Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 113kWORD 43k
Torsdagen den 17 september 2020 - Bryssel
Förslag till ändringsbudget nr 8: Ökning av betalningsbemyndiganden för krisstödsinstrumentet som finansierar strategin för vacciner mot covid-19 och för investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus (CRII+)
P9_TA(2020)0237

Europaparlamentets resolution av den 17 september 2020 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2020 för budgetåret 2020 - Ökning av betalningsbemyndiganden för krisstödsinstrumentet som finansierar strategin för vacciner mot covid-19 och för investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus (CRII+) (10696/2020 – C9-0290/2020 – 2020/1997(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(1), särskilt artikel 44,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020, slutgiltigt antagen den 27 november 2019(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 8/2020, som kommissionen antog den 28 augusti 2020 (COM(2020)0900),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 8/2020 som rådet antog den 11 september 2020 och översände till Europaparlamentet samma dag (10696/2020 – C9-0290/2020),

–  med beaktande av artiklarna 94, 96 och 163 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 8/2020.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 6/2020 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2)EUT L 57, 27.2.2020.
(3)EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4)EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

Senaste uppdatering: 12 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy