Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2020/0006(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0135/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0135/2020

Díospóireachtaí :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Vótaí :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Téacsanna atá glactha
PDF 209kWORD 72k
Déardaoin, 17 Meán Fómhair 2020 - Brussels
An Ciste um Aistriú Cóir ***I
P9_TA(2020)0223A9-0135/2020

Leasuithe a ghlac Parlaimint na hEorpa an 17 Meán Fómhair 2020 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))(1)

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún   Leasú
Leasú 1
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1
(1)  Leis an gcreat rialála lena rialaítear beartas comhtháthaithe an Aontais don tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhthéacs an chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile, rannchuidítear le comhlíonadh ghealltanais an Aontais Comhaontú Pháras agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme trí chistiú an Aontais a dhíriú ar chuspóirí glasa. Leis an Rialachán seo, cuirtear chun feidhme ceann de na tosaíochtaí a leagtar amach sa Teachtaireacht maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip (“An Comhaontú Glas don Eoraip”)11 agus is cuid é den Phlean Infheistíochta d'Eoraip Inbhuanaithe12 lena gcuirtear maoiniú tiomnaithe ar fáil faoin Sásra um Aistriú Cóir i gcomhthéacs an bheartais chomhtháthaithe chun aghaidh a thabhairt ar na costais eacnamaíocha agus shóisialta a bhaineann leis an aistriú chuig geilleagar ciorclach atá neodrach ó thaobh na haeráide de, ina ndéantar aon astaíochtaí gás ceaptha teasa atá fágtha a chúiteamh le hionsúcháin choibhéiseacha.
(1)  Leis an gcreat rialála lena rialaítear beartas comhtháthaithe an Aontais don tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhthéacs an chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile, rannchuidítear le comhlíonadh ghealltanais an Aontais Comhaontú Pháras, lena ndéantar an méadú teochta domhanda a theorannú faoi bhun 1,5 °C, Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe agus Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme trí chistiú an Aontais a dhíriú ar chuspóirí glasa. Leis an Rialachán seo, cuirtear chun feidhme ceann de na tosaíochtaí a leagtar amach sa Teachtaireacht maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip (‘An Comhaontú Glas don Eoraip’)11 agus is cuid é den Phlean Infheistíochta d’Eoraip Inbhuanaithe12 lena gcuirtear maoiniú tiomnaithe ar fáil faoin Sásra um Aistriú Cóir i gcomhthéacs an bheartais chomhtháthaithe chun aghaidh a thabhairt ar na costais eacnamaíocha, shóisialta agus chomhshaoil a bhaineann leis an aistriú chuig geilleagar ciorclach atá neodrach ó thaobh na haeráide de, ina ndéantar aon astaíochtaí gás ceaptha teasa atá fágtha a chúiteamh le hionsúcháin choibhéiseacha, agus tionchar phaindéim COVID-19 á chur san áireamh.
__________________
__________________
11 COM(2019)0640, 11.12.2019.
11 COM(2019)0640, 11.12.2019.
12 COM(2020)0021, 14.1.2020.
12 COM(2020)0021, 14.1.2020.
Leasú 2
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2
(2)  Tá an t-aistriú chuig geilleagar ciorclach atá neodrach ó thaobh na aeráide de ar cheann de na cuspóirí beartais is tábhachtaí atá ag an Aontas. An 12 Nollaig 2019, d’fhormhuinigh an Chomhairle Eorpach an cuspóir Aontas a bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de a bhaint amach faoi 2050, i gcomhréir le cuspóirí Chomhaontú Pháras. Cé go mbainfidh gach réigiún agus gach Ballstát leas as an gcomhrac i gcoinne an athraithe aeráide agus an díghrádaithe comhshaoil san fhadtéarma agus go gcuirfidh sin deiseanna agus dúshláin ar fáil do chách sa mheántéarma, ní thosaíonn gach ceann acu ar a n-aistriú ón bpointe céanna agus níl an cumas freagartha céanna acu. Tá roinnt acu sin níos forbartha ná cinn eile, ach bíonn tionchar sóisialta agus eacnamaíoch níos leithne ag an aistriú ar na réigiúin sin a bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí iontaise, go háirithe gual, lignít, móin agus sceall ola, nó ar thionscail atá dian ar gháis cheaptha teasa. I gcás den sórt sin, cruthaítear an baol go mbeidh aistriú ar luasanna éagsúla san Aontas i dtaca leis an ngníomhú ar son na haeráide, ach an baol freisin go dtiocfadh méadú ar na bearnaí idir na réigiúin, rud a dhéanfadh dochar do chuspóirí an chomhtháthaithe shóisialta, eacnamaíoch agus chríochaigh.
(2)  Tá an t-aistriú chuig geilleagar ciorclach atá neodrach ó thaobh na aeráide de ar cheann de na cuspóirí beartais is tábhachtaí atá ag an Aontas. An 12 Nollaig 2019, d’fhormhuinigh an Chomhairle Eorpach an cuspóir Aontas a bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de a bhaint amach faoi 2050, i gcomhréir le cuspóirí Chomhaontú Pháras. Cé go mbainfidh gach réigiún agus gach Ballstát leas as an gcomhrac i gcoinne an athraithe aeráide agus an díghrádaithe comhshaoil san fhadtéarma agus go gcuirfidh sin deiseanna agus dúshláin ar fáil do chách sa mheántéarma, ní thosaíonn gach ceann acu ar a n-aistriú ón bpointe céanna agus níl an cumas freagartha céanna acu. Tá roinnt acu sin níos forbartha ná cinn eile, ach bíonn tionchar sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil níos leithne ag an aistriú ar na réigiúin sin a bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí iontaise, go háirithe gual, lignít, móin le haghaidh úsáid fuinnimh agus sceall ola, nó ar thionscail atá dian ar gháis cheaptha teasa. I gcás den sórt sin, cruthaítear an baol go mbeidh aistriú ar luasanna éagsúla san Aontas i dtaca leis an ngníomhú ar son na haeráide, ach an baol freisin go dtiocfadh méadú ar na bearnaí idir na réigiúin, go háirithe do na réigiúin is forimeallaí, limistéir iargúlta, limistéir oileánacha agus limistéir atá faoi mhíbhuntáiste geografach, agus do limistéir ina bhfuil fadhbanna dídhaonraithe, rud a dhéanfadh dochar do chuspóirí an chomhtháthaithe shóisialta, eacnamaíoch agus chríochaigh.
Leasú 3
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3
(3)  Chun go n-éireoidh leis an aistriú, ní mór dó a bheith cothrom agus inghlactha go sóisialta ag cách. Dá bhrí sin, ní mór don Aontas agus do na Ballstáit araon na himpleachtaí eacnamaíocha agus sóisialta a bheidh aige a chur san áireamh ón tús, agus leas a bhaint as gach ionstraim a d’fhéadfadh a bheith ann chun drochiarmhairtí a mhaolú. Tá ról tábhachtach ag buiséad an Aontais i ndáil leis sin.
(3)  Chun go n-éireoidh leis an aistriú, ní mór dó a bheith cothrom, cuimsitheach agus inghlactha go sóisialta ag cách. Dá bhrí sin, ní mór don Aontas, do na Ballstáit agus dá réigiúin araon na himpleachtaí eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil a bheidh aige a chur san áireamh ón tús, agus leas a bhaint as gach ionstraim a d’fhéadfadh a bheith ann chun drochiarmhairtí a mhaolú. Tá ról tábhachtach ag buiséad an Aontais i ndáil leis sin chun a áirithiú nach bhfágfar aon duine i leataobh.
Leasú 4
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4
(4)  Mar a leagtar amach sa Chomhaontú Glas don Eoraip agus sa Phlean Infheistíochta d'Eoraip Inbhuanaithe, ba cheart go mbeadh Sásra um Aistriú Cóir comhlántach do na gníomhaíochtaí eile faoin gcéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile don tréimhse ó 2021 go 2027. Ba cheart dó rannchuidiú le dul i ngleic leis na hiarmhairtí sóisialta agus eacnamaíoch a bhainfeadh leis an aistriú chuig neodracht ó thaobh na haeráide de san Aontas Eorpach tríd an gcaiteachas ó bhuiséad an Aontais ar chuspóirí aeráide agus sóisialta a thabhairt le chéile ar an leibhéal réigiúnach.
(4)  Mar a leagtar amach sa Chomhaontú Glas don Eoraip agus sa Phlean Infheistíochta d’Eoraip Inbhuanaithe, ba cheart go mbeadh Sásra um Aistriú Cóir comhlántach do na gníomhaíochtaí eile faoin gcéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile don tréimhse ó 2021 go 2027. Ba cheart dó rannchuidiú le dul i ngleic leis na hiarmhairtí sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil a bhainfeadh leis an aistriú chuig neodracht ó thaobh na haeráide de san Aontas Eorpach faoi 2050, go háirithe d’oibrithe a ndéanann an próiseas sin difear dóibh, tríd an gcaiteachas ó bhuiséad an Aontais ar chuspóirí aeráide agus sóisialta a thabhairt le chéile ar an leibhéal réigiúnach, agus geilleagar inbhuanaithe, poist ghlasa agus an tsláinte phoiblí a chur chun cinn.
Leasú 5
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5
(5)  Bunaítear leis an Rialachán seo an Ciste um Aistriú Cóir (CUAC) atá ar cheann de cholúin an tSásra um Aistriú Cóir a chuirtear chun feidhme faoin mbeartas comhtháthaithe. Is é an aidhm atá le CUAC maolú a dhéanamh ar dhrochiarmhairtí an aistrithe aeráide trí thacaíocht a thabhairt sna críocha is mó a n-imríonn siad tionchar orthu agus do na hoibrithe lena mbaineann. I gcomhréir le cuspóir sonrach CUAC, ba cheart do na gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó CUAC rannchuidiú go díreach chun laghdú a dhéanamh ar thionchar an aistrithe trí mhaoiniú a dhéanamh ar éagsúlú agus nuachóiriú an gheilleagair áitiúil agus trí mhaolú a dhéanamh ar na iarmhairtí diúltacha ar an bhfostaíocht. Léirítear sin i gcuspóir sonrach CUAC, a bhunaítear ar an leibhéal céanna agus a liostaítear in éineacht leis na cuspóirí beartais a leagtar amach in Airteagal [4] de Rialachán AE [RFC nua].
(5)  Bunaítear leis an Rialachán seo an Ciste um Aistriú Cóir (‘CUAC’) atá ar cheann de cholúin an tSásra um Aistriú Cóir a chuirtear chun feidhme faoin mbeartas comhtháthaithe. Is é an aidhm atá le CUAC maolú agus cúiteamh a dhéanamh ar dhrochiarmhairtí an aistrithe aeráide trí thacaíocht a thabhairt sna críocha is mó a n-imríonn siad tionchar orthu agus do na hoibrithe lena mbaineann agus aistriú socheacnamaíoch cothrom a chur chun cinn a dhéanann éiginnteacht shóisialta agus timpeallacht gnó éagobhsaí a chomhrac. I gcomhréir le cuspóir sonrach CUAC, ba cheart do na gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó CUAC rannchuidiú go díreach chun laghdú a dhéanamh ar thionchar an aistrithe trí mhaoiniú a dhéanamh ar éagsúlú agus nuachóiriú an gheilleagair áitiúil trí acmhainní nádúrtha a athghiniúint agus trí mhaolú a dhéanamh ar na iarmhairtí diúltacha ar an bhfostaíocht agus ar chaighdeáin mhaireachtála. Léirítear sin i gcuspóir sonrach CUAC, a bhunaítear ar an leibhéal céanna agus a liostaítear in éineacht leis na cuspóirí beartais a leagtar amach in Airteagal [4] de Rialachán AE [RFC nua].
Leasú 6
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6
(6)  I bhfianaise a thábhachtaí atá sé dul i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir le gealltanais an Aontais Comhaontú Pháras a chur chun feidhme, an gealltanas maidir le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe agus an méadú ar uaillmhian an Aontais mar atá beartaithe sa Chomhaontú Glas don Eoraip, ba cheart do CUAC a bheith ina rannchuidiú tábhachtach chun gníomhaíochtaí aeráide a phríomhshruthú. Is acmhainní breise iad na hacmhainní ó imchlúdach airgeadais CUAC féin a chuirtear leis na hinfheistíochtaí is gá chun an sprioc foriomlán go mbeadh 25 % den chaiteachas as buiséad an Aontais ag rannchuidiú le cuspóirí aeráide a bhaint amach. Rannchuideoidh acmhainní arna n-aistriú ó CFRE agus ó CSE+ go hiomlán chun an sprioc sin a bhaint amach.
(6)  I bhfianaise a thábhachtaí atá sé dul i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir le gealltanais an Aontais Comhaontú Pháras a chur chun feidhme, an gealltanas maidir le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe agus an méadú ar uaillmhian an Aontais mar atá beartaithe sa Chomhaontú Glas don Eoraip, ba cheart do CUAC a bheith ina rannchuidiú tábhachtach chun gníomhaíochtaí aeráide agus comhshaoil a phríomhshruthú. Is acmhainní breise iad na hacmhainní ó imchlúdach airgeadais CUAC féin a chuirtear leis na hinfheistíochtaí is gá chun an sprioc foriomlán go mbeadh 30 % den chaiteachas as buiséad an Aontais ag rannchuidiú le cuspóirí aeráide a bhaint amach. D’fhéadfadh acmhainní arna n-aistriú ar bhonn deonach ó CFRE agus ó CSE+ rannchuidiú go hiomlán chun an sprioc sin a bhaint amach.
Leasú 7
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7
(7)  Ba cheart na hacmhainní ó CUAC a bheith ina gcomhlánú ar na hacmhainní a bheidh ar fáil faoin mbeartas comhtháthaithe.
(7)  Ba cheart na hacmhainní ó CUAC a bheith ina gcomhlánú ar na hacmhainní a bheidh ar fáil faoin mbeartas comhtháthaithe. Níor cheart go dtiocfadh ciorruithe ar na cistí comhtháthaithe eile, nó aistrithe éigeantacha uathu, as bunú CUAC.
Leasú 8
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8
(8)  Is dúshlán le haghaidh na mBallstát uile é an t-aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de. Beidh sé ina dhúshlán ar leith do na Ballstáit sin a bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí iontaise nó ar ghníomhaíochtaí tionsclaíocha atá dian ar gháis cheaptha teasa ar gá deireadh a chur leo go céimnitheach nó ar gá iad a oiriúnú i ngeall ar an aistriú agus nach bhfuil na hacmhainní airgeadais acu chun é sin a dhéanamh. Dá bhrí sin ba cheart go gcumhdódh CUAC gach Ballstát, ach ba cheart go léireodh dáileadh a acmhainní airgeadais cumas na mBallstát na hinfheistíochtaí atá riachtanach chun déileáil leis an aistriú i dtreo neodracht ó thaobh na haeráide de a mhaoiniú.
(8)  Is dúshlán le haghaidh na mBallstát uile é an t-aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de. Beidh sé ina dhúshlán ar leith do na Ballstáit sin a bhíonn ag brath go mór, nó a bhí ag brath go mór go dtí le déanaí, ar bhreoslaí iontaise nó ar ghníomhaíochtaí tionsclaíocha atá dian ar gháis cheaptha teasa ar gá deireadh a chur leo go céimnitheach nó ar gá iad a oiriúnú i ngeall ar an aistriú agus nach bhfuil na hacmhainní airgeadais acu chun é sin a dhéanamh. Dá bhrí sin ba cheart go gcumhdódh CUAC gach Ballstát, ach ba cheart le dáileadh a acmhainní airgeadais go ndíreofar ar na críocha ina mbeidh an tionchar is mó, agus go léireofar cumas na mBallstát na hinfheistíochtaí atá riachtanach chun déileáil leis an aistriú i dtreo neodracht ó thaobh na haeráide de a mhaoiniú, agus aird ar leith á díriú ar na réigiúin is lú forbartha, na réigiúin is forimeallaí, limistéir shléibhtiúla, oileáin, limistéir inar tearc an daonra, thuaithe, iargúlta agus atá faoi mhíbhuntáiste geografach ina bhfuil sé níos deacra an t-aistriú san fhuinneamh i dtreo neodracht aeráide a chur chun feidhme de bharr a ndaonra beag, agus túsphointe gach Ballstát á chur san áireamh.
Leasú 9
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9
(9)  Chun creat airgeadais iomchuí a leagan amach le haghaidh CUAC, ba cheart don Choimisiún miondealú bliantúil a leagan amach de na leithdháiltí atá le fáil in aghaidh an Bhallstáit faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post, bunaithe ar chritéir oibiachtúla.
(9)  Chun creat airgeadais iomchuí a leagan amach le haghaidh CUAC, ba cheart don Choimisiún miondealú bliantúil a leagan amach de na leithdháiltí atá le fáil in aghaidh an Bhallstáit faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post, bunaithe ar chritéir oibiachtúla. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go bhfuil rochtain dhíreach ag bardais agus cathracha ar acmhainní CUAC a bheidh le cur ar fáil dóibh de réir a riachtanas oibiachtúil.
Leasú 10
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10
(10)  Leis an Rialachán seo sainaithnítear na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba cheart tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil an Aontais a urramú go hiomlán agus gach gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á saothrú. Ba cheart d’infheistíochtaí a thacaíonn le geilleagair áitiúla agus atá inbhuanaithe san fhadtéarma, agus cuspóirí uile an Chomhaontaithe Ghlais á gcur san áireamh, a bheith san áireamh sa liosta infheistíochtaí. Ba cheart do na tionscadail a dtugtar maoiniú dóibh rannchuidiú le haistriú go geilleagar ciorclach atá neodrach ó thaobh na haeráide de. I gcás earnálacha atá ag dul i léig, cosúil le táirgeadh fuinnimh atá bunaithe ar ghual, lignít, móin agus sceall ola nó gníomhaíochtaí eastósctha le haghaidh na mbreoslaí iontaise soladacha sin, ba cheart an tacaíocht a nascadh le céimniú amach na gníomhaíochta agus an laghdú comhfhreagrach ar leibhéal na fostaíochta. I dtaca le hearnálacha ina bhfuil athrú ó bhonn ar siúl a bhfuil leibhéil arda astaíochtaí gás ceaptha teasa acu, ba cheart gníomhaíochtaí nua a chur chun cinn leis an tacaíocht trí theicneolaíochtaí nua, próisis nua nó táirgí nua a chur in úsáid, a mbeidh laghdú suntasach ar astaíochtaí mar thoradh leo, i gcomhréir le cuspóirí aeráide AE 2030 agus neodracht ó thaobh na haeráide de san Aontas Eorpach faoi 205013 fad agus a dhéantar fostaíocht a choinneáil ar bun agus a fheabhsú agus díghrádú an chomhshaoil a sheachaint ag an am céanna. Ba cheart aird ar leith a thabhairt freisin ar ghníomhaíochtaí lena ndéantar nuálaíocht agus taighde in ardteicneolaíochtaí agus i dteicneolaíochtaí inbhuanaithe a fheabhsú, agus i réimsí an digitithe agus na nascachta chomh maith, ar choinníoll go gcabhraíonn bearta den sórt sin chun na fo-iarmhairtí diúltacha a bhaineann le haistriú i dtreo geilleagar ciorclach atá neodrach ó thaobh na haeráide de a mhaolú, agus go rannchuidíonn siad leis.
(10)  Leis an Rialachán seo sainaithnítear na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba cheart gealltanais agus tosaíochtaí aeráide, comhshaoil agus sóisialta an Aontais a urramú go hiomlán nuair a bhíonn gach gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á saothrú. Ba cheart infheistíochtaí a thacaíonn le daoine, pobail agus geilleagair áitiúla agus atá inbhuanaithe san fhadtéarma, agus cuspóirí uile an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip agus Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta a bheith san áireamh sa liosta infheistíochtaí. Ba cheart do na tionscadail a dtugtar maoiniú dóibh rannchuidiú le haistriú de réir a chéile agus iomlán go geilleagar inbhuanaithe agus ciorclach atá saor ó thruailliú agus neodrach ó thaobh na haeráide de. I gcás earnálacha atá ag dul i léig, cosúil le táirgeadh fuinnimh atá bunaithe ar ghual, lignít, móin agus sceall ola nó gníomhaíochtaí eastósctha le haghaidh na mbreoslaí iontaise soladacha sin, ba cheart an tacaíocht a nascadh le céimniú amach na gníomhaíochta agus an laghdú comhfhreagrach ar leibhéal na fostaíochta. I dtaca le hearnálacha ina bhfuil athrú ó bhonn ar siúl a bhfuil leibhéil arda astaíochtaí gás ceaptha teasa acu, ba cheart gníomhaíochtaí nua a chur chun cinn leis an tacaíocht trí theicneolaíochtaí nua, próisis nua nó táirgí nua a chur in úsáid, a mbeidh laghdú suntasach ar astaíochtaí mar thoradh leo, i gcomhréir le cuspóirí aeráide AE 2030 agus neodracht ó thaobh na haeráide de san Aontas Eorpach faoi 205013 fad agus a dhéantar fostaíocht oilte a choinneáil ar bun agus a fheabhsú agus díghrádú an chomhshaoil a sheachaint ag an am céanna. Ba cheart aird ar leith a thabhairt freisin ar ghníomhaíochtaí lena ndéantar nuálaíocht agus taighde in ardteicneolaíochtaí agus i dteicneolaíochtaí inbhuanaithe a fheabhsú, agus i réimsí an digitithe, na nascachta agus na soghluaisteachta cliste agus inbhuanaithe, ar choinníoll go gcabhraíonn bearta den sórt sin chun na fo-iarmhairtí diúltacha a bhaineann le haistriú i dtreo geilleagar ciorclach atá neodrach ó thaobh na haeráide de a mhaolú, agus go rannchuidíonn siad leis, agus gnéithe eacnamaíocha, sóisialta agus fuinnimh gach Ballstát á gcur san áireamh. Ba cheart go dtabharfar aghaidh freisin ar an tábhacht atá ag an cultúr, an oideachas agus cothú an phobail don phróiseas aistrithe trí thacú le gníomhaíochtaí a théann i ngleic le hoidhreacht na mianadóireachta.
__________________
__________________
13 Mar a leagtar amach in “A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy” [Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch agus neodrach ó thaobh na haeráide de a bhaint amach], Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle Eorpach, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach Infheistíochta [COM(2018)0773].
13 Mar a leagtar amach in “A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy” [Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch agus neodrach ó thaobh na haeráide de a bhaint amach], Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle Eorpach, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach Infheistíochta [COM(2018)0773].
Leasú 11
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11
(11)  Chun na saoránaigh is leochailí ó thaobh an aistrithe aeráide de a chosaint, ba cheart go gcumhdódh CUAC uas-sciliú agus athsciliú na n-oibrithe a n-imrítear tionchar orthu freisin, agus é mar aidhm leis cabhrú leo iad féin a chur in oiriúint do dheiseanna nua fostaíochta, chomh maith le cúnamh chun post a chuardach a sholáthair do chuardaitheoirí poist agus iad a chuimsiú go gníomhach sa mhargadh saothair.
(11)  Chun na saoránaigh is leochailí ó thaobh an aistrithe aeráide de a chosaint, ba cheart go gcumhdódh CUAC uas-sciliú, athsciliú agus oiliúint na n-oibrithe agus na gcuardaitheoirí poist, go háirithe mná, a n-imrítear tionchar orthu freisin, agus é mar aidhm leis cabhrú leo iad féin a chur in oiriúint do dheiseanna nua fostaíochta agus cáilíochtaí nua atá oiriúnach don gheilleagar glas a bhaint amach, chomh maith le cúnamh chun post a chuardach a sholáthair do chuardaitheoirí poist agus iad a chuimsiú go gníomhach sa mhargadh saothair. Ba cheart cur chun cinn an chomhtháthaithe shóisialta a bheith ina threoirphrionsabal chun tacaíocht a chur ar fáil faoi CUAC.
Leasú 12
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12
(12)  Chun feabhas a chur ar éagsúlú eacnamaíoch na gcríoch a n-imríonn an t-aistriú tionchar orthu, ba cheart do CUAC tacaíocht a thabhairt don infheistiú táirgiúil i FBManna. Ba cheart infheistíocht tháirgiúil a thuiscint mar infheistíocht i gcaipiteal seasta nó sócmhainní neamhábhartha fiontar, i bhfianaise earraí agus seirbhísí a tháirgeadh, rud a chuirfidh, dá bhrí sin, leis an oll-infheistíocht agus le fostaíocht. I gcás fiontair eile nach FBManna iad, níor cheart tacú le hinfheistíochtaí táirgiúla ach amháin má tá siad riachtanach chun caillteanais post a bhíonn ann mar thoradh ar an aistriú a mhaolú, trí líon suntasach post a chruthú nó a chosaint, agus nach mbeidh athlonnú ann mar thoradh orthu ná dá mbarr. Ba cheart infheistíochtaí i saoráidí tionsclaíocha atá ann cheana, lena n-áirítear iad sin a chumhdaítear faoi Chóras Trádála Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh, a cheadú má rannchuidíonn siad leis an aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050 agus má théann siad cuid mhaith faoi bhun na dtagarmharcanna ábhartha a bhunaítear don leithdháileadh saor in aisce faoi Threoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle14 agus má dhéantar líon suntasach post a chosaint mar thoradh orthu. Ba cheart réasúnú a thabhairt le haon infheistíocht den sórt sin dá réir sa phlean críochach um aistriú cóir ábhartha. Chun sláine an mhargaidh inmheánaigh agus an bheartais chomhtháthaithe a chosaint, ba cheart don tacaíocht do ghnóthais rialacha an Aontais maidir le státchabhair mar a leagtar amach in Airteagal 107 agus in Airteagal 108 CFAE a chomhlíonadh agus, go háirithe, ba cheart tacaíocht d’infheistíochtaí táirgiúla de chuid fiontar nach FBManna iad a bheith teoranta d’fhiontair atá lonnaithe i limistéir atá ainmnithe mar limistéir fhóirithinte chun críocha phointí (a) agus (c) d’Airteagal 107(3) CFAE.
(12)  Chun feabhas a chur ar éagsúlú eacnamaíoch na gcríoch a n-imríonn an t-aistriú tionchar orthu, ba cheart do CUAC tacaíocht a thabhairt don infheistiú táirgiúil in FBManna. Ba cheart infheistíocht tháirgiúil a thuiscint mar infheistíocht i gcaipiteal seasta nó sócmhainní neamhábhartha fiontar, i bhfianaise earraí agus seirbhísí a tháirgeadh, rud a chuirfidh, dá bhrí sin, leis an oll-infheistíocht agus le fostaíocht. I gcás fiontair eile nach FBManna iad, níor cheart tacú le hinfheistíochtaí táirgiúla ach amháin má tá siad riachtanach chun caillteanais post ar toradh iad ar an aistriú a mhaolú, trí líon suntasach post a chruthú nó a chosaint, agus nach mbeidh athlonnú ann mar thoradh orthu ná dá mbarr. Ba cheart infheistíochtaí i saoráidí tionsclaíocha atá ann cheana, lena n-áirítear iad sin a chumhdaítear faoi Chóras Trádála Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh, a cheadú má rannchuidíonn siad leis an aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050 agus má théann siad cuid mhaith faoi bhun na dtagarmharcanna ábhartha a bhunaítear don leithdháileadh saor in aisce faoi Threoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle14 agus má dhéantar líon suntasach post a chruthú agus a choinneáil mar thoradh orthu. Ba cheart réasúnú a thabhairt le haon infheistíocht den sórt sin dá réir sa phlean críochach um aistriú cóir ábhartha, ba cheart don infheistíocht a bheith inbhuanaithe, agus i gcás inarb infheidhme, i gcomhréir leis an bprionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as agus le bunphrionsabal na héifeachtúlachta fuinnimh. Chun sláine an mhargaidh inmheánaigh agus an bheartais chomhtháthaithe a chosaint, ba cheart go gcomhlíonfadh an tacaíocht do ghnóthais rialacha an Aontais maidir le státchabhair mar a leagtar amach in Airteagal 107 agus in Airteagal 108 CFAE.
__________________
__________________
14 Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear scéim i ndáil le trádáil ar lamháltais i gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 96/61/CE ón gComhairle (IO L 275, 25.10.2003, lch. 32).
14 Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear scéim i ndáil le trádáil ar lamháltais i gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 96/61/CE ón gComhairle (IO L 275, 25.10.2003, lch. 32).
Leasú 13
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 a (nua)
(12a)  Ba cheart tacaíocht d’infheistíocht tháirgiúil i bhfiontair, seachas FBManna, trí CUAC a bheith teoranta do réigiúin níos lú forbartha agus do réigiúin trasdula mar a leagtar amach in Airteagal 102(2) de Rialachán Uimh. .../...[RFC].
Leasú 14
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13
(13)  Chun solúbthacht a sholáthar le haghaidh clársceidealú acmhainní CUAC faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post, ba cheart go mbeadh sé indéanta clár neamhspleách CUAC a ullmhú nó acmhainní CUAC a chlársceidealú i dtosaíocht thiomnaithe amháin nó níos mó laistigh de chlár a fhaigheann tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), ó Chiste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) nó ón gCiste Comhtháthaithe. I gcomhréir le hAirteagal 21a de Rialachán (AE) [CFR nua], ba cheart acmhainní CUAC a threisiú le maoiniú comhlántach ó CFRE agus ó CSE+. Ba cheart do na méideanna faoi seach a aistrítear ó CFRE agus ó CSE+ a bheith ag teacht leis na cineálacha oibríochtaí a leagtar amach sna pleananna críochacha um aistriú cóir.
(13)  Chun solúbthacht a sholáthar le haghaidh clársceidealú acmhainní CUAC faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post, ba cheart go mbeadh sé indéanta clár neamhspleách CUAC a ullmhú nó acmhainní CUAC a chlársceidealú i dtosaíocht thiomnaithe amháin nó níos mó laistigh de chlár a fhaigheann tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), ó Chiste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) nó ón gCiste Comhtháthaithe. I gcomhréir le hAirteagal 21a de Rialachán (AE) [CFR nua], féadfar acmhainní CUAC a threisiú ar bhonn deonach le maoiniú comhlántach ó CFRE agus ó CSE+. Ba cheart do na méideanna faoi seach a aistrítear ó CFRE agus ó CSE+ a bheith ag teacht leis na cineálacha oibríochtaí a leagtar amach sna pleananna críochacha um aistriú cóir.
Leasú 15
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14
(14)  Ba cheart cur chun feidhme éifeachtach ar phróiseas aistrithe i gcríoch sonrach chun geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de a bhaint amach a bheith ina choinníoll le haghaidh tacaíocht CUAC. Ar an ábhar sin, ba cheart do na Ballstáit pleananna críochacha um aistriú cóir a ullmhú, i gcomhar leis na páirtithe leasmhara ábhartha agus le tacaíocht ón gCoimisiún, ina mbeidh mionsonraí an phróisis aistrithe, ag teacht lena bPleananna Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide. Chuige sin, ba cheart don Choimisiún Ardán um Aistriú Cóir a chur ar bun, a thógfadh ar an ardán atá ann cheana féin le haghaidh na réigiún guail atá i mbun aistrithe le gur féidir malartuithe taithí déthaobhacha agus iltaobhacha a dhéanamh ar na ceachtanna a foghlaimíodh agus ar na dea-chleachtais, thar gach earnáil a ndéantar difear di.
(14)  Ba cheart cur chun feidhme éifeachtach agus intomhaiste ar phróiseas aistrithe i gcríoch sonrach chun geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de a bhaint amach a bheith ina choinníoll le haghaidh tacaíocht CUAC. Ina leith sin, ba cheart do na Ballstáit, in idirphlé sóisialta agus i gcomhar leis na geallsealbhóirí ábhartha i gcomhréir le prionsabal na comhpháirtíochta a bunaíodh le Airteagal 6 de Rialachán (AE).../... [RFC nua] agus le tacaíocht ón gCoimisiún, pleananna críochacha um aistriú cóir a ullmhú, ina mbeidh mionsonraí an phróisis aistrithe, ag teacht lena bPleananna Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide, agus ag dul níos faide ná iad, b’fhéidir. Chuige sin, ba cheart don Choimisiún Ardán um Aistriú Cóir a chur ar bun, a thógfadh ar an ardán atá ann cheana féin le haghaidh na réigiún guail atá i mbun aistrithe le gur féidir malartuithe taithí déthaobhacha agus iltaobhacha a dhéanamh ar na ceachtanna a foghlaimíodh agus ar na dea-chleachtais, thar gach earnáil a ndéantar difear di.
Leasú 16
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15
(15)  Sna pleananna críochacha um aistriú cóir, ba cheart na críocha ina mbeidh an tionchar is diúltaí a shainaithint, críocha is ceart tacaíocht CUAC a dhíriú orthu agus tuairisc a thabhairt ar ghníomhaíochtaí sonracha atá le déanamh chun geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de a bhaint amach, go háirithe i ndáil le saoráidí ina bhfuil táirgeadh breoslaí iontaise nó gníomhaíochtaí eile atá dian ar gháis cheaptha teasa ar siúl a thiontú nó a dhúnadh. Ba cheart do na críocha sin a bheith sainmhínithe go beacht agus ag freagairt do réigiúin NUTS leibhéal 3 nó a bheith ina gcodanna díobh. Ba cheart mionsonraí a bheith sna pleananna ar dhúshláin agus riachtanais na gcríoch sin agus na cineálacha oibríochtaí atá de dhíth a shainaithint ar dhóigh a áiritheoidh go ndéanfaí gníomhaíochtaí eacnamaíocha a fhorbairt ar bhonn comhleanúnach atá ag teacht leis an aistriú chuig neodracht ó thaobh na haeráide de agus cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais freisin. Níor cheart ach d’infheistíochtaí atá i gcomhréir leis na pleananna um aistriú tacaíocht airgeadais a fháil ó CUAC. Ba cheart do na pleananna críochacha um aistriú cóir a bheith mar chuid de na cláir (a fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+, ón gCiste Comhtháthaithe nó ó CUAC, de réir an cháis) atá formheasta ag an gCoimisiún.
(15)  Sna pleananna críochacha um aistriú cóir, ba cheart na críocha ina mbeidh an tionchar is diúltaí a shainaithint, na críocha is ceart tacaíocht CUAC a dhíriú orthu, agus tuairisc a thabhairt ar ghníomhaíochtaí sonracha atá le déanamh chun spriocanna aeráide an Aontais do 2030 agus geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050 a bhaint amach, go háirithe i ndáil le saoráidí ina bhfuil táirgeadh breoslaí iontaise nó gníomhaíochtaí eile atá dian ar gháis ceaptha teasa ar siúl a thiontú nó a dhúnadh, agus san am céanna, deiseanna fostaíochta á gcoinneáil agus á leathnú sna críocha sin a ndéanann sé difear dóibh chun an t-eisiamh sóisialta a sheachaint. Ba cheart go dtabharfar imthosca géaraitheacha amhail rátaí dífhostaíochta agus treochtaí dídhaonraithe san áireamh. Ba cheart do na críocha sin a bheith sainmhínithe go beacht agus ag freagairt do réigiúin NUTS leibhéal 3 nó a bheith ina gcodanna díobh. Ba cheart mionsonraí a bheith sna pleananna ar dhúshláin, riachtanais agus deiseanna na gcríoch sin agus na cineálacha oibríochtaí atá de dhíth a shainaithint ar dhóigh a áiritheoidh go ndéanfaí gníomhaíochtaí eacnamaíocha a fhorbairt ar bhonn comhleanúnach atá ag teacht leis an aistriú chuig neodracht ó thaobh na haeráide de agus cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip freisin. Níor cheart tacaíocht airgeadais ó CUAC a thabhairt d’infheistíochtaí seachas iad siúd atá i gcomhréir leis na pleananna aistrithe. Ba cheart na pleananna críochacha um aistriú cóir a bheith ina gcuid de na cláir (a fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+, ón gCiste Comhtháthaithe nó ó CUAC, de réir an cháis) atá formheasta ag an gCoimisiún.
Leasú 17
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19
(19)  Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon tacaíocht a thabhairt do chríocha a bhfuil athrú eacnamaíoch agus sóisialta ó bhonn rompu chun aistriú go geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide, a ghnóthú go leordhóthanach ina n-aonar. Is iad na príomhchúiseanna leis sin ná, ar thaobh amháin, méid na n-éagothromaíochtaí idir leibhéil forbartha na réigiún éagsúil agus chúlmhaireacht na réigiún is mídheisiúla, chomh maith leis an teorainn le hacmhainní airgeadais na mBallstát agus na gcríoch agus, ar an taobh eile, an gá le creat cur chun feidhme comhsheasmhach lena gcumhdaítear roinnt cistí de chuid an Aontais atá faoi bhainistíocht chomhroinnte. Ós rud é gur fearr is féidir na cuspóirí sin a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú,
(19)  Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon tacaíocht a thabhairt do dhaoine, geilleagar agus comhshaol na gcríoch a bhfuil athrú eacnamaíoch agus sóisialta ó bhonn rompu chun aistriú go geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide, a ghnóthú go leordhóthanach ina n-aonar. Is iad na príomhchúiseanna leis sin ná, ar thaobh amháin, méid na n-éagothromaíochtaí idir leibhéil forbartha na réigiún éagsúil agus chúlmhaireacht na réigiún is mídheisiúla, chomh maith leis an teorainn le hacmhainní airgeadais na mBallstát agus na gcríoch agus, ar an taobh eile, an gá le creat cur chun feidhme comhsheasmhach lena gcumhdaítear roinnt cistí de chuid an Aontais atá faoi bhainistíocht chomhroinnte agus a áirithiú go gcomhlíonfar ardchaighdeáin shóisialta agus chomhshaoil agus go gcuirfear rannpháirtíocht oibrithe chun cinn . Ós rud é gur fearr is féidir na cuspóirí sin a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú,
Leasú 18
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1
1.  Bunaítear leis an Rialachán seo an Ciste um Aistriú Cóir (“CUAC”) chun tacaíocht a chur ar fáil do chríocha a bhfuil dúshláin shocheacnamaíocha thromchúiseacha acu a thagann ón bpróiseas aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de san Aontas faoi 2050.
1.  Bunaítear leis an Rialachán seo an Ciste um Aistriú Cóir (‘CUAC’) chun tacaíocht a chur ar fáil do dhaoine, geilleagar agus comhshaoil na gcríoch a bhfuil dúshláin shocheacnamaíocha thromchúiseacha rompu a thagann ón bpróiseas aistrithe i dtreo spriocanna 2030 an Aontais maidir le fuinneamh agus an aeráid, agus geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de san Aontas faoi 2050.
Leasú 19
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1
I gcomhréir leis an dara fomhír d'Airteagal [4(1)] de Rialachán (AE) [RFC nua], rannchuideoidh CUAC leis an gcuspóir sonrach aonair maidir le “réigiúin agus daoine a chumasú chun aghaidh a thabhairt ar thionchair shóisialta eacnamaíocha agus chomhshaoil an aistrithe chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de.
I gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal [4(1)] de Rialachán (AE) [RFC nua], rannchuideoidh CUAC leis an gcuspóir sonrach aonair maidir le ‘réigiúin, daoine, fiontair agus geallsealbhóirí eile a chumasú chun aghaidh a thabhairt ar thionchair shóisialta, fostaíochta, eacnamaíocha agus chomhshaoil an aistrithe chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050 agus ar na spriocanna idirthréimhseacha do 2030, i gcomhréir le spriocanna Chomhaontú Pháras.
Leasú 20
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 1
2.  Na hacmhainní le haghaidh CUAC faoin infheistíocht le haghaidh sprioc na bpost agus an fháis atá ar fáil le haghaidh gealladh buiséadach le haghaidh na tréimhse 2021-2027, EUR 11 270 459 000 i bpraghsanna reatha a bheidh iontu, agus féadfar an tsuim sin a mhéadú, de réir an cháis, le hacmhainní breise arna leithdháileadh i mbuiséad an Aontais, agus le hacmhainní eile i gcomhréir leis an mbunghníomh is infheidhme.
2.  EUR 25 358 532 750 i bpraghsanna 2018 (‘príomhshuim’) a bheidh sna hacmhainní do CUAC faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post a bheidh ar fáil le haghaidh gealltanas buiséadach do thréimhse 2021-2027, agus ní bheidh sé mar thoradh ar aistriú acmhainní ó na Cistí a chumhdaítear le Rialachán (AE).../... [RFC nua]. Féadfar an phríomhshuim a mhéadú, de réir mar a bheidh, trí acmhainní breise a leithdháileadh i mbuiséad an Aontais, agus trí acmhainní eile i gcomhréir leis an mbunghníomh is infheidhme.
Leasú 21
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3a – mír 3
3.  Beidh an miondealú bliantúil ar an méid dá dtagraítear i mír 1 de réir an Bhallstáit ina chuid den Chinneadh ón gCoimisiún dá dtagraítear in Airteagal 3(3) i gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar amach in Iarscríbhinn I.
3.   Arna iarraidh sin ag Ballstát, cuirfear an méid dá dtagraítear sa chéad fhomhír de mhír 1 den Airteagal seo ar fáil freisin le haghaidh na mblianta 2025-2027. Do gach tréimhse, beidh na miondealuithe bliantúla faoi seach ar an méid dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo ag Ballstáit san áireamh sa Chinneadh ón gCoimisiún dá dtagraítear in Airteagal 3(3) i gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar amach in Iarscríbhinn I.
Leasú 22
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 b (nua)
Airteagal 3b
Sásra Luaíochta Ghlais
Déanfar 18 % d’iomlán na méideanna dá dtagraítear sa chéad fhomhír d’Airteagal 3(2) agus sa chéad fhomhír d’Airteagal 3a(1) a leithdháileadh i gcomhréir leis an luas ar lena linn a laghdaíonn na Ballstáit a gcuid astaíochtaí gás ceaptha teasa, arna roinnt ar a meán-OIN is déanaí.
Leasú 23
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 c (nua)
Airteagal 3c
Leithdháiltí sonracha do na réigiúin is forimeallaí agus oileáin
Beidh 1 % d’iomlán na méideanna dá dtagraítear sa chéad fhomhír d’Airteagal 3(2) agus sa chéad fhomhír d’Airteagal 3a(1) ina leithdháileadh sonrach d’oileáin, agus beidh 1 % ina leithdháileadh sonrach do na réigiúin is forimeallaí, dá dtagraítear in Airteagal 349 CFAE, a thabharfar do na Ballstáit lena mbaineann.
Leasú 66
Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 3 d (nua)
Airteagal 3d
Rochtain ar CUAC
Beidh rochtain ar CUAC ar an gcoinníoll go nglacfaí le cuspóir náisiúnta maidir le neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050.
I gcás na mBallstát sin nach bhfuil gealltanas tugtha acu go fóill do chuspóir náisiúnta maidir le neodracht aeráide, ní fhorscaoilfear ach 50 % dá leithdháileadh náisiúnta agus cuirfear an 50% eile ar fáil a thúisce a bheidh an sprioc sin glactha acu.
Leasú 24
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe a
(a)  infheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna), lena n-áirítear gnólachtaí nuathionscanta, a mbeidh éagsúlú eacnamaíoch agus ath-thiontú mar thoradh orthu;
(a)  infheistíochtaí táirgiúla agus inbhuanaithe i micrifhiontair agus i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna), lena n-áirítear gnólachtaí nuathionscanta agus turasóireacht inbhuanaithe, a mbeidh cruthú post, nuachóiriú, éagsúlú eacnamaíoch agus ationtú mar thoradh orthu;
Leasú 25
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe b
(b)  infheistíochtaí i ngnólachtaí nua a chruthú, lena n-áirítear trí ghorlanna gnó agus seirbhísí comhairliúcháin;
(b)  infheistíochtaí i ngnólachtaí nua a chruthú agus forbairt na ngnólachtaí atá ann cheana, lena n-áirítear trí ghorlanna gnó agus seirbhísí comhairliúcháin, a mbeidh cruthú post mar thoradh orthu;
Leasú 26
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe b a (nua)
(ba)  infheistíochtaí i mbonneagar sóisialta, a mbeidh cruthú post agus éagsúlú eacnamaíoch mar thoradh orthu;
Leasú 27
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe c
(c)  infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta agus chun aistriú teicneolaíochtaí nua a chothú;
(c)  infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta, lena n-áirítear in ollscoileanna agus institiúidí taighde poiblí, agus chun aistriú ardteicneolaíocht agus teicneolaíochtaí atá réidh don mhargadh a chothú;
Leasú 28
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe d
(d)  infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí agus bonneagar le haghaidh fuinneamh glan inacmhainne, le hastaíochtaí gáis ceaptha teasa a laghdú, agus don éifeachtúlacht fuinnimh agus don fhuinneamh in-athnuaite a úsáid;
(d)  infheistíochtaí in úsáid na dteicneolaíochtaí agus bonneagar le haghaidh fuinneamh glan inacmhainne agus a chórais, i laghdú astaíochtaí gáis ceaptha teasa agus san éifeachtúlacht fuinnimh, i dteicneolaíochtaí stórála fuinnimh agus i bhfuinneamh in-athnuaite inbhuanaithe, i gcás ina gcruthófar poist agus ina gcoinneofar fostaíocht inbhuanaithe ar scála suntasach dá bharr;
Leasú 29
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe d a (nua)
(da)  infheistíochtaí sa tsoghluaisteacht chliste agus inbhuanaithe agus i mbonneagar iompair atá neamhdhíobhálach don chomhshaol;
Leasú 30
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe d b (nua)
(db)  infheistíochtaí i dtionscadail lena gcomhraictear an bhochtaineacht fuinnimh, go háirithe i dtithíocht shóisialta, agus lena gcuirtear éifeachtúlacht fuinnimh, cur chuige aeráidneodrach agus téamh ceantair íseal-astaíochta chun cinn sna réigiún is mó a ndéantar difear dóibh;
Leasú 31
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe e
(e)  infheistíochtaí i ndigitiú agus i nascacht dhigiteach;
(e)  infheistíochtaí i ndigitiú, nuálaíocht dhigiteach agus i nascacht dhigiteach, lena n-áirítear an fheirmeoireacht dhigiteach agus an fheirmeoireacht bheacht;
Leasú 32
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe f
(f)  infheistíochtaí in athghiniúint agus i ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú talún agus i dtionscadail athrú cuspóra;
(f)  infheistíochtaí i mbonneagar glas agus in athghiniúint agus i ndí-éilliú láithreán, i láithreáin athfhorbraíochta agus i dtionscadail athrú cuspóra, nuair nach féidir an prionsabal ‘gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as’ a chur i bhfeidhm;
Leasú 104
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fómhír 1 – pointe g
(g)  infheistíochtaí i bhfeabhsú an gheilleagair chiorclaigh, lena n‑áirítear trí dhramhaíl a chosc, laghdú, éifeachtúlacht acmhainní, deisiú, athúsáid agus athchúrsáil;
(g)  infheistíochtaí i bhfeabhsú an gheilleagair chiorclaigh, trí dhramhaíl a chosc, laghdú, éifeachtúlacht acmhainní, deisiú, athúsáid agus athchúrsáil;
Leasú 33
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe g a (nua)
(ga)  seirbhísí sóisialta agus poiblí chun leasa cách a chruthú agus a fhorbairt;
Leasú 34
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe g b (nua)
(gb)  infheistíochtaí i gcultúr, an oideachas agus i dtógáil pobail, lena n-áirítear an oidhreacht mhianadóireachta agus moil phobail inláimhsithe agus doláimhsithe a luachshocrú;
Leasú 35
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe h
(h)  uas-sciliú agus athsciliú oibrithe;
(h)  uas-sciliú, athsciliú agus oiliúint oibrithe agus cuardaitheoirí poist;
Leasú 36
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe i
(i)  cúnamh i gcuardach poist do chuardaitheoirí poist;
(i)  cúnamh i gcuardach poist do chuardaitheoirí poist, tacaíocht ghníomhach don aosú agus tacaíocht ioncaim d’oibrithe san idirthréimhse idir poist;
Leasú 37
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe j
(j)  cuimsiú gníomhach na gcuardaitheoirí poist;
(j)  cuimsiú gníomhach na gcuardaitheoirí poist, go háirithe mná, daoine faoi mhíchumas agus grúpaí leochaileacha;
Leasú 38
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 2
Ina theannta sin, féadfaidh CUAC tacú le hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair nach FBManna iad, i limistéir atá ainmnithe mar limistéir fóirithinte i gcomhréir le pointí (a) agus (c) d’Airteagal 107(3) CFAE, ar choinníoll go bhfuil na hinfheistíochtaí sin formheasta mar chuid den phlean críochach um aistriú cóir bunaithe ar an bhfaisnéis atá riachtanach faoi phointe (h) d'Airteagal 7(2). Ní bheidh na hinfheistíochtaí sin incháilithe ach amháin má tá gá leo chun an phlean críochach um aistriú cóir a chur chun feidhme.
Ina theannta sin, féadfaidh CUAC tacú le hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair nach FBManna iad, i réigiúin níos lú forbartha agus i réigiúin trasdula mar a leagtar amach in Airteagal 102(2) de Rialachán Uimh. .../...[RFC nua], ar choinníoll go bhfuil na hinfheistíochtaí sin formheasta mar chuid den phlean críochach um aistriú cóir bunaithe ar an bhfaisnéis atá riachtanach faoi phointe (h) d’Airteagal 7(2). Ní bheidh na hinfheistíochtaí sin incháilithe ach amháin má tá gá leo chun an phlean críochach um aistriú cóir a chur chun feidhme, chun poist nua a chruthú, agus i gcás ina gcomhlíonann siad spriocanna sóisialta le haghaidh cruthú post, comhionannas inscne agus pá comhionann agus spriocanna comhshaoil, agus i gcás ina n-éascaíonn siad an t-aistriú go geilleagar aeráidneodrach gan tacú le hathshocru, i gcomhréir le hAirteagal 60(1) de Rialachán Uimh. .../... [RFC nua].
Leasú 39
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 3
Féadfaidh CUAC tacú freisin le hinfheistíochtaí chun astaíochtaí gáis ceaptha teasa a laghdú i ngníomhaíochtaí a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ar choinníoll go bhfuil na hinfheistíochtaí sin formheasta mar chuid den phlean críochach um aistriú cóir bunaithe ar an bhfaisnéis a cheanglaítear faoi phointe (i) d'Airteagal 7(2). Ní bheidh na hinfheistíochtaí sin incháilithe ach amháin má tá gá leo chun an phlean críochach um aistriú cóir a chur chun feidhme.
Féadfaidh CUAC tacú freisin le hinfheistíochtaí chun astaíochtaí gáis ceaptha teasa a laghdú i ngníomhaíochtaí a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ar choinníoll go bhfuil na hinfheistíochtaí sin formheasta mar chuid den phlean críochach um aistriú cóir bunaithe ar an bhfaisnéis a cheanglaítear faoi phointe (i) d’Airteagal 7(2) den Rialachán seo agus go gcomhlíonann siad na coinníollacha eile a leagtar síos sa dara fomhír den mhír seo. Ní bheidh na hinfheistíochtaí sin incháilithe ach amháin más tá gá leo chun an phlean críochach um aistriú cóir a chur chun feidhme.
Leasú 40
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe c
(c)  gnóthais atá i gcruachás faoi mar a shainmhínítear in Airteagal 2(18) de Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón gCoimisiún16;
(c)  gnóthais atá i gcruachás faoi mar a shainmhínítear in Airteagal 2(18) de Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón gCoimisiún16, ach amháin i gcásanna ina dtagann an cruachás ó phróiseas an aistrithe fuinnimh nó i gcás inar thosaigh na deacrachtaí tar éis an 15 Feabhra 2020 agus go dtagann siad ó ghéarchéim COVID-19;
__________________
__________________
16 Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 lena ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe cabhrach comhoiriúnach leis an margadh inmheánach i gcur i bhfeidhm Airteagal 107 agus Airteagal 108 den Chonradh (IO L 187, 26.6.2014, lch. 1).
16 Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 lena ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe cabhrach comhoiriúnach leis an margadh inmheánach i gcur i bhfeidhm Airteagal 107 agus Airteagal 108 den Chonradh (IO L 187, 26.6.2014, lch. 1).
Leasú 41
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe d
(d)  infheistíocht a bhaineann le táirgeadh, próiseáil, dáileadh, stóráil nó dóchán na mbreoslaí iontaise;
(d)  infheistíocht a bhaineann le táirgeadh, próiseáil, iompar, dáileadh, stóráil nó dóchán na mbreoslaí iontaise;
Leasú 42
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe e
(e)  infheistíocht sa bhonneagar leathanbhanda i gceantair ina bhfuil ar a laghad dhá líonra leathanbhanda i gcatagóir coibhéiseach.
(e)  infheistíocht sa bhonneagar leathanbhanda i gceantair ina bhfuil réitigh choibhéiseacha á soláthar ag an margadh faoi dhálaí iomaíocha do chustaiméirí;
Leasú 43
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe e a (nua)
(ea)  infheistíochtaí i bhfiontair nach FBManna iad, a bhfuil aistriú post agus próiseas táirgthe ó Bhallstát amháin go ceann eile nó go tríú tír i gceist leo;
Leasú 44
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe e b (nua)
(eb)  oibríochtaí i réigiúin NUTS 2 ina bhfuil sé sceidealaithe le linn an chláir go ndéanfar mianach guail, ligníte nó scealla ola nó gort baint móna a oscailt nó mianach guail, ligníte nó scealla ola nó gort baint móna a díchoimisiúnaíodh go sealadach a ath-oscailt.
Leasú 45
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 a (nua)
De mhaolú ar phointe (d) d’Airteagal 5(1) den Rialachán seo, do na réigiúin a bhíonn ag brath go mór ar bhaint agus dóchán guail, ligníte, scealla ola nó móna, féadfaidh an Coimisiún pleananna críochacha um aistriú cóir a fhormheas a bhfuil infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí a bhaineann le gás nádúrtha san áireamh leo, ar choinníoll go gcáilíonn gníomhaíochtaí den sórt sin mar chinn atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de i gcomhréir le hAirteagal 3 de Rialachán (AE) 2020/85216a agus go gcomhlíonann siad na coinníollacha carnacha seo a leanas:
(a)  go n-úsáidtear iad mar theicneolaíocht idirlinne a rachadh in ionad guail, ligníte, móna nó scealla ola;
(b)  go dtagann siad faoi theorainneacha na hinfhaighteachta inbhuanaithe nó go bhfuil siad comhoiriúnach le hidrigin ghlan, bithghás agus bithmheatán glan a úsáid;
(c)  go rannchuidíonn siad le cuspóirí comhshaoil an Aontais maidir le maolú agus oiriúnú ar an athrú aeráide, trí dhlús a chur le céimniú amach iomlán de ghual, lignít, móin nó sceall ola;
(d)  go soláthraíonn siad laghduithe suntasacha astaíochtaí gás ceaptha teasa agus ar truaillithe aeir agus méadú ar an éifeachtúlacht fuinnimh;
(e)  go rannchuidíonn siad le dul i ngleic leis an mbochtaineacht fuinnimh;
(f)  nach gcuireann siad bac ar fhorbairt na bhfoinsí fuinnimh inathnuaite sna críocha lena mbaineann agus go bhfuil siad comhoiriúnach agus i sineirge le húsáid an fhuinnimh inathnuaite ina dhiaidh sin.
I gcásanna a bhfuil údar cuí leo, féadfaidh an Coimisiún infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí neamhcháilithe a fhormheas i gcomhréir le hAirteagal 3 de Rialachán (AE) 2020/852, más rud é go gcomhlíonann siad na coinníollacha uile eile a leagtar amach sa chéad fhomhír den mhír seo, agus má tá an Ballstát in ann réasúnú a thabhairt, sa phlean críochach um aistriú cóir, maidir leis an ngá le tacú leis na gníomhaíochtaí sin agus má dhéanann sé comhsheasmhacht na ngníomhaíochtaí sin le cuspóirí agus reachtaíocht fuinnimh agus aeráide an Aontais, agus lena Phlean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide, a léiriú.
______________
16a Rialachán (AE) 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2020 maidir le creat a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/2088 (IO L 198, 22.6.2020, lch. 13).
Leasú 46
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 1
Déanfar acmhainní CUAC a chlársceidealú i gcomhair na gcatagóirí réigiún ina bhfuil na críocha lena mbaineann, ar bhonn na bpleananna críochacha um aistriú cóir arna mbunú i gcomhréir le hAirteagal 7 agus arna bhformheas ag an gCoimisiún mar chuid de chlár nó de leasú ar chlár. Beidh na hacmhainní arna gclársceidealú i bhfoirm cláir shonraigh amháin nó níos mó nó i bhfoirm tosaíochta amháin nó níos mó laistigh de chlár.
Déanfar acmhainní CUAC a chlársceidealú i gcomhair na gcatagóirí réigiún ina bhfuil na críocha nó na gníomhaíochtaí eacnamaíocha lena mbaineann, ar bhonn na bpleananna críochacha um aistriú cóir arna mbunú i gcomhréir le hAirteagal 7 agus arna bhformheas ag an gCoimisiún mar chuid de chlár nó de leasú ar chlár. Beidh na hacmhainní arna gclársceidealú i bhfoirm cláir shonraigh amháin nó níos mó nó i bhfoirm tosaíochta amháin nó níos mó laistigh de chlár.
Leasú 47
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 2
Ní dhéanfaidh an Coimisiún clár a fhormheas ach i gcás ina bhfuil réasúnú cuí le sainaithint na gcríoch is mó atá faoi thionchar diúltach ag próiseas an aistrithe, atá sa phlean críochach um an aistriú cóir ábhartha, agus go bhfuil an plean críochach um aistriú cóir ag teacht leis an bPlean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide sa Bhallstát lena mbaineann.
Ach amháin i gcás ina dtugann sé údar cuí lena fhormheas a choimeád siar, déanfaidh an Coimisiún clár a fhormheas ina ndéantar na críocha is mó atá faoi thionchar diúltach ag próiseas an aistrithe, atá sa phlean críochach um an aistriú cóir ábhartha a shainaithint go cuí, agus ina bhfuil an plean críochach um aistriú cóir ag teacht leis an bPlean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide sa Bhallstát lena mbaineann, le cuspóir na haeráidneodrachta do 2050, lena chéimeanna idirthréimhseacha do 2030 agus le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta.
Leasú 48
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2
2.  Is éard a bheidh i dtosaíocht nó i dtosaíochtaí CUAC cuid nó iomlán acmhainní CUAC a leithdháiltear do na Ballstáit agus na hacmhainní a aistrítear i gcomhréir le hAirteagal [21a] de Rialachán (AE) [RFC nua]. Beidh iomlán acmhainní CFRE agus CSE+ a aistreofar chuig tosaíocht CUAC cothrom ar a laghad le hoiread go leith mhéid na tacaíochta ó CUAC chuig an tosaíocht sin cé is moite de na hacmhainní dá dtagraítear i mír 1 d’Airteagal 3a ach ní bheidh sé os cionn trí oiread an mhéid sin.
2.  Is éard a bheidh i dtosaíocht nó i dtosaíochtaí CUAC cuid nó iomlán acmhainní CUAC a leithdháiltear do na Ballstáit. Féadfar na hacmhainní sin a chomhlánú leis na hacmhainní a leithdháiltear ar bhonn deonach i gcomhréir le hAirteagal [21a] de Rialachán (AE) [RFC nua]. Ní rachaidh iomlán acmhainní CFRE agus CSE+ atá le haistriú chuig tosaíocht CUAC thar oiread go leith mhéid na tacaíochta ó CUAC chuig an tosaíocht sin. Na hacmhainní a aistreofar ó CFRE agus ó CSE+, coinneoidh siad a gcuspóirí bunaidh agus áireofar iad ar leibhéil dhíriú téamach CFRE agus CSE+.
Leasú 49
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2 a (nua)
2a.  Tá CUAC ceaptha do na pobail is leochailiú laistigh de gach réigiún, agus dá bhrí sin, tionscadail incháilithe arna maoiniú faoi CUAC a rannchuidíonn leis an gcuspóir sonrach in Airteagal 2, tairbheoidh siad de chómhaoiniú suas le 85 % de na costais ábhartha.
Leasú 50
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1
1.  In éineacht le húdaráis ábhartha na gcríoch is infheidhme, ullmhóidh na Ballstáit plean críochach um aistriú cóir amháin nó níos mó a chumhdaíonn críoch amháin nó níos mó a ndéanann sé difear dóibh, críoch a chomhfhreagraíonn do leibhéal 3 d'aicmiú comhchoiteann na n-aonad críche maidir le staidreamh (“réigiúin NUTS leibhéal 3”) a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 arna leasú ag Rialachán (CE) Uimh. 868/2014 ón gCoimisiún17 nó codanna díobh, i gcomhréir leis an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn II. Beidh na críocha sin ar na cinn is mó a bheidh faoi thionchar diúltach bunaithe ar na torthaí eacnamaíocha agus sóisialta de dheasca an aistrithe, go háirithe maidir le caillteanas post a d'fhéadfadh bheith ann i dtáirgeadh agus úsáid breoslaí iontaise agus na riachtanais maidir le hathrú ó bhonn ar phróisis táirgthe na saoráidí tionsclaíocha sin a bhfuil an déine gás ceaptha teasa is airde acu.
1.  In éineacht le húdaráis ábhartha réigiúnacha agus áitiúila na gcríoch lena mbaineann, agus i gcomhréir le prionsabal na comhpháirtíochta a leagtar síos in Airteagal 6 de Rialachán (AE) .../... [RFC nua] agus, i gcás inarb ábhartha, le cúnamh BEI agus CEI, ullmhóidh na Ballstáit plean críochach um aistriú cóir amháin nó níos mó a chumhdaíonn críoch amháin nó níos mó a ndéanann sé difear dóibh, críoch a chomhfhreagraíonn do leibhéal 3 d’aicmiú comhchoiteann na n-aonad críche maidir le staidreamh (‘réigiúin NUTS leibhéal 3’) a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle arna leasú ag Rialachán (AE) 2016/206617 nó codanna díobh, i gcomhréir leis an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn II. Beidh na críocha sin ar na cinn is mó a bheidh faoi thionchar diúltach bunaithe ar na torthaí eacnamaíocha agus sóisialta de dheasca an aistrithe, go háirithe maidir le caillteanas post a d’fhéadfadh bheith ann i dtáirgeadh agus úsáid breoslaí iontaise agus na riachtanais maidir le hathrú ó bhonn ar phróisis táirgthe na saoráidí tionsclaíocha sin a bhfuil an déine gás ceaptha teasa is airde acu.
__________________
__________________
17 Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú comhchoiteann aonad críche le haghaidh staidrimh (NUTS) a bhunú (IO L 154, 21.6.2003, lch. 1).
17 Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú comhchoiteann aonad críche le haghaidh staidrimh (NUTS) a bhunú (IO L 154, 21.6.2003, lch. 1).
Leasú 51
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe a
(a)  tuairisc ar an bpróiseas aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de ar an leibhéal náisiúnta, lena n-áirítear amlíne le haghaidh céimeanna aistrithe tábhachtacha atá comhsheasmhach leis an leagan is déanaí den Phlean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide (“NECP”);
(a)  tuairisc ar an bpróiseas aistrithe i dtreo spriocanna aeráide an Aontais do 2030 a bhaint amach geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de a bhaint amach faoi 2050 ar an leibhéal náisiúnta faoi 2050, lena n-áirítear amlíne le haghaidh céimeanna aistrithe tábhachtacha atá comhsheasmhach leis an leagan is déanaí den Phlean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide (‘NECP’);
Leasú 52
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe b
(b)  réasúnú le críocha a shainaithint a bheith faoin tionchar is diúltaí de dheasca an phróisis aistrithe dá dtagraítear i bpointe (a) agus atá le tacaíocht a fháil ó CUAC, i gcomhréir le mír 1;
(b)  réasúnú le críocha a shainaithint a bheith faoin tionchar is diúltaí de dheasca an phróisis aistrithe dá dtagraítear i bpointe (a) agus atá le tacaíocht a fháil ó CUAC, i gcomhréir le mír 1, lena n-áirítear táscairí amhail an ráta dífhostaíochta agus an ráta dídhaonraithe;
Leasú 53
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe c
(c)  measúnú ar dhúshláin an aistrithe atá ann do na críocha is mó a bheidh faoi thionchar diúltach, lena n-áirítear tionchar sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil an aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de, ina sainaithnítear líon na bpost a ndéanfar difear dóibh agus na gcaillteanas post a d'fhéadfadh bheith ann, na riachtanais agus na cuspóirí forbartha atá le baint amach faoi 2030, nasctha le hathrú ó bhonn nó le dúnadh na ngníomhaíochtaí a bhfuil lorg mór astaíochtaí gás ceaptha teasa ag baint leo sna críocha sin;
(c)  measúnú tionchair ar dhúshláin an aistrithe atá ann do na críocha is mó a bheidh faoi thionchar diúltach, lena n-áirítear tionchar sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil an aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de, ina sainaithnítear líon na bpost a ndéanfar difear dóibh agus na gcaillteanas post a d’fhéadfadh bheith ann, riosca dídhaonraithe na réigiún atá buailte, an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ann ar ioncaim an rialtais, na riachtanais agus na cuspóirí forbartha atá le baint amach faoi 2030 atá nasctha le hathrú ó bhonn nó le dúnadh na ngníomhaíochtaí a bhfuil lorg mór astaíochtaí gás ceaptha teasa ag baint leo sna críocha sin agus na dúshláin a bhaineann leis an mbochtaineacht fuinnimh;
Leasú 54
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe d
(d)  tuairisc ar rannchuidiú measta na tacaíochta CUAC maidir le dul i ngleic le tionchair shóisialta, eacnamaíocha agus chomhshaoil an aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de;
(d)  tuairisc ar rannchuidiú measta na tacaíochta CUAC maidir le dul i ngleic le tionchair shóisialta, dhéimeagrafacha, eacnamaíocha, sláinte agus chomhshaoil an aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de;
Leasú 55
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe e
(e)  measúnú ar a chomhsheasmhacht le straitéisí agus pleananna náisiúnta, réigiúnacha nó críochacha eile;
(e)  measúnú ar a chomhsheasmhacht le straitéisí agus pleananna náisiúnta, réigiúnacha nó críochacha eile, i gcás inarb ábhartha;
Leasú 56
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe h
(h)  i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil d'infheistíochtaí táirgiúla d'fhiontair nach FBManna iad, liosta uileghabhálach na n-oibríochtaí agus na bhfiontar den sórt sin agus réasúnú ar an ngá atá le tacaíocht den sórt sin trí anailís ar bhearnaí ina léirítear go rachadh na caillteanais post a d'fhéadadh a bheith ann thar líon na bpost a chruthófaí in éagmais na hinfheistíochta sin;
(h)  i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil d'infheistíochtaí táirgiúla d’fhiontair nach FBManna iad, liosta táscach na n-oibríochtaí agus na bhfiontar den sórt sin agus réasúnú ar an ngá atá le tacaíocht den sórt sin trí anailís ar bhearnaí ina léirítear go rachadh na caillteanais post a d'fhéadadh a bheith ann thar líon na bpost a chruthófaí in éagmais na hinfheistíochta sin;
Leasú 57
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 3
3.  Beidh na páirtithe ábhartha i gcomhréir le hAirteagal [6] den Rialachán (AE) [RCF nua] rannpháirteach in ullmhúchán agus cur chun feidhme na bpleananna críochacha um aistriú cóir.
3.  Beidh na páirtithe ábhartha i gcomhréir le hAirteagal [6] den Rialachán (AE) [RCF nua] agus i gcás inarb ábhartha, BEI agus CEI, rannpháirteach in ullmhúchán agus cur chun feidhme na bpleananna críochacha um aistriú cóir.
Leasú 58
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2
2.  Maidir le táscairí aschuir, socrófar na bonnlínte ag náid. Beidh na garspriocanna a shocraítear do 2024 agus na spriocanna a shocraítear do 2029 carnach. Ní dhéanfar athbhreithniú ar na spriocanna tar éis don iarraidh ar an leasú ar chlár a chur isteach de bhun Airteagal [14(2)] den Rialachán (AE) [RFC nua] a bheith formheasta ag an gCoimisiún.
2.  Maidir le táscairí aschuir, socrófar na bonnlínte ag náid. Beidh na garspriocanna a shocraítear do 2024 agus na spriocanna a shocraítear do 2029 carnach.
Leasú 59
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1
I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún, bunaithe ar thuarascáil deiridh ar fheidhmíocht an chláir, nár baineadh amach ar a laghad [65 %] den sprioc a leagtar síos maidir le ceann amháin nó níos mó de tháscairí aschuir nó toraidh d'acmhainní CUAC, féadfaidh sé ceartúcháin airgeadais a dhéanamh de bhun Airteagal [98] den Rialachán (AE) [RFC nua] trí thacaíocht ó CUAC don tosaíocht sin a laghdú i gcoibhéis leis an méid atá bainte amach.
Bunaithe ar thuarascáil deiridh ar fheidhmíocht an chláir, féadfaidh an Coimisiún ceartúcháin airgeadais a dhéanamh i gcomhréir le Rialachán (AE) [RFC nua].
Leasú 60
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 a (nua)
Airteagal 10a
Forálacha idirthréimhseacha
Bainfidh na Ballstáit tairbhe as idirthréimhse go dtí... [bliain amháin ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] chun na pleananna críochacha um aistriú cóir a ullmhú agus a ghlacadh. Beidh gach Ballstát incháilithe go hiomlán do chistiú faoin Rialachán seo le linn na hidirthréimhse sin, agus ní chuirfidh an Coimisiún í sin san áireamh nuair a bheidh cinneadh maidir le saoradh nó caillteanas cistiúcháin á bhreithniú aige.
Leasú 61
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 b (nua)
Airteagal 10b
Athbhreithniú
Faoi dheireadh athbhreithniú meántéarma an chéad chreata airgeadais ilbhliantúil eile ar a dhéanaí, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar chur chun feidhme CUAC agus ar a iomchuí a bheadh sé a raon feidhme a leasú i gcomhréir le hathruithe a d’fhéadfadh a bheith déanta ar Rialachán (AE) 2020/852, ar chuspóirí aeráide an Aontais a leagtar amach i Rialachán (AE) 2020/... [An Dlí Aeráide Eorpach] agus i gcomhréir le héabhlóid chur chun feidhme an Phlean Gníomhaíochta maidir le Maoiniú Inbhuanaithe. Ar an mbonn sin, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, a bhféadfaidh tograí reachtacha a bheith ag gabhail léi.

(1) Tarchuireadh an ní ar ais chuig an gcoiste freagrach le haghaidh idirbheartaíocht idirinstitiúideach de bhun Riail 59(4), an ceathrú fomhír (A9-0135/2020).

An nuashonrú is déanaí: 12 Eanáir 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais