Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0006(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0135/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0135/2020

Συζήτηση :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Ψηφοφορία :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 241kWORD 76k
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης ***I
P9_TA(2020)0223A9-0135/2020

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την πολιτική της Ένωσης για τη συνοχή την περίοδο από το 2021 έως το 2027, στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, συμβάλλει στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ένωσης να εφαρμόσει τη συμφωνία του Παρισιού και να υλοποιήσει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συγκεντρώνοντας την ενωσιακή χρηματοδότηση σε πράσινους στόχους. Ο παρών κανονισμός υλοποιεί μία από τις προτεραιότητες που καθορίζονται στην ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία («Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»)11 και αποτελεί μέρος του επενδυτικού σχεδίου για μια βιώσιμη Ευρώπη, παρέχοντας ειδική χρηματοδότηση βάσει του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, ώστε να αντεπεξέλθει η Ένωση στο οικονομικό και κοινωνικό κόστος της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία, στην οποία οι τυχόν εναπομένουσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αντισταθμίζονται από ισοδύναμες απορροφήσεις.
(1)  Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την πολιτική της Ένωσης για τη συνοχή την περίοδο από το 2021 έως το 2027, στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, συμβάλλει στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ένωσης να εφαρμόσει τη συμφωνία του Παρισιού, περιορίζοντας την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε επίπεδα κάτω του 1,5°C, και να υλοποιήσει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, συγκεντρώνοντας την ενωσιακή χρηματοδότηση σε πράσινους στόχους. Ο παρών κανονισμός υλοποιεί μία από τις προτεραιότητες που καθορίζονται στην ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία («Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»)11 και αποτελεί μέρος του επενδυτικού σχεδίου για μια βιώσιμη Ευρώπη, παρέχοντας ειδική χρηματοδότηση βάσει του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, ώστε να αντεπεξέλθει η Ένωση στο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία, στην οποία οι τυχόν εναπομένουσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αντισταθμίζονται από ισοδύναμες απορροφήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της πανδημίας της COVID-19.
__________________
__________________
11 COM(2019)0640 της 11.12.2019.
11 COM(2019)0640 της 11.12.2019.
12 COM(2020)0021 της 14.1.2020.
12 COM(2020)0021 της 14.1.2020.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία αποτελεί, για την Ένωση, έναν από τους σπουδαιότερους στόχους πολιτικής. Στις 12 Δεκεμβρίου 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τον στόχο της επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης Ένωσης έως το 2050, σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Μπορεί η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος να αποβεί προς όφελος όλων μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα δε να παράσχει ευκαιρίες και προκλήσεις για όλους, ωστόσο δεν ξεκινούν τη μετάβασή τους όλες οι περιφέρειες και όλα τα κράτη μέλη από το ίδιο σημείο αφετηρίας ούτε έχουν την ίδια ικανότητα απόκρισης. Μερικά είναι πιο προηγμένα από άλλα, ενώ η μετάβαση επιφέρει ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις σε εκείνες τις περιφέρειες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ορυκτά καύσιμα -ιδίως άνθρακα, λιγνίτη, τύρφη και πετρελαιούχο σχιστόλιθο- ή από βιομηχανίες έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μια τέτοια κατάσταση παρουσιάζει τον κίνδυνο, αφενός, της μετάβασης διαφορετικών ταχυτήτων στην Ένωση, όσον αφορά τη δράση για το κλίμα, και, αφετέρου, του ανοίγματος της ψαλίδας μεταξύ περιφερειών, γεγονός επιζήμιο για τους στόχους της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής.
(2)  Η μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία αποτελεί, για την Ένωση, έναν από τους σπουδαιότερους στόχους πολιτικής. Στις 12 Δεκεμβρίου 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τον στόχο της επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης Ένωσης έως το 2050, σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Μπορεί η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος να αποβεί προς όφελος όλων μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα δε να παράσχει ευκαιρίες και προκλήσεις για όλους, ωστόσο δεν ξεκινούν τη μετάβασή τους όλες οι περιφέρειες και όλα τα κράτη μέλη από το ίδιο σημείο αφετηρίας ούτε έχουν την ίδια ικανότητα απόκρισης. Μερικά είναι πιο προηγμένα από άλλα, ενώ η μετάβαση επιφέρει ευρύτερες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε εκείνες τις περιφέρειες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ορυκτά καύσιμα -ιδίως άνθρακα, λιγνίτη, τύρφη για ενεργειακή χρήση και πετρελαιούχο σχιστόλιθο- ή από βιομηχανίες έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μια τέτοια κατάσταση παρουσιάζει τον κίνδυνο, αφενός, της μετάβασης διαφορετικών ταχυτήτων στην Ένωση, όσον αφορά τη δράση για το κλίμα, και, αφετέρου, του ανοίγματος της ψαλίδας μεταξύ περιφερειών, ιδίως όσον αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, τις απομακρυσμένες, νησιωτικές και γεωγραφικά μειονεκτικές περιοχές, και τις περιοχές με προβλήματα μείωσης του πληθυσμού, γεγονός επιζήμιο για τους στόχους της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Για να επιτύχει η μετάβαση, πρέπει να είναι δίκαιη και κοινωνικά αποδεκτή από όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό, τόσο η Ένωση όσο και τα κράτη μέλη πρέπει εξαρχής να λάβουν υπόψη τους τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της μετάβασης και να αναπτύξουν όλα τα δυνατά μέσα για τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών. Ο προϋπολογισμός της Ένωσης έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την κατεύθυνση.
(3)  Για να επιτύχει η μετάβαση, πρέπει να είναι δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικά αποδεκτή από όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό, η Ένωση, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειές τους πρέπει εξαρχής να λάβουν υπόψη τους τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης και να αναπτύξουν όλα τα δυνατά μέσα για τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών. Ο προϋπολογισμός της Ένωσης έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα αφεθεί κανείς στο περιθώριο.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στο επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη, ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης θα πρέπει να συμπληρώνει τις άλλες δράσεις στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο από το 2021 έως το 2027. Αναμένεται ότι θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα της Ένωσης, συγκεντρώνοντας τις δαπάνες του ενωσιακού προϋπολογισμού στους κλιματικούς και κοινωνικούς στόχους σε περιφερειακό επίπεδο.
(4)  Όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στο επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη, ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης θα πρέπει να συμπληρώνει τις άλλες δράσεις στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο από το 2021 έως το 2027. Αναμένεται ότι θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνεπειών, ιδίως για τους εργαζόμενους που πλήττονται κατά τη διαδικασία της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα της Ένωσης έως το 2050, συγκεντρώνοντας τις δαπάνες του ενωσιακού προϋπολογισμού στους κλιματικούς και κοινωνικούς στόχους σε περιφερειακό επίπεδο, προωθώντας την αειφόρο οικονομία, τις πράσινες θέσεις εργασίας και τη δημόσια υγεία.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ»), το οποίο συνιστά έναν από τους πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης που υλοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή. Σκοπός του ΤΔΜ είναι να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής μετάβασης, παρέχοντας στήριξη σε εκείνα τα εδάφη και σε εκείνους τους εργαζομένους που πλήττονται περισσότερο. Σύμφωνα με τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ, οι δράσεις που υποστηρίζονται από το ΤΔΜ θα πρέπει να συμβάλλουν με άμεσο τρόπο στην άμβλυνση των επιπτώσεων της μετάβασης, με τη χρηματοδότηση της διαφοροποίησης και του εκσυγχρονισμού της τοπικής οικονομίας και με τον μετριασμό του αρνητικού αντίκτυπου στην απασχόληση. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον ειδικό στόχο του ΤΔΜ, ο οποίος ορίζεται στο ίδιο επίπεδο και απαριθμείται μαζί με τους στόχους πολιτικής που ορίζονται στο άρθρο [4] του κανονισμού ΕΕ [νέος ΚΚΔ].
(5)  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ»), το οποίο συνιστά έναν από τους πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης που υλοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή. Σκοπός του ΤΔΜ είναι να μετριάσει και να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής μετάβασης, παρέχοντας στήριξη σε εκείνα τα εδάφη και σε εκείνους τους εργαζομένους που πλήττονται περισσότερο και να προωθήσει μια ισορροπημένη κοινωνικοοικονομική μετάβαση που αντιτίθεται στην κοινωνική επισφάλεια και στο ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ, οι δράσεις που υποστηρίζονται από το ΤΔΜ θα πρέπει να συμβάλλουν με άμεσο τρόπο στην άμβλυνση των επιπτώσεων της μετάβασης, με τη χρηματοδότηση της διαφοροποίησης και του εκσυγχρονισμού της τοπικής οικονομίας μέσω της αναδημιουργίας φυσικών πόρων και με τον μετριασμό του αρνητικού αντίκτυπου στην απασχόληση και στο βιοτικό επίπεδο. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον ειδικό στόχο του ΤΔΜ, ο οποίος ορίζεται στο ίδιο επίπεδο και απαριθμείται μαζί με τους στόχους πολιτικής που ορίζονται στο άρθρο [4] του κανονισμού ΕΕ [νέος ΚΚΔ].
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Λόγω της σημασίας που έχει η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, με τη δέσμευση σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και με την αυξημένη φιλοδοξία της Ένωσης έτσι όπως προτείνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το ΤΔΜ αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα. Οι πόροι από τα κονδύλια του ΤΔΜ είναι πρόσθετοι πόροι, επιπλέον των επενδύσεων που απαιτούνται για την επίτευξη του γενικού στόχου να αφιερωθεί το 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη στήριξη των στόχων για το κλίμα. Οι πόροι από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ θα συμβάλουν εξ ολοκλήρου στην επίτευξη αυτού του στόχου.
(6)  Λόγω της σημασίας που έχει η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, με τη δέσμευση σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και με την αυξημένη φιλοδοξία της Ένωσης έτσι όπως προτείνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το ΤΔΜ αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα και το περιβάλλον. Οι πόροι από τα κονδύλια του ΤΔΜ είναι πρόσθετοι πόροι, επιπλέον των επενδύσεων που απαιτούνται για την επίτευξη του γενικού στόχου να αφιερωθεί το 30 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη στήριξη των στόχων για το κλίμα. Οι πόροι που μεταφέρονται σε εθελοντική βάση από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ θα μπορούσαν να συμβάλουν εξ ολοκλήρου στην επίτευξη αυτού του στόχου.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Οι πόροι του ΤΔΜ θα πρέπει να συμπληρώνουν τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή.
(7)  Οι πόροι του ΤΔΜ θα πρέπει να συμπληρώνουν τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή. Η θέσπιση του ΤΔΜ δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε περικοπές ή σε υποχρεωτικές μεταφορές κονδυλίων από τα άλλα ταμεία συνοχής.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Η μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία είναι δύσκολο εγχείρημα για όλα τα κράτη μέλη. Θα είναι δε ιδιαίτερα δύσκολο για εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ορυκτά καύσιμα ή βιομηχανικές δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που πρόκειται να καταργηθούν σταδιακά ή χρειάζεται να προσαρμοστούν λόγω της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα, και τα οποία δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα γι’ αυτό τον σκοπό. Το ΤΔΜ θα πρέπει, επομένως, να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη, ωστόσο η κατανομή των χρηματοδοτικών του μέσων θα πρέπει να αποτυπώνει την ικανότητα των κρατών μελών να χρηματοδοτήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις, ώστε να αντεπεξέλθουν στη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα.
(8)  Η μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία είναι δύσκολο εγχείρημα για όλα τα κράτη μέλη. Θα είναι δε ιδιαίτερα δύσκολο για εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία εξαρτώνται, ή εξαρτώνταν μέχρι πρόσφατα, σε μεγάλο βαθμό από ορυκτά καύσιμα ή βιομηχανικές δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που πρόκειται να καταργηθούν σταδιακά ή χρειάζεται να προσαρμοστούν λόγω της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα, και τα οποία δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα γι’ αυτό τον σκοπό. Το ΤΔΜ θα πρέπει, επομένως, να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη, ωστόσο η κατανομή των χρηματοδοτικών του μέσων θα πρέπει να εστιάζεται σε αυτές τις πλέον θιγόμενες περιοχές και να αποτυπώνει την ικανότητα των κρατών μελών να χρηματοδοτήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις, ώστε να αντεπεξέλθουν στη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, με ιδιαίτερη προσοχή στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τις ορεινές, νησιωτικές, αραιοκατοικημένες, αγροτικές, απομακρυσμένες και γεωγραφικά μειονεκτούσες περιοχές των οποίων ο μικρός πληθυσμός καθιστά πιο δύσκολη την εφαρμογή της μετάβασης της ενέργειας προς την κλιματική ουδετερότητα, και λαμβάνοντας υπόψη την αρχική θέση κάθε κράτους μέλους.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Με σκοπό να καθορίσει το κατάλληλο χρηματοδοτικό πλαίσιο για το ΤΔΜ, η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την ετήσια κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων ανά κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
(9)  Με σκοπό να καθορίσει το κατάλληλο χρηματοδοτικό πλαίσιο για το ΤΔΜ, η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την ετήσια κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων ανά κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι δήμοι και οι πόλεις να έχουν άμεση πρόσβαση στους πόρους ΤΔΜ που πρόκειται να καταστούν διαθέσιμοι σε αυτές σύμφωνα με τις αντικειμενικές τους ανάγκες.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Ο παρών κανονισμός καθορίζει τα διάφορα είδη επενδύσεων των οποίων οι δαπάνες μπορούν να υποστηριχθούν από το ΤΔΜ. Όλες οι δραστηριότητες που λαμβάνουν στήριξη θα πρέπει να διεξάγονται με απόλυτο σεβασμό των κλιματικών και περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της Ένωσης. Ο κατάλογος επενδύσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει επενδύσεις που στηρίζουν την τοπική οικονομία και είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμες, λαμβανομένων υπόψη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία. Για παρακμάζοντες τομείς, όπως η παραγωγή ενέργειας που βασίζεται στον άνθρακα, στον λιγνίτη, στην τύρφη και στον πετρελαιούχο σχιστόλιθο ή οι δραστηριότητες εξόρυξης των στερεών αυτών ορυκτών καυσίμων, η στήριξη θα πρέπει να συνδέεται με τη σταδιακή παύση της δραστηριότητας και την αντίστοιχη μείωση του επιπέδου της απασχόλησης. Όσον αφορά τους τομείς υπό μετασχηματισμό, με υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η στήριξη θα πρέπει να προωθεί νέες δραστηριότητες μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, νέων διεργασιών ή προϊόντων, που θα οδηγούν σε σημαντική μείωση των εκπομπών, σύμφωνα με τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ για το 2030 και με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 205013, με ταυτόχρονη διατήρηση ή τόνωση της απασχόλησης και με αποφυγή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί επίσης στις δραστηριότητες που προάγουν την καινοτομία και την έρευνα σε προηγμένες και βιώσιμες τεχνολογίες, καθώς και στους τομείς της ψηφιοποίησης και της συνδεσιμότητας, με τον όρο ότι τα μέτρα που λαμβάνονται θα βοηθούν να μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες μιας μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία και θα συμβάλλουν στην πραγμάτωσή της.
(10)  Ο παρών κανονισμός καθορίζει τα διάφορα είδη επενδύσεων των οποίων οι δαπάνες μπορούν να υποστηριχθούν από το ΤΔΜ. Όλες οι δραστηριότητες που λαμβάνουν στήριξη θα πρέπει να διεξάγονται με απόλυτο σεβασμό των κλιματικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δεσμεύσεων και προτεραιοτήτων της Ένωσης. Ο κατάλογος επενδύσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει επενδύσεις που στηρίζουν τους ανθρώπους, τις κοινότητες, και την τοπική οικονομία και είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμες, λαμβανομένων υπόψη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν στη σταδιακή και ολοκληρωμένη μετάβαση προς μια βιώσιμη, κλιματικά ουδέτερη, απαλλαγμένη από ρύπανση και κυκλική οικονομία. Για παρακμάζοντες τομείς, όπως η παραγωγή ενέργειας που βασίζεται στον άνθρακα, στον λιγνίτη, στην τύρφη και στον πετρελαιούχο σχιστόλιθο ή οι δραστηριότητες εξόρυξης των στερεών αυτών ορυκτών καυσίμων, η στήριξη θα πρέπει να συνδέεται με τη σταδιακή παύση της δραστηριότητας και την αντίστοιχη μείωση του επιπέδου της απασχόλησης. Όσον αφορά τους τομείς υπό μετασχηματισμό, με υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η στήριξη θα πρέπει να προωθεί νέες δραστηριότητες μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, νέων διεργασιών ή προϊόντων, που θα οδηγούν σε σημαντική μείωση των εκπομπών, σύμφωνα με τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ για το 2030 και με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 205013, με ταυτόχρονη διατήρηση ή τόνωση της ειδικευμένης απασχόλησης και με αποφυγή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί επίσης στις δραστηριότητες που προάγουν την καινοτομία και την έρευνα σε προηγμένες και βιώσιμες τεχνολογίες, καθώς και στους τομείς της ψηφιοποίησης, της συνδεσιμότητας και της έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας, με τον όρο ότι τα μέτρα που λαμβάνονται θα βοηθούν να μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες μιας μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία και θα συμβάλλουν στην πραγμάτωσή της, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά, κοινωνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους. Η σημασία της παιδείας, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της οικοδόμησης κοινοτήτων στη διαδικασία μετάβασης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται επίσης με τη στήριξη δραστηριοτήτων που ασχολούνται με την κληρονομιά στον τομέα των ορυχείων.
__________________
__________________
13 Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους - Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία» – Ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (COM(2018)0773).
13 Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους - Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία» – Ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (COM(2018)0773).
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Για να προστατεύονται οι πολίτες που είναι περισσότερο ευάλωτοι στην κλιματική μετάβαση, το ΤΔΜ θα πρέπει επίσης, αφενός, να καλύπτει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των πληττόμενων εργαζομένων και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων απ’ αυτούς, με σκοπό να τους βοηθά να προσαρμοστούν σε νέες δυνατότητες απασχόλησης, και, αφετέρου, να παρέχει συνδρομή για την αναζήτηση εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία και να βοηθά στην ενεργό συμπερίληψή τους στην αγορά εργασίας.
(11)  Για να προστατεύονται οι πολίτες που είναι περισσότερο ευάλωτοι στην κλιματική μετάβαση, το ΤΔΜ θα πρέπει επίσης, αφενός, να καλύπτει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την εκπαίδευση των πληττόμενων εργαζομένων και αναζητούντων εργασία, ιδίως των γυναικών, με σκοπό να τους βοηθά να προσαρμοστούν σε νέες δυνατότητες απασχόλησης και να αποκτήσουν νέα προσόντα κατάλληλα για την πράσινη οικονομία, και, αφετέρου, να παρέχει συνδρομή για την αναζήτηση εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία και να βοηθά στην ενεργό συμπερίληψή τους στην αγορά εργασίας. Η προώθηση της κοινωνικής συνοχής θα πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για την παροχή στήριξης στο πλαίσιο του ΤΔΜ.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Για την τόνωση της οικονομικής διαφοροποίησης των εδαφών που πλήττονται από τη μετάβαση, το ΤΔΜ θα πρέπει να παρέχει στήριξη σε ΜΜΕ για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων. Οι παραγωγικές επενδύσεις θα πρέπει να νοούνται ως επενδύσεις σε πάγια κεφάλαια ή άυλα περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων με σκοπό την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και στη συμβολή, με τον τρόπο αυτό, στον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου και στην απασχόληση. Όταν οι επιχειρήσεις δεν είναι ΜΜΕ, οι παραγωγικές επενδύσεις θα πρέπει να υποστηρίζονται μόνο εφόσον είναι απαραίτητες για να μετριαστούν οι απώλειες θέσεων εργασίας εξαιτίας της μετάβασης, χάρη στη δημιουργία ή στην προστασία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας, και εφόσον δεν οδηγούν ούτε οφείλονται σε μετεγκατάσταση. Οι επενδύσεις σε υφιστάμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ένωσης, θα πρέπει να επιτρέπονται, εάν συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050 και επιτυγχάνουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τους δείκτες αναφοράς που καθορίστηκαν για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 και εάν έχουν ως αποτέλεσμα την προστασία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας. Κάθε τέτοια επένδυση θα πρέπει να αιτιολογείται δεόντως στο σχετικό εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Για να προστατεύεται η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και η πολιτική για τη συνοχή, η στήριξη που παρέχεται σε επιχειρήσεις θα πρέπει να συνάδει με τους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ, ειδικότερα δε, η στήριξη για παραγωγικές επενδύσεις επιχειρήσεων που δεν είναι ΜΜΕ θα πρέπει να περιορίζεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως ενισχυόμενες για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της ΣΛΕΕ.
(12)  Για την τόνωση της οικονομικής διαφοροποίησης των εδαφών που πλήττονται από τη μετάβαση, το ΤΔΜ θα πρέπει να παρέχει στήριξη σε ΜΜΕ για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων. Οι παραγωγικές επενδύσεις θα πρέπει να νοούνται ως επενδύσεις σε πάγια κεφάλαια ή άυλα περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων με σκοπό την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και στη συμβολή, με τον τρόπο αυτό, στον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου και στην απασχόληση. Όταν οι επιχειρήσεις δεν είναι ΜΜΕ, οι παραγωγικές επενδύσεις θα πρέπει να υποστηρίζονται μόνο εφόσον είναι απαραίτητες για να μετριαστούν οι απώλειες θέσεων εργασίας εξαιτίας της μετάβασης, χάρη στη δημιουργία ή στην προστασία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας, και εφόσον δεν οδηγούν ούτε οφείλονται σε μετεγκατάσταση. Οι επενδύσεις σε υφιστάμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ένωσης, θα πρέπει να επιτρέπονται, εάν συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050 και επιτυγχάνουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τους δείκτες αναφοράς που καθορίστηκαν για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 και εάν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και τη διατήρηση σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας. Κάθε τέτοια επένδυση θα πρέπει να αιτιολογείται δεόντως στο σχετικό εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης, να είναι βιώσιμη και, όπου απαιτείται, να συνάδει με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και την αρχή της «προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση». Για να προστατεύεται η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και η πολιτική για τη συνοχή, η στήριξη που παρέχεται σε επιχειρήσεις θα πρέπει να συνάδει με τους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 ΣΛΕΕ.
__________________
__________________
14 Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).
14 Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Η στήριξη για παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις, εκτός των ΜΜΕ, μέσω του ΤΔΜ πρέπει να περιοριστεί στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 102 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. .../... [CPR].
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Για περισσότερη ευελιξία στον προγραμματισμό των πόρων του ΤΔΜ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κατάρτισης ενός αυτόνομου προγράμματος του ΤΔΜ ή η δυνατότητα προγραμματισμού των πόρων του ΤΔΜ για μία ή δύο ειδικές προτεραιότητες στο πλαίσιο ενός προγράμματος υποστηριζόμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+») ή το Ταμείο Συνοχής. Σύμφωνα με το άρθρο 21α του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], οι πόροι του ΤΔΜ θα πρέπει να ενισχυθούν με συμπληρωματική χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+. Τα αντίστοιχα ποσά που θα μεταφερθούν από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συνάδουν με το είδος των πράξεων που καθορίζονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης.
(13)  Για περισσότερη ευελιξία στον προγραμματισμό των πόρων του ΤΔΜ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κατάρτισης ενός αυτόνομου προγράμματος του ΤΔΜ ή η δυνατότητα προγραμματισμού των πόρων του ΤΔΜ για μία ή δύο ειδικές προτεραιότητες στο πλαίσιο ενός προγράμματος υποστηριζόμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+») ή το Ταμείο Συνοχής. Σύμφωνα με το άρθρο 21α του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], οι πόροι του ΤΔΜ δύνανται να ενισχυθούν σε εθελοντική βάση με συμπληρωματική χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+. Τα αντίστοιχα ποσά που θα μεταφερθούν από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συνάδουν με το είδος των πράξεων που καθορίζονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Η στήριξη του ΤΔΜ θα πρέπει να εξαρτάται από την αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας μετάβασης σε ένα συγκεκριμένο έδαφος με σκοπό την επίτευξη κλιματικά ουδέτερης οικονομίας. Σχετικά μ’ αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίζουν, σε συνεργασία με τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη και με την υποστήριξη της Επιτροπής, εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, με λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας μετάβασης, τα οποία να συνάδουν με τα εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης, η οποία να στηρίζεται στην υφιστάμενη πλατφόρμα για τις περιοχές εξόρυξης άνθρακα που βρίσκονται σε μετάβαση και να παρέχει τη δυνατότητα διμερών και πολυμερών ανταλλαγών εμπειριών σχετικά με τα αντληθέντα διδάγματα και τις βέλτιστες πρακτικές σε όλους τους τομείς που επηρεάζονται.
(14)  Η στήριξη του ΤΔΜ θα πρέπει να εξαρτάται από την αποτελεσματική και μετρήσιμη εφαρμογή της διαδικασίας μετάβασης σε ένα συγκεκριμένο έδαφος με σκοπό την επίτευξη κλιματικά ουδέτερης οικονομίας. Σχετικά μ’ αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίζουν, με κοινωνικό διάλογο και σε συνεργασία με τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης που θεσπίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ] και με την υποστήριξη της Επιτροπής, εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, με λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας μετάβασης, τα οποία να συνάδουν με τα εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και ενδεχομένως να προχωρούν πέρα από αυτά. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης, η οποία να στηρίζεται στην υφιστάμενη πλατφόρμα για τις περιοχές εξόρυξης άνθρακα που βρίσκονται σε μετάβαση και να παρέχει τη δυνατότητα διμερών και πολυμερών ανταλλαγών εμπειριών σχετικά με τα αντληθέντα διδάγματα και τις βέλτιστες πρακτικές σε όλους τους τομείς που επηρεάζονται.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν για την επίτευξη της κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει να περιγράφουν λεπτομερώς τα προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα και με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι επενδύσεις που συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν μέρος των προγραμμάτων (που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή.
(15)  Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ένωσης για το 2030 και μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως το 2050, ιδίως όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, διατηρώντας και διευρύνοντας παράλληλα τις ευκαιρίες απασχόλησης στα επηρεαζόμενα εδάφη, προκειμένου να αποφευχθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως τα ποσοστά ανεργίας και η τάση μείωσης του πληθυσμού. Τα εν λόγω εδάφη θα πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει να περιγράφουν λεπτομερώς τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες των εν λόγω εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα και με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι επενδύσεις που συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν μέρος των προγραμμάτων (που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, συγκεκριμένα η υποστήριξη εδαφών που θα πρέπει να διέλθουν οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό για τη μετάβασή τους προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς μόνο από τα κράτη μέλη. Οι κύριοι λόγοι στο πλαίσιο αυτό είναι, αφενός, οι ανισότητες στο επίπεδο ανάπτυξης των διαφόρων εδαφών και η καθυστέρηση που εμφανίζουν τα πλέον μειονεκτικά εδάφη, καθώς και οι περιορισμοί των δημοσιονομικών πόρων των κρατών μελών και των εδαφών και, αφετέρου, η ανάγκη για ένα συνεκτικό πλαίσιο υλοποίησης που θα καλύπτει περισσότερα ενωσιακά Ταμεία υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης. Επειδή οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.
(19)  Οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, συγκεκριμένα η υποστήριξη των ανθρώπων, της οικονομίας και του περιβάλλοντος των εδαφών που θα πρέπει να διέλθουν οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό για τη μετάβασή τους προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς μόνο από τα κράτη μέλη. Οι κύριοι λόγοι στο πλαίσιο αυτό είναι, αφενός, οι ανισότητες στο επίπεδο ανάπτυξης των διαφόρων εδαφών και η καθυστέρηση που εμφανίζουν τα πλέον μειονεκτικά εδάφη, καθώς και οι περιορισμοί των δημοσιονομικών πόρων των κρατών μελών και των εδαφών και, αφετέρου, η ανάγκη για ένα συνεκτικό πλαίσιο υλοποίησης που θα καλύπτει περισσότερα ενωσιακά Ταμεία υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης και η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και της προώθησης της συμμετοχής των εργαζομένων. Επειδή οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ») για την παροχή στήριξης σε εδάφη που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τα οποία απορρέουν από τη διαδικασία μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050.
1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ») για την παροχή στήριξης στις οικονομίες, στους ανθρώπους και στο περιβάλλον των εδαφών που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τα οποία απορρέουν από τη διαδικασία μετάβασης προς την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 2030 για την ενέργεια και το κλίμα, και προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1
Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες και τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία».
Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες, τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και άλλους συμφεροντούχους να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία» έως το 2050, και τους ενδιάμεσους στόχους για το 2030, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
2.  Οι πόροι για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» που είναι διαθέσιμοι για δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 11 270 459 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, στους οποίους μπορούν να προστεθούν, ενδεχομένως, συμπληρωματικοί πόροι που έχουν διατεθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης και άλλοι πόροι σύμφωνα με την ισχύουσα βασική πράξη.
2.  Οι πόροι για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» που είναι διαθέσιμοι για δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 25 358 532 750 EUR σε τιμές 2018 («αρχικό κεφάλαιο»), και δεν μπορεί να προκύπτουν από τη μεταφορά πόρων από άλλα ταμεία που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ]. Στο αρχικό κεφάλαιο μπορούν να προστεθούν, ενδεχομένως, συμπληρωματικοί πόροι που έχουν διατεθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης και άλλοι πόροι σύμφωνα με την ισχύουσα βασική πράξη.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α – παράγραφος 3
3.  Η ετήσια κατανομή από τα κράτη μέλη του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνεται στην απόφαση της Επιτροπής που μνημονεύεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτημα Ι.
3.   Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διατίθεται επίσης για τα έτη 2025-2027. Για κάθε περίοδο, οι αντίστοιχες ετήσιες κατανομές από τα κράτη μέλη του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται στην απόφαση της Επιτροπής που μνημονεύεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτημα Ι.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 β (νέο)
Άρθρο 3β
Μηχανισμός Οικολογικής Επιβράβευσης
Το 18 % του συνόλου των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο και στο άρθρο 3α παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, κατανέμονται ανάλογα με την ταχύτητα με την οποία τα κράτη μέλη μειώνουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, διαιρούμενη με το τελευταίο μέσο ΑΕΕ τους.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 γ (νέο)
Άρθρο 3γ
Ειδικά κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα νησιά
Το 1 % του συνόλου των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο και στο άρθρο 3α παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο αποτελεί ειδική χορήγηση για τα νησιά και το 1 % αποτελεί ειδική χορήγηση για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, που παρέχεται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 δ (νέο)
Άρθρο 3δ
Πρόσβαση στο ΤΔΜ
Η πρόσβαση στο ΤΔΜ προϋποθέτει την έγκριση εθνικού στόχου για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.
Για τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί να επιτύχουν εθνικό στόχο κλιματικής ουδετερότητας, αποδεσμεύεται μόνο το 50 % των κονδυλίων που τους αντιστοιχούν, ενώ το υπόλοιπο 50 % διατίθεται μόλις εγκρίνουν τον εν λόγω στόχο.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων, που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση και μετατροπή·
α)  παραγωγικές και βιώσιμες επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων και του βιώσιμου τουρισμού, που οδηγούν σε δημιουργία θέσεων εργασίας, εκσυγχρονισμό, οικονομική διαφοροποίηση και μετατροπή·
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  επενδύσεις στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών·
β)  επενδύσεις στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη των υφιστάμενων, μεταξύ άλλων μέσω εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, που οδηγούν σε δημιουργία θέσεων απασχόλησης·
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές, που οδηγούν σε δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομική διαφοροποίηση·
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και προώθηση της μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών·
γ)  επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, μεταξύ άλλων σε πανεπιστήμια και δημόσια ερευνητικά ιδρύματα, και προώθηση της μεταφοράς προηγμένων και έτοιμων για την αγορά τεχνολογιών·
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας και υποδομών για οικονομικά προσιτή καθαρή ενέργεια, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας·
δ)  επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας και υποδομών για οικονομικά προσιτή καθαρή ενέργεια και τα συστήματά της, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην ενεργειακή απόδοση, σε τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας και στις βιώσιμες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, όταν οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διατήρηση της βιώσιμης απασχόλησης σε σημαντική κλίμακα·
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  επενδύσεις σε έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα και σε φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές μεταφορών·
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  επενδύσεις σε έργα για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας, ιδίως όσον αφορά την κοινωνική στέγαση, και την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, μιας κλιματικά ουδέτερης προσέγγισης και της τηλεθέρμανσης χαμηλών εκπομπών στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο·
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
ε)  επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και την ψηφιακή συνδεσιμότητα·
ε)  επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, την ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων της ψηφιακής γεωργίας και της γεωργίας ακριβείας·
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ
στ)  επενδύσεις στην αναγέννηση και απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια αποκατάστασης του εδάφους και αναπροσαρμογής της χρήσης
στ)  επενδύσεις στις πράσινες υποδομές καθώς και στην αναγέννηση και απορρύπανση θέσεων και υποβαθμισμένων βιομηχανικών εκτάσεων, σε σχέδια αποκατάστασης του εδάφους, όπου δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»·
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ
ζ)  επενδύσεις στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της μείωσης αποβλήτων, μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακύκλωσης·
ζ)  επενδύσεις στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας μέσω της πρόληψης και της μείωσης αποβλήτων, της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακύκλωσης·
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)
ζα)  θέσπιση και ανάπτυξη κοινωνικών και δημόσιων υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος·
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ β (νέο)
ζβ)  επενδύσεις στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την οικοδόμηση κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης της υλικής και άυλης εξορυκτικής κληρονομιάς και των κοινοτικών κόμβων·
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο η
η)  αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους εργαζομένους·
η)  αναβάθμιση δεξιοτήτων, απόκτηση νέων δεξιοτήτων και εκπαίδευση για τους εργαζομένους και τους αναζητούντες εργασία·
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ
θ)  συνδρομή για την αναζήτηση εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία·
θ)  συνδρομή για την αναζήτηση εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία, ενεργός στήριξη προς τους περισσότερο ηλικιωμένους και στήριξη εισοδήματος για τους εργαζομένους που βρίσκονται σε μετάβαση μεταξύ θέσεων εργασίας·
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι
ι)  ενεργητική συμπερίληψη των αναζητούντων εργασία·
ι)  ενεργητική συμπερίληψη των αναζητούντων εργασία, ιδίως των γυναικών, των ατόμων με αναπηρία και των ευάλωτων ομάδων·
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Επιπλέον, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ενισχυόμενες σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της ΣΛΕΕ, το ΤΔΜ μπορεί να υποστηρίζει παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις έχουν εγκριθεί ως μέρος του εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης με βάση τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο η). Οι εν λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης.
Επιπλέον, σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες μετάβασης όπως ορίζονται στο άρθρο 102 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [νέος ΚΚΔ], το ΤΔΜ μπορεί να υποστηρίζει παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις έχουν εγκριθεί ως μέρος του εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης με βάση τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο η). Οι εν λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και εφόσον υπάρχει συμμόρφωση με τους κοινωνικούς στόχους για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ισότητα των φύλων και της αμοιβής και τους στόχους για το περιβάλλον, και όπου διευκολύνουν τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία χωρίς στήριξη της μετεγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. .../... [νέος ΚΚΔ].
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
Το ΤΔΜ μπορεί επίσης να υποστηρίζει επενδύσεις με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από δραστηριότητες που αναγράφονται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις έχουν εγκριθεί ως μέρος του εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης με βάση τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο θ). Οι εν λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης.
Το ΤΔΜ μπορεί επίσης να υποστηρίζει επενδύσεις με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από δραστηριότητες που αναγράφονται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις έχουν εγκριθεί ως μέρος του εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης με βάση τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του παρόντος κανονισμού και ότι συμμορφώνονται με τους υπόλοιπους όρους που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  τις προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής16·
γ)  τις προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής16, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες οι δυσχέρειες απορρέουν από τη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης ή όταν οι δυσχέρειες άρχισαν μετά την 15η Φεβρουαρίου 2020 και απορρέουν από την κρίση COVID-19·
__________________
__________________
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  επενδύσεις που σχετίζονται με την παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών καυσίμων·
δ)  επενδύσεις που σχετίζονται με την παραγωγή, την επεξεργασία, τη μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών καυσίμων·
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
ε)  επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν τουλάχιστον δύο ευρυζωνικά δίκτυα ισότιμης κατηγορίας.
ε)  επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές σε περιοχές στις οποίες παρέχονται ισοδύναμες λύσεις από την αγορά σε ανταγωνιστικές συνθήκες σε πελάτες·
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  επενδύσεις σε επιχειρήσεις διαφορετικές από τις ΜΜΕ, οι οποίες συνεπάγονται τη μεταφορά θέσεων εργασίας και διαδικασιών παραγωγής από ένα κράτος μέλος σε άλλο ή σε τρίτη χώρα·
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε β (νέο)
εβ)  επιχειρήσεις σε περιφέρεια NUTS 2 όπου έχει προγραμματιστεί η λειτουργία νέου ορυχείου άνθρακα, λιγνίτη ή πετρελαιούχου σχιστόλιθου ή πεδίου εξόρυξης τύρφης, ούτε ακόμη η επαναλειτουργία προσωρινά παροπλισμένου ορυχείου άνθρακα, λιγνίτη ή πετρελαιούχου σχιστόλιθου ή πεδίου εξόρυξης τύρφης κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 α (νέο)
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του παρόντος κανονισμού, για τις περιφέρειες που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εξόρυξη και καύση άνθρακα, λιγνίτη, ασφαλτούχου σχιστόλιθου ή τύρφης, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης τα οποία περιλαμβάνουν επενδύσεις σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το φυσικό αέριο, υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά βιώσιμες σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/85216α και πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α)  χρησιμοποιούνται ως μεταβατική τεχνολογία για την αντικατάσταση του άνθρακα, του λιγνίτη, της τύρφης ή του ασφαλτούχου σχιστόλιθου·
β)  εμπίπτουν εντός των ορίων της βιώσιμης διαθεσιμότητας ή είναι συμβατές με τη χρήση καθαρού υδρογόνου, βιοαερίου και βιομεθανίου·
γ)  συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς επιταχύνουν την πλήρη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα, του λιγνίτη, της τύρφης ή του πετρελαιούχου σχιστόλιθου·
δ)  προσφέρουν σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης·
ε)  συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας·
στ)  δεν παρακωλύουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα οικεία εδάφη, είναι δε συμβατές και σε συνέργεια με τη μελλοντική χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί επίσης να εγκρίνει επενδύσεις σε μη επιλέξιμες δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, εφόσον συμμορφώνονται με όλους τους άλλους όρους που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, και το κράτος μέλος είναι σε θέση να αιτιολογήσει, στο πλαίσιο του εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης, την ανάγκη στήριξης των δραστηριοτήτων αυτών και εφόσον αποδεικνύει τη συνέπεια των δραστηριοτήτων αυτών με τους στόχους και τη νομοθεσία της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και με το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα.
_______________
16α Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13).
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Οι πόροι του ΤΔΜ προγραμματίζονται για τις κατηγορίες περιφερειών στις οποίες βρίσκονται τα οικεία εδάφη, με βάση τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και εγκρίνονται από την Επιτροπή ως μέρος προγράμματος ή τροποποίησης προγράμματος. Οι πόροι που προγραμματίζονται λαμβάνουν τη μορφή ενός ή περισσότερων ειδικών προγραμμάτων ή μίας ή περισσότερων προτεραιοτήτων στο πλαίσιο ενός προγράμματος.
Οι πόροι του ΤΔΜ προγραμματίζονται για τις κατηγορίες περιφερειών στις οποίες βρίσκονται τα οικεία εδάφη ή οι οικείες οικονομικές δραστηριότητες, με βάση τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και εγκρίνονται από την Επιτροπή ως μέρος προγράμματος ή τροποποίησης προγράμματος. Οι πόροι που προγραμματίζονται λαμβάνουν τη μορφή ενός ή περισσότερων ειδικών προγραμμάτων ή μίας ή περισσότερων προτεραιοτήτων στο πλαίσιο ενός προγράμματος.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους για την ενέργεια και το κλίμα.
Εκτός εάν μπορεί να αιτιολογήσει δεόντως την άρνηση έγκρισης, η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα όταν τα εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης, ταυτοποιούνται δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους για την ενέργεια και το κλίμα, τον στόχο για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, τους ενδιάμεσους στόχους για το 2030 και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.  Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα κράτη μέλη και τους πόρους που μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο [21α] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στο ΤΔΜ είναι τουλάχιστον μιάμιση φορά το ποσό της υποστήριξης του ΤΔΜ στην εν λόγω προτεραιότητα, εξαιρουμένων των πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 3α παράγραφος 1, αλλά δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω υποστήριξης.
2.  Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα κράτη μέλη. Οι πόροι αυτοί μπορούν να συμπληρώνονται από τους πόρους που μεταφέρονται σε εθελοντική βάση σύμφωνα με το άρθρο [21α] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ που πρόκειται να μεταφερθούν στην προτεραιότητα του ΤΔΜ δεν υπερβαίνει μιάμιση φορά το ποσό της υποστήριξης του ΤΔΜ στην προτεραιότητα αυτή. Οι πόροι που μεταφέρονται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ + διατηρούν τους αρχικούς στόχους τους και περιλαμβάνονται στα επίπεδα της θεματικής συγκέντρωσης του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Το ΤΔΜ είναι σχεδιασμένο για τις πλέον ευάλωτες κοινότητες σε κάθε περιοχή και, ως εκ τούτου, τα επιλέξιμα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΤΔΜ συμβάλλοντας στον ειδικό στόχο του άρθρου 2 επωφελούνται από συγχρηματοδότηση έως και 85 % των σχετικών δαπανών.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που καλύπτουν ένα ή περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων («περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων εργασίας στην παραγωγή και χρήση ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες μετασχηματισμού των παραγωγικών διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
1.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί με τις αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές αρχές των οικείων εδαφών και σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης που ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ], και, όπου αρμόζει, με τη βοήθεια της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ, ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που καλύπτουν ένα ή περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων («περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2066 της Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων εργασίας στην παραγωγή και χρήση ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες μετασχηματισμού των παραγωγικών διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
__________________
__________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  περιγραφή της διαδικασίας μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για τα βασικά στάδια της μετάβασης, τα οποία συνάδουν με το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην τελευταία του εκδοχή·
α)  περιγραφή της διαδικασίας μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ένωσης για το 2030, και μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως το 2050, περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για τα βασικά στάδια της μετάβασης, τα οποία συνάδουν με το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην τελευταία του εκδοχή·
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού των εδαφών ως εδαφών που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης που αναφέρεται στο στοιχείο α) και τα οποία πρέπει να υποστηριχθούν από το ΤΔΜ, σύμφωνα με την παράγραφο 1·
β)  αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού των εδαφών ως εδαφών που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης που αναφέρεται στο στοιχείο α) και τα οποία πρέπει να υποστηριχθούν από το ΤΔΜ, σύμφωνα με την παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων δεικτών όπως το ποσοστό ανεργίας και το ποσοστό μείωσης του πληθυσμού·
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  αξιολόγηση των προβλημάτων μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού αριθμού των θέσεων εργασίας που επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας που χάνονται, των αναπτυξιακών αναγκών και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030 σε σύνδεση με τον μετασχηματισμό ή τη διακοπή των δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω εδάφη·
γ)  αξιολόγηση αντικτύπου των προβλημάτων μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού αριθμού των θέσεων εργασίας που επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας που χάνονται, των ενδεχόμενων επιπτώσεων στα δημόσια έσοδα, των αναπτυξιακών αναγκών και των στόχων, σε σύνδεση με τον μετασχηματισμό ή τη διακοπή των δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω εδάφη και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή πενία·
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  περιγραφή της προσδοκώμενης συνεισφοράς από το ΤΔΜ για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, των οικονομικών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία·
δ)  περιγραφή της προσδοκώμενης συνεισφοράς από το ΤΔΜ για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, των δημογραφικών, των οικονομικών, των υγειονομικών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία·
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  αξιολόγηση της συνέπειας του εδαφικού σχεδίου με άλλες εθνικές, περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές και σχέδια·
ε)  αξιολόγηση της συνέπειας του εδαφικού σχεδίου με άλλες εθνικές, περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές και σχέδια, όπου αρμόζει·
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο η
η)  όταν παρέχεται στήριξη για παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ, εξαντλητικό κατάλογο των εν λόγω πράξεων και επιχειρήσεων και αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αυτής της στήριξης με μελέτη αποκλίσεων στην οποία θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι, αν δεν γίνει η επένδυση, ο αριθμός των θέσεων εργασίας που αναμένεται να απολεσθούν θα υπερβεί τον αριθμό των θέσεων εργασίας που αναμένεται να δημιουργηθούν·
η)  όταν παρέχεται στήριξη για παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ, ενδεικτικό κατάλογο των εν λόγω πράξεων και επιχειρήσεων και αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αυτής της στήριξης με μελέτη αποκλίσεων στην οποία θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι, αν δεν γίνει η επένδυση, ο αριθμός των θέσεων εργασίας που αναμένεται να απολεσθούν θα υπερβεί τον αριθμό των θέσεων εργασίας που αναμένεται να δημιουργηθούν·
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
3.  Στην κατάρτιση και στην υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης συμμετέχουν οι οικείοι εταίροι σύμφωνα με το άρθρο [6] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ].
3.  Στην κατάρτιση και στην υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης συμμετέχουν οι οικείοι εταίροι σύμφωνα με το άρθρο [6] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ] και, όπου αρμόζει, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι σωρευτικά. Από τη στιγμή που θα εγκριθεί από την Επιτροπή η αίτηση τροποποίησης του προγράμματος, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο [14 παράγραφος 2] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], οι στόχοι δεν αναθεωρούνται.
2.  Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι σωρευτικά.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1
Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση την εξέταση της τελικής έκθεσης επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν έχει επιτευχθεί τουλάχιστον το 65 % του στόχου που έχει καθοριστεί για έναν ή περισσότερους δείκτες εκροών ή αποτελεσμάτων για τους πόρους του ΤΔΜ, μπορεί να προβεί σε δημοσιονομικές διορθώσεις, σύμφωνα με το άρθρο [98] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], μειώνοντας τη στήριξη του ΤΔΜ στην εν λόγω προτεραιότητα κατ’ αναλογία προς τα αποτελέσματα.
Με βάση την τελική έκθεση επιδόσεων του προγράμματος, η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε δημοσιονομικές διορθώσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ].
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)
Άρθρο 10a
Μεταβατικές διατάξεις
Τα κράτη μέλη επωφελούνται από μια μεταβατική περίοδο έως την ... [ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] για την κατάρτιση και έγκριση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβατικής περιόδου, η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη από την Επιτροπή όταν εξετάζει απόφαση σχετικά με την αποδέσμευση ή απώλεια χρηματοδότησης, όλα τα κράτη μέλη είναι πλήρως επιλέξιμα για χρηματοδότηση βάσει του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 β (νέο)
Άρθρο 10β
Επανεξέταση
Το αργότερο μέχρι το τέλος της ενδιάμεσης επανεξέτασης του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του ΤΔΜ και αξιολογεί κατά πόσο είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί το πεδίο εφαρμογής της σύμφωνα με τις πιθανές αλλαγές στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852, τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα όπως ορίζονται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/... [ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα] και την εξέλιξη στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία συνοδεύεται, ενδεχομένως, από νομοθετικές προτάσεις.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α9-0135/2020).

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου