Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2774(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0260/2020

Keskustelut :

PV 15/09/2020 - 6
CRE 15/09/2020 - 6

Äänestykset :

PV 17/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 12

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0230

Hyväksytyt tekstit
PDF 133kWORD 46k
Torstai 17. syyskuuta 2020 - Bryssel
Ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu, erityisesti vaarallinen eskaloituminen ja Turkin rooli itäisellä Välimerellä
P9_TA(2020)0230RC-B9-0260/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen valmistelusta, erityisesti vaarallisesta eskaloitumisesta ja Turkin roolista itäisellä Välimerellä (2020/2774(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Turkista, erityisesti päätöslauselmansa 24. marraskuuta 2016 EU:n ja Turkin välisistä suhteista(1), 27. lokakuuta 2016 toimittajien tilanteesta Turkissa(2), 8. helmikuuta 2018 Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta(3), 13. maaliskuuta 2019 Turkkia koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta(4), 19. syyskuuta 2019 Turkin tilanteesta, erityisesti valittujen pormestareiden erottamisesta(5), ja 13. marraskuuta 2014 Turkin jännitteitä aiheuttavista toimista Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä(6),

–  ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2020 käymänsä keskustelun vakaudesta ja turvallisuudesta itäisellä Välimerellä sekä Turkin kielteisestä roolista,

–  ottaa huomioon 29. toukokuuta 2019 annetun komission tiedonannon EU:n laajentumispolitiikasta (COM(2019)0260) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SWD(2019)0220),

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan aiemmat julkilausumat Turkin itäisellä Välimerellä harjoittamasta poraustoiminnasta, erityisesti 16. elokuuta 2020 annetun julkilausuman, joka koskee Turkin itäisellä Välimerellä uudelleen aloittamaa poraustoimintaa; ottaa huomioon kommentit, joita esitettiin Turkin ulkoministerin Mevlüt Çavuşoğlun kanssa 6. heinäkuuta 2020 järjestetyn tapaamisen jälkeen, kommentit, joita esitettiin Kreikan puolustusministerin Nikolaos Panagiotopoulosin kanssa 25. kesäkuuta 2020 järjestetyn tapaamisen jälkeen, sekä kommentit, joita esitettiin Kyproksen ulkoministerin Nikos Christodoulidesin kanssa 26. kesäkuuta 2020 järjestetyn tapaamisen jälkeen,

–  ottaa huomioon asiaa koskevat neuvoston ja Eurooppa-neuvoston päätelmät Turkista ja erityisesti 19. elokuuta 2020 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät itäisestä Välimerestä, 27. helmikuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät Turkin laittomasta poraustoiminnasta itäisellä Välimerellä sekä 17. ja 18. lokakuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät Turkin laittomasta poraustoiminnasta Kyproksen talousvyöhykkeellä,

–  ottaa huomioon EU:n ulkoministerien 15. toukokuuta 2020 ja 14. elokuuta 2020 antamat lausunnot itäisen Välimeren tilanteesta,

–  ottaa huomioon 28. elokuuta 2020 pidetyn EU:n epävirallisen ulkoministerikokouksen (Gymnich-kokouksen) tulokset,

–  ottaa huomioon Nato-sopimuksen vuodelta 1949 ja Naton pääsihteerin 3. syyskuuta 2020 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon 10. syyskuuta 2020 pidetyn Euroopan unionin eteläisten jäsenvaltioiden (MED7) seitsemännen huippukokouksen jälkeen annetun Ajaccion julistuksen,

–  ottaa huomioon asiaa koskevan kansainvälisen tapaoikeuden sekä Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 1982 merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS), jonka sopimuspuolia Kreikka ja Kypros sekä Euroopan unioni ovat, sekä YK:n peruskirjan,

–  ottaa huomioon Rooman perussäännön ja Kansainvälisen tuomioistuimen perustamisasiakirjat sekä sen oikeuskäytännössä vahvistetut ennakkotapaukset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että itäinen Välimeri, joka on strategisesti merkittävä alue EU:lle ja keskeisen tärkeä koko Välimeren alueen ja Lähi-idän alueen rauhalle ja vakaudelle, kärsii lukuisista pitkäaikaisista ja monikerroksisista, luonteeltaan poliittisista, taloudellisista ja geostrategisista kiistoista; ottaa huomioon, että jännitteiden kärjistymistä itäisellä Välimerellä ruokkivat Turkin yksipuoliset toimenpiteet, kuten sotilaalliset toimet, osallistavan diplomaattisen vuoropuhelun puuttuminen ja konfliktin sovittelupyrkimysten valitettava epäonnistuminen;

B.  ottaa huomioon, että sen jälkeen, kun merenalaiset maakaasuvarannot löydettiin 2000‑luvun alussa, Turkki on uhmannut naapureitaan kansainväliseen oikeuteen ja naapureidensa talousvyöhykkeiden rajoihin liittyen; ottaa huomioon, että merkittävien kaasuvarantojen löytyminen Välimereltä, mukaan lukien Leviathan-kaasukentän löytyminen vuonna 2010 ja sen jälkeen Välimeren kaikkien aikojen suurimman luonnonkaasuesiintymän, Zohrin kaasukentän, löytyminen Egyptin edustalta vuonna 2015, lisäsi kiinnostusta aluetta kohtaan ja johti uusiin etsintä- ja poraustoimiin vuosina 2018 ja 2019;

C.  ottaa huomioon, että Turkki ei ole allekirjoittanut YK:n merioikeusyleissopimusta, jonka sopimuspuolia Kreikka ja Kypros ovat, ja että tämä johtuu meneillään olevasta talousvyöhykkeen rajojen määrittelyä koskevasta merialuekiistasta; ottaa huomioon, että Kreikka ja Turkki tulkitsevat perusluonteeltaan monimutkaista jatkuvasti kehittyvää merioikeutta eri tavoin; ottaa huomioon, että molemmat osapuolet väittävät vastapuolen tulkitsevan merioikeutta kansainvälisen oikeuden vastaisesti ja toimivan laittomasti; ottaa huomioon, että edellä mainittu talousvyöhykkeiden ja mannerjalustan rajojen määrittelyä koskeva kiista yhtäältä Turkin ja toisaalta Kreikan välillä on ollut ratkaisematta marraskuusta 1973;

D.  ottaa huomioon, että Turkki on ehdokasmaa ja EU:n tärkeä kumppani ja että sen odotetaan ehdokasmaana noudattavan tiukasti demokratian periaatteita sekä kunnioittavan ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, mikä koskee myös kansainvälisten yleissopimusten noudattamista; toteaa, että EU puolustaa selkeästi ja päättäväisesti Euroopan unionin etuja ja on osoittanut horjumatonta tukea ja solidaarisuutta Kreikalle ja Kyprokselle sekä pitänyt kiinni kansainvälisen oikeuden noudattamisesta;

E.  ottaa huomioon, että Turkin itäisellä Välimerellä laittomasti harjoittama etsintä- ja poraustoiminta on johtanut itäisen Välimeren kiihkeään ja vaaralliseen militarisoitumiseen ja aiheuttanut siten vakavan uhan koko alueen rauhalle ja vakaudelle; toteaa, että Ranska lähetti 12. elokuuta 2020 Kreikan ja Kyproksen tueksi kaksi laivaston alustaan ja taisteluhävittäjiä alueelle ja otti osaa Kreikan, Kyproksen ja Italian kanssa järjestettyihin sotaharjoituksiin 26. elokuuta 2020;

F.  toteaa, että 10. kesäkuuta 2020 Turkin sota-alukset reagoivat äärimmäisen vihamielisesti Ranskan laivaston alusta kohtaan, kun se pyysi Naton Sea Guardian -operaation puitteissa saada tarkastaa Turkin aluksen, jota epäiltiin Libyaa koskevan YK:n asevientikiellon rikkomisesta; toteaa, että tammikuusta 2020 lähtien Kreikka on rekisteröinyt yli 600 ilmatilan loukkausta, joihin Turkin ilmavoimat on syyllistynyt; toteaa, että Turkki on näiden toimiensa höysteeksi käyttänyt yhä vihamielisempää retoriikkaa niin Kreikkaa ja Kyprosta kuin EU:n muita jäsenvaltioita ja EU:ta itseään vastaan;

G.  toteaa, että Kreikan ja Turkin väliset tunnustelevat neuvottelut ovat olleet pysähdyksissä maaliskuusta 2016 lähtien; toteaa, että YK:n yleiskokouksessa syyskuussa 2019 pitämänsä kokouksen jälkeen Kreikan pääministeri ja Turkin presidentti antoivat myönteisen sysäyksen kahdenvälisille suhteille ja joulukuussa poliittisen vuoropuhelun jatkamiselle, minkä jälkeen korkeat virkamiehet tapasivat Ankarassa tammikuussa 2020 ja luottamusta lisäävistä toimenpiteistä keskusteltiin Ateenassa helmikuussa 2020;

H.  ottaa huomioon, että Kyproksen, Egyptin, Kreikan, Israelin, Italian, Jordanian ja palestiinalaishallinnon hallitukset perustivat tammikuussa 2019 itäisen Välimeren kaasufoorumin, joka on monikansallinen elin, jonka tehtävänä on alueellisten kaasumarkkinoiden ja resurssien kehittämiseen tähtäävän mekanismin kehittäminen; ottaa huomioon, että Turkin ulkoministeriö on arvostellut foorumia ja väittänyt, että se pyrkii sulkemaan Turkin kaasumarkkinoiden alueellisen yhteistyön ja koordinoinnin ulkopuolelle;

I.  ottaa huomioon, että Turkki ja Libyan kansallisen sovinnon hallitus allekirjoittivat marraskuussa 2019 yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa määritettiin uudet rajat näiden kahden maan merialueiden välillä siitä huolimatta, että mailla ei ole vierekkäisiä tai vastakkaisia rannikoita; ottaa huomioon, että merialueiden lainkäyttövallan määrittelyä Välimerellä koskeva Turkin ja Libyan yhteisymmärryspöytäkirja rikkoo kolmansien maiden suvereeneja oikeuksia, se ei ole merioikeuden mukainen eikä sillä ole mitään oikeusvaikutuksia kolmansiin maihin; toteaa, että jos yhteisymmärryspöytäkirjaa sovellettaisiin, se vetäisi käytännössä jakolinjan Välimeren itäisen ja läntisen osan välille, mikä uhkaisi meriturvallisuutta,

J.  toteaa, että Turkki lähetti 20. huhtikuuta 2020 porausalus Yavuzin ja sitä saattavan Turkin laivaston aluksen Kyproksen talousvyöhykkeelle; toteaa, että Turkki lähetti 30. heinäkuuta 2020 seismologian alan tutkimusaluksen Barbarosin sekä Turkin sotalaivan ja toisen tukialuksen Kyproksen talousvyöhykkeelle; toteaa, että Turkki lähetti 10. elokuuta 2020 tutkimusalus Oruç Reisin sekä 17 sitä saattavaa laivaston alusta Kreikan vesille kartoittamaan merialueita mahdollista öljyn ja kaasun porausta varten alueella, jonka myös Turkki väittää kuuluvan lainkäyttövaltaansa; ottaa huomioon, että Kreikka vastasi tähän lähettämällä omia sota-aluksiaan seuraamaan turkkilaisia aluksia, joista yksi törmäsi kreikkalaiseen alukseen; toteaa, että Turkki jatkoi 31. elokuuta 2020 Oruç Reisin suorittamia etsintätoimia itäisellä Välimerellä 12. syyskuuta 2020 saakka; ottaa huomioon, että Turkin lähettämä Navtex-viesti koskee Kreikan mannerjalustalla olevaa aluetta; toteaa, että näiden Turkin toimien seurauksena Kreikan ja Turkin väliset suhteet ovat heikentyneet merkittävästi;

K.  ottaa huomioon, että sen jälkeen, kun 10. elokuuta 2020 annettu Navtex-viesti toiminnasta Turkin, Kyproksen ja Kreetan välisillä vesillä vanheni, Turkin seismologian alan tutkimusalus Oruç Reis palasi 13. syyskuuta 2020 useiden neuvottelutoimien jälkeen eteläisen Antalyan maakunnan lähistöllä sijaitseville vesille, mikä saattaa lieventää jännitteitä Turkin ja Kreikan välillä;

L.  toteaa, että puitteet Turkin itäisellä Välimerellä harjoittaman laittoman poraustoiminnan johdosta toteutettaville rajoittaville toimenpiteille luotiin marraskuussa 2019 sen jälkeen, kun neuvosto oli toistuvasti ilmaissut huolensa ja tuominnut jyrkästi poraustoiminnan useissa päätelmissä, kuten Eurooppa-neuvoston 22. maaliskuuta 2018 ja 20. kesäkuuta 2019 antamissa päätelmissä; toteaa, että 27. helmikuuta 2020 neuvosto lisäsi kaksi Turkish Petroleum Corporation -yhtiön (TPAO) johtajaa EU:n pakoteluetteloon, määräsi heidät matkustuskieltoon ja jäädytti heidän varansa, koska Turkki aloitti itäisellä Välimerellä laittoman poraustoiminnan; toteaa, että 28. elokuuta 2020 pidetyssä epävirallisessa Gymnich-ulkoministerikokouksessa vaadittiin asettamaan Turkkia vastaan lisää kohdennettuja pakotteita, jos Turkki ei ryhdy toimiin jännitteiden lieventämiseksi alueella; toteaa, että näistä rajoittavista toimenpiteistä on määrä keskustella Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa 24. ja 25. syyskuuta 2020; ottaa huomioon, että 10. syyskuuta 2020 Välimeren valtioiden Med7‑huippukokoukseen osallistuneet kansalliset johtajat ilmaisivat täyden tukensa Kreikalle ja solidaarisuutensa sitä kohtaan ja pitivät valitettavana, että Turkki ei ollut vastannut EU:n toistuviin kehotuksiin lopettaa yksipuoliset ja laittomat toimensa itäisellä Välimerellä ja Egeanmerellä;

M.  toteaa, että varapuheenjohtaja / korkea edustaja Borrell, joka on toiminut yhdessä Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio Saksan kanssa hyvin aktiivisesti alueella, on pyrkinyt löytämään ratkaisuja Turkin, Kreikan ja Kyproksen välisen vuoropuhelun avulla; ottaa huomioon, että jotta vuoropuhelussa voidaan edistyä, Turkin on pidättäydyttävä yksipuolisista toimista; ottaa huomioon, että neuvoston puheenjohtajavaltion Saksan johdolla heinä- ja elokuussa tehdyt sovitteluyritykset valitettavasti epäonnistuivat; ottaa huomioon, että samaan aikaan kun neuvottelut jatkuivat, Egypti ja Kreikka tekivät 6. elokuuta 2020 kahdenvälisen merisopimuksen, jolla määriteltiin öljyn ja kaasun porausoikeuksia koskeva talousvyöhyke, sen jälkeen kun asiasta oli neuvoteltu 15 vuoden ajan Turkin ja Kyproksen kanssa;

N.  ottaa huomioon, että Nato on myös ehdottanut useita aloitteita Kreikan ja Turkin välistä vuoropuhelua varten ja toiminut välittäjänä niiden välisissä keskusteluissa; ottaa huomioon, että Nato-sopimuksen 1 artiklan mukaan sopimuspuolet sitoutuvat sopimaan kansainväliset erimielisyydet, joissa ne saattavat olla osallisina, rauhanomaisin keinoin sillä tavoin, etteivät kansainvälinen rauha, turvallisuus ja oikeus vaarannu, ja pidättäytymään kansainvälisissä suhteissaan kaikesta voimankäytöllä uhkailusta tai voimankäytöstä, joka on ristiriidassa Yhdistyneiden kansakuntien päämäärien kanssa;

O.  ottaa huomioon, että YK:n peruskirjan mukaan valtioiden on sitouduttava sopimaan kansainväliset erimielisyydet, joissa ne saattavat olla osallisina, rauhanomaisin keinoin sillä tavoin, etteivät kansainvälinen rauha, turvallisuus ja oikeus vaarannu, ja pidättäytymään kansainvälisissä suhteissaan kaikesta väkivallalla uhkaamisesta tai sen käyttämisestä, joka on ristiriidassa Yhdistyneiden kansakuntien päämäärien kanssa;

1.  on erittäin huolestunut tästä EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n jäsenehdokasmaan välillä meneillään olevasta kiistasta ja siihen liittyvästä uhasta, että sotilaallinen tilanne kärjistyy entisestään itäisellä Välimerellä; on vakuuttunut siitä, että kestävä ratkaisu konfliktiin voidaan saavuttaa ainoastaan vuoropuhelun, diplomatian ja neuvottelujen avulla hyvän tahdon hengessä ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

2.  tuomitsee Turkin Kreikan ja Kyproksen mannerjalustalla ja talousvyöhykkeillä harjoittaman laittoman toiminnan, joka loukkaa EU:n jäsenvaltioiden täysivaltaisia oikeuksia, ja ilmaisee täyden solidaarisuutensa Kreikalle ja Kyprokselle; kehottaa Turkkia sitoutumaan kiistojen rauhanomaiseen ratkaisuun ja pidättymään yksipuolisista ja laittomista toimista ja uhkailuista, sillä ne saattaisivat vaikuttaa kielteisesti hyviin naapurisuhteisiin;

3.  panee tyytyväisenä merkille Turkin 12. syyskuuta 2020 tekemän päätöksen vetää pois seismologian alan tutkimusaluksensa Oruç Reis, mikä on ensimmäinen askel itäisen Välimeren jännitteiden lieventämiseksi; tuomitsee Turkin 15. syyskuuta 2020 tekemän päätöksen lähettää uusi Navtex-viesti, jolla jatketaan porausalus Yavuzin toiminta-aikaa 12. lokakuuta 2020 saakka; kehottaa Turkkia osoittamaan maltillisuutta ja edistämään ennakoivasti tilanteen rauhoittamista, esimerkiksi kunnioittamalla kaikkien naapureidensa alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia, lopettamalla välittömästi kaikki laittomat etsintä- ja poraustoimet itäisellä Välimerellä, olemalla loukkaamatta Kreikan ilmatilaa sekä Kreikan ja Kyproksen aluevesiä ja irtautumalla nationalistisesta sotaa lietsovasta retoriikasta; torjuu uhkausten esittämisen ja loukkaavan kielenkäytön käyttämisen jäsenvaltioita ja EU:ta kohtaan ja pitää sitä EU:n jäsenehdokasmaalta sopimattomana käytöksenä, jota ei voida hyväksyä;

4.  toteaa, että ratkaisu on löydettävä diplomaattisten keinojen, sovittelun ja kansainvälisen oikeuden avulla, ja tukee voimakkaasti paluuta osapuolten väliseen vuoropuheluun; kehottaa kaikkia asiaankuuluvia toimijoita, erityisesti Turkkia, sitoutumaan tilanteen pikaiseen rauhoittamiseen lopettamalla sotilaallisen läsnäolonsa alueella, jotta mahdollistetaan vuoropuhelu ja tehokas yhteistyö;

5.  kehottaa Turkkia EU:n jäsenehdokasmaana kunnioittamaan täysimääräisesti merioikeutta ja EU:n jäsenvaltioiden Kreikan ja Kyproksen suvereniteettia omilla aluevesillään sekä niiden täysivaltaisia oikeuksia omilla merialueillaan; kehottaa jälleen Turkin hallitusta allekirjoittamaan ja ratifioimaan YK:n merioikeusyleissopimuksen ja muistuttaa, että vaikka Turkki ei ole sopimuksen allekirjoittajavaltio, tapaoikeuden perusteella jopa asumattomilla saarilla on oma talousvyöhykkeensä;

6.  pitää valitettavana, että jännitteiden kärjistyminen heikentää mahdollisuuksia aloittaa uudelleen suorat neuvottelut Kyproksen kysymyksen kokonaisvaltaisesta ratkaisemisesta, vaikka tämä on edelleen tehokkain tie Kyproksen ja Turkin välisten talousvyöhykkeiden aluerajojen määrittämistä ajatellen; kehottaa kaikkia asianomaisia osapuolia tukemaan aktiivisesti neuvotteluja Kyproksen kysymyksen oikeudenmukaisesta, kattavasta ja toteuttamiskelpoisesta ratkaisemisesta YK:n puitteissa, sellaisena kuin se on määritelty asiaa koskevissa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa, kansainvälisen oikeuden ja EU:n säännöstön mukaisesti ja unionin perusperiaatteiden kunnioittamisen pohjalta;

7.  suhtautuu myönteisesti Kyproksen ja Kreikan hallitusten Turkille esittämään pyyntöön neuvotella vilpittömässä mielessä merirajojen määrittämisestä näiden kolmen maan rannikoiden välillä; kehottaa osapuolia saattamaan asiaa koskevat kiistat Haagin kansainvälisen tuomioistuimen käsiteltäväksi tai turvautumaan kansainväliseen välimiesmenettelyyn, jos sovintoratkaisuun ei päästä sovittelun avulla;

8.  suhtautuu myönteisesti EU:n, erityisesti varapuheenjohtajan / korkean edustajan Borrellin ja Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio Saksan, ja muiden kansainvälisten elinten, kuten Naton, ponnisteluihin ratkaisun löytämiseksi vuoropuhelun ja diplomatian keinoin; kehottaa kaikkia osapuolia neuvottelemaan vilpittömästi ja aidosti yhteisen sitoutumisen hengessä talousvyöhykkeiden ja mannerjalustan rajojen määrittämisestä noudattaen tinkimättä kansainvälistä oikeutta ja hyvien naapuruussuhteiden periaatetta; kannattaa ehdotusta järjestää itäisen Välimeren alueen monenvälinen konferenssi, johon kaikki asianomaiset toimijat osallistuisivat ja joka tarjoaisi foorumin riitojen ratkaisemiseksi vuoropuhelun avulla;

9.  kehottaa komissiota ja kaikkia jäsenvaltioita käymään laajempaa ja osallistavaa vuoropuhelua Turkin kanssa ja pyrkimään sopimaan kattavasta ja strategisesta Välimeren alueen turvallisuusarkkitehtuurista ja energiayhteistyöstä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sitoutumaan tässä vuoropuhelussa edelleen lujasti unionin perusarvoihin ja -periaatteisiin, mukaan lukien ihmisoikeuksien, demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja yhteisvastuun periaatteen kunnioittaminen;

10.  kehottaa tekemään kiireellisesti kaikesta poraustoiminnasta kattavan ympäristöriskien arvioinnin ottaen huomioon avomerellä tapahtuvaan kaasunetsintään liittyvät moninaiset ympäristöön, työvoimaan ja paikalliseen väestöön kohdistuvat riskit; kehottaa kaikkia osapuolia investoimaan uusiutuvaan energiaan ja kestävään ilmastoystävälliseen tulevaisuuteen ja kehottaa EU:ta tukemaan tällaisen Välimeren vihreän kehityksen ohjelman kehittämistä, johon sisältyisi suunnitelmia tällä laajemmalla alueella toteutettavista uusiutuvia energialähteitä koskevista investointisuunnitelmista, jotta vältettäisiin ilmaston ja ympäristön kannalta haitallisia rajallisia fossiilisia luonnonvaroja koskevat kiistat;

11.  on erittäin huolissaan EU:n ja Turkin suhteiden nykytilasta, joka johtuu pääasiassa Turkin kehnosta ihmisoikeustilanteesta sekä demokratian ja oikeusvaltion rapautumisesta; korostaa Turkin tällä laajemmalla alueella toteuttamien yksipuolisten ulkopoliittisten aloitteiden tähänastisia ja nykyisiä kielteisiä vaikutuksia ja sitä, että Turkin laiton etsintä- ja poraustoiminta itäisellä Välimerellä pahentaa entisestään EU:n ja Turkin suhteiden yleistä heikkenemistä; kehottaa Turkkia ja EU:n jäsenvaltioita yhdessä tukemaan Libyan konfliktin rauhanomaista ratkaisemista ja poliittista vuoropuhelua ja noudattamaan YK:n turvallisuusneuvoston määräämää asevientikieltoa; pitää valitettavina Turkin nykyisen ulkopolitiikan ja Välimerellä toteutettujen muiden toimien kielteisiä vaikutuksia alueen vakauteen; toistaa kantansa, jonka se esitti Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista 24. lokakuuta 2019 antamassaan päätöslauselmassa(7);

12.  kehottaa Naton asianmukaisia foorumeja ja erityisesti tavanomaisten aseiden valvontaa käsittelevää korkean tason työryhmää keskustelemaan kiireellisesti asevalvonnasta itäisellä Välimerellä;

13.  muistuttaa, että EU:n ja Turkin välinen parlamentaarinen vuoropuhelu on tärkeä osa vuoropuhelua ja toimia tilanteen rauhoittamiseksi; pitää erittäin valitettavana, että Turkin kansalliskokous kieltäytyy jatkuvasti palauttamasta ohjelmaan EU:n ja Turkin parlamentaarisen sekavaliokunnan kahdenvälisiä kokouksia; kehottaa jatkamaan näitä kokouksia välittömästi;

14.  toistaa, että lisäpakotteet voidaan välttää vain vuoropuhelun, vilpittömän yhteistyön ja paikalla tapahtuvan konkreettisen edistymisen avulla; kehottaa neuvostoa olemaan valmiina laatimaan luettelon lisäpakotteista, mikäli vuorovaikutuksessa Turkin kanssa ei edistytä merkittävästi; ehdottaa, että pakotteiden olisi oltava alakohtaisia ja kohdennettuja; on vakaasti sitä mieltä, että nämä pakotteet eivät saisi vaikuttaa haitallisesti Turkin kansaan, Turkin riippumattomalle kansalaisyhteiskunnalle annettavaan tukeen eikä Turkissa oleskeleviin pakolaisiin;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Naton parlamentaariselle yleiskokoukselle ja pääsihteerille, Turkin tasavallan presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä EU:n jäsenvaltioille.

(1) EUVL C 224, 27.6.2018, s. 93.
(2) EUVL C 215, 19.6.2018, s. 199.
(3) EUVL C 463, 21.12.2018, s. 56.
(4) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0200.
(5) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0017.
(6) EUVL C 285, 5.8.2016, s. 11.
(7) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0049.

Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö