Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2734(RPS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0245/2020

Indgivne tekster :

B9-0245/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/09/2020 - 16

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0238

Vedtagne tekster
PDF 161kWORD 48k
Torsdag den 17. september 2020 - Bruxelles
Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer for flere stoffer, herunder flonicamid, haloxyfop, mandestrobin
P9_TA(2020)0238B9-0245/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 17. september 2020 om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af cycloxydim, flonicamid, haloxyfop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 og prohexadion i eller på visse produkter (D063880/06 – 2020/2734(RPS))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af cycloxydim, flonicamid, haloxyfop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 og prohexadion i eller på visse produkter (D063880/06),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF(1), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 14, stk. 1, litra a),

–  der henviser til udtalelse af 17.-18. februar 2020 fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider(2),

–  der henviser til den udtalelse, der blev vedtaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 27. maj 2019 og offentliggjort den 2. august 2019(3),

–  der henviser til den konklusion, der blev vedtaget af EFSA den 18. december 2009 og offentliggjort den 7. maj 2010(4),

–  der henviser til den begrundede udtalelse, der blev vedtaget af EFSA den 18. oktober 2018 og offentliggjort den 2. november 2018(5),

–  der henviser til artikel 5a, stk. 3, litra b), og artikel 5a, stk. 5, i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og artikel 112, stk. 4, litra c),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

A.  der henviser til, at flonicamid er et selektivt insekticid, der bl.a. anvendes på kartofler, hvede, æbler, pærer, ferskner og peberfrugter;

B.  der henviser til, at godkendelsesperioden for flonicamid som et aktivstof er blevet forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2017/2069(7);

C.  der henviser til, at den kompetente myndighed i medlemsstaten Danmark i udtalelsen af 5. juni 2013(8) fra Udvalget for Risikovurdering under Det Europæiske Kemikalieagentur, i hvilken der blev foreslået en harmoniseret klassificering og mærkning af flonicamid, konkluderer "tydelige effekter på viscerale misdannelser, som forekommer ved ikkematernelle toksiske niveauer i kaninen";

D.  der henviser til, at flonicamid i USA undersøges for potentielt at udgøre en højere risiko for bestøvere end tidligere antaget, efter at nye studier fremlagt af flonicamid-fabrikanten, ISK Biosciences, viser, at flonicamid udsætter bier for op til 51 gange den mængde flonicamid, der ville påføre dem betydelig skade(9);

E.  der henviser til, at haloxyfop-P er et herbicid, der bl.a. anvendes på gulerødder, foderbælgplanter, rapsfrø, sojabønner og sukkerroer;

F.  der henviser til, at haloxyfop-P er skadeligt ved indtagelse og skadeligt for vandlevende organismer med langvarige virkninger baseret på ECHA's klassificering; der henviser til, at der i forbindelse med haloxyfop-P er påvist levertoksicitet, nefrotoksicitet og oxidativ stress hos rotter efter eksponering for Haloxyfop-P-methyl(10);

G.  der henviser til, at fremstilling, distribution og anvendelse af haloxyfop-P har været forbudt i Frankrig til alle landbrugsmæssige og ikkelandbrugsmæssige formål siden den 4. september 2007(11); der henviser til, at haloxyfop-P blev forbudt i fire år i hele Unionen i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1376/2007(12);

H.  der henviser til, at haloxyfop-P er blevet godkendt som et aktivt stof i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011(13) med en meget begrænset anvendelse(14) og strenge krav til medlemsstaterne med hensyn til grundvandsbeskyttelse, beskyttelse af vandorganismer og beskyttelse af operatørerne;

I.  der henviser til, at Kommissionen i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/2233(15) for så vidt angår anvendelsen af haloxyfop-P som aktivstof konkluderede, at "at de krævede yderligere bekræftende oplysninger ikke var blevet forelagt fuldt ud, og at en uacceptabel risiko for grundvandet ikke kunne udelukkes, medmindre der indføres yderligere restriktioner;

J.  der henviser til, at Kommissionen i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2233 endvidere konkluderede, at "betingelserne for anvendelse af dette aktivstof [bør] ændres, navnlig ved at fastsætte grænser for anvendelsesdoseringer og -hyppighed";

K.  der henviser til, at Kommissionen den 30. april 2018 besluttede at forlænge godkendelsesperioden for haloxyfop-P som aktivstof indtil den 31. december 2023(16);

L.  der henviser til, at artikel 191, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsætter forsigtighedsprincippet som et af Unionens grundlæggende principper;

M.  der henviser til, at det i artikel 168, stk. 1, i TEUF fastsættes, at der "skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Unionens politikker og aktiviteter";

N.  der henviser til, at direktiv 2009/128/EF har til formål at opnå en bæredygtig anvendelse af pesticider i Unionen ved at reducere risici ved og indvirkninger fra pesticidanvendelse på menneskers og dyrs sundhed og miljøet og ved at fremme anvendelsen af integreret bekæmpelse af skadegørere og alternative metoder eller teknikker såsom ikkekemiske alternativer til pesticider;

O.  der henviser til, at der ved fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (MRL'er) skal tages hensyn til kumulative og synergistiske virkninger, og at det er yderst vigtigt, at der hurtigst muligt udvikles passende metoder til at foretage denne vurdering;

P.  der henviser til, at de forhøjede MRL-værdier for haloxyfop-P på hørfrø og for mandestrobin på jordbær og druer er baseret på anmodninger om normativ tilpasning fra tredjelande;

Q.  der henviser til, at ansøgerne hævder, at den godkendte anvendelse af haloxyfop-P og mandestrobin på sådanne afgrøder i Australien og Canada fører til restkoncentrationer, der overstiger maksimalgrænseværdierne i forordning (EF) nr. 396/2005, og at det er nødvendigt at fastsætte MRL-værdier for at undgå handelsbarrierer for importen af disse afgrøder;

1.  modsætter sig vedtagelse af udkastet til Kommissionens forordning;

2.  mener, at udkastet til Kommissionens forordning ikke er i overensstemmelse med formålet og indholdet i forordning (EF) nr. 396/2005;

3.  mener, at Unionen og Kommissionen bør respektere princippet om miljøansvar, og at de ikke bør tilskynde til, at der i tredjelande anvendes produkter, som nogle medlemsstater har forbudt på deres område, og som Unionen forsøger at begrænse brugen af;

4.  mener, at reglerne om fri handel aldrig bør føre til en forringelse af EU's beskyttelsesstandarder;

5.  anerkender, at EFSA arbejder på at udvikle metoder til at vurdere kumulative risici, men bemærker også, at problemet med at vurdere kumulative virkninger af pesticider og restkoncentrationer har været kendt i årtier; anmoder derfor EFSA og Kommissionen om hurtigst muligt at tage hånd om problemet;

6.  bemærker, at MRL-værdierne for flonicamid i henhold til udkastet til forordning vil stige fra 0,03 til 0,5 mg/kg for jordbær, fra 0,03 til 1 mg/kg for brombær og hindbær, fra 0,03 til 0,7 mg/kg for andre små frugter og bær, fra 0,03 til 0,3 mg/kg for andre rod- og knoldgrøntsager generelt, men fra 0,03 til 0,6 mg/kg for radiser, fra 0,03 til 0,07 mg/kg for hoved- og pluksalat og salatplanter og fra 0,03 til 0,8 mg/kg for bælgfrugter;

7.  foreslår, at MRL-værdien for clothianidin forbliver på 0,03 mg/kg;

8.  bemærker, at MRL-værdien for haloxyfop-P i henhold til udkastet til forordning vil stige fra 0,01 til 0,05 mg/kg for hørfrø;

9.  foreslår, at MRL-værdien for haloxyfop-P forbliver på 0,01 mg/kg;

10.  bemærker, at MRL-værdierne for mandestrobin i henhold til udkastet til forordning vil stige fra 0,01 til 5 mg/kg for druer og fra 0,01 til 3 mg/kg for jordbær;

11.  foreslår, at MRL-værdien for mandestrobin forbliver på 0,01 mg/kg;

12.  opfordrer Kommissionen til at trække udkastet til forordning tilbage og forelægge udvalget et nyt;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.
(2) EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71.
(3) EFSA's begrundede udtalelse med titlen "Modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in strawberries and other berries", EFSA Journal 2019, 17(7):5745, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5745
(4) EFSA's konklusion med titlen "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flonicamid", EFSA Journal 2010, 8(5):1445, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1445
(5) EFSA's begrundede udtalelse med titlen "Setting of import tolerances for haloxyfop‐P in linseed and rapeseed", EFSA Journal 2018, 16(11):5470, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5470
(6) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(7) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2017/2069 af 13. november 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne clothianidin, dimoxystrobin, oxamyl og pethoxamid (EUT L 295 af 14.11.2017, s. 51).
(8) Udtalelse af 5. juni 2013 fra Udvalget for Risikovurdering med forslag om harmoniseret klassificering og mærkning af flonicamid på EU-plan, https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95
(9) https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-becerra-warns-against-expanded-use-pesticide-found-harm-bees
(10) Olayinka, E.T, og Ore, A., "Hepatotoxicity, Nephrotoxicity and Oxidative Stress in Rat Testis Following Exposure to Haloxyfop-p-methyl Ester, an Aryloxyphenoxypropionate Herbicide", Toxics., december 2015, 3(4), s. 373-389, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606644/
(11) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=235653D01B24A4B694A6C342E7323D6F .tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000000464899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000000005119
(12) Kommissionens forordning (EU) nr. 1376/2007 af 23. november 2007 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 304/2003 om eksport og import af farlige kemikalier (EUT L 307 af 24.11.2007, s. 14).
(13) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).
(14) Kun anvendelser som herbicid kan godkendes i doseringer på højst 0,052 kg aktivstof pr. hektar pr. anvendelse og må kun anvendes én gang hvert tredje år.
(15) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2233 af 2. december 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet haloxyfop-P (EUT L 317 af 3.12.2015, s. 26).
(16) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2018/670 af 30. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid (EUT L 113 af 3.5.2018, s. 1).

Seneste opdatering: 12. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik