Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0006(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0135/2020

Predkladané texty :

A9-0135/2020

Rozpravy :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Hlasovanie :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Prijaté texty
PDF 236kWORD 80k
Štvrtok, 17. septembra 2020 - Brusel
Fond na spravodlivú transformáciu ***I
P9_TA(2020)0223A9-0135/2020

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 17. septembra 2020 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Regulačný rámec, ktorým sa upravuje politika súdržnosti Únie na obdobie od roku 2021 do roku 2027 v kontexte budúceho viacročného finančného rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody a cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, a to sústredením finančných prostriedkov Únie na ekologické ciele. Týmto nariadením sa implementuje jedna z priorít stanovených v oznámení o európskom ekologickom dohovore11 a je súčasťou investičného plánu pre udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje vyhradené financovanie v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie v kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť otázku hospodárskych a sociálnych nákladov spojených s prechodom na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek zostatkové emisie skleníkových plynov kompenzujú rovnocennými absorpciami.
(1)  Regulačný rámec, ktorým sa upravuje politika súdržnosti Únie na obdobie od roku 2021 do roku 2027 v kontexte budúceho viacročného finančného rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, udržiac nárast globálnej teploty pod 1,5 °C, cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja a o uplatňovanie Európskeho piliera sociálnych práv, a to sústredením finančných prostriedkov Únie na ekologické ciele. Týmto nariadením sa implementuje jedna z priorít stanovených v oznámení o európskom ekologickom dohovore11 (ďalej len „Európska zelená dohoda“) a je súčasťou investičného plánu pre udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje vyhradené financovanie v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie v kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť otázku hospodárskych, sociálnych a environmentálnych nákladov spojených s prechodom na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek zostatkové emisie skleníkových plynov kompenzujú rovnocennými absorpciami, s prihliadnutím na vplyv pandémie COVID-19.
__________________
__________________
11 COM(2019)0640, 11.12.2019.
11 COM(2019)0640, 11.12.2019.
12 COM(2020)0021, 14.1.2020.
12 COM(2020)0021, 14.1.2020.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Prechod na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo predstavuje jeden z najdôležitejších cieľov politiky Únie. Európska rada 12. decembra 2019 schválila cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej dohody. Hoci boj proti zmene klímy a zhoršovaniu životného prostredia bude z dlhodobého hľadiska prínosom pre všetkých a v strednodobom horizonte poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, nie všetky regióny a členské štáty začínajú svoju transformáciu z rovnakej štartovacej pozície alebo majú rovnakú schopnosť reagovať. Niektoré už dosiahli väčší pokrok než iné, pričom transformácia prináša hlbšie sociálne a hospodárske dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej miere závislé od fosílnych palív, najmä čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo roponosnej bridlice, alebo od priemyselných odvetví spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov. Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že transformácia bude v Únii prebiehať rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy, ale aj že budú narastať rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti.
(2)  Prechod na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo predstavuje jeden z najdôležitejších cieľov politiky Únie. Európska rada 12. decembra 2019 schválila cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej dohody. Hoci boj proti zmene klímy a zhoršovaniu životného prostredia bude z dlhodobého hľadiska prínosom pre všetkých a v strednodobom horizonte poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, nie všetky regióny a členské štáty začínajú svoju transformáciu z rovnakej štartovacej pozície alebo majú rovnakú schopnosť reagovať. Niektoré už dosiahli väčší pokrok než iné, pričom transformácia prináša hlbšie sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej miere závislé od fosílnych palív, najmä čierneho a hnedého uhlia, rašeliny na energetické využitie alebo od roponosnej bridlice, alebo od priemyselných odvetví spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov. Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že transformácia bude v Únii prebiehať rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy, ale aj že budú narastať rozdiely medzi regiónmi, najmä v prípade najvzdialenejších regiónov, vzdialených, ostrovných a geograficky znevýhodnených oblastí, ako aj oblastí, ktoré majú problém s vyľudňovaním, na úkor cieľov sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Aby bola transformácia úspešná, musí byť spravodlivá a spoločensky prijateľná pre všetkých. Únia aj členské štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť všetky možné nástroje na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.
(3)  Aby bola transformácia úspešná, musí byť spravodlivá, inkluzívna a spoločensky prijateľná pre všetkých. Únia, členské štáty a ich regióny preto musia od začiatku zohľadniť jej hospodárske, sociálne a environmentálne dôsledky a zaviesť všetky možné nástroje na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu, aby sa zabezpečilo, že sa na nikoho nezabudne.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Ako sa uvádza v európskom ekologickom dohovore a v investičnom pláne pre udržateľnú Európu, Mechanizmus spravodlivej transformácie by mal dopĺňať ostatné činnosti vykonávané na základe budúceho viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027. Mal by prispieť k riešeniu sociálnych a hospodárskych dôsledkov prechodu ku klimatickej neutralite Únie spojením výdavkov rozpočtu Únie na klimatické a sociálne ciele na regionálnej úrovni.
(4)  Ako sa uvádza v Európskej zelenej dohode a v investičnom pláne pre udržateľnú Európu, Mechanizmus spravodlivej transformácie by mal dopĺňať ostatné činnosti vykonávané na základe budúceho viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027. Mal by prispieť k riešeniu sociálnych, hospodárskych a environmentálnych dôsledkov prechodu ku klimatickej neutralite Únie do roku 2050, najmä na pracovníkov dotknutých v rámci tohto procesu, spojením výdavkov rozpočtu Únie na klimatické a sociálne ciele na regionálnej úrovni a podporou udržateľného hospodárstva, ekologických pracovných miest a verejného zdravia.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Týmto nariadením sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“), ktorý je jedným z pilierov Mechanizmu spravodlivej transformácie implementovaného v rámci politiky súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť nepriaznivé účinky klimatickej transformácie tým, že sa podporia najviac postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V súlade so špecifickým cieľom FST by akcie podporované z FST mali priamo prispievať k zmierneniu dôsledkov transformácie, a to financovaním diverzifikácie a modernizácie miestneho hospodárstva a zmiernením negatívnych dôsledkov pre zamestnanosť. Táto skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni ako politické ciele stanovené v článku [4] nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený spolu s nimi.
(5)  Týmto nariadením sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“), ktorý je jedným z pilierov Mechanizmu spravodlivej transformácie implementovaného v rámci politiky súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť a kompenzovať nepriaznivé účinky klimatickej transformácie tým, že sa podporia najviac postihnuté územia a dotknutí pracovníci a bude sa presadzovať vyvážená sociálno-ekonomická transformácia, ktorou sa bude bojovať proti sociálnej neistote a nestabilnému podnikateľskému prostrediu. V súlade so špecifickým cieľom FST by akcie podporované z FST mali priamo prispievať k zmierneniu dôsledkov transformácie, a to financovaním diverzifikácie a modernizácie miestneho hospodárstva, regeneráciou prírodného bohatstva a zmiernením negatívnych dôsledkov na zamestnanosť a životnú úroveň. Táto skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni ako politické ciele stanovené v článku [4] nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený spolu s nimi.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so záväzkom plniť ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja a so zvýšenými ambíciami Únie navrhnutými v európskom ekologickom dohovore by mal FST zásadným spôsobom prispievať k tomu, aby sa uplatňovali opatrenia v oblasti klímy. Zdroje z vlastného finančného krytia FST sú doplnkové a budú sa poskytovať nad rámec investícií potrebných na dosiahnutie celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov Únie vynaložených na plnenie cieľov v oblasti klímy. Zdroje prevedené z EFRR a ESF+ sa budú plne podieľať na dosiahnutí tejto cieľovej hodnoty.
(6)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so záväzkom plniť ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja a so zvýšenými ambíciami Únie navrhnutými v Európskej zelenej dohode by mal FST zásadným spôsobom prispievať k tomu, aby sa uplatňovali opatrenia v oblasti klímy a životného prostredia. Zdroje z vlastného finančného krytia FST sú doplnkové a budú sa poskytovať nad rámec investícií potrebných na dosiahnutie celkového cieľa 30 % rozpočtových výdavkov Únie vynaložených na plnenie cieľov v oblasti klímy. Zdroje presunuté na dobrovoľnom základe z EFRR a ESF+ by sa mohli plne podieľať na dosiahnutí tejto cieľovej hodnoty.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať zdroje dostupné v rámci politiky súdržnosti.
(7)  Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať zdroje dostupné v rámci politiky súdržnosti. Zriadenie FST by nemalo viesť k zníženiu iných kohéznych fondov ani k povinným presunom z nich.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo je výzvou pre všetky členské štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie členské štáty, ktoré značne závisia od fosílnych palív alebo priemyselných činností spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov, ktoré treba postupne ukončovať alebo adaptovať v dôsledku prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na tento účel. FST by sa preto mal vzťahovať na všetky členské štáty, ale rozdelenie finančných prostriedkov by malo odrážať schopnosť členských štátov financovať potrebné investície na zvládnutie prechodu ku klimatickej neutralite.
(8)  Prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo je výzvou pre všetky členské štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie členské štáty, ktoré značne závisia alebo donedávna záviseli od fosílnych palív alebo priemyselných činností spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov, ktoré treba postupne ukončovať alebo adaptovať v dôsledku prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na tento účel. FST by sa preto mal vzťahovať na všetky členské štáty, ale rozdelenie finančných prostriedkov by sa malo zameriavať na najviac postihnuté územia a malo by odrážať schopnosť členských štátov financovať potrebné investície na zvládnutie prechodu ku klimatickej neutralite, venujúc osobitnú pozornosť najmenej rozvinutým regiónom, najvzdialenejším regiónom, horským, ostrovným, riedko osídleným, vidieckym, vzdialeným a geograficky znevýhodneným oblastiam, ktorých nízky počet obyvateľov komplikuje uskutočnenie energetického prechodu ku klimatickej neutralite, a berúc do úvahy východiskovú pozíciu každého členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  S cieľom stanoviť vhodný finančný rámec pre FST by Komisia mala na základe objektívnych kritérií určiť ročné rozdelenie dostupných alokácií pre jednotlivé členské štáty v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu.
(9)  S cieľom stanoviť vhodný finančný rámec pre FST by Komisia mala na základe objektívnych kritérií určiť ročné rozdelenie dostupných alokácií pre jednotlivé členské štáty v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby obce a mestá mali priamy prístup k zdrojom FST, ktoré sa im sprístupnia v súlade s ich objektívnymi potrebami.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  V tomto nariadení sa určujú druhy investícií, ktorých výdavky možno podporovať z FST. Všetky podporované činnosti by sa mali vykonávať v plnom súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a životného prostredia. Do zoznamu investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré podporujú miestne hospodárstvo a sú dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na všetky ciele ekologického dohovoru. Financované projekty by mali prispievať k prechodu na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo. V prípade upadajúcich odvetví, ako je výroba energie z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a roponosnej bridlice alebo ťažba týchto tuhých fosílnych palív, by mala byť podpora naviazaná na postupné ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou emisií skleníkových plynov, podpora by mala byť zameraná nové činnosti zavádzaním nových technológií, nových postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k významnému zníženiu emisií v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri zachovaní a posilnení zamestnanosti a predchádzaní zhoršovaniu životného prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj činnostiam, ktorými sa podporuje inovácia a výskum v oblasti pokročilých a udržateľných technológií, ako aj v oblasti digitalizácie a pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že takéto opatrenia pomôžu zmierniť negatívne vedľajšie účinky prechodu ku klimaticky neutrálnemu a obehovému hospodárstvu a prispejú k nemu.
(10)  V tomto nariadení sa určujú druhy investícií, ktorých výdavky možno podporovať z FST. Všetky podporované činnosti by sa mali vykonávať v plnom súlade so záväzkami a prioritami Únie v oblasti klímy, životného prostredia a v sociálnej oblasti. Do zoznamu investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré podporujú obyvateľstvo, komunity a miestne hospodárstvo a sú dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na všetky ciele Európskej zelenej dohody a Európskeho piliera sociálnych práv. Financované projekty by mali prispievať k postupnému a úplnému prechodu na udržateľné, klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo bez znečisťujúcich látok. V prípade upadajúcich odvetví, ako je výroba energie z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a roponosnej bridlice alebo ťažba týchto tuhých fosílnych palív, by mala byť podpora naviazaná na postupné ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou emisií skleníkových plynov, podpora by mala byť zameraná nové činnosti zavádzaním nových technológií, nových postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k významnému zníženiu emisií v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri zachovaní a posilnení kvalifikovanej zamestnanosti a predchádzaní zhoršovaniu životného prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj činnostiam, ktorými sa podporuje inovácia a výskum v oblasti pokročilých a udržateľných technológií, ako aj v oblasti digitalizácie, pripojiteľnosti a inteligentnej a udržateľnej mobility, a to za predpokladu, že takéto opatrenia pomôžu zmierniť negatívne vedľajšie účinky prechodu ku klimaticky neutrálnemu a obehovému hospodárstvu a prispejú k nemu, pričom sa zohľadnia hospodárske, sociálne a energetické charakteristiky každého členského štátu. Význam kultúry, vzdelávania a budovania komunity z hľadiska procesu prechodu by sa mal naplniť aj podporou činností, ktoré sa zaoberajú baníckym dedičstvom.
__________________
__________________
13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – COM(2018)0773, s názvom „Čistá planéta pre všetkých. Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo“.
13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – COM(2018)0773, s názvom „Čistá planéta pre všetkých. Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo“.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  V záujme ochrany občanov, ktorí sú najviac zraniteľní voči klimatickej transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu pracovníkov s cieľom pomôcť im prispôsobiť sa novým pracovným príležitostiam, ako aj poskytnúť uchádzačom o zamestnanie pomoc pri hľadaní zamestnania a aktívne ich začleňovať do trhu práce.
(11)  V záujme ochrany občanov, ktorí sú najviac zraniteľní voči klimatickej transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu a odbornú prípravu dotknutých pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie, najmä žien, s cieľom pomôcť im prispôsobiť sa novým pracovným príležitostiam a získať nové kvalifikácie vhodné pre ekologické hospodárstvo, ako aj poskytnúť uchádzačom o zamestnanie pomoc pri hľadaní zamestnania a aktívne ich začleňovať do trhu práce. Podpora sociálnej súdržnosti by mala byť hlavnou zásadou pri poskytovaní podpory v rámci FST.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  S cieľom posilniť hospodársku diverzifikáciu území postihnutých transformáciou, by sa z FST mala poskytovať podpora na produktívne investície v MSP. Produktívne investície by sa mali chápať ako investície do fixného kapitálu alebo nehmotného majetku podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a k zamestnanosti. V prípade iných podnikov ako MSP by sa produktívne investície mali podporovať len vtedy, ak sú potrebné na zmiernenie zániku pracovných miest vyplývajúceho z transformácie, a to vytvorením alebo ochranou značného počtu pracovných miest, pričom nesmú viesť k premiestneniu alebo byť jeho výsledkom. Investície do existujúcich priemyselných zariadení vrátane zariadení, na ktoré sa vzťahuje systém Únie na obchodovanie s emisiami, by mali byť povolené, ak prispievajú k prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050 a cielia výrazne pod úroveň príslušných referenčných hodnôt stanovených na bezodplatné prideľovanie emisných kvót podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú k ochrane značného počtu pracovných miest. Akékoľvek takéto investície by mali byť náležite odôvodnené v príslušnom pláne spravodlivej transformácie územia. V záujme ochrany integrity vnútorného trhu a politiky súdržnosti by podpora pre podniky mala byť v súlade s pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci stanovenými v článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa mala obmedziť podpora produktívnych investícií pre iné podniky než MSP na podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach určených ako podporované oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ.
(12)  S cieľom posilniť hospodársku diverzifikáciu území postihnutých transformáciou, by sa z FST mala poskytovať podpora na produktívne investície v MSP. Produktívne investície by sa mali chápať ako investície do fixného kapitálu alebo nehmotného majetku podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a k zamestnanosti. V prípade iných podnikov ako MSP by sa produktívne investície mali podporovať len vtedy, ak sú potrebné na zmiernenie zániku pracovných miest vyplývajúceho z transformácie, a to vytvorením alebo ochranou značného počtu pracovných miest, pričom nesmú viesť k premiestneniu alebo byť jeho výsledkom. Investície do existujúcich priemyselných zariadení vrátane zariadení, na ktoré sa vzťahuje systém Únie na obchodovanie s emisiami, by mali byť povolené, ak prispievajú k prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050 a cielia výrazne pod úroveň príslušných referenčných hodnôt stanovených na bezodplatné prideľovanie emisných kvót podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú k vytvoreniu a zachovaniu značného počtu pracovných miest. Akékoľvek takéto investície by mali byť náležite odôvodnené v príslušnom pláne spravodlivej transformácie územia, mali by byť udržateľné a podľa potreby v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ a zásadou prvoradosti energetickej efektívnosti. V záujme ochrany integrity vnútorného trhu a politiky súdržnosti by podpora pre podniky mala byť v súlade s pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci stanovenými v článkoch 107 a 108 ZFEÚ.
__________________
__________________
14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).
14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Podpora produktívnych investícií v iných podnikoch než MSP prostredníctvom FST by sa mala obmedziť na menej rozvinuté regióny a regióny v procese prechodu podľa článku 102 ods. 2 nariadenia .../... [nové VN].
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  S cieľom poskytnúť flexibilitu pri programovaní zdrojov FST v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu by malo byť možné pripraviť samostatný program FST alebo naprogramovať zdroje FST do jednej alebo viacerých osobitných priorít v rámci programu podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európskeho sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) alebo Kohézneho fondu. V súlade s článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] by sa zdroje FST mali posilniť doplnkovým financovaním z EFRR a ESF+. Príslušné sumy prevedené z EFRR a ESF+ by mali byť v súlade s typom operácií stanoveným v plánoch spravodlivej transformácie územia.
(13)  S cieľom poskytnúť flexibilitu pri programovaní zdrojov FST v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu by malo byť možné pripraviť samostatný program FST alebo naprogramovať zdroje FST do jednej alebo viacerých osobitných priorít v rámci programu podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európskeho sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) alebo Kohézneho fondu. V súlade s článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] by sa zdroje FST mohli na dobrovoľnom základe posilniť doplnkovým financovaním z EFRR a ESF+. Príslušné sumy prevedené z EFRR a ESF+ by mali byť v súlade s typom operácií stanoveným v plánoch spravodlivej transformácie územia.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Podpora z FST by mala byť podmienená účinnou implementáciou procesu transformácie na konkrétnom území s cieľom dosiahnuť klimaticky neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti by členské štáty mali vypracovať v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami a s podporou Komisie plány spravodlivej transformácie územia, v ktorých sa podrobne opíše proces transformácie, v súlade s ich národnými energetickými a klimatickými plánmi. Na tento účel by Komisia mala zriadiť platformu pre spravodlivú transformáciu, ktorá by vychádzala z existujúcej platformy pre transformujúce sa uhoľné regióny, aby umožnila dvojstrannú a viacstrannú výmenu skúseností, čo sa týka získaných ponaučení a najlepších postupov vo všetkých postihnutých sektoroch.
(14)  Podpora z FST by mala byť podmienená účinnou a merateľnou implementáciou procesu transformácie na konkrétnom území s cieľom dosiahnuť klimaticky neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti by členské štáty mali vypracovať na základe sociálneho dialógu a v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami, v súlade so zásadou partnerstva ustanovenou v článku 6 nariadenia (EÚ) .../... [nové VN], a s podporou Komisie plány spravodlivej transformácie územia, v ktorých sa podrobne opíše proces transformácie, a to v súlade s ich národnými energetickými a klimatickými plánmi a prípadne aj nad rámec týchto plánov. Na tento účel by Komisia mala zriadiť platformu pre spravodlivú transformáciu, ktorá by vychádzala z existujúcej platformy pre transformujúce sa uhoľné regióny, aby umožnila dvojstrannú a viacstrannú výmenu skúseností, čo sa týka získaných ponaučení a najlepších postupov vo všetkých postihnutých sektoroch.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  V plánoch spravodlivej transformácie územia by sa mali určiť územia, ktoré transformácia najviac postihne a na ktoré by sa mala sústrediť pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú vykonať na dosiahnutie klimaticky neutrálneho hospodárstva, najmä pokiaľ ide o konverziu alebo uzavretie zariadení, ktoré sa venujú výrobe fosílnych palív alebo iným činnostiam spojeným s vysokými emisiami skleníkových plynov. Uvedené územia by mali byť presne vymedzené a zodpovedať regiónom na úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne opísané výzvy a potreby týchto území a mali by sa určiť typy operácií potrebných na zabezpečenie súdržného rozvoja hospodárskych činností odolných proti zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s transformáciou na klimatickú neutralitu a s cieľmi ekologického dohovoru. Finančnú podporu z FST by mali dostávať len investície, ktoré sú v súlade s plánmi transformácie. Plány spravodlivej transformácie územia by mali byť súčasťou programov (podporovaných z EFRR, ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré schvaľuje Komisia.
(15)  V plánoch spravodlivej transformácie územia by sa mali určiť územia, ktoré transformácia najviac postihne a na ktoré by sa mala sústrediť pomoc z FST, a zároveň by sa v nich mali opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú vykonať na dosiahnutie cieľov Únie v oblasti klímy pre rok 2030 a klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050, najmä pokiaľ ide o konverziu alebo uzavretie zariadení, ktoré sa venujú výrobe fosílnych palív alebo iným činnostiam spojeným s vysokými emisiami skleníkových plynov, pričom by sa mali zachovať a rozšíriť príležitosti zamestnania na postihnutých územiach, aby sa zabránilo sociálnemu vylúčeniu. Mali by sa zohľadniť priťažujúce faktory, akými sú miery nezamestnanosti a trendy vyľudňovania. Uvedené územia by mali byť presne vymedzené a zodpovedať regiónom na úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne opísané výzvy, potreby a príležitosti týchto území a mali by sa určiť typy operácií potrebných na zabezpečenie súdržného rozvoja hospodárskych činností odolných proti zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s transformáciou na klimatickú neutralitu a s cieľmi Európskej zelenej dohody. Finančnú podporu z FST by mali dostávať len investície, ktoré sú v súlade s plánmi transformácie. Plány spravodlivej transformácie územia by mali byť súčasťou programov (podporovaných z EFRR, ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré schvaľuje Komisia.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Ciele tohto nariadenia, a to konkrétne podporiť územia, ktoré čelia hospodárskej a sociálnej transformácii, pri ich prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo, nie je možné uspokojivo dosiahnuť len na úrovni členských štátov. Hlavnými dôvodmi v tejto súvislosti sú na jednej strane rozdiely medzi úrovňou rozvoja rôznych území a zaostávanie najviac znevýhodnených území, ako aj obmedzené finančné zdroje členských štátov a území, a na druhej strane potreba jednotného implementačného rámca, ktorý zahŕňa niekoľko fondov Únie v rámci zdieľaného riadenia. Keďže tieto ciele možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,
(19)  Ciele tohto nariadenia, a to konkrétne podporiť obyvateľstvo, hospodárstvo a životné prostredie území, ktoré čelia hospodárskej a sociálnej transformácii, pri ich prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo, nie je možné uspokojivo dosiahnuť len na úrovni členských štátov. Hlavnými dôvodmi v tejto súvislosti sú na jednej strane rozdiely medzi úrovňou rozvoja rôznych území a zaostávanie najviac znevýhodnených území, ako aj obmedzené finančné zdroje členských štátov a území, a na druhej strane potreba jednotného implementačného rámca, ktorý zahŕňa niekoľko fondov Únie v rámci zdieľaného riadenia, a zabezpečenie dodržiavania vysokých sociálnych a environmentálnych noriem a podpora účasti pracovníkov. Keďže tieto ciele možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
1.  Týmto nariadením sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“) na poskytovanie podpory územiam, ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie do roku 2050.
1.  Týmto nariadením sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“) na poskytovanie podpory obyvateľom, hospodárstvu a životnému prostrediu území, ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu smerom k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 a klimaticky neutrálneho hospodárstva Únie do roku 2050.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1
V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] FST prispieva k jedinému špecifickému cieľu, a to „umožňovať regiónom a ľuďom riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo“.
V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] FST prispieva k jedinému špecifickému cieľu, a to „umožňovať regiónom, ľuďom, podnikom a iným zainteresovaným stranám riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo a jeho dôsledky na zamestnanosť do roku 2050 a dosiahnuť priebežné ciele pre rok 2030 v súlade s cieľmi Parížskej dohody“.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1
2.  Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 2027, predstavujú 11 270 459 000 EUR v bežných cenách, pričom táto suma môže byť navýšená o dodatočné zdroje alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v súlade s uplatniteľným základným aktom.
2.  Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 2027, predstavujú 25 358 532 750 EUR v cenách roku 2018 („istina“) a nebudú výsledkom presunu zdrojov z iných fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) .../... [nové VN]. Istina môže byť navýšená o dodatočné zdroje alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v súlade s uplatniteľným základným aktom.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 3a – odsek 3
3.  Ročné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 členskými štátmi sa zahrnie do rozhodnutia Komisie uvedeného v článku 3 ods. 3 v súlade s metodikou stanovenou v prílohe I.
3.   Na žiadosť členského štátu sa suma uvedená v prvom pododseku odseku 1 tohto článku poskytne aj na roky 2025 – 2027. Na každé obdobie sa príslušné ročné rozdelenia sumy uvedenej v odseku 1 tohto článku členskými štátmi zahrnú do rozhodnutia Komisie uvedeného v článku 3 ods. 3 v súlade s metodikou stanovenou v prílohe I.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 3 b (nový)
Článok 3b
Mechanizmus ekologického odmeňovania
18 % celkových súm uvedených v prvom pododseku článku 3 ods. 2 a v prvom pododseku článku 3a ods. 1 sa pridelí podľa rýchlosti, akou členské štáty znížia svoje emisie skleníkových plynov, pričom sa vydelia ich najnovším priemerom HND.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 3 c (nový)
Článok 3c
Osobitné rozpočtové prostriedky pridelené najvzdialenejším regiónom a ostrovom
1 % celkových súm uvedených v prvom pododseku článku 3 ods. 2 a v prvom pododseku článku 3a ods. 1 predstavuje osobitné rozpočtové prostriedky pridelené ostrovom a 1 % predstavuje osobitné rozpočtové prostriedky pre najvzdialenejšie regióny, ako sa uvádza v článku 349 ZFEÚ, pridelené dotknutým členským štátom.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 3 d (nový)
Článok 3d
Prístup k FST
Prístup k FST je podmienený prijatím národného cieľa smerujúceho k dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality do roku 2050.
V prípade členských štátov, ktoré zatiaľ neprijali národný cieľ týkajúci sa klimatickej neutrality, sa uvoľní len 50 % ich národných rozpočtových prostriedkov, pričom zostávajúcich 50 % sa sprístupní až po prijatí tohto cieľa.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a
a)  produktívne investície v MSP vrátane startupov, ktoré vedú k hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii;
a)  produktívne a udržateľné investície do mikropodnikov a MSP vrátane startupov a udržateľného cestovného ruchu, ktoré vedú k vytváraniu pracovných miest, modernizácii, hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii;
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b
b)  investície do vytvárania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov a konzultačných služieb;
b)  investície do vytvárania nových firiem a rozvoja existujúcich, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov a konzultačných služieb, ktoré vedú k vytváraniu pracovných miest;
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  investície do sociálnych infraštruktúr, ktoré vedú k vytváraniu pracovných miest a hospodárskej diverzifikácii;
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c
c)  investície do výskumných a inovačných činností a podpora transferu pokročilých technológií;
c)  investície do výskumných a inovačných činností, a to aj na univerzitách a vo verejných výskumných ústavoch, a podpora transferu pokročilých technológií pripravených na uvedenie na trh;
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d
d)  investície do zavádzania technológií a infraštruktúry na cenovo dostupnú čistú energiu, investície v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov;
d)  investície do zavádzania technológií a infraštruktúry na cenovo dostupnú čistú energiu a jej systémy, investície v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, energetickej efektívnosti, technológií uskladňovania energie a udržateľnej energie z obnoviteľných zdrojov, ak to vedie k vytváraniu pracovných miest a zachovaniu udržateľnej zamestnanosti v značnom rozsahu;
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  investície do inteligentnej a udržateľnej mobility a dopravnej infraštruktúry šetrnej k životnému prostrediu;
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d b (nové)
db)  investície do projektov zameraných na boj proti energetickej chudobe, najmä v oblasti sociálneho bývania, a na podporu energetickej efektívnosti, klimaticky neutrálneho prístupu a diaľkového vykurovania s nízkymi emisiami v najviac postihnutých regiónoch;
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e
e)  investície do digitalizácie a digitálnej pripojiteľnosti;
e)  investície do digitalizácie, digitálnej inovácie a digitálnej pripojiteľnosti vrátane digitálneho a presného poľnohospodárstva;
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f
f)  investície do regenerácie a dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy a projektov na zmenu účelu;
f)  investície do zelenej infraštruktúry, ako aj do regenerácie a dekontaminácie lokalít, opustených priemyselných pozemkov a do projektov na zmenu účelu, keď nie je možné uplatniť zásadu „znečisťovateľ platí“;
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno g
g)  investície na podporu obehového hospodárstva vrátane podpory prostredníctvom predchádzania vzniku odpadu, znižovania objemu odpadu, efektívneho využívania zdrojov, opätovného použitia, opráv a recyklácie;
g)  investície na podporu obehového hospodárstva prostredníctvom predchádzania vzniku odpadu, znižovania objemu odpadu, efektívneho využívania zdrojov, opätovného použitia, opráv a recyklácie;
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno g a (nové)
ga)  vytváranie a rozvoj sociálnych a verejných služieb vo verejnom záujme;
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno g b (nové)
gb)  investície do kultúry, vzdelávania a budovania komunít vrátane zhodnocovania hmotného a nehmotného banského dedičstva a komunitných centier;
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno h
h)  zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácia pracovníkov;
h)  zvyšovanie úrovne zručností, rekvalifikácia a odborná príprava pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie;
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno i
i)  pomoc uchádzačom o zamestnanie pri hľadaní pracovného miesta;
i)  pomoc uchádzačom o zamestnanie pri hľadaní pracovného miesta, podpora aktívneho starnutia a podpora príjmu pre pracovníkov pri zmene pracovného miesta;
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno j
j)  aktívne začleňovanie uchádzačov o zamestnanie;
j)  aktívne začleňovanie uchádzačov o zamestnanie, najmä žien, osôb so zdravotným postihnutím a zraniteľných skupín;
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2
Okrem toho sa môžu z FST podporovať v oblastiach označených ako podporované oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ produktívne investície do iných podnikov než MSP za predpokladu, že takéto investície boli schválené ako súčasť plánu spravodlivej transformácie územia na základe informácií požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. h). Takéto investície sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na implementáciu plánu spravodlivej transformácie územia.
Okrem toho sa môžu z FST podporovať v menej rozvinutých regiónoch a regiónoch v procese prechodu podľa článku 102 ods. 2 nariadenia (EÚ) .../... [nové VN] produktívne investície do iných podnikov než MSP za predpokladu, že takéto investície boli schválené ako súčasť plánu spravodlivej transformácie územia na základe informácií požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. h). Takéto investície sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na implementáciu plánu spravodlivej transformácie územia, na vytváranie nových pracovných miest, ak sú v súlade so sociálnymi cieľmi súvisiacimi s vytváraním pracovných miest, rodovou rovnosťou a rovnosťou odmeňovania a s environmentálnymi cieľmi a ak uľahčujú prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo a nepodporujú premiestnenie, a to v súlade s článkom 60 ods. 1 nariadenia .../... [nové VN].
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 3
Z FST možno podporovať aj investície na zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES za predpokladu, že takéto investície boli schválené ako súčasť plánu spravodlivej transformácie územia na základe informácií požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. i). Takéto investície sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na implementáciu plánu spravodlivej transformácie územia.
Z FST možno podporovať aj investície na zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES za predpokladu, že takéto investície boli schválené ako súčasť plánu spravodlivej transformácie územia na základe informácií požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. i) tohto nariadenia a že spĺňajú ostatné podmienky stanovené v druhom pododseku tohto odseku. Takéto investície sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na implementáciu plánu spravodlivej transformácie územia.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c
c)  podniky v ťažkostiach, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 18 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/201416;
c)  podniky v ťažkostiach, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 18 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/201416, s výnimkou prípadov, keď ťažkosti vyplývajú z procesu energetickej transformácie alebo keď ťažkosti začali po 15. februári 2020 a vyplývajú z krízy spôsobenej pandémiou COVID-19;
__________________
__________________
16 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1).
16 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d
d)  investície súvisiace s výrobou, spracovaním, distribúciou, skladovaním alebo spaľovaním fosílnych palív;
d)  investície súvisiace s výrobou, spracovaním, dopravou, distribúciou, skladovaním alebo spaľovaním fosílnych palív;
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e
e)  investície do širokopásmovej infraštruktúry v oblastiach, v ktorých existujú aspoň dve širokopásmové siete rovnakej kategórie.
e)  investície do širokopásmovej infraštruktúry v oblastiach, v ktorých trh poskytuje zákazníkom rovnocenné riešenia v podmienkach hospodárskej súťaže;
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
ea)  investície do iných podnikov ako MSP, ktoré zahŕňajú premiestňovanie pracovných miest a výrobných procesov z jedného členského štátu do druhého alebo do tretej krajiny;
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e b (nové)
eb)  činnosti v regióne NUTS 2, v ktorom sa počas trvania programu plánuje otvorenie novej uhoľnej bane, lignitovej bane či bane na ťažbu roponosnej bridlice alebo poľa na ťažbu rašeliny alebo opätovné otvorenie dočasne vyradenej uhoľnej bane, lignitovej bane či bane na ťažbu roponosnej bridlice alebo poľa na ťažbu rašeliny.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 a (nový)
Odchylne od článku 5 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia môže Komisia v prípade regiónov, ktoré sú vo veľkej miere závislé od ťažby a spaľovania čierneho, hnedého uhlia, roponosnej bridlice alebo rašeliny, schváliť plány spravodlivej transformácie územia, ktoré zahŕňajú investície do činností súvisiacich so zemným plynom za predpokladu, že takéto činnosti možno označiť za environmentálne udržateľné v súlade s článkom 3 nariadenia (EÚ) 2020/85216a a spĺňajú tieto kumulatívne podmienky:
a)  používajú sa ako premosťujúca technológia nahrádzajúca čierne, hnedé uhlie, rašelinu alebo roponosnú bridlicu;
b)  sú v medziach udržateľnej dostupnosti alebo sú zlučiteľné s využívaním čistého vodíka, bioplynu a biometánu;
c)  prispievajú k plneniu environmentálnych cieľov Únie v oblasti zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, a to urýchlením úplného postupného ukončenia využívania čierneho, hnedého uhlia, rašeliny alebo roponosnej bridlice;
d)  prinášajú výrazné zníženie emisií skleníkových plynov a znečistenia ovzdušia a zvyšujú energetickú účinnosť;
e)  prispievajú k riešeniu energetickej chudoby;
f)  nebránia rozvoju obnoviteľných zdrojov energie na príslušných územiach a sú v súlade a v súčinnosti s následným využívaním obnoviteľných zdrojov energie.
V riadne odôvodnených prípadoch môže Komisia tiež schváliť investície do činností, ktoré nie sú oprávnené, v súlade s článkom 3 nariadenia (EÚ) 2020/852, ak spĺňajú všetky ostatné podmienky stanovené v prvom pododseku tohto odseku, a členský štát je schopný odôvodniť v pláne spravodlivej transformácie územia potrebu podporovať tieto činnosti a preukazuje konzistentnosť týchto činností s cieľmi a právnymi predpismi Únie v oblasti energetiky a klímy, ako aj s národným energetickým a klimatickým plánom daného štátu.
______________
16a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13).
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1
Zdroje FST sa programujú pre kategórie regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté územia, na základe plánov spravodlivej transformácie územia pripravených v súlade s článkom 7 a schválených Komisiou ako súčasť programu alebo zmeny programu. Programované zdroje musia mať formu jedného alebo viacerých špecifických programov alebo jednej alebo viacerých priorít v rámci programu.
Zdroje FST sa programujú pre kategórie regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté územia alebo hospodárske činnosti, na základe plánov spravodlivej transformácie územia pripravených v súlade s článkom 7 a schválených Komisiou ako súčasť programu alebo zmeny programu. Programované zdroje musia mať formu jedného alebo viacerých špecifických programov alebo jednej alebo viacerých priorít v rámci programu.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2
Komisia schváli program, ak je určenie území najviac postihnutých procesom transformácie, ktoré je súčasťou príslušného plánu spravodlivej transformácie územia, riadne odôvodnené a ak príslušný plán spravodlivej transformácie územia je v súlade s národným energetickým a klimatickým plánom príslušného štátu.
Pokiaľ riadne neodôvodní neudelenie schválenia, Komisia schváli program, ak sú územia, ktoré sú najviac postihnuté procesom transformácie a obsiahnuté v príslušnom pláne spravodlivej transformácie územia, riadne určené a ak príslušný plán spravodlivej transformácie územia je v súlade s národným energetickým a klimatickým plánom príslušného členského štátu, s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 a s jeho priebežnými krokmi do roku 2030 a s Európskym pilierom sociálnych práv.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
2.  Prioritu alebo priority FST tvoria zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej alebo čiastočnej alokácie z FST pre jednotlivé členské štáty a zo zdrojov prevedených v súlade s článkom [21a] nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková výška zdrojov EFRR a ESF+ prevedených do FST je minimálne jeden a pol násobok sumy podpory z FST na túto prioritu, okrem zdrojov uvedených v článku 3a ods. 1, no nesmie presiahnuť trojnásobok tejto sumy.
2.  Prioritu alebo priority FST tvoria zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej alebo čiastočnej alokácie z FST pre jednotlivé členské štáty. Tieto zdroje sa môžu doplniť zdrojmi prevedenými na dobrovoľnom základe v súlade s článkom [21a] nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková výška zdrojov z EFRR a ESF+, ktorá sa má previesť na prioritu FST, nesmie presiahnuť 1,5-násobok sumy podpory z FST na túto prioritu. Zdroje prevedené z EFRR a ESF+ zachovávajú svoje pôvodné ciele a sú zahrnuté do úrovní tematickej koncentrácie EFRR a ESF+.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)
2a.  FST je určený pre najzraniteľnejšie komunity v každom regióne, a preto sa na oprávnené projekty financované z FST, ktoré prispievajú k špecifickému cieľu stanovenému v článku 2, vzťahuje spolufinancovanie až do výšky 85 % príslušných nákladov.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
1.  Členské štáty pripravia spolu s príslušnými úradmi dotknutých území jeden alebo viacero plánov spravodlivej transformácie územia, ktoré pokrývajú jedno alebo viacero postihnutých území zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, a to na základe vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými územiami musia byť územia, ktoré sú najviac postihnuté negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný zánik pracovných miest v oblasti ťažby a používania fosílnych palív a transformačné potreby výrobných postupov priemyselných zariadení spojených s najvyššími emisiami skleníkových plynov.
1.  Členské štáty pripravia spolu s príslušnými miestnymi a regionálnymi úradmi dotknutých území a v súlade so zásadou partnerstva stanovenou v článku 6 nariadenia (EÚ) .../... [nové VN] a prípadne za pomoci EIB a EIF jeden alebo viacero plánov spravodlivej transformácie územia, ktoré pokrývajú jedno alebo viacero postihnutých území zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením Komisie () 2016/206617 alebo ich časti, a to na základe vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými územiami musia byť územia, ktoré sú najviac postihnuté negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný zánik pracovných miest v oblasti ťažby a používania fosílnych palív a transformačné potreby výrobných postupov priemyselných zariadení spojených s najvyššími emisiami skleníkových plynov.
__________________
__________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).
17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a
a)  opis prechodu ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej úrovni vrátane časového harmonogramu kľúčových krokov transformácie, ktoré sú v súlade s poslednou verziou národného energetického a klimatického plánu (ďalej len „NEKP“);
a)  opis prechodu k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti klímy do roku 2030 a ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu do roku 2050 na vnútroštátnej úrovni vrátane časového harmonogramu kľúčových krokov transformácie, ktoré sú v súlade s poslednou verziou národného energetického a klimatického plánu (ďalej len „NEKP“);
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b
b)  odôvodnenie určenia území, ktoré sú označené ako najviac postihnuté procesom transformácie uvedeným v písmene a) a ktoré majú získať podporu z FST v súlade s odsekom 1;
b)  odôvodnenie určenia území, ktoré sú označené ako najviac postihnuté procesom transformácie uvedeným v písmene a) a ktoré majú získať podporu z FST v súlade s odsekom 1 vrátane ukazovateľov, ako sú miera nezamestnanosti a miera vyľudňovania;
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c
c)  posúdenie výziev vyplývajúcich z transformácie, ktorým čelia najviac postihnuté územia, vrátane sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny počet dotknutých pracovných miest a zaniknutých pracovných miest, potrieb a cieľov rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030 a súvisia s transformáciou alebo ukončením činností spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov na týchto územiach;
c)  posúdenie vplyvu výziev vyplývajúcich z transformácie, ktorým čelia najviac postihnuté územia, vrátane sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny počet dotknutých pracovných miest a zaniknutých pracovných miest, možný dosah na vládne príjmy, potreby a ciele rozvoja, ktoré súvisia s transformáciou alebo ukončením činností spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov na týchto územiach, ako aj výziev týkajúcich sa energetickej chudoby;
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d
d)  opis očakávaného prínosu podpory z FST pri riešení sociálnych, hospodárskych a environmentálnych vplyvov prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo;
d)  opis očakávaného prínosu podpory z FST pri riešení sociálnych, demografických, hospodárskych, zdravotných a environmentálnych vplyvov prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo;
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e
e)  posúdenie jeho súladu s inými národnými, regionálnymi alebo územnými stratégiami a plánmi;
e)  prípadne posúdenie jeho súladu s inými národnými, regionálnymi alebo územnými stratégiami a plánmi;
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno h
h)  ak sa podpora poskytuje na produktívne investície podnikom, ktoré nie sú MSP, vyčerpávajúci zoznam takýchto operácií a podnikov a odôvodnenie potreby takejto podpory prostredníctvom analýzy nedostatkov, ktorá preukáže, že očakávaný počet zaniknutých pracovných miest by prevýšil očakávaný počet pracovných miest vytvorených v prípade neuskutočnenia investície;
h)  ak sa podpora poskytuje na produktívne investície podnikom, ktoré nie sú MSP, orientačný zoznam takýchto operácií a podnikov a odôvodnenie potreby takejto podpory prostredníctvom analýzy nedostatkov, ktorá preukáže, že očakávaný počet zaniknutých pracovných miest by prevýšil očakávaný počet pracovných miest vytvorených v prípade neuskutočnenia investície;
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3
3.  Na príprave a implementácii plánov spravodlivej transformácie územia sa zúčastňujú príslušní partneri v súlade s článkom [6] nariadenia (EÚ) [nové VN].
3.  Na príprave a implementácii plánov spravodlivej transformácie územia sa zúčastňujú príslušní partneri v súlade s článkom [6] nariadenia (EÚ) [nové VN] a prípadne EIB a EIF.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.  Pokiaľ ide o ukazovatele výstupu, východiskové hodnoty sa stanovujú na nulu. Čiastkové ciele stanovené na rok 2024 a cieľové hodnoty stanovené na rok 2029 sú kumulatívne. Po tom, ako Komisia schváli žiadosť o zmenu programu predloženú podľa článku [14 ods. 2] nariadenia (EÚ) [nové VN], sa cieľové hodnoty nebudú revidovať.
2.  Pokiaľ ide o ukazovatele výstupu, východiskové hodnoty sa stanovujú na nulu. Čiastkové ciele stanovené na rok 2024 a cieľové hodnoty stanovené na rok 2029 sú kumulatívne.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
Ak Komisia na základe preskúmania záverečnej správy o výkonnosti programu dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 65 % cieľovej hodnoty stanovenej pre jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu alebo výsledku pri zdrojoch FST, môže vykonať finančné opravy podľa článku [98] nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením podpory z FST určenej na túto prioritu proporcionálne k dosiahnutým úspechom.
Komisia môže na základe záverečnej správy o výkonnosti programu vykonať finančné opravy v súlade s nariadením (EÚ) [nové VN].
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)
Článok 10a
Prechodné ustanovenia
Členské štáty budú čerpať prechodné obdobie do ... [jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] na prípravu a prijatie plánov spravodlivej transformácie územia. Počas uvedeného prechodného obdobia sú všetky členské štáty plne oprávnené podľa tohto nariadenia získať financovanie, ktoré Komisia nezohľadňuje pri rozhodovaní o zrušení záväzku alebo strate financovania.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 10 b (nový)
Článok 10b
Preskúmanie
Komisia najneskôr do konca strednodobého preskúmania budúceho viacročného finančného rámca preskúma vykonávanie FST a posúdi, či je vhodné zmeniť rozsah jeho pôsobnosti v súlade s možnými zmenami v nariadení (EÚ) 2020/852, s cieľmi Únie v oblasti klímy stanovenými v nariadení (EÚ) .../... [európsky právny predpis v oblasti klímy] a s vývojom implementácie akčného plánu pre udržateľné financie. Komisia na základe toho predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej môžu byť pripojené legislatívne návrhy.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A9-0135/2020).

Posledná úprava: 12. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia