Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2734(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0245/2020

Внесени текстове :

B9-0245/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/09/2020 - 16

Приети текстове :

P9_TA(2020)0238

Приети текстове
PDF 186kWORD 51k
Четвъртък, 17 септември 2020 г. - Брюксел
Противопоставяне на акт за изпълнение: Максимално допустими граници на остатъчни вещества за няколко вещества, включително флоникамид, халоксифоп и мандестробин
P9_TA(2020)0238B9-0245/2020

Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2020 г. относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и ІV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от циклоксидим, флоникамид, халоксифоп, мандестробин, мепикват, Metschnikowia fructicola, щам NRRL Y-27328, и прохексадион във или върху определени продукти (D063880/06 – 2020/2734(RPS))

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и ІV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от циклоксидим, флоникамид, халоксифоп, мандестробин, мепикват, Metschnikowia fructicola, щам NRRL Y-27328, и прохексадион във или върху определени продукти (D063880/06),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО(1) на Съвета, и по-специално член 5, параграф 1 и член 14, параграф 1, буква а) от нея,

–  като взе предвид становището, предоставено на 17 – 18 февруари 2020 г. от Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

–  като взе предвид Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди(2),

–  като взе предвид мотивираното становище на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), прието на 27 май 2019 г. и публикувано на 2 август 2019 г.(3),

–  като взе предвид заключението, прието от ЕОБХ на 18 декември 2009 г. и публикувано на 7 май 2010 г.(4),

–  като взе предвид мотивираното становище, прието от ЕОБХ на 18 октомври 2018 г. и публикувано на 2 ноември 2018 г.(5),

–  като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) и член 5а, параграф 5 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(6),

–  като взе предвид член 112, параграфи 2 и 3, и член 112, параграф 4, буква в) от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

А.  като има предвид, че флоникамидът представлява селективен инсектицид, който се използва, наред с другото, върху картофи, пшеница, ябълки, круши, праскови и чушки;

Б.  като има предвид, че срокът на одобрението на активното вещество флоникамид беше удължен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2069 на Комисията(7);

В.  като има предвид, че в становището си от 5 юни 2013 г(8). на Комитета за оценка на риска към Европейската агенция по химикали (ECHA), с което се предлага хармонизирано класифициране и етикетиране на флоникамида, датският компетентен орган отбелязва ясно въздействие върху вътрешните малформации, които се случват на токсични нива за майката при зайците;

Г.  като има предвид, че в Съединените щати флоникамидът е обект на контрол за това, че потенциално излага опрашителите на по-висок риск, от колкото се е считало първоначално, тъй като нови изследвания, представени от производителя на флоникамид ISK Biosciences показват, че флоникамидът излага пчелите на флоникамид до 51 пъти повече от количеството, което би им причинило съществена вреда(9);

Д.  като има предвид, че халоксифоп-Р е хербицид, използван, наред с другото, върху моркови, фуражни бобови култури, рапица, соя и захарно цвекло;

Е.  като има предвид, че халоксифоп-Р е вреден при поглъщане и е вреден за водните организми, с дълготраен ефект, основан на класификацията на ECHA; като има предвид, че халоксифоп-Р показва ефекти на хепатотоксичност, нефротоксичност и оксидативен стрес при плъхове след излагане на халоксифоп-P-метил(10);

Ж.  като има предвид, че от 4 септември 2007 г. производството, разпространението и употребата на халоксифоп-Р е забранено във Франция за всички селскостопански и неселскостопански цели(11); като има предвид, че от четири години халоксифоп-Р е забранен в целия Съюз съгласно Регламент (ЕО) № 1376/2007 на Комисията(12);

З.  като има предвид, че халоксифоп-Р е одобрен като активно вещество в регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011(13) на Комисията с много ограничена употреба(14) и строги изисквания за държавите членки по отношение на опазването на подпочвените води, опазването на водните организми и безопасността на операторите;

И.  като има предвид, че в регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2233(15) на Комисията същата стигна до заключението, че по отношение на използването на халоксифоп-Р като активно вещество „изискваната допълнителна потвърждаваща информация не е била предоставена в пълен обем и че съществуването на неприемлив риск за подпочвените води не може да бъде изключено, освен ако не бъдат наложени допълнителни ограничения“;

Й.  като има предвид, че в регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2233 Комисията също така заключи, че е „целесъобразно да се изменят условията за употреба на активното вещество, по-специално чрез определянето на граница на количеството и честотата на неговото прилагане“;

К.  като има предвид, че на 30 април 2018 г. Комисията реши да удължи срока на одобрение на халоксифоп-Р като активно вещество до 31 декември 2023 г.(16);

Л.  като има предвид, че член 191, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) определя принципа на предпазните мерки като един от основните принципи на Съюза;

М.  като има предвид, че съгласно член 168, параграф 1 от ДФЕС „[п]ри разработването и изпълнението на всички политики и дейности на Съюза се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве“;

Н.  като има предвид, че Директива 2009/128/ЕО цели постигане на устойчива употреба на пестициди в Съюза чрез намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората и на животните и върху околната среда, както и чрез насърчаване на използването на интегрирано управление на вредителите и на алтернативни подходи или техники, като нехимични алтернативи на пестицидите;

О.  като има предвид, че при определянето на максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) трябва да се вземат под внимание кумулативните и синергичните ефекти и че е от изключително значение спешно да се разработят подходящи методи за тази оценка;

П.  като има предвид, че увеличаването на стойностите на МДГОВ за халоксифоп-Р за лененото семе и за мандестробин за ягодите и гроздето се основава на искания за нормативно съгласуване от трети държави;

Р.  като има предвид, че заявителите твърдят, че разрешеното използване на халоксифоп-Р и мандестробин върху такива култури в Австралия и Канада води до наличието на остатъчни вещества над максимално допустимите граници, предвидени в Регламент (ЕО) № 396/2005, и че са необходими по-високи МДГОВ, за да се избегнат пречките пред търговията при вноса на тези култури;

1.  се противопоставя на приемането на проекта на регламент на Комисията;

2.  счита, че проектът на регламент на Комисията е несъвместим с целта и съдържанието на Регламент (ЕО) № 396/2005;

3.  счита, че Съюзът и Комисията следва да спазват принципа на екологична отговорност и следва да не насърчават използването в трети държави на продукти, които някои държави членки забраняват на своята територия и чието използване Съюзът се опитва да ограничи;

4.  счита, че правилата за свободна търговия не бива в никакъв случай да водят до понижаване на стандартите на Съюза за защита;

5.  потвърждава, че ЕОБХ работи върху методи за оценка на кумулативните рискове, но също така отбелязва, че проблемът с оценката на кумулативните ефекти от пестицидите и остатъчните вещества е известен от десетилетия; поради това отправя искане към ЕОБХ и Комисията да разгледат проблема като абсолютно неотложен въпрос;

6.  отбелязва, че съгласно проекта на регламент МДГОВ за флоникамид ще нараснат от 0,03 на 0,5 mg/kg за ягодите, от 0,03 на 1 mg/kg за къпини и малини, от 0,03 на 0,7 mg/kg за други малки плодове и ягодоплодни, от 0,03 на 0,3 mg/kg за други кореноплодни и грудкови зеленчуци като цяло, но от 0,03 до 0,6 mg/kg за репички, от 0,03 до 0,07 mg/kg за марули и салатни растения, и от 0,03 до 0,8 mg/kg за бобовите растения;

7.  предлага МДГОВ за флоникамид да останат на равнище от 0,03 мг/кг;

8.  отбелязва, че съгласно проекта на регламент МДГОВ за халоксифоп-Р ще нарасне от 0,01 на 0,05 за ленено семе;

9.  предлага МДГОВ за халоксифоп-Р да останат на равнище от 0,03 mg/kg;

10.  отбелязва, че съгласно проекта на регламент МДГОВ за мандестробин ще нарасне от 0,01 на 5 за грозде и от 0,01 на 3 mg/kg за ягоди;

11.  предлага МДГОВ за мандестробин да останат на равнище от 0,01 mg/kg;

12.  приканва Комисията да оттегли своя проект на регламент и да внесе нов проект пред комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.
(2) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71.
(3) EFSA reasoned opinion on modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in strawberries and other berries (Мотивирано становище на ЕОБХ относно изменението на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за флоникамид при ягоди и други ягодови плодове), EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2019;17(7):5745, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5745
(4) EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flonicamid (Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество флоникамид като пестицид), Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2010 г.; 8(5):1445, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1445
(5) EFSA reasoned opinion on setting of import tolerances for haloxyfop‐P in linseed and rapeseed (Мотивирано становище на ЕОБХ относно определянето на допустими отклонения при вноса за халоксифоп-Р в ленено семе и рапица), EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018 г.; 16 (11): 5470, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5470
(6) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(7) Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2069 на Комисията от 13 ноември 2017 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобрение на активните вещества флорикамид (IKI-220), металаксил, пеноксулам и прокиназид (ОВ L 295, 14.11.2017 г., стр. 51).
(8) Opinion of 5 June 2013 of the Committee for Risk Assessment proposing harmonised classification and labelling at EU level of flonicamid (Становище на Комитета за оценка на риска от 5 юни 2013 г., в което се предлага хармонизирано класифициране и етикетиране на флоникамид на равнище ЕС), https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95
(9) https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-becerra-warns-against-expanded-use-pesticide-found-harm-bees
(10) Olayinka, E.T, и Ore, A., ‘Hepatotoxicity, Nephrotoxicity and Oxidative Stress in Rat Testis Following Exposure to Haloxyfop-p-methyl Ester, an Aryloxyphenoxypropionate Herbicide’ Toxics., декември 2015 г., 3(4), стр. 373–389, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606644/
(11) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=235653D01B24A4B694A6C342E7323D6F .tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000000464899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000000005119
(12) Регламент (ЕО) № 1376/2007 на Комисията от 23 ноември 2007 година за изменение на Приложение I към Регламент (ЕО) № 304/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ L 307, 24.11.2007 г., стр. 14).
(13) Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).
(14) Разрешава се само употребата като хербицид в количества, които не превишават 0,052 kg активно вещество на хектар на едно прилагане, като се разрешава само едно прилагане на всеки три години.
(15) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2233 на Комисията от 02 декември 2015 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество халоксифоп-P (ОВ L 317, 3.12.2015 г., стр. 26).
(16) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/670 на Комисията от 30 април 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества бромуконазол, бупрофезин, халоксифоп-P и напропамид (ОВ L 113, 3.5.2018 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 21 август 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност