Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2734(RPS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0245/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0245/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/09/2020 - 16

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0238

Hyväksytyt tekstit
PDF 143kWORD 44k
Torstai 17. syyskuuta 2020 - Bryssel
Täytäntöönpanosäädöksen vastustaminen: jäämien enimmäismäärät useiden tehoaineiden osalta, mukaan lukien flonikamidin, haloksifopin ja mandestrobiini
P9_TA(2020)0238B9-0245/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sykloksidiimin, flonikamidin, haloksifopin, mandestrobiinin, mepikvatin, Metschnikowia fructicola -kannan NRRL Y-27328 ja proheksadionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D063880/06 – 2020/2734(RPS))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sykloksidiimin, flonikamidin, haloksifopin, mandestrobiinin, mepikvatin, Metschnikowia fructicola -kannan NRRL Y-27328 ja proheksadionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D063880/06),

–  ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23. helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005(1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

–  ottaa huomioon pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean 17.–18. helmikuuta 2020 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY(2),

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 27. toukokuuta 2019 antaman perustellun lausunnon, joka julkaistiin 2. elokuuta 2019(3),

–  ottaa huomioon EFSAn 18. joulukuuta 2009 hyväksymät päätelmät, jotka julkaistiin 7. toukokuuta 2010(4),

–  ottaa huomioon EFSAn 18. lokakuuta 2018 antaman perustellun lausunnon, joka julkaistiin 2. marraskuuta 2018(5),

–  ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 5 a artiklan 5 kohdan(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

A.  ottaa huomioon, että flonikamidi on valikoiva hyönteisten torjunta-aine, jota käytetään muun muassa perunoiden, vehnän, omenoiden, päärynöiden, persikoiden ja paprikoiden viljelyssä;

B.  ottaa huomioon, että tehoaine flonikamidin hyväksynnän voimassaoloaikaa on jo pidennetty komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2069(7);

C.  ottaa huomioon, että Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) riskinarviointikomitean 5. kesäkuuta 2013 antamassa lausunnossa(8), jossa ehdotettiin flonikamidin yhdenmukaistettua luokitusta ja merkitsemistä, Tanskan toimivaltainen viranomainen havaitsi selviä vaikutuksia kanissa esiintyviin sisäelinten epämuodostumiin tasolla, jolla ei ole myrkyllisyysvaikutuksia emoon;

D.  ottaa huomioon, että flonikamidia tutkitaan parhaillaan Yhdysvalloissa, koska se saattaa aiheuttaa pölyttäjille suuremman riskin kuin aiemmin ymmärrettiin, koska flonikamidin valmistajan ISK Biosciences toimittamat uudet tutkimukset osoittavat, että flonikamidi altistaa mehiläiset jopa 51-kertaiselle flonikamidin määrälle, joka aiheuttaisi niille huomattavaa vahinkoa(9);

E.  ottaa huomioon, että haloksifoppi-P on rikkakasvien torjunta-aine, jota käytetään muun muassa porkkanoiden, rehupalkokasvien, rapsin, soijapapujen ja sokerijuurikkaiden viljelyssä;

F.  ottaa huomioon, että haloksifoppi-P on haitallinen nieltynä ja haitallinen vesieliöille ja että sillä on pitkäaikaisia vaikutuksia ECHA:n luokituksen perusteella; ottaa huomioon, että haloksifoppi-P on osoittanut hepatotoksisuuden, nefrotoksisuuden ja hapettavan stressin vaikutuksia rotilla sen jälkeen, kun ne ovat altistuneet haloksifoppi-p-metyylille(10);

G.  ottaa huomioon, että haloksifoppi-P:n valmistus, jakelu ja käyttö on kielletty Ranskassa kaikissa maataloustarkoituksissa ja muissa kuin maataloustarkoituksissa 4. syyskuuta 2007 alkaen(11); ottaa huomioon, että haloksifoppi-P on ollut kielletty koko unionissa neljän vuoden ajan komission asetuksen (EY) N:o 1376/2007(12) nojalla;

H.  ottaa huomioon, että haloksifoppi-P on komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 540/2011(13) hyväksytty tehoaineeksi, jonka käyttö on hyvin rajoitettua(14), ja siinä asetetaan jäsenvaltioille tiukkoja vaatimuksia pohjaveden suojelun, vesieliöiden suojelun ja käyttäjien turvallisuuden osalta;

I.  ottaa huomioon, että komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2233(15) komissio totesi haloksifoppi-P:n käytöstä tehoaineena, että ”vaadittuja vahvistavia lisätietoja ei ollut toimitettu täysimääräisinä eikä pohjavesiin kohdistuvaa kohtuutonta riskiä voida sulkea pois muutoin kuin asettamalla lisärajoituksia”;

J.  ottaa huomioon, että täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2233 komissio totesi myös, että on ”asianmukaista muuttaa kyseisen tehoaineen käytön edellytyksiä, erityisesti vahvistamalla sen käytön määrät ja tiheys”;

K.  ottaa huomioon, että komissio päätti 30. huhtikuuta 2018 jatkaa haloksifoppi-P:n hyväksynnän voimassaoloaikaa tehoaineena 31. joulukuuta 2023 asti(16);

L.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 191 artiklan 2 kohdassa määrätään ennalta varautumisen periaatteesta yhtenä unionin perusperiaatteena;

M.  toteaa, että SEUT:n 168 artiklan 1 kohdan mukaan ”kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu”;

N.  ottaa huomioon, että direktiivin 2009/128/EY tarkoituksena on, että torjunta-aineita käytettäisiin unionissa kestävällä tavalla siten, että vähennetään torjunta-aineiden käytöstä ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä ja vaikutuksia sekä edistetään integroidun torjunnan ja vaihtoehtoisten toimintatapojen tai tekniikoiden, kuten torjunta-aineiden muiden kuin kemiallisten vaihtoehtojen, käyttöä;

O.  katsoo, että jäämien enimmäismääriä vahvistettaessa on otettava huomioon kumulatiiviset vaikutukset ja synergiavaikutukset ja että on äärimmäisen tärkeää kehittää kiireellisesti asianmukaisia menetelmiä tätä arviointia varten;

P.  ottaa huomioon, että haloksifoppi-P:n jäämien enimmäismäärät pellavansiementen osalta ja mandestrobiinin jäämien enimmäismäärät mansikoiden ja viinirypäleiden osalta perustuvat kolmansien maiden esittämiin normatiivista yhdenmukaistamista koskeviin pyyntöihin;

Q.  ottaa huomioon hakijoiden väitteen, jonka mukaan haloksifoppi-P:n ja mandestrobiinin sallittu käyttö mainittuihin viljelykasveihin Australiassa ja Kanadassa johtaa jäämämääriin, jotka ylittävät asetuksessa (EY) N:o 396/2005 vahvistetut jäämien enimmäismäärät, ja että korkeammat jäämien enimmäismäärät ovat tarpeen, jotta vältetään kaupan esteet näiden viljelykasvien tuonnissa;

1.  vastustaa ehdotuksen komission asetukseksi hyväksymistä;

2.  katsoo, että ehdotus komission asetukseksi on ristiriidassa asetuksen (EY) N:o 396/2005 tavoitteen ja sisällön kanssa;

3.  katsoo, että unionin ja komission olisi noudatettava ympäristövastuun periaatetta eivätkä ne saisi kannustaa käyttämään kolmansissa maissa tuotteita, jotka jotkut jäsenvaltiot kieltävät alueellaan ja joiden käyttöä unioni yrittää rajoittaa;

4.  katsoo, että vapaakauppaa koskevat säännöt eivät saisi koskaan johtaa unionin suojanormien heikentymiseen;

5.  toteaa, että EFSA laatii parhaillaan menetelmiä kumulatiivisten riskien arvioimiseksi, mutta panee myös merkille, että torjunta-aineiden ja jäämien kumulatiivisten vaikutusten arviointiin liittyvä ongelma on ollut tiedossa jo vuosikymmeniä; pyytää siksi EFSAa ja komissiota käsittelemään ongelmaa äärimmäisen kiireellisesti;

6.  panee merkille, että asetusehdotuksen mukaan flonikamidin jäämien enimmäismäärät nousisivat mansikoiden osalta tasolta 0,03 mg/kg tasolle 0,5 mg/kg, karhunvatukoiden ja vadelmien osalta tasolta 0,03 mg/kg tasolle 1 mg/kg, muiden pienten hedelmien ja marjojen osalta tasolta 0,03 mg/kg tasolle 0,7 mg/kg, muiden juuresten osalta yleisesti tasolta 0,03 mg/kg tasolle 0,3 mg/kg mutta retiisien osalta tasolta 0,03 mg/kg tasolle 0,6 mg/kg, lehtisalaattien ja salaattien osalta tasolta 0,03 mg/kg tasolle 0,07 mg/kg ja palkokasvien osalta tasolta 0,03 mg/kg tasolle 0,8 mg/kg;

7.  ehdottaa, että flonikamidin jäämien enimmäismäärä olisi säilytettävä tasolla 0,03 mg/kg;

8.  panee merkille, että asetusehdotuksen mukaan haloksifoppi-P:n jäämien enimmäismäärä kasvaisi tasolta 0,01 mg/kg tasolle 0,05 mg/kg pellavansiementen osalta;

9.  ehdottaa, että haloksifoppi-P:n jäämien enimmäismäärä olisi säilytettävä tasolla 0,01 mg/kg;

10.  panee merkille, että asetusehdotuksen mukaan mandestrobiinin jäämien enimmäismäärät nousisivat tasolta 0,01 mg/kg tasolle 5 mg/kg rypäleiden osalta ja tasolta 0,01 mg/kg tasolle 3 mg/kg mansikoiden osalta;

11.  ehdottaa, että mandestrobiinin jäämien enimmäismäärä olisi säilytettävä tasolla 0,01 mg/kg;

12.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen asetukseksi ja toimittamaan komitealle uuden ehdotuksen;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.
(2) EUVL L 309, 24.11.2009, s. 71.
(3) EFSA reasoned opinion on modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in strawberries and other berries, EFSA Journal 2019;17(7):5745, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5745
(4) EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flonicamid, EFSA Journal 2010; 8(5):1445, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1445
(5) EFSA reasoned opinion on setting of import tolerances for haloxyfop‐P in linseed and rapeseed, EFSA Journal 2018;16(11):5470, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5470
(6) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(7) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2069, annettu 13 päivänä marraskuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden flonikamidi (IKI-220), metalaksyyli, penoxsulam ja prokinatsidi hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 295, 14.11.2017, s. 51).
(8) Riskinarviointikomitean 5. kesäkuuta 2013 antama lausunto, jossa ehdotetaan flonikamidin yhdenmukaista luokitusta ja merkitsemistä EU:n tasolla, https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95
(9) https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-becerra-warns-against-expanded-use-pesticide-found-harm-bees
(10) Olayinka, E.T. ja Ore, A., ’Hepatotoxicity, Nephrotoxicity and Oxidative Stress in Rat Testis Following Exposure to Haloxyfop-p-methyl Ester, an Aryloxyphenoxypropionate Herbicide’, Toxics., joulukuu 2015, 3(4), s. 373–389, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606644/
(11) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=235653D01B24A4B694A6C342E7323D6F .tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000000464899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000000005119
(12) Komission asetus (EY) N:o 1376/2007, annettu 23 päivänä marraskuuta 2007, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 304/2003 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 307, 24.11.2007, s. 14).
(13) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).
(14) Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena määrinä, jotka eivät ole suurempia kuin 0,052 kg tehoainetta hehtaaria ja käyttökertaa kohti, ja käyttökertoja saa olla vain yksi joka kolmas vuosi.
(15) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2233, annettu 2 päivänä joulukuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen haloksifoppi-P hyväksymisedellytysten osalta (EUVL L 317, 3.12.2015, s. 26).
(16) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/670, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineiden bromukonatsoli, buprofetsiini, haloksifoppi-P ja napropamidi hyväksynnän voimassaoloajan pidentämiseksi (EUVL L 113, 3.5.2018, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 21. elokuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö