Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2784(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0300/2020

Arutelud :

PV 17/09/2020 - 11.3
CRE 17/09/2020 - 11.3

Hääletused :

PV 17/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 16

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0235

Vastuvõetud tekstid
PDF 136kWORD 50k
Neljapäev, 17. september 2020 - Brüssel
Humanitaarolukord Mosambiigis
P9_TA(2020)0235RC-B9-0300/2020

Euroopa Parlamendi 17. septembri 2020. aasta resolutsioon humanitaarolukorra kohta Mosambiigis (2020/2784(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse terrorismivastaseid rahvusvahelisi konventsioone ja protokolle,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 ja kestliku arengu eesmärke,

–  võttes arvesse ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) 10. septembri 2020. aasta aruannet olukorrast Mosambiigis(1),

–  võttes arvesse OCHA 29. juuni 2020. aasta aruannet olukorrast Mosambiigis,

–  võttes arvesse meelevaldse kinnipidamise küsimustega tegeleva ÜRO töörühma 87. istungjärgul 1. mail 2020. aastal vastu võetud arvamust Mosambiigi kohta,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo (OHCHR) aruandeid Mosambiigi kohta,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise töörühma 12. aprilli 2016. aasta aruannet,

–  võttes arvesse ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni, mis võeti vastu ÜRO Peaassambleel 10. detsembril 1984. aastal, ja selle fakultatiivset protokolli, mis võeti vastu ÜRO Peaassambleel 18. detsembril 2002. aastal,

–  võttes arvesse nõukogu 22. aprilli 2020. aasta järeldusi Mosambiigi kohta,

–  võttes arvesse komisjoni 9. märtsi 2020. aasta teatist „Tervikliku Aafrika strateegia suunas“ (JOIN(2020)0004),

–  võttes arvesse ELi aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2019. aastal: Mosambiik,

–  võttes arvesse ELi riiklikku soovituskava Mosambiigile ja 11. Euroopa Arengufondi (2014–2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Mosambiigi valimisvaatlusmissiooni lõpparuannet 15. oktoobril 2019. aastal toimunud üld- ja piirkondlike esinduskogude valimiste kohta,

–  võttes arvesse Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse 5. juunil 2020. aastal toimunud 28. poliitilist dialoogi ELi ja Mosambiigi vahel,

–  võttes arvesse Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) ja ELi vahelist majanduspartnerluslepingut,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Mosambiigi ja SADCi piirkonna kohta,

–  võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidendi 29. juuni 2020. aasta avaldust,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

–  võttes arvesse Aafrika Ühtsuse Organisatsiooni konventsiooni terrorismi ennetamise ja sellega võitlemise kohta,

–  võttes arvesse SADCi aluspõhimõtteid,

–  võttes arvesse SADCi 17. augusti 2020. aasta järeldusi Mosambiigi kohta,

–  võttes arvesse rahu ja rahvuslikku leppimist käsitlevat 2019. aasta lepingut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 144 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 4,

A.  arvestades, et alates 2017. aasta oktoobrist on nn Al-Shabaabi terrorirühmitus, mis on väidetavalt seotud relvarühmitusega, kes nimetab ennast Kesk-Aafrika provintsi Islamiriigiks, pannud Cabo Delgado provintsi põhjaosas toime üle 500 vägivaldse rünnaku, terroriseerinud kohalikku elanikkonda, põhjustanud üle 1500 inimohvri ning toonud kaasa üle 250 000 inimese ümberasumise ja pannud üle 700 000 inimese abi vajama;

B.  arvestades, et terrorirünnakud on muutunud üha vägivaldsemaks ja rünnatud on paljusid külasid, kus on põletatud või hävitatud üle 1000 kodu; arvestades, et on teateid, et võitlejad on alustanud naiste ja tütarlaste röövimist;

C.  arvestades, et augustis vallutasid džihaadirühmitused strateegilise sadamalinna Mocimboa da Praia, mis on oluline sadam nafta ja veeldatud maagaasi kasutamise hõlbustamiseks; arvestades, et linna jätkuv püsimine Al-Shabaabi rühmituse käes näitab, et terrorirühmitus on arenemas ja tugevamaks muutumas;

D.  arvestades, et islami mässulised kasutavad rahastamisallikana üha enam ebaseaduslikku uimastikaubandust;

E.  arvestades, et Mosambiigis puudub militaarse islamismi traditsioon; arvestades, et umbes 30 % Mosambiigi 31 miljonist elanikust on roomakatoliiklased, samas kui 18 % on moslemid ja ainult kahes provintsis – Cabo Delgados ja Niassas – on moslemid enamuses;

F.  arvestades, et Mosambiigi ametivõimude sõjaline tegevus ei ole suutnud rünnakuid peatada ega ärevusttekitava kiirusega halveneva humanitaarhädaolukorraga toime tulla;

G.  arvestades, et Mosambiigi valitsuse julgeolekujõud on reageerinud ebaproportsionaalse vägivallaga, mis on mõnikord vastuolus rahvusvaheliste inimõigustealaste kohustustega; arvestades, et Mosambiigi president Filipe Nyusi on tunnistanud, et Cabo Delgado ametivõimud on tahtmatult inimõigusi rikkunud; arvestades, et on teatatud sõnavabaduse mahasurumise ja ajakirjanike ahistamise juhtumitest;

H.  arvestades, et Mosambiigi sõjaväel ei ole piisavalt vahendeid, et tulla toime terrorismi järsu kasvuga piirkonnas; arvestades, et esineb õigustatud kartusi, et mässutegevus levib naaberriikidesse ja destabiliseerib piirkonda;

I.  arvestades, et üle poole Cabo Delgados vägivalla all kannatavatest inimestest on lapsed; arvestades, et on esitatud kaebusi laste relvarühmitustesse värbamise, inimröövide ning naiste ja tütarlaste vastu suunatud seksuaalse ja soolise vägivalla kohta; arvestades, et elanikkond võetakse relvarühmituste ja riigi relvajõudude vahelises võitluses sageli pantvangi;

J.  arvestades, et rahvusvaheliste konventsioonide kaudu, mille Mosambiik on ratifitseerinud, on tal kohustus järgida inimõiguste põhistandardeid, eelkõige oma kinnipidamisasutustes; arvestades, et Al-Shabaabile omistatud barbaarse tegevuse vastu võideldes ei tohiks Mosambiigi julgeolekujõud uusi inimõiguste rikkumisi toime panna;

K.  arvestades, et 2020. aasta märtsis loodi Põhjapiirkonna Integreeritud Arendamise Agentuur ADIN (Agencia de desenvolvimento integrado do norte), mille konkreetne eesmärk on tegeleda põhjapiirkonna sotsiaal-majanduslike puudustega;

L.  arvestades, et 2019. aasta augustis allkirjastati rahu ja rahvuslikku leppimist käsitlev leping, mille eesmärk on tuua riiki rahu, lõpetada vägivald, saavutada demokraatlik kaasatus ning parandada inim- ja kodanikuõiguste alast olukorda;

M.  arvestades, et olukord Mosambiigis on endiselt väga ebakindel ja riigil on raske toime tulla paljude julgeoleku-, majandus- ja sotsiaalprobleemidega; arvestades, et Mosambiik on üks maailma vaesemaid ja vähimarenenud riike, olles inimarengu indeksi järgi 189 riigi hulgas 180. kohal, kusjuures keskmine eeldatav eluiga sünnihetkel on vaid 58 aastat; arvestades, et enam kui 10 miljonit mosambiiklast elab äärmises vaesuses ja toiduga kindlustamatuses; arvestades, et see olukord mõjutab eelkõige naisi ja haavatavaid rühmi, kes on kõige suuremates raskustes;

N.  arvestades, et COVID-19 on veelgi rohkem paljastanud piirkonna majanduse nõrkused, kuna piisava sotsiaalkaitse puudumise tõttu on jäänud miljonid mitteametlikus majanduses töötavad inimesed ja töö kaotanud inimesed nälga ja viletsusse ning haavatavasse olukorda, kusjuures mõnel juhul rikutakse nende põhilisi inimõigusi; arvestades, et 9. septembri 2020. aasta seisuga on Mosambiigi 11 provintsis registreeritud kokku üle 4500 kinnitatud COVID-19 juhtumi ja 27 surmajuhtumit;

O.  arvestades, et Mosambiigis on viimastel aastatel aset leidnud laastavad kliimaga seotud looduskatastroofid, sealhulgas kaks suurt tsüklonit 2019. aastal, mis on suurendanud juba niigi kõrget vaesuse määra ja ebakindlust; arvestades, et sellised katastroofid on toonud kaasa ulatusliku toiduga kindlustamatuse ja kroonilise alatoitumuse riigi teatavates osades, kus üle 43 % alla viieaastastest lastest on kängu jäänud; arvestades, et 2020. aastal vajab kiireloomulist humanitaarabi hinnanguliselt kokku 7,9 miljonit inimest;

P.  arvestades, et solidaarsus Mosambiigis on kasvanud ja Cabo Delgado elanike raske olukord on äratanud erilist tähelepanu ning selle tulemusena on eelkõige Mosambiigi noored käivitanud üleriigilise solidaarsuskampaania Cabo Delgadoga trellsildi #CaboDelgadoTambénÉMocambique (Cabo Delgado on samuti Mosambiik) all, et suurendada teadlikkust piirkonna traagilisest olukorrast;

Q.  arvestades, et 2010. ja 2013. aastal avastati Mosambiigis tohutud gaasivarud; arvestades, et need varud hõlmavad ligikaudu 5000 miljardit kuupmeetrit, mis teeb neist maailma suuruselt 9. gaasivarud; arvestades, et see võib asetada Mosambiigi maailma nelja suurima veeldatud maagaasi tootja hulka; arvestades, et eeldatavasti investeeritakse lähiaastatel nende varude kasutamiseks vähemalt 60 miljardit USA dollarit, mis on kõigi aegade suurimad Sahara-taguses Aafrikas tehtud investeeringud;

R.  arvestades, et Euroopa ja kõik muud välismaised tööstus- ja majandushuvid Mosambiigis peaksid lähtuma ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetest; arvestades, et komisjon uurib võimalust kehtestada siduv hoolsuskohustus tagamaks, et ELi investorid ja kaevandustööstuses osalejad sellistes riikides nagu Mosambiik tegutsevad vastutustundlikult ja aitavad kaasa kohalikule arengule;

S.  arvestades, et Mosambiigis ja eelkõige Cabo Delgado piirkonnas, kus kirjaoskamatuse, ebavõrdsuse ja laste alatoitumuse määrad on Mosambiigi suurimad, on rikkalikud loodusvarad ja tooraine varud, mis on meelitanud ligi investeeringuid paljudelt rahvusvahelistelt ja ELi ettevõtetelt, kes konkureerivad loodusvarade osas turulepääsu pärast; arvestades, et mõnede teadete kohaselt on loodusvaradest saadud tulu jaotunud Mosambiigis ebaühtlaselt;

T.  arvestades, et 13. aprillil 2020 kiitis Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) heaks kohese võla teenindamise kergenduse 25 liikmesriigile, sealhulgas ligikaudu 309 miljonit USA dollarit Mosambiigile katastroofiohu piiramise ja vähendamise usaldusfondi (CCRT) raames, et aidata leevendada COVID-19 pandeemia mõju;

U.  arvestades, et 4. juunil 2020 kutsus ÜRO Mosambiigi humanitaarabi koordinaator Myrta Kaulard rahvusvahelist üldsust üles suurendama oma toetust Mosambiigile;

V.  arvestades, et Euroopa Liit on 2019. aasta tsüklonite järel lubanud toetada Mosambiiki 200 miljoni euroga, millele lisandub Euroopa Liidu poolne 110 miljoni euro suurune toetus COVID-19-ga seoses;

W.  arvestades, et SADCi 2015. aasta piirkondlikus terrorismivastases strateegias, mis töötati välja kooskõlas ÜRO ülemaailmse terrorismivastase võitluse strateegiaga, nähakse ette abi noorte radikaliseerumise ennetamiseks, piiridel julgeoleku tagamiseks, humanitaarabi andmiseks ja terrorismi algpõhjustega tegelemiseks;

X.  arvestades, et praegu on SADCi rotatsiooni korras vahetuv eesistujariik Mosambiik; arvestades, et 17. augustil 2020. aastal toimunud 40. tippkohtumisel kiitis kõnealune piirkondlik organisatsioon riiki jätkuvate jõupingutuste eest terrorismi ja vägivaldsete rünnakute vastu võitlemisel ning väljendas SADCi solidaarsust ja pühendumust toetada Mosambiiki terrorismi ja vägivaldsete rünnakute vastu võitlemisel ning mõistis hukka kõik terroriaktid ja relvastatud rünnakud;

Y.  arvestades, et 2020. aasta aprillis väljendasid nii ELi delegatsioon Mosambiigis kui ka nõukogu tõsist muret seoses rünnakutega Cabo Delgados ja tsiviilelanike vastu suunatud vägivalla eskaleerumisega;

Z.  arvestades, et vaatamata selle jõhkrusele ja kohutavatele inimohvritele ei pälvinud olukord Cabo Delgados rahvusvahelist tähelepanu, mis tähendas, et kaotati väärtuslikku aega selle probleemi lahendamiseks varasemas etapis;

1.  väljendab sügavat muret julgeolekuolukorra halvenemise pärast Mosambiigi põhjaosas, eelkõige Cabo Delgado provintsis, ja avaldab kaastunnet vägivallaohvritele, keda on üle 1500; väljendab solidaarsust ja toetust riigi rahvale, eriti enam kui 250 000 inimesele, kes olid sunnitud oma kodudest põgenema;

2.  toonitab, et praegused julgeolekuprobleemid süvendavad veelgi juba niigi äärmiselt habrast humanitaarolukorda, mis tuleneb suurest mahajäämusest, kliimašokkidest ja konfliktidest;

3.  kutsub Mosambiigi ametivõime üles võtma tõhusaid ja otsustavaid meetmeid islamistlike mässuliste vastu võitlemiseks ning kaitsma kõiki Cabo Delgado kodanikke; väljendab tõsist muret selle pärast, et mässulised saavad piirkondlikelt ja rahvusvahelistelt terroriorganisatsioonidelt üha suuremat toetust; juhib sellega seoses tähelepanu kahetsusväärsetele sarnasustele teiste piirkondadega, nagu Sahel ja Aafrika Sarv;

4.  rõhutab, et kui mässutegevust ei peatata, võib see kasvada ja kanduda üle naaberriikidesse, ohustades piirkondlikku stabiilsust; toonitab sellega seoses vajadust tulemusliku ja jätkusuutliku poliitika järele nii riigi valitsuse kui ka piirkondlike ja rahvusvaheliste osalejate poolt;

5.  tuletab Mosambiigi valitsusele meelde tema kohustust anda kõik terroristlikus tegevuses kahtlustatavad õiglase kohtumõistmise teel kohtu alla; kutsub Mosambiigi valitsust üles algatama sõltumatu ja erapooletu uurimise seoses piinamise ja muude raskete rikkumistega, mille on Cabo Delgados väidetavalt toime pannud riigi julgeolekujõud; tuletab meelde, et Mosambiik on kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti, inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika harta ning ÜRO piinamisvastase konventsiooni osaline ja nendega keelatakse piinamine ja muu väärkohtlemine ning omavoliline elu võtmine;

6.  rõhutab, kui oluline on kaitsta ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate, aktivistide ja kõigi nende õigusi, kes lihtsalt kasutavad oma inimõigusi ja väljendavad oma seisukohti avalikku huvi pakkuvates küsimustes; kutsub Mosambiigi ametivõime üles viima läbi erapooletu uurimise kõigi uudistekanalite vastu suunatud väidetavate vandalismijuhtumite, sõnavabaduse mahasurumise ning ajakirjanike ahistamise ja hirmutamisega seotud süüdistuste kohta;

7.  kutsub Mosambiigi ametivõime üles tagama demokraatia, inimõiguste ja tõhusa kohaliku valitsemise edendamise ning õigusriigi tulemusliku taastamise Põhja-Mosambiigis; tuletab meelde, et rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimine ja demokraatlike vabaduste austamine on samuti otsustava tähtsusega 2019. aastal Mosambiigi Vabastusrinde (Frelimo) ja Mosambiigi rahvusliku vastupanuliikumise (Renamo) vahel allkirjastatud lõpliku rahukokkuleppe õnnestumiseks;

8.  rõhutab, et tuleb jätkata vajalikke reforme, et täita asjakohaselt Mosambiigi elanike vajadusi ja vältida seda, et neist saaksid kaitsetud radikaliseerumise ohvrid; rõhutab eelkõige tungivat vajadust luua Cabo Delgado elanikele, eriti noortele, töökohti ja võimalusi; rõhutab peale selle, et tuleb teha tööd selle nimel, et kõrvaldada teatavad terrorismi algpõhjused, nagu kindlustamatus, vaesus, inimõiguste rikkumine, ebavõrdsus, tõrjutus, töötus, keskkonnaseisundi halvenemine, korruptsioon ja avaliku sektori vahendite väärkasutamine ja karistamatus, sest see aitab väga palju kaasa terroriorganisatsioonide likvideerimisele;

9.  rõhutab, et tuleb tagada, et kõigi sõjaliste manöövrite korral, mis selles piirkonnas tehakse, austataks ja edendataks inimõigusi, julgustab Mosambiigi ametivõime toetama piirkondlikke ja rahvusvahelisi organisatsioone, kodanikuühiskonna organisatsioone ja kogukonnapõhiseid rühmasid ning tegema nendega koostööd, et luua platvormid rahuloomealgatuste jaoks, millega soodustatakse kõigi sidusrühmade rahumeelset osalemist, arutelu, leppimist ja kooseksisteerimist; mõistab hukka erajulgeolekujõudude kasutamise selles konfliktis, mis suurendab veelgi riigi rahalisi kulusid ja toimub ilma igasuguse rahvusvahelise järelevalveta;

10.  märgib murega, et riigisiseste põgenike olukord Mosambiigis halveneb; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid teeksid tihedat koostööd SADCi ja selle liikmesriikidega, et lahendada piirkonnas süvenev humanitaarkriis ja töötada välja tõhus tegevuskava;

11.  kutsub Mosambiigi valitsust üles tegema avatud koostööd rahvusvaheliste institutsioonidega, näiteks ÜRO eriraportööridega, võimaldama sõltumatutel inimõiguste uurijatel ja vaatlejatel riiki siseneda ning nõuetekohaselt analüüsima Cabo Delgado elanike humanitaarvajadusi, et anda neile vajalikku abi; on ühtlasi veendunud, et vägivallaohvreid tuleb toetuskava abil kaitsta, et nad saaksid oma eluga edasi minna;

12.  on veendunud, et piirkondlikke ja rahvusvahelisi jõupingutusi tuleb rohkem koordineerida, et reageerida Cabo Delgados eesseisvatele julgeoleku- ja humanitaarkriisidele, sealhulgas vajadusele tegeleda piiriüleste ohtudega, nagu terrorismiga seotud mässud, toiduga kindlustatus, riigisisesed põgenikud ja inimeste ebaseaduslik üle piiri toimetamine; kutsub seetõttu Euroopa välisteenistust üles laiendama lisatoetust SADCile ja Aafrika Liidule, et jõuda pikaajalise ja rahumeelse lahenduseni;

13.  juhib tähelepanu sellele, et SADCi poliitika-, kaitse- ja julgeolekukoostöö organ (OPDS) koos oma rahvusvahelise lahinguüksusega, mis on loodud mässudega seotud tõsise olukordade lahendamiseks, peaks olema selle konflikti ohjamisel oluline aktiivne osaleja ning peaks konflikti lähiajal hukka mõistma, julgustades ja toetades samal ajal pikemas perspektiivis Mosambiigi ametivõime lisareformide elluviimisel, mille eesmärk on edendada demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki, mis on stabiilsuse, rahu ja arengu eeltingimus;

14.  kordab, et EL on valmis alustama Mosambiigiga dialoogi, et teha kindlaks tõhusad võimalused ELi abi kasutamiseks, võttes arvesse, et olukord on keeruline ja piirkondlikku laadi, ning kutsub Mosambiigi valitsust üles olema selles dialoogis ning koostöös ELi ja SADCiga aktiivsem; ergutab sellega seoses koostööd Mosambiigi ametivõimude ja kodanikuühiskonna kõigi tasandite vahel, et leida kaasav lahendus ja täita kiiresti kõige vähem kaitstud inimeste vajadused;

15.  kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat Josep Borrelli ja ELi liikmesriike üles jätkama olukorra tähelepanelikku jälgimist ning suurendama toetust riiklikele ja piirkondlikele ametiasutustele; tunneb sellega seoses heameelt nõukogu 22. juuni järelduste üle, kuid nõuab tungivalt, et võetaks diplomaatilisi lisameetmeid, eelkõige nende liikmesriikide poolt, kel on riigiga ajaloolised ja sõbralikud sidemed, et rõhutada vajadust võtta selles piirkondliku julgeoleku ja humanitaarmõõtmega küsimuses kiireloomulisi meetmeid ning juhtida valitsuse tähelepanu geopoliitilistele tagajärgedele, mis tulenevad koordineeritud piirkondliku ja rahvusvahelise reageerimise puudumisest;

16.  väljendab lootust, et kui ELi uut Aafrika strateegiat on hakatud tulemuslikult ellu viima, aitab see tugevdada ELi ja Aafrika koostööd, mis põhineb kogu kontinenti puudutaval võrdsel partnerlusel, ning et mõlemad teevad sellistes riikides nagu Mosambiik koostööd majandusliku, sotsiaalse, julgeoleku- ja inimõiguste olukorra parandamiseks;

17.  on seisukohal, et Mosambiigi praegusi sündmusi ning selle sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi käsitletakse nõuetekohaselt järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021) kohases ELi Aafrika-poliitikas; rõhutab, et kui Mosambiiki laastavad sageli üleujutused ja muud loodusõnnetused, tuleks selle elanikele anda kogu kättesaadav toetus ja humanitaarabi;

18.  on veendunud, et eelseisev ELi ja Aafrika tippkohtumine on väga hea võimalus humanitaartragöödia probleemi paremini lahendada ning suurendada ELi toetust piirkondlikele ja Aafrika organisatsioonidele;

19.  tuletab meelde 30. mail ja 1. juunil 2019 Beiras toimunud rahvusvahelisel rahastajate konverentsil võetud rahvusvahelisi abikohustusi, mille kohaselt lubas Euroopa Liit anda 200 miljoni euro ulatuses taastustoetust; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid täidaksid need kohustused täies ulatuses; juhib tähelepanu sellele, et pikaajalist taastumist on võimalik saavutada ainult kestliku ja kaasava majandusarengu kaudu; nõuab seetõttu, et EL toetaks Mosambiigi jõupingutusi majanduse stabiliseerimisel, töökohtade loomisel ja maapiirkondade konkurentsivõime suurendamisel, tagades samal ajal kaasatuse ja keskkonnakaitse;

20.  tunneb IMFi CCRT üle heameelt, sest see on samm õiges suunas, et aidata Mosambiigil võidelda COVID-19 põhjustatud majanduslike tagajärgedega; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid eraldaksid IMFile lisaraha ning IMF uuriks, kuidas oleks CCRT-le kättesaadavaid vahendeid võimalik veel rohkem suurendada, näiteks kasutades omaenda reserve; tuletab meelde, et fondi tehtavad sissemaksed ei tohi mingil juhul asendada ametlikku arenguabi;

21.  peab väga tähtsaks, et kohalik elanikkond, eelkõige riigi vaeseimate provintside elanikud, saaksid kasu riigis loodusvarade kasutamisest; kutsub valitsust üles eraldama ekspluateerimisprojektidest saadud tulu õiglaselt kohalikele arenguprojektidele, järgides samal ajal kõrgeid keskkonna- ja sotsiaalseid standardeid;

22.  tuletab meelde, et Mosambiigi elanikud, nii kristlased kui ka moslemid, on pikka aega rahumeelselt koos eksisteerinud, ning on veendunud, et selline sallivus- ja solidaarsusmudel toimib hoolimata islamistlike terroristide rünnakutest;

23.  rõhutab, et esmatähtis peab olema haridus ja tuleb edendada maaelu arengut, et võidelda radikaliseerumise vastu, eelkõige maapiirkondades elavate noorte hulgas;

24.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Mosambiigi valitsusele ja parlamendile ning SADCi ja Aafrika Liidu liikmetele ja juhtkonnale.

(1) https://reliefweb.int/report/mozambique/mozambique-situation-report-10-september-2020

Viimane päevakajastamine: 12. jaanuar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika