsætning for FRO, som er fastsat på samme niveau og er anført sammen med de politikmålsætninger, der er fastsat i artikel [4] i forordning (EU) .../... [den nye forordning om fælles bestemmelser].
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  I betragtning af betydningen af at tackle klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, forpligtelsen vedrørende FN's mål for bæredygtig udvikling og Unionens øgede ambition som foreslået i den europæiske grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag til at integrere klimaindsatsen. Midler fra FRO's egen finansieringsramme kommer i tillæg til og oven i de investeringer, der er nødvendige for at nå det overordnede mål om, at 25 % af Unionens budgetudgifter skal bidrage til klimamålene. Midler, der overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.
(6)  I betragtning af betydningen af at tackle klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, forpligtelsen vedrørende FN's mål for bæredygtig udvikling og Unionens øgede ambition som foreslået i den europæiske grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag til at integrere klima- og miljøindsatsen. Midler fra FRO's egen finansieringsramme kommer i tillæg til og oven i de investeringer, der er nødvendige for at nå det overordnede mål om, at 30 % af Unionens budgetudgifter skal bidrage til klimamålene. Midler, der overføres på frivillig basis fra EFRU og ESF+, kan bidrage fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Midlerne fra FRO bør supplere de midler, der er til rådighed under samhørighedspolitikken.
(7)  Midlerne fra FRO bør supplere de midler, der er til rådighed under samhørighedspolitikken. Oprettelsen af FRO bør ikke føre til nedskæringer i eller tvungne overførsler fra de andre samhørighedsfonde.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Omstillingen til en klimaneutral økonomi er en udfordring for alle medlemsstater. Den vil være særlig krævende for de medlemsstater, der er stærkt afhængige af fossile brændstoffer eller drivhusgasintensive industrielle aktiviteter, som skal udfases, eller som er nødt til at tilpasse sig som følge af omstillingen til klimaneutralitet, og som mangler de finansielle midler til at gøre dette. FRO bør derfor dække alle medlemsstater, men fordelingen af dens finansielle midler bør afspejle medlemsstaternes evne til at finansiere de nødvendige investeringer for at klare omstillingen til klimaneutralitet.
(8)  Omstillingen til en klimaneutral økonomi er en udfordring for alle medlemsstater. Den vil være særlig krævende for de medlemsstater, der er eller indtil for nylig har været stærkt afhængige af fossile brændsler eller drivhusgasintensive industrielle aktiviteter, som skal udfases, eller som er nødt til at tilpasse sig som følge af omstillingen til klimaneutralitet, og som mangler de finansielle midler til at gøre dette. FRO bør derfor dække alle medlemsstater, men fordelingen af dens finansielle midler bør fokusere på de hårdest ramte territorier og afspejle medlemsstaternes evne til at finansiere de nødvendige investeringer for at klare omstillingen til klimaneutralitet, med særligt fokus på de mindst udviklede regioner, regionerne i den yderste periferi, bjergrige områder, øer, tyndtbefolkede, landlige, fjerntliggende og geografisk ugunstigt stillede områder, hvis ringe befolkningstal gør energiomstillingen til klimaneutralitet vanskeligere at gennemføre, og under hensyntagen til den enkelte medlemsstats udgangspunkt.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  For at udstikke passende finansielle rammer for FRO bør Kommissionen fastsætte den årlige fordeling af de disponible bevillinger pr. medlemsstat under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst baseret på objektive kriterier.
(9)  For at udstikke passende finansielle rammer for FRO bør Kommissionen fastsætte den årlige fordeling af de disponible bevillinger pr. medlemsstat under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst baseret på objektive kriterier. Medlemsstaterne bør sikre, at kommuner og byer har direkte adgang til FRO-midlerne, som skal være til rådighed for dem, alt efter deres objektive behov.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  I denne forordning fastlægges de investeringstyper, for hvilke der kan ydes støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede aktiviteter bør videreføres under fuld overholdelse af Unionens klima- og miljøpolitiske prioriteter. Listen over investeringer bør omfatte dem, der støtter de lokale økonomier og er bæredygtige på lang sigt, idet der tages hensyn til alle målsætningerne i den grønne pagt. De finansierede projekter bør bidrage til en omstilling til en klimaneutral og cirkulær økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom energiproduktion baseret på kul, brunkul, tørv og olieskifer eller udvinding af disse faste fossile brændstoffer, bør støtten knyttes til udfasningen af aktiviteten og den tilsvarende reduktion af beskæftigelsen. For så vidt angår omdannelse af sektorer med høje drivhusgasemissionsniveauer bør støtte fremme nye aktiviteter gennem indførelse af nye teknologier, nye processer eller produkter, der fører til en betydelig emissionsreduktion, i overensstemmelse med EU's klimamålsætninger for 2030 og målsætningen om klimaneutralitet i EU inden 205013, samtidig med at beskæftigelsen opretholdes og styrkes og en forringelse af miljøet undgås. Der bør også lægges særlig vægt på aktiviteter, der fremmer innovation og forskning inden for avancerede og bæredygtige teknologier, samt inden for digitalisering og konnektivitet, forudsat at sådanne foranstaltninger hjælper med at afbøde de negative bivirkninger af en omstilling til og bidrager til en klimaneutral og cirkulær økonomi.
(10)  I denne forordning fastlægges de investeringstyper, for hvilke der kan ydes støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede aktiviteter bør videreføres under fuld overholdelse af Unionens klimamæssige, miljømæssige og sociale forpligtelser og prioriteter. Listen over investeringer bør omfatte dem, der støtter mennesker, lokalsamfund og de lokale økonomier og er bæredygtige på lang sigt, idet der tages hensyn til alle målsætningerne i den europæiske grønne pagt og den europæiske søjle for sociale rettigheder. De finansierede projekter bør bidrage til en gradvis og fuldstændig omstilling til en bæredygtig, klimaneutral, forureningsfri og cirkulær økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom energiproduktion baseret på kul, brunkul, tørv og olieskifer eller udvinding af disse faste fossile brændsler, bør støtten knyttes til udfasningen af aktiviteten og den tilsvarende reduktion af beskæftigelsen. For så vidt angår omdannelse af sektorer med høje drivhusgasemissionsniveauer bør støtte fremme nye aktiviteter gennem indførelse af nye teknologier, nye processer eller produkter, der fører til en betydelig emissionsreduktion, i overensstemmelse med EU's klimamålsætninger for 2030 og målsætningen om klimaneutralitet i Unionen inden 205013, samtidig med at den kvalificerede beskæftigelse opretholdes og styrkes og en forringelse af miljøet undgås. Der bør også lægges særlig vægt på aktiviteter, der fremmer innovation og forskning inden for avancerede og bæredygtige teknologier, samt inden for digitalisering, konnektivitet og intelligent og bæredygtig mobilitet, forudsat at sådanne foranstaltninger hjælper med at afbøde de negative bivirkninger af en omstilling til og bidrager til en klimaneutral og cirkulær økonomi under hensyntagen til den enkelte medlemsstats økonomiske, sociale og energimæssige særegenheder. Betydningen af kultur, uddannelse og opbygning af fællesskab for omstillingsprocessen bør også imødekommes med aktiviteter, der fokuserer på arven efter minedrift.
__________________
__________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi", meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank (COM(2018)0773).
13 Jf. "En ren planet for alle — En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi", meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank (COM(2018)0773).
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  For at beskytte de borgere, der er mest sårbare over for klimaomstillingen, bør FRO også dække opkvalificering og omskoling af de berørte arbejdstagere med henblik på at hjælpe dem med at tilpasse sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde hjælp til jobsøgende og deres aktive inklusion på arbejdsmarkedet.
(11)  For at beskytte de borgere, der er mest sårbare over for klimaomstillingen, bør FRO også dække opkvalificering, omskoling og uddannelse af de berørte arbejdstagere og jobsøgende, navnlig kvinder, med henblik på at hjælpe dem med at tilpasse sig nye beskæftigelsesmuligheder og opnå nye kvalifikationer, der passer til den grønne økonomi, samt yde hjælp til jobsøgende og deres aktive inklusion på arbejdsmarkedet. Fremme af social samhørighed bør være et vejledende princip for tildeling af støtte under FRO.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  For at fremme den økonomiske diversificering af territorier, der påvirkes af omstillingen, bør FRO yde støtte til produktive investeringer i SMV'er. Produktive investeringer bør forstås som faste investeringer eller investeringer i immaterielle aktiver i virksomheder med henblik på produktion af varer og tjenesteydelser, hvorved der bidrages til bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For andre virksomheder end SMV'er bør der kun ydes støtte til produktive investeringer, hvis de er nødvendige for at mindske tabet af arbejdspladser som følge af omstillingen, ved at skabe eller beskytte et betydeligt antal job, og hvis de ikke fører til eller er et resultat af udflytning. Investeringer i eksisterende industrianlæg, herunder dem, der er omfattet af Unionens emissionshandelssystem, bør tillades, hvis de bidrager til omstillingen til en klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger betydeligt under de relevante benchmarks, der er oprettet til gratistildeling i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF14, og hvis de resulterer i beskyttelse af et betydeligt antal job. Enhver sådan investering bør anføres som sådan i den relevante territoriale plan for retfærdig omstilling. For at beskytte integriteten af det indre marked og samhørighedspolitikken bør støtte til virksomheder være i overensstemmelse med Unionens statsstøtteregler som fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør støtte til produktive investeringer i andre virksomheder end SMV'er begrænses til virksomheder i områder, der er udpeget som støtteberettigede områder i henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.
(12)  For at fremme den økonomiske diversificering af territorier, der påvirkes af omstillingen, bør FRO yde støtte til produktive investeringer i SMV'er. Produktive investeringer bør forstås som faste investeringer eller investeringer i immaterielle aktiver i virksomheder med henblik på produktion af varer og tjenesteydelser, hvorved der bidrages til bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For andre virksomheder end SMV'er bør der kun ydes støtte til produktive investeringer, hvis de er nødvendige for at mindske tabet af arbejdspladser som følge af omstillingen, ved at skabe eller beskytte et betydeligt antal job, og hvis de ikke fører til eller er et resultat af udflytning. Investeringer i eksisterende industrianlæg, herunder dem, der er omfattet af Unionens emissionshandelssystem, bør tillades, hvis de bidrager til omstillingen til en klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger betydeligt under de relevante benchmarks, der er oprettet til gratistildeling i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, og hvis de resulterer i skabelse og fastholdelse af et betydeligt antal job. Enhver sådan investering bør anføres som sådan i den relevante territoriale plan for retfærdig omstilling, være bæredygtig og, hvor det er relevant, i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, og princippet om energieffektivitet først. For at beskytte integriteten af det indre marked og samhørighedspolitikken bør støtte til virksomheder være i overensstemmelse med Unionens statsstøtteregler som fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF.
__________________
__________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
(12a)  Støtte til produktive investeringer i andre virksomheder end SMV'er via FRO bør begrænses til mindre udviklede regioner og overgangsregioner, jf. artikel 102, stk. 2, i forordning(EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser].
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  For at sikre fleksibilitet i programmeringen af FRO-midlerne under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst bør det være muligt at udarbejde et selvstændigt FRO-program eller at programmere FRO-midler i én eller flere særlige prioriteter inden for et program, der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller Samhørighedsfonden. I overensstemmelse med artikel 21a i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser] bør midler fra FRO styrkes med supplerende finansiering fra EFRU og ESF+. De respektive beløb, der overføres fra EFRU og ESF+, bør være i overensstemmelse med den type operationer, der er fastsat i de territoriale planer for retfærdig omstilling.
(13)  For at sikre fleksibilitet i programmeringen af FRO-midlerne under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst bør det være muligt at udarbejde et selvstændigt FRO-program eller at programmere FRO-midler i én eller flere særlige prioriteter inden for et program, der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller Samhørighedsfonden. I overensstemmelse med artikel 21a i forordning (EU) .../... [den nye forordning om fælles bestemmelser] kan midler fra FRO på frivillig basis styrkes med supplerende finansiering fra EFRU og ESF+. De respektive beløb, der overføres fra EFRU og ESF+, bør være i overensstemmelse med den type operationer, der er fastsat i de territoriale planer for retfærdig omstilling.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  Støtten fra FRO bør være betinget af en effektiv gennemførelse af en omstillingsproces i et specifikt område med henblik på at opnå en klimaneutral økonomi. I den forbindelse bør medlemsstaterne i samarbejde med de relevante interessenter og med støtte fra Kommissionen udarbejde territoriale planer for retfærdig omstilling med angivelse af omstillingsprocessen i overensstemmelse med deres nationale energi- og klimaplaner. Med henblik herpå bør Kommissionen etablere en platform for retfærdig omstilling, som vil bygge videre på den eksisterende platform for kulregioner under omstilling for at muliggøre bilaterale og multilaterale udvekslinger af erfaringer og bedste praksis på tværs af alle berørte sektorer.
(14)  Støtten fra FRO bør være betinget af en effektiv og målbar gennemførelse af en omstillingsproces i et specifikt område med henblik på at opnå en klimaneutral økonomi. I den forbindelse bør medlemsstaterne i dialog med arbejdsmarkedets parter og i samarbejde med de relevante interessenter i overensstemmelse med partnerskabsprincippet i artikel 6 i forordning (EU) .../... [den nye forordning om fælles bestemmelser] og med støtte fra Kommissionen udarbejde territoriale planer for retfærdig omstilling med angivelse af omstillingsprocessen i overensstemmelse med og eventuelt ud over deres nationale energi- og klimaplaner. Med henblik herpå bør Kommissionen etablere en platform for retfærdig omstilling, som vil bygge videre på den eksisterende platform for kulregioner under omstilling for at muliggøre bilaterale og multilaterale udvekslinger af erfaringer og bedste praksis på tværs af alle berørte sektorer.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  De territoriale planer for retfærdig omstilling bør identificere de mest negativt påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO bør koncentreres, og beskrive specifikke foranstaltninger, der skal træffes for at nå en klimaneutral økonomi, navnlig med hensyn til omlægning eller lukning af anlæg, der omfatter produktion af fossile brændstoffer eller andre drivhusgasintensive aktiviteter. Disse territorier bør defineres præcist og svare til NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. Planerne bør indeholde en detaljeret beskrivelse af disse territoriers udfordringer og behov og identificere den type operationer, der er behov for, på en måde, der sikrer en sammenhængende udvikling af klimaresistente økonomiske aktiviteter, der også er i overensstemmelse med omstillingen til klimaneutralitet og målsætningerne i den grønne pagt. Kun investeringer i overensstemmelse med omstillingsplanerne bør modtage finansiel støtte fra FRO. De territoriale planer for retfærdig omstilling bør være en del af programmerne (støttet af EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter omstændighederne), der godkendes af Kommissionen.
(15)  De territoriale planer for retfærdig omstilling bør identificere de mest negativt påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO bør koncentreres, og beskrive specifikke foranstaltninger, der skal træffes for at nå Unionens klimamål for 2030 og en klimaneutral økonomi senest i 2050, navnlig med hensyn til omlægning eller lukning af anlæg, der omfatter produktion af fossile brændsler eller andre drivhusgasintensive aktiviteter, samtidig med at beskæftigelsesmulighederne i de berørte områder bevares og udvides for at undgå social udstødelse. Der bør tages hensyn til skærpende omstændigheder såsom arbejdsløshedsrater og faldende befolkningstal. Disse territorier bør defineres præcist og svare til NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. Planerne bør indeholde en detaljeret beskrivelse af disse territoriers udfordringer, behov og muligheder og identificere den type operationer, der er behov for, på en måde, der sikrer en sammenhængende udvikling af klimaresistente økonomiske aktiviteter, der også er i overensstemmelse med omstillingen til klimaneutralitet og målsætningerne i den europæiske grønne pagt. Kun investeringer i overensstemmelse med omstillingsplanerne bør modtage finansiel støtte fra FRO. De territoriale planer for retfærdig omstilling bør være en del af programmerne (støttet af EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter omstændighederne), der godkendes af Kommissionen.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 19
(19)  Målene for denne forordning, nemlig at støtte territorier, der står over for økonomisk og social forandring i deres omstilling til en klimaneutral økonomi, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne alene. De vigtigste årsager hertil er dels forskellene mellem de forskellige territoriers udviklingsniveauer og de mindst begunstigede territoriers tilbageståenhed samt grænsen for medlemsstaternes og territoriernes økonomiske ressourcer, dels behovet for en sammenhængende ramme for gennemførelse, der omfatter flere EU-fonde under delt forvaltning. Eftersom målene for denne forordning bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —
(19)  Målene for denne forordning, nemlig at støtte menneskene, økonomien og miljøet i territorier, der står over for økonomisk og social forandring i deres omstilling til en klimaneutral økonomi, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne alene. De vigtigste årsager hertil er dels forskellene mellem de forskellige territoriers udviklingsniveauer og de mindst begunstigede territoriers tilbageståenhed samt grænsen for medlemsstaternes og territoriernes økonomiske ressourcer, dels behovet for en sammenhængende ramme for gennemførelse, der omfatter flere EU-fonde under delt forvaltning, og for at sikre overholdelse af høje sociale og miljømæssige standarder og fremme af arbejdstagerdeltagelse. Eftersom målene for denne forordning bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
1.  Ved denne forordning oprettes Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") til at yde støtte til territorier, der står over for alvorlige socioøkonomiske udfordringer som følge af omstillingsprocessen hen imod en klimaneutral økonomi i Unionen inden 2050.
1.  Ved denne forordning oprettes Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") til at yde støtte til menneskene, økonomien og miljøet i territorier, der står over for alvorlige socioøkonomiske udfordringer som følge af omstillingsprocessen hen imod opfyldelsen af Unionens 2030-mål for energi og klima og en klimaneutral økonomi i Unionen inden 2050.
Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1
I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], andet afsnit, i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser] skal FRO bidrage til den specifikke målsætning om at "give regioner og mennesker mulighed for at håndtere de sociale, økonomiske og miljømæssige virkninger af omstillingen til en klimaneutral økonomi".
I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], andet afsnit, i forordning (EU) .../... [den nye forordning om fælles bestemmelser] skal FRO bidrage til den specifikke målsætning om at "give regioner, mennesker, virksomheder og andre interessenter mulighed for at håndtere de sociale, beskæftigelsesmæssige, økonomiske og miljømæssige virkninger af omstillingen til en klimaneutral økonomi" senest i 2050 og delmålene for 2030 i overensstemmelse med målene i Parisaftalen.
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1
2.  De midler til FRO under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, som er til rådighed til budgetmæssige forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 11 270 459 000 EUR i løbende priser, som kan forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere midler, der er afsat på Unionens budget, og med andre midler i overensstemmelse med den gældende basisretsakt.
2.  De midler til FRO under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, som er til rådighed til budgetmæssige forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 25 358 532 750 EUR i 2018-priser ("hovedstol") og må ikke overføres fra tildelingerne af midler fra andre fonde, der er omfattet af forordning (EU) .../... [den nye forordning om fælles bestemmelser]. Hovedstolen kan forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere midler, der er afsat på Unionens budget, og med andre midler i overensstemmelse med den gældende basisretsakt.
Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 3a – stk. 3
3.  Den årlige fordeling mellem medlemsstaterne af det beløb, der er omhandlet i stk. 1, indgår i den i artikel 3, stk. 3, omhandlede kommissionsafgørelse i overensstemmelse med den metode, der er fastsat i bilag I.
3.   Efter anmodning fra en medlemsstat stilles det beløb, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, første afsnit, også til rådighed for årene 2025-2027. De respektive årlige fordelinger mellem medlemsstaterne af det beløb, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, indgår for hver periode i den i artikel 3, stk. 3, omhandlede kommissionsafgørelse i overensstemmelse med den metode, der er fastsat i bilag I.
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 3 b (ny)
Artikel 3b
Grønt belønningssystem
18 % af de samlede beløb, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, første afsnit, og artikel 3a, stk. 1, første afsnit, fordeles i overensstemmelse med hastigheden, hvormed medlemsstaterne reducerer deres drivhusgasemissioner, divideret med deres seneste gennemsnitlige BNI.
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 3 c (ny)
Artikel 3c
Særlige bevillinger til regionerne i den yderste periferi og til øer
1 % af de samlede beløb, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, første afsnit, og artikel 3a, stk. 1, første afsnit, skal være en særlig bevilling til øer, og 1 % skal være en særlig bevilling til regionerne i den yderste periferi, jf. artikel 349 i TEUF, som gives til de pågældende medlemsstater.
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 3d (ny)
Artikel 3d
Adgang til Fonden for Retfærdig Omstilling
Adgang til Fonden for Retfærdig Omstilling er betinget af, at der vedtages et nationalt mål om at opnå klimaneutralitet senest i 2050.
For de medlemsstater, der endnu ikke har forpligtet sig til et nationalt mål for klimaneutralitet, frigives kun 50 % af deres nationale tildeling, mens de resterende 50 % stilles til rådighed, når de har vedtaget dette mål.
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a
a)  produktive investeringer i SMV'er, herunder nystartede virksomheder, som fører til økonomisk diversificering og omstilling
a)  produktive og bæredygtige investeringer i mikrovirksomheder og SMV'er, herunder nystartede virksomheder og bæredygtig turisme, som fører til jobskabelse, modernisering, økonomisk diversificering og omstilling
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b
b)  investeringer i etablering af nye virksomheder, herunder gennem virksomhedskuvøser og konsulenttjenester
b)  investeringer i etablering af nye virksomheder og i udvikling af de eksisterende, herunder gennem virksomhedskuvøser og konsulenttjenester, som fører til jobskabelse
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)
ba)  investeringer i social infrastruktur, som fører til jobskabelse og økonomisk diversificering
Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c
c)  investeringer i forsknings- og innovationsaktiviteter og fremme af overførsel af avancerede teknologier
c)  investeringer i forsknings- og innovationsaktiviteter, herunder på universiteter og offentlige forskningsinstitutioner, og fremme af overførsel af avancerede og markedsparate teknologier
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d
d)  investeringer i anvendelse af teknologi og infrastrukturer til økonomisk overkommelig ren energi, nedbringelse af drivhusgasemissioner, energieffektivitet og vedvarende energi
d)  investeringer i anvendelse af teknologi og infrastrukturer til økonomisk overkommelig ren energi og de tilhørende systemer, nedbringelse af drivhusgasemissioner, energieffektivitet, energilagringsteknologier og bæredygtig vedvarende energi, når det fører til jobskabelse og fastholdelse af bæredygtig beskæftigelse i betydeligt omfang
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (nyt)
da)  investeringer i intelligent og bæredygtig mobilitet og miljøvenlig transportinfrastruktur
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d b (nyt)
db)  investeringer i projekter til bekæmpelse af energifattigdom, navnlig i socialt boligbyggeri, og fremme af energieffektivitet, en klimaneutral tilgang og lavemissionsfjernvarme i de mest berørte regioner
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e
e)  investeringer i digitalisering og digital konnektivitet
e)  investeringer i digitalisering, digital innovation og digital konnektivitet, herunder digitalt landbrug og præcisionslandbrug
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f
f)  investeringer i projekter vedrørende regenerering og dekontaminering af anlæg, landskabsretablering og nye anvendelser
f)  investeringer i grøn infrastruktur og projekter vedrørende regenerering og dekontaminering af anlæg, forladte industrigrunde og nye anvendelser, når princippet om, at forureneren betaler, ikke kan anvendes
Ændring 104
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g
g)  investeringer i forbedring af den cirkulære økonomi, herunder gennem affaldsforebyggelse, reduktion, ressourceeffektivitet, genbrug, reparation og genanvendelse
g)  investeringer i forbedring af den cirkulære økonomi gennem affaldsforebyggelse, reduktion, ressourceeffektivitet, genbrug, reparation og genanvendelse
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g a (nyt)
ga)  tilvejebringelse og udvikling af sociale og offentlige ydelser af almen interesse
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g b (nyt)
gb)  investeringer i kultur, uddannelse og opbygning af fællesskab, herunder udnyttelse af den materielle og immaterielle minearv og fællesskabsknudepunkter
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra h
h)  opkvalificering og omskoling af arbejdstagere
h)  opkvalificering, omskoling og uddannelse af arbejdstagere og jobsøgende
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra i
i)  hjælp til jobsøgning for jobsøgende
i)  hjælp til jobsøgning for jobsøgende, støtte til aktiv aldring og indkomststøtte til arbejdstagere, der befinder sig i en overgangsfase mellem job
Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra j
j)  aktiv inklusion af jobsøgende
j)  aktiv inklusion af jobsøgende, navnlig kvinder, personer med handicap og sårbare grupper
Ændring 38
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2
Derudover kan FRO i områder, der er udpeget som støtteberettigede områder i henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF, yde støtte til produktive investeringer i andre virksomheder end SMV'er, forudsat at sådanne investeringer er godkendt som en del af den territoriale plan for retfærdig omstilling baseret på de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra h). Sådanne investeringer er kun støtteberettigede, hvis de er nødvendige for at gennemføre den territoriale plan for retfærdig omstilling.
Derudover kan FRO i mindre udviklede regioner og overgangsregioner, jf. artikel 102, stk. 2, i forordning (EU) .../... [den nye forordning om fælles bestemmelser], yde støtte til produktive investeringer i andre virksomheder end SMV'er, forudsat at sådanne investeringer er godkendt som en del af den territoriale plan for retfærdig omstilling baseret på de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra h). Sådanne investeringer er kun støtteberettigede, hvis de er nødvendige for at gennemføre den territoriale plan for retfærdig omstilling med henblik på at skabe nye job, og når de opfylder sociale mål om jobskabelse, ligestilling mellem kønnene og ligeløn og miljømål, og når de letter omstillingen til en klimaneutral økonomi uden at støtte udflytning i overensstemmelse med artikel 60, stk. 1, i forordning (EU) .../... [den nye forordning om fælles bestemmelser].
Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 3
FRO kan også støtte investeringer med henblik på at opnå en reduktion af drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, forudsat at sådanne investeringer er godkendt som en del af den territoriale plan for retfærdig omstilling baseret på de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra i). Sådanne investeringer er kun støtteberettigede, hvis de er nødvendige for at gennemføre den territoriale plan for retfærdig omstilling.
FRO kan også støtte investeringer med henblik på at opnå en reduktion af drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, forudsat at sådanne investeringer er godkendt som en del af den territoriale plan for retfærdig omstilling baseret på de oplysninger, der kræves i henhold til denne forordnings artikel 7, stk. 2, litra i), og at de opfylder de øvrige betingelser i dette stykkes andet afsnit. Sådanne investeringer er kun støtteberettigede, hvis de er nødvendige for at gennemføre den territoriale plan for retfærdig omstilling.
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c
c)  kriseramte virksomheder som defineret i artikel 2, nr. 18), i Kommissionens forordning (EU) nr. 651/201416;
c)  kriseramte virksomheder som defineret i artikel 2, nr. 18), i Kommissionens forordning (EU) nr. 651/201416, undtagen i tilfælde, hvor vanskelighederne skyldes energiomstillingsprocessen, eller hvor vanskelighederne begyndte efter den 15. februar 2020 og skyldes covid-19-krisen
__________________
__________________
16 Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).
16 Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).
Ændring 41
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d
d)  investeringer i forbindelse med produktion, forarbejdning, distribution, lagring eller forbrænding af fossile brændstoffer
d)  investeringer i forbindelse med produktion, forarbejdning, transport, distribution, lagring eller forbrænding af fossile brændsler
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e
e)  investeringer i bredbåndsinfrastruktur i områder, hvor der er mindst to bredbåndsnet af tilsvarende kategori.
e)  investeringer i bredbåndsinfrastruktur i områder, hvor markedet leverer tilsvarende løsninger til kunderne på konkurrencemæssige vilkår
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – litra e a (nyt)
ea)  investeringer i andre virksomheder end SMV'er, som indebærer overførsel af job og produktionsprocesser fra én medlemsstat til en anden eller til et tredjeland
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e b (nyt)
eb)  operationer i en NUTS 2-region, hvor der er planlagt åbning af en ny kul-, brunkuls- eller olieskifermine eller af et tørveudvindingsområde, eller genåbning af en midlertidigt nedlukket kul-, brunkuls- eller olieskifermine eller et tørveudvindingsområde i programmets løbetid.
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)
Uanset denne forordnings artikel 5, stk. 1, litra d), kan Kommissionen for regioner, der er stærkt afhængige af udvinding og forbrænding af kul, brunkul, olieskifer eller tørv, godkende territoriale planer for retfærdig omstilling, som omfatter investeringer i aktiviteter med relation til naturgas, forudsat at disse aktiviteter er miljømæssigt bæredygtige i henhold til artikel 3 i forordning (EU) 2020/85216a og opfylder følgende kumulative betingelser:
a)  anvendes som en overgangsteknologi, der erstatter kul, brunkul, tørv eller olieskifer
b)  falder inden for grænserne for bæredygtig tilgængelighed eller er forenelige med anvendelsen af ren brint, biogas og biomethan
c)  bidrager til Unionens miljømål vedrørende afbødning af og tilpasning til klimaforandringer ved at fremskynde den fuldstændige udfasning af kul, brunkul, tørv eller olieskifer
d)  medfører betydelige reduktioner af drivhusgasemissioner og luftforurening og øger energieffektiviteten
e)  bidrager til at tackle energifattigdom
f)  ikke hindrer udviklingen af vedvarende energikilder i de berørte territorier og er kompatible og i synergi med en senere anvendelse af vedvarende energikilder.
I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen også godkende investeringer, der ikke er miljømæssigt bæredygtige i henhold til artikel 3 i forordning (EU) 2020/852, hvis de opfylder alle de øvrige betingelser, der er fastsat i dette stykkes første afsnit, og medlemsstaten i den territoriale plan for retfærdig omstilling kan begrunde behovet for at støtte disse aktiviteter og påviser sammenhængen mellem disse aktiviteter og Unionens energi- og klimamålsætninger og -lovgivning samt med sin nationale energi- og klimaplan.
______________
16a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13).
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1
FRO-midlerne programmeres for de kategorier af regioner, hvor de pågældende territorier er beliggende, på grundlag af de territoriale planer for retfærdig omstilling, der er fastlagt i henhold til artikel 7 og godkendt af Kommissionen som led i et program eller en programændring. De programmerede midler skal ydes i form af et eller flere særprogrammer eller en eller flere prioriteter inden for et program.
FRO-midlerne programmeres for de kategorier af regioner, hvor de pågældende territorier eller økonomiske aktiviteter befinder sig, på grundlag af de territoriale planer for retfærdig omstilling, der er fastlagt i henhold til artikel 7 og godkendt af Kommissionen som led i et program eller en programændring. De programmerede midler skal ydes i form af et eller flere særprogrammer eller en eller flere prioriteter inden for et program.
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2
Kommissionen godkender kun et program, hvor identificeringen af de territorier, der påvirkes mest negativt af omstillingsprocessen, og som er indeholdt i den relevante territoriale plan for retfærdig omstilling, er behørigt begrundet, og hvor den relevante territoriale plan for retfærdig omstilling er i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats nationale energi- og klimaplan.
Medmindre den behørigt begrunder sin manglende godkendelse, godkender Kommissionen et program, hvor de territorier, der påvirkes mest negativt af omstillingsprocessen, og som er indeholdt i den relevante territoriale plan for retfærdig omstilling, er behørigt udpeget, og hvor den relevante territoriale plan for retfærdig omstilling er i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats nationale energi- og klimaplan, målet om klimaneutralitet i 2050, dens mellemliggende trin i 2030 og den europæiske søjle for sociale rettigheder.
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2
2.  FRO-prioriteten eller -prioriteterne omfatter de FRO-midler, der udgøres af hele eller dele af tildelingen fra FRO til medlemsstaterne, og de midler, der er overført i overensstemmelse med artikel [21a] i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser]. De samlede midler fra EFRU og ESF+, der overføres til FRO, skal mindst svare til halvanden gang størrelsen af støtten fra FRO til denne prioritet, eksklusive de i artikel 3a, stk. 1, omhandlede midler, men må ikke overstige tre gange dette beløb.
2.  FRO-prioriteten eller -prioriteterne omfatter de FRO-midler, der udgøres af hele eller dele af tildelingen fra FRO til medlemsstaterne. Disse midler kan suppleres med de midler, der på frivillig basis er overført i overensstemmelse med artikel [21a] i forordning (EU) .../... [den nye forordning om fælles bestemmelser]. De samlede midler fra EFRU og ESF+, der skal overføres til FRO-prioriteten, må ikke overstige halvanden gang størrelsen af støtten fra FRO til denne prioritet. De midler, der overføres fra EFRU og ESF+, beholder deres oprindelige mål og indgår i niveauerne for den tematiske koncentration i EFRU og ESF+.
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)
2a.  FRO er udformet med henblik på de mest sårbare lokalsamfund i hver region, og støtteberettigede projekter, som finansieres via FRO, og som bidrager til det specifikke mål i artikel 2, medfinansieres derfor med op til 85 % af de relevante omkostninger.
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne skal sammen med de relevante myndigheder fra de pågældende territorier udarbejde en eller flere territoriale planer for retfærdig omstilling, som dækker et eller flere berørte territorier, der svarer til niveau 3 i den fælles nomenklatur for statistiske regionale enheder ("NUTS 3-regioner") som fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 868/201417 , eller dele heraf, i overensstemmelse med modellen i bilag II. Disse territorier er dem, der påvirkes mest negativt ud fra de økonomiske og sociale virkninger som følge af omstillingen, navnlig hvad angår forventede tab af arbejdspladser i produktion og anvendelse af fossile brændstoffer og behovet for omlægning af produktionsprocesserne for industrianlæg med den højeste drivhusgasintensitet.
1.  Medlemsstaterne skal sammen med de relevante lokale og regionale myndigheder fra de pågældende territorier i overensstemmelse med partnerskabsprincippet i artikel 6 i forordning (EU) .../... [den nye forordning om fælles bestemmelser] og, hvor det er relevant, med bistand fra EIB og EIF, udarbejde en eller flere territoriale planer for retfærdig omstilling, som dækker et eller flere berørte territorier, der svarer til niveau 3 i den fælles nomenklatur for statistiske regionale enheder ("NUTS 3-regioner") som fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2016/206617 eller dele heraf, i overensstemmelse med modellen i bilag II. Disse territorier er dem, der påvirkes mest negativt ud fra de økonomiske og sociale virkninger som følge af omstillingen, navnlig hvad angår forventede tab af arbejdspladser i produktion og anvendelse af fossile brændsler og behovet for omlægning af produktionsprocesserne for industrianlæg med den højeste drivhusgasintensitet.
__________________
__________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).
17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a
a)  en beskrivelse af omstillingsprocessen på nationalt plan til en klimaneutral økonomi, herunder en tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, som er i overensstemmelse med den seneste udgave af den nationale energi- og klimaplan
a)  en beskrivelse af omstillingsprocessen på nationalt plan til opfyldelse af Unionens 2030-klimamål og opnåelse af en klimaneutral økonomi senest i 2050, herunder en tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, som er i overensstemmelse med den seneste udgave af den nationale energi- og klimaplan
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b
b)  en begrundelse for at identificere de territorier, der påvirkes mest negativt af den omstillingsproces, der er beskrevet i litra a), og som skal støttes af FRO i overensstemmelse med stk. 1
b)  en begrundelse for at identificere de territorier, der påvirkes mest negativt af den omstillingsproces, der er beskrevet i litra a), og som skal støttes af FRO i overensstemmelse med stk. 1, herunder indikatorer såsom arbejdsløshedsraten og affolkningsraten
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c
c)  en vurdering af de omstillingsudfordringer, som de mest negativt påvirkede territorier står over for, herunder de sociale, økonomiske og miljømæssige virkninger af omstillingen til en klimaneutral økonomi, med angivelse af det potentielle antal af berørte job og tabte arbejdspladser, udviklingsbehov og målsætninger, der skal nås inden 2030, i forbindelse med omstillingen eller lukningen af drivhusgasintensive aktiviteter i disse territorier
c)  en konsekvensvurdering af de omstillingsudfordringer, som de mest negativt påvirkede territorier står over for, herunder de sociale, økonomiske og miljømæssige virkninger af omstillingen til en klimaneutral økonomi, med angivelse af det potentielle antal af berørte job og tabte arbejdspladser, udviklingsbehov og målsætninger i forbindelse med omstillingen eller lukningen af drivhusgasintensive aktiviteter i disse territorier samt udfordringerne med hensyn til energifattigdom
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d
d)  en beskrivelse af det forventede bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de sociale, økonomiske og miljømæssige virkninger af omstillingen til en klimaneutral økonomi
d)  en beskrivelse af det forventede bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de sociale, demografiske, økonomiske, sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger af omstillingen til en klimaneutral økonomi
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e
e)  en vurdering af dens overensstemmelse med andre nationale, regionale eller territoriale strategier og planer
e)  en vurdering af dens overensstemmelse med andre nationale, regionale eller territoriale strategier og planer, når det er relevant
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra h
h)  hvis der ydes støtte til produktive investeringer i andre virksomheder end SMV'er, en udtømmende liste over sådanne operationer og virksomheder og en begrundelse for nødvendigheden af en sådan støtte ved hjælp af en mangelanalyse, der viser, at det forventede tab af arbejdspladser vil overstige det forventede antal job, der skabes uden investeringen
h)  hvis der ydes støtte til produktive investeringer i andre virksomheder end SMV'er, en vejledende liste over sådanne operationer og virksomheder og en begrundelse for nødvendigheden af en sådan støtte ved hjælp af en mangelanalyse, der viser, at det forventede tab af arbejdspladser vil overstige det forventede antal job, der skabes uden investeringen
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3
3.  Ved udarbejdelsen og gennemførelsen af territoriale planer for retfærdig omstilling inddrages de relevante partnere i overensstemmelse med artikel [6] i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser].
3.  Ved udarbejdelsen og gennemførelsen af territoriale planer for retfærdig omstilling inddrages de relevante partnere i overensstemmelse med artikel [6] i forordning (EU) .../... [den nye forordning om fælles bestemmelser] og, når det er relevant, EIB og EIF.
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2
2.  For outputindikatorer sættes referencescenarierne til nul. Delmålene for 2024 og målene for 2029 er kumulative. Målene må ikke revideres, efter at den anmodning om programændring, der er indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser], er blevet godkendt af Kommissionen.
2.  For outputindikatorer sættes referencescenarierne til nul. Delmålene for 2024 og målene for 2029 er kumulative.
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1
Hvis Kommissionen på grundlag af en gennemgang af programmets endelige performancerapport konkluderer, at der ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte mål for en eller flere output- eller resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan den foretage finansielle korrektioner i henhold til artikel [98] i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser] ved at reducere støtten fra FRO til den pågældende prioritet i forhold til resultaterne.
På grundlag af programmets endelige performancerapport kan Kommissionen foretage finansielle korrektioner i overensstemmelse med forordning (EU) .../... [den nye forordning om fælles bestemmelser].
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)
Artikel 10a
Overgangsbestemmelser
Medlemsstaterne er omfattet af en overgangsperiode indtil ... [et år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden] til udarbejdelse og vedtagelse af de territoriale planer for retfærdig omstilling. Alle medlemsstater er fuldt ud berettiget til støtte i henhold til denne forordning i overgangsperioden, og Kommissionen tager ikke hensyn hertil, når den overvejer afgørelser om frigørelse eller tab af finansiering.
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 10 b (ny)
Artikel 10b
Revision
Senest ved afslutningen af midtvejsrevisionen af den næste flerårige finansielle ramme gennemgår Kommissionen gennemførelsen af FRO og vurderer, om det er hensigtsmæssigt at ændre dens anvendelsesområde i overensstemmelse med eventuelle ændringer i forordning (EU) 2020/852, Unionens klimamål som fastsat i forordning (EU) 2020/... og udviklingen i gennemførelsen af handlingsplanen for bæredygtig finansiering. På dette grundlag forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, eventuelt ledsaget af lovgivningsforslag.

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A9-0135/2020).

Seneste opdatering: 12. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik