Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2011(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0147/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0147/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0229

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 229kWORD 75k
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομανί στην Ευρώπη
P9_TA(2020)0229A9-0147/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομανί στην Ευρώπη (2020/2011(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τη Σύμβαση-πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, καθώς και τις εκθέσεις και τις συστάσεις της Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) και άλλων μηχανισμών του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άλλες συνθήκες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, της Διεθνούς Σύμβασης για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων, της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της Σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020» (COM(2011)0173) και τις εκθέσεις εφαρμογής και αξιολόγησης που την ακολούθησαν,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2013, για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη(5), καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την επιτάχυνση της ένταξης των Ρομά και της 13ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 14/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2010 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά και την οικεία έκθεση του 2013 σχετικά με τη διάσταση του φύλου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Απριλίου 2015, σχετικά με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Ρομά – αθιγγανοφοβία στην Ευρώπη και αναγνώριση από την ΕΕ της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ρομά κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την ανάγκη, στην περίοδο μετά το 2020, για ένα ισχυρότερο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και για την ενίσχυση του αγώνα κατά της αθιγγανοφοβίας(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων και την απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος τους στα κράτη μέλη της ΕΕ(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τις υστερούσες περιφέρειες της ΕΕ(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την άνοδο της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση(13),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2019, με τίτλο «Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά» (COM(2019)0406)(14),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2018, με τίτλο «Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση του πλαισίου της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά» (COM(2018)0785)(15),

–  έχοντας υπόψη τις διαδικασίες επί παραβάσει με τίτλο «Μη συμμόρφωση με την οδηγία 2000/43/ΕΚ για τη φυλετική ισότητα - Διακρίσεις εις βάρος παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση (αριθμοί διαδικασιών επί παραβάσει 20142174, 20152025 και 20152206),

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Η κατάσταση των γυναικών Ρομά» (SOC/585-EESC-2018),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Πόζναν των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων για την ένταξη των Ρομά στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μειονότητες και τις διακρίσεις την οποία διεξήγαγε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (EU-MIDIS II),

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Σύσταση Πολιτικής αριθ. 13 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI),

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Φτώχειας της Παγκόσμιας Τράπεζας του 2016 στον οποίο προσδιορίζονται με σαφήνεια οι πιο μειονεκτούσες περιφέρειες της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές εκθέσεις και συστάσεις ερευνητικών ιδρυμάτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν Ρομανί και δρουν υπέρ των Ρομανί, συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ της βάσης των Ρομανί,

–  έχοντας υπόψη τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών με τίτλο «Minority SavePack» (Πακέτο Προστασίας Μειονοτήτων) και «Πολιτική συνοχής για την ισότητα των περιφερειών και τη διατήρηση των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία για την εξουσιοδότηση εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0147/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομανί είναι η μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην Ευρώπη.

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο τόνιζε τη διαφορετικότητα που καλύπτει στην ευρύτητά του ο όρος-ομπρέλα «Ρομά»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω πλαίσιο δεν αναγνώριζε την πολυμορφία που χαρακτηρίζει τους πληθυσμούς Ρομανί· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος Ρομά ή ο διπλός όρος Σίντι & Ρομά χρησιμοποιήθηκε σε μια εποχή κατά την οποία οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων λάμβαναν αποφάσεις σχετικά με τις πολιτικές για τους Ρομά χωρίς πραγματική συμμετοχή των κοινοτήτων Ρομανί και, ως εκ τούτου, οι κοινότητες αυτές αισθάνονται αποξενωμένες εξαιτίας αυτού και ότι ο ορισμός αυτός που χρησιμοποιείται στις πολιτικές και στις συζητήσεις της ΕΕ δεν αντικατοπτρίζει την ετερογένεια της κοινότητας των Ρομανί και, ως εκ τούτου, συχνά επικρίνεται από αυτούς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυμορφία μεταξύ των Ρομανί θα αντικατοπτρίζεται πολύ καλύτερα στη νομοθετική πρόταση για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομανί μετά το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος «Ρομανί» περιλαμβάνει πληθυσμούς με καταγωγή Ρομά, Καλέ, Μανούχηδες, Lovara, Rissende, Boyash, Domare, Kalderash, Romanichild και Sinti· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος ορισμός, «Ρομανί», περιλαμβάνει πληρέστερα ακόμη και εκείνους που στιγματίζονται ως τσιγγάνοι αλλά δεν έχουν αντίστοιχες εθνοτικές καταβολές, όπως οι Αιγύπτιοι, οι Ασκάλι ή οι Πλανόβιοι,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό μέρος των Ρομανί στην Ευρώπη ζει υπό εξαιρετικά επισφαλείς συνθήκες, τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές, και σε πολύ κακές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες(16)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι Ρομανί στερούνται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους σε όλους τους τομείς της ζωής·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την έρευνα EU MIDIS II το 61 % των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι οι διακρίσεις κατά των ατόμων Ρομανί είναι ευρέως διαδεδομένες στη χώρα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι βαθιά ριζωμένος, επίμονος και διαρθρωτικός και συχνά θεσμικός και κυβερνητικός αντιτσιγγανισμός εξακολουθεί να υφίσταται σε όλα τα επίπεδα της ευρωπαϊκής κοινωνίας και εκδηλώνεται καθημερινά ως μείζον εμπόδιο για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των Ρομανί ως πολιτών της ΕΕ που απολαμβάνουν πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, την κοινωνική ένταξη και την ισότητα, σε όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της απασχόλησης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομανί εξακολουθούν να υποφέρουν από αυξημένο επίπεδο ρητορικής μίσους· συγκεκριμένα δημοσίως, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από δημόσια πρόσωπα, πολιτικούς και αξιωματούχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται επίσης αστυνομική βία, συμπεριλαμβανομένης της συλλογικής τιμωρίας, του φυλετικού χαρακτηρισμού, του στεγαστικού και σχολικού διαχωρισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεπάρκειες στο κράτος δικαίου, στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, έχουν ως αποτέλεσμα ανεπαρκές επίπεδο προστασίας και πρόσβασης στη δικαιοσύνη στα θύματα αστυνομικής βίας και ότι συχνά τα θύματα διώκονται από τις κρατικές αρχές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού μέσω της ισχύουσας νομοθεσίας κατά των διακρίσεων δεν επαρκεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν επιδεικνύουν αποφασιστικότητα για τη διάρρηξη του φαύλου κύκλου αντιτσιγγανισμού, ιδίως στις σχέσεις των Ρομανί με τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές διοικητικές αρχές, για τη διασφάλιση της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων κατά των Ρομανί πολιτών τους και για την εξασφάλιση της πλήρους άσκησης των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρατσισμός κατά των Ρομανί έχει οδηγήσει σε πράξεις βίας και δολοφονίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρενόχληση λόγω μίσους και τα εγκλήματα μίσους κατά ατόμων Ρομανί παραμένουν σε αξιοσημείωτα υψηλά επίπεδα και ότι τα περισσότερα περιστατικά που υποκινούνται από μίσος δεν καταγγέλλονται·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την έρευνα EU MIDIS II το 2016 περίπου 80 % των Ρομά στα εννέα κράτη μέλη της ΕΕ με τους μεγαλύτερους πληθυσμούς Ρομά ζει κάτω από το όριο της φτώχειας της χώρας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια είναι τόσο αποτέλεσμα όσο και μοχλός του αντιτσιγγανισμού, του αποκλεισμού από την εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία και τη στέγαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικός στόχος της στρατηγικής ΕΕ 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη είναι η εξάλειψη του κινδύνου φτώχειας που απειλεί 20 εκατομμύρια άτομα, συμπεριλαμβανομένων των Ρομανί· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού μειώθηκε κατά 3,1 εκατομμύρια μεταξύ του 2008 και του 2017, και ότι η ΕΕ εξακολουθεί να απέχει πολύ από τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση του αριθμού αυτού κατά 20 εκατομμύρια έως το 2020·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο των ατόμων καταγωγής Ρομανί ζει σε σπίτια χωρίς ύδρευση και ένας στους 10 σε σπίτια χωρίς ηλεκτρικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις λίγο περισσότερα από τα μισά έχουν τουαλέτα ή ντους εσωτερικού χώρου και ότι το 78 % των Ρομανί ζουν σε υπερπλήρεις κατοικίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός Ρομανί εξακολουθεί να ζει σε αυθαίρετους, ανθυγιεινούς και παράτυπους καταυλισμούς σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί δεν διαθέτουν έγγραφα ταυτοποίησης και δεν έχουν ασφάλιση υγείας(17)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % των Ρομανί υφίστανται διακρίσεις όταν προσπαθούν να αγοράσουν ή να ενοικιάσουν κατοικία και δεν γνωρίζουν επαρκώς τα δικαιώματά τους όσον αφορά την ισότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ενισχυθεί, όπου είναι δυνατόν, η τακτοποίηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ιδίως σε ανεπίσημα πλαίσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση των άτυπων συνθηκών (εξώσεις) πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλα συνοδευτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς εναλλακτικής στέγασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ληφθεί κανένα νομικό ή πολιτικό μέτρο κατά κρατών μελών προκειμένου να δώσουν τέλος στον οικιστικό διαχωρισμό και στις αναγκαστικές εξώσεις και να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε ποιοτική στέγαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπως καθαρό νερό και αποχέτευση, έχει αρνητικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της υγείας και επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική ένταξη εν γένει·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το προσδόκιμο ζωής και η κατάστασης της υγείας της μειονότητας Ρομανί παραμένουν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους μη Ρομανί· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση είναι 76 έτη για τους άνδρες και 82 έτη για τις γυναίκες, ενώ για τους Ρομανί το προσδόκιμο αυτό υπολογίζεται σε 10 έτη λιγότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας στην ΕΕ είναι 4,3 τοις χιλίοις επί των γεννήσεων ζώντων τέκνων, και ότι υπάρχουν στοιχεία ότι το ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο μεταξύ των κοινοτήτων των Ρομά·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Ρομανί υποφέρουν από εξαιρετικά υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ένα στα δύο παιδιά Ρομανί πηγαίνει στο νηπιαγωγείο ή σε παιδικό σταθμό και πολύ μικρό ποσοστό συνεχίζει το σχολείο μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 50 % των Ρομανί ηλικίας από έξι έως 24 ετών δεν βρίσκονται σε εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 21 % των γυναικών Ρομανί και το 25 % των ανδρών Ρομανί ηλικίας από 16 έως 24 ετών έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) ή ανώτερη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2019, το 68 % των παιδιών Ρομανί εγκατέλειψε πρόωρα την εκπαίδευση, παρά τον στόχο του 10 % του προηγούμενου πλαισίου για τους Ρομά και της στρατηγικής ΕΕ 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 18 % των παιδιών Ρομανί προχώρησαν σε υψηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ οι συχνές απουσίες και τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μεταξύ των μαθητών Ρομανί ήταν σημαντικά υψηλότερα από ό,τι σε άλλες κατηγορίες μαθητών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεροληπτική εσφαλμένη διάγνωση πολλών παιδιών Ρομανί ως ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οδηγεί σε δυσανάλογο αριθμό παιδιών Ρομανί που φοιτούν σε σχολεία για παιδιά με αναπηρίες, τα οποία διαχωρίζονται από το κανονικό σχολικό σύστημα και συχνά λαμβάνουν εκπαίδευση κατώτερης ποιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο άμεσος και έμμεσος διαχωρισμός των παιδιών Ρομανί αποτελεί φαινόμενο που εξακολουθεί να εφαρμόζεται από κράτη μέλη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομανί αντιμετωπίζουν διακρίσεις κατά την πρόσβαση σε πρωτοβουλίες απασχόλησης όπως οι Εγγυήσεις για τη νεολαία και ότι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης συχνά δεν έχουν την ικανότητα να τους προσεγγίσουν ή εφαρμόζουν πρακτικές έμμεσων διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αμειβόμενης εργασίας για τους Ρομανί ηλικίας 20 έως 64 ετών ήταν 43 % και βρισκόταν πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (70 %) το 2015, ότι οι νέοι βρίσκονται σε πολύ χειρότερη κατάσταση, με το 63 % των Ρομανί ηλικίας 16-24 ετών να βρίσκεται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ που αντιστοιχεί σε 12 %, και ότι τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντικό χάσμα των φύλων, με το 72 % των νέων γυναικών Ρομανί να βρίσκεται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης έναντι ποσοστού 55 % των νέων ανδρών Ρομανί· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % των ανδρών Ρομανί και το 22 % των γυναικών Ρομανί έχουν κάποια μορφή αμειβόμενης απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την έγκριση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων τέθηκαν στο επίκεντρο το θεμελιώδες δικαίωμα προς εργασία όλων των ατόμων και η ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων, με θετικό αντίκτυπο στις ζωές των ατόμων που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως οι Ρομανί· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Ρομανί που ζουν στα όρια της ακραίας φτώχειας αναγκάζονται λόγω της κατάστασης αυτής να δεχτούν θέσεις εργασίας με μισθό πολύ χαμηλότερο του κατώτατου μισθού, ότι άλλοι αναγκάζονται να επιβιώνουν με άτυπες δραστηριότητες, όπως συλλογή άχρηστων μετάλλων ή πλαστικών μπουκαλιών, με αποτέλεσμα να αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό οι ευκαιρίες εκμετάλλευσης αυτών των ατόμων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις εμπειρογνωμόνων και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2019 σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά αναγνωρίζουν ότι οι παράγοντες επιτυχίας περιλαμβάνουν διατομεακές, εγκάρσιες και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και του πολυδιάστατου αποκλεισμού και ότι οι γυναίκες Ρομανί, οι Ρομανί ΛΟΑΔ και οι Ρομανί με αναπηρία αντιμετωπίζουν διατομεακές διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση αναφέρει ως μία από τις προτεραιότητες την ανάγκη να επικουρούνται οι Ρομανί όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη με εστίαση στα θύματα διατομεακών διακρίσεων και να ενισχυθεί η ικανότητα των φορέων ισότητας να αντιμετωπίζουν τις διακρίσεις σε βάρος των Ρομανί·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες Ρομανί πλήττονται ιδιαίτερα όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και συχνά αντιμετωπίζουν οξυμένες μορφές λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής, φυλετικής παρενόχλησης και εθνοτικού διαχωρισμού σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες Ρομανί τοποθετούνται σε ξεχωριστά δωμάτια με ξεχωριστούς χώρους υγιεινής και εστίασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι γυναίκες Ρομανί έχουν υποβληθεί σε συστηματικές πρακτικές αναγκαστικής στείρωσης και δεν έχουν κατορθώσει να λάβουν επαρκείς επανορθώσεις, όπως αποζημίωση, για τις συνεπαγόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικές αδικίες συνδέονται συχνά με κινδύνους για την υγεία και αρνητικές συνέπειες για τους Ρομανί και ότι τα άτομα αυτά πλήττονται δυσανάλογα από τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, έχουν μικρότερη πρόσβαση σε περιβαλλοντικούς πόρους και υπηρεσίες και υφίστανται διακρίσεις ως προς το δικαίωμά τους στην ενημέρωση, στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρώτο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά έθεσε την ανάγκη βελτίωσης της κατάστασης των Ρομανί στην ευρωπαϊκή ατζέντα πολιτικής, δημιούργησε ζωτικής σημασίας θεσμικές δομές και δίκτυα και άσκησε πίεση στα κράτη μέλη για να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση των αδυναμιών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του τρέχοντος πλαισίου της ΕΕ, είναι απαραίτητο να συνεχιστούν και να βελτιωθούν οι εθνικές στρατηγικές ένταξης για τους Ρομανί, καθοδηγούμενες από μια πρόταση για την περίοδο μετά το 2020, με την οποία θα επιδιωχθεί η ενισχυμένη συμμόρφωση των κρατών μελών και θα προωθηθεί η χρήση πιο δεσμευτικών στόχων για την αύξηση της δέσμευσης και της λογοδοσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλύτερη εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών απαιτεί την ενσωμάτωση των στρατηγικών αυτών στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές τομεακές πολιτικές, καθώς και την αποτελεσματικότερη χρήση της ενωσιακής χρηματοδότησης, ιδιαίτερα για μακροπρόθεσμα σχέδια ένταξης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται νομοθετική πρόταση για την ισότητα, την ένταξη, τη συμμετοχή των Ρομά και την καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού, η οποία θα πρέπει να καταρτιστεί με βάση πιο ρεαλιστικά ποσοτικά και ποιοτικά αναλυτικά δεδομένα που θα συλλεγούν με την υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών Ρομανί (τροπ. 87), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το τοπικό επίπεδο·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κουλτούρα Ρομανί αποτελεί μέρος της κουλτούρας και των αξιών της Ευρώπης και έχουν συμβάλει στον πολιτιστικό πλούτο, την ποικιλομορφία, την οικονομία και την κοινή ιστορία της ΕΕ (τροπ. 89)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία και η ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέεται με εθνικές μειονότητες στα κράτη μέλη διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην κοινωνική συνοχή·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη και την αποτελεσματική εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης για τα άτομα καταγωγής Ρομανί μετά το 2020 από τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών και να συμπληρωθεί από χρηματοδότηση της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί και ενισχυμένοι μηχανισμοί εποπτείας και κυρώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα κονδύλια διατίθενται για στόχους και έργα με τον μεγαλύτερο δυνατό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην κατάσταση των Ρομανί και ότι δαπανώνται όπως πρέπει χωρίς καταχρήσεις·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 50 % των Ρομανί της Ευρώπης ζουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάστασή τους παραμένει ιδιαίτερα προβληματική στις περισσότερες από τις υποψήφιες, εν δυνάμει υποψήφιες και γειτονικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει ισχυρή επίδραση στην κατάστασή τους μέσω των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, καθώς και μέσω της χρηματοδοτικής συνδρομής·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστούν αποτελεσματικότερα η ισότιμη συμμετοχή και η ενδυνάμωση της θέσης των Ρομανί, από όλα τα επίπεδα, στη διαδικασία χάραξης πολιτικής: οι τοπικοί, περιφερειακοί, εθνικοί και ευρωπαϊκοί συμφεροντούχοι (ΜΚΟ, ακτιβιστές, εμπειρογνώμονες, μέλη της κοινότητας κ.λπ.) θα πρέπει να συμμετέχουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των δημόσιων πολιτικών που αφορούν τα άτομα καταγωγής Ρομανί για την περίοδο μετά το 2020·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από τις μειονεκτούσες κοινότητες Ρομανί συχνά μένουν στο περιθώριο και αποκλείονται από τα οφέλη των εθνικών προγραμμάτων ένταξης λόγω των περιορισμών των μεθοδολογιών χαρτογράφησης που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό κοινοτήτων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων των προγραμμάτων, οι αναλύσεις θα πρέπει να στοχεύουν με ακρίβεια τη γεωγραφική περιοχή και τον αριθμό οικογενειών και ατόμων που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικό αποκλεισμό·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι ένταξης των Ρομανί θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους οριζόντιους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως με το σχέδιο ανάκαμψης, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, τη νέα κοινή γεωργική πολιτική, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη, την ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική, τη στρατηγική για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική στήριξη αποτελεί βασικό στοιχείο για την ένταξη των Ρομανί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρεία κινητοποίηση βασικών συμφεροντούχων σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων στο Συμβούλιο, είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστούν η πολιτική δέσμευση και η λογοδοσία των κρατών μελών·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντιτσιγγανισμός υπάρχει στις κοινωνίες μας εδώ και αιώνες και ότι έλαβε την πιο βάναυση μορφή του κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, όταν σύμφωνα με τους υπολογισμούς εξοντώθηκαν 500 000 Ρομανί· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντιτσιγγανισμός έλαβε τη μορφή σχεδόν 500 ετών σκλαβιάς για τους Ρομανί στη Ρουμανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετώπισαν για αιώνες, οι Ρομανί δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν αποτελεσματικά και σημαντικά από τη συνεχή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έμειναν στο περιθώριο και, συνεπώς, οι ανισότητες μεταξύ των Ρομανί και του γενικού πληθυσμού αυξήθηκαν·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της COVID-19 έχει καταδείξει ότι η κατάσταση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων Ρομανί σε υπερπλήρη συγκροτήματα και καταυλισμούς έχει επιδεινωθεί, ότι ο ρατσισμός, οι διακρίσεις, ο αποκλεισμός, η αστυνομική βία κατά των Ρομανί και οι αντιτσιγγανικές συμπεριφορές εναντίον των Ρομανί έχουν επιδεινωθεί λόγω της εξάπλωσης του ιού και ότι, λόγω της περιορισμένης πρόσβασης σε επαρκή υγειονομική περίθαλψη, πόσιμο νερό, αποχέτευση και τροφή, οι Ρομανί διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από την COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η κρίση COVID-19 έχει επισημάνει, σαφέστερα παρά ποτέ, την επείγουσα ανάγκη για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αντιμετωπίσουν την ένταξη των Ρομανί· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν επείγουσα στήριξη και ιατρική περίθαλψη προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της κρίσης COVID-19 απειλούν να επηρεάσουν σκληρότατα τον πληθυσμό των Ρομανί και να βαθύνουν τις υφιστάμενες ανισότητες σε όλους τους τομείς προτεραιότητας της ένταξης των Ρομανί·

Νομοθετική πρόταση της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη, τη συμμετοχή των Ρομανί και την καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού· στρατηγική πρόταση της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020, προτεραιότητες και επαρκής χρηματοδότηση

1.  σημειώνει ότι οι Ρομανί υφίστανται επίμονο αντιτσιγγανισμό – μια ειδική μορφή ρατσισμού – που οδηγεί στα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει με λύπη ότι παρά τη συνεχή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ και παρά τις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ένταξης των Ρομανί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, η συνολική κατάσταση των Ρομανί στην ΕΕ δεν βελτιώθηκε· συχνά λόγω του επίμονου αντιτσιγγανισμού και της έλλειψης πολιτικής βούλησης· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δώσει το παράδειγμα και να εισαγάγει μια «πολιτική ενσωμάτωσης των Ρομανί» προκειμένου να ενσωματωθεί η οπτική των Ρομανί σε όλα τα στάδια και επίπεδα των γενικών πολιτικών, προγραμμάτων και έργων, χωρίς όμως να αποκλείεται η στοχευμένη προσέγγιση, και να αποτρέπονται οι διακρίσεις στην πολιτική της ΕΕ εν γένει και να διευκολύνεται η θετική δράση και η ενεργός προσέγγιση των Ρομανί· καλεί τα κράτη μέλη επίσης να ακολουθήσουν αυτή την πορεία και να χαράξουν πολιτικές που συμβάλλουν στην ενεργή ένταξη των Ρομανί στις κοινωνίες μας·

2.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την ισότητα, την ένταξη, τη συμμετοχή των Ρομανί και την καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού, βάσει ενδελεχούς εκτίμησης επιπτώσεων και σε συστηματικές διαβουλεύσεις με τους Ρομανί, εμπειρογνώμονες (υπέρ) Ρομανί και ΜΚΟ από εθνικό, περιφερειακό και ιδίως τοπικό επίπεδο, καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους συμφεροντούχους, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο FRA· θεωρεί ότι η πρόταση αυτή θα μπορούσε να βασιστεί στο άρθρο 19 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κατάλληλη δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω εθνοτικής καταγωγής των Ρομανί· θεωρεί ότι η σύσταση του Συμβουλίου που εφαρμόστηκε προηγουμένως δεν αποτελεί επαρκή μορφή πράξης, δεδομένου ότι δεν ήταν νομικά δεσμευτική και δεν είχε επαρκή θετικό αντίκτυπο στα άτομα καταγωγής Ρομανί· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την εσωτερική ανομοιογένεια της κοινότητας στους τομείς προτεραιότητας της πρότασης για την περίοδο μετά το 2020, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο, και την ενθαρρύνει ένθερμα να χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό «Ρομανί» όταν αναφέρεται σε ομάδες Ρομανί στις πολιτικές και συζητήσεις της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020· σημειώνει ότι η ισότιμη συμμετοχή σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, η πολιτική συμμετοχή, καθώς και η γλώσσα, οι τέχνες, ο πολιτισμός και η ιστορία των Ρομανί θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στην πρόταση για τους Ρομανί για την περίοδο μετά το 2020, ως πρόσθετα μέτρα στους τέσσερις κύριους τομείς προτεραιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της στέγασης και της υγειονομικής περίθαλψης·

3.  είναι της γνώμης ότι η πρόταση πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην επίτευξη σημαντικού θετικού αντικτύπου· πρέπει να συνδυάζει τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές με μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου για την εξάλειψη ανισοτήτων σχετικά με τη στέγαση, την υγεία, την απασχόληση και την εκπαίδευση· πρέπει να περιλαμβάνει ειδικούς, συγκρίσιμους, εφικτούς, δεσμευτικούς και χρονικά δεσμευτικούς στόχους για την προστασία και τη βελτίωση της ένταξης των Ρομανί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε ομάδες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, όπως οι νέοι, οι γυναίκες και τα κορίτσια, τα άτομα ΛΟΑΔΜ και τα άτομα με αναπηρίες, για την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, της προσχολικής ανάπτυξης και για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του διαχωρισμού· να δώσει προτεραιότητα στην υιοθέτηση προσέγγισης δικαιοσύνης, λαμβανομένης υπόψη της συλλογικής και διαρθρωτικής φύσης των διακρίσεων εις βάρος των Ρομανί· τονίζει ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο μετά το 2020 θα πρέπει να επικεντρωθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας και του αντιτσιγγανισμού, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και υγείας και στον συνδυασμό στοχευμένης και γενικής προσέγγισης·

4.  σημειώνει ότι, για να καταστεί η μελλοντική ενωσιακή διαδικασία ένταξης των Ρομανί επιτυχής και αξιόπιστη, απαιτείται μια θεμελιώδης αλλαγή προσέγγισης, μεταβαίνοντας από την πατερναλιστική προσέγγιση στη μη πατερναλιστική προσέγγιση κατά την ανάπτυξη πολιτικών προς τους Ρομανί· τονίζει ότι οι εθνικές προσπάθειες για την ένταξη των Ρομανί θα πρέπει να εντατικοποιηθούν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε όσα κράτη μέλη έχουν μεγάλο πληθυσμό Ρομανί, όπου μια αναποτελεσματική διαδικασία ένταξης των Ρομανί θέτει μακροοικονομικές προκλήσεις, εμβαθύνει τις περιφερειακές ανισότητες και, ως εκ τούτου, παρεμποδίζει την κοινωνική συνοχή της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η στήριξη της ΕΕ στις χώρες αυτές πρέπει να είναι στο ύψος των προκλήσεων και ότι πρέπει να αφιερωθεί μεγαλύτερη προσοχή στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των μέτρων σε αυτές τις χώρες, είναι της άποψης ότι η πρόταση για τη στρατηγική για την περίοδο μετά το 2020 θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μια εξωτερική συνιστώσα όσον αφορά τις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες, καθώς και τις χώρες της γειτονίας, μέσω της οποίας η ΕΕ θα μπορούσε να στηρίξει αυτές τις χώρες για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων μακροπρόθεσμων στρατηγικών για την ένταξη των Ρομανί και να προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η στέγαση και η απασχόληση·

5.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ των βασικών χρηματοδοτικών μέσων και των μέσων πολιτικής της ΕΕ, αφενός, και αφετέρου των στόχων που συνδέονται με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την ένταξη των Ρομανί, όπως ορίζονται στην νομικά δεσμευτική πρόταση της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να κινητοποιήσει χρηματοδότηση για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομανί στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 και του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ· επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι οντότητες οι οποίες εμπλέκονται σε πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις κατά των Ρομανί ή λαμβάνουν αποφάσεις ή θέτουν σε εφαρμογή μέτρα για τον σκοπό αυτό, δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις χώρες της διεύρυνσης να προσαρμόσουν τους υφιστάμενους γενικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και να εξασφαλίσουν την ευελιξία τους για τη μικτή χρήση των κονδυλίων στις κοινότητες Ρομανί με την παροχή πρόσβασης στις πληροφορίες, την ευαισθητοποίηση, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την παροχή τεχνικής βοήθειας και εγγυήσεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης· είναι της άποψης ότι οι πόροι συχνά δαπανώνται αποτελεσματικότερα σε τοπικό επίπεδο από τις τοπικές κυβερνήσεις και τις ΜΚΟ, καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αυξήσει τα κονδύλια που χορηγούνται απευθείας σε αυτές και να μεριμνήσει για τη συμμετοχή τοπικών εκπροσώπων των Ρομανί στην υλοποίηση· είναι της άποψης ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών των Ρομανί και υπέρ των Ρομανί, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πιο ευέλικτες απαιτήσεις συγχρηματοδότησης, δεδομένου ότι πολλές ΜΚΟ, ιδίως από το τοπικό επίπεδο, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συνεισφέρουν οι ίδιες οικονομικά, γεγονός που αποτελεί εμπόδιο για την πρόσβαση των ΜΚΟ βάσης σε πόρους της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανησυχίες σχετικά με τον ολοένα συρρικνούμενο χώρο της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η επιδημία του κορονοϊού μπορεί να οδηγήσει σε περικοπές στα προγράμματα για τα δικαιώματα και τις αξίες στο ΠΔΠ της περιόδου 2021-2027, οι οποίες θα επηρεάσουν αρνητικά τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που υπερασπίζονται τις κοινότητες Ρομανί και έτσι θα επηρεάσουν και την προσέγγιση των κοινοτήτων Ρομανί· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτόν τον κίνδυνο·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να συμπληρώνουν τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ για να βελτιώσουν την κατάσταση των Ρομανί· καλεί τα κράτη μέλη να αναφέρουν το επίπεδο χρηματοδότησης που απαιτείται για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων για την ένταξη των Ρομανί και να δηλώσουν το διαθέσιμο χρηματικό ποσό από τον εθνικό προϋπολογισμό και τον ενωσιακό προϋπολογισμό για τα εν λόγω μέτρα·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν καλύτερες μεθοδολογίες χαρτογράφησης για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες Ρομανί και ενισχυμένους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς στις οικείες περιφερειακές και τοπικές δομές ανάπτυξης που να δίνουν τη δυνατότητα πιο στοχευμένων επενδύσεων στις περιθωριοποιημένες κοινότητες Ρομανί και καλύτερης συμπερίληψης των κοινοτήτων Ρομανί στην εκτέλεση των κονδυλίων ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κονδύλια που διατίθενται φτάνουν στους Ρομανί και ότι δαπανώνται όπως πρέπει και χωρίς καταχρήσεις·

Συλλογή αναλυτικών δεδομένων

8.  επισημαίνει την ανάγκη για συστηματική συλλογή έγκυρων αναλυτικών δεδομένων, ανά εθνοτική ομάδα και φύλο, ώστε να υποβοηθείται η ανάλυση αναγκών και πλαισίου, να επικουρείται ο καθορισμός στόχων και δεικτών αντικτύπου προκειμένου να διασφαλίζεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα στην αντιστοίχιση των αναγκών με τον προγραμματισμό και την κατάρτιση προϋπολογισμού, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ· δίνει έμφαση στη σημασία της αξιολόγησης επιπτώσεων με τη μέθοδο του αντιπαραδείγματος, προκειμένου να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των πλαισίων πολιτικής και της εφαρμογής τους στην πράξη· υπενθυμίζει ότι το χάσμα μεταξύ της φιλοδοξίας και της ικανότητας των υφιστάμενων υποδομών να επιτύχουν αποτελέσματα αποτελεί σημαντικό περιορισμό, λόγω της έλλειψης σχεδιασμού με βάση δεδομένα, ανεπαρκούς προϋπολογισμού και της εμφάνισης νέων απρόβλεπτων αναγκών·

9.  υπενθυμίζει ότι το 2016 το ΕΕΣ διαπίστωσε ότι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της προόδου των ΕΣΕΡ αποτέλεσαν σημαντική πρόκληση για όλα τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις· καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει καινοτόμες προσεγγίσεις προσανατολισμένες στα αποτελέσματα και βασιζόμενες σε δεδομένα ως άμεση συνεισφορά στην επόμενη γενιά προγραμμάτων·

10.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για μια κοινή μεθοδολογία συλλογής και δημοσίευσης δεδομένων σχετικά με την ισότητα, με ανάλυση ανά εθνοτική καταγωγή, όπως ορίζεται στην οδηγία της ΕΕ για τη φυλετική ισότητα, η οποία να είναι εθελοντική, ανώνυμη και να διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον αυτοπροσδιορισμό και τη διαβούλευση με τις σχετικές κοινότητες, προκειμένου να λαμβάνονται αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα σύμφωνα με τα σχετικά εθνικά νομικά πλαίσια και τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων με σκοπό την υποστήριξη τεκμηριωμένων πολιτικών, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών και των μέτρων που λαμβάνονται και τον εντοπισμό διαρθρωτικών προβλημάτων·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για να καθορίσουν δείκτες αναφοράς και να κατευθύνουν την ανάπτυξη των προγραμμάτων πολιτικής· τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να αναπτυχθεί ένα ακριβέστερο προφίλ του πληθυσμού Ρομανί και των αναγκών τους, μεταξύ άλλων και στις υποψήφιες χώρες· υπογραμμίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα ήταν καίριας σημασίας στο πλαίσιο αυτό·

Ίση συμμετοχή των Ρομανί στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, εθνικές στρατηγικές ένταξης

12.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει έναν μηχανισμό χωρίς αποκλεισμούς για να διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, εμπειρογνωμόνων και μελών της κοινότητας από όλα τα επίπεδα, τόσο Ρομανί όσο και υποστηρικτών των Ρομανί, με μετατόπιση από μια πατερναλιστική προσέγγιση σε μια μη πατερναλιστική, συμπεριλαμβανομένων όσων δραστηριοποιούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου στη συζήτηση προσανατολισμού και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την διαπαιδαγώγηση ψηφοφόρων και την εκλογική συμμετοχή μεταξύ των Ρομανί·

13.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια Ειδική Ομάδα Ρομανί σε επίπεδο ΕΕ για να διευκολύνει την ένταξη των Ρομανί σε διάφορους τομείς πολιτικής και την ενδυνάμωση των Ρομανί, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων όλων των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση και την εφαρμογή των ενωσιακών και των εθνικών πολιτικών για τους Ρομανί, με ουσιαστικό, αξιοπρεπή, αμερόληπτο, χωρίς αποκλεισμούς και διαφανή τρόπο· καλεί τα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο κατά τη χάραξη των δικών τους εθνικών στρατηγικών ένταξης για τους Ρομανί μετά το 2020· τονίζει ότι οι τοπικοί και περιφερειακοί συμφεροντούχοι, μεταξύ των οποίων ΜΚΟ, ακτιβιστές, τοπικοί εμπειρογνώμονες, περιφερειακοί εμπειρογνώμονες, μέλη της κοινότητας, άτομα που έχουν υποστεί αντιτσιγγανισμό πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των εθνικών στρατηγικών ένταξης και άλλων δημόσιων πολιτικών για τους Ρομανί, ανάγοντας τη συμμετοχή των Ρομανί σε δεσμευτικό κοινό πρότυπο ποιότητας για το μελλοντικό πλαίσιο και τις εθνικές στρατηγικές·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομανί για την περίοδο μετά το 2020, συνοδευόμενες από ένα σφαιρικό κοινό πλαίσιο αξιολόγησης και με επαρκή προκαθορισμένο προϋπολογισμό, ο οποίος θα είναι ενσωματωμένος στους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς προϋπολογισμούς, θα υπόκειται σε περιοδική επανεξέταση και αξιολόγησης και θα αντικατοπτρίζει την κλίμακα των αναγκών κοινωνικής ένταξης των Ρομανί· τονίζει ότι, κατά την κατάρτιση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών προϋπολογισμών, η ένταξη των Ρομανί πρέπει να συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες· καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού σε μια οριζόντια προσέγγιση στις εθνικές στρατηγικές τους για την ένταξη, σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις μια αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων των εθνικών στρατηγικών ένταξης·

Αντιτσιγγανισμός και διατομεακές διακρίσεις

15.  επαναλαμβάνει τη θέση του και τις συστάσεις που διατύπωσε με το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού· δεδομένου ότι έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής περιορισμένα μέτρα, καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τις συστάσεις αυτές στην πρότασή της της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη, τη συμμετοχή των Ρομανί και την καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού, ιδίως τις συστάσεις που αφορούν τον αντιτσιγγανισμό, την αλήθεια και τη συμφιλίωση, καθώς αυτές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την οικοδόμηση μιας ισχυρής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας· απορρίπτει σθεναρά το πολιτικό αφήγημα και τον λαϊκισμό που αποσκοπούν στην προώθηση κυβερνητικών πολιτικών οι οποίες ενθαρρύνουν τον αντιτσιγγανισμό, μετατρέπουν τους Ρομανί σε εξιλαστήρια θύματα και προάγουν τις διακρίσεις ή τον διαχωρισμό τόσο άμεσα όσο και έμμεσα· είναι της άποψης ότι οι εν λόγω πολιτικές ενέργειες δεν αντιβαίνουν μόνο στα εθνικά συντάγματα, αλλά και στα θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες, όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναλαμβάνει άμεση δράση κινώντας διαδικασίες επί παραβάσει όταν υπάρχει κίνδυνος παραβίασης του δικαίου της ΕΕ·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν επίσημα τον αντιτσιγγανισμό ως ειδική μορφή ρατσισμού κατά των Ρομανί·

17.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τον αντιτσιγγανισμό στους βασικούς τομείς της πρότασης για την περίοδο μετά το 2020 έναντι των Ρομανί και ζητεί αποτελεσματικά ευρωπαϊκά και εθνικά νομοθετικά μέτρα και μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου τόσο στα κράτη μέλη όσο και στις χώρες της διεύρυνσης· θεωρεί ότι η καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού είναι οριζόντιο ζήτημα και ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλους τους τομείς πολιτικής της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι νέες τεχνολογίες που σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται από τις αρχές επιβολής του νόμου δεν δημιουργούν κινδύνους διακρίσεων για φυλετικές και εθνοτικές μειονότητες· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει περαιτέρω το έργο των εθνικών φορέων ισότητας (ΕΦΕ) στην ανάπτυξη και την εφαρμογή του μελλοντικού πλαισίου πολιτικής· ζητεί περαιτέρω από την Επιτροπή να αναπτύξει ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των εθνικών φορέων ισότητας και των εθνικών σημείων επαφής για τους Ρομανί προκειμένου να καταπολεμηθεί ο αντιτσιγγανισμός· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ουσιαστική ανεξαρτησία, την εντολή και τους απαραίτητους πόρους των φορέων ισότητας προκειμένου να τους δώσουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους στον τομέα της προώθησης και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και των Ρομανί· είναι της άποψης ότι οι φορείς ισότητας είναι οι κατάλληλοι οργανισμοί για τη συλλογή δεδομένων και την καταγραφή των τάσεων όσον αφορά τον αντιτσιγγανισμό και τη διοχέτευσή τους στο ευρωπαϊκό επίπεδο·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ισότητα ενώπιον του νόμου για τους Ρομανί· καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύσουν τους Ρομανί από απειλές ακροδεξιών ομάδων, να διερευνήσουν περιπτώσεις αστυνομικής βίας και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των Ρομανί στις δυνάμεις επιβολής του νόμου και στις δυνάμεις ασφαλείας·

19.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν κατευθυντήριες γραμμές και να αναπτύξουν προγράμματα κατάρτισης των αστυνομικών δυνάμεων κατά της δυσανάλογης ποινικοποίησης των Ρομανί, των διακρίσεων λόγω εθνοτικού χαρακτηρισμού, των υπερβολικών διαδικασιών ελέγχου στον δρόμο, των αναίτιων εφόδων σε καταυλισμούς Ρομανί, της αυθαίρετης δήμευσης και καταστροφής περιουσίας, της υπερβολικής χρήσης βίας κατά τη σύλληψη, των επιθέσεων, απειλών, εξευτελιστικής μεταχείρισης, σωματικής κακοποίησης και στέρησης δικαιωμάτων κατά την ανάκριση και την κράτηση από την αστυνομία, της ανεπαρκούς αστυνόμευσης σε περιπτώσεις εγκλημάτων που διαπράττονται κατά ατόμων Ρομανί, όπου παρέχεται ελάχιστη ή μηδενική συνδρομή, προστασία (όπως στις περιπτώσεις εμπορίας ή για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας) ή έρευνα στην περίπτωση εγκλημάτων που καταγγέλλονται από Ρομανί (ιδιαίτερα εγκλημάτων μίσους)· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η πλήρης διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων θα αναλαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές· καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν κατάλληλα ένδικα μέσα·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης σύμφωνα με τις οποίες το φαινόμενο της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο απαιτεί περαιτέρω ανάλυση και δράση με σκοπό τη θέσπιση ρυθμίσεων και την εύρεση νέων τρόπων καταπολέμησης της ρητορικής αυτού του είδους, όπως εναλλακτικό αφήγημα και τεχνολογίες επαλήθευσης των γεγονότων·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική πρακτική εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα και της απόφασης-πλαισίου για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία προκειμένου να καταπολεμήσουν τον συνεχιζόμενο αντιτσιγγανισμό· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις για την οριζόντια οδηγία για την απαγόρευση των διακρίσεων, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για την επίτευξη της ισότητας στην ΕΕ·

22.  καλεί επίσης τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των διακρίσεων, της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους στο πλαίσιο της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, ιδίως σε σχέση με την παρακολούθηση της κατάστασης των θιγόμενων Ρομανί θυμάτων και την παροχή δικαστικής συνδρομής·

23.  υπενθυμίζει την υποχρέωση που υπέχουν τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα να ορίσουν ειδικό φορέα για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων χωρίς διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής·

24.  είναι της άποψης ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν δράση σχετικά με την κατάσταση και τα δικαιώματα των ατόμων που αντιμετωπίζουν διακρίσεις για πολλαπλούς λόγους στην ΕΕ, ιδίως των γυναικών, των ατόμων ΛΟΑΔΜ, των ατόμων με αναπηρίες·

25.  υπενθυμίζει τον κρίσιμο ρόλο των μέσων ενημέρωσης στη μείωση των αντιτσιγγανικών συμπεριφορών μέσω της άνευ διακρίσεων κάλυψης των μειονοτήτων·

Υγεία

26.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των Ρομανί σε υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτή προληπτική και θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες· επαναλαμβάνει ότι βασικό στοιχείο στο πλαίσιο αυτό είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας —τόσο της φυσικής πρόσβασης όσο και της άρσης των άυλων φραγμών της προκατάληψης και του ρατσισμού·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκή χρηματοδότηση για τη βελτίωση της γενικής κατάστασης της υγείας των κοινοτήτων Ρομανί μέσω αγωγής σε θέματα υγείας και σεξουαλικής αγωγής, κινητών δραστηριοτήτων ελέγχου της υγείας σε διαχωρισμένους χώρους, εκστρατειών εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και πρόληψης, καθώς και μέσω κατάρτισης των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των κοινωνικών λειτουργών σχετικά με τη διαφορετικότητα, η οποία συμβάλλει στην προσαρμογή των συστημάτων υγείας της ΕΕ στη διαφορετικότητα·

28.  καταδικάζει έντονα τον εθνοτικό διαχωρισμό που υφίστανται οι γυναίκες Ρομανί στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες· καλεί τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν αμέσως κάθε μορφή εθνοτικού διαχωρισμού στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των χώρων υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αποτελεσματικά και έγκαιρα διορθωτικά μέτρα για όλα τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε αναγκαστική στείρωση, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης αποτελεσματικών συστημάτων αποζημίωσης·

Δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, τις τέχνες, τη γλώσσα και τον πολιτισμό των Ρομανί

30.  καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ή υποπρογράμματα που θα είναι συμπληρωματικά προς τα μέτρα των κρατών μελών για στοχευμένη και προσαρμοσμένη στήριξη στην ποιοτική εκπαίδευση για μαθητές Ρομανί από την ηλικία των 3 ετών και άνω, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια και δεν έχουν πρόσβαση σε υφιστάμενες και μελλοντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης, όπως το Erasmus +, η Εγγύηση για τα Παιδιά ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +·

31.  σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών επιτεύχθηκε περιορισμένη μόνο πρόοδος στην εκπαίδευση κοινωνικά μειονεκτούντων παιδιών Ρομανί, ιδίως λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης και του αντιτσιγγανισμού, εξαιτίας των οποίων το χάσμα μεταξύ μαθητών και φοιτητών Ρομανί και μη Ρομανί όσον αφορά τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα παραμένει μεγάλο· υπενθυμίζει ότι η παροχή στα παιδιά Ρομανί μιας ισότιμης αρχής στη ζωή είναι ουσιαστικής σημασίας για να σπάσει ο κύκλος της μεταβίβασης της φτώχειας από γενιά σε γενιά· παροτρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια ολιστική προσέγγιση σε όλους τους τομείς πολιτικής και να θέσουν ως προτεραιότητα την εκπαίδευση των παιδιών Ρομανί στα θεματολόγια των κυβερνήσεων·

32.  συνιστά η εκπαίδευση ευάλωτων μαθητών Ρομανί να ξεκινά το συντομότερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες κάθε κράτους μέλους, μέσω της ένταξής τους σε ισότιμες, οικονομικά προσιτές, προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας παιδιών· προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές και προγράμματα με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των Ρομανί σε εγκαταστάσεις φύλαξης παιδιών, σχολεία και πανεπιστήμια, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, και υπενθυμίζει ότι οι εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως οι αθλητικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες, είναι εξαιρετικά μέσα για την ένταξη·

33.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την επαρκή χρηματοδότηση των ΜΚΟ που παρέχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες, δεδομένου ότι οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν καθοριστική σημασία για τη δημιουργία περιβάλλοντος και συνθηκών όπου τα παιδιά από κάθε υπόβαθρο θα έχουν ίσες ευκαιρίες· θεωρεί ότι η ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών έχει επίσης καθοριστική σημασία στο πλαίσιο αυτό·

34.  εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για το υψηλό επίπεδο διαχωρισμού των παιδιών Ρομανί στα σχολεία και για την πρακτική, η οποία εισάγει διακρίσεις, της τοποθέτησης παιδιών Ρομανί σε σχολεία για παιδιά με διανοητικές αναπηρίες, πρακτικές που εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί επιτακτικά από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να δώσουν τέλος στις πρακτικές αυτές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά των διακρίσεων· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να δώσουν προτεραιότητα σε μέτρα για την εξάλειψη κάθε μορφής διαχωρισμού των μαθητών Ρομανί σε σχολεία ή σε τάξεις σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου του 2013, την εφαρμογή ευρέος φάσματος μέτρων στα οποία θα συμμετέχουν ενεργά τοπικοί συμφεροντούχοι, ιδίως γονείς και παιδιά Ρομανί, καθώς και κοινοτικές οργανώσεις και με την ανάπτυξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλα τα σχολεία και οι επιθεωρήσεις τηρούν πραγματικά την οικεία νομική υποχρέωση κατάργησης του σχολικού διαχωρισμού και επίσης να δεσμευτούν για την ετήσια συλλογή και δημοσίευση στοιχείων σχετικά με την κατάσταση του σχολικού διαχωρισμού σε όλες τις βαθμίδες, μεταξύ άλλων με την επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν συμμορφώνονται · καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές, όπως η δημιουργία, η ενδυνάμωση και η διάθεση πόρων σε μια υπουργική επιτροπή για την εξάλειψη του διαχωρισμού, προκειμένου να στηριχθούν τα σχολεία που επιθυμούν να εξαλείψουν τον διαχωρισμό και να επιβάλλουν κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται (τροπ. 251)· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει κινήσει τρεις διαδικασίες επί παραβάσει λόγω του διαχωρισμού παιδιών Ρομανί· εκτιμά ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει σημειωθεί καμία βελτίωση παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα και να παραπέμψει αυτές τις υποθέσεις, εάν είναι αναγκαίο, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

36.  υπενθυμίζει την επιτακτική ανάγκη να συμμετέχουν οι γονείς Ρομανί σε κάθε στάδιο της σχολικής φοίτησης των παιδιών τους. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα με στόχο την εμπλοκή των γονέων Ρομανί στην σχολική φοίτηση των παιδιών τους και στην εκπαιδευτική και προσωπική τους ανάπτυξη· τονίζει ότι η ικανότητα των κρατών μελών να διασφαλίσουν τη συμμετοχή των γονέων Ρομανί εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από πολυάριθμους παράγοντες, τόσο κοινωνικούς όσο και οικονομικούς, και ζητεί ειδική στήριξη –όσον αφορά την ακεραιότητα της υγείας, τη σχολική σίτιση και την προμήθεια ειδών ένδυσης– για οικογένειες Ρομανί που αντιμετωπίζουν οικονομικές, κοινωνικές, ιατρικές ή στεγαστικές δυσκολίες· εκτιμά ότι θα πρέπει να σχεδιαστούν νέες ευκαιρίες για τα παιδιά που εγκατέλειψαν το σχολείο και/ή είναι αναλφάβητα και στερούνται βασικές δεξιότητες, προκειμένου να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους στο πλαίσιο αυτό·

37.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση των παιδιών Ρομανί σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, μεταξύ άλλων με μάθηση μέσω κοινωφελούς εργασίας και με την παροχή ευκαιριών διά βίου μάθησης· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν με διαρθρωτικά μέτρα τον σεβασμό της διαφορετικότητας, τη διαπολιτισμική κατανόηση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των τακτικών σχολικών προγραμμάτων και των μέσων ενημέρωσης· και να συμπεριλάβουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ηγεσία και τη δημοκρατική αγωγή του πολίτη, καθώς και την ιστορία των Ρομανί στα σχολικά τους προγράμματα, καθώς και να διαδώσουν και να επεκτείνουν τα πανεπιστημιακά προγράμματα Ρομανί σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν νόμους και μέτρα πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστούν ένδικα μέσα για όλα τα παιδιά Ρομανί τα οποία, λόγω λανθασμένης διάγνωσης, τοποθετήθηκαν σε ειδικά σχολεία ή σε τάξεις αποκλειστικά για Ρομανί και σε σχολεία βάσει εθνοτικής καταγωγής και, συνεπώς, στερήθηκαν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και ευκαιρίες για ποιοτική εκπαίδευση και καλές θέσεις εργασίας·

39.  είναι της γνώμης ότι η COVID-19 κατέστησε αναγκαία την ενεργό χρήση τεχνολογιών και μεθόδων πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)· τονίζει, ωστόσο, ότι η πανδημία αποκάλυψε ανεπαρκή ετοιμότητα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς πολλές οικογένειες με καταγωγή Ρομανί και τα σχολεία τους δεν διαθέτουν επαρκή εργαλεία και δεξιότητες ΤΠΕ και συχνά δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ηλεκτρική ενέργεια και ψηφιακή σύνδεση· θεωρεί ότι η κατοχή συσκευής ΤΠΕ αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα στην ψηφιακή εκπαίδευση και, ως εκ τούτου, παροτρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει μια δεξαμενή εργαλείων ΤΠΕ και να τα διανέμει στις πιο ευάλωτες οικογένειες και παιδιά, ώστε να τους παράσχει τα βασικά εργαλεία για την εξ αποστάσεως μάθηση και να τα προετοιμάσει για την ψηφιακή εποχή· θεωρεί ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο και οι δεξιότητες ΤΠΕ αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της επικείμενης ψηφιακής εποχής για κάθε πολίτη και ότι, συνεπώς, είναι επίσης απαραίτητα στοιχεία για την ενδυνάμωση των Ρομανί· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εισαγάγει τις διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στο διαδίκτυο στην πρόταση για την περίοδο μετά το 2020· καλεί τα κράτη μέλη να προσθέσουν δεξιότητες ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών τους από μικρή ηλικία και να επενδύσουν σε προγράμματα ψηφιακού γραμματισμού που μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά Ρομανί·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την ιστορία των Ρομανί στα σχολικά προγράμματα διδασκαλίας, στα μουσεία και σε άλλες μορφές πολιτιστικής και ιστορικής έκφρασης και να αναγνωρίσουν τη συμβολή του πολιτισμού των Ρομανί ως μέρος της ευρωπαϊκής κληρονομιάς· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν συνεκτικά και συνεπή μέτρα, με κατάλληλους προϋπολογισμούς, για να ενισχύσουν, να στηρίξουν και να προωθήσουν τις τέχνες και τον πολιτισμό των Ρομανί, να μελετήσουν και να διατηρήσουν την υλική και άυλη κληρονομιά του παραδοσιακού πολιτισμού των Ρομανί και να αναβιώσουν και να προαγάγουν τις παραδοσιακές τέχνες τους·

Ποιοτική και προσιτή στέγαση, περιβαλλοντική δικαιοσύνη

41.  τονίζει ότι η στέγαση δεν είναι εμπόρευμα, αλλά ανάγκη, και ότι χωρίς αυτήν οι άνθρωποι δεν μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να έχουν πρόσβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στις πολιτικές τους τις συστάσεις που διατύπωσε η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης στην έκθεση με τίτλο «ECSR The right to affordable housing: Europe’s neglected duty» (ΕΕΚΔ - Το δικαίωμα στην οικονομικά προσιτή στέγαση: το παραμελημένο καθήκον της Ευρώπης), με ιδιαίτερη αναφορά στη διασφάλιση να συμφωνήσουν σύντομα όλα τα κράτη μέλη να δεσμευτούν από το άρθρο 31 του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σχετικά με το δικαίωμα στη στέγαση, και να ενισχύσουν τις επενδύσεις στην κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση προκειμένου να εξαλειφθεί η υπερβολική επιβάρυνση των δαπανών στέγασης, ιδίως για τις περιθωριοποιημένες ομάδες·

42.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι Ρομανί εγγράφονται δεόντως στα μητρώα και διαθέτουν έγραφα ταυτότητας και πιστοποιητικά γεννήσεως και ότι η (έγγειος και ακίνητη) περιουσία τους καταχωρίζεται επίσης και να εξασφαλίσουν πιο ευέλικτες νομικές και διοικητικές διαδικασίες στο μέλλον·

43.  καλεί τα κράτη μέλη να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας της COVID-19 στις υπερπλήρεις κατοικίες των Ρομανί όπου επικρατούν απάνθρωπες συνθήκες στέγασης, με τη νομιμοποίηση των άτυπων καταυλισμών τους, με την επένδυση σε υποδομές και σε βελτιώσεις των κατοικιών για τους προσφάτως νομιμοποιημένους άτυπους καταυλισμούς·

44.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ολοκληρωμένο μηχανισμό για να διασφαλίσουν την αποτροπή των διακρίσεων και των καταχρήσεων εις βάρος των Ρομανί στον τομέα της στέγασης και την επιβολή σχετικών κυρώσεων, να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της αστεγίας και να προσφέρουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους καταυλισμού για Ρομανί χωρίς μόνιμη κατοικία· καλεί τα κράτη μέλη να αποτρέψουν περαιτέρω αναγκαστικές εξώσεις Ρομανί διασφαλίζοντας ότι οι πρακτικές αυτές θα πραγματοποιούνται πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο, καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι παρέχεται στους ενδιαφερόμενους έγκαιρη προειδοποίηση και επαρκής ενημέρωση και επισημαίνει ότι δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται εξώσεις χωρίς την παροχή υποκατάστατης, οικονομικά προσιτής και ποιοτικής στέγασης σε ένα μη διαχωρισμένο περιβάλλον, το οποίο θα έχει πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες· τονίζει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις, προκειμένου να ξεπεραστεί ο διαχωρισμός· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την άρση του χωρικού διαχωρισμού, επισημαίνει ότι η γεωγραφική απομόνωση και ο στεγαστικός διαχωρισμός κρατούν τα μέλη των εθνοτικών μειονοτήτων μακριά από αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, ανεξάρτητα από τα προσόντα τους· σημειώνει ότι η εύρεση λύσεων στις εξώσεις με τη συμμετοχή διάφορων θεσμών είναι καθοριστικής σημασίας και ότι, παράλληλα, οι δράσεις με αντικείμενο τη στέγαση των Ρομανί θα πρέπει να ενσωματώνονται σε ευρύτερες εθνικές δραστηριότητες και νομοθετικές πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε προγράμματα κοινωνικής στέγασης ή παροχής βοήθειας·

45.  υπενθυμίζει ότι οι συνέπειες της επιδημίας Covid-19 γίνονται κυρίως αισθητές στους πιο στερημένους, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων Ρομανί σε όλη την ΕΕ και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κοινότητες των Ρομανί υφίστανται περαιτέρω διακρίσεις και περιθωριοποιούνται λόγω της πανδημίας του κορονοϊού· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν έκτακτα μέτρα, στο πλαίσιο της κρίσης της COVID-19, για την αντιμετώπιση της έλλειψης νερού, επαρκούς αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και απαραίτητων υποδομών σε φτωχές κοινότητες Ρομανί· καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν πλήρως τους καταυλισμούς των Ρομανί στα μέτρα απολύμανσης, να απαγορεύσουν την ακύρωση βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιδότησης του κόστους κατανάλωσης για τα πλέον ευάλωτα άτομα και εκείνα που έχουν απωλέσει εισοδήματα ή το ενδεχόμενο παγώματος των πληρωμών μέχρι το τέλος της περιόδου του σχεδίου ανάκαμψης, να παράσχουν οικονομική στήριξη σε μόνους γονείς/μόνες μητέρες για τη φροντίδα των παιδιών, τις πληρωμές μισθωμάτων και τις λοιπές δαπάνες του νοικοκυριού, με σκοπό την ελάφρυνση των οικονομικών δυσχερειών, ιδίως υπό το φως των απωλειών θέσεων εργασίας·

46.  ζητεί την εφαρμογή σε όλη την ΕΕ της Σύμβασης του Århus η οποία συνδέει τα περιβαλλοντικά δικαιώματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα· συνιστά να ενσωματωθούν οι περιβαλλοντικές αδικίες στο πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020 και καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις διάφορες μορφές περιβαλλοντικών διακρίσεων·

Γυναίκες και κορίτσια Ρομανί

47.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη διάσταση του φύλου και σε πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και να καταπολεμηθεί η βία (συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων)· καλεί μετ’ επιτάσεως όσα κράτη μέλη δεν το έχουν ακόμη πράξει, να κυρώσουν επειγόντως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· σημειώνει ότι οι μελλοντικές πολιτικές θα πρέπει να αναγνωρίζουν αυτές τις διαφορές και να τις αντιμετωπίζουν παρέχοντας στις γυναίκες Ρομανί συγκεκριμένες παρεμβάσεις και συγκεκριμένες μορφές στήριξης· τονίζει ότι, επειδή συχνά υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικά μέτρα για την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών Ρομανί·

48.  καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τις τοπικές αρχές και, όπου είναι σκόπιμο, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των γυναικών Ρομανί, μέσω των γυναικείων οργανώσεων, των ΜΚΟ των Ρομά και των σχετικών συμφεροντούχων, στην προετοιμασία, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των ΕΣΕΡ και να δημιουργήσουν δεσμούς μεταξύ των φορέων για την ισότητα των φύλων, των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών και των στρατηγικών κοινωνικής ένταξης, ώστε να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη στις κοινότητες και να διασφαλιστεί η ευαισθησία στις τοπικές συνθήκες·

49.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συμπερίληψη ειδικού κεφαλαίου σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στις εθνικές στρατηγικές τους για την ένταξη και ότι σε κάθε ενότητα των εν λόγω στρατηγικών εφαρμόζονται μέτρα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου με στόχο την προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών και της διάστασης της ισότητας των φύλων, ιδίως στην κατανομή των κονδυλίων, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για ένα πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά, τα οποία τονίζουν ότι «σε όλες τις πολιτικές και δράσεις για την προώθηση της ένταξης των Ρομανί πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου»· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογούν κατά πόσον οι πολιτικές επιτυγχάνουν τις επιθυμητές βελτιώσεις για τα κορίτσια και τις γυναίκες Ρομανί, και να αναλάβουν δράση, εάν υπάρχει έλλειψη προόδου·

50.  καλεί τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν μέτρα για τη στήριξη των γυναικών Ρομανί προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό και τις δυνατότητές τους ως ανεξάρτητες, χειραφετημένες ενεργές πολίτισσες με αυτοπεποίθηση· καλεί τα κράτη μέλη να επεκτείνουν τα συστήματα υγείας και σχολικής διαμεσολάβησης για Ρομανί σε όλες τις κοινότητες Ρομανί και να τα καταστήσουν υποχρεωτικά, να διασφαλίσουν έναν διαμεσολαβητή για κάθε 500 άτομα και να τα εφοδιάσουν με κατάλληλη χρηματοδότηση και υποστήριξη, με την εξασφάλιση ενός περισσότερου κομβικού ρόλου των διαμεσολαβητών στη διαδικασία ένταξης·

51.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν με σαφέστερο τρόπο τα κορίτσια και τις γυναίκες Ρομανί, με ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της «Εγγύησης για τους νέους»·

52.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών Ρομανί, και ότι – επίσης μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης – οι γυναίκες και τα κορίτσια Ρομανί έχουν επίγνωση των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο της υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την ισότητα των φύλων και τις διακρίσεις, και την περαιτέρω καταπολέμηση των πατριαρχικών και σεξιστικών παραδόσεων·

Ποιοτικές υπηρεσίες απασχόλησης

53.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ποιοτικές υπηρεσίες απασχόλησης για τους νέους Ρομανί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια·

54.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα για πολιτικές προσλήψεων χωρίς διακρίσεις για τα κράτη μέλη και τους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για την έγκριση σχεδίων ισότητας σε εταιρικό επίπεδο και σε κλαδικές συλλογικές συμβάσεις και για την υλοποίηση ειδικών ομάδων προώθησης της διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας, μεταξύ άλλων με στόχο την καταπολέμηση των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και της αρνητικής συμπεριφοράς, καθώς και την πρόληψη των διακρίσεων στις προσλήψεις, τις διαδικασίες προαγωγής, τις αποδοχές και την πρόσβαση σε κατάρτιση· επισημαίνει ότι αυτά τα σχέδια δράσης για την ισότητα θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για την προώθηση της εθνοτικής και πολιτισμικής πολυμορφίας στον χώρο εργασίας, για την κατάρτιση εσωτερικών κανονισμών κατά του ρατσισμού, συναφών διακρίσεων και φαινομένων παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, για την παρακολούθηση και επανεξέταση των διαδικασιών πρόσληψης, ανέλιξης και διατήρησης του εργατικού δυναμικού ανά τομέα ισότητας, προκειμένου να εντοπιστούν πρακτικές άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων και να εφαρμοστούν διορθωτικά μέτρα για τη μείωση των ανισοτήτων σε καθέναν από αυτούς τους τομείς, και, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να συλλέγονται δεδομένα για την ισότητα σύμφωνα με τα πρότυπα περί ιδιωτικότητας και θεμελιωδών δικαιωμάτων·

55.  τονίζει ότι τα πλέον κρίσιμα σημεία που πρέπει να αντιμετωπιστούν στον τομέα της απασχόλησης των Ρομανί είναι η αποτελεσματική μετάβαση από την εκπαίδευση στην ανοικτή αγορά εργασίας· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι διάφορες μορφές αδήλωτης εργασίας, οι διακρίσεις από τους εργοδότες, η αντιστοίχιση της ζήτησης εργατικού δυναμικού με την προσφορά εργασίας·

56.  καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει τη δέσμευσή της σχετικά με την έγκριση σχεδίου δράσης για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και να ενσωματώσει το θέμα της ένταξης των Ρομανί ως δείκτη στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, δίκαιες αποδοχές και συνθήκες εργασίας για τους Ρομανί, και να εγγυηθούν ότι τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικών υπηρεσιών είναι επαρκή, προσβάσιμα και χρησιμοποιούνται από όλους τους πιθανούς δικαιούχους, και ότι περιλαμβάνουν καθολική υγειονομική κάλυψη χωρίς διακρίσεις, καθώς και συστήματα ελάχιστου εισοδήματος και συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

o
o   o

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψήφιων χωρών, στα υποεθνικά κοινοβούλια και τα συμβούλια των κρατών μελών και των υποψήφιων χωρών, στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον ΟΗΕ.

(1) ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(3) ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55.
(4) ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13.
(5) ΕΕ C 378 της 24.12.2013, σ. 1.
(6) ΕΕ C 328 της 6.9.2016, σ. 4.
(7) ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 171.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0032.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0075.
(10) ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 21.
(11) ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 24.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0428.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0447.
(14) Έκθεση για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019.
(15) Ενδιάμεση αξιολόγηση του πλαισίου της ΕΕ για ΕΣΕΡ.
(16) Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις, Ρομά – Επιλεγμένα πορίσματα, 2016.
(17) Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις, Ρομά – Επιλεγμένα πορίσματα, 2016.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου