Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 112kWORD 44k
Neljapäev, 17. september 2020 - Brüssel
Paranduseelarve projekt nr 8/2020: Erakorralise toetuse rahastamisvahendi maksete assigneeringute suurendamine, et rahastada COVID‑19 vaktsiinistrateegiat ja suurendada koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse+ mõju
P9_TA(2020)0237

Euroopa Parlamendi 17. septembri 2020. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta paranduseelarve projekti nr 8/2020 kohta: erakorralise toetuse rahastamisvahendi maksete assigneeringute suurendamine, et rahastada COVID‑19 vaktsiinistrateegiat ja suurendada koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse+ mõju (10696/2020 – C9-0290/2020 – 2020/1997(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(1), eriti selle artiklit 44,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 27. novembril 2019(2),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 8/2020, mille komisjon võttis vastu 28. augustil 2020 (COM(2020)0900),

–  võttes arvesse 11. septembril 2020. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 8/2020 kohta (10696/2020 – C9‑0290/2020),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 94, 96 ja 163,

1.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 8/2020 kohta heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 6/2020 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(2) ELT L 57, 27.2.2020.
(3) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(4) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 12. jaanuar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika