Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2020/2003(INI)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0137/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0137/2020

Díospóireachtaí :

PV 14/09/2020 - 24
CRE 14/09/2020 - 24

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0224

Téacsanna atá glactha
PDF 177kWORD 63k
Déardaoin, 17 Meán Fómhair 2020 - Brussels
Onnmhairiú arm: Comhsheasamh 2008/944/CBES a chur chun feidhme
P9_TA(2020)0224A9-0137/2020

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Meán Fómhair 2020 maidir le hOnnmhairiú arm: Comhsheasamh 2008/944/CBES a chur chun feidhme (2020/2003(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint do na prionsabail a chumhdaítear in Airteagal 346(1)(b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) maidir le hairm a tháirgeadh nó a thrádáil, in Airteagal 42(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) maidir le ‘beartas Eorpach chumas agus armálacha a shainiú’, agus in Airteagal 21 CAE, go háirithe an daonlathas agus an smacht reachta a chur chun cinn, an tsíocháin a chaomhnú, coinbhleachtaí a chosc agus an tslándáil idirnáisiúnta a neartú,

–  ag féachaint do Chinneadh (CBES) 2019/1560 ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2019 lena leasaítear Comhsheasamh 2008/944/CBES (‘an Comhsheasamh’) lena sainítear rialacha comhchoiteanna lena rialaítear an rialú a dhéantar ar onnmhairiú teicneolaíochta míleata agus trealaimh mhíleata(1), agus do na conclúidí ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2019 lena leagtar amach athbhreithniú na Comhairle ar an gComhsheasamh,

–  ag féachaint don Fhichiú Tuarascáil Bhliantúil arna tarraingt suas i gcomhréir le hAirteagal 8(2) den Chomhsheasamh(2),

–  ag féachaint don Chéad Tuarascáil Bhliantúil is Fiche arna tarraingt suas i gcomhréir le hAirteagal 8(2) den Chomhsheasamh(3),

–  ag féachaint do Chinneadh (CBES) 2018/101 ón gComhairle an 22 Eanáir 2018 maidir le rialuithe éifeachtacha ar onnmhairiú arm a chur chun cinn(4) agus do Chinneadh (CBES) 2017/915 ón gComhairle an 29 Bealtaine 2017 maidir le gníomhaíochtaí for-rochtana de chuid an Aontais chun tacú le cur chun feidhme an Chonartha Trádála Arm(5),

–  ag féachaint do Chinneadh (CBES) 2019/2191 ón gComhairle an 19 Nollaig 2019 chun tacú le sásra tuairiscithe domhanda ar ghnáth-airm aindleathacha mar aon lena n-armlón chun an baol a bhaineann lena n-atreorú agus a n-aistriú aindleathach a laghdú (iTrace IV)(6),

–  ag féachaint do Liosta Comhchoiteann Míleata nuashonraithe an Aontais Eorpaigh, a ghlac an Chomhairle an 17 Feabhra 2020(7) ,

–  ag féachaint don Treoir d’Úsáideoirí a ghabhann leis an gComhsheasamh,

–  ag féachaint do Chomhshocraíocht Wassenaar an 12 Bealtaine 1996 maidir le Rialuithe Onnmhairiúcháin le haghaidh Gnáth-Arm agus le haghaidh Earraí agus Teicneolaíochtaí Dé-Úsáide, mar aon leis na liostaí, a tugadh cothrom le dáta i mí na Nollag 2019, de na hearraí, na teicneolaíochtaí agus na muinisin sin,

–  ag féachaint don Chonradh Trádála Arm (CTA) a ghlac Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 2 Aibreán 2013(8), a tháinig i bhfeidhm an 24 Nollaig 2014,

–  ag féachaint do Threoir 2009/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena simplítear téarmaí agus coinníollacha aistrithe táirgí a bhaineann le cosaint laistigh den Chomhphobal(9), agus do Threoir 2009/81/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú na nósanna imeachta um dhámhachtain conarthaí oibreacha, soláthair agus seirbhíse áirithe ag údaráis nó eintitis chonarthacha i réimsí na cosanta agus na slándála, agus lena leasaítear Treoracha 2004/17/CE agus 2004/18/CE(10),

–  ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle an 5 Bealtaine 2009 lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, aistriú agus bróicéireacht earraí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras(11), arna leasú le Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/1969 ón gCoimisiún an 12 Meán Fómhair 2016(12), agus do liosta na n-earraí agus na dteicneolaíochtaí dé-úsáide in Iarscríbhinn I a ghabhann leis (‘an Rialachán maidir le Dé-Úsáid’),

–  ag féachaint do Rialachán (AE) 2018/1092 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 lena mbunaítear an Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta (EDIDP) lena ndírítear ar thacú le hiomaíochas agus cumas nuálaíochta thionscal cosanta an Aontais(13),

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2018 lena mbunaítear an Ciste Eorpach Cosanta (EDF) (COM(2018)0476),

–  ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, le tacaíocht ón gCoimisiún, chuig an gComhairle le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear Saoráid Síochána Eorpach (EPF) (HR(2018)94),

–  ag féachaint do Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) na Náisiún Aontaithe, go háirithe Sprioc 16, lena gcuirtear chun cinn sochaithe córa, síochánta agus cuimsitheacha ar mhaithe leis an bhforbairt inbhuanaithe,

–  ag féachaint do Rún 2216 (2015) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe maidir le trádbhac arm ar Éimin, agus do Thuarascáil A/HRC/39/43 ó Oifig Ard-Choimisinéara um Chearta an Duine (OHCHR) maidir le staid chearta an duine in Éimin, lena n-áirítear sáruithe agus mí-úsáidí ó mhí Mheán Fómhair 2014,

–  ag féachaint do Chinneadh (CBES) 2020/472 ón gComhairle an 31 Márta 2020 maidir le hoibríocht mhíleata an Aontais Eorpaigh sa Mheánmhuir ((EUNAVFOR MED IRINI)(14),

–  ag féachaint do Rún 2473 (2019) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, a glacadh an 10 Meitheamh 2019, a rinne na bearta arna gceapadh chun an trádbhac arm a chur chun feidhme in aghaidh na Libia a athnuachan, agus do ráiteas ó Mhisean Tacaíochta na Náisiún Aontaithe sa Libia (UNSMIL) an 25 Eanáir 2020 maidir le sáruithe leanúnacha ar an trádbhac arm sa Libia,

–  ag féachaint do Rún 1970 (2011) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe lena bhforchuirtear an trádbhac arm ar an Libia agus do rúin uile ina dhiaidh sin ón gComhairle Slándála faoin ábhar sin, mar aon le Rúin 2292 (2016), 2357 (2017), 2420 (2018) agus 2473 (2019) maidir leis an trádbhac arm a chur chun feidhme go docht,

–  ag féachaint d’fhoilsiú na Náisiún Aontaithe ó 2018 ‘Ár dTodhchaí Choiteann a Dhaingniú: Clár Oibre don Dí-armáil’,

–  ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d’fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach(15),

–  ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle Eorpach an 16 Deireadh Fómhair 2019 maidir leis an Tuirc, inar formhuiníodh conclúidí ón gComhairle Gnóthaí Eachtracha an 14 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíochtaí neamhdhleathacha na Tuirce i dtuaisceart na Siria agus in oirthear na Meánmhara,

–  ag féachaint do Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 16 de na Náisiúin Aontaithe, lena ndírítear ar shochaithe síochánta agus cuimsitheacha ar mhaithe leis an bhforbairt inbhuanaithe a chur chun cinn (16)

–  ag féachaint don Tuarascáil ó Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine don Chomhairle um Chearta an Duine maidir leis an tionchar a bhíonn ag aistrithe arm ar theachtadh chearta an duine(17),

–  ag féachaint dá rúin roimhe seo maidir le honnmhairiú arm agus cur chun feidhme an Chomhsheasaimh, go háirithe rúin an 14 Samhain 2018(18), an 13 Meán Fómhair 2017(19) agus an 17 Nollaig 2015(20),

–  ag féachaint dá moladh an 28 Márta 2019 chuig an gComhairle agus chuig an Leasuachtarán de chuid an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir leis an togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, le tacaíocht ón gCoimisiún, chuig an gComhairle le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear Saoráid Síochána Eorpach(21),

–  ag féachaint dá rúin maidir leis an staid dhaonnúil in Éimin an 25 Feabhra 2016(22), an 15 Meitheamh 2017(23) agus an 30 Samhain 2017(24),

–  ag féachaint dá rún an 27 Feabhra 2014 maidir le húsáid ladrann armtha(25),

–  ag féachaint don cheardlann dar teideal ‘Cur chun feidhme chóras AE um rialú ar onnmhairiú arm’ a tionóladh ag an gcruinniú a bhí ag a Fochoiste um Shlándáil agus um Chosaint an 12 Aibreán 2017,

–  ag féachaint don staidéar dar teideal ‘Moltaí le haghaidh córas tuairiscithe trédhearcach mionsonraithe maidir le honnmhairiú arm laistigh de AE agus chuig tríú tíortha’ a choimisiúnaigh a Fo-Choiste um Shlándáil agus um Chosaint,

–  ag féachaint don Chonradh idir Poblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Poblacht na Fraince maidir le Comhar agus Lánpháirtiú Franc-Ghearmánach an 22 Eanáir 2019 (Conradh Franc-Ghearmánach Aachen),

–  ag féachaint do chonclúidí ó Chomhairle Gnóthaí Eachtracha AE an 21 Lúnasa 2013 maidir leis an Éigipt,

–  ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A9-0137/2020),

A.  de bhrí go léirítear sna figiúirí is déanaí ó SIPRI(26) gurbh ionann an t-onnmhairiú arm ó AE-28 agus thart ar 26 % den iomlán domhanda in 2015 go 2019, rud a fhágann gurb iad na 28 mBallstát le chéile an dara soláthróir arm is mó ar domhan, i ndiaidh na Stát Aontaithe (36 %) agus an Rúis ina ndiaidh (21 %); de bhrí go bhfanann, faoi Airteagal 346 CAE, táirgeadh nó trádáil arm leis na Ballstáit;

B.  de bhrí go léirítear leis na figiúirí is déanaí ó SIPRI gurb iad na 28 mBallstát le chéile an dara soláthróir arm chuig an Araib Shádach agus Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha (UAE) araon; de bhrí, de réir Ghrúpa Saineolaithe Iomráiteacha Idirnáisiúnta agus Réigiúnacha na Náisiún Aontaithe, go bhfuil páirtithe sa choinbhleacht armtha in Éimin a bhfuil coireanna déanta acu ag sárú ar an dlí idirnáisiúnta, agus go leanann siad ar aghaidh á ndéanamh;

C.  de bhrí le honnmhairiú arm, armán agus trealaimh go bhfeabhsaítear cumas an tionscail cosanta chun taighde agus forbairt a dhéanamh go héifeachtach ar theicneolaíochtaí cosantacha, agus, dá bhrí sin, go ndaingnítear cumas Bhallstáit AE chun iad féin agus a saoránaigh a chosaint;

D.  de bhrí go bhfuil rás arm nua ar domhan ag méadú agus nach mbraitheann na príomhchumhachtaí míleata tuilleadh ar rialú arm agus ar dhí-armáil chun teannas idirnáisiúnta a laghdú agus chun an timpeallacht slándála dhomhanda a fheabhsú;

E.  de bhrí gur ionstraim bhunriachtanach é an comhsheasamh ón gComhairle an 8 Nollaig 2008 do chomhar feabhsaithe agus d’ailíniú níos dlúithe ar bheartais onnmhairiúcháin na mBallstát;

F.  de bhrí go n-aithníonn na Ballstáit an fhreagracht speisialta a d’fhéadfadh teacht ó theicneolaíocht mhíleata agus ó threalamh míleata a onnmhairiú chuig tríú tíortha ó thaobh tionchar a bheith acu ar theannas agus ar choinbhleachtaí atá ann cheana nó iad a ghéarú;

G.  de bhrí go bhféadfadh iarmhairtí geostraitéiseacha suntasacha a bheith ag an bpaindéim dhomhanda a chruthaigh paindéim COVID-19 agus léirítear, thairis sin, an gá atá le fíor-neamhspleáchas straitéiseach Eorpach a fhorbairt;

H.  de bhrí gur luadh i gconclúidí ó Chomhairle Gnóthaí Eachtracha AE an 21 Lúnasa 2013 gur ‘aontaigh na Ballstáit freisin go ndéanfaidh siad ceadúnais onnmhairiúcháin chuig an Éigipt a fhionraí i ndáil le haon trealaimh a d'fhéadfaí a úsáid chun brú faoi chois inmheánach a dhéanamh agus i ndáil le trealamh a chuimsítear le Comhsheasamh 2008/944/CBES agus go ndéanfaidh siad an cúnamh slándála atá acu leis an Éigipt a athbhreithniú’; de bhrí gur lean cuideachtaí atá bunaithe i roinnt Ballstát AE airm, teicneolaíocht faireachais agus trealamh slándála eile a onnmhairiú chuig an Éigipt agus, dá bhrí sin, haiceáil agus bogearraí mailíseacha a éascú mar aon le cineálacha ionsaithe eile ar chosantóirí chearta an duine agus ar ghníomhaithe na sochaí sibhialta, go fisiciúil agus ar líne araon; de bhrí go bhfuil saoirse tuairimí a nochtadh ar líne a bhrú faoi chois mar thoradh ar an ngníomhaíocht sin;

I.  de bhrí go bhfuil sé bunriachtanach don Aontas Eorpach, i ndomhan ilpholach atá ag éirí níos míshocra ina bhfuil fórsaí náisiúnacha, seineafóibeacha agus frithdhaonlathacha á méadú, a bheith ina ghníomhaí tábhachtach ar an leibhéal domhanda agus a ról ceannaireachta mar ‘chumhacht bhog’ dhomhanda a choinneáil, atá tiomanta do dhí-armáil maidir le gnáth-airm agus airm núicléacha, agus infheistiú a dhéanamh ar chosc coinbhleachtaí, ar bhainistiú géarchéime agus ar idirghabháil sula ndéanfar roghanna míleata a mheas;

J.  de bhrí go bhfuil onnmhairiú arm bunriachtanach maidir le bonn tionsclaíoch agus teicneolaíoch an tionscail cosanta Eorpaí a neartú, ar tionscal é atá tiomanta go príomha chun cosaint agus slándáil Ballstáit AE a áirithiú agus rannchuidiú le CBES a chur chun feidhme;

K.  de bhrí go lagaíonn éagsúlacht in iompraíocht onnmhairithe arm cumas an Aontais a chuspóirí beartais eachtraigh a bhaint amach ó am go chéile, mar aon le bonn a bhaint óna chreidiúnacht mar ghníomhaí ag labhairt d’aon ghuth ar an leibhéal idirnáisiúnta;

L.  de bhrí go bhfuil athrú mór tagtha ar an timpeallacht slándála dhomhanda agus réigiúnach araon, go háirithe maidir le comharsanacht deiscirt agus oirthir an Aontais;

M.  de bhrí go gcuireann bearta trédhearcachta míleata amhail tuairisciú ar onnmhairiú arm le muinín trasteorann a chothú;

An 20ú agus an 21ú tuarascáil bhliantúil AE maidir le honnmhairiú arm

1.  á chur i bhfios go láidir go bhfeidhmíonn tionscal cosanta a choinneáil mar chuid d’fhéinchosaint an Aontais agus gur cuid dá neamhspleáchas straitéiseach é; ag tabhairt dá haire nach féidir é seo dhéanamh ach amháin má thugann na Ballstáit tosaíocht do tháirgí Eorpacha ina gcláir trealaimh; á chur i bhfáth go laghdódh margadh Eorpach inmharthana spleáchas ar onnmhairiú arm chuig tríú tíortha;

2.  ag tabhairt dá haire go bhforáiltear leis an gcomhsheasamh do nós imeachta trédhearcachta a bhaineann le foilsiú na dtuarascálacha bliantúla AE maidir le honnmhairiú arm; á chur in iúl gur díol sásamh di gur foilsíodh an 20ú agus an 21ú tuarascáil, i gcomhréir le hAirteagal 8(2) de Chomhsheasamh 2008-944/CBES ón gComhairle, arna dtiomsú ag Meitheal na Comhairle um Onnmhairiú Gnáth-Arm (COARM) agus arna bhfoilsiú san Iris Oifigiúil, cé go raibh moill ann; á chreidiúint go léirítear le foilsiú an dá thuarascáil céim chun cinn chuig comhsheasamh AE i réimse onnmhairithe arm, faoi chuimsiú comhthéacs idirnáisiúnta atá níos dúshlánaí ná riamh, atá léirithe ag méideanna onnmhairí atá ag méadú agus leibhéil trédhearcachta atá ag laghdú; á mheas go gcuireann an dá thuarascáil, ar bhealach fiúntach, le tuarascálacha na Náisiún Aontaithe maidir le trédhearcacht onnmhairithe arm dhomhanda agus réigiúnaigh;

3.  ag tabhairt dá haire iarrachtaí na mBallstát Airteagal 346(1)(b) CFAE maidir le táirgeadh nó trádáil arm a chomhlíonadh;

4.  ag tabhairt dá haire go ndearna 19 mBallstát aighneachtaí iomlána maidir leis an 20ú tuarascáil bhliantúil, agus go ndearna 19 mBallstát amhlaidh maidir leis an 21ú tuarascáil bhliantúil; ag tathant ar na Ballstáit uile a n-oibleagáidí a chomhlíonadh go hiomlán, mar a leagtar amach sa Chomhsheasamh tráth a raibh trédhearcacht dhomhanda sa trádáil arm ag laghdú, go háirithe ar pháirt roinnt de na príomhthíortha a dhéanann airm a onnmhairiú; á chur i bhfios go gciallaíonn aighneacht iomlán ná cainníocht agus luach iomlán na gceadúnas arna ndeonú agus na n-onnmhairí iarbhír araon a thíolacadh, de réir thír chinn scríbe agus chatagóir an Liosta Mhíleata; ag tabhairt dá haire go ndearna 27 mBallstát, cé is moite den Ghréig, aighneachtaí páirteacha ar a laghad maidir leis an 20ú tuarascáil bhliantúil, agus maidir leis an 21ú tuarascáil bhliantúil thíolaic an 28 mBallstát uile sonraí, cé go raibh aon tríú neamhiomlán ina gcuid aighneachtaí; á chur in iúl gur díol sásamh di, áfach, an fhaisnéis bhreise a sholáthair na rialtais trí thuarascálacha náisiúnta; á athdhearbhú a hiarraidh go ndéanfaidh na Ballstáit uile nach bhfuil aighneachtaí iomlána déanta acu faisnéis bhreise maidir lena n-onnmhairí roimhe seo a sholáthar d’fhonn an chéad tuarascáil bhliantúil eile;

5.  á chur in iúl gur ábhar imní di go n-úsáideann Ballstáit faisnéis atá an-éagsúil chun sonraí a ghiniúint maidir le luach na gceadúnas, rud a dhéanann níos casta an cumas chun sonraí comhleanúnacha agus comparáideacha a úsáid go héifeachtach; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé onnmhairí arm iarbhír a thuairisciú, lena n-áirítear a luach agus cainníocht iomlán, faoi cheadúnais dhomhanda agus ghinearálta de réir chatagóirí an Liosta Mhíleata agus de réir thír chinn scríbe;

6.  á iarraidh ar na Ballstáit a gcomhordú a mhéadú agus dea-chleachtais chomhchoiteanna do bhailiú agus do phróiseáil faisnéise agus sonraí a shainiú, chun tuarascálacha bliantúla níos comhchuibhithe a dhéanamh agus, mar sin de, trédhearcacht agus inúsáidteacht na dtuarascálacha a fheabhsú;

7.  ag tabhairt dá haire go bhfuil tíortha an Mheánoirthir agus na hAfraice Thuaidh, réigiún ina bhfuil roinnt coinbhleachtaí armtha, fós ar an gceann scríbe réigiúnach is mó le haghaidh onnmhairí de réir an dá thuarascáil bhliantúla dheireanacha; ag tabhairt dá haire go bhfuil na réigiúin sin ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin slándála shuntasacha agus leanúnacha agus nach mór onnmhairí ar fad a mheasúnú ar bhonn cás ar chás i gcoinne na n-ocht gcritéar den Chomhsheasamh;

8.  ag tacú le tiomantas na Comhairle chun an rialú a dhéantar ar onnmhairiú teicneolaíochta míleata agus trealaimh mhíleata a neartú; ag tabhairt dá haire toilteanas na mBallstát chun comhar a atreisiú agus cóineasú a chur chun cinn sa réimse sin laistigh de chreat CBES; á chur in iúl gur díol sásamh di na hiarrachtaí sin toisc go bhfuil siad i gcomhréir le cuspóirí foriomlána an Chomhbheartais Eachtraigh agus Slándála (CBES) mar a leagtar amach in Airteagal 21 CAE agus le tosaíochtaí réigiúnacha mar a leagtar amach i Straitéis Dhomhanda AE (2016); ina leith sin, á iarraidh ar na Ballstáit caighdeáin chomhchoiteanna a fhorbairt, a chur chun feidhme agus a chaomhnú maidir le bainistiú aistrithe teicneolaíochta míleata agus trealaimh mhíleata;

9.  á mheabhrú go bhfuil roinnt trádbhac á gcur chun feidhme ag an Aontas, lena n-áirítear trádbhaic uile na Náisiún Aontaithe, i gcomhréir le cuspóirí CBES, maidir le tíortha amhail an Bhealarúis, Phoblacht na hAfraice Láir, an tSín, an Iaráin, an Libia, Maenmar, an Chóiré Thuaidh, Cónaidhm na Rúise, an tSomáil, an tSúdáin Theas, an tSiria, Veiniséala, Éimin agus an tSiombáib; ag tabhairt dá haire de bhrí go bhféadfadh na trádbhaic sin acmhainní míleata a bhaint de thír, i roinnt cásanna rannchuidíonn siad le síocháin agus cobhsaíocht réigiúnach; ag tabhairt dá haire go n-áirithíonn trádbhaic den sórt sin nach rannchuidíonn an t-Aontas le géarchéimeanna daonnúla, le mí-úsáidí ar chearta an duine agus le hainghníomhartha; á iarraidh ar an Aontas cuidiú le hinniúlachtaí Ballstát a neartú chun nósanna imeachta láidre chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh na mBallstát uile le trádbhaic arm AE a chur chun feidhme, agus na torthaí ábhartha a phoibliú(27);

10.  á mheabhrú ina rún maidir leis an staid in Éimin an 4 Deireadh Fómhair 2018; ag tathant ar Ballstáit AE uile, sa chomhthéacs sin, staonadh ó airm agus ó aon trealamh míleata a dhíol chuig an Araib Shádach, chuig Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, agus chuig aon chomhalta den chomhghuaillíocht idirnáisiúnta, chuig Rialtas Éimin agus chuig páirtithe eile den choinbhleacht chomh maith;

11.  á chur in iúl gur díol sásamh di cinntí rialtas na Beilge, rialtas na Danmhairge, rialtas na Fionlainne, rialtas na Gearmáine, rialtas na Gréige, rialtas na hIodáile agus rialtas na hÍsiltíre srianta a ghlacadh maidir lena n-onnmhairí arm chuig tíortha ar comhaltaí iad den chomhghuaillíocht atá faoi stiúir na hAraibe Sádaí agus atá bainteach leis an gcogadh in Éimin; ag tabhairt dá haire i roinnt cásanna, mar atá tuairiscithe ag ENRanna, gur úsáideadh na hairm a onnmhairíodh chuig na tíortha sin in Éimin, áit ina bhfuil cabhair dhaonnúil agus cosaint de dhíth ar 22 milliún duine; á mheabhrú gur léir go ndéanann onnmhairí den sórt sin an Comhsheasamh a shárú; ag tabhairt dá haire an síneadh athnuaite ar an moratóir maidir le honnmhairiú arm chuig an Araib Shádach ag an nGearmáin suas go deireadh 2020, mar aon le cinntí ó roinnt Ballstát chun srianta iomlána a fhorfheidhmiú; á mheabhrú gur iarr an Pharlaimint idir 25 Feabhra 2016 agus 14 Feabhra 2019, trí bhíthin rúin sa suí iomlánach, ar an Leas-Uachtaráin/Ardionadaí deich n-uaire ar a laghad próiseas a chur ar bun ina mbeadh trádbhac arm AE ar an Araib Shádach mar thoradh air, lena n-áirítear in 2018 freisin maidir le comhaltaí eile den chomhghuaillíocht atá faoi stiúir na hAraibe Sádaí in Éimin; á athdhearbhú an iarraidh sin arís eile;

12.  á iarraidh ar na Ballstáit sampla na Gearmáine, na Fionlainne agus na Danmhairge a leanúint, inar ghlac siad srianta maidir lena n-onnmhairí arm chuig an Araib Shádach tar éis mharú Jamal Khashoggi;

13.  á iarraidh an athuair ar na Ballstáit chun obair leantach a dhéanamh ar chonclúidí ón gComhairle maidir leis an Éigipt an 21 Lúnasa 2013 trí fhionraí a fhógairt ar cheadúnais onnmhairiúcháin d’aon trealamh a d’fhéadfaí a úsáid chun brú faoi chois inmheánach a dhéanamh, i gcomhréir le Comhsheasamh 2008/944/CBES, agus ag cáineadh neamhchomhlíonadh leanúnach na mBallstát leis na tiomantais sin; á iarraidh ar na Ballstáit, dá bhrí sin, stop a chur le hairm, teicneolaíocht faireachais agus trealamh slándála eile a onnmhairiú chuig an Éigipt, ar nithe iad ar féidir ionsaithe ar chosantóirí chearta an duine agus ar ghníomhaithe na sochaí sibhialta a éascú, lena n-áirítear ar na meáin shóisialta, mar aon le haon chineál brú faoi chois inmheánach eile; á iarraidh ar an Leas-Uachtarán/Ardionadaí tuairisciú a dhéanamh ar an staid atá ann faoi láthair ar chomhar mhíleata agus slándála na mBallstát leis an Éigipt; á iarraidh ar AE a rialuithe ar onnmhairiú maidir leis an Éigipt a chur chun feidhme go hiomlán i ndáil le hearraí a d’fhéadfaí a úsáid le haghaidh brú faoi chois, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh phianós an bháis;

14.  á athdhearbhú a hiarrataí le déanaí chun deireadh a chur le honnmhairiú teicneolaíochta faireachais agus trealaimh eile ar féidir leo brú faoi chois inmheánach a éascú, chuig roinnt tíortha lena n-áirítear an Éigipt, Bairéin, an Araib Shádach, Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha agus Vítneam;

15.  ag tabhairt dá haire go dtugann an tAontas faoi mhisin faoi chuimsiú CBSC, lena n-áirítear misean an trádbhac arm sa Libia a fhorfheidhmiú, leis an aidhm síocháin agus cobhsaíocht réigiúnach a neartú; á chur in iúl gur oth léi na sáruithe follasacha leanúnacha ar an trádbhac arm sa Libia, fiú tar éis na tiomantais a thug tíortha lena mbaineann ina leith sin i rith na Comhdhála Idirnáisiúnta maidir leis an Libia a reáchtáladh i mBeirlín an 19 Eanáir 2020; á iarraidh ar na Ballstáit uile stop a chur le gach aistriú armán, trealaimh agus ábhar faireachais agus faisnéise chuig na páirtithe uile atá bainteach leis an gcoinbhleacht Libiach;

16.  á chur in iúl gur díol sásamh di cuspóir Oibríocht IRINI chun trádbhac arm na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme go docht trí shócmhainní aeir, satailíte agus muirí a úsáid i gcigireachtaí a dhéanamh ar shoithí ar an mórmhuir amach ó chósta na Libia a bhfuil amhras ann go bhfuil airm nó ábhar gaolmhar á n-iompar acu chuig an Libia agus amach aisti, i gcomhréir le Rúin 2292 (2016), 2357 (2017), 2420 (2018) agus 2473 (2019) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe;

17.  ag cáineadh go láidir síniú an dá Mheabhrán Tuisceana idir an Tuirc agus an Libia maidir le teorannú na limistéar muirí agus maidir le comhar cuimsitheach slándála agus míleata, ar meabhráin iad atá idirnasctha agus ar sárú glan iad ar an dlí idirnáisiúnta agus ar rún ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe lena bhforchuirtear trádbhac arm ar an Libia; á mheabhrú an cinneadh déanta ag roinnt Ballstát chun stop a chur le ceadúnú an onnmhairithe arm chun na Tuirce; á mheabhrú gur gheall na Ballstáit go nglacfadh siad le seasaimh náisiúnta láidre maidir lena mbeartas onnmhairithe arm chun na Tuirce ar bhonn Chomhsheasamh 2008/944/CFSP, lena n-áirítear cur i bhfeidhm docht ar chritéar 4 maidir le cobhsaíocht réigiúnach; á iarraidh ar an Leas-Uachtarán/ Ardionadaí, chomh fada agus a leanann an Tuirc ar aghaidh lena gníomhaíochtaí reatha neamhdhleathacha aontaobhacha sa Mheánmhuir Thoir atá contrártha le ceannasacht aon Bhallstát de chuid an Aontais Eorpaigh (go háirithe an Ghréig agus an Chipir) agus leis an dlí idirnáisiúnta agus chomh fada agus nach mbíonn sí i mbun idirphlé bunaithe ar an dlí idirnáisiúnta, tionscnamh a thabhairt isteach sa Chomhairle chun go gcuirfeadh Ballstáit uile de chuid an Aontais Eorpaigh stop le ceadúnú an onnmhairithe arm chun na Tuirce i gcomhréir leis an gComhsheasamh; á iarraidh ar na fóraim iomchuí laistigh de ECAT, agus go háirithe an Tascfhórsa Ardleibhéil maidir le Rialú Gnáth-Arm, rialú arm sa Mheánmhuir Thoir a phlé mar ábhar práinne;

18.  á iarraidh ar na Ballstáit, i ndáil le rialuithe ar onnmhairiú, níos mó aird a thabhairt ar earraí a d’fhéadfaí a úsáid chun críocha sibhialtacha agus míleata araon;

19.  ag tabhairt dá haire nach bhfuil sásraí smachtbhanna curtha i bhfeidhm i gcás go rachadh Ballstát i mbun onnmhairí ar follasach nach bhfuil siad ag luí leis an ocht gcritéar;

Athbhreithniú na Comhairle ar an gComhsheasamh

20.  á chur in iúl gur díol sásamh di intinn na Comhairle cóineasú agus trédhearcacht a mhéadú, ar príomhchuspóirí iad dá hathbhreithniú deireanach den Chomhsheasamh, mar aon le conclúidí ón gComhairle maidir le hathbhreithniú ar an gComhsheasamh agus a ráiteas gur cheart comhar agus cóineasú níos dlúithe i réimse an rialaithe ar onnmhairiú teicneolaíochta míleata agus trealaimh mhíleata a bheith ag gabháil le bonn tionsclaíoch agus teicneolaíoch na cosanta Eorpaí a neartú(28);

21.  á chur in iúl gur díol sásamh di tiomantas athnuaite na mBallstát don Chomhsheasamh, ar comhsheasamh é atá ceangailteach ó thaobh dlí de, arna leasú le Cinneadh 2019/1560 ón gComhairle (CBES) agus á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé measúnú críochnúil a dhéanamh ar iarratais ar cheadúnais onnmhairiúcháin le haghaidh teicneolaíocht mhíleata agus trealamh míleata de réir na gcritéar a shonraítear ann; á chur i bhfios go léiríonn Cinneadh 2019/1560 ón gComhairle (CBES) agus na conclúidí ábhartha an 16 Meán Fómhair 2019 feasacht atá ag dul i méid i measc Ballstát don ghá atá le níos mó trédhearcachta agus cóineasaithe ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal AE sa réimse onnmhairithe arm agus don ghá atá le maoirseacht phoiblí a neartú sa réimse slándála náisiúnta íogair sin; á chur i bhfáth go bhféadfadh na cinntí sin a áirithiú go gcuirfí faisnéis níos fearr ar fáil do chomhlachtaí maoirseachta náisiúnta, do pharlaimintí agus do shaoránaigh faoi na cinntí straitéiseacha a dhéanann rialtas a dtíre, i réimse a dhéanann difear díreach dá slándáil agus a mhéid a chloíonn an tír le luachanna agus le noirm;

22.  á chur in iúl gur cúis bhuartha di é an rás arm ar domhan atá ag dul in méid; á mheabhrú uaillmhian AE a bheith ina ghníomhaí domhanda don tsíocháin; dá bhrí sin, á iarraidh ar an AE ról gníomhach a bheith aige i réimsí neamhleata arm agus dí-armála domhanda; á chur in iúl gur díol sásamh di go gcuireann nuashonrú an Chomhsheasaimh na forbairtí ábhartha ina leith sin san áireamh, amhail glacadh an Chonartha Trádála Arm (CTA), a bhfuil na Ballstáit uile ina bpáirtithe ann; á chur in iúl gur díol sásamh di gníomhaíochtaí AE ina bhfuil sé mar aidhm acu uiliú an Chonartha Trádála Arm a thacú, go háirithe an cúnamh do thríú tíortha córais éifeachtacha um rialú arm a fheabhsú agus a chur chun feidhme i gcomhréir leis an gComhsheasamh; á iarraidh ar na príomhthíortha a dhéanann airm a onnmhairiú, amhail na Stáit Aontaithe, an tSín agus an Rúis, an Chonradh Trádála Arm a shíniú agus a dhaingniú;

23.  ag tacú le hathdhearbhú ón gComhairle gur cheart trealamh míleata agus teicneolaíocht mhíleata a thrádáil ar bhealach freagrach agus cuntasach; á chur in iúl gur díol sásamh di tiomantas athnuaite na Comhairle don chomhar agus don chóineasú a chur chun cinn tuilleadh i mbeartais na mBallstát chun cosc a chur le honnmhairiú teicneolaíochta míleata agus trealaimh mhíleata a d’fhéadfaí a úsáid le haghaidh brú faoi chois inmheánach nó forrántacht idirnáisiúnta, nó lena gcuirfí le héagobhsaíocht réigiúnach;

24.  ag tabhairt dá haire, agus é ina chúis bhuartha di, go moillíonn éagsúlachtaí idir beartais agus cleachtais na mBallstát maidir le honnmhairiú arm cóineasú na rialacha AE sa réimse sin; ag tabhairt dá haire an gá atá le hionstraimí nua a thabhairt isteach ina leith sin; ag tabhairt dá haire go rannchuideoidh na gníomhaíochtaí todhchaíocha arna gcistiú ag an gCiste Eorpach Cosanta le teicneolaíochtaí míleata nua agus trealamh míleata nua a fhorbairt;

25.  ag tabhairt dá haire, agus gur díol sásamh di, go n-aithníonn an Chomhairle a thábhachtaí atá beartas comhsheasmhach maidir le rialú ar onnmhairiú i ndáil le hábhar agus earraí dé-úsáide a bhaineann le cosaint; á chreidiúint gur cheart don AE critéir agus treoirlínte soiléire a bhunú maidir le honnmhairiú earraí den sórt sin;

26.  á chur in iúl gur díol sásamh di tabhairt isteach bearta nithiúla atá ceaptha chun tuairisciú ceart, comhleanúnach agus tráthúil ar onnmhairiú arm na mBallstát a éascú; ag tacú go háirithe le cinneadh ón gComhairle spriocdháta tuairiscithe soiléir d’aighneachtaí náisiúnta, caighdeáin shoiléire d’fhormáid na tuarascála, agus tuilleadh treoirlínte maidir le bunús agus próiseas an tuairiscithe a thabhairt isteach; ag spreagadh na Ballstáit chun a sonraí a thíolacadh a luaithe is féidir agus tráth nach déanaí ná mí na Bealtaine tar éis na bliana tuairiscithe chun lamháil do dhíospóireacht phoiblí thráthúil; ag cur in iúl gur díol sásamh di na bearta atá déanta i dtreo cur chuige ar líne agus tá sí ag moladh go ndéanfaí tuilleadh forbartha ar an gcur chuige sin; á chur in iúl gur díol sásamh di freisin tacaíocht na Comhairle do threoirlínte soiléire maidir le roinnt agus malartú faisnéise idir Ballstáit i ndáil lena mbeartais maidir le honnmhairiú arm; á chur in iúl gur díol sásamh di na bearta atá déanta i dtreo cur chuige digiteach leis an gCóras COARM Ar Líne, agus tá sí ag moladh go ndéanfaí tuilleadh leathnaithe ar an gcur chuige sin;

An comhar atá ag dul i méid idir na Ballstáit i ndáil le táirgeadh arm

27.  ag tabhairt dá haire, ó glacadh an Comhsheasamh atá ceangailteach ó thaobh dlí in 2008, gur chuir na Ballstáit dlús lena bhfaireachán ar onnmhairiú arm; ag tabhairt dá haire freisin go bhfuil líon na gcóras armán arna dtáirgeadh san Eoraip comhdhéanta de chomhpháirteanna ó Bhallstáit iomadúla ag dul in méid agus go mbaineann comhar déthaobhach agus iltaobhach leo ar chúiseanna teicniúla, tionsclaíocha agus polaitiúla; á chur i bhfios go láidir an ról dearfach atá ag an gcineál comhair sin cothú muiníne i measc Ballstát agus tríú tíortha a chur chun cinn;

28.  á chur i bhfáth nach ceadmhach an uaillmhian chun iomaíochas a mhéadú san earnáil cosanta Eorpaí an bonn a bhaint ó chur i bhfeidhm ocht gcritéar an Chomhshesaimh, toisc go bhfuil tosaíocht acu thar aon leas eacnamaíoch, sóisialta, tráchtála nó tionsclaíoch na mBallstát;

29.  ag tabhairt dá haire go bhfuil méadú tagtha ar an aistriú eolais agus teicneolaíochta, faoinar féidir le tríú tíortha teicneolaíocht mhíleata Eorpach a tháirgeadh ar bhonn ceadúnaithe; á chreidiúint nár cheart don phróiseas sin teorainn a chur le cumas AE táirgeadh armán, arm agus trealaimh mhíleata a rialú, ach gur cheart dó cóineasú na maoirseachta poiblí agus caighdeáin trédhearcachta i dtáirgeadh cosanta a chothú agus dlús a chur le rialacha a aithnítear agus a urramaítear go hidirnáisiúnta maidir le táirgeadh agus onnmhairiú arm a chruthú;

30.  ag tabhairt dá haire go bhfuil líon comhpháirteanna i gcórais armán de thionscnamh sibhialtach nó de chineál dé-úsáide atá ag dul i méid; dá bhrí sin, á mheas go bhfuil sé riachtanach córas comhleanúnach um rialú ar aistriú do na comhpháirteanna sin idir Ballstáit uile a bhunú;

31.  ag tabhairt dá haire nach bhfuil leagtha amach ag formhór na mBallstát comhbheartas lena rialaítear aistriú comhpháirteanna arm chuig Ballstát eile lena n-áiritheofaí go mbeadh aon onnmhairiú chuig tríú tíortha ón mBallstát cóimeála comhsheasmhach le beartas onnmhairiúcháin an Bhallstáit a sholáthraíonn na comhpháirteanna; ag tabhairt dá haire go leanann Ballstát dá mheas gur cosúil iad aistrithe arm agus táirgí a bhaineann le cosaint laistigh de AE agus oibríochtaí onnmhairiúcháin chuig tríú tíortha; á mheas go bhfuil dúshláin ar leith ag baint leis sin i gcomhthéacs na n-éagsúlachtaí idir na cleachtais cheadúnúcháin ar fud AE atá ag dul i méid; ag tabhairt dá haire nach bhfuil Treoir 2009/43/CE maidir le haistrithe laistigh den Chomhphobal, ina foirm reatha, ceaptha chun caighdeáin chomhchoiteanna is airde do rialuithe ar onnmhairiú arm chuig tríú tíortha a bhaint amach agus aistrithe i margadh Eorpach armán a éascú;

32.  ag tabhairt dá haire gurb é comhaontú comhchuibhithe Schmidt-Debré idir an Fhrainc agus an Ghearmáin an chéad iarracht aistrithe laistigh den Eoraip a rialáil leis an riail ‘de minimis’; ag tabhairt dá haire ina leith sin an Comhaontú Franc-Ghearmánach maidir le rialuithe ar onnmhairiú trealaimh cosanta;

33.  ag tabhairt dá haire go bhféadfadh beartais gach Ballstát maidir le honnmhairiú arm bac a chur ar thionscadail chomhair; ag tabhairt dá haire go bhféadfadh éagsúlacht den sórt sin a bheith ina cúis le comhaontuithe déthaobhacha agus sonracha maidir le córais armán faoinar féidir, i roinnt cásanna, onnmhairí a chur chuig tríú tíortha bunaithe ar na caighdeáin is lú srian, seachas cur chuige comhpháirteach, ar fud AE; á mheabhrú gurb é an cuspóir a bhí agus atá ag an gComhsheasamh ón gComhairle maidir le honnmhairiú arm ná éagsúlachtaí den sórt sin a chosc agus comhbheartas comhleanúnach maidir le honnmhairiú arm a bhunú; ag tabhairt dá haire an nasc idir éagsúlachtaí i mbeartais onnmhairiúcháin agus deacrachtaí comhair laistigh den AE, ilroinnt leanúnach an mhargaidh inmheánaigh do tháirgí a bhaineann le cosaint, agus dúbailtí tionsclaíocha a bheith ann; á iarraidh, dá bhrí sin, ar an gCoimisiún, ar an gComhairle agus ar na Ballstáit leibhéal cistithe leormhaith a sholáthar chun gur féidir ilroinnt an mhargaidh a laghdú agus comhdhlúthú tionsclaíoch a chur chun cinn agus na cumais mhíleata a bheidh ag teastáil ag an AE agus a Bhallstáit a áirithiú; á iarraidh ar an gCoimisiún cur chun feidhme éifeachtach ar Threoracha 2009/81/CE agus 2009/43/CE a áirithiú, lena n-áirítear gníomhaíochtaí forfheidhmithe i ndáil le soláthar;

34.  ag tabhairt dá haire go mbíonn comhaontuithe maidir le rialú ar onnmhairiú mar thoradh ar chomhar déthaobhach maidir le tionscadail thionsclaíocha a bhaineann le cosaint, ar comhaontuithe iad ar féidir leo bunlíne a sholáthar do AE ina iomláine;

35.  á chur i bhfáth gur cheart comhaontuithe déthaobhacha agus iltaobhacha an bealach a réiteach chuig cóineasú agus comhchuibhiú feabhsaithe na mbeartas onnmhairiúcháin ar an leibhéal Eorpach toisc go bhféadfadh an easpa cóineasaithe agus trédhearcachta i gcinntí maidir le honnmhairiú chuig tríú tíortha tionchar diúltach a bheith acu ar chumas AE labhairt d’aon ghuth agus údarás a bheith aige ar an leibhéal idirnáisiúnta, i ndáil le cearta an duine, an dlí idirnáisiúnta agus síocháin agus cobhsaíocht réigiúnach a chur chun cinn; ag tabhairt dá haire go bhféadfadh an éagsúlacht sin saobhadh margaidh a ghiniúint agus bac a chur ar phleanáil thionsclaíoch straitéiseach, ar bharainneachtaí scála agus ar mhachaire comhréidh;

Tábhacht an leibhéal AE atá ag dul i méid maidir le táirgeadh arm

36.  á chur i bhfáth gur bealach tábhachtach é trealamh oiriúnach a fhorbairt chun taca a chur faoi bhunchlocha tionsclaíocha agus teicneolaíocha na hearnála cosanta Eorpaí; ag tabhairt dá haire go bhfuil tionscnaimh AE amhail Réamhbheart maidir le Taighde Cosanta (PADR), an Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta (EDIDP) agus an Ciste Eorpach Cosanta (EDF), mar aon leis an mBuanchomhar Struchtúrtha (PESCO), an tAthbhreithniú Comhordaithe Bliantúil ar Chosaint (CARD) agus an tSaoráid Síochána Eorpach (EPF), reachtaíocht amhail treoracha 2009 maidir le haistrithe laistigh den Chomhphobal agus soláthar trealaimh cosanta, agus cruthú acmhainní riaracháin amhail Ard-Stiúrthóireacht an Choimisiúin um an Tionscal Cosanta agus an Spás (AS DEFIS) ag cuidiú le comhar chun táirgeadh arm agus cumas forbartha ar an leibhéal Eorpach a fheabhsú; á chreidiúint gur cheart comhar agus cóineasú níos dlúithe i réimse an rialaithe ar onnmhairiú teicneolaíochta míleata agus trealaimh mhíleata a bheith ag gabháil le Bonn Tionsclaíoch agus Teicneolaíoch na Cosanta Eorpaí a neartú, leis an aidhm éifeachtacht CBES agus CBSC ach go háirithe a fheabhsú;

37.  á iarraidh ar na Ballstáit an easpa éifeachtúlachta atá ann faoi láthair i gcaiteachas sa réimse cosanta mar gheall ar dúbláil, ilroinnt agus easpa idir-inoibritheachta a shárú, agus go mbeadh sé mar aidhm an tAontas a bheith ina sholáthraí slándála freisin trí onnmhairiú arm a rialú níos fearr;

38.  ag tabhairt dá haire go bhfuil sé curtha in iúl ag roinnt Ballstát go bhfuil sé i gceist acu córais phríomharmán a fhorbairt go páirteach amhail tancanna catha, scairdeitleáin trodaíochta agus ladrainn armtha;

39.  á chur i bhfios go láidir go dtugtar údarás don Choimisiún leis an gcomhaontú idirinstitiúideach sealadach maidir le bunú EDF a mheas an sáraíonn aistriú úinéireachta nó deonú ceadúnais eisiach le haghaidh teicneolaíocht mhíleata atá cómhaoinithe ag EDF leasanna slándála agus cosanta AE agus a Bhallstát agus cuspóirí an chiste mar a leagtar amach iad in Airteagal 3 den rialachán atá beartaithe; ag tabhairt dá haire go mbunaítear leis an reachtaíocht nua sin, i measc nithe eile, cúram maoirseachta sibhialtaí don Choimisiún i ndáil le catagóir sonrach onnmhairithe teicneolaíochta míleata chuig tríú tíortha, agus, ar an gcaoi sin trédhearcacht a fheabhsú tuilleadh agus riosca mí-úsáide na gcistí AE a laghdú, gan dochar d’inniúlacht údaráis um rialú ar onnmhairiú arm na mBallstát ceadúnais onnmhairiúcháin a dheonú, áfach;

40.  ag tabhairt dá haire na tiomantais idirnáisiúnta atá déanta ag na páirtithe Eorpacha chun an soláthar faisnéise maidir lena scéimeanna ar rialú náisiúnta agus lena n-aistrithe arm a leathnú; ag tabhairt dá haire go bhféadfaidh na Ballstáit agus an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS), faoi EPF, tríú tíortha a fheistiú go míleata, ar rud é a bheidh faireachán ar leibhéal AE ag teastáil; á chur in iúl go bhféadfadh EPF, i gcomhthéacs ionstraime nua ar an leibhéal Eorpach measúnú riosca comhpháirteach a sholáthar roimh aon chinneadh a dhéanamh chun airm agus armlón a aistriú chuig tríú tíortha i gcomhthéacs cholún fothaithe acmhainneachta míleata EPF, bearta aonair a mheas in aghaidh na n-ocht gcritéar den Chomhsheasamh, agus coimircí agus smachtbhannaí a d’fhéadfadh a bheith ann maidir leis an úsáideoir deiridh a bhunú;

41.  á iarraidh ar an gCoimisiún Parlaimint na hEorpa a choinneáil ar an eolas go cuí maidir le húsáid chistí AE in aon tionscadal taighde agus forbartha a bhaineann le tógáil ladrann; ag tathant ar an Leas-Uachtarán/Ardionadaí cosc a chur ar fhorbairt, ar tháirgeadh agus ar úsáid armán lán-uathrialaitheach, lenar féidir ionsaithe a dhéanamh gan aon idirghabháil ó dhaoine;

42.  á chur i bhfios go bhfuil taighde agus forbairt maidir le harmáin, airm agus trealamh cosanta tábhachtach chun bealaí a dhaigniú do na Ballstáit chun iad féin a chosaint agus do thionscail cosanta dul chun cinn teicneolaíoch a bhaint amach;

An Comhsheasamh a chur chun feidhme i bhfianaise thábhacht an leibhéal AE atá ag dul i méid maidir le táirgeadh arm

43.  ag tabhairt dá haire go bhfuil easpa cóineasaithe na mbeartas agus na cinnteoireachta náisiúnta maidir le honnmhairiú arm i gcomhthéacs thábhacht an leibhéal AE atá ag dul i méid maidir le táirgeadh arm agus i gcomhthéacs na n-uaillmhianta agus na bpleananna a luadh chun é a fhorbairt tuilleadh; ag tabhairt dá haire easpa cóineasaithe na rioscaí náisiúnta maidir le honnmhairiú arm lena gcruthaítear saobhadh margaidh breise agus constaicí a bhaineann leis do phleanáil straitéiseach na gcuideachtaí ábhartha agus na bhfórsaí armtha, agus go mbeidh cóineasú forásach na mbeartas agus na cinnteoireachta náisiúnta maidir le honnmhairiú arm ag teastáil; á mheabhrú di a thábhachtaí atá rannpháirtíocht na mBallstát i bpróisis den sórt sin; á chur in iúl gur oth léi na héagsúlachtaí atá ann faoi láthair idir na beartais náisiúnta agus próisis chinnteoireachta na mBallstát maidir le honnmhairiú arm; á iarraidh ar an gComhairle leanúint dá hiarrachtaí i bhfabhar cóineasú beartas agus cinnteoireachta maidir le honnmhairiú arm;

44.  ag moladh gur cheart onnmhairiú táirgí arna maoiniú faoi EDIDP agus/nó faoin gCiste Eorpach Cosanta a liostú go leithleach sna sonraí arna dtíolacadh go COARM, chun go n-áiritheofar dlúthfhaireachán ar na táirgí sin a bhfuair maoiniú ón mbuiséad Eorpach agus cur i bhfeidhm docht ar chritéir an Chomhsheasaimh maidir leis na táirgí arna maoiniú faoi EDIDP agus EDF;

45.  á chur in iúl gur díol sásamh di neartú chomhar cosanta AE faoi chuimsiú CBSC; á chreidiúint gur gá tábhacht an leibhéal AE atá ag dul i méid maidir le táirgeadh arm a bheith i dteannta trédhearcacht mhéadaithe; á chreidiúint go bhféadfaí tuilleadh feabhais a chur ar an réimse sin, go háirithe maidir le cáilíocht agus aonfhoirmeacht na sonraí a dhéanann na Ballstáit a thíolacadh; den tuairim gur gá an sainmhíniú ar ‘bheartas Eorpach chumas agus armálacha’, mar a fhoráiltear in Airteagal 42(3) CAE a bheith i gcomhréir le Comhsheasamh 2008/944/CBES; á chreidiúint go ndéanann cóineasú méadaithe na rialacha agus caighdeáin chomhchoiteanna trédhearcacht maidir le honnmhairiú arm agus teicneolaíochta muinín a chothú i measc Ballstát agus páirtithe tríú tíortha; á chur in iúl gur díol sásamh di iarrachtaí COARM, go háirithe an treoir maidir le cur chun feidhme an Chomhsheasaimh ag na Ballstáit ó thaobh comhair, comhordaithe agus cóineasaithe de; ag tabhairt dá haire gur uirlisí laethúla úsáideacha d’údaráis rialaithe iad an córas malartaithe faisnéise de chuid COARM agus an treoir maidir le cur chun feidhme an Chomhsheasaimh; á chur i bhfios go láidir iarrachtaí na mBallstát chun tacú le hobair COARM malartuithe dea-chleachtais a chur chun cinn; ag moladh do COARM:

   (a) na catagóirí breise seo a leanas a chur i dteimpléad tuairiscithe athbhreithnithe, i gcomhréir le caighdeáin a aithnítear go hidirnáisiúnta, chun na Conclúidí ón gComhairle i mí Mheán Fómhair 2019 a chur chun feidhme: cineál beacht an armáin agus an chainníocht a onnmhairíodh, ainmníocht na n-armlón, méid na luchtóige agus an t-úsáideoir deiridh sonrach, ceadúnais chúlghairthe, agus luach agus fad na gconarthaí maidir le seirbhísí iarsheachadta amhail oiliúint agus cothabháil; an sainmhíniú AE ar mhionairm a ailíniú le sainiú níos leithne na Náisiún Aontaithe;
   (b) sainmhínithe a aithnítear ar an leibhéal AE agus ar an leibhéal idirnáisiúnta a fhorbairt amhail luach ceadúnaithe agus onnmhairí iarbhír chun inchomparáideacht na sonraí idir na Ballstáit a éascú;

46.  á chur in iúl gur díol sásaimh di an cinneadh bunachar sonraí ar líne atá idirghníomhach, iontaofa agus inchuardaithe a dhéanamh den tuarascáil bhliantúil, agus tá sí ag dréim go mbeidh sé faoi lánseol sula bhfoilseofar na sonraí onnmhairiúcháin le haghaidh 2019; á iarraidh ar SEGS Parlaimint na hEorpa a chur ar an eolas faoin dáta beacht a rachaidh an bunachar sonraí sin ar líne; ag tathant ar COARM réiteach atá so-úsáidte agus a bhfuil rochtain éasca ag saoránaigh Eorpacha agus ag an tsochaí shibhialta air, lenar féidir sonraí a easpórtáil i bhformáid shábháilte agus struchtúrtha;

47.  á iarraidh ar COARM leanúint lena iarrachtaí mol fógra agus faisnéise a thabhairt isteach do Bhallstáit faisnéis beartais a roinnt maidir le honnmhairí chuig triú tíortha agus maidir lena gcinntí iarratais do na ceadúnais riachtanacha a dhiúltú; á iarraidh, thairis sin, ar COARM, mar atá luaithe in Airteagal 7 den Chomhsheasamh, oibriú i dtreo malartú feabhsaithe i dtaca le ‘faisnéis ábhartha, lena n-áirítear faisnéis faoi fhógraí diúltaithe agus beartais maidir le honnmhairiú arm’ agus ‘bearta eile chun cóineasú a mhéadú tuilleadh’; ag moladh chuige sin measúnuithe náisiúnta a mhalartú agus oibriú i dtreo measúnú comhpháirteach san Aontas ar chásanna tíre nó ar fhaighteoirí ionchasacha onnmhairiúcháin i bhfianaise phrionsabail agus chritéir an Chomhsheasaimh faoi chuimsiú CBES agus i gcomhairle le geallsealbhóirí seachtracha, lena n-áirítear Parlaimint na hEorpa; á iarraidh ar nuashonrú rialta ar an liosta de thríú tíortha a bhfuil na critéir mar a leagtar síos sa Chomhsheasamh á gcomhlíonadh acu;

48.  á chreidiúint gur cheart d’institiúidí AE athbhreithnithe piaraí a mholadh d’fhonn na húdaráis náisiúnta a spreagadh chun dea-chleachtais maidir le sonraí a bhailiú agus a phróiseáil a chomhroinnt, tuiscint níos fearr a chothú maidir le cineálacha éagsúla cur chuige náisiúnta, difríochtaí a shainaithint maidir le léirmhíniú na n-ocht gcritéar, agus plé a dhéanamh ar shlite agus bealaí chun comhchuibhiú, comhsheasmhacht agus cóineasú i measc Ballstát a fheabhsú;

49.  á chreidiúint go láidir gur ríthábhachtach é cur chun feidhme níos comhsheasmhaí Chomhsheasamh AE ar mhaithe le creidiúnacht AE mar ghníomhaí domhanda luachbhunaithe, agus, le leibhéal cóineasaithe i bhfad níos airde maidir le cur i bhfeidhm iomlán na gcritéar, go n-áiritheofar urraim do chearta an duine agus don dlí idirnáisiúnta ag na páirtithe uile atá bainteach leis an trádáil arm ar bhealach níos éifeachtaí, go rannchuideofar le síocháin agus cobhsaíocht a chur chun cinn, agus go ndéanfar leasanna slándála straitéiseacha agus neamhspleáchas straitéiseach AE a dhaigniú; á chreidiúint go neartóidh sé sin cur chun feidhme CBES;

50.  á mheas nár cheart ceadúnais do tháirgeadh i dtríú tíortha a dheonú tuilleadh más rud é go lamhálfaí do dhul timpeall ar ocht gcritéar an Chomhsheasaimh nó ar threoracha eile AE maidir le honnmhairiú arm;

51.  á chur i bhfáth go bhfuil beartas onnmhairiúcháin níos freagraí mar thoradh ar rialuithe éifeachtacha úsáide deiridh agus go bhféadfadh siad an riosca atreoraithe a laghdú go háirithe; á chur in iúl gur díol sásamh di an tionscadal iTrace arna mhaoiniú ag AE ina leith sin agus go leanfar ar aghaidh leis, agus molann sí uirlis cosúil leis a úsáid chun onnmhairí arm dleathacha ó Bhallstáit AE go tríú tíortha a rianú; á iarraidh ar an gComhairle, ar na Ballstáit agus ar SEGS clár oiliúna agus fothaithe acmhainneachta a chur ar bun d’oifigigh náisiúnta agus d’oifigigh AE maidir le rialuithe ar onnmhairiú arm le béim láidir ar thuiscint fhrithpháirteach den ocht gcritéar a chothú, ar mheasúnuithe riosca comhpháirteacha, ar choimircí a chur ar bun, agus ar fhíorú roimh agus i ndiaidh ceadúnúcháin; ag spreagadh do rialtais na mBallstát bearta a dhéanamh chun comhlíonadh níos fearr lena rialacháin úsáide deiridh a áirithiú, lena n-áirítear rialuithe tar éis a loingsithe a chur chun feidhme; ag cur béim ar an ngá le cistiú AE leordhóthanach a sholáthar chun a áirithiú go mbeidh na hacmhainní foirne is gá leo ar fáil ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal AE agus ag toscaireachtaí agus ambasáidí i dtíortha allmhairiúcháin chun measúnuithe riosca inmharthana, rialuithe úsáide deiridh agus fíoruithe tar éis a loingsithe a chur chun feidhme; á iarraidh ar SEGS agus ar COARM tuairisciú a dhéanamh ar iTrace faoi aon atreorú sainaitheanta earraí de thionscnamh AE mar chuid den tuarascáil bhliantúil;

52.  á chreidiúint gur cheart tábhacht an leibhéal AE atá ag dul i méid maidir le táirgeadh arm, na conclúidí ón gComhairle le déanaí maidir leis an gcóineasú san onnmhairiú arm agus bunú EPF a chomhlánú le sásra faireacháin agus rialaithe ar an leibhéal AE atá bunaithe ar chomhlíonadh iomlán na n-ocht gcritéar; á mheabhrú an sainmhíniú ar ‘bheartas Eorpach chumas agus armálacha’, mar a fhoráiltear in Airteagal 42(3) CAE; á chreidiúint nach féidir ‘comhthiomsú agus comhroinnt’ agus níos mó comhair i mbeartas arm agus beartas soláthair a bhaint amach ach amháin má tá rialuithe láidre ar onnmhairiú, socruithe faisnéise frithpháirtí agus grinnscrúdú parlaiminteach rialta curtha ar bun, agus má tá sásraí smachtbhanna láidre maidir le tionscail arna maoiniú ag AE infhorfheidhmithe i gcás nach gcomhlíontar na rialacha comhchoiteanna; á éileamh tuilleadh go bhféadfadh Parlaimint na hEorpa - in éineacht leis na parlaimintí náisiúnta - rialú parlaiminteach ar chomhbheartas slándála agus cosanta AE agus a bhuiséid a ráthú;

53.  á iarraidh ar COARM saincheist na trédhearcachta in onnmhairiú arm a scrúdú in éineacht le saincheist na trédhearcachta i gceadúnú onnmhairiúcháin dé-úsáide, agus baint amach cuir chuige chomhchoiteanna maidir le trédhearcacht thar an dá ionstraim a mheas; á chreidiúint gur cheart rialú an Choimisiúin ar thrádáil earraí dé-úsáide atá ag dul i méid, i gcomhthéacs chur i bhfeidhm Rialachán AE athbhreithnithe maidir le Dé-Úsáid, a bheith cothromaithe ag rannpháirtíocht feabhsaithe agus ag ról forléargais do Pharlaimint na hEorpa chun cuntasacht a áirithiú;

54.  á chur i bhfáth an tionchar díobhálach ar féidir a bheith ag onnmhairiú teicneolaíochtaí cibearfhaireachais neamhrialaithe ag cuideachtaí AE ar shlándáil bhonneagar digiteach AE agus ar chearta an duine; á chur in iúl gur cúis bhuartha di úsáid teicneolaíochtaí dé-úsáide cibearfhaireachais áirithe i gcoinne polaiteoirí, gníomhaithe agus iriseoirí atá ag dul i méid i gcónaí; ag cáineadh go láidir líon na gcosantóirí cearta an duine atá ag tabhairt aghaidh ar bhagairtí digiteacha atá ag dul i méid, lena n-áirítear sonraí i mbaol trí choigistiú trealaimh, cianfhaireachán agus sceitheadh sonraí; á éileamh, ina leith sin, a thábhachtaí atá nuashonrú tapa, éifeachtach, cuimsitheach ar Rialachán AE maidir le Dé-Úsáide; á athdhearbhú seasamh Pharlaimint na hEorpa maidir le hathmhúnlú an Rialacháin maidir le Dé-Úsáide, ina bhfuil sé mar aidhm cosc a chur ar threalamh cibearshlándála a onnmhairiú, a dhíol, a thabhairt cothrom le dáta agus a choinneáil, ar trealamh é ar féidir a úsáid chun brú faoi chois inmheánach a dhéanamh, lena n-áirítear faireachas ar an idirlíon; á chur in iúl gur díol sásamh di, ina leith sin, iarrachtaí na n-institiúidí Eorpacha atá ar siúl faoi láthair i gcomhthéacs na gcaibidlíochtaí idirinstitiúideacha atá ar siúl faoi láthair atá dírithe ar rialachán AE maidir le rialú ar onnmhairiú earraí dé-úsáide a nuashonrú;

55.  á mheas gur fabhrach iad comhairliúcháin rialta le Parlaimint na hEorpa, le parlaimintí náisiúnta, le húdaráis um rialú ar onnmhairiú arm, le comhlachais tionscail agus leis an tsochaí shibhialta chuig trédhearcacht fhiúntach; á iarraidh ar pharlaimintí náisiúnta dea-chleachtais tuairiscithe agus maoirseachta is fearr a mhalartú chun ról grinnscrúdaithe na bparlaimintí uile a fheabhsú i gcinntí maidir le rialú um onnmhairiú arm; á iarraidh ar COARM leanúint lena idirphlé leis an tsochaí shibhialta agus leis na tionscail ábhartha, mar aon lena chomhairliúcháin le Parlaimint na hEorpa agus le húdaráis um rialú ar onnmhairiú arm; ag spreagadh don tsochaí shibhialta agus don lucht acadúil chun a rannpháirtíocht agus a n-idirphlé le COARM a mhéadú agus grinnscrúdú neamhspleách ar onnmhairiú teicneolaíochta agus trealaimh cosanta a dhéanamh; á iarraidh ar Bhallstáit agus ar SEGS gníomhaíochtaí den sórt sin a thacú, lena n-áirítear trí níos mó acmhainní airgeadais;

56.  á chur in iúl an gá atá le forléargas parlaiminteach fiúntach, de mheon chonclúidí an 16 Meán Fómhair 2019 ón gComhairle, agus freagra bliantúil a thabhairt ar thuarascáil bhliantúil COARM le tuarascáil ó Pharlaimint na hEorpa chun íosmhéid grinnscrúdaithe pharlaimintigh a áirithiú;

57.  ag spreagadh do Bhallstáit chun cuidiú le tríú tíortha córais seiceála arm a chruthú, a fheabhsú agus a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis an gComhsheasamh;

o
o   o

58.  á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig Leasuachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát, chuig Ardrúnaí ECAT, agus chuig Ardrúnaí na Náisiún Aontaithe.

(1) IO L 239, 17.9.2019, lch. 16.
(2) IO C 453, 14.12.2018, lch. 1.
(3) IO C 437, 30.12.2019, lch. 1.
(4) IO L 17, 23.1.2018, lch. 40.
(5) IO L 139, 30.5.2017, lch. 38.
(6) IO L 330, 20.12.2019, lch. 53.
(7) IO C 85, 13.3.2020, lch. 1.
(8) An Conradh Trádála Arm, na Náisiúin Aontaithe, 13-27217.
(9) IO L 146, 10.6.2009, lch. 1.
(10) IO L 216, 20.8.2009, lch. 76.
(11) IO L 134, 29.5.2009, lch. 1.
(12) IO L 307, 15.11.2016, lch. 1.
(13) IO L 200, 7.8.2018, lch. 30.
(14) IO L 101, 1.4.2020, lch. 4.
(15) IO L 30, 31.1.2019, lch. 1.
(16) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16
(17) A/HRC/35/8.
(18) Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0451.
(19) IO C 337, 20.9.2018, lch. 63.
(20) IO C 399, 24.11.2017, lch. 178.
(21) Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0330.
(22) IO C 35, 31.1.2018, lch. 142.
(23) IO C 331, 18.9.2018, lch. 146.
(24) IO C 356, 4.10.2018, lch. 104.
(25) IO C 285, 29.8.2017, lch. 110.
(26) Institiúid Idirnáisiúnta Stócólm um Thaighde ar an tSíocháin (SIPRI), bileog eolais mhí an Mhárta 2020 dar teideal ‘Treochtaí in aistrithe idirnáisiúnta arm, 2019’.
(27) https://www.sanctionsmap.eu/#/main?checked=
(28) Conclúid 11 de chonclúidí ón gComhairle maidir le hathbhreithniú ar Chomhsheasamh 2008/944/CBES ón gComhairle an 8 Nollaig 2008 maidir le rialú ar onnmhairiú arm, mar a ghlac an Chomhairle (Gnóthaí Ginearálta), Comhairle an Aontais Eorpaigh, 12195/95, COARM 154, an Bhruiséal, an 16 Meán Fómhair 2019.

An nuashonrú is déanaí: 12 Eanáir 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais