Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2734(RPS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0245/2020

Esitatud tekstid :

B9-0245/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/09/2020 - 16

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0238

Vastuvõetud tekstid
PDF 148kWORD 48k
Neljapäev, 17. september 2020 - Brüssel
Vastuväide rakendusaktile: teatavate ainete, sealhulgas flonikamiidi, haloksüfopi ja mandestrobiini jääkide piirnormid
P9_TA(2020)0238B9-0245/2020

Euroopa Parlamendi 17. septembri 2020. aasta resolutsioon komisjoni määruse (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate tsükloksüdiimi, flonikamiidi, haloksüfopi, mandestrobiini, mepikvaadi, Metschnikowia fructicola tüve NRRL Y‑27328 ja proheksadiooni jääkide piirnormidega) eelnõu kohta (D063880/06 – 2020/2734(RPS))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni määruse (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate tsükloksüdiimi, flonikamiidi, haloksüfopi, mandestrobiini, mepikvaadi, Metschnikowia fructicola tüve NRRL Y-27328 ja proheksadiooni jääkide piirnormidega) eelnõu (D063880/06),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta(1), eriti selle artikli 5 lõiget 1 ja artikli 14 lõike 1 punkti a,

–  võttes arvesse alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee 17.–18. veebruaril 2020 esitatud arvamust,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks(2),

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 27. mail 2019 vastu võetud ja 2. augustil 2019 avaldatud põhjendatud arvamust(3),

–  võttes arvesse EFSA 18. detsembril 2009 vastu võetud ja 7. mail 2010 avaldatud järeldust(4),

–  võttes arvesse EFSA 18. oktoobril 2018 vastu võetud ja 2. novembril 2018 avaldatud põhjendatud arvamust(5),

–  võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused)(6) artikli 5a lõike 3 punkti b ja artikli 5a lõiget 5,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 112 lõikeid 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

A.  arvestades, et flonikamiid on selektiivne putukamürk, mida kasutatakse muu hulgas kartulite, nisu, õunte, pirnide, virsikute ja paprikate puhul;

B.  arvestades, et toimeaine flonikamiidi heakskiidu kehtivusaega pikendati komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/2069(7);

C.  arvestades, et Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) riskihindamise komitee 5. juuni 2013. aasta arvamuses(8), milles tehti ettepanek flonikamiidi ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistamise kohta, täheldas liikmesriigi Taani pädev asutus „selget mõju küülikute sisikonna malformatsioonidele emasloomale mittemürgistel tasemetel“;

D.  arvestades, et Ameerika Ühendriikides uuritakse praegu, kas flonikamiid võib kujutada tolmeldajatele varem arvatust suuremat ohtu, sest flonikamiidi tootja ISK Biosciences esitatud uued uuringud näitavad, et mesilased puutuvad kokku neile olulist kahju tekitavast kogusest kuni 51 korda suurema koguse flonikamiidiga(9);

E.  arvestades, et haloksüfop-P on herbitsiid, mida kasutatakse muu hulgas porgandite, liblikõieliste söödakultuuride, rapsiseemnete, sojaoa ja suhkrupeedi puhul;

F.  arvestades, et ECHA klassifikatsiooni kohaselt on haloksüfop-P allaneelamisel kahjulik ning ohtlik veeorganismidele pikaajalise toimega; arvestades, et haloksüfop-P mõjus hepa- ja nefrotoksiliselt ning tekitas oksüdatiivset stressi rottidele, kes puutusid kokku metüülhaloksüfop-P-ga(10);

G.  arvestades, et haloksüfop-P tootmine, turustamine ja kasutamine nii põllumajanduslikel kui ka mittepõllumajanduslikel eesmärkidel on Prantsusmaal alates 4. septembrist 2007 keelatud(11); arvestades, et komisjoni määrusega (EÜ) nr 1376/2007(12) keelati haloksüfop-P kasutamine kogu liidus neljaks aastaks;

H.  arvestades, et komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 540/2011(13) kiideti toimeaine haloksüfop-P heaks väga piiratud kasutusega(14) ja rangete nõuetega liikmesriikidele seoses põhjavee kaitse, veeorganismide kaitse ja käitajate ohutusega;

I.  arvestades, et komisjoni rakendusmääruses (EL) 2015/2233(15) järeldas komisjon seoses toimeaine haloksüfop-P kasutamisega, et „nõutud kinnitavat lisateavet ei ole täies ulatuses esitatud ja põhjaveega seotud vastuvõetamatut riski saab välistada üksnes täiendavate piirangute kehtestamisega“;

J.  arvestades, et rakendusmääruses (EL) 2015/2233 järeldas komisjon lisaks, et on „asjakohane muuta kõnealuse toimeaine kasutustingimusi ja eelkõige kehtestada piirmäärad seoses toimeaine koguse ja kasutussagedusega“;

K.  arvestades, et 30. aprillil 2018 otsustas komisjon pikendada toimeaine haloksüfop-P heakskiidu kehtivusaega 31. detsembrini 2023(16);

L.  arvestades, et Euroopa Liidu (ELi) toimimise lepingu artikli 191 lõikes 2 on sätestatud ettevaatusprintsiip kui üks liidu aluspõhimõtteid;

M.  arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 168 lõikes 1 on öeldud: „Kogu liidu poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel tagatakse inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.“;

N.  arvestades, et direktiivi 2009/128/EÜ eesmärk on saavutada liidus pestitsiidide säästev kasutamine pestitsiididest inimeste tervisele ja loomade tervisele ning keskkonnale tulenevate riskide ja mõju vähendamise teel ning integreeritud taimekaitse ja alternatiivsete lähenemisviiside või võtete, nagu näiteks pestitsiidide kemikaalivabade alternatiivide kasutamise edendamise abil;

O.  arvestades, et jääkide piirnormide kehtestamisel tuleb arvesse võtta kumulatiivset ja koostoimelist mõju ning väga oluline on töötada kiiresti välja selleks hindamiseks sobivad meetodid;

P.  arvestades, et haloksüfop-P jääkide piirnormide suurendamine linaseemnete puhul ja mandestrobiini jääkide piirnormide suurendamine maasikate ja viinamarjade puhul põhineb kolmandate riikide esitatud nõuete ühtlustamise taotlustel;

Q.  arvestades, et taotluste esitajad väidavad, et haloksüfop-P ja mandestrobiini Austraalias ja Kanadas lubatud kasutamisel kõnealuste põllukultuuride puhul jäävad toodetesse määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud jääkide piirnormidest suuremad jäägid ning vaja on suuremaid jääkide piirnorme, et vältida kaubandustõkkeid nende põllukultuuride importimisel;

1.  on vastu komisjoni määruse eelnõu vastuvõtmisele;

2.  on seisukohal, et komisjoni määruse eelnõu ei ole kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 eesmärgi ja sisuga;

3.  on seisukohal, et liit ja komisjon peaksid austama keskkonnavastutuse põhimõtet ega tohiks julgustada kolmandates riikides selliste toodete kasutamist, mille mõned liikmesriigid on oma territooriumil keelanud ja mille kasutamist liit püüab piirata;

4.  on arvamusel, et vabakaubanduseeskirjad ei tohiks kunagi tuua kaasa liidu kaitsestandardite alandamist;

5.  tunnustab seda, et EFSA töötab praegu välja kumulatiivsete riskide hindamise meetodeid, kuid märgib ka, et pestitsiidide ja jääkide kumulatiivse mõju hindamise probleem on olnud teada juba aastakümneid; palub seetõttu, et EFSA ja komisjon tegeleksid selle probleemiga kui äärmiselt kiireloomulise küsimusega;

6.  märgib, et määruse eelnõu kohaselt suureneks flonikamiidi jääkide piirnorm maasikate puhul 0,03 mg-lt 0,5 mg-le kg kohta, pamplite ja vaarikate puhul 0,03 mg-lt 1 mg-le kg kohta, muude väikeste puuviljade ja marjade puhul 0,03 mg-lt 0,7 mg-le kg kohta, muude juur- ja mugulköögiviljade puhul üldiselt 0,03 mg-lt 0,3 mg-le kg kohta, rõigaste puhul 0,03 mg-lt 0,6 mg-le kg kohta, lehtsalati ja salatitaimede puhul 0,03 mg-lt 0,07 mg-le kg kohta ning kaunviljade puhul 0,03 mg-lt 0,8 mg-le kg kohta;

7.  teeb ettepaneku, et flonikamiidi jääkide piirnormiks jääks 0,03 mg/kg;

8.  märgib, et määruse eelnõu kohaselt suureneks haloksüfop-P jääkide piirnorm linaseemnete puhul 0,01 mg-lt 0,05 mg-le kg kohta;

9.  teeb ettepaneku, et haloksüfop-P jääkide piirnormiks jääks 0,01 mg/kg;

10.  märgib, et määruse eelnõu kohaselt suureneks mandestrobiini jääkide piirnorm viinamarjade puhul 0,01 mg-lt 5 mg-le kg kohta ja maasikate puhul 0,01 mg-lt 3 mg-le kg kohta;

11.  teeb ettepaneku, et mandestrobiini jääkide piirnormiks jääks 0,01 mg/kg;

12.  palub komisjonil määruse eelnõu tagasi võtta ja esitada komiteele uus eelnõu;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.
(2) ELT L 309, 24.11.2009, lk 71.
(3) EFSA põhjendatud arvamus „Modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in strawberries and other berries“ („Flonikamiidi jääkide kehtivate piirnormide muutmine maasikate ja muude marjade puhul“), EFSA Journal 2019;17(7):5745, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5745
(4) EFSA, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flonicamid“ („Järeldus toimeaine flonikamiidi pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta“), EFSA Journal 2010; 8(5):1445, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1445
(5) EFSA põhjendatud arvamus „Setting of import tolerances for haloxyfop‐P in linseed and rapeseed“ („Haloksüfop-P jääkide piirnormide kehtestamine lina- ja rapsiseemnete puhul impordi jaoks“), EFSA Journal 2018;16(11):5470, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5470
(6) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
(7) Komisjoni 13. novembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2069, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete flonikamiidi (IKI-220), metalaksüüli, penokssulaami ja prokinasiidi heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 295, 13.11.2013, lk 51).
(8) Riskihindamise komitee 5. juuni 2013. aasta arvamus, milles tehakse ettepanek flonikamiidi ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistamise kohta ELi tasandil, https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95
(9) https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-becerra-warns-against-expanded-use-pesticide-found-harm-bees
(10) Olayinka, E.T, ja Ore, A., „Hepatotoxicity, Nephrotoxicity and Oxidative Stress in Rat Testis Following Exposure to Haloxyfop-p-methyl Ester, an Aryloxyphenoxypropionate Herbicide“ („Hepa- ja nefrotoksilisus ning oksüdatiivne stress rottide munandites pärast kokkupuudet haloksüfop-p-metüülestriga, arüüloksüfenoksüpropionaati sisaldava herbitsiidiga“), Toxics., detsember 2015, 3(4), lk 373–389, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606644/
(11)https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=235653D01B24A4B694A6C342E7323D6F .tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000000464899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000000005119
(12) Komisjoni 23. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1376/2003, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 304/2003 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I lisa (ELT L 307, 24.11.2007, lk 14).
(13) Komisjoni 25. mai 2011. aasta määrus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).
(14) Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina kogustes, mis ei ületa 0,052 kg toimeainet ühe hektari ja ühe kasutamiskorra kohta. Lubatakse kasutada ainult üks kord iga kolme aasta tagant.
(15) Komisjoni 2. detsembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2233, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine haloksüfop-P heakskiitmise tingimustega (ELT L 317, 3.12.2015, lk 26).
(16) Komisjoni 30. aprilli 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/670, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete bromukonasooli, buprofesiini, haloksüfop-P ja napropamiidi heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 113, 3.5.2018, lk 1).

Viimane päevakajastamine: 21. august 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika