Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2734(RPS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0245/2020

Předložené texty :

B9-0245/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/09/2020 - 16

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0238

Přijaté texty
PDF 150kWORD 48k
Čtvrtek, 17. září 2020 - Brusel
Námitka vůči prováděcímu aktu: Maximální limity reziduí pro některé látky včetně flonikamidu, haloxyfopu a mandestrobinu
P9_TA(2020)0238B9-0245/2020

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. září 2020 o návrhu nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cykloxydim, flonikamid, haloxyfop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu (D063880/06 – 2020/2734(RPS))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cykloxydim, flonikamid, haloxyfop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu (D063880/06),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS(1), a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

–  s ohledem na stanovisko Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva ze 17.–18. února 2020,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů(2),

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 27. května 2019, které bylo zveřejněno dne 2. srpna 2019(3),

–  s ohledem na stanovisko úřadu EFSA ze dne 18. prosince 2009, které bylo zveřejněno dne 7. května 2010(4),

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko úřadu EFSA ze dne 18. října 2018, které bylo zveřejněno dne 2. listopadu 2018(5),

–  s ohledem na čl. 5a odst. 3 písm. b) a čl. 5a odst. 5 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(6),

–  s ohledem na čl. 112 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu,

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

A.  vzhledem k tomu, že flonikamid je selektivní insekticid používaný mimo jiné na brambory, pšenici, jablka, hrušky, broskve a papriku;

B.  vzhledem k tomu, že doba platnosti schválení účinné látky flonikamid již byla prodloužena prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2069(7);

C.  vzhledem k tomu, že ve stanovisku Výboru pro posuzování rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) ze dne 5. června 2013(8), v němž se navrhuje harmonizace pro klasifikaci a označování flonikamidu, příslušný dánský orgán konstatuje, že tato látka má „zjevný vliv na výskyt viscerálních malformací u králíka při úrovních netoxických pro matky“;

D.  vzhledem k tomu, že flonikamid je ve Spojených státech přezkoumáván s ohledem na to, že riziko, které představuje pro opylovače, je možná vyšší, než se předpokládalo, neboť na základě nových studií předložených výrobcem flonikamidu ISK Biosciences se ukazuje, že flonikamid vystavuje včely až 51násobku množství flonikamidu, které by jim mohlo způsobit značnou újmu(9);

E.  vzhledem k tomu, že haloxyfop-P je herbicid používaný mimo jiné při pěstování mrkve, krmných luštěnin, semena řepky, sójových bobů a cukrové řepy;

F.  vzhledem k tomu, že haloxyfop-P je na základě klasifikace agentury ECHA škodlivý při požití a způsobuje dlouhotrvající újmu vodním organismům; vzhledem k tomu, že haloxyfop-P vykazuje účinky hepatotoxicity, nefrotoxicity a oxidačního stresu u potkanů po expozici haloxyfop-P-methylu(10);

G.  vzhledem k tomu, že výroba, distribuce a používání látky haloxyfop-P jsou ve Francii od 4. září 2007 zakázány pro všechny zemědělské i nezemědělské účely(11); vzhledem k tomu, že na základě nařízení Komise (ES) č. 1376/2007 byla látka haloxyfop-P na čtyři roky v celé Unii zakázána(12);

H.  vzhledem k tomu, že haloxyfop-P byl schválen jako účinná látka v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 540/2011(13) s velmi omezeným použitím(14) a přísnými podmínkami pro členské státy, pokud jde o ochranu podzemních vod, ochranu vodních organismů a bezpečnost obsluhy;

I.  vzhledem k tomu, že v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2233(15) dospěla Komise k závěru, že pokud jde o použití látky haloxyfop-P jako účinné látky, „další požadované potvrzující informace nebyly plně poskytnuty a že nepřijatelné riziko pro podzemní vody lze vyloučit pouze tak, že budou uložena další omezení“;

J.  vzhledem k tomu, že v prováděcím nařízení (EU) 2015/2233 Komise rovněž dospěla k závěru, že je „vhodné změnit podmínky použití této účinné látky, zejména stanovením limitů pro dávky a frekvenci jejích aplikací“;

K.  vzhledem k tomu, že Komise dne 30. dubna 2018 rozhodla o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky haloxyfop-P do 31. prosince 2023(16);

L.  vzhledem k tomu, že čl. 191 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) uvádí zásadu obezřetnosti jako jednu z hlavních zásad Unie;

M.  vzhledem k tomu, že čl. 168 odst. 1 SFEU stanoví, že „při vymezení a provádění všech politik a činností Unie je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví“;

N.  vzhledem k tomu, že cílem směrnice 2009/128/ES je dosažení udržitelného používání pesticidů v Unii snižováním rizik a omezováním vlivu používání pesticidů na lidské zdraví, zdraví zvířat a životní prostředí a podporováním používání integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů, jako jsou nechemické alternativy pesticidů;

O.  vzhledem k tomu, že při stanovování maximálních limitů reziduí (MLR) je třeba vzít v úvahu kumulativní a synergické účinky a je nanejvýš důležité urychleně vypracovat vhodné metody pro toto posouzení;

P.  vzhledem k tomu, že zvýšení maximálního limitu reziduí haloxyfopu-P u lněných semen a mandestrobinu u jahod a hroznů vyplývá ze žádostí třetích zemí o sladění norem;

Q.  vzhledem k tomu, že podle žadatelů vede povolené použití haloxyfopu-P a mandestrobinu k ošetření uvedených plodin v Austrálii a Kanadě k překročení maximálních limitů reziduí uvedených v nařízení (ES) č. 396/2005 a že účelem zvýšení MLR je odstranit obchodní překážky pro dovoz uvedených plodin;

1.  zamítá přijetí návrhu nařízení Komise;

2.  domnívá se, že návrh nařízení Komise není v souladu s cílem a obsahem nařízení (ES) č. 396/2005;

3.  domnívá se, že Unie a Komise by měly dodržovat zásadu environmentální odpovědnosti a neměly by ve třetích zemích podporovat používání produktů, které některé členské státy na svém území zakazují a jejichž používání se Unie snaží omezit;

4.  domnívá se, že pravidla volného obchodu by nikdy neměla vést ke snížení ochranných norem Unie;

5.  je si vědomo toho, že úřad EFSA pracuje na metodách posuzování kumulativních rizik, nicméně také konstatuje, že o problému ohledně posuzování kumulativních účinků pesticidů a reziduí se ví již několik desetiletí; žádá proto úřad EFSA a Komisi, aby tento problém řešily jako naprosto bezodkladnou záležitost;

6.  konstatuje, že podle návrhu nařízení by se maximální limity reziduí flonikamidu zvýšily z 0,03 mg/kg na 0,5 mg/kg u jahod, z 0,03 na 1 mg/kg u ostružin a malin, z 0,03 na 0,7 mg/kg u ostatního drobného ovoce a bobulovin, z 0,03 na 0,3 mg/kg u ostatních kořenových a hlíznatých druhů zeleniny obecně, ale z 0,03 na 0,6 mg/kg u ředkviček, z 0,03 na 0,7 mg/kg u salátu a ostatních salátových rostlin a z 0,03 na 0,8 mg/kg u luštěnin;

7.  navrhuje, aby maximální limit reziduí flonikamidu zůstal na úrovni 0,03 mg/kg;

8.  konstatuje, že podle návrhu nařízení by se maximální limit reziduí haloxyfopu-P u lněných semen zvýšil z 0,01 na 0,05 mg/kg;

9.  navrhuje, aby maximální limit reziduí haloxyfopu-P zůstal na úrovni 0,01 mg/kg;

10.  konstatuje, že podle návrhu nařízení by se maximální limit reziduí mandestrobinu zvýšil u hroznů z 0,01 na 5 mg/kg a u jahod z 0,01 na 3 mg/kg;

11.  navrhuje, aby maximální limit reziduí mandestrobinu zůstal na úrovni 0,01 mg/kg;

12.  vyzývá Komisi, aby návrh nařízení stáhla a předložila výboru návrh nový;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
(2) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71.
(3) Odůvodněné stanovisko EFSA ke změně stávajících maximálních limitů reziduí flonikamidu v jahodách a jiných bobulovinách, EFSA Journal 2019; 17(7):5745, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5745
(4) Závěr úřadu EFSA o přezkumu posouzení rizik účinné látky flonikamid z hlediska jejího použití jako pesticidu, EFSA Journal 2010; 8(5):1445, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1445
(5) Odůvodněné stanovisko EFSA ke stanovení přípustných dovozních odchylek pro haloxyfop-P u lněných semen a řepky olejky, EFSA Journal 2018; 16(11):5470, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5470
(6) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
(7) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2069 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek flonikamid (IKI-220), metalaxyl, penoxsulam a proquinazid (Úř. věst. L 295, 14.11.2017, s. 51).
(8) Stanovisko Výboru pro posuzování rizik ze dne 5. června 2013 s návrhem harmonizace pro klasifikaci a označování flonikamidu na úrovni EU, https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95
(9) https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-becerra-warns-against-expanded-use-pesticide-found-harm-bees
(10) Olayinka, E.T. a Ore, A., „Hepatotoxicita, nefrotoxicita a oxidativní stres postihující varlata potkanů po expozici haloxyfop-p-methyl esteru, herbicidu na bázi aryloxyfenoxypropionátu“, Toxics., prosinec 2015, 3(4), s. 373-389, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606644/
(11) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=235653D01B24A4B694A6C342E7323D6F .tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000000464899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000000005119
(12) Nařízení Komise (ES) č. 1376/2007 ze dne 23. listopadu 2007, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 307, 24.11.2007, s. 14).
(13) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
(14) Povolena mohou být pouze použití jako herbicid v dávkách nepřesahujících 0,052 kg účinné látky na hektar a aplikaci a lze povolit pouze jednu aplikaci jednou za tři roky.
(15) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2233 ze dne 2. prosince 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky haloxyfop-P (Úř. věst. L 317, 3.12.2015, s. 26).
(16) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/670 ze dne 30. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P a napropamid (Úř. věst. L 113, 3.5.2018, s. 1).

Poslední aktualizace: 12. ledna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí