Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0006(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0135/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0135/2020

Keskustelut :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Äänestykset :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Hyväksytyt tekstit
PDF 199kWORD 66k
Torstai 17. syyskuuta 2020 - Bryssel
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ***I
P9_TA(2020)0223A9-0135/2020

Euroopan parlamentin tarkistukset 17. syyskuuta 2020 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Unionin koheesiopolitiikkaa koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 2021–2027 seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa edistetään unionin sitoumuksia panna täytäntöön Pariisin ilmastosopimus ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet keskittämällä unionin rahoitus vihreisiin tavoitteisiin. Tällä asetuksella pannaan täytäntöön yksi prioriteeteista, joka esitetään Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa tiedonannossa11, jäljempänä ’Euroopan vihreän kehityksen ohjelma’, ja se muodostaa osan Kestävä Eurooppa -investointiohjelmaa12, josta myönnetään oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin nojalla koheesiopolitiikan puitteissa rahoitusta, jolla on tarkoitus käsitellä niitä taloudellisia ja yhteiskunnallisia kustannuksia, joita aiheutuu ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen siirtymisestä, kun mahdolliset kasvihuonekaasupäästöt kompensoidaan vastaavalla hiilen sitomisella.
(1)  Unionin koheesiopolitiikkaa koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 2021–2027 seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa edistetään unionin sitoumuksia panna täytäntöön Pariisin ilmastosopimus, jolla rajataan maapallon keskilämpötilan nousu alle 1,5 celsiusasteeseen, Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari keskittämällä unionin rahoitus vihreisiin tavoitteisiin. Tällä asetuksella pannaan täytäntöön yksi prioriteeteista, joka esitetään Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa tiedonannossa, jäljempänä ’Euroopan vihreän kehityksen ohjelma’11, ja se muodostaa osan Kestävä Eurooppa -investointiohjelmaa12, josta myönnetään oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin nojalla koheesiopolitiikan puitteissa rahoitusta, jolla on tarkoitus käsitellä niitä taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä kustannuksia, joita aiheutuu ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen siirtymisestä, kun mahdolliset kasvihuonekaasupäästöt kompensoidaan vastaavalla hiilen sitomisella covid-19-pandemian vaikutukset huomioon ottaen.
__________________
__________________
11 COM(2019)0640, 11.12.2019.
11 COM(2019)0640, 11.12.2019.
12 COM(2020)0021, 14.1.2020.
12 COM(2020)0021, 14.1.2020.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Siirtyminen ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen on yksi unionin tärkeimmistä poliittisista tavoitteista. Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä joulukuuta 2019 tavoitteen ilmastoneutraalista unionista vuoteen 2050 mennessä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Ilmastonmuutoksen ja ympäristön pilaantumisen torjuminen hyödyttää kaikkia pitkällä aikavälillä ja tarjoaa mahdollisuuksia ja haasteita kaikille keskipitkällä aikavälillä, mutta kaikki alueet ja jäsenvaltiot eivät aloita siirtymää samasta vaiheesta eikä niillä ole samoja toimintavalmiuksia. Jotkin ovat edistyneempiä kuin toiset, ja siirtymällä on laajoja yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia niillä alueilla, joilla nojaudutaan voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin – etenkin kivi- ja ruskohiileen, turpeeseen ja öljyliuskeeseen – tai kasvihuonekaasuvaltaiseen teollisuuteen. Tällaisissa tilanteissa riskinä on eritahtinen siirtymä unionissa ilmastotoimien alalla mutta myös kasvavat erot alueiden välillä, mikä on haitallista yhteiskunnallisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden kannalta.
(2)  Siirtyminen ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen on yksi unionin tärkeimmistä poliittisista tavoitteista. Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä joulukuuta 2019 tavoitteen ilmastoneutraalista unionista vuoteen 2050 mennessä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Ilmastonmuutoksen ja ympäristön pilaantumisen torjuminen hyödyttää kaikkia pitkällä aikavälillä ja tarjoaa mahdollisuuksia ja haasteita kaikille keskipitkällä aikavälillä, mutta kaikki alueet ja jäsenvaltiot eivät aloita siirtymää samasta vaiheesta eikä niillä ole samoja toimintavalmiuksia. Jotkin ovat edistyneempiä kuin toiset, ja siirtymällä on laajoja yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia niillä alueilla, joilla nojaudutaan voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin – etenkin kivi- ja ruskohiileen, turpeen käyttöön energiantuotannossa ja öljyliuskeeseen – tai kasvihuonekaasuvaltaiseen teollisuuteen. Tällaisissa tilanteissa riskinä on eritahtinen siirtymä unionissa ilmastotoimien alalla mutta myös kasvavat erot alueiden ja erityisesti syrjäisimpien alueiden, syrjäisten alueiden, saarialueiden ja maantieteellisesti epäsuotuisien alueiden sekä väestökadosta kärsivien alueiden välillä, mikä on haitallista yhteiskunnallisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden kannalta.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale:
(3)  Jotta siirtymä onnistuisi, sen on oltava oikeudenmukainen ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien kannalta. Sen vuoksi sekä unionin että jäsenvaltioiden on otettava huomioon siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset alusta lähtien ja otettava käyttöön kaikki mahdolliset välineet haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. Unionin talousarviolla on tässä merkittävä tehtävä.
(3)  Jotta siirtymä onnistuisi, sen on oltava oikeudenmukainen, osallistava ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien kannalta. Sen vuoksi unionin, jäsenvaltioiden ja niiden alueiden on otettava huomioon siirtymän taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät vaikutukset alusta lähtien ja otettava käyttöön kaikki mahdolliset välineet haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. Unionin talousarviolla on tässä merkittävä tehtävä sen varmistamisessa, että ketään ei jätetä jälkeen.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -investointiohjelmassa esitetään, oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla olisi täydennettävä muita toimia, joita toteutetaan seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–2027. Sen avulla olisi käsiteltävä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia, joita aiheutuu unionin siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen, yhdistämällä alueellisella tasolla unionin talousarvion menot ilmastotavoitteisiin ja sosiaalisiin tavoitteisiin.
(4)  Kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -investointiohjelmassa esitetään, oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla olisi täydennettävä muita toimia, joita toteutetaan seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–2027. Sen avulla olisi käsiteltävä yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia, joita aiheutuu erityisesti prosessin vaikutuspiiriin kuuluville työntekijöille unionin siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä, yhdistämällä alueellisella tasolla unionin talousarvion menot ilmastotavoitteisiin ja sosiaalisiin tavoitteisiin edistäen kestävää taloutta, vihreitä työpaikkoja ja kansanterveyttä.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Asetuksella perustetaan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on lieventää ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia tukemalla alueita ja työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa eniten. JTF-rahaston erityistavoitteen mukaisesti JTF-rahastosta tuetuilla toimilla olisi helpotettava suoraan siirtymän vaikutusta rahoittamalla paikallisen talouden monipuolistamista ja nykyaikaistamista ja lieventämällä kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. Tämä tuodaan esiin JTF-rahaston erityistavoitteessa, joka on vahvistettu samalla tasolla ja lueteltu yhdessä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen poliittisten tavoitteiden kanssa.
(5)  Asetuksella perustetaan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on lieventää ja kompensoida ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia tukemalla alueita ja työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa eniten, ja edistää tasapainoista sosioekonomista siirtymää, jolla torjutaan sosiaalista epävarmuutta ja epävakaata liiketoimintaympäristöä. JTF-rahaston erityistavoitteen mukaisesti JTF-rahastosta tuetuilla toimilla olisi helpotettava suoraan siirtymän vaikutusta rahoittamalla paikallisen talouden monipuolistamista ja nykyaikaistamista elvyttämällä luonnonvaroja ja lieventämällä kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen ja elintasoon. Tämä tuodaan esiin JTF-rahaston erityistavoitteessa, joka on vahvistettu samalla tasolla ja lueteltu yhdessä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen poliittisten tavoitteiden kanssa.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten, Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen unionin entistä kunnianhimoisempien tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla olisi oltava keskeinen tehtävä ilmastotoimien valtavirtaistamisen edistämisessä. Varat JTF:n omista määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, jotta saavutetaan yleinen 25 prosentin tavoitetaso unionin talousarviomenoista ilmastotavoitteiden edistämiseksi. EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävillä varoilla edistetään tämän tavoitteen täysimääräistä saavuttamista.
(6)  Kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten, Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen unionin entistä kunnianhimoisempien tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla olisi oltava keskeinen tehtävä ilmasto- ja ympäristötoimien valtavirtaistamisen edistämisessä. Varat JTF:n omista määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, jotta saavutetaan yleinen 30 prosentin tavoitetaso unionin talousarviomenoista ilmastotavoitteiden edistämiseksi. EAKR:sta ja ESR+:sta vapaaehtoisesti siirrettävillä varoilla voitaisiin edistää tämän tavoitteen täysimääräistä saavuttamista.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  JTF-varoilla olisi täydennettävä koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä olevia varoja.
(7)  JTF-varoilla olisi täydennettävä koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä olevia varoja. JTF-rahaston perustaminen ei saisi johtaa muiden koheesiorahastojen leikkauksiin tai niistä tehtäviin pakollisiin siirtoihin.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. Se on erityisen vaativaa niille jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain käytöstä tai joita on mukautettava ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston olisi näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, mutta rahoituksen jakamisessa olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden valmiudet rahoittaa investointeja, jotka tarvitaan ilmastoneutraaliuteen siirtymisestä selviytymiseksi.
(8)  Siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. Se on erityisen vaativaa niille jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan tai on viime aikoihin asti nojauduttu voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain käytöstä tai joita on mukautettava ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston olisi näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, mutta rahoituksen jakamisessa olisi keskityttävä alueisiin, joihin siirtyminen vaikuttaa eniten, ja otettava huomioon jäsenvaltioiden valmiudet rahoittaa investointeja, jotka tarvitaan ilmastoneutraaliuteen siirtymisestä selviytymiseksi, siten, että otetaan erityisesti huomioon vähiten kehittyneet alueet, syrjäisimmät alueet, vuoristoalueet, saaret, harvaan asutut alueet, maaseutualueet, syrjäiset alueet sekä maantieteellisesti epäsuotuisat alueet, joiden vähäinen väestömäärä vaikeuttaa energiasiirtymää kohti ilmastoneutraaliutta, sekä kunkin jäsenvaltion lähtötilanne.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Asianmukaisen rahoituskehyksen laatimiseksi JTF-rahastoa varten komissio vahvistaa Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen käytettävissä olevien määrärahojen vuosijakauman jäsenvaltioittain objektiivisten kriteerien perusteella.
(9)  Asianmukaisen rahoituskehyksen laatimiseksi JTF-rahastoa varten komissio vahvistaa Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen käytettävissä olevien määrärahojen vuosijakauman jäsenvaltioittain objektiivisten kriteerien perusteella. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kunnat ja kaupungit voivat saada suoraan JTF-varoja, jotka asetetaan niiden saataville niiden objektiivisten tarpeiden mukaisesti.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Tässä asetuksessa yksilöidään investointityypit, joiden menoja voidaan tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa toiminnassa olisi noudatettava täysimääräisesti unionin ilmasto- ja ympäristöprioriteetteja. Investointien luetteloon olisi sisällytettävä ne, joilla tuetaan paikallista taloutta ja jotka ovat kestäviä pitkällä aikavälillä, ottaen huomioon kaikki vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet. Rahoitetuilla hankkeilla olisi edistettävä siirtymistä ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen. Taantuvilla aloilla, kuten kivi- ja ruskohiileen, turpeeseen tai öljyliuskeeseen tai näiden kiinteiden fossiilisten polttoaineiden louhintaan perustuvassa energian tuotannossa, tuki olisi liitettävä toiminnan asteittaiseen lopettamiseen ja vastaavaan työllisyystason alenemiseen. Muuttuvilla toiminta-aloilla, joilla kasvihuonekaasupäästöt ovat suuret, tuella olisi edistettävä uutta toimintaa ottamalla käyttöön uutta teknologiaa tai uusia prosesseja tai tuotteita, jotka johtavat päästöjen merkittävään pienenemiseen, vuotta 2030 koskevien EU:n ilmastotavoitteiden ja vuotta 2050 koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden tavoitteen13 mukaisesti siten, että kuitenkin säilytetään työllisyys ja parannetaan sitä ja vältetään ympäristön pilaantuminen. Erityishuomiota olisi kiinnitettävä myös toimiin, joilla vahvistetaan innovointia ja tutkimusta edistyneen ja kestävän teknologian alalla samoin kuin digitalisaation ja liitettävyyden alalla, edellyttäen että tällaisilla toimenpiteillä edistetään siirtymistä ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen ja lievennetään siitä aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.
(10)  Tässä asetuksessa yksilöidään investointityypit, joiden menoja voidaan tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa toiminnassa olisi noudatettava täysimääräisesti unionin ilmastoon ja ympäristöön liittyviä sekä yhteiskunnallisia sitoumuksia ja prioriteetteja. Investointien luetteloon olisi sisällytettävä ne, joilla tuetaan ihmisiä, yhteisöjä ja paikallista taloutta ja jotka ovat kestäviä pitkällä aikavälillä, ottaen huomioon kaikki Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteet. Rahoitetuilla hankkeilla olisi edistettävä vaiheittaista ja täydellistä siirtymistä kestävään, ilmastoneutraaliin ja saasteettomaan talouteen ja kiertotalouteen. Taantuvilla aloilla, kuten kivi- ja ruskohiileen, turpeeseen tai öljyliuskeeseen tai näiden kiinteiden fossiilisten polttoaineiden louhintaan perustuvassa energian tuotannossa, tuki olisi liitettävä toiminnan asteittaiseen lopettamiseen ja vastaavaan työllisyystason alenemiseen. Muuttuvilla toiminta-aloilla, joilla kasvihuonekaasupäästöt ovat suuret, tuella olisi edistettävä uutta toimintaa ottamalla käyttöön uutta teknologiaa tai uusia prosesseja tai tuotteita, jotka johtavat päästöjen merkittävään pienenemiseen, vuotta 2030 koskevien EU:n ilmastotavoitteiden ja vuotta 2050 koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden tavoitteen13 mukaisesti siten, että kuitenkin säilytetään osaamiseen perustuva työllisyys ja parannetaan sitä ja vältetään ympäristön pilaantuminen. Erityishuomiota olisi kiinnitettävä myös toimiin, joilla vahvistetaan innovointia ja tutkimusta edistyneen ja kestävän teknologian alalla samoin kuin digitalisaation, liitettävyyden ja älykkään ja kestävän liikkuvuuden alalla, edellyttäen, että tällaisilla toimenpiteillä edistetään siirtymistä ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen ja lievennetään siitä aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia kunkin jäsenvaltion taloudelliset, yhteiskunnalliset ja energiaan liittyvät erityispiirteet huomioon ottaen. Kulttuurin, koulutuksen ja yhteisöllisyyden rakentamisen merkitys siirtymäprosessissa olisi myös otettava huomioon tukemalla kaivostoiminnan perintöön liittyviä toimia.
__________________
__________________
13 Ks. komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille Puhdas maapallo kaikille – Eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta (COM(2018)0773).
13 Ks. komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille Puhdas maapallo kaikille – Eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta (COM(2018)0773).
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Jotta voidaan suojella kansalaisia, joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten, JTF-rahastosta olisi katettava myös vaikutusten kohteeksi joutuneiden työntekijöiden uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen. Tavoitteena on auttaa heitä sopeutumaan uusiin työllisyysmahdollisuuksiin ja tarjota työnhakuneuvontaa työnhakijoille ja edistää heidän aktiivista integroitumistaan työmarkkinoille.
(11)  Jotta voidaan suojella kansalaisia, joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten, JTF-rahastosta olisi katettava myös vaikutusten kohteeksi joutuneiden työntekijöiden ja työnhakijoiden, erityisesti naisten, uudelleenkoulutus, uusien taitojen hankkiminen ja koulutus. Tavoitteena on auttaa heitä sopeutumaan uusiin työllisyysmahdollisuuksiin sekä hankkimaan vihreään talouteen sopivaa uutta ammattitaitoa ja tarjota työnhakuneuvontaa työnhakijoille ja edistää heidän aktiivista integroitumistaan työmarkkinoille. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisen olisi oltava ohjaavana periaatteena tuen myöntämisessä JTF-rahastosta.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Jotta parannettaisiin siirtymän vaikutuksista kärsivien alueiden talouden monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin tuotannollisiin investointeihin. Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi tehtävää investointia, joka siten edistää pääoman bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä tuotannollisia investointeja olisi tuettava vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä johtuvien työpaikkojen menetysten lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne johda tuotannon siirtämiseen tai ole seurausta siitä. Investoinnit olemassa oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna unionin päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluviin tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, jos ne edistävät siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä ja alittavat merkittävästi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY14 mukaiset ilmaisjaon laskemiseen käytettävät vertailuarvot ja jos niiden tuloksena suojellaan merkittävä määrä työpaikkoja. Tällaiset investoinnit olisi perusteltava asianmukaisesti alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää koskevassa suunnitelmassa. Sisämarkkinoiden ja koheesiopolitiikan yhtenäisyyden suojaamiseksi yrityksiä hyödyttävien toimenpiteiden olisi oltava SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen mukaisia ja erityisesti tuki muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin tuotannollisiin investointeihin olisi rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla.
(12)  Jotta parannettaisiin siirtymän vaikutuksista kärsivien alueiden talouden monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin tuotannollisiin investointeihin. Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi tehtävää investointia, joka siten edistää pääoman bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä tuotannollisia investointeja olisi tuettava vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä johtuvien työpaikkojen menetysten lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne johda tuotannon siirtämiseen tai ole seurausta siitä. Investoinnit olemassa oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna unionin päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluviin tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, jos ne edistävät siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä ja alittavat merkittävästi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY14 mukaiset ilmaisjaon laskemiseen käytettävät vertailuarvot ja jos niiden tuloksena luodaan ja säilytetään merkittävä määrä työpaikkoja. Tällaiset investoinnit olisi perusteltava asianmukaisesti alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää koskevassa suunnitelmassa, ja niiden olisi oltava kestäviä ja noudatettava soveltuvin osin saastuttaja maksaa -periaatetta ja energiatehokkuus etusijalle -periaatetta. Sisämarkkinoiden ja koheesiopolitiikan yhtenäisyyden suojaamiseksi yrityksiä hyödyttävien toimenpiteiden olisi oltava SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen mukaisia.
__________________
__________________
14 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).
14 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  JTF-rahastosta muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin tuotannollisiin investointeihin annettava tuki olisi rajattava asetuksen .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 102 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin vähemmän kehittyneisiin alueisiin ja siirtymäalueisiin.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen puitteissa, pitäisi olla mahdollista laatia itsenäinen JTF-ohjelma tai kohdentaa JTF-varat yhteen tai useampaan toimintalinjaan ohjelmassa, jota tuetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) tai koheesiorahastosta. Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 21 a artiklan mukaisesti JTF-varoja olisi vahvistettava täydentävällä rahoituksella EAKR:sta ja ESR+:sta. EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävien määrien olisi oltava johdonmukaisia alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa vahvistettujen toimien tyypin kanssa.
(13)  Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen puitteissa, pitäisi olla mahdollista laatia itsenäinen JTF-ohjelma tai kohdentaa JTF-varat yhteen tai useampaan toimintalinjaan ohjelmassa, jota tuetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) tai koheesiorahastosta. Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 21 a artiklan mukaisesti JTF-varoja voitaisiin vahvistaa vapaaehtoisesti täydentävällä rahoituksella EAKR:sta ja ESR+:sta. EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävien määrien olisi oltava johdonmukaisia alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa vahvistettujen toimien tyypin kanssa.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava siirtymäprosessin tosiasiallinen toteuttaminen tietyllä alueella, jotta saavutetaan ilmastoneutraali talous. Jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa ja komission tuella alueelliset oikeudenmukaista siirtymää koskevat suunnitelmat, joissa esitetään siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka ovat johdonmukaisia kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien kanssa. Komissio perustaa siirtymävaiheessa olevien kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja monenvälisen kokemusten vaihdon hankitusta tietämyksestä ja hyvistä käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, joihin vaikutukset kohdistuvat.
(14)  JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava siirtymäprosessin tosiasiallinen ja mitattavissa oleva toteuttaminen tietyllä alueella, jotta saavutetaan ilmastoneutraali talous. Jäsenvaltioiden olisi laadittava sosiaalisessa vuoropuhelussa ja yhteistyössä asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 6 artiklassa vahvistetun kumppanuusperiaatteen mukaisesti ja komission tuella alueelliset oikeudenmukaista siirtymää koskevat suunnitelmat, joissa esitetään siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka ovat johdonmukaisia kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien kanssa ja menevät mahdollisesti niitä pitemmälle. Komissio perustaa siirtymävaiheessa olevien kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja monenvälisen kokemusten vaihdon hankitusta tietämyksestä ja hyvistä käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, joihin vaikutukset kohdistuvat.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava toteutettavat toimet ilmastoneutraalin talouden saavuttamiseksi etenkin siltä osin kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden tuotantoon liittyvien laitosten tai muun kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan muuntaminen tai lopettaminen. Nämä alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden olisi vastattava NUTS-tason 3 alueita tai oltava osa niitä. Suunnitelmissa olisi esitettävä yksityiskohtaisesti näiden alueiden haasteet ja tarpeet ja yksilöitävä tarvittavien toimien tyyppi siten, että varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta kestävien taloudellisten toimien johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat myös ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisia. Vain siirtymäsuunnitelmien mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada taloudellista tukea JTF-rahastosta. Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien olisi oltava osa komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-rahastosta).
(15)  Alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava toteutettavat toimet vuotta 2030 koskevien unionin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi sekä ilmastoneutraalin talouden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä etenkin siltä osin kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden tuotantoon liittyvien laitosten tai muun kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan muuntaminen tai lopettaminen, siten, että säilytetään työllistymismahdollisuudet ja laajennetaan niitä alueilla, joihin siirtymä vaikuttaa eniten, jotta voidaan välttää sosiaalinen syrjäytyminen. Työttömyysasteen ja väestökadon kaltaiset vaikeuttavat tekijät olisi otettava huomioon. Nämä alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden olisi vastattava NUTS-tason 3 alueita tai oltava osa niitä. Suunnitelmissa olisi esitettävä yksityiskohtaisesti näiden alueiden haasteet, tarpeet ja mahdollisuudet ja yksilöitävä tarvittavien toimien tyyppi siten, että varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta kestävien taloudellisten toimien johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat myös ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisia. Vain siirtymäsuunnitelmien mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada taloudellista tukea JTF-rahastosta. Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien olisi oltava osa komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-rahastosta).
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli tukea alueita, joihin kohdistuu taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia hiilineutraaliin talouteen siirtymisen vuoksi. Keskeisiä syitä tähän ovat yhtäältä eri alueiden väliset kehityserot ja muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyys sekä jäsenvaltioiden ja alueiden taloudellisten resurssien rajoitukset ja toisaalta tarve yhtenäiseen täytäntöönpanokehykseen, joka kattaa useita unionin rahastoja yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin nojalla. Koska edellä mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,
(19)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli tukea ihmisiä, taloutta ja ympäristöä alueilla, joihin kohdistuu taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen vuoksi. Keskeisiä syitä tähän ovat yhtäältä eri alueiden väliset kehityserot ja muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyys sekä jäsenvaltioiden ja alueiden taloudellisten resurssien rajoitukset ja toisaalta tarve yhtenäiseen täytäntöönpanokehykseen, joka kattaa useita unionin rahastoja yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin nojalla ja varmistaa korkeiden yhteiskunnallisten ja ympäristöä koskevien normien noudattamisen sekä työntekijöiden osallistumisen edistämisen. Koska edellä mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
1.  Tällä asetuksella perustetaan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi alueille, joihin kohdistuu vakavia sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että unioni siirtyy ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä.
1.  Tällä asetuksella perustetaan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi sellaisten alueiden ihmisille, taloudelle ja ympäristölle, joihin kohdistuu vakavia sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että unioni siirtyy kohti vuodelle 2030 asetettujen energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista ja ilmastoneutraalia taloutta vuoteen 2050 mennessä.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, jolla annetaan alueille ja ihmisille mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia, joita ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä on”.
Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, jolla annetaan alueille, ihmisille, yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, työllisyyteen liittyviä, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia, joita on ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä vuoteen 2050 mennessä sekä vuotta 2030 koskevien välitavoitteiden saavuttamisella Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
2.  Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen puitteissa JTF-rahaston talousarviositoumuksiin käytettävissä olevat määrärahat kaudella 2021–2027 ovat 11 270 459 000 euroa käypinä hintoina, ja niitä voidaan tapauksen mukaan korottaa unionin talousarvioon osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla sovellettavan perussäädöksen mukaisesti.
2.  Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen puitteissa JTF-rahaston talousarviositoumuksiin käytettävissä olevat määrärahat kaudella 2021–2027 ovat 25 358 532 750 euroa vuoden 2018 hintoina (’pääoman määrä’), eikä niitä saa siirtää muiden asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] kattamien rahastojen määrärahoista. Pääoman määrää voidaan tapauksen mukaan korottaa unionin talousarvioon osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla sovellettavan perussäädöksen mukaisesti.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
3 aartikla – 3 kohta
3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määrän vuotuinen jakautuminen jäsenvaltioittain sisällytetään 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun komission päätökseen liitteessä I esitetyn menetelmän mukaisesti.
3.   Tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu määrä asetetaan jäsenvaltion pyynnöstä saataville myös vuosiksi 2025–2027. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määrän vuotuinen jakautuminen kullekin jaksolle jäsenvaltioittain sisällytetään 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun komission päätökseen liitteessä I esitetyn menetelmän mukaisesti.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
3 bartikla (uusi)
3 b artikla
Vihreä palkitsemismekanismi
Edellä 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 3 a artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen määrien summasta 18 prosenttia jaetaan sen mukaan, miten nopeasti jäsenvaltiot vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään, jaettuna niiden viimeisimmällä keskimääräisellä BKTL:lla.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
3 cartikla (uusi)
3 c artikla
Syrjäisimpien alueiden ja saarten erityismäärärahat
Edellä 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 3 a artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen määrien summasta 1 prosentti muodostaa saarten erityismäärärahan ja 1 prosentti SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettujen syrjäisimpien alueiden erityismäärärahan, jotka osoitetaan asianomaisille jäsenvaltioille.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
3 dartikla (uusi)
3 d artikla
JTF-rahaston käyttöoikeus
JTF-rahaston käytön ehtona on, että hyväksytään kansallinen tavoite kohti ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä.
Sellaisten jäsenvaltioiden kohdalla, jotka eivät vielä ole asettaneet kansallista tavoitetta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi, kansallisista määrärahoista asetetaan käyttöön ainoastaan 50 prosenttia ja loput 50 prosenttia sitten, kun jäsenvaltiot ovat hyväksyneet tavoitteen.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
a)  pk-yrityksiin, mukaan luettuna startup-yritykset, tehtävät tuotannolliset investoinnit, jotka johtavat talouden monipuolistamiseen ja uudistamiseen;
a)  mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin, mukaan luettuna startup-yritykset ja kestävä matkailu, tehtävät tuotannolliset ja kestävät investoinnit, jotka johtavat työpaikkojen luomiseen, nykyaikaistamiseen, talouden monipuolistamiseen ja uudistamiseen;
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta
b)  uusien yritysten perustamiseen tehtävät investoinnit, myös yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen kautta;
b)  uusien yritysten perustamiseen ja nykyisten yritysten kehittämiseen myös yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen kautta tehtävät investoinnit, jotka johtavat työpaikkojen luomiseen;
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)
b a)  sosiaalisiin infrastruktuureihin tehtävät investoinnit, jotka johtavat työpaikkojen luomiseen ja talouden monipuolistamiseen;
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta
c)  tutkimus- ja innovointitoimintaan tehtävät investoinnit, joilla edistetään edistyneen teknologian siirtoa;
c)  tutkimus- ja innovointitoimintaan, myös yliopistoissa ja julkisissa tutkimuslaitoksissa, tehtävät investoinnit, joilla edistetään edistyneen ja markkinavalmiin teknologian siirtoa;
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta
d)  teknologian ja infrastruktuurien käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla edistetään kohtuuhintaista puhdasta energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa;
d)  teknologian ja infrastruktuurien käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla edistetään kohtuuhintaista puhdasta energiaa ja sen järjestelmiä, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta, energian varastointiteknologioita ja kestävää uusiutuvaa energiaa, kun investoinnit johtavat työpaikkojen luomiseen ja kestävien työpaikkojen laajamittaiseen säilyttämiseen;
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)
d a)  investoinnit älykkääseen ja kestävään liikkuvuuteen ja ympäristöystävälliseen liikenneinfrastruktuuriin;
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d b alakohta (uusi)
d b)  investoinnit hankkeisiin, joilla torjutaan energiaköyhyyttä, erityisesti sosiaaliseen asuntotuotantoon, ja edistetään energiatehokkuutta, ilmastoneutraalia lähestymistapaa ja vähäpäästöistä kaukolämpöä alueilla, joihin siirtymä eniten vaikuttaa;
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta
e)  digitalisaatioon ja digitaaliseen liitettävyyteen tehtävät investoinnit;
e)  digitalisaatioon, digitaaliseen innovointiin ja digitaaliseen liitettävyyteen, digitaalinen viljely ja täsmäviljely mukaan luettuina, tehtävät investoinnit;
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta
f)  laitosalueen kunnostamiseen ja puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät investoinnit;
f)  vihreään infrastruktuuriin sekä laitosalueen ja hylättyjen teollisuusalueiden kunnostamiseen ja puhdistamiseen sekä maan käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät investoinnit silloin, kun saastuttaja maksaa -periaatetta ei voida soveltaa;
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g alakohta
g)  kiertotalouden vahvistamiseen, mukaan luettuna jätteiden ehkäisemisen, vähentämisen, resurssitehokkuuden, uudelleenkäytön, korjauksen ja kierrätyksen kautta, tehtävät investoinnit;
g)  kiertotalouden vahvistamiseen jätteiden ehkäisemisen, vähentämisen, resurssitehokkuuden, uudelleenkäytön, korjauksen ja kierrätyksen kautta, tehtävät investoinnit;
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)
g a)  yleishyödyllisten yhteiskunnallisten ja julkisten palvelujen luominen ja kehittäminen;
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g b alakohta (uusi)
g b)  investoinnit kulttuuriin, koulutukseen ja yhteisöllisyyden rakentamiseen, mukaan luettuna kaivostoiminnan aineellisen ja aineettoman perinnön ja yhteisöllisten keskusten arvon kohottaminen;
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – h alakohta
h)  työntekijöiden uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen;
h)  työntekijöiden ja työnhakijoiden uudelleenkoulutus, uusien taitojen hankkiminen ja koulutus;
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – i alakohta
i)  työnhakuneuvonta työnhakijoille;
i)  työnhakuneuvonta työnhakijoille, aktiivisen ikääntymisen tukeminen ja toimeentulotuki työpaikasta toiseen siirtyville työntekijöille;
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – j alakohta
j)  työnhakijoiden aktiivinen osallistaminen;
j)  työnhakijoiden, etenkin naisten, vammaisten henkilöiden ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, aktiivinen osallistaminen;
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä tuotannollisia investointeja, edellyttäen että tällaiset investoinnit on hyväksytty osana alueellista oikeudenmukaista siirtymää koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan h alakohdassa vaadittujen tietojen perusteella. Tällaiset investoinnit ovat tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen alueellisen oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa varten.
JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi asetuksen N:o .../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 102 artiklan 2 kohdassa vahvistetuilla vähemmän kehittyneillä alueilla ja siirtymäalueilla muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä tuotannollisia investointeja, edellyttäen että tällaiset investoinnit on hyväksytty osana alueellista oikeudenmukaista siirtymää koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan h alakohdassa vaadittujen tietojen perusteella. Tällaiset investoinnit ovat tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen alueellisen oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa varten ja uusien työpaikkojen luomiseksi ja kun ne ovat työpaikkojen luomiseen, sukupuolten tasa-arvoon ja samapalkkaisuuteen sekä ympäristötavoitteisiin liittyvien sosiaalisten tavoitteiden mukaisia ja helpottavat siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen tukematta yritysten siirtymistä asetuksen .../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 60 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
JTF-rahastosta voidaan tukea myös investointeja, joilla pyritään vähentämään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä, edellyttäen että tällaiset investoinnit on hyväksytty osana alueellista oikeudenmukaista siirtymää koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan h alakohdassa vaadittujen tietojen perusteella. Tällaiset investoinnit ovat tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen alueellisen oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa varten.
JTF-rahastosta voidaan tukea myös investointeja, joilla pyritään vähentämään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä, edellyttäen että tällaiset investoinnit on hyväksytty osana alueellista oikeudenmukaista siirtymää koskevaa suunnitelmaa tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdan alakohdassa vaadittujen tietojen perusteella ja että ne täyttävät muut tämän kohdan toisessa alakohdassa säädetyt edellytykset. Tällaiset investoinnit ovat tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen alueellisen oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa varten.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  komission asetuksen (EU) N:o 651/201416 2 artiklan 18 kohdassa määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä;
c)  komission asetuksen (EU) N:o 651/201416 2 artiklan 18 kohdassa määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa vaikeudet johtuvat energiasiirtymästä tai joissa vaikeudet alkoivat 15 päivän helmikuuta 2020 jälkeen ja johtuvat covid-19-kriisistä;
__________________
__________________
16 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).
16 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  fossiilisten polttoaineiden tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, varastointiin tai polttamiseen liittyviä investointeja;
d)  fossiilisten polttoaineiden tuotantoon, käsittelyyn, kuljetukseen, jakeluun, varastointiin tai polttamiseen liittyviä investointeja;
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta
e)  investointeja laajakaistainfrastruktuuriin alueilla, joilla on vähintään kaksi vastaavaan luokkaan kuuluvaa laajakaistaverkkoa.
e)  investointeja laajakaistainfrastruktuuriin alueilla, joilla markkinat tarjoavat vastaavia ratkaisuja asiakkaille kilpailukykyisin ehdoin;
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
e a)  muihin kuin pk-yrityksiin tehtäviä investointeja, joihin liittyy työpaikkojen ja tuotantoprosessien siirtymistä eri jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan;
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)
e b)  NUTS 2 -alueella toteutettavia toimia, joissa ohjelman aikana on määrä toteuttaa uuden kivihiili-, ruskohiili- tai öljyliuskekaivoksen tai turpeennostokentän avaaminen taikka tilapäisesti käytöstä poistetun kivihiili-, ruskohiili- tai öljyliuskekaivoksen tai turpeennostokentän uudelleen avaaminen.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
5 kohta – 1 a kohta (uusi)
Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 5 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohdassa säädetään, komissio voi hyväksyä kivihiilen, ruskohiilen tai öljyliuskeen louhinnasta tai turpeennostosta ja niiden polttamisesta voimakkaasti riippuvaisten alueiden osalta alueellisia oikeudenmukaista siirtymää koskevia suunnitelmia, joihin sisältyy investointeja maakaasuun liittyviin toimintoihin, sillä edellytyksellä, että tällaiset toiminnot katsotaan ympäristön kannalta kestäviksi asetuksen (EU) 2020/85216 a 3 artiklan mukaisesti ja että ne täyttävät seuraavat kumulatiiviset edellytykset:
a)  niitä käytetään siirtymävaiheen teknologiana kivihiilen, ruskohiilen, turpeen tai öljyliuskeen korvaamiseksi;
b)  ne ovat kestävän saatavuuden rajoissa tai yhteensopivia puhtaan vedyn, biokaasun ja biometaanin käytön kanssa;
c)  ne edistävät ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista koskevien unionin ympäristötavoitteiden saavuttamista nopeuttamalla luopumista kokonaan kivihiilen, ruskohiilen, turpeen tai öljyliuskeen käytöstä;
d)  ne vähentävät merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä ja ilman pilaantumista ja parantavat energiatehokkuutta;
e)  ne edistävät energiaköyhyyden torjumista;
f)  ne eivät haittaa uusiutuvien energialähteiden kehittämistä kyseisillä alueilla ja ovat yhteensopivia ja synergiassa uusiutuvien energialähteiden myöhemmän käytön kanssa.
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa komissio voi myös hyväksyä muihin kuin asetuksen (EU) 2020/852 3 artiklan mukaiset vaatimukset täyttäviin toimintoihin tehtävät investoinnit, jos ne täyttävät kaikki muut tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyt edellytykset ja jäsenvaltio pystyy alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää koskevassa suunnitelmassa perustelemaan tarpeen tukea näitä toimintoja ja se osoittaa, että kyseiset toiminnot ovat johdonmukaisia unionin energia- ja ilmastotavoitteiden ja ‑lainsäädännön sekä kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman kanssa.
______________
16 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/852, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2020, kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta (EUVL L 198, 22.6.2020, s. 13).
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, joihin asianomaiset alueet kuuluvat, 7 artiklan mukaisesti laadittujen alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien perusteella, jotka komissio on hyväksynyt osana ohjelmaa tai ohjelman muutosta. Kohdennetut varat asetetaan saataville yhdessä tai useammassa erityisohjelmassa tai ohjelman yhdessä tai useammassa toimintalinjassa.
JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, joihin asianomaiset alueet tai taloudelliset toiminnot kuuluvat, 7 artiklan mukaisesti laadittujen alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien perusteella, jotka komissio on hyväksynyt osana ohjelmaa tai ohjelman muutosta. Kohdennetut varat asetetaan saataville yhdessä tai useammassa erityisohjelmassa tai ohjelman yhdessä tai useammassa toimintalinjassa.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa alueiden, joihin siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja jotka sisältyvät alueelliseen oikeudenmukaista siirtymää koskevaan suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu asianmukaisesti ja asiaan liittyvä alueellinen oikeudenmukaista siirtymää koskeva suunnitelma on johdonmukainen kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman kanssa.
Paitsi jos komissio perustelee asianmukaisesti hyväksyntänsä epäämisen, se hyväksyy ohjelman, jossa on asianmukaisesti yksilöity kyseiseen alueelliseen oikeudenmukaista siirtymää koskevaan suunnitelmaan sisältyvät alueet, joihin siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, ja asiaan liittyvä alueellinen oikeudenmukaista siirtymää koskeva suunnitelma on johdonmukainen kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman, vuotta 2050 koskevan ilmastoneutraaliustavoitteen, vuoteen 2030 mennessä saavutettavien välitavoitteiden ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin kanssa.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
2.  JTF-toimintalinjan tai -toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, jotka koostuvat kokonaan tai osittain jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [21 a] artiklan mukaisesti siirretyistä varoista. JTF-toimintalinjaan siirrettyjen EAKR- ja ESR+ -varojen määrän on oltava yhteensä vähintään puolitoistakertainen mutta enintään kolminkertainen toimintalinjaan JTF-rahastosta myönnetyn tuen määrään nähden lukuun ottamatta 3 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja varoja.
2.  JTF-toimintalinjan tai -toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, jotka koostuvat kokonaan tai osittain jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista. Kyseisiä varoja voidaan täydentää asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [21 a] artiklan mukaisesti vapaaehtoisesti siirretyistä varoista. JTF-toimintalinjaan siirrettyjen EAKR- ja ESR+-varojen kokonaismäärä saa olla enintään puolitoistakertainen toimintalinjaan JTF-rahastosta myönnetyn tuen määrään nähden. EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävien varojen on säilytettävä alkuperäiset tavoitteensa ja sisällyttävä EAKR:n ja ESR+:n temaattisen keskittämisen tasoihin.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  JTF-rahasto on tarkoitettu kunkin alueen heikoimmassa asemassa olevia yhteisöjä varten, ja sen vuoksi 2 artiklassa tarkoitetun erityistavoitteen saavuttamista edistäviin JTF-rahastosta rahoitettaviin tukikelpoisiin hankkeisiin voidaan myöntää yhteisrahoitusta enintään 85 prosenttia asiaankuuluvista kustannuksista.
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on laadittava liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti yhdessä asianomaisten alueiden viranomaisten kanssa yksi tai useampia alueellisia oikeudenmukaista siirtymää koskevia suunnitelmia, jotka kattavat yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason alueet’, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1059/200317, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 868/2014, tai sen osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja kasvihuonekaasuvaltaisimpien teollisuuslaitosten tuotantoprosessien muuttamistarpeista.
1.  Jäsenvaltioiden on laadittava liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti yhdessä asianomaisten alueiden paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa ja asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 6 artiklassa vahvistetun kumppanuusperiaatteen mukaisesti sekä tapauksen mukaan EIP:n ja EIR:n tuella yksi tai useampia alueellisia oikeudenmukaista siirtymää koskevia suunnitelmia, jotka kattavat yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason alueet’, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1059/200317, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) 2016/2066, tai sen osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja kasvihuonekaasuvaltaisimpien teollisuuslaitosten tuotantoprosessien muuttamistarpeista.
__________________
__________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  kuvaus kansallisen tason siirtymäprosessista ilmastoneutraaliin talouteen, mukaan luettuna aikataulu keskeisille siirtymävaiheille, jotka ovat kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman tuoreimman version mukaisia;
a)  kuvaus kansallisen tason siirtymäprosessista kohti unionin vuoden 2030 ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä, mukaan luettuna aikataulu keskeisille siirtymävaiheille, jotka ovat kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman tuoreimman version mukaisia;
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  perustelu alueiden yksilöimiseksi a alakohdassa tarkoitetuiksi alueiksi, joihin siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja joita olisi tuettava JTF-rahastosta 1 kohdan mukaisesti;
b)  perustelu alueiden yksilöimiseksi a alakohdassa tarkoitetuiksi alueiksi, joihin siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja joita olisi tuettava JTF-rahastosta 1 kohdan mukaisesti, mukaan luettuina sellaiset indikaattorit kuin työttömyysaste ja väestökadon aste;
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  arviointi siirtymähaasteista alueilla, joihin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, mukaan luettuna ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät vaikutukset; arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten määrä, joihin vaikutus mahdollisesti kohdistuu, kehitystarpeet sekä tavoitteet, jotka olisi saavutettava vuoteen 2030 mennessä ja jotka liittyvät kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan muuttamiseen tai lopettamiseen näillä alueilla;
c)  vaikutustenarviointi siirtymähaasteista alueilla, joihin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, mukaan luettuna ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät vaikutukset; arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten määrä, joihin vaikutus mahdollisesti kohdistuu, mahdolliset vaikutukset valtion tuloihin, kehitystarpeet sekä tavoitteet, jotka liittyvät kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan muuttamiseen tai lopettamiseen näillä alueilla, ja energiaköyhyyttä koskevat haasteet;
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta
d)  kuvaus JTF-tuen odotetusta panoksesta ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen yhteiskunnallisten, taloudellisten ja ympäristöön liittyvien vaikutusten käsittelyyn;
d)  kuvaus JTF-tuen odotetusta panoksesta ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen yhteiskunnallisten, väestörakenteeseen liittyvien, taloudellisten, terveydellisten ja ympäristöön liittyvien vaikutusten käsittelyyn;
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta
e)  arviointi tuen johdonmukaisuudesta muihin kansallisiin ja alueellisiin strategioihin ja suunnitelmiin nähden;
e)  tapauksen mukaan arviointi tuen johdonmukaisuudesta muihin kansallisiin ja alueellisiin strategioihin ja suunnitelmiin nähden;
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – h alakohta
h)  jos tukea myönnetään muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin tuotannollisiin investointeihin, kattava luettelo tällaisista toimista ja yrityksistä sekä perustelu tällaisen tuen tarpeellisuudesta puuteanalyysillä, jossa osoitetaan, että jos investointia ei tehdä, odotettu työpaikkojen menetysten määrä ylittäisi odotetun uusien työpaikkojen määrän;
h)  jos tukea myönnetään muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin tuotannollisiin investointeihin, suuntaa-antava luettelo tällaisista toimista ja yrityksistä sekä perustelu tällaisen tuen tarpeellisuudesta puuteanalyysillä, jossa osoitetaan, että jos investointia ei tehdä, odotettu työpaikkojen menetysten määrä ylittäisi odotetun uusien työpaikkojen määrän;
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta
3.  Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien valmisteluun ja täytäntöönpanoon on otettava mukaan asiaan liittyvät kumppanit asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti.
3.  Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien valmisteluun ja täytäntöönpanoon on otettava mukaan asiaan liittyvät kumppanit asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti ja tapauksen mukaan EIP ja EIR.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
2.  Tuotosindikaattoreiden lähtötasona käytetään nollaa. Vuodelle 2024 asetetut välitavoitteet ja vuodelle 2029 asetetut tavoitteet ovat kumulatiivisia. Tavoitteita ei saa tarkistaa sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt ohjelman muuttamista koskevan pyynnön, joka on toimitettu asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [14 artiklan 2 kohdan] mukaisesti.
2.  Tuotosindikaattoreiden lähtötasona käytetään nollaa. Vuodelle 2024 asetetut välitavoitteet ja vuodelle 2029 asetetut tavoitteet ovat kumulatiivisia.
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
Jos komissio katsoo ohjelman lopullisen tuloksellisuuskertomuksen tarkastelun perusteella, että JTF-varojen yhden tai useamman tuotos- ja tulosindikaattorin osalta vahvistetusta tavoitteesta ei ole saavutettu vähintään 65:tä prosenttia, se voi tehdä rahoitusoikaisuja asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [98] artiklan mukaisesti vähentämällä JTF-rahastosta kyseiseen toimintalinjaan maksettavaa tukea suhteessa saavutuksiin.
Ohjelman lopullisen tuloksellisuuskertomuksen tarkastelun perusteella komissio voi tehdä rahoitusoikaisuja asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] mukaisesti.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
10 aartikla (uusi)
10 a artikla
Siirtymäsäännökset
Jäsenvaltioille myönnetään ... päivään ...kuuta ... saakka [yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta] siirtymäkausi alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien laatimista ja hyväksymistä varten. Kaikkien jäsenvaltioiden on oltava siirtymäkauden aikana täysin oikeutettuja tämän asetuksen mukaiseen rahoitukseen, jota komissio ei ota huomioon määrärahan vapauttamista tai rahoituksen menettämistä koskevaa päätöstä käsitellessään.
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
10 bartikla (uusi)
10 b artikla
Uudelleentarkastelu
Komissio tarkastelee viimeistään seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin loppuun mennessä JTF-rahaston täytäntöönpanoa ja arvioi, onko aiheellista muuttaa sen soveltamisalaa asetukseen (EU) 2020/852 mahdollisesti tehtyjen muutosten, asetuksessa (EU) 2020/... [EU:n ilmastolaki] vahvistettujen unionin ilmastotavoitteiden sekä kestävää rahoitusta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa tapahtuneen kehityksen mukaisesti. Komissio antaa tältä pohjalta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon voidaan liittää lainsäädäntöehdotuksia.

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A9-0135/2020).

Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö