Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 126kWORD 43k
Ceturtdiena, 2020. gada 17. septembris - Brisele
Budžeta grozījuma Nr. 8 projekts – "Maksājumu apropriāciju palielinājums Ārkārtas atbalsta instrumentam, lai finansētu Covid-19 vakcīnu stratēģiju, un Papildinātās investīciju iniciatīvas reaģēšanai uz koronavīrusu ietekmei"
P9_TA(2020)0237

Eiropas Parlamenta 2020. gada 17. septembra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 8/2020 projektu -Maksājumu apropriāciju palielinājums Ārkārtas atbalsta instrumentam, lai finansētu Covid-19 vakcīnu stratēģiju, un Papildinātās investīciju iniciatīvas reaģēšanai uz koronavīrusu ietekmei (10696/2020 – C9-0290/2020 – 2020/1997(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(1), un jo īpaši tās 44. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2019. gada 27. novembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 8/2020 projektu, ko Komisija pieņēma 2020. gada 28. augustā (COM(2020)0900),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 8/2020 projektu, ko Padome pieņēma 2020. gada 11. septembrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam tajā pašā dienā (10696/2020 – C9-0290/2020),

–  ņemot vērā Reglamenta 94., 96. un 163. pantu,

1.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 8/2020 projektu;

2.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 6/2020 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(2) OV L 57, 27.2.2020.
(3) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(4) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 12. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika